Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Deze maatregel is een middel om de werkgelegenheidsgraad in het algemeen, en in het bijzonder deze van sommige doelgroepen (laaggeschoolde 26-minners, 50-plussers en personen die minstens 1 jaar werkloos zijn) te verhogen. Zij bevordert de herinschakeling van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit door de toekenning van: een vermindering van werkgeversbijdragen voor de RSZ; een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering genaamd) die u in mindering kan brengen van het te betalen nettoloon. Deze uitkering wordt aan de werknemer betaald. Of een werknemer voldoet aan de voorwaarden van het plan ACTIVA, zal blijken uit een werkkaart die het werkloosheidsbureau van de RVA geeft dat bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer. Vanaf geldt, in het kader van het WIN WIN - ACTIVA-plan, een regeling van versterkte activering (hogere werkuitkering) voor sommige categorieën van werklozen: euro per maand gedurende maximaal 24 maanden voor 26-minners zonder diploma HSO; euro per maand gedurende maximaal 24 maanden voor 26-minners met hoogstens een diploma HSO en voor 50-plussers; 750 euro per maand gedurende maximaal 12 maanden, gevolgd door 500 euro gedurende maximaal 16 maanden, voor werklozen sedert minstens één jaar. Komt u in aanmerking? Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking. In de openbare sector komen volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel in dienst nemen: de autonome overheidsbedrijven, de openbare kredietinstellingen, de openbare maatschappijen voor personenvervoer en de openbare uitzendbureaus. Ook voor de indienstneming van contractueel personeel van de provincies, gemeenten en OCMW s en van contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel van de onderwijsinstellingen, kunnen de voordelen van dit plan worden toegekend. Bent u een uitzendbureau neemt u iemand in dienst met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd korter dan 2 maanden, gerekend van datum tot datum? Lees dan ook het infoblad Het Plan Activa: uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur (www.rva.be -> Tewerkstelling -> Activa -> Reglementering -> Infobladen werkgevers). Bent u een gemeente? Het infoblad Het Plan Activa PVP (preventie- en veiligheidspersoneel) kan u interesseren (www.rva.be -> Tewerkstelling -> Activa -> Reglementering -> Infobladen werkgevers). Moet u nog aan bijkomende voorwaarden voldoen? U moet nog aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen: Om de RSZ-vermindering te kunnen genieten, moet het totaal van de prestaties voor rekening van dezelfde werkgever op kwartaalbasis minstens 27,5% van een voltijdse prestatie bedragen (uitzondering voor beschutte werkplaatsen). U kan de vermindering eveneens genieten voor alle tewerkstellingen waarvan de contractueel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minstens de helft bedraagt van die van een voltijdse werknemer; Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 1

2 Om de werkuitkering te kunnen genieten, moet de contractueel voorziene tewerkstellingsbreuk voor elke arbeidsovereenkomst minstens 1/3 van een voltijds uurrooster bedragen (behalve wanneer er een afwijking bestaat op deze 1/3-regel). De werknemer werd niet recent tewerkgesteld via het voordeelbanenplan. U kan niet genieten van de RSZ-bijdragenvermindering en de werknemer kan geen aanspraak maken op de werkuitkering wanneer u dezelfde werknemer terug in dienst neemt binnen 12 maanden na de beëindiging van een vorige arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (uitzondering voor een doorstromingsprogramma), waarvoor u minstens gedurende een gedeelte van de tewerkstelling het voordeel van het voordeelbanenplan heeft genoten. De werknemer werd niet recent tewerkgesteld via het plan ACTIVA. Indien u dezelfde werknemer opnieuw in dienst neemt binnen 30 maanden die volgen op het einde van een vorige arbeidsovereenkomst waarvoor u, gedurende minstens een deel van de tewerkstelling, voordelen had genoten in het kader van het ACTIVA-plan (RSZ-vermindering met zonder werkuitkering), geldt een speciale regeling. Contacteer het bevoegde werkloosheidsbureau. Aan welke voorwaarden moet de werknemer voldoen? Om gerechtigd te zijn op de RSZ-vermindering De werknemer is minder dan én: arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de én gedurende minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 minstens 24 maanden tijdens de laatste 36 minstens 36 maanden tijdens de laatste 54 minstens 60 maanden tijdens de laatste 90 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma). De werknemer is ouder én: arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de én gedurende minstens 6 maanden tijdens de laatste 9 minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 minstens 18 maanden tijdens de laatste 27 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma). Opmerking: wanneer hierboven wordt gesproken over (9, 18, 27, 36, 54 90) voorafgaand aan de datum van indienstneming van aanvraag van de werkkaart, betekent dit de maand van die indienstneming ( die aanvraag) en de (9, 18, 27, 36, 54 90) die daaraan voorafgaan. Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 2

3 Voorbeeld: Een werkgever wenst iemand in dienst te nemen vanaf 13 januari Hij wil gebruik maken van het plan ACTIVA. De werknemer wil 12 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende ( gelijkgestelde periodes) aantonen in een periode van 18. Deze periode van 18 vangt aan op 1 juli 2008 om te eindigen op 12 januari Om gerechtigd te zijn op de werkuitkering De werknemer is minder dan 25 jaar én: uitkeringsgerechtigde volledig werkloze op het ogenblik van de indienstneming én gedurende minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma) De werknemer is minder dan 26 jaar én: arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de én gedurende minstens 3 maanden tijdens de laatste 4 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma) én niet in het bezit van een diploma getuigschrift van het hoger secundair onderwijs én niet meer leerplichtig én volgt geen studies meer in dagonderwijs. De werknemer is minder dan 26 jaar én: arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de én gedurende minstens 6 maanden tijdens de laatste 9 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma) én in het bezit van hoogstens een diploma getuigschrift van het hoger secundair onderwijs én niet meer leerplichtig én volgt geen studies meer in dagonderwijs. De werknemer is minder dan én: uitkeringsgerechtigde volledig werkloze op het ogenblik van de indienstneming én gedurende minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 minstens 24 maanden tijdens de laatste 36 minstens 36 maanden tijdens de laatste 54 minstens 60 maanden tijdens de laatste 90 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 3

4 vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma) én, indien hij 12 maanden maar geen 24 maanden inschrijving telt, is hij niet meer leerplichtig én volgt hij geen studies meer in dagonderwijs. De werknemer is minstens 45 maar minder dan 50 jaar én: uitkeringsgerechtigde volledig werkloze op het ogenblik van de indienstneming én gedurende minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 minstens 18 maanden tijdens de laatste 27 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma). De werknemer is minstens 50 jaar én: uitkeringsgerechtigde volledig werkloze op het ogenblik van de indienstneming én gedurende minstens 6 maanden tijdens de laatste 9 minstens 18 maanden tijdens de laatste 27 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma). Bruggepensioneerden komen niet in aanmerking. Wat zijn uw voordelen? Inzake RSZ-vermindering: de ACTIVA-RSZ-vermindering U geniet een ACTIVA-doelgroepvermindering van de werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid. Voor meer vragen inzake de RSZ-verminderingen kunt u zich wenden tot de RSZ, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL (tel ) de RSZ-PPO, Jozef II straat 47, 1000 BRUSSEL (tel ). Inzake RSZ-vermindering: de keuze tussen de ACTIVA- de STARTBAAN-RSZ-vermindering Bij indienstname met startbaanovereenkomst kan, indien de jongere in het bezit is van een STARTBAANKAART, het RSZ-voordeel "startbaan" toegekend worden (maximum tot het einde van het kwartaal waarin de 26e verjaardag ligt). Het betreft wel de gewone vermindering (voordeel A): 1000 euro (kwartaal1 tot 8) euro (kwartaal 9 tot het einde van de startbaanovereenkomst); versterkte vermindering (voordeel B) 1000 euro (kwartaal1 tot 16) euro (kwartaal 17 tot het einde van de startbaanovereenkomst). Het voordeel B kan worden toegekend aan jongeren behorend tot een van de volgende doelgroepen: erg laag geschoold; laaggeschoold + vreemde nationaliteit; laaggeschoold + handicap. Meer informatie omtrent het STARTBAAN-voordeel vindt u in het infoblad dat u kan downloaden van de site: -> Tewerkstelling -> Startbanen. Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 4

5 Bezit de jongere een WERKKAART en een STARTBAANKAART, dan kiest de werkgever elk kwartaal bij de RSZ-aangifte tussen het ACTIVA- en het STARTBAAN-voordeel (via het gebruik van de passende codes). Ook kan hij na de uitputting van één voordeel beroep doen op het saldo van het ander voordeel. Inzake de werkuitkering De RVA neemt iedere kalendermaand de betaling van de werkuitkering op zich. Deze bedraagt 500 euro per maand voor een voltijds aangeworven werknemer (en een bedrag in verhouding tot de contractueel voorziene wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse tewerkstelling). U betaalt dus enkel het resterende deel van het nettoloon (na aftrek van de 500 euro in geval van voltijdse tewerkstelling van een proportioneel bedrag in geval van deeltijdse tewerkstelling). Opmerking: De werkuitkering is evenwel gelijk aan euro per maand voor een voltijds aangeworven werknemer en wordt verhoudingsgewijs vastgesteld indien hij deeltijds werkt, indien de werknemer minder dan 26 jaar is, niet in het bezit van een diploma getuigschrift van het hoger secundair onderwijs én 3 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende telt. Opmerking: De werkuitkering evenwel gelijk aan euro per maand voor een voltijds aangeworven werknemer en wordt verhoudingsgewijs vastgesteld indien hij deeltijds werkt, in de volgende twee gevallen: de werknemer is minder dan 26 jaar, in het bezit van hoogstens een diploma getuigschrift van het hoger secundair onderwijs én telt 6 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende, de werknemer is minstens 50 jaar, uitkeringsgerechtigde volledig werkloze én telt 6 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende. Opmerking: De werkuitkering is evenwel gelijk aan 750 euro per maand gedurende 12 maanden, gevolgd door 500 euro per maand gedurende 16 maanden, dit telkens voor een voltijds aangeworven werknemer, indien deze minstens 12 maanden, maar minder dan 24 maanden is ingeschreven als niet werkend werkzoekende. Deze bedragen worden verhoudingsgewijs vastgesteld indien de werknemer deeltijds werkt. Belangrijke opmerking: een werkuitkering van 750/500, euro (zie de drie voorgaande opmerkingen) kan niet worden gecombineerd met het stelsel van de dienstencheques. Opmerking: een andere berekeningswijze geldt in het geval van uitzendarbeid en ook in het kader van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van minder dan 2 maanden, gerekend van datum tot datum. Lees ter zake het infoblad Het Plan Activa: uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur (www.rva.be -> Tewerkstelling -> Activa -> Reglementering -> Infobladen werkgevers). Schematisch overzicht Het bedrag en de duur van de RSZ-voordelen zullen afhangen van de leeftijd van de werknemer en van de duur van zijn inschrijving als niet werkend werkzoekende ( daarmee gelijkgestelde periodes). Het feit de werkuitkering wordt toegekend, zal daarenboven afhangen van het feit hij een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze is (behalve voor de 26-minners in het bezit van hoogstens een diploma getuigschrift van het hoger secundair onderwijs die 3/6 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende tellen): Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 5

6 Schema Leeftijd werknemer 26 jaar 26 jaar 25 jaar ten minste, maar jonger dan 50 jaar Duur inschrijving als werkzoekende 3 maanden in 4 (+ geen diploma getuigschrift HSO) 6 maanden in 9 (+ hoogstens een diploma getuigschrift HSO) 12 maanden in maanden in maanden in maanden in maanden in 90 6 maanden in 9 (1) niet combineerbaar met dienstencheques RSZ-vermindering bedrag en duur Geen ACTIVA-RSZvermindering. Wel STARTBAAN-RSZvermindering Indien geen diploma getuigschrift HSO: STARTBAAN-RSZvermindering euro: kwartaal 1 tot 5 een bedrag wel, indien geen diploma getuigschrift HSO: STARTBAAN-RSZvermindering euro: kwartaal 1 tot 5 een bedrag euro: kwartaal 1 tot 9 een bedrag euro: kwartaal 1 tot euro: kwartaal 10 tot 13 een bedrag euro: kwartaal 1 tot euro: kwartaal 10 tot 21 een bedrag euro: kwartaal 1 tot euro: kwartaal 6 tot 21 een bedrag Werkuitkering bedrag en duur de 23 volgende maanden euro de 23 volgende maanden euro de 15 volgende de 11 volgende maanden 750 euro en daarna gedurende 16, de 15 volgende de 23 volgende de 29 volgende Geen Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 6

7 Schema - vervolg Leeftijd werknemer ten minste ten minste ten minste 50 jaar Duur inschrijving als werkzoekende 12 maanden in maanden in 27 6 maanden in 9 RSZ-vermindering bedrag en duur euro: kwartaal 1 tot 21 een bedrag euro: kwartaal 1 tot 21 een bedrag euro: kwartaal 1 tot euro: kwartaal 6 tot 21 een bedrag Werkuitkering bedrag en duur de 11 volgende maanden 750 euro en daarna gedurende 16, de 29 volgende de 23 volgende maanden euro (1) niet combineerbaar met dienstencheques Opmerking: andere voordelen gelden wanneer een gemeente een werknemer in dienst neemt als preventie- en veiligheidspersoneel. Lees ter zake het infoblad infoblad Het Plan Activa PVP (preventie- en veiligheidspersoneel) (www.rva.be -> Tewerkstelling -> Activa -> Reglementering -> Infobladen werkgevers). Welke formaliteiten moeten worden vervuld: de ACTIVA Om de voordelen inzake RSZ-vermindering en/ de activering van de werkloosheidsuitkeringen (= werkuitkeringen) te kunnen genieten, moet de werknemer in het bezit zijn van een werkkaart ACTIVA: wel bezit de werknemer reeds een geldige werkkaart ACTIVA, waaruit blijkt dat hij de voorwaarden vervult die recht geven op een vermindering van werkgeversbijdragen en dat hij eventueel voldoet aan de voorwaarden om een werkuitkering te krijgen. wel bezit de werknemer geen kaart ACTIVA. In dit geval kan ten laatste binnen 30 dagen na de dag van de indienstneming een kaart aangevraagd worden bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de verblijfplaats van de werknemer. U gebruikt daarvoor het formulier C63 werkkaart (rubriek I en II van dit formulier moeten worden ingevuld). U kan het formulier C63 werkkaart bij het werkloosheidsbureau van de RVA krijgen downloaden van de site van de RVA (www.rva.be -> Documentatie -> Formulieren -> per object -> Activa). Opgelet: in geval van aanvraag buiten termijn zullen de voordelen (vermindering RSZwerkgeversbijdragen - werkuitkering) wel worden toegekend, maar voor een verminderde periode: de periode gedurende dewelke de voordelen worden toegekend, wordt verminderd met een periode die aanvangt op de dag van indienstneming en die eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de laattijdige aanvraag van de kaart gesitueerd is! Voorbeeld: Een werknemer wordt in dienst genomen op Een aanvraag om een werkkaart komt op de RVA toe op , met andere woorden buiten de termijn van dertig dagen. Stel dat normaal het volgende voordeel zou worden toegekend: werkuitkering gedurende de maand van indienstneming + de vijftien volgende, dus vanaf tot en met ; RSZ-bijdragenvermindering: euro gedurende het kwartaal van indienstneming en de 8 volgende, dus vanaf tot en met De voordelen kunnen evenwel maar ten vroegste worden toegekend vanaf de eerste van het kwartaal volgend op dat waarin de datum van laattijdige aanvraag is gesitueerd, dus vanaf De einddatum van de periode gedurende dewelke de voordelen kunnen worden toegekend, blijft dezelfde. Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 7

8 De effectief toegekende voordelen zijn: werkuitkering vanaf tot en met (op voorwaarde evenwel dat deze werkuitkering tijdig is aangevraagd! zie punt 3); RSZ-bijdragenvermindering: euro gedurende het kwartaal van indienstneming en de 8 volgende, dus vanaf tot en met De werkkaart ACTIVA is normaal 3 maanden geldig en kan worden ingeroepen voor elke tewerkstelling die een aanvang neemt tijdens deze geldigheidsperiode. Wanneer verschillende tewerkstellingen voor rekening van dezelfde werkgever elkaar zonder onderbreking opvolgen, kan de werkkaart worden ingeroepen voor elk van die tewerkstellingen, op voorwaarde dat de eerste van die opeenvolgende tewerkstellingen een aanvang nam tijdens de geldigheidsperiode van de werkkaart. Welke formaliteiten moeten worden vervuld in geval van indiensttreding? De werkkaart ACTIVA geeft eventueel recht op een vermindering van bepaalde werkgeversbijdragen voor de periode vermeld op de werkkaart. U mag deze kaart houden, ze moet niet teruggestuurd worden naar de RVA RSZ/RSZ-PPO. U moet de vermindering van de bijdragen zelf wel vermelden op de driemaandelijkse aangifte bij de RSZ/RSZ-PPO. De werkkaart ACTIVA geeft eventueel recht op de werkuitkering (= geactiveerde werkloosheidsuitkering) voor de periode vermeld op de werkkaart. Indien de werknemer een werkuitkering wenst te ontvangen, moet de arbeidsovereenkomst een aantal verplichte vermeldingen bevatten, meer bepaald: dat een werkkaart is gegeven door de RVA waaruit blijkt dat de werknemer in aanmerking komt voor de werkuitkering en voor welke periode; dat het door de werkgever maandelijks te betalen loon wordt bekomen door de werkuitkering in mindering te brengen van het nettoloon voor de beschouwde maand. In de praktijk kan u het formulier bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA hiervoor gebruiken. U kan dit formulier bij het werkloosheidsbureau van de RVA krijgen downloaden van de site van de RVA (www.rva.be -> Documentatie -> Formulieren -> per object -> Activa) Ter informatie: het is de werknemer die de werkuitkering zal moeten vragen door deze arbeidsovereenkomst én de bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA via zijn uitbetalingsinstelling in te dienen bij het plaatselijk werkloosheidsbureau van de RVA. Zijn aanvraag moet uiterlijk de laatste dag van de vierde maand volgend op de maand waarin de indienstneming gesitueerd is, toekomen op dit werkloosheidsbureau. Dit bureau zal u verwittigen de werknemer al dan niet gerechtigd is op de werkuitkering en u deze uitkering bijgevolg al dan niet in mindering zal kunnen brengen van het te betalen nettoloon. Indien de werknemer recht heeft op een werkuitkering, overhandigt u maandelijks een formulier C78 ACTIVA om de werknemer toe te laten de werkuitkering te ontvangen (dit formulier kan u krijgen bij het werkloosheidsbureau van de RVA u kan het downloaden van de site van de RVA (www.rva.be -> Documentatie -> Formulieren -> per object -> Activa). De werknemer dient dit formulier in bij zijn uitbetalingsinstelling. U kan ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer tewerkgesteld was in het kader van het Plan Activa, een elektronische aangifte verrichten in plaats van een papieren formulier C78 ACTIVA in te vullen. U bezorgt dan een print van deze aangifte aan de werknemer. U brengt de werkuitkering in mindering van het te betalen nettoloon en betaalt slechts het saldo. De werknemer werkt deeltijds? Raadpleeg het infoblad dat u kan downloaden van de site: -> Deeltijdse arbeid -> Reglementering -> Infobladen werknemers -> Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering nieuwe regeling?. De werknemer wordt tijdelijk werkloos? Raadpleeg het infoblad dat u kan downloaden van de site: -> Tijdelijke werkloosheid -> Reglementering -> Infobladen werkgevers -> Procedure. De tewerkstelling wordt beëindigd? Raadpleeg het infoblad dat u kan downloaden van de site: -> Volledige werkloosheid -> Reglementering -> Infobladen werkgevers -> Formulieren C4. Wanneer u en de werknemer een arbeidsovereenkomst niet aansluitend op de oorspronkelijke zouden sluiten, moet de werknemer deze steeds via zijn uitbetalingsinstelling overmaken aan de RVA. Deze nieuwe overeenkomst moet de verplichte vermeldingen bevatten (zie punt 3). Wanneer u en de werknemer daarentegen een arbeidsovereenkomst aansluitend op de oorspronkelijke zouden sluiten, is het: niet nodig dat de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling indient wanneer: Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 8

9 wel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden zijn (zonder wijziging van het uurrooster); wel beide een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn (zonder wijziging van het uurrooster); wel de ene een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden is en de andere een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (zonder wijziging van het uurrooster). Deze nieuwe overeenkomst moet wel de verplichte vermeldingen bevatten (zie punt 3). wel nodig dat de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling indient wanneer: wel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden zijn (met wijziging van het uurrooster); wel beide een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn (met wijziging van het uurrooster); wel de ene een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden is en de andere een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met wijziging van het uurrooster); wel de ene overeenkomst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 maanden is en de andere hetzij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden, hetzij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ongeacht het uurrooster wijzigt niet); wel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 maanden zijn (ongeacht het uurrooster wijzigt niet); Deze nieuwe overeenkomst moet de verplichte vermeldingen bevatten (zie punt 3). Dit heeft te maken met het feit dat in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 maanden een specifieke berekeningswijze van de werkuitkering toepasselijk is (zie ter zake het infoblad Het Plan Activa: uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur ) (www.rva.be -> Tewerkstelling -> Activa ->Reglementering -> Infobladen werkgevers).. Wanneer men zou overstappen van een overeenkomst gesloten in het kader van een doorstromingsprogramma naar een overeenkomst in het kader van het plan ACTIVA, past men de arbeidsovereenkomst aan door er de verplichte vermeldingen in op te nemen (zie punt 3) en maakt de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling over aan de RVA. Een nieuwe uitkeringsaanvraag moet steeds binnen de reglementaire termijn worden ingediend (zie punt 3). Opmerking: een specifieke procedure inzake het aanvragen van de werkuitkering geldt in het geval van uitzendarbeid. Lees ter zake het infoblad Het Plan Activa: uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur (www.rva.be -> Tewerkstelling -> Activa -> Reglementering -> Infobladen werkgevers). Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 9

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen?

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat is de invloed

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap. Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be De dienstencheques

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 14 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 14 3 of 14 Inhoudstafel Varia Contact met de rsz en de regionale antennes De attesten Bekendmaking van schuldvorderingen Het toezicht

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie