Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Deze maatregel is een middel om de werkgelegenheidsgraad in het algemeen, en in het bijzonder deze van sommige doelgroepen (laaggeschoolde 26-minners, 50-plussers en personen die minstens 1 jaar werkloos zijn) te verhogen. Zij bevordert de herinschakeling van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit door de toekenning van: een vermindering van werkgeversbijdragen voor de RSZ; een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering genaamd) die u in mindering kan brengen van het te betalen nettoloon. Deze uitkering wordt aan de werknemer betaald. Of een werknemer voldoet aan de voorwaarden van het plan ACTIVA, zal blijken uit een werkkaart die het werkloosheidsbureau van de RVA geeft dat bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer. Vanaf geldt, in het kader van het WIN WIN - ACTIVA-plan, een regeling van versterkte activering (hogere werkuitkering) voor sommige categorieën van werklozen: euro per maand gedurende maximaal 24 maanden voor 26-minners zonder diploma HSO; euro per maand gedurende maximaal 24 maanden voor 26-minners met hoogstens een diploma HSO en voor 50-plussers; 750 euro per maand gedurende maximaal 12 maanden, gevolgd door 500 euro gedurende maximaal 16 maanden, voor werklozen sedert minstens één jaar. Komt u in aanmerking? Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking. In de openbare sector komen volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel in dienst nemen: de autonome overheidsbedrijven, de openbare kredietinstellingen, de openbare maatschappijen voor personenvervoer en de openbare uitzendbureaus. Ook voor de indienstneming van contractueel personeel van de provincies, gemeenten en OCMW s en van contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel van de onderwijsinstellingen, kunnen de voordelen van dit plan worden toegekend. Bent u een uitzendbureau neemt u iemand in dienst met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd korter dan 2 maanden, gerekend van datum tot datum? Lees dan ook het infoblad Het Plan Activa: uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur ( -> Tewerkstelling -> Activa -> Reglementering -> Infobladen werkgevers). Bent u een gemeente? Het infoblad Het Plan Activa PVP (preventie- en veiligheidspersoneel) kan u interesseren ( -> Tewerkstelling -> Activa -> Reglementering -> Infobladen werkgevers). Moet u nog aan bijkomende voorwaarden voldoen? U moet nog aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen: Om de RSZ-vermindering te kunnen genieten, moet het totaal van de prestaties voor rekening van dezelfde werkgever op kwartaalbasis minstens 27,5% van een voltijdse prestatie bedragen (uitzondering voor beschutte werkplaatsen). U kan de vermindering eveneens genieten voor alle tewerkstellingen waarvan de contractueel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minstens de helft bedraagt van die van een voltijdse werknemer; Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 1

2 Om de werkuitkering te kunnen genieten, moet de contractueel voorziene tewerkstellingsbreuk voor elke arbeidsovereenkomst minstens 1/3 van een voltijds uurrooster bedragen (behalve wanneer er een afwijking bestaat op deze 1/3-regel). De werknemer werd niet recent tewerkgesteld via het voordeelbanenplan. U kan niet genieten van de RSZ-bijdragenvermindering en de werknemer kan geen aanspraak maken op de werkuitkering wanneer u dezelfde werknemer terug in dienst neemt binnen 12 maanden na de beëindiging van een vorige arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (uitzondering voor een doorstromingsprogramma), waarvoor u minstens gedurende een gedeelte van de tewerkstelling het voordeel van het voordeelbanenplan heeft genoten. De werknemer werd niet recent tewerkgesteld via het plan ACTIVA. Indien u dezelfde werknemer opnieuw in dienst neemt binnen 30 maanden die volgen op het einde van een vorige arbeidsovereenkomst waarvoor u, gedurende minstens een deel van de tewerkstelling, voordelen had genoten in het kader van het ACTIVA-plan (RSZ-vermindering met zonder werkuitkering), geldt een speciale regeling. Contacteer het bevoegde werkloosheidsbureau. Aan welke voorwaarden moet de werknemer voldoen? Om gerechtigd te zijn op de RSZ-vermindering De werknemer is minder dan én: arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de én gedurende minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 minstens 24 maanden tijdens de laatste 36 minstens 36 maanden tijdens de laatste 54 minstens 60 maanden tijdens de laatste 90 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma). De werknemer is ouder én: arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de én gedurende minstens 6 maanden tijdens de laatste 9 minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 minstens 18 maanden tijdens de laatste 27 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma). Opmerking: wanneer hierboven wordt gesproken over (9, 18, 27, 36, 54 90) voorafgaand aan de datum van indienstneming van aanvraag van de werkkaart, betekent dit de maand van die indienstneming ( die aanvraag) en de (9, 18, 27, 36, 54 90) die daaraan voorafgaan. Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 2

3 Voorbeeld: Een werkgever wenst iemand in dienst te nemen vanaf 13 januari Hij wil gebruik maken van het plan ACTIVA. De werknemer wil 12 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende ( gelijkgestelde periodes) aantonen in een periode van 18. Deze periode van 18 vangt aan op 1 juli 2008 om te eindigen op 12 januari Om gerechtigd te zijn op de werkuitkering De werknemer is minder dan 25 jaar én: uitkeringsgerechtigde volledig werkloze op het ogenblik van de indienstneming én gedurende minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma) De werknemer is minder dan 26 jaar én: arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de én gedurende minstens 3 maanden tijdens de laatste 4 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma) én niet in het bezit van een diploma getuigschrift van het hoger secundair onderwijs én niet meer leerplichtig én volgt geen studies meer in dagonderwijs. De werknemer is minder dan 26 jaar én: arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de én gedurende minstens 6 maanden tijdens de laatste 9 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma) én in het bezit van hoogstens een diploma getuigschrift van het hoger secundair onderwijs én niet meer leerplichtig én volgt geen studies meer in dagonderwijs. De werknemer is minder dan én: uitkeringsgerechtigde volledig werkloze op het ogenblik van de indienstneming én gedurende minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 minstens 24 maanden tijdens de laatste 36 minstens 36 maanden tijdens de laatste 54 minstens 60 maanden tijdens de laatste 90 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 3

4 vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma) én, indien hij 12 maanden maar geen 24 maanden inschrijving telt, is hij niet meer leerplichtig én volgt hij geen studies meer in dagonderwijs. De werknemer is minstens 45 maar minder dan 50 jaar én: uitkeringsgerechtigde volledig werkloze op het ogenblik van de indienstneming én gedurende minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 minstens 18 maanden tijdens de laatste 27 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma). De werknemer is minstens 50 jaar én: uitkeringsgerechtigde volledig werkloze op het ogenblik van de indienstneming én gedurende minstens 6 maanden tijdens de laatste 9 minstens 18 maanden tijdens de laatste 27 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma). Bruggepensioneerden komen niet in aanmerking. Wat zijn uw voordelen? Inzake RSZ-vermindering: de ACTIVA-RSZ-vermindering U geniet een ACTIVA-doelgroepvermindering van de werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid. Voor meer vragen inzake de RSZ-verminderingen kunt u zich wenden tot de RSZ, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL (tel ) de RSZ-PPO, Jozef II straat 47, 1000 BRUSSEL (tel ). Inzake RSZ-vermindering: de keuze tussen de ACTIVA- de STARTBAAN-RSZ-vermindering Bij indienstname met startbaanovereenkomst kan, indien de jongere in het bezit is van een STARTBAANKAART, het RSZ-voordeel "startbaan" toegekend worden (maximum tot het einde van het kwartaal waarin de 26e verjaardag ligt). Het betreft wel de gewone vermindering (voordeel A): 1000 euro (kwartaal1 tot 8) euro (kwartaal 9 tot het einde van de startbaanovereenkomst); versterkte vermindering (voordeel B) 1000 euro (kwartaal1 tot 16) euro (kwartaal 17 tot het einde van de startbaanovereenkomst). Het voordeel B kan worden toegekend aan jongeren behorend tot een van de volgende doelgroepen: erg laag geschoold; laaggeschoold + vreemde nationaliteit; laaggeschoold + handicap. Meer informatie omtrent het STARTBAAN-voordeel vindt u in het infoblad dat u kan downloaden van de site: -> Tewerkstelling -> Startbanen. Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 4

5 Bezit de jongere een WERKKAART en een STARTBAANKAART, dan kiest de werkgever elk kwartaal bij de RSZ-aangifte tussen het ACTIVA- en het STARTBAAN-voordeel (via het gebruik van de passende codes). Ook kan hij na de uitputting van één voordeel beroep doen op het saldo van het ander voordeel. Inzake de werkuitkering De RVA neemt iedere kalendermaand de betaling van de werkuitkering op zich. Deze bedraagt 500 euro per maand voor een voltijds aangeworven werknemer (en een bedrag in verhouding tot de contractueel voorziene wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse tewerkstelling). U betaalt dus enkel het resterende deel van het nettoloon (na aftrek van de 500 euro in geval van voltijdse tewerkstelling van een proportioneel bedrag in geval van deeltijdse tewerkstelling). Opmerking: De werkuitkering is evenwel gelijk aan euro per maand voor een voltijds aangeworven werknemer en wordt verhoudingsgewijs vastgesteld indien hij deeltijds werkt, indien de werknemer minder dan 26 jaar is, niet in het bezit van een diploma getuigschrift van het hoger secundair onderwijs én 3 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende telt. Opmerking: De werkuitkering evenwel gelijk aan euro per maand voor een voltijds aangeworven werknemer en wordt verhoudingsgewijs vastgesteld indien hij deeltijds werkt, in de volgende twee gevallen: de werknemer is minder dan 26 jaar, in het bezit van hoogstens een diploma getuigschrift van het hoger secundair onderwijs én telt 6 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende, de werknemer is minstens 50 jaar, uitkeringsgerechtigde volledig werkloze én telt 6 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende. Opmerking: De werkuitkering is evenwel gelijk aan 750 euro per maand gedurende 12 maanden, gevolgd door 500 euro per maand gedurende 16 maanden, dit telkens voor een voltijds aangeworven werknemer, indien deze minstens 12 maanden, maar minder dan 24 maanden is ingeschreven als niet werkend werkzoekende. Deze bedragen worden verhoudingsgewijs vastgesteld indien de werknemer deeltijds werkt. Belangrijke opmerking: een werkuitkering van 750/500, euro (zie de drie voorgaande opmerkingen) kan niet worden gecombineerd met het stelsel van de dienstencheques. Opmerking: een andere berekeningswijze geldt in het geval van uitzendarbeid en ook in het kader van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van minder dan 2 maanden, gerekend van datum tot datum. Lees ter zake het infoblad Het Plan Activa: uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur ( -> Tewerkstelling -> Activa -> Reglementering -> Infobladen werkgevers). Schematisch overzicht Het bedrag en de duur van de RSZ-voordelen zullen afhangen van de leeftijd van de werknemer en van de duur van zijn inschrijving als niet werkend werkzoekende ( daarmee gelijkgestelde periodes). Het feit de werkuitkering wordt toegekend, zal daarenboven afhangen van het feit hij een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze is (behalve voor de 26-minners in het bezit van hoogstens een diploma getuigschrift van het hoger secundair onderwijs die 3/6 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende tellen): Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 5

6 Schema Leeftijd werknemer 26 jaar 26 jaar 25 jaar ten minste, maar jonger dan 50 jaar Duur inschrijving als werkzoekende 3 maanden in 4 (+ geen diploma getuigschrift HSO) 6 maanden in 9 (+ hoogstens een diploma getuigschrift HSO) 12 maanden in maanden in maanden in maanden in maanden in 90 6 maanden in 9 (1) niet combineerbaar met dienstencheques RSZ-vermindering bedrag en duur Geen ACTIVA-RSZvermindering. Wel STARTBAAN-RSZvermindering Indien geen diploma getuigschrift HSO: STARTBAAN-RSZvermindering euro: kwartaal 1 tot 5 een bedrag wel, indien geen diploma getuigschrift HSO: STARTBAAN-RSZvermindering euro: kwartaal 1 tot 5 een bedrag euro: kwartaal 1 tot 9 een bedrag euro: kwartaal 1 tot euro: kwartaal 10 tot 13 een bedrag euro: kwartaal 1 tot euro: kwartaal 10 tot 21 een bedrag euro: kwartaal 1 tot euro: kwartaal 6 tot 21 een bedrag Werkuitkering bedrag en duur de 23 volgende maanden euro de 23 volgende maanden euro de 15 volgende de 11 volgende maanden 750 euro en daarna gedurende 16, de 15 volgende de 23 volgende de 29 volgende Geen Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 6

7 Schema - vervolg Leeftijd werknemer ten minste ten minste ten minste 50 jaar Duur inschrijving als werkzoekende 12 maanden in maanden in 27 6 maanden in 9 RSZ-vermindering bedrag en duur euro: kwartaal 1 tot 21 een bedrag euro: kwartaal 1 tot 21 een bedrag euro: kwartaal 1 tot euro: kwartaal 6 tot 21 een bedrag Werkuitkering bedrag en duur de 11 volgende maanden 750 euro en daarna gedurende 16, de 29 volgende de 23 volgende maanden euro (1) niet combineerbaar met dienstencheques Opmerking: andere voordelen gelden wanneer een gemeente een werknemer in dienst neemt als preventie- en veiligheidspersoneel. Lees ter zake het infoblad infoblad Het Plan Activa PVP (preventie- en veiligheidspersoneel) ( -> Tewerkstelling -> Activa -> Reglementering -> Infobladen werkgevers). Welke formaliteiten moeten worden vervuld: de ACTIVA Om de voordelen inzake RSZ-vermindering en/ de activering van de werkloosheidsuitkeringen (= werkuitkeringen) te kunnen genieten, moet de werknemer in het bezit zijn van een werkkaart ACTIVA: wel bezit de werknemer reeds een geldige werkkaart ACTIVA, waaruit blijkt dat hij de voorwaarden vervult die recht geven op een vermindering van werkgeversbijdragen en dat hij eventueel voldoet aan de voorwaarden om een werkuitkering te krijgen. wel bezit de werknemer geen kaart ACTIVA. In dit geval kan ten laatste binnen 30 dagen na de dag van de indienstneming een kaart aangevraagd worden bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de verblijfplaats van de werknemer. U gebruikt daarvoor het formulier C63 werkkaart (rubriek I en II van dit formulier moeten worden ingevuld). U kan het formulier C63 werkkaart bij het werkloosheidsbureau van de RVA krijgen downloaden van de site van de RVA ( -> Documentatie -> Formulieren -> per object -> Activa). Opgelet: in geval van aanvraag buiten termijn zullen de voordelen (vermindering RSZwerkgeversbijdragen - werkuitkering) wel worden toegekend, maar voor een verminderde periode: de periode gedurende dewelke de voordelen worden toegekend, wordt verminderd met een periode die aanvangt op de dag van indienstneming en die eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de laattijdige aanvraag van de kaart gesitueerd is! Voorbeeld: Een werknemer wordt in dienst genomen op Een aanvraag om een werkkaart komt op de RVA toe op , met andere woorden buiten de termijn van dertig dagen. Stel dat normaal het volgende voordeel zou worden toegekend: werkuitkering gedurende de maand van indienstneming + de vijftien volgende, dus vanaf tot en met ; RSZ-bijdragenvermindering: euro gedurende het kwartaal van indienstneming en de 8 volgende, dus vanaf tot en met De voordelen kunnen evenwel maar ten vroegste worden toegekend vanaf de eerste van het kwartaal volgend op dat waarin de datum van laattijdige aanvraag is gesitueerd, dus vanaf De einddatum van de periode gedurende dewelke de voordelen kunnen worden toegekend, blijft dezelfde. Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 7

8 De effectief toegekende voordelen zijn: werkuitkering vanaf tot en met (op voorwaarde evenwel dat deze werkuitkering tijdig is aangevraagd! zie punt 3); RSZ-bijdragenvermindering: euro gedurende het kwartaal van indienstneming en de 8 volgende, dus vanaf tot en met De werkkaart ACTIVA is normaal 3 maanden geldig en kan worden ingeroepen voor elke tewerkstelling die een aanvang neemt tijdens deze geldigheidsperiode. Wanneer verschillende tewerkstellingen voor rekening van dezelfde werkgever elkaar zonder onderbreking opvolgen, kan de werkkaart worden ingeroepen voor elk van die tewerkstellingen, op voorwaarde dat de eerste van die opeenvolgende tewerkstellingen een aanvang nam tijdens de geldigheidsperiode van de werkkaart. Welke formaliteiten moeten worden vervuld in geval van indiensttreding? De werkkaart ACTIVA geeft eventueel recht op een vermindering van bepaalde werkgeversbijdragen voor de periode vermeld op de werkkaart. U mag deze kaart houden, ze moet niet teruggestuurd worden naar de RVA RSZ/RSZ-PPO. U moet de vermindering van de bijdragen zelf wel vermelden op de driemaandelijkse aangifte bij de RSZ/RSZ-PPO. De werkkaart ACTIVA geeft eventueel recht op de werkuitkering (= geactiveerde werkloosheidsuitkering) voor de periode vermeld op de werkkaart. Indien de werknemer een werkuitkering wenst te ontvangen, moet de arbeidsovereenkomst een aantal verplichte vermeldingen bevatten, meer bepaald: dat een werkkaart is gegeven door de RVA waaruit blijkt dat de werknemer in aanmerking komt voor de werkuitkering en voor welke periode; dat het door de werkgever maandelijks te betalen loon wordt bekomen door de werkuitkering in mindering te brengen van het nettoloon voor de beschouwde maand. In de praktijk kan u het formulier bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA hiervoor gebruiken. U kan dit formulier bij het werkloosheidsbureau van de RVA krijgen downloaden van de site van de RVA ( -> Documentatie -> Formulieren -> per object -> Activa) Ter informatie: het is de werknemer die de werkuitkering zal moeten vragen door deze arbeidsovereenkomst én de bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA via zijn uitbetalingsinstelling in te dienen bij het plaatselijk werkloosheidsbureau van de RVA. Zijn aanvraag moet uiterlijk de laatste dag van de vierde maand volgend op de maand waarin de indienstneming gesitueerd is, toekomen op dit werkloosheidsbureau. Dit bureau zal u verwittigen de werknemer al dan niet gerechtigd is op de werkuitkering en u deze uitkering bijgevolg al dan niet in mindering zal kunnen brengen van het te betalen nettoloon. Indien de werknemer recht heeft op een werkuitkering, overhandigt u maandelijks een formulier C78 ACTIVA om de werknemer toe te laten de werkuitkering te ontvangen (dit formulier kan u krijgen bij het werkloosheidsbureau van de RVA u kan het downloaden van de site van de RVA ( -> Documentatie -> Formulieren -> per object -> Activa). De werknemer dient dit formulier in bij zijn uitbetalingsinstelling. U kan ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer tewerkgesteld was in het kader van het Plan Activa, een elektronische aangifte verrichten in plaats van een papieren formulier C78 ACTIVA in te vullen. U bezorgt dan een print van deze aangifte aan de werknemer. U brengt de werkuitkering in mindering van het te betalen nettoloon en betaalt slechts het saldo. De werknemer werkt deeltijds? Raadpleeg het infoblad dat u kan downloaden van de site: -> Deeltijdse arbeid -> Reglementering -> Infobladen werknemers -> Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering nieuwe regeling?. De werknemer wordt tijdelijk werkloos? Raadpleeg het infoblad dat u kan downloaden van de site: -> Tijdelijke werkloosheid -> Reglementering -> Infobladen werkgevers -> Procedure. De tewerkstelling wordt beëindigd? Raadpleeg het infoblad dat u kan downloaden van de site: -> Volledige werkloosheid -> Reglementering -> Infobladen werkgevers -> Formulieren C4. Wanneer u en de werknemer een arbeidsovereenkomst niet aansluitend op de oorspronkelijke zouden sluiten, moet de werknemer deze steeds via zijn uitbetalingsinstelling overmaken aan de RVA. Deze nieuwe overeenkomst moet de verplichte vermeldingen bevatten (zie punt 3). Wanneer u en de werknemer daarentegen een arbeidsovereenkomst aansluitend op de oorspronkelijke zouden sluiten, is het: niet nodig dat de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling indient wanneer: Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 8

9 wel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden zijn (zonder wijziging van het uurrooster); wel beide een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn (zonder wijziging van het uurrooster); wel de ene een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden is en de andere een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (zonder wijziging van het uurrooster). Deze nieuwe overeenkomst moet wel de verplichte vermeldingen bevatten (zie punt 3). wel nodig dat de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling indient wanneer: wel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden zijn (met wijziging van het uurrooster); wel beide een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn (met wijziging van het uurrooster); wel de ene een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden is en de andere een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met wijziging van het uurrooster); wel de ene overeenkomst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 maanden is en de andere hetzij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden, hetzij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ongeacht het uurrooster wijzigt niet); wel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 maanden zijn (ongeacht het uurrooster wijzigt niet); Deze nieuwe overeenkomst moet de verplichte vermeldingen bevatten (zie punt 3). Dit heeft te maken met het feit dat in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 maanden een specifieke berekeningswijze van de werkuitkering toepasselijk is (zie ter zake het infoblad Het Plan Activa: uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur ) ( -> Tewerkstelling -> Activa ->Reglementering -> Infobladen werkgevers).. Wanneer men zou overstappen van een overeenkomst gesloten in het kader van een doorstromingsprogramma naar een overeenkomst in het kader van het plan ACTIVA, past men de arbeidsovereenkomst aan door er de verplichte vermeldingen in op te nemen (zie punt 3) en maakt de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling over aan de RVA. Een nieuwe uitkeringsaanvraag moet steeds binnen de reglementaire termijn worden ingediend (zie punt 3). Opmerking: een specifieke procedure inzake het aanvragen van de werkuitkering geldt in het geval van uitzendarbeid. Lees ter zake het infoblad Het Plan Activa: uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur ( -> Tewerkstelling -> Activa -> Reglementering -> Infobladen werkgevers). Geldig vanaf ACT_em_n.doc - p. 9

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Wat is de bedoeling van de SINE-maatregel?

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling 0 Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is?

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is? activa.brussels Waarover gaat het? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toegangsvoorwaarden van het Activa-plan vereenvoudigd om de Brusselse werkzoekenden nog meer kansen te bieden. U wilt opnieuw

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Infoblad omtrent de jeugdvakantie technische bijlage bestemd voor de werkgever

Infoblad - werkgevers Infoblad omtrent de jeugdvakantie technische bijlage bestemd voor de werkgever Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012)

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) Voor de aanwerving van jongeren in de bouw bestaan er diverse tewerkstellingsmogelijkheden. In functie

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7.0 Methodologische nota De voornaamste voorwaarden om van werkloosheidsvergoedingen te kunnen genieten

Nadere informatie

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad werkgevers

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

focus op werknemers met behoud van rechten

focus op werknemers met behoud van rechten focus op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Dienst Ons kenmerk datum Beleidsondersteunend en juridisch advies BJA/TW/2004-1/JD 24 december 2004

Dienst Ons kenmerk datum Beleidsondersteunend en juridisch advies BJA/TW/2004-1/JD 24 december 2004 Vragen naar: Jacqueline Dewulf E-mail: jacqueline.dewulf@mi-is.be Tel : 02/509.81.69 I Fax : 02/509.85.58 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr.. Van Damme Infosessies 11/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten FOCUS op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2014-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/08/2014

Nadere informatie

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Waarom deze aangifte? U bent vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart indien u: ofwel minstens 60 jaar bent; ofwel

Nadere informatie

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Erkende dienstenchequebedrijven moeten verzekerd zijn en de sociale wetgeving toepassen, maar ook andere verplichtingen betreffende

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) informatiedocument Versie 3.1 01.10.2015 C131A Dit informatiedocument biedt

Nadere informatie

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO R S Z P P O Kwartaal:2012-04 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden). Die voorwaarden verschillen

Nadere informatie

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling?

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling? AANVRAAG TOT VRIJSTELLING OM EEN OPLEIDING VIA TEWERKSTELLING TE VOLGEN IN EEN ONDERNEMING VOOR VORMING DOOR ARBEID (CSPI, EX-EFT: ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL) OF EEN ATELIER VOOR VORMING DOOR

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

FOCUS op. de toelating tot de werkloosheidsverzekering

FOCUS op. de toelating tot de werkloosheidsverzekering FOCUS op de toelating tot de werkloosheidsverzekering Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden). Die voorwaarden verschillen

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Juridisch dossier. Regionalisatie Wallonië

Juridisch dossier. Regionalisatie Wallonië Juridisch dossier Regionalisatie Wallonië Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Nieuwe maatregelen... 3 A. Werkuitkeringen - 25 jaar voor laag-of middengeschoolde werkzoekenden :... 3 B. Werkuitkeringen 12 maanden

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr. Van Damme. Infosessies 12/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr. Van Damme. Infosessies 12/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr. Van Damme Infosessies 12/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Inleiding 1 - Inleiding Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016 JURIDISCHE ACTUA mei 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Varia : Forfaitaire kostenvergoeding buitenland SECTOR NIEUWS INHOUD PC 1 Wet Werkbaar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/109 BERAADSLAGING NR. 17/048 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord A. Wat is DBSO? De afkorting DBSO staat voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs. In het deeltijds onderwijs volgen jongeren tussen de 15 en 25

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding 1 - Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

infobrochure voor de kunstenaar

infobrochure voor de kunstenaar kunstenaar? infobrochure voor de kunstenaar 1. Voor wie is deze brochure bestemd? Deze brochure is bestemd voor de uitvoerende, vertolkende of scheppende kunstenaar die zijn kunst beoefent als hoofdberoep,

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015-01 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen Inhoudstafel 6.1. Verminderingen

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Infoblad - werknemers PWA-werknemers

Infoblad - werknemers PWA-werknemers Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge kinderen. Bij de meeste werkgevers

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

TITEL I. - Algemene bepalingen. Artikel 1.- Voor de toepassing van het onderhavige besluit, wordt verstaan onder :

TITEL I. - Algemene bepalingen. Artikel 1.- Voor de toepassing van het onderhavige besluit, wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS 1 van 66 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/4 2 van 66 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie