RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen"

Transcriptie

1 RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar de gewesten, terwijl de algemene bijdrageverminderingen federaal bleven. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen De tewerkstellingsmaatregelen die voortaan onder de bevoegdheid van de gewesten vallen, hebben betrekking op de tewerkstelling van bepaalde doelgroepen. Op basis van de vestigingseenheid waaraan een werknemer uit een bepaalde doelgroep gekoppeld is, kan de werkgever genieten van RSZ-verminderingen en activeringsmaatregelen. Het betreft volgende doelgroepen: jonge werknemers; langdurige werkzoekenden; oudere werknemers; mentors; kunstenaars; gesco s; door herstructurering ontslagen werknemers; huispersoneel; onthaalouders; RSZ-vermindering bagger- en sleepvaartsector en koopvaardij De modaliteiten van de verschillende doelgroepverminderingen blijven momenteel ongewijzigd tegenover de federaal uitgewerkte maatregelen die vóór 1 juli 2014 van toepassing waren. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 1/9.

2 1.1 Doelgroepvermindering jonge werknemers Jonger dan 19 jaar: Tot 31 december van het jaar van hun 18 de verjaardag geniet de werkgever voor de tewerkstelling van jonge werknemers van een beperkte onderwerping aan sociale bijdragen. Daarbovenop komt een doelgroepvermindering van max EUR/kwartaal die eveneens wordt toegekend tot en met het vierde kwartaal van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt. Dit houdt concreet in dat er in de meeste gevallen geen patronale bijdragen meer verschuldigd zullen zijn. Ouder dan 19 jaar en niet laaggeschoold Vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, geldt een volledige onderwerping aan de sociale zekerheid. Dit betekent dat de patronale basisbijdragen volledig verschuldigd zijn maar dat de structurele vermindering eveneens kan worden toegepast. De vermindering die gold voor werknemers jonger dan 30 jaar werd vanaf 1/1/2013 afgeschaft. Ouder dan 19 jaar en midden, laag tot erg laaggeschoold Vanaf 1/1/2013 wordt de mate van geschoold zijn uitgedrukt in drie niveaus: erg laaggeschoold, laaggeschoold en midden geschoold. Voor de indiensttredingen vóór 1/1/2013 blijven de RSZ verminderingen op basis van de oorspronkelijke niveaus (laag en erg laaggeschoold) verder van toepassing. Een jongere is erg laaggeschoold als hij geen getuigschrift van de 2 de graad van het secundair onderwijs heeft, hetzij geen getuigschrift van het lager secundair onderwijs. Een jongere is laaggeschoold als hij geen diploma van hoger middelbaar onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma/getuigschrift bezit. Een jongere is midden geschoold als hij hoogstens een diploma van het hoger secundair onderwijs heeft. Om recht te openen op de RSZ vermindering dient deze midden geschoolde jongere niet-werkend werkzoekend te zijn geweest gedurende minstens 156 dagen (6-dagenstelsel), in de maand van indiensttreding en de 9 daaraan voorafgaande maanden én net voor de indiensttreding. Deze voorwaarde geldt niet voor midden geschoolde jongeren met een handicap. Voor de aanwerving van een erg laaggeschoolde, een laaggeschoolde allochtoon of een laaggeschoolde jongere met een handicap geldt een RSZ vermindering van EUR gedurende max. 12 kwartalen en vervolgens 400 EUR gedurende de daaropvolgende 4 kwartalen. Op voorwaarde dat de erg laaggeschoolde jongere over een geldige werkkaart (werkkaart Start) beschikt en bovendien ingeschreven is als werkzoekende, kan de werkgever bijkomend gedurende maximum 6 maanden een werkuitkering van 350 EUR in mindering brengen van het nettoloon. Voor laaggeschoolde werknemers geldt een RSZ vermindering van EUR gedurende max. 8 kwartalen en vervolgens 400 EUR gedurende de 4 daaropvolgende kwartalen. Voor de aanwerving van een middengeschoolde geldt een RSZ vermindering van EUR gedurende max. 4 kwartalen en vervolgens 400 EUR gedurende de 8 daaropvolgende kwartalen. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 2/9.

3 Deze verminderingen lopen maximum tot en met het kwartaal van de 26 ste verjaardag van de jongere en kunnen enkel worden toegepast voor zover het refertekwartaalloon niet meer dan EUR bedraagt. De werkkaart waarop de toepasselijke RSZ-vermindering vermeld staat, kan online ( zelf door de jongere worden aangevraagd of door de werkgever binnen een termijn van 30 dagen vanaf de indiensttreding via het bevoegde RVA kantoor. Werkgevers die in aanmerking willen komen voor een doelgroepvermindering jonge werknemers dienen de startbaanverplichting na te leven. Dit betekent concreet dat werkgevers (met minstens 50 werknemers in dienst op 30/06) voldoende (3% of 1,5%) jongeren van minder dan 26 jaar in dienst moeten hebben. Bepaalde sectoren zijn vrijgesteld van deze startbaanverplichting. 1.2 Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden (Plan Activa) De tewerkstelling van werknemers die gedurende een bepaalde periode (uitkeringsgerechtigd) werkloos zijn geweest of over een verminderde arbeidsgeschiktheid beschikken, levert de werkgever een aanzienlijke korting van de werkgeversbijdragen op. Bovendien kan in bepaalde gevallen een gedeelte van het nettoloon in mindering worden gebracht. Dit is het geval wanneer de werknemer vóór zijn indiensttreding uitkeringsgerechtigd werkloos was en er door middel van een werkuitkering sprake is van een activering van de werkloosheid. Het bedrag van de werkuitkering voor een voltijds tewerkgestelde werknemer bedraagt max. 500 of 750 EUR per maand. Is de werkzoekende op het moment van de aanwerving een gerechtigde op maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp, dan is er in bepaalde gevallen een tussenkomst in het nettoloon van max. 500 EUR ten laste van het OCMW. Afhankelijk van de leeftijd en de duur van de werkloosheid ontvangt de werkgever bij voltijdse prestaties gedurende een beperkte periode een RSZ vermindering van 400 EUR, of EUR per kwartaal. De aard van de vermindering is af te leiden uit de geldige Activa werkkaart die de werknemer of de werkgever via het bevoegde RVA kantoor kunnen aanvragen. De werkkaart, die een geldigheidsduur van 6 maanden heeft, dient binnen een termijn van 30 dagen vanaf de indiensttreding te worden aangevraagd. Welbepaalde werkgevers, waaronder de sociale en beschutte werkplaatsen (PC 327) en de inschakelingsbedrijven, kunnen voor de tewerkstelling van zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden eveneens een RSZ vermindering genieten. Deze inschakeling van laaggeschoolde volledig uitkeringsgerechtigde werklozen of gerechtigden op maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijk hulp kadert in de sociale inschakelingseconomie of kortweg Sine. De toegekende vermindering bedraagt max EUR/kwartaal en is beperkt in tijd, maar kan ook voor bepaalde moeilijk te plaatsen werkzoekenden worden toegekend voor de volledige duur van de tewerkstelling. Daarnaast ontvangt de werkgever van de RVA een herinschakelingsuitkering van max. 500 EUR. Dit is een maandelijkse loonsubsidie die gedurende de volledige periode van RSZ vermindering wordt toegekend. Om in aanmerking te komen voor deze doelgroepvermindering dient de werkgever in het bezit te zijn van het attest C63 Sine, afgeleverd door het bevoegde RVA kantoor. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 3/9.

4 1.3 Doelgroepvermindering oudere werknemers Werknemers die op de laatste dag van het betrokken kwartaal minstens 54 jaar oud zijn en een kwartaalloon hebben van minder dan ,07 EUR behoren tot de doelgroep oudere werknemers. Leeftijd Vermindering per kwartaal 54 jaar 400 EUR 58 jaar EUR 62 jaar EUR 65 jaar 800 EUR Deze doelgroepvermindering geldt niet voor werknemers uit de non-profit en de beschutte werkplaatsen (PC 327). Naast de vermindering van de RSZ-bijdragen, kunnen werkgevers met exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest voor bepaalde 50-plussers een bijkomende tewerkstellingspremie van de VDAB ontvangen. Om in aanmerking te komen moet de 50-plusser aan de volgende voorwaarden voldoen: werken in het Vlaams Gewest; ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB op de dag voorafgaand aan de indiensttreding; in dienst genomen worden met een contract van onbepaalde duur; in dienst blijven tijdens de toekenningsduur van de premie; niet de vervanger zijn van een werknemer die ontslagen is om aanspraak te kunnen maken op de premie in de zes maanden voorafgaand aan zijn indiensttreding niet bij de dezelfde werkgever gewerkt hebben, tenzij de loonkost tijdens deze voorafgaande tewerkstelling kleiner was dan De werkgever ontvangt gedurende 4 kwartalen of 8 kwartalen een premie. De hoogte en de duur van dit voordeel wordt bepaald op basis van: de leeftijd van de 50-plusser op het ogenblik van de indiensttreding; de duur van de voorafgaande periode van inschrijving als niet-werkend werkzoekend; het begrensde referteloon. Hiervoor wordt gewerkt met schalen: schaal 2: premie gedurende 1 jaar ten belope van 50% van de loonkosten voor de aanwerving van jarigen die tussen 1 en 2 jaar werkzoekend zijn of 55- plussers die minder dan 2 jaar werkzoekend zijn schaal 3: premie gedurende 2 jaar ten belope van 50% van de loonkosten voor de aanwerving van 50-plussers die langer dan 24 maanden werkzoekend zijn. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 4/9.

5 Tabel Leeftijd > 50 en < 55 jaar > 55 jaar > 50 jaar En > 1 en < 2 jaar Duur periode < 2 jaar >2 jaar niet werkend werkzoekende Hoogte premie 50% van het 50% van het 50% van het referteloon referteloon referteloon (schaal 3) (schaal 2) (schaal 2) Maximum 4.505, , ,46 premie/kwartaal Duur premie 4 kwartalen 4 kwartalen 8 kwartalen Voor de berekening van de periode die recht geeft op de tewerkstellingspremie geldt de termijn vanaf de inschrijving als niet-werkende werkzoekende. Deze termijn mag niet langer dan 3 maanden onderbroken worden. Ook deeltijdse werknemers openen het recht op een premie, op voorwaarde dat de loonkosten minstens per kwartaal bedragen. Modaliteiten betaling De premie moet aangevraagd worden binnen de 3 maanden na de indiensttreding van de 50-plusser en wordt per kwartaal uitbetaald door de VDAB. De VDAB betaalt enkel voor periodes waarin de werkgever effectief loon uitkeert aan de 50-plusser. Tijdens periodes van langdurige ziekte, loopbaanonderbreking, verlof om dwingende redenen, toegestane afwezigheid, tijdelijke werkloosheid, ontvangt de werkgever bijgevolg geen premie of wordt de hoogte ervan aangepast. Geen cumul met bepaalde andere steunmaatregelen De tewerkstellingspremie kan niet gecumuleerd worden met: dienstencheques de werkuitkering in het kader van het Activa-plan de loonpremie in het kader van de werkervaring de loonpremie voor doelgroepwerknemers van de lokale diensteconomie de sociale werkplaatsen en de beschutte werkplaatsen de premie in het kader van de GESCO s de tussenkomst in het kader van het derde arbeidscircuit. De premie kan wel gecumuleerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP die als doel heeft werkgevers te stimuleren om werknemers met een arbeidshandicap aan te werven) op voorwaarde dat bij de berekening van de VOP rekening wordt gehouden met de ontvangen VDAB-premie 50-plus. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 5/9.

6 1.4 Doelgroepvermindering mentors Werkgevers die zich ertoe verbinden om leerlingen, werkzoekenden of cursisten binnen hun onderneming via mentors op te leiden, kunnen een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen genieten. Een mentor dient over ten minste 5 jaar praktijkervaring te beschikken en in het bezit te zijn van een bewijs van mentoropleiding of gelijkgesteld. De doelgroep die in aanmerking komt voor het volgen van stages en opleidingen bestaat uit: Leerlingen of leerkrachten uit het voltijds technisch secundair (TSO) en beroepssecundair onderwijs (BSO), of deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO); Werkzoekenden jonger dan 26 jaar die een beroepsopleiding volgen (VDAB, FOREM,...); Cursisten jonger dan 26 jaar van het volwassenenonderwijs; Cursisten jonger dan 26 jaar die een door de gemeenschap erkende opleiding volgen (vb. Syntra-opleiding, ondernemersopleiding); Werkzoekenden die een instapstage doorlopen. Afhankelijk van het aantal stagiairs/cursisten en het aantal opleidingsuren kan een werkgever per kwartaal en per mentor maximum 800 EUR RSZ-vermindering genieten. Om de doelgroepvermindering voor mentors effectief te genieten, dient de werkgever een mentordossier in te dienen bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 6/9.

7 1.5 Doelgroepvermindering herstructurering Deze doelgroepvermindering valt uiteen in drie aspecten : een RSZ vermindering voor de werknemer, een RSZ vermindering voor de werkgever en een terugbetaling van de outplacementkost voor de ex-werkgever. Door herstructurering ontslagen werknemers die ingeschreven zijn in een tewerkstellingscel ontvangen van de RVA een verminderingskaart Herstructureringen. Deze kaart opent bij een nieuwe tewerkstelling het recht op een tijdelijke vermindering van de werknemersbijdragen. Ook de werkgever die een ontslagen werknemer met een verminderingskaart Herstructurering in dienst neemt, kan een RSZ voordeel genieten. Voor werknemers jonger dan 45 jaar bedraagt het voordeel EUR gedurende maximum 5 kwartalen. Voor werknemers die op de dag van de aanwerving minstens 45 jaar zijn, bedraagt het voordeel voor de werkgever EUR gedurende maximum 5 kwartalen en 400 EUR gedurende de daaropvolgende 16 kwartalen. Deze vermindering kan enkel worden genoten wanneer het kwartaalloon van de werknemer onder een bepaalde loongrens ligt. Ook de werknemers zelf genieten een voordeel, door een forfaitaire vermindering van de persoonlijke RSZ bijdragen en dit gedurende max. 3 kwartalen. Voor een voltijdse werknemer bedraagt dit forfaitair bedrag 133,33 EUR per maand. Erkende ondernemingen in herstructurering kunnen in bepaalde gevallen een tegemoetkoming krijgen in de outplacementkost voor hun ontslagen werknemers. Voor werknemers in het bezit van een verminderingskaart Herstructurering en die gedurende minstens 30 uren outplacementbegeleiding hebben gevolgd, kan de terugbetaling van de outplacementkost minimum 500 EUR tot maximum EUR bedragen. 2 Federale bijdrageverminderingen De RSZ-verminderingen die algemeen zijn of gebaseerd op bepaalde kenmerken van de werkgever, blijven federaal geregeld. Vallen onder de federale bepalingen: Structurele vermindering; Doelgroepvermindering voor de eerste aanwervingen; Sociale maribelvermindering; Sociale werkbonus; Doelgroepvermindering collectieve arbeidsvermindering en 4-dagenweek; Doelgroepvermindering vaste werknemers horeca Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 7/9.

8 2.1 Structurele vermindering Deze algemene verlaging van de patronale bijdragen geldt voor alle werkgevers van de privé sector maar is enkel van toepassing op werknemers die onder alle takken van de sociale zekerheid vallen. Leerlingen tot 31/12 van het jaar waarin ze 18 jaar zijn geworden en gelegenheidsarbeiders in land- en tuinbouw zijn ondermeer uitgesloten. Het bedrag van de structurele vermindering wordt automatisch per kwartaal gerekend en dit voor de volledige duur van de tewerkstelling. De structurele vermindering is cumuleerbaar met de doelgroepverminderingen, die meestal beperkt in tijd worden toegekend. Ook de sociale maribelvermindering kan met de structurele vermindering worden gecombineerd. Let wel dat de totale vermindering, ook bij cumulatieve toepassing, nooit meer kan bedragen dan de verschuldigde basisbijdragen voor de betrokken werknemer. Het basisprincipe bestaat erin dat voor elke voltijdse werknemer die gedurende het volledige kwartaal heeft gewerkt een forfaitaire vermindering van 462,60 tot 471 EUR per kwartaal wordt toegekend. Naarmate de lonen lager liggen, wordt een bijkomende vermindering toegekend, de zogenaamde lage lonencomponent. Voor lonen boven een bepaalde grens is eveneens een extra vermindering voorzien, de hoge lonencomponent. Voor werknemers die in aanmerking komen voor de Sociale Maribelvermindering (met uitzondering van PC 327 en PC 318) geldt de forfaitaire vermindering niet, maar de lage en hoge lonencomponent blijven wel van toepassing. 2.2 Doelgroepvermindering eerste aanwervingen Met de doelgroepvermindering eerste aanwervingen kunnen nieuwe werkgevers hun loonlast verlichten. Ook werkgevers die gedurende 4 kwartalen geen personeel in dienst hebben gehad, kunnen van dit voordeel genieten. De doelgroepvermindering eerste aanwervingen gold aanvankelijk voor de aanwerving van de eerste drie werknemers. Vanaf 1 januari 2014 werd deze RSZ vermindering uitgebreid tot de eerste vijf aanwervingen. Met de Programmawet van 19 december 2014 wordt een nieuwe versterking voorzien voor de eerste drie aanwervingen met een extra verhoging van 50 EUR per kwartaal. Voor de vierde en vijfde aanwerving blijven de bestaande verminderingen behouden. Uitvoeringsbepalingen moeten nog verder bevestigen of de versterking ook van toepassing is op de lopende verminderingen. Voor de tewerkstelling van een eerste werknemer ontvangt de werkgever voortaan een vermindering van EUR gedurende maximum 5 kwartalen, vervolgens EUR gedurende maximum 4 kwartalen en 450 EUR gedurende de volgende 4 kwartalen. Dit voordeel kan worden genoten tijdens een periode van 20 kwartalen die aanvangt vanaf het kwartaal van de aanwerving. Voor de aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de vermindering EUR gedurende 5 kwartalen en vervolgens 450 EUR gedurende de volgende 8 kwartalen en dit op voorwaarde dat er minimum 2 medewerkers in dienst zijn. Voor een derde aanwerving kan de werkgever rekenen op EUR gedurende max 5 kwartalen en vervolgens 450 EUR gedurende 4 kwartalen op voorwaarde dat er minimum 3 medewerkers in dienst zijn. Voor de vierde en vijfde werknemer kan de werkgever aanspraak maken op EUR gedurende 5 kwartalen en vervolgens 400 EUR gedurende 4 kwartalen op voorwaarde dat er minimum 4 of 5 medewerkers in dienst zijn. Deze verminderingen zijn niet persoonsgebonden en kunnen bijgevolg worden overgedragen op andere werknemers. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 8/9.

9 2.3 Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek Werkgevers die collectief en voor onbepaalde duur overgaan tot de vermindering van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur met minstens één uur en/of een vierdagenweek invoeren, kunnen aanspraak maken op volgende RSZ verminderingen : Arbeidsduurvermindering Voordeel Duur 37 u/week of minder 400 EUR/werknemer 8 kwartalen 36u/week of minder 400 EUR/werknemer 12 kwartalen 35u/week of minder 400 EUR/werknemer 16 kwartalen Vierdagenweek 400 EUR/werknemer 4 kwartalen Combinatie arbeidsduurvermindering vierdagenweek EUR/werknemer Alle kwartalen waarin werknemer onder beide voordelen valt De doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering kan zowel genoten worden voor voltijdse als deeltijdse werknemers. Bij de invoering van de vierdagenweek geldt het voordeel enkel voor voltijdse werknemers. 2.4 Doelgroepvermindering horeca Werkgevers uit de Horeca (PC 302) die gebruik maken van een geregistreerde kassa kunnen genieten van een vermindering van de RSZ bijdragen voor 5 voltijdse werknemers naar keuze. Om van de vermindering te kunnen genieten, moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden : Gebruik van een geregistreerd kassasysteem per vestigingseenheid dat werkzaam is vanaf de eerste dag van het kwartaal en gedurende dat volledige kwartaal; Voor ondernemingen die maximaal 49 werknemers tewerkstellen; Dagelijkse registratie van het begin- en einduur van de tewerkstelling registreren via geregistreerde kassa of alternatief systeem gerelateerd aan Dimona. De vermindering geldt voor een onbeperkt aantal kwartalen en bedraagt 500 EUR per werknemer per kwartaal ; voor werknemers jonger dan 26 jaar op het einde van het kwartaal bedraagt de vermindering 800 EUR per kwartaal. Cumulatie met de structurele vermindering is mogelijk, maar niet met andere doelgroepverminderingen. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 9/9.

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016 JURIDISCHE ACTUA mei 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Varia : Forfaitaire kostenvergoeding buitenland SECTOR NIEUWS INHOUD PC 1 Wet Werkbaar

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Regionalisering door de Zesde Staatshervorming Stand van zaken november Focus op doelgroepenbeleid

Regionalisering door de Zesde Staatshervorming Stand van zaken november Focus op doelgroepenbeleid Regionalisering door de Zesde Staatshervorming Stand van zaken november 2016 - Focus op doelgroepenbeleid CONTEXT Door de zesde staatshervorming werden op 1 juli 2014 belangrijke bevoegdheden overgeheveld

Nadere informatie

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

concreet De financiële voordelen doorgelicht

concreet De financiële voordelen doorgelicht concreet De financiële voordelen doorgelicht Case 1 Criteria : 22 jaar Erg laaggeschoold 4 maanden werkzoekend aanwerving als voltijdse arbeider PC 111.01(metaalsector) Uurloon: 10,9014 /u Steunmaatregelen

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Tewerkstellingsmaatregelen :overzicht HD/--/HD/eco.035/2010.35/123

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2016/2. 24 mei 2016

Trimestriële infosessie 2016/2. 24 mei 2016 Trimestriële infosessie 2016/2 24 mei 2016 2 Agenda infosessie o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te verwachten o Varia 3 Trimestriële aanpassingen 2016/2 4 Inhoud o Regionalisering doelgroepverminderingen

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS JURIDISCHE ACTUA juni 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Doelgroepenbeleid Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Responsabiliseringsbijdrage economische WLH Studentenarbeid SECTOR NIEUWS INHOUD

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Wat u zeker moet weten over aanwerven, tewerkstellen en ontslaan. Gids. voor de. werkgever

Wat u zeker moet weten over aanwerven, tewerkstellen en ontslaan. Gids. voor de. werkgever Wat u zeker moet weten over aanwerven, tewerkstellen en ontslaan. Gids voor de werkgever 2017 Inhoud 1.Formaliteiten bij de tewerkstelling van personeel...3 2.Kinderbijslag...4 3. Stimulansen voor de tewerkstelling

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

Trimestriële aanpassingen 2016/2

Trimestriële aanpassingen 2016/2 Trimestriële aanpassingen 2016/2 datum:24-05-2016 Inhoud 1. REGIONALISERING VAN DOELGROEPVERMINDERINGEN... 3 1.1. Principes... 3 1.2. Vlaams Gewest... 3 1.2.1. Drie doelgroepen... 3 1.2.2. Nieuwe doelgroep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013 JAARVERSLAG INTERNE PREVENTIEDIENST Jaarverslag interne preventiedienst Elke werkgever dient een interne dienst voor preventie en bescherming te hebben. De preventieadviseur wordt

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling 0 Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen

Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen Inhoud Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen...1 1 Inleiding...2 2 Jonge werknemers...3 2.1 Algemene principes...3 2.2 Categorie Leerlingen

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Wat is de bedoeling van de SINE-maatregel?

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Gids. Werkgever voor de. u zeker moet weten over aanwerven, tewerkstellen en ontslaan.

Gids. Werkgever voor de. u zeker moet weten over aanwerven, tewerkstellen en ontslaan. Gids voor de Werkgever 2017 Wat u zeker moet weten over aanwerven, tewerkstellen en ontslaan. Inhoud 1.Formaliteiten bij de tewerkstelling van personeel...... 3 2.Kinderbijslag...... 4 3. Stimulansen voor

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015-01 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen Inhoudstafel 6.1. Verminderingen

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen Handleiding Jobcentrum West-Vlaanderen ESF-Ambassadeur 2011 1. Voorwoord Door Dirk Deweert, Directeur Sodiro vzw Als erkend sociaal secretariaat en als expert op vlak van loonadministratie en sociaal advies

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is?

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is? activa.brussels Waarover gaat het? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toegangsvoorwaarden van het Activa-plan vereenvoudigd om de Brusselse werkzoekenden nog meer kansen te bieden. U wilt opnieuw

Nadere informatie

De doelgroepvermindering voor mentors

De doelgroepvermindering voor mentors De doelgroepvermindering voor mentors http//:www.werk.belgie.be/defaulttab.aspx?id=27326 Lieven MARIËN, wnd. adviseur Directie van de jongere en de oudere werknemers AD Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

Bijblijfsessies. Juni KMO Consultancy Anneleen Verstraeten Liesbeth Vanhooren

Bijblijfsessies. Juni KMO Consultancy Anneleen Verstraeten Liesbeth Vanhooren Bijblijfsessies Juni 2016 KMO Consultancy Anneleen Verstraeten Liesbeth Vanhooren Agenda LOON 1. Update tax shift 2. Einde indexblokkering 3. Doelgroepvermindering ARBEIDSMARKT 4. Werkbaar en wendbaar

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO R S Z P P O Kwartaal:2012-04 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het eerste kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN 1 of 68 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN R S Z Kwartaal:2017/3 2 of 68 Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Sonja Teughels Senior adviseur arbeidsmarktbeleid tel. 02 229

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het derde kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

DOSSIER I 31/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. Lastenverlagingen RSZ

DOSSIER I 31/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. Lastenverlagingen RSZ DOSSIER I 31/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 Lastenverlagingen RSZ VOORWOORD Dit DOSSIER geeft u een uitgebreide toelichting bij de werking van de structurele lastenverlaging en een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Toelichtingsnota met betrekking tot het invullen van de staten III, IV en V van de sociale balans

Toelichtingsnota met betrekking tot het invullen van de staten III, IV en V van de sociale balans Balanscentrale Toelichtingsnota met betrekking tot het invullen van de staten III, IV en V van de sociale balans De volgende tekst werd opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België,

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN 1 of 73 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN R S Z Kwartaal:2017/1 2 of 73 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke

Nadere informatie

juli 2016 Vokawijzer 40 Doelgroepverminderingen

juli 2016 Vokawijzer 40 Doelgroepverminderingen juli 2016 Vokawijzer 40 Doelgroepverminderingen woord vooraf Woord vooraf De zesde staatshervorming geeft Vlaanderen meer mogelijkheden en budget opdat het een arbeidsmarktbeleid kan voeren op zijn maat

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Verantwoordelijke uitgever : Grégor Chapelle, Anspachlaan 65-1000 Brussel - 02/2014 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

DOELGROEPVERMINDERING KUNSTENAARS

DOELGROEPVERMINDERING KUNSTENAARS DOELGROEPVERMINDERING KUNSTENAARS Vergelijking oude kunstenaarskorting met nieuwe doelgroepvermindering die geldt vanaf 1 januari 2014 - Voorbeelden ter illustratie Kader: Naar aanleiding van de zesde

Nadere informatie

Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena Professional I November 2016

Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena Professional I November 2016 Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena Professional I November 2016 MEMENTO VAN DE WERKGEVER 9 DOSSIER De nieuwe RSZ-doelgroepvermindering voor jonge en oudere werknemers

Nadere informatie

VR DOC.0603/2BIS

VR DOC.0603/2BIS VR 2016 1006 DOC.0603/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op verordening (EU) nr. 651/2014

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2013: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2010-04

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2010-04 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2010-04 De bijdrageverminderingen Inhoudstafel Inleiding... 4 De structurele

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012)

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) Voor de aanwerving van jongeren in de bouw bestaan er diverse tewerkstellingsmogelijkheden. In functie

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

voortdurende veranderingen snel kennis en ervaring in praktijk brengen

voortdurende veranderingen snel kennis en ervaring in praktijk brengen WERKPLEKLEREN Werkplekleren Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties in een arbeidssituatie die een leeromgeving is. Werkplekleren

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2014: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Juridisch dossier. Regionalisatie Wallonië

Juridisch dossier. Regionalisatie Wallonië Juridisch dossier Regionalisatie Wallonië Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Nieuwe maatregelen... 3 A. Werkuitkeringen - 25 jaar voor laag-of middengeschoolde werkzoekenden :... 3 B. Werkuitkeringen 12 maanden

Nadere informatie

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM AANWERVEN EERSTE WERKNEMER MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM WIE MAG PERSONEEL AANWERVEN? -In Belgie kan elke vennootschap en iedereen die meerderjarig is personeel aanwerven -Een werknemer is

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS 1 van 65 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2016/2 2 van 65 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 De bijdrageverminderingen Inhoudstafel Inleiding... 5 De structurele

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming?

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming? Taxshift: gevolgen voor uw onderneming? Eind 2015 heeft de federale regering een aantal sociale en fiscale maatregelen genomen in het kader van de taxshift. Zo werd op 30 december 2015 de wet houdende

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2015: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/109 BERAADSLAGING NR. 17/048 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2013-01 De bijdrageverminderingen Inhoudstafel Inleiding... 5 De structurele

Nadere informatie

IV (I),

IV (I), Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 06.06.2003)

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie