RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen"

Transcriptie

1 RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar de gewesten, terwijl de algemene bijdrageverminderingen federaal bleven. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen De tewerkstellingsmaatregelen die voortaan onder de bevoegdheid van de gewesten vallen, hebben betrekking op de tewerkstelling van bepaalde doelgroepen. Op basis van de vestigingseenheid waaraan een werknemer uit een bepaalde doelgroep gekoppeld is, kan de werkgever genieten van RSZ-verminderingen en activeringsmaatregelen. Het betreft volgende doelgroepen: jonge werknemers; langdurige werkzoekenden; oudere werknemers; mentors; kunstenaars; gesco s; door herstructurering ontslagen werknemers; huispersoneel; onthaalouders; RSZ-vermindering bagger- en sleepvaartsector en koopvaardij De modaliteiten van de verschillende doelgroepverminderingen blijven momenteel ongewijzigd tegenover de federaal uitgewerkte maatregelen die vóór 1 juli 2014 van toepassing waren. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 1/9.

2 1.1 Doelgroepvermindering jonge werknemers Jonger dan 19 jaar: Tot 31 december van het jaar van hun 18 de verjaardag geniet de werkgever voor de tewerkstelling van jonge werknemers van een beperkte onderwerping aan sociale bijdragen. Daarbovenop komt een doelgroepvermindering van max EUR/kwartaal die eveneens wordt toegekend tot en met het vierde kwartaal van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt. Dit houdt concreet in dat er in de meeste gevallen geen patronale bijdragen meer verschuldigd zullen zijn. Ouder dan 19 jaar en niet laaggeschoold Vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, geldt een volledige onderwerping aan de sociale zekerheid. Dit betekent dat de patronale basisbijdragen volledig verschuldigd zijn maar dat de structurele vermindering eveneens kan worden toegepast. De vermindering die gold voor werknemers jonger dan 30 jaar werd vanaf 1/1/2013 afgeschaft. Ouder dan 19 jaar en midden, laag tot erg laaggeschoold Vanaf 1/1/2013 wordt de mate van geschoold zijn uitgedrukt in drie niveaus: erg laaggeschoold, laaggeschoold en midden geschoold. Voor de indiensttredingen vóór 1/1/2013 blijven de RSZ verminderingen op basis van de oorspronkelijke niveaus (laag en erg laaggeschoold) verder van toepassing. Een jongere is erg laaggeschoold als hij geen getuigschrift van de 2 de graad van het secundair onderwijs heeft, hetzij geen getuigschrift van het lager secundair onderwijs. Een jongere is laaggeschoold als hij geen diploma van hoger middelbaar onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma/getuigschrift bezit. Een jongere is midden geschoold als hij hoogstens een diploma van het hoger secundair onderwijs heeft. Om recht te openen op de RSZ vermindering dient deze midden geschoolde jongere niet-werkend werkzoekend te zijn geweest gedurende minstens 156 dagen (6-dagenstelsel), in de maand van indiensttreding en de 9 daaraan voorafgaande maanden én net voor de indiensttreding. Deze voorwaarde geldt niet voor midden geschoolde jongeren met een handicap. Voor de aanwerving van een erg laaggeschoolde, een laaggeschoolde allochtoon of een laaggeschoolde jongere met een handicap geldt een RSZ vermindering van EUR gedurende max. 12 kwartalen en vervolgens 400 EUR gedurende de daaropvolgende 4 kwartalen. Op voorwaarde dat de erg laaggeschoolde jongere over een geldige werkkaart (werkkaart Start) beschikt en bovendien ingeschreven is als werkzoekende, kan de werkgever bijkomend gedurende maximum 6 maanden een werkuitkering van 350 EUR in mindering brengen van het nettoloon. Voor laaggeschoolde werknemers geldt een RSZ vermindering van EUR gedurende max. 8 kwartalen en vervolgens 400 EUR gedurende de 4 daaropvolgende kwartalen. Voor de aanwerving van een middengeschoolde geldt een RSZ vermindering van EUR gedurende max. 4 kwartalen en vervolgens 400 EUR gedurende de 8 daaropvolgende kwartalen. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 2/9.

3 Deze verminderingen lopen maximum tot en met het kwartaal van de 26 ste verjaardag van de jongere en kunnen enkel worden toegepast voor zover het refertekwartaalloon niet meer dan EUR bedraagt. De werkkaart waarop de toepasselijke RSZ-vermindering vermeld staat, kan online (www.rva.be) zelf door de jongere worden aangevraagd of door de werkgever binnen een termijn van 30 dagen vanaf de indiensttreding via het bevoegde RVA kantoor. Werkgevers die in aanmerking willen komen voor een doelgroepvermindering jonge werknemers dienen de startbaanverplichting na te leven. Dit betekent concreet dat werkgevers (met minstens 50 werknemers in dienst op 30/06) voldoende (3% of 1,5%) jongeren van minder dan 26 jaar in dienst moeten hebben. Bepaalde sectoren zijn vrijgesteld van deze startbaanverplichting. 1.2 Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden (Plan Activa) De tewerkstelling van werknemers die gedurende een bepaalde periode (uitkeringsgerechtigd) werkloos zijn geweest of over een verminderde arbeidsgeschiktheid beschikken, levert de werkgever een aanzienlijke korting van de werkgeversbijdragen op. Bovendien kan in bepaalde gevallen een gedeelte van het nettoloon in mindering worden gebracht. Dit is het geval wanneer de werknemer vóór zijn indiensttreding uitkeringsgerechtigd werkloos was en er door middel van een werkuitkering sprake is van een activering van de werkloosheid. Het bedrag van de werkuitkering voor een voltijds tewerkgestelde werknemer bedraagt max. 500 of 750 EUR per maand. Is de werkzoekende op het moment van de aanwerving een gerechtigde op maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp, dan is er in bepaalde gevallen een tussenkomst in het nettoloon van max. 500 EUR ten laste van het OCMW. Afhankelijk van de leeftijd en de duur van de werkloosheid ontvangt de werkgever bij voltijdse prestaties gedurende een beperkte periode een RSZ vermindering van 400 EUR, of EUR per kwartaal. De aard van de vermindering is af te leiden uit de geldige Activa werkkaart die de werknemer of de werkgever via het bevoegde RVA kantoor kunnen aanvragen. De werkkaart, die een geldigheidsduur van 6 maanden heeft, dient binnen een termijn van 30 dagen vanaf de indiensttreding te worden aangevraagd. Welbepaalde werkgevers, waaronder de sociale en beschutte werkplaatsen (PC 327) en de inschakelingsbedrijven, kunnen voor de tewerkstelling van zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden eveneens een RSZ vermindering genieten. Deze inschakeling van laaggeschoolde volledig uitkeringsgerechtigde werklozen of gerechtigden op maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijk hulp kadert in de sociale inschakelingseconomie of kortweg Sine. De toegekende vermindering bedraagt max EUR/kwartaal en is beperkt in tijd, maar kan ook voor bepaalde moeilijk te plaatsen werkzoekenden worden toegekend voor de volledige duur van de tewerkstelling. Daarnaast ontvangt de werkgever van de RVA een herinschakelingsuitkering van max. 500 EUR. Dit is een maandelijkse loonsubsidie die gedurende de volledige periode van RSZ vermindering wordt toegekend. Om in aanmerking te komen voor deze doelgroepvermindering dient de werkgever in het bezit te zijn van het attest C63 Sine, afgeleverd door het bevoegde RVA kantoor. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 3/9.

4 1.3 Doelgroepvermindering oudere werknemers Werknemers die op de laatste dag van het betrokken kwartaal minstens 54 jaar oud zijn en een kwartaalloon hebben van minder dan ,07 EUR behoren tot de doelgroep oudere werknemers. Leeftijd Vermindering per kwartaal 54 jaar 400 EUR 58 jaar EUR 62 jaar EUR 65 jaar 800 EUR Deze doelgroepvermindering geldt niet voor werknemers uit de non-profit en de beschutte werkplaatsen (PC 327). Naast de vermindering van de RSZ-bijdragen, kunnen werkgevers met exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest voor bepaalde 50-plussers een bijkomende tewerkstellingspremie van de VDAB ontvangen. Om in aanmerking te komen moet de 50-plusser aan de volgende voorwaarden voldoen: werken in het Vlaams Gewest; ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB op de dag voorafgaand aan de indiensttreding; in dienst genomen worden met een contract van onbepaalde duur; in dienst blijven tijdens de toekenningsduur van de premie; niet de vervanger zijn van een werknemer die ontslagen is om aanspraak te kunnen maken op de premie in de zes maanden voorafgaand aan zijn indiensttreding niet bij de dezelfde werkgever gewerkt hebben, tenzij de loonkost tijdens deze voorafgaande tewerkstelling kleiner was dan De werkgever ontvangt gedurende 4 kwartalen of 8 kwartalen een premie. De hoogte en de duur van dit voordeel wordt bepaald op basis van: de leeftijd van de 50-plusser op het ogenblik van de indiensttreding; de duur van de voorafgaande periode van inschrijving als niet-werkend werkzoekend; het begrensde referteloon. Hiervoor wordt gewerkt met schalen: schaal 2: premie gedurende 1 jaar ten belope van 50% van de loonkosten voor de aanwerving van jarigen die tussen 1 en 2 jaar werkzoekend zijn of 55- plussers die minder dan 2 jaar werkzoekend zijn schaal 3: premie gedurende 2 jaar ten belope van 50% van de loonkosten voor de aanwerving van 50-plussers die langer dan 24 maanden werkzoekend zijn. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 4/9.

5 Tabel Leeftijd > 50 en < 55 jaar > 55 jaar > 50 jaar En > 1 en < 2 jaar Duur periode < 2 jaar >2 jaar niet werkend werkzoekende Hoogte premie 50% van het 50% van het 50% van het referteloon referteloon referteloon (schaal 3) (schaal 2) (schaal 2) Maximum 4.505, , ,46 premie/kwartaal Duur premie 4 kwartalen 4 kwartalen 8 kwartalen Voor de berekening van de periode die recht geeft op de tewerkstellingspremie geldt de termijn vanaf de inschrijving als niet-werkende werkzoekende. Deze termijn mag niet langer dan 3 maanden onderbroken worden. Ook deeltijdse werknemers openen het recht op een premie, op voorwaarde dat de loonkosten minstens per kwartaal bedragen. Modaliteiten betaling De premie moet aangevraagd worden binnen de 3 maanden na de indiensttreding van de 50-plusser en wordt per kwartaal uitbetaald door de VDAB. De VDAB betaalt enkel voor periodes waarin de werkgever effectief loon uitkeert aan de 50-plusser. Tijdens periodes van langdurige ziekte, loopbaanonderbreking, verlof om dwingende redenen, toegestane afwezigheid, tijdelijke werkloosheid, ontvangt de werkgever bijgevolg geen premie of wordt de hoogte ervan aangepast. Geen cumul met bepaalde andere steunmaatregelen De tewerkstellingspremie kan niet gecumuleerd worden met: dienstencheques de werkuitkering in het kader van het Activa-plan de loonpremie in het kader van de werkervaring de loonpremie voor doelgroepwerknemers van de lokale diensteconomie de sociale werkplaatsen en de beschutte werkplaatsen de premie in het kader van de GESCO s de tussenkomst in het kader van het derde arbeidscircuit. De premie kan wel gecumuleerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP die als doel heeft werkgevers te stimuleren om werknemers met een arbeidshandicap aan te werven) op voorwaarde dat bij de berekening van de VOP rekening wordt gehouden met de ontvangen VDAB-premie 50-plus. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 5/9.

6 1.4 Doelgroepvermindering mentors Werkgevers die zich ertoe verbinden om leerlingen, werkzoekenden of cursisten binnen hun onderneming via mentors op te leiden, kunnen een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen genieten. Een mentor dient over ten minste 5 jaar praktijkervaring te beschikken en in het bezit te zijn van een bewijs van mentoropleiding of gelijkgesteld. De doelgroep die in aanmerking komt voor het volgen van stages en opleidingen bestaat uit: Leerlingen of leerkrachten uit het voltijds technisch secundair (TSO) en beroepssecundair onderwijs (BSO), of deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO); Werkzoekenden jonger dan 26 jaar die een beroepsopleiding volgen (VDAB, FOREM,...); Cursisten jonger dan 26 jaar van het volwassenenonderwijs; Cursisten jonger dan 26 jaar die een door de gemeenschap erkende opleiding volgen (vb. Syntra-opleiding, ondernemersopleiding); Werkzoekenden die een instapstage doorlopen. Afhankelijk van het aantal stagiairs/cursisten en het aantal opleidingsuren kan een werkgever per kwartaal en per mentor maximum 800 EUR RSZ-vermindering genieten. Om de doelgroepvermindering voor mentors effectief te genieten, dient de werkgever een mentordossier in te dienen bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 6/9.

7 1.5 Doelgroepvermindering herstructurering Deze doelgroepvermindering valt uiteen in drie aspecten : een RSZ vermindering voor de werknemer, een RSZ vermindering voor de werkgever en een terugbetaling van de outplacementkost voor de ex-werkgever. Door herstructurering ontslagen werknemers die ingeschreven zijn in een tewerkstellingscel ontvangen van de RVA een verminderingskaart Herstructureringen. Deze kaart opent bij een nieuwe tewerkstelling het recht op een tijdelijke vermindering van de werknemersbijdragen. Ook de werkgever die een ontslagen werknemer met een verminderingskaart Herstructurering in dienst neemt, kan een RSZ voordeel genieten. Voor werknemers jonger dan 45 jaar bedraagt het voordeel EUR gedurende maximum 5 kwartalen. Voor werknemers die op de dag van de aanwerving minstens 45 jaar zijn, bedraagt het voordeel voor de werkgever EUR gedurende maximum 5 kwartalen en 400 EUR gedurende de daaropvolgende 16 kwartalen. Deze vermindering kan enkel worden genoten wanneer het kwartaalloon van de werknemer onder een bepaalde loongrens ligt. Ook de werknemers zelf genieten een voordeel, door een forfaitaire vermindering van de persoonlijke RSZ bijdragen en dit gedurende max. 3 kwartalen. Voor een voltijdse werknemer bedraagt dit forfaitair bedrag 133,33 EUR per maand. Erkende ondernemingen in herstructurering kunnen in bepaalde gevallen een tegemoetkoming krijgen in de outplacementkost voor hun ontslagen werknemers. Voor werknemers in het bezit van een verminderingskaart Herstructurering en die gedurende minstens 30 uren outplacementbegeleiding hebben gevolgd, kan de terugbetaling van de outplacementkost minimum 500 EUR tot maximum EUR bedragen. 2 Federale bijdrageverminderingen De RSZ-verminderingen die algemeen zijn of gebaseerd op bepaalde kenmerken van de werkgever, blijven federaal geregeld. Vallen onder de federale bepalingen: Structurele vermindering; Doelgroepvermindering voor de eerste aanwervingen; Sociale maribelvermindering; Sociale werkbonus; Doelgroepvermindering collectieve arbeidsvermindering en 4-dagenweek; Doelgroepvermindering vaste werknemers horeca Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 7/9.

8 2.1 Structurele vermindering Deze algemene verlaging van de patronale bijdragen geldt voor alle werkgevers van de privé sector maar is enkel van toepassing op werknemers die onder alle takken van de sociale zekerheid vallen. Leerlingen tot 31/12 van het jaar waarin ze 18 jaar zijn geworden en gelegenheidsarbeiders in land- en tuinbouw zijn ondermeer uitgesloten. Het bedrag van de structurele vermindering wordt automatisch per kwartaal gerekend en dit voor de volledige duur van de tewerkstelling. De structurele vermindering is cumuleerbaar met de doelgroepverminderingen, die meestal beperkt in tijd worden toegekend. Ook de sociale maribelvermindering kan met de structurele vermindering worden gecombineerd. Let wel dat de totale vermindering, ook bij cumulatieve toepassing, nooit meer kan bedragen dan de verschuldigde basisbijdragen voor de betrokken werknemer. Het basisprincipe bestaat erin dat voor elke voltijdse werknemer die gedurende het volledige kwartaal heeft gewerkt een forfaitaire vermindering van 462,60 tot 471 EUR per kwartaal wordt toegekend. Naarmate de lonen lager liggen, wordt een bijkomende vermindering toegekend, de zogenaamde lage lonencomponent. Voor lonen boven een bepaalde grens is eveneens een extra vermindering voorzien, de hoge lonencomponent. Voor werknemers die in aanmerking komen voor de Sociale Maribelvermindering (met uitzondering van PC 327 en PC 318) geldt de forfaitaire vermindering niet, maar de lage en hoge lonencomponent blijven wel van toepassing. 2.2 Doelgroepvermindering eerste aanwervingen Met de doelgroepvermindering eerste aanwervingen kunnen nieuwe werkgevers hun loonlast verlichten. Ook werkgevers die gedurende 4 kwartalen geen personeel in dienst hebben gehad, kunnen van dit voordeel genieten. De doelgroepvermindering eerste aanwervingen gold aanvankelijk voor de aanwerving van de eerste drie werknemers. Vanaf 1 januari 2014 werd deze RSZ vermindering uitgebreid tot de eerste vijf aanwervingen. Met de Programmawet van 19 december 2014 wordt een nieuwe versterking voorzien voor de eerste drie aanwervingen met een extra verhoging van 50 EUR per kwartaal. Voor de vierde en vijfde aanwerving blijven de bestaande verminderingen behouden. Uitvoeringsbepalingen moeten nog verder bevestigen of de versterking ook van toepassing is op de lopende verminderingen. Voor de tewerkstelling van een eerste werknemer ontvangt de werkgever voortaan een vermindering van EUR gedurende maximum 5 kwartalen, vervolgens EUR gedurende maximum 4 kwartalen en 450 EUR gedurende de volgende 4 kwartalen. Dit voordeel kan worden genoten tijdens een periode van 20 kwartalen die aanvangt vanaf het kwartaal van de aanwerving. Voor de aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de vermindering EUR gedurende 5 kwartalen en vervolgens 450 EUR gedurende de volgende 8 kwartalen en dit op voorwaarde dat er minimum 2 medewerkers in dienst zijn. Voor een derde aanwerving kan de werkgever rekenen op EUR gedurende max 5 kwartalen en vervolgens 450 EUR gedurende 4 kwartalen op voorwaarde dat er minimum 3 medewerkers in dienst zijn. Voor de vierde en vijfde werknemer kan de werkgever aanspraak maken op EUR gedurende 5 kwartalen en vervolgens 400 EUR gedurende 4 kwartalen op voorwaarde dat er minimum 4 of 5 medewerkers in dienst zijn. Deze verminderingen zijn niet persoonsgebonden en kunnen bijgevolg worden overgedragen op andere werknemers. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 8/9.

9 2.3 Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek Werkgevers die collectief en voor onbepaalde duur overgaan tot de vermindering van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur met minstens één uur en/of een vierdagenweek invoeren, kunnen aanspraak maken op volgende RSZ verminderingen : Arbeidsduurvermindering Voordeel Duur 37 u/week of minder 400 EUR/werknemer 8 kwartalen 36u/week of minder 400 EUR/werknemer 12 kwartalen 35u/week of minder 400 EUR/werknemer 16 kwartalen Vierdagenweek 400 EUR/werknemer 4 kwartalen Combinatie arbeidsduurvermindering vierdagenweek EUR/werknemer Alle kwartalen waarin werknemer onder beide voordelen valt De doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering kan zowel genoten worden voor voltijdse als deeltijdse werknemers. Bij de invoering van de vierdagenweek geldt het voordeel enkel voor voltijdse werknemers. 2.4 Doelgroepvermindering horeca Werkgevers uit de Horeca (PC 302) die gebruik maken van een geregistreerde kassa kunnen genieten van een vermindering van de RSZ bijdragen voor 5 voltijdse werknemers naar keuze. Om van de vermindering te kunnen genieten, moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden : Gebruik van een geregistreerd kassasysteem per vestigingseenheid dat werkzaam is vanaf de eerste dag van het kwartaal en gedurende dat volledige kwartaal; Voor ondernemingen die maximaal 49 werknemers tewerkstellen; Dagelijkse registratie van het begin- en einduur van de tewerkstelling registreren via geregistreerde kassa of alternatief systeem gerelateerd aan Dimona. De vermindering geldt voor een onbeperkt aantal kwartalen en bedraagt 500 EUR per werknemer per kwartaal ; voor werknemers jonger dan 26 jaar op het einde van het kwartaal bedraagt de vermindering 800 EUR per kwartaal. Cumulatie met de structurele vermindering is mogelijk, maar niet met andere doelgroepverminderingen. Sodiro vzw - Ovenstraat Roeselare 9/9.

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 14 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 14 3 of 14 Inhoudstafel Varia Contact met de rsz en de regionale antennes De attesten Bekendmaking van schuldvorderingen Het toezicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie