Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Opmerking voor ondernemingen die reeds gebruik gemaakt hebben van de regeling crisis-schorsing-bedienden Vanaf treedt een nieuwe regeling van schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden in werking. Deze regeling treedt in de plaats van de regeling van de crisisschorsing bedienden die afloopt op , en herneemt in grote lijnen de regeling van de crisisschorsing-bedienden. Aangezien het om een nieuwe maatregel gaat, moet de onderneming die reeds gebruikt gemaakt heeft van de regeling crisis-schorsing bedienden, opnieuw aantonen dat zij aan de preliminaire voorwaarden voldoet (via een nieuw formulier C106A). De onderneming moet onder meer aantonen dat er een nieuwe sectorale of ondernemings-cao s werd afgesloten of een nieuw ondernemingsplan werd erkend, gebaseerd op de nieuwe wetgeving. Vervolgens moet de onderneming een nieuwe kennisgeving betreffende de schorsing overmaken aan de bediende en een nieuwe elektronische mededeling overmaken aan de RVA. De bediende die in 2011 reeds een crisis-schorsing-bedienden kende, moet geen nieuwe uitkeringsaanvraag indienen (behoudens in geval van verandering van werkgever of van arbeidsregeling). Inleiding De schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek is voorzien in de artikelen 77/1 tot 77/7 van de wet van betreffende de arbeidsovereenkomsten en geldt vanaf De schorsing bedienden ingevolge werkgebrek mag slechts toegepast worden indien de onderneming voldoet aan preliminaire voorwaarden. Dit moet blijken uit een formulier C106A (zie > formulieren) dat wordt overgemaakt aan de RVA minstens 14 dagen voor de eerste elektronische mededeling schorsing bedienden ingevolge werkgebrek". Dit formulier wordt per aangetekend schrijven verstuurd naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming of voor de technische bedrijfseenheid (zie > de RVA > RVA-kantoren). De onderneming die een formulier C106A heeft overgemaakt aan de RVA ontvangt in principe binnen de twee weken na de verzending: een positief antwoord indien de voorwaarden zijn vervuld, een negatief antwoord indien dit niet het geval is. Ten vroegste 14 dagen na de verzending van het formulier C106A waaruit blijkt dat de onderneming aan de voorwaarden voldoet, kan de werkgever gebruik maken van de regeling schorsing bedienden ingevolge werkgebrek. Voor meer inlichtingen lees het infoblad nr. E55 schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling. Dit infoblad kunt u krijgen bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden via > documentatie > infobladen. bijgewerkt op E 54 - p. 1

2 Welke ondernemingen kunnen gebruik maken van de schorsing bedienden ingevolge werkgebrek? De onderneming moet cumulatief aan de volgende preliminaire voorwaarden voldoen: de onderneming valt onder het toepassingsgebied van de wet van betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Het betreft dus voornamelijk ondernemingen uit de privé-sector; het gebruik van deze crisismaatregel is voorzien in een sectorale CAO, een ondernemings- CAO of een goedgekeurd ondernemingsplan (zie verder). Het toepasselijke kader wordt vermeld in rubriek II van het formulier C106A; de onderneming is in moeilijkheden ingevolge een daling van minimum 10% van de omzet (volgens de BTW-aangifte), de productie of de bestellingen of ingevolge een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10% (zie verder). Meer uitleg omtrent de sectorale CAO, de bedrijfs-cao of het ondernemingsplan Algemene uitleg Het gebruik van de schorsing bedienden ingevolge werkgebrek moet voorzien zijn in een sectorale CAO, een ondernemings-cao of een goedgekeurd ondernemingsplan. De onderneming moet dus gebonden zijn door : een CAO gesloten in het bevoegde paritaire comité voor ondernemingen met een syndicale delegatie die niet vallen onder een sectorale CAO: een bedrijfs-cao of een ondernemingsplan. Indien binnen de twee weken na het opstarten van de onderhandelingen voor het sluiten van een bedrijfs-cao geen resultaten worden bereikt, kan de werkgever de schorsing bedienden ingevolge werkgebrek toch nog toepassen voor zover hij een ondernemingsplan opstelt dat het gebruik van deze maatregel voorziet en dat goedgekeurd werd (zie verder); voor ondernemingen zonder syndicale delegatie die niet vallen onder een sectorale CAO: een CAO of een ondernemingsplan opgesteld door de werkgever, dat het gebruik van de schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voorziet en dat goedgekeurd werd (zie verder). De CAO s en ondernemingsplannen moeten neergelegd worden ter griffie van de Directie collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en sociaal overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel. Voor meer uitleg omtrent de opstelling en neerlegging van deze CAO's en ondernemingsplannen: zie Procedure voor het goedkeuren van een ondernemingsplan Het ondernemingsplan moet door de onderneming samen met een gemotiveerde aanvraag bij aangetekend schrijven overgemaakt worden aan de Directeur-generaal van de dienst Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale overheidsdienst Werk, Arbeid en sociaal overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, die het ondernemingsplan ter beslissing voorlegt aan de Commissie. De Commissie neemt binnen de 2 weken een beslissing op basis van volgende criteria: is de onderneming in moeilijkheden? voldoet het ondernemingsplan aan alle wettelijke bepalingen; leidt de toepassing van het ondernemingsplan tot het vermijden van ontslagen. De gemotiveerde beslissing wordt overgemaakt aan de onderneming. Voor meer uitleg omtrent de goedkeuring van de ondernemingsplannen: zie Inhoud van de CAO en het ondernemingsplan? De CAO of het ondernemingplan moet volgende vermeldingen bevatten: de vermelding dat ze gesloten is in uitvoering van Hoofdstuk II/1 (Regeling van schorsing van uitvoering van de overeenkomst en regeling van gedeeltelijke arbeid) van de wet van 03 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten); bijgewerkt op E 54 - p. 2

3 maatregelen tot het maximaal behoud van de tewerkstelling; het bedrag van het supplement dat de werkgever betaalt boven op de werkloosheidsuitkering (zie verder); de maximale duurtijd van de volledige schorsing of van de regeling van gedeeltelijke arbeid per kalenderjaar (ten hoogste 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke arbeid). Deze CAO s of ondernemingsplannen kunnen geen supplementaire voorwaarden of modaliteiten opleggen die door de RVA moeten worden gecontroleerd of die een invloed kunnen hebben op de vergoedbaarheid. Verlenging van de ondernemingsplannen na ? De ondernemingsplannen die goedgekeurd werden in het kader van de regeling van crisisschorsing bedienden, kunnen niet verlengd worden voor de toepassing van de nieuwe regeling schorsing bedienden ingevolge werkgebrek. De onderneming moet een nieuw ondernemingsplan opstellen en ter goedkeuring voorleggen. Bedrag van het supplement ten laste van de onderneming? De werkgever moet voor elke werkloosheidsdag ingevolge schorsing bedienden ingevolge werkgebrek een supplement betalen ter aanvulling van de werkloosheidsuitkering. Het bedrag van dit supplement wordt vastgesteld door een CAO of door het goedgekeurd ondernemingsplan. Het moet minstens gelijkwaardig zijn aan het supplement toegekend aan arbeiders die bij dezelfde werkgever tijdelijk werkloos zijn ingevolge werkgebrek; het supplement voorzien bij CAO gesloten in het paritair orgaan waaronder de werkgever zou ressorteren indien hij arbeiders zou tewerkstellen, indien de werkgever geen arbeiders tijdelijk werkloos stelt. Bij afwezigheid van een CAO moet het bedrag van dit supplement minstens 5 euro per werkloosheidsdag bedragen. De commissie "ondernemingsplannen" kan een afwijking toestaan op het minimumbedrag van het supplement voorzien in het ondernemingsplan. Het bedrag van het supplement mag dan niet minder bedragen dan 2 euro per dag. De betaling van het supplement kan, door een algemeen verbindend verklaarde CAO, ten laste gelegd worden van een Fonds voor bestaanszekerheid. Is de onderneming in moeilijkheden ingevolge daling van de omzet? Is er een vermindering in de omzet van minstens 10%? Voor de toepassing van dit criterium wordt rekening gehouden met de omzet volgens de ingediende BTW-aangiften. De omzet wordt bekomen door de bedragen overeenstemmend met de navermelde codes van de BTW-aangifte te totaliseren: ( ) ( ) De omzet van het refertekwartaal moet minstens 10% lager zijn dan de omzet van het corresponderend kwartaal in Er wordt dus altijd rekening gehouden met het corresponderend kwartaal in 2008, ook al ligt het refertekwartaal in 2011 of (omzet refertekwartaal) (0,9 * "omzet corresponderende kwartaal in 2008") Het REFERTEKWARTAAL stemt overeen met één van de vier kwartalen voorafgaand aan de REFERTEDATUM (= de voorziene datum van de eerste kennisgeving schorsing bedienden ingevolge werkgebrek). Het refertekwartaal = het recentst ingediende kwartaal In dit geval moet de omzet van de recentst ingediende kwartaalaangifte minstens 10% lager zijn dan de omzet van het corresponderende kwartaal in De onderneming die het recentst ingediende kwartaal als refertekwartaal kiest, vult rubriek III, A1 van het formulier C106A in. Aangezien de indiening van de BTW-aangifte gebeurt uiterlijk de 20e volgend op het kwartaal, mag de onderneming bij verzending van het formulier C106A in de loop van de eerste 20 dagen van het nieuwe kwartaal, het kwartaal voorafgaand aan het beëindigde kwartaal beschouwen als de recentst ingediende kwartaalaangifte. Een kopie van de BTW-aangiften betreffende het refertekwartaal en het corresponderende kwartaal in 2008 moet toegevoegd worden bij het formulier C106A. Voorbeeld: Voorziene datum van eerste kennisgeving schorsing bedienden ingevolge werkgebrek: bijgewerkt op E 54 - p. 3

4 Omzet in refertekwartaal (3/2011): EUR Omzet in corresponderende kwartaal in 2008 (3/2008): EUR EUR [0,9 * ( EUR)] EUR EUR bijlagen: BTW aangiften van 3/2011 en 3/2008 (+ evt. bijlage rubriek II) Het refertekwartaal = het 2e, 3e of 4e kwartaal voorafgaand aan de refertedatum In dit geval mag de onderneming het tweede, derde of vierde kwartaal voorafgaand aan de voorziene datum van de eerste kennisgeving schorsing bedienden ingevolge werkgebrek, kiezen als refertekwartaal. De omzet van dat refertekwartaal moet minstens 10% lager zijn dan de omzet van het corresponderende kwartaal in Bovendien moet ook de omzet in de daaropvolgende kwarta(a)l(en) lager zijn (zonder dat de 10% moet bereikt worden) dan de omzet van dezelfde kwartalen, volgend op het corresponderende kwartaal in Bij verzending van het formulier C106A in de loop van de eerste 20 dagen van het nieuwe kwartaal moet met het beëindigde nog niet ingediende kwartaal geen rekening gehouden worden. De onderneming die een kwartaal voorafgaand aan het recentst ingediende kwartaal als refertekwartaal kiest, vult rubriek III, A2 van het formulier C106A in. Een kopie van de ingediende BTW-aangiften betreffende het corresponderende kwartaal in 2008 en alle recentere kwartalen moet toegevoegd worden bij het formulier C106A. Voorbeeld: Voorziene datum van eerste kennisgeving schorsing bedienden ingevolge werkgebrek: Gekozen refertekwartaal 3/2011 1e rij tabel: 3/2011 3/ EUR [(0,9 * EUR) = EUR] 2e rij tabel: 4/2011 4/ EUR EUR 3e rij tabel: 1/2012 1/ EUR EUR 4e rij tabel: blanco aangezien BTW-aangifte 2/2012 nog niet ingediend is. bijlagen: BTW aangiften van 3/2011, 3/2008, 4/2011, 4/2008, 1/2012 en 1/2009 (+ evt. bijlage rubriek II) Met welke entiteit kan er rekening gehouden worden? Wordt gebruik gemaakt van het criterium "daling van de BTW-omzet", dan wordt rekening gehouden met de onderneming als "juridische entiteit" of als "technische bedrijfseenheid" samengesteld uit meerdere juridische entiteiten. De aanvraag betreft de juridische entiteit (al of niet met meerdere technische bedrijfseenheden) of categorieën van werknemers van de juridische entiteit. Dit wordt aangeduid bovenaan in rubriek I van het formulier C106A, samen met het adres van de maatschappelijke zetel. De juridische entiteit is in moeilijkheden. De gegevens van de BTW-aangifte voor het betreffende ondernemingsnummer worden vermeld in rubriek III A. De aanvraag betreft een technische bedrijfseenheid, samengesteld uit meerdere juridische entiteiten of categorieën van werknemers van de technische bedrijfseenheid, samengesteld uit meerdere juridische entiteiten. Voor elke juridische entiteit wordt een formulier C106A ingevuld, vermeldend dezelfde refertemaand; het adres en het ondernemingsnummer van de betreffende juridische entiteit; bijgewerkt op E 54 - p. 4

5 dat de bedrijfseenheid is samengesteld uit meerdere juridische entiteiten; de omzet volgens de BTW-aangifte voor het betreffende ondernemingsnummer, in rubriek III A (de omzet van deze entiteit moet niet voldoen aan de vereiste daling met 10%). Bovendien wordt een extra formulier opgesteld voor de technische bedrijfseenheid, vermeldend het adres van de technische bedrijfseenheid; dat de technische bedrijfseenheid is samengesteld uit meerdere juridische entiteiten; de getotaliseerde bedragen inzake omzet volgens de BTW-aangiften voor de ondernemingsnummers van de juridische entiteiten, in rubriek III A. (de getotaliseerde omzet moet voldoen aan de vereiste daling met 10%). Is de onderneming in moeilijkheden ingevolge de graad van tijdelijke werkloosheid van de arbeiders? Is de graad van tijdelijke werkloosheid minstens 10%? Voor de toepassing van dit criterium wordt rekening gehouden met de graad van tijdelijke werkloosheid van arbeiders volgens de DMFA-aangifte. De onderneming is in moeilijkheden indien het aantal dagen van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek van de arbeiders, minstens 10% bedraagt van het totaal aantal aan de RSZ aan te geven dagen voor arbeiders en bedienden. De graad van tijdelijke werkloosheid wordt bekomen door de verhouding te berekenen tussen de dagen "tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek in hoofde van arbeiders" (DMFAaangifte aan de RSZ, code 71); alle andere dagen opgenomen in de DMFA-aangifte (DMFA-code 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 50, 51, 52, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74 en 75). (uitleg omtrent de DMFA-codes is opgenomen op ---> werkgevers --- > [3] DMFA ---> Administratieve instructies RSZ: Go! ---> Het invullen van de DMFA: Richtlijnen om de aangifte in te vullen ---> Aangifte van prestaties ---> Codering arbeidstijdgegevens). Er wordt, ook voor deeltijdse werknemers, rekening gehouden met het aantal dagen (en dus niet met het aantal uren). De graad bedraagt minstens 10% indien: (0,1 * "aantal dagen andere codes") (aantal dagen code 71). Er wordt rekening gehouden met het aantal dagen tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de verzending van het formulier C106A (zelfs indien de DMFA-aangifte nog niet werd ingediend). Voorbeeld: Verzending formulier C106A" op Refertedatum RSZ-kwartaal: 4/2011 (RSZ-kwartaal voorafgaand aan de verzending van het formulier C106A) tabel: 4/2011: [0,1 * (3120 dagen) = 312] 765 dagen evt. bijlage RUBRIEK II Met welke entiteit kan er rekening gehouden worden? Wordt gebruik gemaakt van het criterium "graad van tijdelijke werkloosheid", dan wordt rekening gehouden met de onderneming als "juridische entiteit" of als "technische bedrijfseenheid" samengesteld uit meerdere juridische eenheden of als "technische bedrijfseenheid" (vestigingsplaats) die een onderdeel is van een juridische entiteit. De aanvraag betreft de juridische entiteit (al of niet met meerdere technische bedrijfseenheden) of categorieën van werknemers van de juridische entiteit. Dit wordt aangeduid bovenaan in rubriek I van het formulier C106A, samen met het adres van de maatschappelijke zetel. De juridische entiteit is in moeilijkheden. De DMFA-gegevens voor het betreffende ondernemingsnummer worden vermeld in rubriek III B. bijgewerkt op E 54 - p. 5

6 De aanvraag betreft een technische bedrijfseenheid, samengesteld uit meerdere juridische entiteiten of categorieën van werknemers van de technische bedrijfseenheid, samengesteld uit meerdere juridische entiteiten. Voor elke juridische entiteit wordt een formulier C106A ingevuld, vermeldend dezelfde refertemaand; het adres en het ondernemingsnummer van de betreffende juridische entiteit; dat de bedrijfseenheid is samengesteld uit meerdere juridische entiteiten; de DMFA-gegevens voor het betreffende ondernemingsnummer, in rubriek III B (de graad van tijdelijke werkloosheid van deze entiteit moet geen 10% bedragen). Bovendien wordt een extra formulier opgesteld voor de technische bedrijfseenheid, vermeldend het adres van de technische bedrijfseenheid; dat de technische bedrijfseenheid is samengesteld uit meerdere juridische entiteiten; de getotaliseerde DMFA-gegevens voor de ondernemingsnummers van de juridische entiteiten (de getotaliseerde gegevens moeten aantonen dat de graad van tijdelijke werkloosheid minstens 10% bedraagt). De aanvraag betreft een technische bedrijfseenheid (vestigingsplaats) die een onderdeel is van een juridische entiteit of categorieën van werknemers van de technische bedrijfseenheid, die een onderdeel is van een juridische entiteit. Voor de technische bedrijfseenheid wordt een formulier C106A ingevuld, vermeldend het adres en het ondernemingsnummer van de betreffende juridische entiteit; dat de bedrijfseenheid een onderdeel is van een juridische entiteit; een extractie uit de DMFA-gegevens voor het betreffende ondernemingsnummer, overeenstemmend met de werknemers werkzaam in de technische bedrijfseenheid, in rubriek III B (de graad van tijdelijke werkloosheid van deze extractie moet minstens 10% bedragen). De werkgever houdt gedurende 5 jaar een dossier ter beschikking van de RVA, dat toelaat de extractie te contoleren. Is de onderneming in moeilijkheden ingevolge substantiële daling van de productie? Is er een substantiële daling in de productie van minstens 10%? De substantiële daling van 10% in de productie moet betrekking hebben op de volledige productie van de onderneming, bekomen worden door een weging in functie van de belangrijkheid van de diverse producten in het productieproces en aanleiding geven tot een daaraan gerelateerde daling aan productieve arbeidsuren van de werknemers en bewezen worden door de indiening van een dossier dat, naast de BTW-aangiften van alle betreffende kwartalen, ook documenten bevat die de vereiste daling inzake productie aantonen en de gevolgde berekeningswijze toelichten, zoals boekhoudkundige stukken en verslagen overgemaakt aan de ondernemingsraad. De gewogen productie in het refertekwartaal moet minstens 10% lager zijn dan de gewogen productie van het corresponderende kwartaal in Het refertekwartaal stemt overeen met één van de vier kwartalen voorafgaand aan de voorziene datum van de eerste kennisgeving schorsing bedienden ingevolge werkgebrek. bijgewerkt op E 54 - p. 6

7 Het refertekwartaal = het laatste kwartaal In dit geval moet de gewogen productie van het laatste kwartaal minstens 10% lager zijn dan de gewogen productie van het corresponderende kwartaal in De onderneming die het laatste kwartaal als refertekwartaal kiest, vult rubriek III, C van het formulier C106A in en voegt een dossier toe (zie hiervoor). Bovendien wordt een kopie van de BTW-aangiften betreffende het refertekwartaal en het corresponderende kwartaal in 2008 toegevoegd. Het refertekwartaal = het 2e, 3e of 4e kwartaal voorafgaand aan de refertedatum In dit geval mag de onderneming het tweede, derde of vierde kwartaal voorafgaand aan de voorziene datum van de eerste kennisgeving schorsing bedienden ingevolge werkgebrek, kiezen als refertekwartaal. De gewogen productie van dat refertekwartaal moet minstens 10% lager zijn dan de gewogen productie van het corresponderende kwartaal in Bovendien moet ook de gewogen productie in de daaropvolgende kwarta(a)l(en) lager zijn (zonder dat de 10% moet bereikt worden) dan de gewogen productie van dezelfde kwartalen, volgend op het corresponderend kwartaal in De onderneming vult rubriek III, C van het formulier C106A in en voegt een dossier toe (zie hiervoor). Bovendien wordt een kopie van de BTW-aangiften betreffende het refertekwartaal en het corresponderende kwartaal in 2008 en van de recentere relevante kwartalen toegevoegd. Met welke entiteit kan er rekening gehouden worden? Wordt gebruik gemaakt van het criterium "daling van de productie", dan wordt rekening gehouden met de onderneming als "juridische entiteit" of als "technische bedrijfseenheid" samengesteld uit meerdere juridische entiteiten. De aanvraag betreft de juridische entiteit (al of niet met meerdere technische bedrijfseenheden) of categorieën van werknemers van de juridische entiteit. Dit wordt aangeduid bovenaan in rubriek I van het formulier C106A, samen met het adres van de maatschappelijke zetel. De juridische entiteit is in moeilijkheden. De gegevens betreffende de gewogen productie en de BTW-aangiften voor het betreffende ondernemingsnummer worden opgenomen in de bijlage. De aanvraag betreft een technische bedrijfseenheid, samengesteld uit meerdere juridische entiteiten of categorieën van werknemers van de technische bedrijfseenheid, samengesteld uit meerdere juridische entiteiten. Voor elke juridische entiteit wordt een formulier C106A ingevuld, vermeldend dezelfde refertemaand; het adres en het ondernemingsnummer van de betreffende juridische entiteit; dat de bedrijfseenheid is samengesteld uit meerdere juridische entiteiten. De voormelde gegevens betreffende de gewogen productie en de BTW-aangifte voor het betreffende ondernemingsnummer, worden opgenomen in de bijlage (de gewogen productie van deze entiteit moet niet voldoen aan de vereiste daling met 10%). Bovendien wordt een extra formulier opgesteld voor de technische bedrijfseenheid, vermeldend het adres van de technische bedrijfseenheid; dat de technische bedrijfseenheid is samengesteld uit meerdere juridische entiteiten; De voormelde getotaliseerde gegevens betreffende de gewogen productie worden opgenomen in de bijlage (de getotaliseerde gewogen productie moet voldoen aan de vereiste daling met 10%). bijgewerkt op E 54 - p. 7

8 Is de onderneming in moeilijkheden ingevolge substantiële daling van de bestellingen? Is er een substantiële daling in de bestellingen van minstens 10%? De substantiële daling van 10% in de bestellingen moet betrekking hebben op alle bestellingen van de onderneming, bekomen worden door een weging in functie van de belangrijkheid van de diverse bestellingen en aanleiding geven tot een daaraan gerelateerde daling aan productieve arbeidsuren van de werknemers en bewezen worden door de indiening van een dossier dat, naast de BTW-aangiften van alle betreffende kwartalen, ook documenten bevat die de vereiste daling inzake bestellingen aantonen en de gevolgde berekeningswijze toelichten, zoals boekhoudkundige stukken en verslagen overgemaakt aan de ondernemingsraad. De gewogen bestellingen in het refertekwartaal moeten minstens 10% lager zijn dan de gewogen bestellingen van het corresponderende kwartaal in Het refertekwartaal stemt overeen met één van de vier kwartalen voorafgaand aan de voorziene datum van de eerste kennisgeving schorsing bedienden ingevolge werkgebrek. Het refertekwartaal = het laatste kwartaal In dit geval moeten de gewogen bestellingen van het laatste kwartaal minstens 10% lager zijn dan de gewogen bestellingen van het corresponderende kwartaal in De onderneming die het laatste kwartaal als refertekwartaal kiest, vult rubriek III, D van het formulier C106A in en voegt een dossier toe (zie hiervoor). Bovendien wordt een kopie van de BTW-aangiften betreffende het refertekwartaal en het corresponderende kwartaal in 2008 toegevoegd. Het refertekwartaal = het 2e, 3e of 4e kwartaal voorafgaand aan de refertedatum In dit geval mag de onderneming het tweede, derde of vierde kwartaal voorafgaand aan de voorziene datum van de eerste kennisgeving schorsing bedienden ingevolge werkgebrek, kiezen als refertekwartaal. De gewogen bestellingen van dat refertekwartaal moeten minstens 10% lager zijn dan de gewogen bestellingen van het corresponderende kwartaal in Bovendien moeten ook de gewogen bestellingen in de daaropvolgende kwarta(a)l(en) lager zijn (zonder dat de 10 % moet bereikt worden) dan de gewogen bestellingen van dezelfde kwartalen, volgend op het corresponderende kwartaal in De onderneming vult rubriek III, D van het formulier C106A in en voegt een dossier toe (zie hiervoor). Bovendien wordt een kopie van de BTW-aangiften betreffende het refertekwartaal en het corresponderende kwartaal in 2008 en van de recentere relevante kwartalen toegevoegd. Met welke entiteit kan er rekening gehouden worden? Wordt gebruik gemaakt van het criterium "daling van de bestellingen", dan wordt rekening gehouden met de onderneming als "juridische entiteit" of als "technische bedrijfseenheid" samengesteld uit meerdere juridische entiteiten. De aanvraag betreft de juridische entiteit (al of niet met meerdere technische bedrijfseenheden) of categorieën van werknemers van de juridische entiteit. Dit wordt aangeduid bovenaan in rubriek I van het formulier C106A, samen met het adres van de maatschappelijke zetel. De juridische entiteit is in moeilijkheden. De gegevens betreffende de gewogen bestellingen en de BTW-aangiften voor het betreffende ondernemingsnummer worden opgenomen in de bijlage. De aanvraag betreft een technische bedrijfseenheid, samengesteld uit meerdere juridische entiteiten of categorieën van werknemers van de technische bedrijfseenheid, samengesteld uit meerdere juridische entiteiten. bijgewerkt op E 54 - p. 8

9 Voor elke juridische entiteit wordt een formulier C106A ingevuld, vermeldend dezelfde refertemaand; het adres en het ondernemingsnummer van de betreffende juridische entiteit; dat de bedrijfseenheid is samengesteld uit meerdere juridische entiteiten. De voormelde gegevens betreffende de gewogen bestellingen en de BTW-aangifte voor het betreffende ondernemingsnummer, worden opgenomen in de bijlage (de gewogen bestellingen van deze entiteit moeten niet voldoen aan de vereiste daling met 10%). Bovendien wordt een extra formulier opgesteld voor de technische bedrijfseenheid, vermeldend het adres van de technische bedrijfseenheid; dat de technische bedrijfseenheid is samengesteld uit meerdere juridische entiteiten; De voormelde getotaliseerde gegevens betreffende de gewogen bestellingen worden opgenomen in de bijlage (de getotaliseerde gewogen bestellingen moeten voldoen aan de vereiste daling met 10%). Datum inwerkingtreding De regeling schorsing bedienden ingevolge werkgebrek treedt in werking op Ondernemingen kunnen reeds in het laatste kwartaal van 2011 het formulier C 106A indienen waarin ze aantonen dat ze aan de preliminaire voorwaarden voldoen zodat ze vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe regeling er gebruik van kunnen maken. bijgewerkt op E 54 - p. 9

ANTI CRISISMAATREGELEN

ANTI CRISISMAATREGELEN ANTI CRISISMAATREGELEN De oorspronkelijke crisismaatregelen (economische werkloosheid voor bedienden, crisistijdskrediet, vermindering van de arbeidsduur, crisispremie voor ontslagen arbeiders) zijn afgelopen

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010

N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010 N E W S Januari 2010 Bijlage - Crisismaatregelen 2010 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. De tijdelijke crisisarbeidsduurvermindering... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Welke ondernemingen?... 4 2.3. Welke werknemers?...

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WAT MOET U DOEN?... 3 Het aanvullend pensioen chemie... 3 Welke ondernemingen nemen deel aan het aanvullend pensioen chemie?... 3 Hoe moet

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - technische stoornis

Tijdelijke werkloosheid - technische stoornis Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen

Circulaire WAP - nr. 4. Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Toezicht op de aanvullende pensioenen Brussel, 15 november 2005 Circulaire WAP - nr. 4 Betreft : Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele pensioentoezeggingen Mevrouw, Mijnheer, De wet van 28 april

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009. Karen Van den Bergh, 15 mei 2008

Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009. Karen Van den Bergh, 15 mei 2008 Crisismaatregelen Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009 Karen Van den Bergh, 15 mei 2008 Inhoudstafel 1. Collectieve arbeidsduurvermindering 2. Crisistijdskrediet 3. Tijdelijke collectieve schorsing of vermindering

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.

Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. *** 1. Voorwerp 1.1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Arbeidsongevallen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 28/11/2013 Administratieve

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2014

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2014 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2014 LONEN EN INDEXATIES SEPTEMBER 2014 - VOORLOPIGE LIJST klik hier: documenten/lonen en indexaties september 2014_voorlopig.pdf PAPIEREN MAALTIJDCHEQUES DEFINITIEF VERLEDEN TIJD

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 1. Rappels Om boetes en rappels te vermijden raden wij u aan om telkens uw factuur tijdig aan ons te betalen. Het toezicht op de tijdigheid van uw betalingen wordt door de verschillende

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr.. Van Damme Infosessies 11/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

Economische werkloosheid voor bedienden

Economische werkloosheid voor bedienden Economische werkloosheid voor bedienden 1 WWW.LBC-NVK.BE INHOUD 1. Inleiding 3 2. Wetgeving 4 2.1. Wet van 12 april 2011 4 2.2. Wat voorziet de wet van 12 april 4 3. Aandachtpunten voor militanten 7 4.

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen SB.12.033 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: paul.wille@vsko.be Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Ter attentie van : Batch-verzenders ASR Kopij aan : RSZ, RVA Onderwerp : Glossariawijzigingen vereenvoudiging sector werkloosheid Aantal bladzijden : 66 Inhoudstafel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, ONMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, ONMIDDELLIJK INDIENEN BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING C4 - STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) WERKLOOSHEIDSBEWIJS ARBEIDSBEWIJS datumstempel UI IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/089 BERAADSLAGING NR 09/049 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Wanneer?...6 Voor wie?... 7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 18 30/05/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

II : FORMULIER X-60 COMITE

II : FORMULIER X-60 COMITE II : FORMULIER X-60 COMITE Dossiernummer Federale Overheidsdienst : 00313 2 De representatieve werknemersorganisaties A.C.V. Dienst Onderneming Aan het comité, bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 64 VAN 29 APRIL 1997 TOT INSTELLING VAN EEN RECHT OP OUDERSCHAPSVERLOF, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST NR. 64 BIS VAN 24 FEBRUARI 2015 ---------------------

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten FOCUS op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) informatiedocument Versie 3.1 01.10.2015 C131A Dit informatiedocument biedt

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

-------------------------- Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslage;

-------------------------- Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslage; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 105 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG VOOR

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques (BS 11.07.2007)

Koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques (BS 11.07.2007) Koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques (BS 11.07.2007) Gewijzigd bij: (1) Koninklijk Besluit van 22 juli 2009 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 7

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-02 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Wanneer?...6 Voor wie?... 7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 19 28/05/2015

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 7 Wanneer?...8 Wat invullen?... 9 Bijkomende informatie... 15 27/08/2015

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG. Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG. Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 2008 Handleiding bij de verzending van de resultaten van de sociale verkiezingen FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie Datumstempel van de uitbetalingsinstelling Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie U wenst een vrijwillige activiteit te verrichten voor een niet-commerciële organisatie

Nadere informatie