Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming?"

Transcriptie

1 Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming? Infoblad T25 Laats te update De zesde staatshervorming BELANGRIJKE MELDING OVER DE ZESDE STAATSHERVORMING De informatie in dit infoblad heeft wat de vermindering van werk gevers bijdragen betreft betrek k ing op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, W aalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap. WAT GEBEURT ER IN HET KADER VAN EEN HERSTRUCTURERING? Indien uw werkgever een collectief ontslag heeft aangekondigd, kan hij gedurende een bepaalde periode worden beschouwd als een werkgever in herstructurering. Mogelijk zal hij dan een tewerkstellingscel (moeten) oprichten. W erd u ontslagen tijdens de periode van herstructurering, dan zal u onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid worden geboden u in te schrijven bij die tewerkstellingscel. Soms zult u zelfs verplicht zijn om u in te schrijven bij deze tewerkstellingscel. WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN? U bent verplic ht, behoudens uitz onderingen: u in te schrijven bij de tewerkstellingscel; de begeleiding te volgen die u in deze tewerkstellingcel wordt aangeboden. Doet u dit niet, dan kunt u een uitsluiting oplopen op het ogenblik waarop u werkloosheidsuitkeringen aanvraagt. Voor meer informatie lees het infoblad «In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen? nr. T47. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www. rva. be. Doet u dit niet, dan hebt u als kandidaat bruggepensioneerde op basis van de herstructurering van de onderneming geen rec ht op het brugpens ioen. Voor meer informatie lees het infoblad Het rec ht op brugpens ioen ingevolge een collectief ontslag in het kader van het «activerend beleid bij herstructureringen»? nr. T95. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website WAT ZIJN UW VOORDELEN? W anneer u zich inschrijft bij de tewerkstellingscel, geniet u de volgende voordelen: 1/6

2 u krijgt een begeleiding om een nieuwe dienstbetrekking te vinden en minstens een outplacementaanbod; u k rijgt een bepaald financ ieel voordeel: bent u ontslagen, dan hebt u onder voorwaarden recht op een inschakelingsvergoeding; had u een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor uitzendarbeid, dan hebt u onder voorwaarden recht op werkloosheidsuitkeringen aan een hoger bedrag. Zie hierna: U had een arbeids overeenk oms t voor een bepaalde tijd of voor uitz endarbeid? u krijgt een verminderingskaart herstructureringen. Op basis daarvan kunt u RSZ-voordelen genieten in geval van werkhervatting bij een nieuwe werkgever. In bepaalde gevallen kunt u ook een geactiveerde werkloosheidsuitkering krijgen die een nieuwe werkgever mag aftrekken van het nettoloon. Zie hierna: W elke voordelen geniet u op bas is van de verminderings k aart hers truc tureringen? U HAD EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD OF VOOR UITZENDARBEID? Wat zijn uw voordelen? W at volgt, is enkel toepasselijk indien uw werkgever een collectief ontslag heeft aangekondigd na en een tewerkstellingscel heeft opgericht / heeft moeten oprichten. Indien: u een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd hebt die niet wordt verlengd ingevolge de herstructurering; u een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid hebt, die een tewerkstelling bij de werkgever in hers truc turering als voorwerp heeft, en die ingevolge de hers truc turering niet wordt verlengd én u op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag bovendien ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever in herstructurering telt, dan hebt u de mogelijkheid, maar niet de verplichting om u in te schrijven bij de tewerkstellingscel die de werk gever heeft opgeric ht. U krijgt dan als volledig werkloze gedurende een bepaalde periode een verhoogde werkloosheidsuitkering en wel als volgt: Verhoogde werk loos heids uitk ering U b e n t o p d e d a t u m va n a a n k o n d i g i n g va n h e t c o l l e c t i e f o n t s l a g U o n t va n g t : m i n d e r d a n 4 5 j a a r 65% van uw brutoloon (maximale uitkering: 61,66 euro/dag) (1) gedurende max imaal 3 maanden (2) m i n s t e n s 4 5 j a a r 65% van uw brutoloon (maximale uitkering: 61,66 euro/dag) (1) gedurende max imaal 6 maanden (2) (1) in een regime van 6 dagen per week. Bedragen geldig vanaf (2) in ieder geval beperkt tot de periode van inschrijving bij de tewerkstellingscel indien deze minder dan 3, res pec tievelijk 6 maanden duurt Nadien valt u terug op de normale werkloosheidsuitkering voor uw gezinscategorie. Wat moet u concreet doen? U gaat met uw recentste formulier C4 en een bewijs van inschrijving bij de tewerkstellingscel, gegeven door de 2/6

3 directeur van die tewerkstellingscel, naar uw uitbetalingsinstelling (het ABVV, ACLVB of ACV, of, voor degenen die niet aangesloten zijn bij een vakbond, de Hulpkas voor W erkloosheidsuitkeringen (HVW )). Deze instelling zal voor u een uitkeringsaanvraag indienen bij het voor uw woonplaats bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. De uitbetalingsinstelling zal u in het bezit stellen van de nodige formulieren en u de nodige informatie verstrekken. WELKE VOORDELEN GENIET U OP BASIS VAN DE VERMINDERINGSKAART HERSTRUCTURERINGEN? Wanneer krijgt u een verminderingskaart herstructureringen? Indien u ingeschreven bent bij de tewerkstellingscel, krijgt u een verminderingskaart herstructureringen. Om deze kaart te krijgen, moet u in eerste instantie geen enkele stap ondernemen. De tewerkstellingscel zal de RVA immers een lijst bezorgen met een aantal gegevens over de werknemers die ontslagen zijn in het kader van de herstructurering. Indien uw naam vermeld staat op deze lijst en u de voorwaarden vervult, zal het voor uw woonplaats bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA u een verminderingskaart herstructureringen toesturen. Deze is geldig vanaf de aankondiging van het collectief ontslag tot 12 maanden, gerekend van datum tot datum, na de datum van uw inschrijving in de tewerkstellingscel. U kunt steeds een duplicaat van deze kaart vragen aan het werkloosheidsbureau dat de oorspronkelijke kaart heeft toeges tuurd. Op welke voordelen kunt u op basis van deze kaart aanspraak maken? Een RSZbijdragevermindering Voor bepaalde tewerk s tellings periodes gelegen tijdens de geldigheids periode van de k aart k rijgt u een vermindering van uw persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid. Dez e vermindering bedraagt 133, 33 euro per maand indien u een volledige maand voltijds werk t. Indien u geen volledige maand voltijds werk t of indien u deeltijds werk t, wordt dit bedrag proportioneel verminderd. Indien u arbeider bent, wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 1, 08. Bijgevolg ontvangt u tijdens die tewerk s tellings periodes een hoger nettoloon. De werkgever moet daar rekening mee houden bij de berekening van uw nettoloon. Toon hem dus zeker de kaart. Het betreft enkel de tewerkstellingsperiodes bij een nieuwe werkgever die gelegen zijn in de periode die: aanvangt op de dag dat u uw eerste tewerkstelling aanvat tijdens de geldigheidsperiode van de verminderings k aart hers truc tureringen en eindigt op de laatste dag van het tweede kwartaal volgend op dit waarin u het werk hervat hebt. Het rec ht op de bijdragevermindering hangt tot s lot af van uw refertemaandloon, dit is het brutomaandloon dat u z ou verdienen indien u voltijds werk t. Het refertemaandloon mag niet boven een bepaald grens bedrag liggen, afhankelijk van uw leeftijd (< 30 of > 30) op de datum van indiensttreding. Voor de grensbedragen neemt u contact op met de RSZ. En de nieuwe werkgever(s)? Voor elke tewerkstellingsperiode aangevat tijdens de geldigheidsperiode van de kaart kan de nieuwe werkgever, onder bepaalde voorwaarden, aans praak mak en op een vermindering van werk gevers bijdragen aan de RSZ, namelijk: Voorwaarden U b e n t o p d e d a t u m va n d e i n d i e n s t t r e d i n g Uw werk g e ve r h e e ft r e c h t o p : ( 1 ) 3/6

4 m i n d e r d a n 4 5 j a a r euro per kwartaal vanaf de indiensttreding t.e.m. het 4e kwartaal volgend m i n s t e n s 4 5 j a a r euro per kwartaal vanaf de indiensttreding t.e.m. het 4e kwartaal volgend 400 euro per kwartaal vanaf het 5e t.e.m. 20e kwartaal volgend (1) indien u voltijds werkt. Indien u geen volledig kwartaal voltijds werkt of indien u deeltijds werkt, wordt dit bedrag proportioneel verminderd. Het rec ht op dez e bijdragevermindering hangt af van uw refertek wartaalloon, dit is het brutok wartaalloon dat u z ou verdienen indien u voltijds werk t. Het refertek wartaalloon mag niet boven een bepaald grens bedrag liggen, afhankelijk van uw leeftijd (< 30 of > 30) op de datum van indiensttreding. Voor de grensbedragen neemt u contact op met de RSZ. De werkgever moet de kaart niet terugsturen naar de RVA of RSZ/DIBISS. Hij moet de vermindering van de bijdragen zelf wel vermelden op de driemaandelijkse RSZ-aangifte. De RVA maakt van zijn kant de gegevens vermeld op de kaart op elektronische wijze over aan de RSZ/DIBISS. Uw werkgever kan een vermindering van RSZ-werkgeversbijdragen genieten van euro per kwartaal vanaf de datum van uw indiensttreding als opleider/begeleider tot en met het zevende kwartaal volgend, doch in ieder geval beperkt tot de periode van de tewerkstelling én tot de periode waarin de opleidingsovereenkomst met de minister van W erk geldig is. Dit bedrag van euro wordt geproportioneerd in functie van de effectieve tewerk s tellings breuk. WAAR KUNT U MEER INFO VINDEN? Bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg? Bij deze dienst kunt u terecht voor de volgende vragen: wat is een collectief ontslag? moet/kan ik mij bij de tewerkstellingscel inschrijven? wat is outplac ement? wat is een inschakelingsvergoeding en kan ik die krijgen? Zie ter zake de website >> Thema's >> Herstructurering Contact: Federale Overheidsdienst W erkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel Telefoon: (algemeen oproepnummer) Fax: (algemeen faxnummer) belgie. be Bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling? Bij deze dienst kunt u terecht voor de volgende vragen: hoe word ik ingeschreven in de tewerkstellingscel? welke begeleiding kan ik in de tewerkstellingscel krijgen? Contact: kijk eerst na welke instelling bevoegd is voor de vestigingsplaats van uw onderneming. Voor de adressen en andere contactgegevens van de bevoegde instelling: zie onze website >> Partners >> Gewes ten. 4/6

5 Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid? Bij deze dienst kunt u terecht voor de grensbedragen en alle vragen in verband met de RSZbijdrageverminderingen. Contac t: De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel (tel ) (website: De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels, Jozef-II-straat 47, 1000 Brussel (tel ) (website: BIJLAGE 1: TAAK VAN DE TEWERKSTELLINGSCEL T.O.V. DE RVA? OPMAAK VAN DE LIJST VAN WERKNEMERS ONTSLAGEN IN HET KADER VAN DE HERSTRUCTURERING Opdat de RVA de verminderingskaart herstructureringen kan overmaken aan de werknemer, moet de tewerkstellingscel het hoofdbestuur van de RVA zo snel mogelijk een lijst bezorgen met een aantal gegevens betreffende de werknemers ontslagen in het kader van de herstructurering. Op deze lijst vermeldt de cel de volledige naam en het volledige adres van: de tewerkstellingscel én de technische bedrijfseenheid van de werkgever, evenals het RSZ- of KBO-nummer. Hij vermeldt tevens de datum van aankondiging van het collectief ontslag. Per werk nemer moet de c el de volgende gegevens vermelden: de naam en voornaam van de werknemer; zijn/haar geslacht; zijn/haar taal (Nederlands, Frans of Duits); zijn/haar identificatienummer sociale zekerheid (nummer in de rechterbovenhoek van de SIS-kaart); zijn/haar volledig adres; de aanduiding of de werknemer een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor uitzendarbeid had en, in voork omend geval, de begindatum van de rec ents te periode van opeenvolgende aaneens luitende tewerk s tellingen; de datum van inschrijving bij de tewerkstellingscel; de datum van effec tieve beëindiging van de arbeids overeenk oms t. De cel moet onmiddellijk elke wijziging in deze gegevens meedelen, onder meer de datum vanaf wanneer een werknemer uitgeschreven is bij de cel. Daartoe herneemt de cel alle gegevens van de werknemers waarvan de situatie gewijzigd is, op een nieuwe lijst. De lijsten moeten worden overgemaakt aan het hoofdbestuur van de RVA - Directie werkloosheidsreglementering (Keizerslaan 7, 1000 Brussel tel ) - in de vorm van een excel-bestand en elektronisch overgemaakt aan de bovenvermelde Direc tie werk loos heids reglementering ( be). BIJLAGE 2: TAAK VAN DE TEWERKSTELLINGSCEL IN HET KADER VAN HET RVA- DOSSIER VAN DE WERKNEMER? AFGIFTE VAN EEN BEWIJS VAN INSCHRIJVING BIJ DE TEWERKSTELLINGSCEL Opdat de werknemer wiens recht op werkloosheidsuitkeringen of brugpensioen afhangt van een inschrijving in de tewerkstellingscel, effectief aanspraak kan maken op deze uitkeringen, moet de tewerkstellingscel aan de werk nemer een gedateerd en ondertek end bewijs van ins c hrijving geven: onmiddellijk bij de ins c hrijving, wanneer het een werk nemer betreft wiens arbeids overeenk oms t voor een bepaalde tijd of uitzendarbeid niet werd verlengd ingevolge de herstructurering. De cel vermeldt dat het een dergelijke werknemer betreft en bevestigt dat de werknemer op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit telt voor rekening van of bij de werk gever in hers truc turering; én, voor alle werknemers, op het einde van de periode van inschrijving (3 maanden voor de werknemer die op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag minder dan 45 jaar is, 6 maanden voor de 5/6

6 werknemer die op dat ogenblik minstens 45 jaar is). De cel vermeldt de periode gedurende dewelke de werknemer is ingeschreven gebleven bij de cel. 6/6