- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;"

Transcriptie

1 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie Lokale Sociale Zekerheid datum 15 juli 2016 uw correspondent Lieven Plouvier telefoon Mededeling 2016/5 Doelgroepenbeleid in het Vlaams Gewest Decreet van het Vlaams Parlement van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid (B.S., 4 april 2016); Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid (B.S., 28 juni 2016). - Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; - Overgangsmaatregelen voor doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden Activaplan en voor doelgroepvermindering herstructurering die stopgezet worden op 1 januari 2019; - Wijzigingen in de socialezekerheidsaangifte (DmfAppl). Geachte mevrouw Geachte heer De Gewesten zijn sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de organisatie van het doelgroepenbeleid en kunnen de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid vastleggen in functie van het eigen arbeidsmarktbeleid. In de Mededeling 2015/1 heb ik uiteengezet hoe de Vlaamse Regering van deze bevoegdheid gebruik maakte om de gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen te regulariseren. Het in rubriek vermelde decreet van 4 maart 2016 en besluit van 10 juni 2016 geven een verdere invulling aan het doelgroepenbeleid in het Vlaams Gewest. Hieronder licht ik toe welke doelgroepverminderingen de lokale besturen kunnen genieten voor werknemers die tewerkgesteld worden in het Vlaams Gewest. Voor alle vragen m.b.t. uw socialezekerheidsaangifte, gelieve contact op te nemen met uw dossierbeheerder. 1/8

2 Vooreerst schets ik de algemene krachtlijnen van het Vlaamse doelgroepenbeleid. Vervolgens zet ik de modaliteiten uiteen van de nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers waarvan een werkgever vanaf 1 juli 2016 kan genieten in het Vlaams Gewest. In een derde punt zet ik de andere wijzigingen uiteen die de Vlaamse Regering aan de federaal ingevoerde regelgeving inzake de doelgroepverminderingen aanbrengt. Tenslotte vindt u de gevolgen van deze wijzigingen voor de socialezekerheidsaangifte. 1. Het Vlaams doelgroepenbeleid en zijn implicaties voor de lokale sector Elk Gewest kan ingevolge de zesde staatshervorming de geregionaliseerde doelgroepverminderingen zoals bepaald in Titel IV, Hoofdstuk 7 van de Programmawet (I) van 24 december 2002 en het in uitvoering genomen koninklijk besluit van 16 mei 2003 wijzigen op zijn grondgebied. De DIBISS blijft de enige administratieve en technische operator voor het toekennen van de doelgroepverminderingen aan de provinciale en plaatselijke besturen. Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid omvat maatregelen voor drie doelgroepen van werknemers: jongeren van minder dan 25 jaar, ouderen van minstens 55 jaar en personen met een arbeidshandicap. Een provinciaal of plaatselijk bestuur kan enkel genieten van de nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers. De nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers is enkel van toepassing op de werkgevers uit de privésector. Voor personen met een arbeidshandicap wordt geen doelgroepvermindering toegekend maar wel een ondersteuningspremie door de Vlaamse administratie. Voor de overige federaal ingevoerde doelgroepverminderingen opteert de Vlaamse Regering voor een drastische vereenvoudiging: de doelgroepverminderingen voor de langdurig werkzoekenden in het activaplan en voor de werknemers ontslagen ingevolge herstructurering in de privésector, worden afgeschaft maar er zijn overgangsmaatregelen voorzien. 2. De doelgroepvermindering voor jonge werknemers 2.1. De Vlaamse doelgroepvermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren Een lokaal bestuur heeft met ingang van 1 juli 2016 recht op de doelgroepvermindering voor jonge werknemers als de jongere minstens aan de volgende voorwaarden voldoet: a) De jonge werknemer is op de dag van de indienstneming laaggeschoold of middengeschoold en heeft op de laatste dag van het kwartaal de leeftijd van 25 jaar niet bereikt. b) De jonge werknemer is niet meer leerplichtig en behaalt binnen het kwartaal na zijn aanwerving geen diploma of graad waardoor hij hooggeschoold wordt. c) Het refertekwartaalloon dat een werknemer zou verdienen indien hij gedurende het kwartaal voltijds tewerkgesteld was en volledige prestaties leverde, bedraagt minder dan euro gedurende het kwartaal van indienstneming en drie daaropvolgende kwartalen; euro gedurende de vier daaropvolgende kwartalen. De startbaanverplichting is geen voorwaarde voor de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering, maar blijft een federale verplichting en kan leiden tot een eventuele sanctionering door de FOD WASO. 2/8

3 Een jongere is laaggeschoold als hij geen diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een gelijkaardig diploma of getuigschrift heeft. Een jongere is middengeschoold als hij hoogstens een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een gelijkaardig diploma of getuigschrift heeft. Wanneer de jongere tijdens de periode van tewerkstelling na het kwartaal van indienstneming en het daaropvolgende kwartaal een hoger diploma behaalt, dan behoudt de werkgever het recht op de doelgroepvermindering voor de resterende looptijd. De VDAB beheert de scholingsgegevens van de jonge werknemers in een elektronisch dossier, Mijn loopbaan 1 genaamd (portfolio). Een werkgever kan de doelgroepvermindering slechts genieten als de jongere op de laatste dag van het kwartaal zijn scholingsgegevens in dit elektronisch dossier aangemaakt heeft. Wanneer het elektronisch dossier opgemaakt wordt na het kwartaal van indienstneming, wordt de duur van de doelgroepvermindering verminderd met de periode vanaf de dag van de indienstneming tot de laatste dag van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de opmaak van het elektronisch dossier. De werkgever kan de scholingsgegevens bij de VDAB van een in dienst genomen jonge werknemer raadplegen via de webtoepassing ECARO op de portaalsite van de sociale zekerheid. De forfaitaire doelgroepvermindering voor een laaggeschoolde jongere die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, is gelijk aan euro per kwartaal gedurende het kwartaal van de indienstneming en de zeven daaropvolgende kwartalen. De forfaitaire doelgroepvermindering voor een middengeschoolde jongere die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, is gelijk aan euro per kwartaal gedurende het kwartaal van de indienstneming en de zeven daaropvolgende kwartalen. De doelgroepvermindering wordt toegekend vanaf de eerste dag van de indienstneming van de jonge werknemer gedurende een periode van twee jaar. Als een werkgever een jongere opnieuw in dienst neemt binnen een periode van vier kwartalen na de beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst, worden de tewerkstellingen als één tewerkstelling beschouwd. De periode tussen de arbeidsovereenkomsten verlengt de periode waarin de doelgroepvermindering toegekend wordt, niet. Als de periode tussen twee arbeidsovereenkomsten meer dan vier kwartalen bedraagt en de jongere nog steeds aan alle voorwaarden voldoet, dan wordt een nieuwe periode van toekenning van de doelgroepvermindering opgestart. Als een werknemer die recht geeft op de doelgroepvermindering tijdelijk gaat werken in een ander Gewest en vervolgens weer in het Vlaams Gewest komt werken, dan is het recht op de doelgroepvermindering definitief verloren voor de periode van tewerkstelling in het andere Gewest. 1 Zie 3/8

4 2.2. De Vlaamse doelgroepvermindering voor leerlingen Voor leerlingen die een alternerende opleiding volgen, wordt met ingang van 1 juli 2016 een forfaitaire doelgroepvermindering van maximaal euro per kwartaal toegekend tijdens de volledige duur van de tewerkstelling. Als leerling worden voor de Vlaamse doelgroepvermindering beschouwd: a) de leerlingen die voldoen aan de voorwaarden van alternerend leren zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969; b) de jongeren in het deeltijds beroepsonderwijs die met een deeltijdse arbeidsovereenkomst tewerkgesteld worden; het gaat om de opleidingen die de Vlaamse overheid niet beschouwt als duaal leren en waarvan de arbeidsprestaties minder dan 20 uur per week bedragen. Voor een jongere die na de alternerende opleiding met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld wordt bij de werkgever, behoudt deze laatste het recht op een doelgroepvermindering voor jonge werknemer gedurende een periode van twee jaar. Deze tewerkstelling wordt beschouwd als een nieuwe arbeidsrelatie met de werkgever. De kwartalen tijdens de periode van de alternerend opleiding waarin een doelgroepvermindering voor leerlingen werd toegekend, worden niet in mindering gebracht van de totale duur waarvoor de werkgever voor desbetreffende jongere recht heeft op een doelgroepvermindering voor jonge werknemers De overgangsmaatregelen voor de federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor jonge werknemers Voor een jonge werknemer die uiterlijk op 30 juni 2016 in dienst getreden is en waarvoor het bestuur geniet van de (oude) federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor jonge werknemers, geldt een overgangsmaatregel tot 31 december De werkgever behoudt het voordeel van de doelgroepvermindering voor jonge werknemers, tot het einde van het kwartaal dat de jonge werknemer 26 jaar wordt, zonder evenwel 31 december 2018 te mogen overschrijden. De modaliteiten van de (oude) federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor jonge werknemers blijven geldig tijdens de overgangsperiode. De RVA moet door middel van de gegevens op de werkkaart bevestigen dat de jongere in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering en dat de begindatum van de geldigheidsperiode zich vóór 1 juli 2016 bevindt. Voor een jonge werknemer die uiterlijk op 30 juni 2016 in dienst getreden is en waarvoor het bestuur geniet van de (oude) federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor minderjarigen, geldt een overgangsmaatregel tot 31 december De werkgever behoudt het voordeel van de doelgroepvermindering voor minderjarigen tot 31 december van het kalenderjaar waarin de jongere 18 jaar wordt, zonder evenwel 31 december 2018 te mogen overschrijden. De jongere die op 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt, in dienst blijft van de werkgever, heeft recht op de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor laag- of middengeschoolde jongere of op de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor leerlingen voor zover hij voldoet aan de voorwaarden van de Vlaamse doelgroepvermindering. 4/8

5 3. Overgangsmaatregelen voor andere federaal ingevoerde doelgroepverminderingen Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid voorziet een overgangsmaatregel vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2018 voor de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden in het kader van activaplan en voor de doelgroepvermindering herstructurering. Deze doelgroepverminderingen worden vanaf 1 januari 2019 niet meer toegekend in het Vlaams Gewest De doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden in het kader van het activaplan Een provinciaal of plaatselijk bestuur kon genieten van drie soorten federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden: activaplan, sine en doorstromingsprogramma. In het Vlaams Gewest werden de voordelen voor een langdurig werkzoekende in het doorstromingsprogramma (= WEP-plus) sinds 1 oktober 2015 stopgezet en vervangen door de maatregelen in het kader van intensief werkplekleren. Het in rubriek genoemde decreet van 4 maart 2016 en het besluit van 10 juni 2016 voeren een overgangsmaatregel in voor langdurig werkzoekenden in het activaplan. De doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden in de sociale inschakelingseconomie (= SINE) wordt niet geregeld door dit decreet en besluit. De Vlaamse Regering zet de doelgroepvermindering in het kader van het activaplan stop vanaf 1 januari Voor een langdurig werkzoekende die tewerkgesteld wordt in het Vlaams Gewest zal een provinciaal of plaatselijk bestuur vanaf 1 januari 2017 geen doelgroepvermindering in het kader van het activaplan meer kunnen aanvragen. Voor een bestuur dat geniet van de federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor een langdurig werkzoekende in het activaplan die uiterlijk op 31 december 2016 in dienst getreden is, geldt een overgangsmaatregel tot 31 december Het bestuur blijft van het voordeel genieten tot het einde van de duurtijd van de doelgroepvermindering en dit uiterlijk tot 31 december Voor de overgangsmaatregel blijven de modaliteiten van de federaal ingevoerde doelgroepvermindering van toepassing. De RVA moet door middel van de gegevens op de werkkaart bevestigen dat de langdurig werkzoekende in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering en dat de begindatum van de geldigheidsperiode van de vermindering zich vóór 1 januari 2017 bevindt. De doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden in het kader van het activaplan preventie en veiligheid wordt niet gewijzigd door het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid. Deze maatregel blijft van toepassing in het Vlaams Gewest en wordt niet afgeschaft door het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid De doelgroepvermindering herstructurering Ook de doelgroepvermindering herstructurering die toegekend wordt aan een werknemer die ontslagen werd in de privésector ingevolge een herstructurering (faillissement, vereffening of sluiting) en die nadien in dienst genomen wordt door een nieuwe werkgever, wordt door de Vlaamse Regering stopgezet vanaf 1 januari /8

6 Voor een werknemer die ontslagen werd ingevolge herstructurering en uiterlijk op 31 december 2016 in dienst getreden is en waarvoor het bestuur geniet van de federaal ingevoerde doelgroepvermindering, geldt een overgangsmaatregel tot 31 december Het bestuur blijft van het voordeel genieten tot het einde van de duurtijd van de doelgroepvermindering en dit uiterlijk tot 31 december Voor de overgangsmaatregel blijven de modaliteiten van de federaal ingevoerde doelgroepvermindering van toepassing. De bevoegde instantie moet door middel van de gegevens op de herstructureringskaart bevestigen dat de langdurig werkzoekende in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering herstructurering en dat de begindatum van de geldigheidsperiode zich vóór 1 januari 2017 bevindt. De vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor een werknemer ontslagen ingevolge herstructurering, is een federale bevoegdheid gebleven en ondergaat geen wijziging door de nieuwe Vlaamse regelgeving. De DIBISS kent deze vermindering toe gedurende de geldigheidsduur van de door de RVA afleverde herstructureringskaart. 4. Bijkomende informatie Een meer uitvoerige uitleg en een FAQ over het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vindt u op de website Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid: 5. Socialezekerheidsaangifte nieuwe verminderingscodes in de DmfAPPL De gestructureerde bijlage 33 met de verminderingscodes DmfAPPL die u vindt op de portaalsite van de sociale zekerheid en waarmee uw bestuur bij de DIBISS een doelgroepvermindering kan aanvragen, wordt aangepast in functie van het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid. Voor de doelgroepvermindering voor jonge werknemers, tewerkgesteld in een vestigingseenheid van het Vlaamse Gewest, worden in de DmfAPPL vanaf het derde kwartaal van 2016 de volgende verminderingscodes ingevoerd: 6300 = jonge werknemer en laaggeschoold 6301 = jonge werknemer en middengeschoold 6310 = jonge werknemer en leerling. Voor de overgangsmaatregel van de federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor jonge werknemers moeten vanaf het derde kwartaal van 2016 tot en met het vierde kwartaal van 2018 de volgende verminderingscodes gebruikt worden: 6030 (= ter vervanging van 3410) = jonge werknemer SBO en laaggeschoold 6031 (= ter vervanging van 3411) = jonge werknemer SBO en zeer laaggeschoold of jonge werknemer SBO en laaggeschoold en mindervalide of jonge werknemer SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 6032 (= ter vervanging van 3412) = jonge werknemer SBO en middengeschoold 6033 (= ter vervanging van 3430) = jonge werknemer tot 31 december van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt. 6/8

7 De verminderingscodes 3410, 3411, 3412 en 3430 kunnen vanaf het derde kwartaal van 2016 niet meer gebruikt worden voor een jonge werknemer die tewerkgesteld wordt in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest. Deze verminderingscodes kunnen enkel nog gebruikt worden voor een tewerkstelling in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige regio. Voor de langdurig werkzoekenden in het activaplan blijven de verminderingscodes 3200, 3201, 3202, 3203, 3205, 3210 en 3211 in het derde en het vierde kwartaal van 2016 van toepassing maar deze codes kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2017 niet meer gebruikt worden voor een tewerkstelling in het Vlaams Gewest. Zij kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2017 enkel nog gebruikt worden voor de langdurig werkzoekenden in het activaplan die tewerkgesteld worden in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige regio. Voor de overgangsmaatregel van de doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden in het activaplan worden vanaf het eerste kwartaal van 2017 tot en met het vierde kwartaal van 2018 zeven nieuwe verminderingscodes ingevoerd. Onder voorbehoud delen wij u mee dat de volgende verminderingscodes zullen ingevoerd worden in de DmfAPPL: 6000 (= ter vervanging van 3200) = jonger dan 25 jaar dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming 6001 (ter vervanging van 3201) = jonger dan 45 jaar dagen in periode van 36 maanden 6002 (ter vervanging van 3202) = jonger dan 45 jaar dagen in periode van 54 maanden 6003 (ter vervanging van 3203) = jonger dan 45 jaar dagen in periode van 90 maanden 6005 (ter vervanging van 3205) = laaggeschoolde - jonger dan 27 jaar met 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 30 jaar met 156 dagen in periode van 9 maanden 6006 (ter vervanging van 3210) = minstens 45 jaar dagen in periode van 9 maanden 6007 (ter vervanging van 3211) = minstens 45 jaar dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden. Voor de in de privésector ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering waarvoor uw bestuur een doelgroepvermindering aanvraagt, blijven de codes 3601 en 3611 in het derde en het vierde kwartaal van 2016 van toepassing maar zij kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2017 niet meer gebruikt worden voor een tewerkstelling in het Vlaams Gewest. Deze codes kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2017 enkel nog gebruikt worden voor de doelgroepvermindering herstructurering het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige regio. Voor de overgangsmaatregel van de doelgroepvermindering herstructurering worden vanaf het eerste kwartaal van 2017 tot en met het vierde kwartaal van 2018 twee nieuwe verminderingscodes ingevoerd. Onder voorbehoud delen wij u mee dat de volgende verminderingscodes ingevoerd zullen worden in de DmfAPPL: 6040 (ter vervanging van 3601) = vermindering van patronale bijdragen jonger dan 45 jaar 6041 (ter vervanging van 3611) = vermindering van patronale bijdragen minstens 45 jaar. Hoogachtend 7/8

8 Ph. Nys Adjunct-administrateur-generaal 8/8

Trimestriële aanpassingen 2016/2

Trimestriële aanpassingen 2016/2 Trimestriële aanpassingen 2016/2 datum:24-05-2016 Inhoud 1. REGIONALISERING VAN DOELGROEPVERMINDERINGEN... 3 1.1. Principes... 3 1.2. Vlaams Gewest... 3 1.2.1. Drie doelgroepen... 3 1.2.2. Nieuwe doelgroep

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2016/2. 24 mei 2016

Trimestriële infosessie 2016/2. 24 mei 2016 Trimestriële infosessie 2016/2 24 mei 2016 2 Agenda infosessie o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te verwachten o Varia 3 Trimestriële aanpassingen 2016/2 4 Inhoud o Regionalisering doelgroepverminderingen

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

Regularisatie contingent gesubsidieerde contractuelen in het Vlaams Gewest

Regularisatie contingent gesubsidieerde contractuelen in het Vlaams Gewest Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege directie Lokale Sociale Zekerheid datum 08.01.2015 uw correspondent

Nadere informatie

Trimestriële aanpassingen 2016/3

Trimestriële aanpassingen 2016/3 Trimestriële aanpassingen 2016/3 datum:23-08-2016 Inhoud 1. NIEUWE ZONE DATUM TOEKENNING NIEUWE POST SOCIALE MARIBEL... 4 1.1. Context... 4 1.2. Nieuwe zone datum toekenning nieuwe post Sociale Maribel...

Nadere informatie

Te verwachten (draft)

Te verwachten (draft) Te verwachten (draft) datum: 20-08-2015 Dit is een werkdocument onderhevig aan veranderingen! Dit document is gepubliceerd ter voorbereiding op de trimestriële infosessie van 20/08/2015. Het definitieve

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016 JURIDISCHE ACTUA mei 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Varia : Forfaitaire kostenvergoeding buitenland SECTOR NIEUWS INHOUD PC 1 Wet Werkbaar

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen

Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen Inhoud Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen...1 1 Inleiding...2 2 Jonge werknemers...3 2.1 Algemene principes...3 2.2 Categorie Leerlingen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Trimestriële aanpassingen 2015/4

Trimestriële aanpassingen 2015/4 Trimestriële aanpassingen 2015/4 datum: 17-11-2015 Inhoud 1. LANGDURIG WERKLOZEN IN VLAAMS GEWEST... 3 1.1. Context... 3 1.2. Afschaffing... 3 1.3. Bijlage 33: verminderingscodes... 3 2. DATUM VAN VASTE

Nadere informatie

Regionalisering door de Zesde Staatshervorming Stand van zaken november Focus op doelgroepenbeleid

Regionalisering door de Zesde Staatshervorming Stand van zaken november Focus op doelgroepenbeleid Regionalisering door de Zesde Staatshervorming Stand van zaken november 2016 - Focus op doelgroepenbeleid CONTEXT Door de zesde staatshervorming werden op 1 juli 2014 belangrijke bevoegdheden overgeheveld

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015-01 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen Inhoudstafel 6.1. Verminderingen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de Programmawet (I) van 24 december

Nadere informatie

Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena Professional I November 2016

Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena Professional I November 2016 Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena Professional I November 2016 MEMENTO VAN DE WERKGEVER 9 DOSSIER De nieuwe RSZ-doelgroepvermindering voor jonge en oudere werknemers

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

Sociale Maribel: impact van de aanvragen tot afwijking op het arbeidsvolume op het aantal toegekende arbeidsplaatsen.

Sociale Maribel: impact van de aanvragen tot afwijking op het arbeidsvolume op het aantal toegekende arbeidsplaatsen. Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege directie Lokale Sociale Zekerheid datum 08.01.2015 uw correspondent

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN 1 of 68 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN R S Z Kwartaal:2017/3 2 of 68 Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS 1 van 65 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2016/2 2 van 65 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS JURIDISCHE ACTUA juni 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Doelgroepenbeleid Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Responsabiliseringsbijdrage economische WLH Studentenarbeid SECTOR NIEUWS INHOUD

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2016/1. 23 februari 2016

Trimestriële infosessie 2016/1. 23 februari 2016 Trimestriële infosessie 2016/1 23 februari 2016 2 Agenda infosessie o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Varia 3 Trimestriële aanpassingen 2016/1 4 Inhoud o Gesolidariseerde pensioenfonds o Forfait

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/109 BERAADSLAGING NR. 17/048 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN 1 of 73 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN R S Z Kwartaal:2017/1 2 of 73 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

VR DOC.0603/2BIS

VR DOC.0603/2BIS VR 2016 1006 DOC.0603/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op verordening (EU) nr. 651/2014

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO R S Z P P O Kwartaal:2012-04 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling 0 Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan

Nadere informatie

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007);

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007); Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

K Kwartalen Hoe worden de kwartalen exact berekend als een jongere opnieuw in dienst wordt genomen binnen de 4 kwartalen?

K Kwartalen Hoe worden de kwartalen exact berekend als een jongere opnieuw in dienst wordt genomen binnen de 4 kwartalen? pagina 1 van 18 Doelgroepkortingen Veelgestelde vragen versie dd. 4 april 2017 ABCDE F G H IJKLMNOPQ RSTUVWX Y Z Geen antwoord gevonden op jouw vraag? Contacteer ons dan via doelgroepkortingen@wse.vlaanderen.be.

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

TITEL I. - Algemene bepalingen. Artikel 1.- Voor de toepassing van het onderhavige besluit, wordt verstaan onder :

TITEL I. - Algemene bepalingen. Artikel 1.- Voor de toepassing van het onderhavige besluit, wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

juli 2016 Vokawijzer 40 Doelgroepverminderingen

juli 2016 Vokawijzer 40 Doelgroepverminderingen juli 2016 Vokawijzer 40 Doelgroepverminderingen woord vooraf Woord vooraf De zesde staatshervorming geeft Vlaanderen meer mogelijkheden en budget opdat het een arbeidsmarktbeleid kan voeren op zijn maat

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.455 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------- Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2015: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004

DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004 DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004 Hierbij zenden wij U informatie over de DMFA aangifte aan te maken voor het 1 ste kwartaal 2004. Verminderingen Vanaf het eerste kwartaal 2004 schakelt de RSZ over naar

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

MEDEDELING 2014/10 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Dirk Peynsaert telefoon 02/

MEDEDELING 2014/10 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Dirk Peynsaert telefoon 02/ Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege dienst Sociale Zekerheid datum 15.09.2014 uw correspondent Dirk

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 A D V I E S Nr. 2.058 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit Vermindering van de persoonlijke

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?... 4 3. Selectiescherm... 5 Selectiescherm werkgever... 5 Selectiescherm mandataris... 5 Opties, velden

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het eerste kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002 Voorlopige versie

houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002 Voorlopige versie ingediend op 1304 (2017-2018) Nr. 1 17 oktober 2017 (2017-2018) Ontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002 Deze versie van het ontwerp van decreet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/013 BERAADSLAGING NR. 17/005 VAN 7 FEBRUARI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN DMFA-PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

VERSO- Cahier 4/ 2016 Het Vlaamse doelgroepenbeleid

VERSO- Cahier 4/ 2016 Het Vlaamse doelgroepenbeleid VERSO- Cahier 4/ 2016 Het Vlaamse doelgroepenbeleid Aan wie, voor wie, hoeveel, hoe lang, onder welke voorwaarden, vanaf wanneer? Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder www.verso-net.be

Nadere informatie

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst. voor de. Bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) + Sociaal statuut van de Onthaalouders Laatste update: 1/01/2015 (versie 2015.1) ALGEMEENHEDEN... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 HET SOCIAAL STATUUT...

Nadere informatie

Bij de zesde staatshervorming (sinds 1 juli 2014 van kracht) is de bevoegdheid rond dienstencheques overgedragen aan het Vlaamse Gewest:

Bij de zesde staatshervorming (sinds 1 juli 2014 van kracht) is de bevoegdheid rond dienstencheques overgedragen aan het Vlaamse Gewest: OVERZICHT - Vlaamse hervormingen omtrent de beleidsdomeinen tewerkstelling en activering personen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 Annex: Schema beleidswijzigingen

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Juridisch dossier. Regionalisatie Wallonië

Juridisch dossier. Regionalisatie Wallonië Juridisch dossier Regionalisatie Wallonië Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Nieuwe maatregelen... 3 A. Werkuitkeringen - 25 jaar voor laag-of middengeschoolde werkzoekenden :... 3 B. Werkuitkeringen 12 maanden

Nadere informatie

houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid ingediend op 607 (2015-2016) Nr. 1 6 januari 2016 (2015-2016) Ontwerp van decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid verzendcode: ECO 2 607 (2015-2016) Nr. 1 INHOUD Memorie van toelichting... 3 Voorontwerp

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2014: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het derde kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede kwartaal 2013: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/061 BERAADSLAGING NR 11/040 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 In het kader van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden inzake leren en werken (duaal leren) overgeheveld

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2013/1

Trimestriële infosessie 2013/1 Trimestriële infosessie 2013/1 19 februari 2013 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Infosessie agenda o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Verminderingen van de bijdragen voor sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 2012: aantal betrokken werknemers en budgettaire impact rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

DOSSIER I 31/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. Lastenverlagingen RSZ

DOSSIER I 31/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. Lastenverlagingen RSZ DOSSIER I 31/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 Lastenverlagingen RSZ VOORWOORD Dit DOSSIER geeft u een uitgebreide toelichting bij de werking van de structurele lastenverlaging en een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

Toelichtingsnota met betrekking tot het invullen van de staten III, IV en V van de sociale balans

Toelichtingsnota met betrekking tot het invullen van de staten III, IV en V van de sociale balans Balanscentrale Toelichtingsnota met betrekking tot het invullen van de staten III, IV en V van de sociale balans De volgende tekst werd opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België,

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s 7 januari 2015 een aanvulling van 26 februari 2015 1. Regularisatie gesco s Waar vind ik informatie? De Vlaamse Regering

Nadere informatie