- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;"

Transcriptie

1 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie Lokale Sociale Zekerheid datum 15 juli 2016 uw correspondent Lieven Plouvier telefoon Mededeling 2016/5 Doelgroepenbeleid in het Vlaams Gewest Decreet van het Vlaams Parlement van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid (B.S., 4 april 2016); Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid (B.S., 28 juni 2016). - Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; - Overgangsmaatregelen voor doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden Activaplan en voor doelgroepvermindering herstructurering die stopgezet worden op 1 januari 2019; - Wijzigingen in de socialezekerheidsaangifte (DmfAppl). Geachte mevrouw Geachte heer De Gewesten zijn sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de organisatie van het doelgroepenbeleid en kunnen de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid vastleggen in functie van het eigen arbeidsmarktbeleid. In de Mededeling 2015/1 heb ik uiteengezet hoe de Vlaamse Regering van deze bevoegdheid gebruik maakte om de gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen te regulariseren. Het in rubriek vermelde decreet van 4 maart 2016 en besluit van 10 juni 2016 geven een verdere invulling aan het doelgroepenbeleid in het Vlaams Gewest. Hieronder licht ik toe welke doelgroepverminderingen de lokale besturen kunnen genieten voor werknemers die tewerkgesteld worden in het Vlaams Gewest. Voor alle vragen m.b.t. uw socialezekerheidsaangifte, gelieve contact op te nemen met uw dossierbeheerder. 1/8

2 Vooreerst schets ik de algemene krachtlijnen van het Vlaamse doelgroepenbeleid. Vervolgens zet ik de modaliteiten uiteen van de nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers waarvan een werkgever vanaf 1 juli 2016 kan genieten in het Vlaams Gewest. In een derde punt zet ik de andere wijzigingen uiteen die de Vlaamse Regering aan de federaal ingevoerde regelgeving inzake de doelgroepverminderingen aanbrengt. Tenslotte vindt u de gevolgen van deze wijzigingen voor de socialezekerheidsaangifte. 1. Het Vlaams doelgroepenbeleid en zijn implicaties voor de lokale sector Elk Gewest kan ingevolge de zesde staatshervorming de geregionaliseerde doelgroepverminderingen zoals bepaald in Titel IV, Hoofdstuk 7 van de Programmawet (I) van 24 december 2002 en het in uitvoering genomen koninklijk besluit van 16 mei 2003 wijzigen op zijn grondgebied. De DIBISS blijft de enige administratieve en technische operator voor het toekennen van de doelgroepverminderingen aan de provinciale en plaatselijke besturen. Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid omvat maatregelen voor drie doelgroepen van werknemers: jongeren van minder dan 25 jaar, ouderen van minstens 55 jaar en personen met een arbeidshandicap. Een provinciaal of plaatselijk bestuur kan enkel genieten van de nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers. De nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers is enkel van toepassing op de werkgevers uit de privésector. Voor personen met een arbeidshandicap wordt geen doelgroepvermindering toegekend maar wel een ondersteuningspremie door de Vlaamse administratie. Voor de overige federaal ingevoerde doelgroepverminderingen opteert de Vlaamse Regering voor een drastische vereenvoudiging: de doelgroepverminderingen voor de langdurig werkzoekenden in het activaplan en voor de werknemers ontslagen ingevolge herstructurering in de privésector, worden afgeschaft maar er zijn overgangsmaatregelen voorzien. 2. De doelgroepvermindering voor jonge werknemers 2.1. De Vlaamse doelgroepvermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren Een lokaal bestuur heeft met ingang van 1 juli 2016 recht op de doelgroepvermindering voor jonge werknemers als de jongere minstens aan de volgende voorwaarden voldoet: a) De jonge werknemer is op de dag van de indienstneming laaggeschoold of middengeschoold en heeft op de laatste dag van het kwartaal de leeftijd van 25 jaar niet bereikt. b) De jonge werknemer is niet meer leerplichtig en behaalt binnen het kwartaal na zijn aanwerving geen diploma of graad waardoor hij hooggeschoold wordt. c) Het refertekwartaalloon dat een werknemer zou verdienen indien hij gedurende het kwartaal voltijds tewerkgesteld was en volledige prestaties leverde, bedraagt minder dan euro gedurende het kwartaal van indienstneming en drie daaropvolgende kwartalen; euro gedurende de vier daaropvolgende kwartalen. De startbaanverplichting is geen voorwaarde voor de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering, maar blijft een federale verplichting en kan leiden tot een eventuele sanctionering door de FOD WASO. 2/8

3 Een jongere is laaggeschoold als hij geen diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een gelijkaardig diploma of getuigschrift heeft. Een jongere is middengeschoold als hij hoogstens een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een gelijkaardig diploma of getuigschrift heeft. Wanneer de jongere tijdens de periode van tewerkstelling na het kwartaal van indienstneming en het daaropvolgende kwartaal een hoger diploma behaalt, dan behoudt de werkgever het recht op de doelgroepvermindering voor de resterende looptijd. De VDAB beheert de scholingsgegevens van de jonge werknemers in een elektronisch dossier, Mijn loopbaan 1 genaamd (portfolio). Een werkgever kan de doelgroepvermindering slechts genieten als de jongere op de laatste dag van het kwartaal zijn scholingsgegevens in dit elektronisch dossier aangemaakt heeft. Wanneer het elektronisch dossier opgemaakt wordt na het kwartaal van indienstneming, wordt de duur van de doelgroepvermindering verminderd met de periode vanaf de dag van de indienstneming tot de laatste dag van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de opmaak van het elektronisch dossier. De werkgever kan de scholingsgegevens bij de VDAB van een in dienst genomen jonge werknemer raadplegen via de webtoepassing ECARO op de portaalsite van de sociale zekerheid. De forfaitaire doelgroepvermindering voor een laaggeschoolde jongere die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, is gelijk aan euro per kwartaal gedurende het kwartaal van de indienstneming en de zeven daaropvolgende kwartalen. De forfaitaire doelgroepvermindering voor een middengeschoolde jongere die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, is gelijk aan euro per kwartaal gedurende het kwartaal van de indienstneming en de zeven daaropvolgende kwartalen. De doelgroepvermindering wordt toegekend vanaf de eerste dag van de indienstneming van de jonge werknemer gedurende een periode van twee jaar. Als een werkgever een jongere opnieuw in dienst neemt binnen een periode van vier kwartalen na de beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst, worden de tewerkstellingen als één tewerkstelling beschouwd. De periode tussen de arbeidsovereenkomsten verlengt de periode waarin de doelgroepvermindering toegekend wordt, niet. Als de periode tussen twee arbeidsovereenkomsten meer dan vier kwartalen bedraagt en de jongere nog steeds aan alle voorwaarden voldoet, dan wordt een nieuwe periode van toekenning van de doelgroepvermindering opgestart. Als een werknemer die recht geeft op de doelgroepvermindering tijdelijk gaat werken in een ander Gewest en vervolgens weer in het Vlaams Gewest komt werken, dan is het recht op de doelgroepvermindering definitief verloren voor de periode van tewerkstelling in het andere Gewest. 1 Zie https://www.vdab.be/mijnloopbaan 3/8

4 2.2. De Vlaamse doelgroepvermindering voor leerlingen Voor leerlingen die een alternerende opleiding volgen, wordt met ingang van 1 juli 2016 een forfaitaire doelgroepvermindering van maximaal euro per kwartaal toegekend tijdens de volledige duur van de tewerkstelling. Als leerling worden voor de Vlaamse doelgroepvermindering beschouwd: a) de leerlingen die voldoen aan de voorwaarden van alternerend leren zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969; b) de jongeren in het deeltijds beroepsonderwijs die met een deeltijdse arbeidsovereenkomst tewerkgesteld worden; het gaat om de opleidingen die de Vlaamse overheid niet beschouwt als duaal leren en waarvan de arbeidsprestaties minder dan 20 uur per week bedragen. Voor een jongere die na de alternerende opleiding met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld wordt bij de werkgever, behoudt deze laatste het recht op een doelgroepvermindering voor jonge werknemer gedurende een periode van twee jaar. Deze tewerkstelling wordt beschouwd als een nieuwe arbeidsrelatie met de werkgever. De kwartalen tijdens de periode van de alternerend opleiding waarin een doelgroepvermindering voor leerlingen werd toegekend, worden niet in mindering gebracht van de totale duur waarvoor de werkgever voor desbetreffende jongere recht heeft op een doelgroepvermindering voor jonge werknemers De overgangsmaatregelen voor de federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor jonge werknemers Voor een jonge werknemer die uiterlijk op 30 juni 2016 in dienst getreden is en waarvoor het bestuur geniet van de (oude) federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor jonge werknemers, geldt een overgangsmaatregel tot 31 december De werkgever behoudt het voordeel van de doelgroepvermindering voor jonge werknemers, tot het einde van het kwartaal dat de jonge werknemer 26 jaar wordt, zonder evenwel 31 december 2018 te mogen overschrijden. De modaliteiten van de (oude) federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor jonge werknemers blijven geldig tijdens de overgangsperiode. De RVA moet door middel van de gegevens op de werkkaart bevestigen dat de jongere in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering en dat de begindatum van de geldigheidsperiode zich vóór 1 juli 2016 bevindt. Voor een jonge werknemer die uiterlijk op 30 juni 2016 in dienst getreden is en waarvoor het bestuur geniet van de (oude) federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor minderjarigen, geldt een overgangsmaatregel tot 31 december De werkgever behoudt het voordeel van de doelgroepvermindering voor minderjarigen tot 31 december van het kalenderjaar waarin de jongere 18 jaar wordt, zonder evenwel 31 december 2018 te mogen overschrijden. De jongere die op 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt, in dienst blijft van de werkgever, heeft recht op de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor laag- of middengeschoolde jongere of op de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor leerlingen voor zover hij voldoet aan de voorwaarden van de Vlaamse doelgroepvermindering. 4/8

5 3. Overgangsmaatregelen voor andere federaal ingevoerde doelgroepverminderingen Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid voorziet een overgangsmaatregel vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2018 voor de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden in het kader van activaplan en voor de doelgroepvermindering herstructurering. Deze doelgroepverminderingen worden vanaf 1 januari 2019 niet meer toegekend in het Vlaams Gewest De doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden in het kader van het activaplan Een provinciaal of plaatselijk bestuur kon genieten van drie soorten federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden: activaplan, sine en doorstromingsprogramma. In het Vlaams Gewest werden de voordelen voor een langdurig werkzoekende in het doorstromingsprogramma (= WEP-plus) sinds 1 oktober 2015 stopgezet en vervangen door de maatregelen in het kader van intensief werkplekleren. Het in rubriek genoemde decreet van 4 maart 2016 en het besluit van 10 juni 2016 voeren een overgangsmaatregel in voor langdurig werkzoekenden in het activaplan. De doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden in de sociale inschakelingseconomie (= SINE) wordt niet geregeld door dit decreet en besluit. De Vlaamse Regering zet de doelgroepvermindering in het kader van het activaplan stop vanaf 1 januari Voor een langdurig werkzoekende die tewerkgesteld wordt in het Vlaams Gewest zal een provinciaal of plaatselijk bestuur vanaf 1 januari 2017 geen doelgroepvermindering in het kader van het activaplan meer kunnen aanvragen. Voor een bestuur dat geniet van de federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor een langdurig werkzoekende in het activaplan die uiterlijk op 31 december 2016 in dienst getreden is, geldt een overgangsmaatregel tot 31 december Het bestuur blijft van het voordeel genieten tot het einde van de duurtijd van de doelgroepvermindering en dit uiterlijk tot 31 december Voor de overgangsmaatregel blijven de modaliteiten van de federaal ingevoerde doelgroepvermindering van toepassing. De RVA moet door middel van de gegevens op de werkkaart bevestigen dat de langdurig werkzoekende in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering en dat de begindatum van de geldigheidsperiode van de vermindering zich vóór 1 januari 2017 bevindt. De doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden in het kader van het activaplan preventie en veiligheid wordt niet gewijzigd door het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid. Deze maatregel blijft van toepassing in het Vlaams Gewest en wordt niet afgeschaft door het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid De doelgroepvermindering herstructurering Ook de doelgroepvermindering herstructurering die toegekend wordt aan een werknemer die ontslagen werd in de privésector ingevolge een herstructurering (faillissement, vereffening of sluiting) en die nadien in dienst genomen wordt door een nieuwe werkgever, wordt door de Vlaamse Regering stopgezet vanaf 1 januari /8

6 Voor een werknemer die ontslagen werd ingevolge herstructurering en uiterlijk op 31 december 2016 in dienst getreden is en waarvoor het bestuur geniet van de federaal ingevoerde doelgroepvermindering, geldt een overgangsmaatregel tot 31 december Het bestuur blijft van het voordeel genieten tot het einde van de duurtijd van de doelgroepvermindering en dit uiterlijk tot 31 december Voor de overgangsmaatregel blijven de modaliteiten van de federaal ingevoerde doelgroepvermindering van toepassing. De bevoegde instantie moet door middel van de gegevens op de herstructureringskaart bevestigen dat de langdurig werkzoekende in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering herstructurering en dat de begindatum van de geldigheidsperiode zich vóór 1 januari 2017 bevindt. De vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor een werknemer ontslagen ingevolge herstructurering, is een federale bevoegdheid gebleven en ondergaat geen wijziging door de nieuwe Vlaamse regelgeving. De DIBISS kent deze vermindering toe gedurende de geldigheidsduur van de door de RVA afleverde herstructureringskaart. 4. Bijkomende informatie Een meer uitvoerige uitleg en een FAQ over het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vindt u op de website Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid: 5. Socialezekerheidsaangifte nieuwe verminderingscodes in de DmfAPPL De gestructureerde bijlage 33 met de verminderingscodes DmfAPPL die u vindt op de portaalsite van de sociale zekerheid en waarmee uw bestuur bij de DIBISS een doelgroepvermindering kan aanvragen, wordt aangepast in functie van het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid. Voor de doelgroepvermindering voor jonge werknemers, tewerkgesteld in een vestigingseenheid van het Vlaamse Gewest, worden in de DmfAPPL vanaf het derde kwartaal van 2016 de volgende verminderingscodes ingevoerd: 6300 = jonge werknemer en laaggeschoold 6301 = jonge werknemer en middengeschoold 6310 = jonge werknemer en leerling. Voor de overgangsmaatregel van de federaal ingevoerde doelgroepvermindering voor jonge werknemers moeten vanaf het derde kwartaal van 2016 tot en met het vierde kwartaal van 2018 de volgende verminderingscodes gebruikt worden: 6030 (= ter vervanging van 3410) = jonge werknemer SBO en laaggeschoold 6031 (= ter vervanging van 3411) = jonge werknemer SBO en zeer laaggeschoold of jonge werknemer SBO en laaggeschoold en mindervalide of jonge werknemer SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 6032 (= ter vervanging van 3412) = jonge werknemer SBO en middengeschoold 6033 (= ter vervanging van 3430) = jonge werknemer tot 31 december van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt. 6/8

7 De verminderingscodes 3410, 3411, 3412 en 3430 kunnen vanaf het derde kwartaal van 2016 niet meer gebruikt worden voor een jonge werknemer die tewerkgesteld wordt in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest. Deze verminderingscodes kunnen enkel nog gebruikt worden voor een tewerkstelling in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige regio. Voor de langdurig werkzoekenden in het activaplan blijven de verminderingscodes 3200, 3201, 3202, 3203, 3205, 3210 en 3211 in het derde en het vierde kwartaal van 2016 van toepassing maar deze codes kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2017 niet meer gebruikt worden voor een tewerkstelling in het Vlaams Gewest. Zij kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2017 enkel nog gebruikt worden voor de langdurig werkzoekenden in het activaplan die tewerkgesteld worden in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige regio. Voor de overgangsmaatregel van de doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden in het activaplan worden vanaf het eerste kwartaal van 2017 tot en met het vierde kwartaal van 2018 zeven nieuwe verminderingscodes ingevoerd. Onder voorbehoud delen wij u mee dat de volgende verminderingscodes zullen ingevoerd worden in de DmfAPPL: 6000 (= ter vervanging van 3200) = jonger dan 25 jaar dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming 6001 (ter vervanging van 3201) = jonger dan 45 jaar dagen in periode van 36 maanden 6002 (ter vervanging van 3202) = jonger dan 45 jaar dagen in periode van 54 maanden 6003 (ter vervanging van 3203) = jonger dan 45 jaar dagen in periode van 90 maanden 6005 (ter vervanging van 3205) = laaggeschoolde - jonger dan 27 jaar met 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 30 jaar met 156 dagen in periode van 9 maanden 6006 (ter vervanging van 3210) = minstens 45 jaar dagen in periode van 9 maanden 6007 (ter vervanging van 3211) = minstens 45 jaar dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden. Voor de in de privésector ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering waarvoor uw bestuur een doelgroepvermindering aanvraagt, blijven de codes 3601 en 3611 in het derde en het vierde kwartaal van 2016 van toepassing maar zij kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2017 niet meer gebruikt worden voor een tewerkstelling in het Vlaams Gewest. Deze codes kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2017 enkel nog gebruikt worden voor de doelgroepvermindering herstructurering het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige regio. Voor de overgangsmaatregel van de doelgroepvermindering herstructurering worden vanaf het eerste kwartaal van 2017 tot en met het vierde kwartaal van 2018 twee nieuwe verminderingscodes ingevoerd. Onder voorbehoud delen wij u mee dat de volgende verminderingscodes ingevoerd zullen worden in de DmfAPPL: 6040 (ter vervanging van 3601) = vermindering van patronale bijdragen jonger dan 45 jaar 6041 (ter vervanging van 3611) = vermindering van patronale bijdragen minstens 45 jaar. Hoogachtend 7/8

8 Ph. Nys Adjunct-administrateur-generaal 8/8

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015-01 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen Inhoudstafel 6.1. Verminderingen

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Sociale Maribel: impact van de aanvragen tot afwijking op het arbeidsvolume op het aantal toegekende arbeidsplaatsen.

Sociale Maribel: impact van de aanvragen tot afwijking op het arbeidsvolume op het aantal toegekende arbeidsplaatsen. Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege directie Lokale Sociale Zekerheid datum 08.01.2015 uw correspondent

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007);

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007); Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO R S Z P P O Kwartaal:2012-04 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling 0 Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

DOSSIER I 31/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. Lastenverlagingen RSZ

DOSSIER I 31/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. Lastenverlagingen RSZ DOSSIER I 31/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 Lastenverlagingen RSZ VOORWOORD Dit DOSSIER geeft u een uitgebreide toelichting bij de werking van de structurele lastenverlaging en een overzicht van de verschillende

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2013/1

Trimestriële infosessie 2013/1 Trimestriële infosessie 2013/1 19 februari 2013 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Infosessie agenda o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te

Nadere informatie

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s 7 januari 2015 een aanvulling van 26 februari 2015 1. Regularisatie gesco s Waar vind ik informatie? De Vlaamse Regering

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012)

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) Voor de aanwerving van jongeren in de bouw bestaan er diverse tewerkstellingsmogelijkheden. In functie

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Tewerkstellingsmaatregelen :overzicht HD/--/HD/eco.035/2010.35/123

Nadere informatie

Nr. 196 13 augustus 2015

Nr. 196 13 augustus 2015 Nr. 196 13 augustus 2015 Belgisch Staatsblad Aangepaste beschikbaarheid nieuwe instroom SWT en oudere werklozen In het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2015 verschenen de 2 ontbrekende teksten in verband

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Infosessie 2014/4

VRAGEN & ANTWOORDEN Infosessie 2014/4 VRAGEN & ANTWOORDEN Infosessie 2014/4 datum: 18-11-2014 Inhoud 1 Datum van vaste benoeming... 3 2 Kruiscontrole werknemerskengetal en verminderingscode... 3 3 Kostenvergoeding voor gebruik van privécomputer

Nadere informatie

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord A. Wat is DBSO? De afkorting DBSO staat voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs. In het deeltijds onderwijs volgen jongeren tussen de 15 en 25

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

02 Veiligheid - Preventie. 03 Armoedebestrijding. 06 Tewerkstelling. 09 Migratie - Asielbeleid

02 Veiligheid - Preventie. 03 Armoedebestrijding. 06 Tewerkstelling. 09 Migratie - Asielbeleid 01 Fiscaliteit 02 Veiligheid - Preventie 03 Armoedebestrijding 04 Milieu - Energie - Klimaat 05 Mobiliteit 06 Tewerkstelling 07 Gezondheid 08 Huisvesting 09 Migratie - Asielbeleid 10 Beliris INITIATIEFNEMER

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ S VOORDELEN VAN ALLE AARD Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2016/220 1050 Brussel Uitgiftedatum 07-03-2016 www.ssgpi.be Classificatiegraad

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel INHOUDSTAFEL 1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel Artikel 60 7 en Artikel 61 van de OCMW-wet Artikel 60 7 1 1. Enkele algemene beschouwingen rond de tewerkstelling in toepassing

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel INHOUDSTAFEL 1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel Artikel 60 7 en Artikel 61 van de OCMW-wet Artikel 60 7 1 1. Enkele algemene beschouwingen rond de tewerkstelling in toepassing

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 Brussel, 15 april 2008 Cécile Buydens Afdelingshoofd - Balanscentrale Inhoudsopgave Nieuwe sociale balans 2008 Vereenvoudigingen Nieuwe gegevens

Nadere informatie

voortdurende veranderingen snel kennis en ervaring in praktijk brengen

voortdurende veranderingen snel kennis en ervaring in praktijk brengen WERKPLEKLEREN Werkplekleren Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties in een arbeidssituatie die een leeromgeving is. Werkplekleren

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten

Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten 2008 Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten EASYPAY GROUP Juli 2008 Inhoudstafel Inleiding... 3 Administratieve vereenvoudiging... 3 Bijdrage tot duurzame ontwikkeling... 3 Privacy

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2010-04

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2010-04 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2010-04 De bijdrageverminderingen Inhoudstafel Inleiding... 4 De structurele

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie