Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.weerwerkpremie.be"

Transcriptie

1 Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005

2 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? Werknemers uit de privé-sector 1.2. Voorheen tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest 2. Voorwaarden Minimaal 50 jaar & 25 jaar anciënniteit 2.2. Ontslagen in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering 2.3. Deelname aan een actieve Herplaatsing 2.4. Nieuwe tewerkstelling binnen het jaar 2.5. Duurzame tewerkstelling 2.6. Ontslagen na 30 juni Procedure Wie moet de aanvraag indienen? 3.2. Welke documenten moeten worden ingediend? 3.3. Hoe verloopt de administratieve procedure? 4. De premie Hoeveel bedraagt de premie? 4.2. Hoe gebeurt de betaling? 5. Controle 7 6. Bijlagen (besluit/aanvraagformulier/flyer) 1.-

3 2.- Woord vooraf De Vlaamse overheid levert al geruime tijd inspanningen om de tewerkstellingsperspectieven van oudere werknemers te verbeteren, onder meer via opleiding, leeftijdsbewust HRM en sensibilisering van ondernemingen. Vanaf 1 juli 2005 voegt ze daar nog een maatregel aan toe: de weerwerkpremie. Die premie moet oudere, ontslagen werknemers stimuleren opnieuw aan het werk te gaan. Tegelijkertijd is het de bedoeling herstructureringsplannen aan te moedigen die effectief voorrang geven aan de herplaatsing van werknemers. Deze maatregel vloeit rechtstreeks voort uit het Vlaams regeerakkoord en werd geconcretiseerd in het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord van 20 januari De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van de weerwerkpremie zijn: De betrokken werknemers moeten minstens 50 jaar oud zijn en 25 jaar loopbaananciënniteit hebben; De arbeidsovereenkomst moet een einde hebben genomen in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden; De betrokken werknemers moeten deelnemen aan een actieve herplaatsingsprocedure; De premie kan slechts worden toegekend aan werknemers die binnen het jaar na het begin van de werkloosheid of de effectieve beëindiging een duurzame tewerkstelling hervatten bij een andere werkgever; De premie bedraagt maximaal 150 euro per maand gedurende een periode van twaalf maanden. Deze brochure wil u wegwijs maken in deze nieuwe Vlaamse premie. Ze geeft een overzicht van de te volgen procedure en bevat een model van aanvraagformulier, zodat de aanvraag vlot kan worden afgehandeld.

4 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 1.1. Werknemers uit de privé-sector In principe kan iedereen die tewerkgesteld was en ontslagen is in de privé-sector 1 een beroep doen op deze maatregel voor zover men aan de voorwaarden voldoet Voorheen tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest De weerwerkpremie gaat uit van de Vlaamse overheid. Om in aanmerking te komen moet je dus op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest. De effectieve plaats van de tewerkstelling is hierbij van belang. 2. Voorwaarden 2.1. Minimaal 50 jaar & 25 jaar anciënniteit De werknemer moet op het ogenblik van het ontslag minimaal 50 jaar oud zijn en moet op hetzelfde ogenblik minstens 25 jaar als loontrekkende gewerkt hebben Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering De ontslagen werknemer moet tewerkgesteld zijn geweest in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Deze begrippen worden voor de toekenning van de weerwerkpremie ruim geïnterpreteerd. De werknemer komt in aanmerking voor de premie in geval van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, maar ook bij faillissement, gerechtelijk akkoord, sluiting, vereffening of stopzetting van het bedrijf evenals bij een meervoudig ontslag in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst. 1 Inclusief de non-profitsector, De Lijn en exclusief alle onderwijzend personeel (ongeacht het net)

5 2.3. Deelname aan een actieve herplaatsing 4.- De weerwerkpremie heeft als doel om de oudere werknemer te stimuleren om actief naar werk te blijven zoeken. Eén van de voorwaarden is dan ook dat de werknemer daarvan het bewijs levert. De werknemer kan via verschillende kanalen op zoek gaan naar een nieuwe job. Hij/zij kan: - een outplacementbegeleiding volgen (bijvoorbeeld in het kader van het Herplaatsingsfonds); - zich laten bijstaan door een centrum voor loopbaanbegeleiding; - zich inschrijven bij de VDAB om in een tewerkstellingstraject te stappen; - een door de VDAB erkende opleiding volgen om zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Vanaf dat de oudere werknemer kan aantonen dat hij actief op zoek is naar nieuw werk, zal hij dus in principe in aanmerking komen voor de weerwerkpremie op voorwaarde dat hij een nieuwe job vindt binnen het jaar (zie hierna). Vanaf de inschrijving bij de VDAB wordt de werknemer vermoed actief naar werk op zoek te zijn Nieuwe tewerkstelling binnen het jaar De weerwerkpremie beloont werknemers die een inspanning leveren om op korte termijn een nieuwe job aan te nemen. Daarom werd de voorwaarde gesteld dat zij binnen het jaar opnieuw aan het werk moeten gaan. Werknemers die er langer dan een jaar over doen om een nieuwe job te vinden blijven evenwel niet in de kou: zij kunnen een beroep (blijven) doen op de federale werkhervattingspremie. Info hierover vindt u op de website van de RVA - - (onder rubriek tewerkstelling zie werkhervattingstoeslag) of bij uw uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas) Duurzame tewerkstelling Om recht te hebben op de premie moet uw nieuwe tewerkstelling een zekere duurzaamheid hebben. Er is in elk geval sprake van een duurzame tewerkstelling wanneer uw nieuwe tewerkstelling een arbeidsovereenkomst voor

6 5.- onbepaalde duur of met een minimale duurtijd van één jaar of een aanstelling als ambtenaar betreft. Arbeidsovereenkomsten korter dan 1 jaar kunnen ook in aanmerking op voorwaarde dat de nieuwe tewerkstelling per kwartaal minimaal 1 maand (22 dagen) bedraagt. De premie zal dan natuurlijk wel afhankelijk zijn van de duurtijd van je tewerkstelling. Ook in geval van deeltijdse tewerkstelling zal de premie verminderd worden Ontslagen na 30 juni 2005 De maatregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2005 en heeft geen terugwerkende kracht. De werknemer zal dus maar in aanmerking komen indien het ontslag dateert van na 30 juni Procedure 3.1. Wie moet de aanvraag indienen? De aanvraag wordt ingediend door de ontslagen werknemer bij Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Markiesstraat 1, 8e verd., 1000 Brussel, op het moment dat hij een nieuwe job heeft. De aanvrager heeft zes maanden de tijd om het dossier in te dienen. Voor contracten van minder dan 1 jaar dient het dossier binnen de 4 maanden na de eerste nieuwe tewerkstelling te worden ingediend. Vanzelfsprekend kan de werknemer zich voor het invullen van het aanvraagformulier ook laten bijstaan door de nieuwe werkgever, het outplacementbureau, de loopbaanbegeleider, de trajectbegeleider, de opleidingsinstantie of de vakbondsvertegenwoordiger.

7 3.2. Welke documenten moeten worden ingediend? 6.- Om na te gaan of de aanvrager recht heeft op de weerwerkpremie moeten volgende documenten worden ingediend: het volledig ingevulde aanvraagformulier (toegevoegd als bijlage 2); een kopie van het werkloosheidsbewijs formulier C4 of een afschrift van de geschreven kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; het bewijs van deelname aan een herplaatsingsprocedure: VDAB: attest van inschrijving bij de VDAB; Outplacementbureau: attest van inschrijving in of deelname aan outplacementbegeleiding; Loopbaanbegeleiding: attest van inschrijving of deelname bij loopbegeleidingsinstantie Opleidingsinstantie: attest van inschrijving of deelname aan een arbeidsmarktgerelateerde opleiding een kopij van de arbeidsovereenkomst(en) bij de nieuwe werkgever(s) of van de aanstelling als ambtenaar. Gaat het om arbeidsovereenkomsten van korter dan 1 jaar dan zal de werknemer op het einde van elk kwartaal (binnen de maand en voor maximum 1 jaar vanaf de datum van de eerste nieuwe tewerkstelling) een kopij van de overeenkomsten (of aanstelling) van het afgelopen kwartaal dienen over te maken; het bewijs waaruit blijkt dat de vroegere werkgever voldoet aan de voorwaarden om te worden beschouwd als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering 2 : het attest van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering; een kopij van het faillissementsvonnis of het vonnis waarbij het gerechtelijk akkoord werd toegestaan; het bewijs van stopzetting, vereffening of sluiting van de onderneming; een kopij van de CAO m.b.t. het meervoudig ontslag of een verklaring van de werknemersvertegenwoordiger(s) in geval het meervoudig ontslag niet in uitvoering van een CAO is gebeurd; 3.3. Hoe verloopt de administratieve procedure? Na ontvangst van de aanvraag gaat de administratie na of alle documenten zijn toegevoegd en of voldaan is aan alle gestelde voorwaarden. Binnen de 10 werkdagen wordt aan de aanvrager een 2 tenzij deze gegevens reeds in het bezit zijn van het Herplaatsingsfonds

8 beslissing of - indien de aanvraag onvolledig is - een vraag om bijkomende inlichtingen toegestuurd. 7.-

9 4. De premie 4.1. Hoeveel bedraagt de premie? 3 De premie bedraagt maximaal 150 euro per maand voor een maximale duurtijd van 1 jaar vanaf de eerste nieuwe tewerkstelling. Contracten van onbepaalde duur of minstens 1 jaar Nieuwe tewerkstelling Voltijds Deeltijds minstens 80% Deeltijds minstens 50% Deeltijds minstens 30% Bruto premie per 3 maanden* 450 euro 360 euro 225 euro 150 euro 8.- Contracten van bepaalde duur minder dan 1 jaar 4 Werkdagen per 3 maanden Bruto premie per 3 maanden** euro Minstens euro Minstens euro Minstens euro 4.2. Hoe gebeurt de betaling? Contracten van onbepaalde duur of minstens 1 jaar Hebt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor een duurtijd van minimaal 1 jaar, dan ontvangt u de tegemoetkoming maandelijks. Contracten van bepaalde duur minder dan 1 jaar* Hebt u een arbeidsovereenkomst voor een duurtijd van minder dan 1 jaar, dan ontvangt u de premie driemaandelijks nadat u binnen de maand na het aflopen van het kwartaal - tezamen met uw aanvraag - de nodige bewijsstukken heeft overgemaakt met betrekking tot de tewerkstelling in dit vorige kwartaal. Na elk kwartaal zal u binnen de maand - de nieuwe bewijsstukken met betrekking tot het afgelopen kwartaal moeten opsturen, waarna u de tegemoetkoming voor het afgelopen kwartaal betaald krijgt, rekening houdend met de duurtijd van de tewerkstelling en het al dan niet voltijdse karakter van de nieuwe job. 3 De bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer en er wordt 11% bedrijfsvoorheffing op de premie ingehouden. 4 Bij een deeltijdse tewerkstelling worden de premiebedragen pro rata verminderd met 80%, 50% of 30%.

10 Controle De controle m.b.t. deze reglementering werd toevertrouwd aan de ambtenaren van de afdeling Inspectie van de administratie Werkgelegenheid, die toezicht houden op de naleving van alle bepalingen in verband met deze wetgeving.

11 10.- SAMENSTELLING & LAY-OUT: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Tewerkstelling Pascal Storms, adjunct van de directeur VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Mieke Stappaerts directeur-generaal

12 Bijlagen

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt informatiedocument UITKERINGSAANVRAAG in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag INGEVOLGE EEN erkenning Versie 3.1 Ter 01.10.2013 UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN C3 SWT Nieuwe regeling Voorafgaande

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)

Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie directie HR Laatst bijgewerkt op 20/10/10 Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) 1. Inleiding Deze reglementering beschrijft de verschillende vormen van

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag.

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag. 3 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag 3.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Bij een herstructurering met meervoudig ontslag, worden werknemers wel ontslagen, maar, tenminste in het onderscheid

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING (met een controlekaart C3D-mini) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof B 346/12 P/AD/GL/SVB Brussel, 16 augustus 2012 Uw corresp.: Guy Leten (317) AAN DE CENTRALES AAN DE GEWESTELIJK SECRETARISSEN T.A.V. DE DIENSTEN WERKLOOSHEID ARBEIDSRECHT WERKLOZENWERKING Betreft : infoblad

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Onderrichtingen aan de Werkgevers

Onderrichtingen aan de Werkgevers Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid aan de Werkgevers In het Belgisch Staatsblad van 16.02.1965 verscheen het Koninklijk Besluit van 10.02.1965 waarbij de beslissing van het

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Inleiding Infoblad

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering het tijdskrediet, beschikbaar bij één van de RVA-kantoren of op de website van de RVA www.rva.be. U wenst uw prestaties in de privésector te verminderen

Nadere informatie

De Dienst voor Alimentatievorderingen

De Dienst voor Alimentatievorderingen Onderhoudsgeld niet gekregen? De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) helpt u www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2012 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie