Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Deze maatregel is een middel om de werkgelegenheidsgraad in het algemeen, en deze van de oudere werknemers (45-plussers) in het bijzonder te verhogen. Zij bevordert de herinschakeling van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit door de toekenning van: - een vermindering van werkgeversbijdragen voor de RSZ; - een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering genaamd) die de werkgever in mindering kan brengen van het te betalen nettoloon. Deze uitkering wordt aan de werknemer betaald. Of een werknemer voldoet aan de voorwaarden van het plan ACTIVA, zal blijken uit een werkkaart die wordt gegeven door het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer. Welke werkgevers komen in aanmerking? Alle werkgevers uit de privé-sector komen in aanmerking. In de openbare sector komen volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel in dienst nemen: de autonome overheidsbedrijven, de openbare kredietinstellingen, de openbare maatschappijen voor personenvervoer en de openbare uitzendbureaus. Ook voor de indienstneming van contractueel personeel van de provincies, gemeenten en OCMW s en van contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel van de onderwijsinstellingen, kunnen de voordelen van dit plan worden toegekend. Bent u een uitzendbureau neemt u iemand in dienst met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd korter dan 2 maanden, gerekend van datum tot datum? Lees dan ook het infoblad Het Plan Activa : uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur. Bent u een gemeente? Het infoblad Het Plan Activa PVP (preventie- en veiligheidspersoneel) kan u interesseren. Bent u een gemeente, OCMW, VZW, sociale huisvestingsmaatschappij vennootschap met sociaal oogmerk? Het infoblad Het plan Activa Plus (strijd tegen de armoede) kan u interesseren. Moet de werkgever nog aan bijkomende voorwaarden voldoen? De werkgever moet nog aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen : - Om de RSZ-vermindering te kunnen genieten, moet het totaal van de prestaties voor rekening van dezelfde werkgever op kwartaalbasis minstens 27,5% van een voltijdse prestatie bedragen (uitzondering voor beschutte werkplaatsen). De werkgever kan de vermindering eveneens genieten voor alle tewerkstellingen waarvan de contractueel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minstens de helft bedraagt van die van een voltijdse werknemer; Om de werkuitkering te kunnen genieten, moet de contractueel voorziene tewerkstellingsbreuk voor elke arbeidsovereenkomst minstens 1/3 van een voltijds uurrooster bedragen (behalve wanneer door de Inspectie van Sociale Wetten een afwijking werd verleend op deze 1/3-regel). - De werknemer werd niet recent tewerkgesteld via het voordeelbanenplan. De werkgever kan niet genieten van de RSZ-bijdragenvermindering en de werknemer kan ACTwgnl+ 1

2 geen aanspraak maken op de werkuitkering wanneer dezelfde werknemer terug in dienst wordt genomen binnen 12 maanden na de beëindiging van een vorige arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (uitzondering voor een doorstromingsprogramma), waarvoor de werkgever minstens gedurende een gedeelte van de tewerkstelling het voordeel van het voordeelbanenplan heeft genoten. - De werknemer werd niet recent tewerkgesteld via het plan ACTIVA. Indien een werkgever eenzelfde werknemer opnieuw in dienst neemt binnen 30 maanden die volgen op het einde van een vorige arbeidsovereenkomst waarvoor hij, gedurende minstens een deel van de tewerkstelling, voordelen had genoten in het kader van het ACTIVA-plan (RSZ-vermindering met zonder werkuitkering), zal hij enkel recht hebben op het saldo van de voordelen toegekend tijdens de 1 ste arbeidsovereenkomst. Deze tewerkstellingen worden immers beschouwd als één enkele tewerkstelling zodat de oorspronkelijk vastgelegde periodes van toekenning van de voordelen verder blijven lopen, zelfs tijdens de periode van onderbreking gelegen tussen de 2 arbeidsovereenkomsten, als de werknemer sinds zijn 1 ste datum van indiensttreding aan het werk was gebleven. Indien het recht op het saldo van de voordelen uitgeput is, kan de werkgever geen enkel voordeel meer genieten. In dat geval kan, zolang er niet meer dan 30 maanden liggen tussen 2 tewerkstellingen bij dezelfde werkgever, geen enkel voordeel meer toegekend worden voor een nieuwe tewerkstelling bij dezelfde werkgever. Was de vorige ACTIVA-tewerkstelling aangevat vóór , dan geldt een speciale regeling. Opgelet: de werknemer moet op het ogenblik van de wederindienstneming nog steeds voldoen aan alle voorwaarden (zie hieronder). Aan welke voorwaarden moet de werknemer voldoen? Om gerechtigd te zijn op de RSZ-vermindering a. De werknemer is minder dan én : - ingeschreven als niet werkend werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de aanvraag van de werkkaart - én gedurende - minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 - minstens 24 maanden tijdens de laatste 36 - minstens 36 maanden tijdens de laatste 54 - minstens 60 maanden tijdens de laatste 90 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart ingeschreven als niet werkend werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (inclusief gelijkgestelde periodes : bijvoorbeeld periodes van vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma). Opgelet: voor een indiensttreding de aanvraag van een werkkaart vanaf , wordt een tewerkstellingsperiode van een laaggeschoolde in het kader van een startbaanovereenkomst, niet meer gelijkgesteld met een periode van inschrijving. b. De werknemer is ouder én : - ingeschreven als niet werkend werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de aanvraag van de werkkaart - én gedurende - minstens 6 maanden tijdens de laatste 9 - minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 - minstens 18 maanden tijdens de laatste 27 voorafgaand aan de indienstneming aanvraag van de kaart ACTwgnl+ 2

3 ingeschreven als niet werkend werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (inclusief gelijkgestelde periodes : bijvoorbeeld periodes van vergoede volledige werkloosheid gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma). Bruggepensioneerden komen niet in aanmerking. Opmerking: wanneer hierboven wordt gesproken over (9, 18, 27, 36, voorafgaand aan de datum van indienstneming van aanvraag van de werkkaart, betekent dit de maand van die indienstneming ( die aanvraag) en de (9, 18, 27, 36, 54 90) die daaraan voorafgaan. Voorbeeld: Een werkgever wenst iemand in dienst te nemen vanaf 13 januari Hij wil gebruik maken van het plan ACTIVA. De werknemer wil 12 maanden inschrijving als niet werkend werkzoekende ( gelijkgestelde periodes) aantonen in een periode van 18. Deze periode van 18 vangt aan op 1 juli 2001 om te eindigen op 12 januari Om gerechtigd te zijn op de werkuitkering De werknemer moet voldoen aan : - de voorwaarden vereist om de RSZ-vermindering te bekomen (zie hierboven) - én bovendien uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (UVW) zijn op het ogenblik van de indienstneming het ogenblik van de aanvraag van de werkkaart De uitkering wordt evenwel niet toegekend in alle gevallen van toekenning van RSZverminderingen waarbij betrokkene uitkeringsgerechtigde volledig werkloze is (zie tabel bladzijde 4). Wat zijn de voordelen voor de werkgever? Inzake RSZ-vermindering De werkgever geniet een vermindering van de werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid. Deze vermindering kan evenwel het bedrag van bijdragen niet overschrijden dat verschuldigd is voor de takken: - rust- en overlevingspensioen - ziekte- en invaliditeitsverzekering - werkloosheid - kinderbijslag - beroepsziekte - arbeidsongevallen - loonmatigingsbijdrage Inzake de werkuitkering ( ) De RVA neemt iedere kalendermaand de betaling van de werkuitkering op zich. Deze bedraagt 500 EUR per maand voor een voltijds aangeworven werknemer (en een bedrag in verhouding tot de contractueel voorziene wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse tewerkstelling). De werkgever betaalt dus enkel het resterende deel van het nettoloon (na aftrek van de 500 EUR in geval van voltijdse tewerkstelling van een proportioneel bedrag in geval van deeltijdse tewerkstelling). Opmerking: een andere berekeningswijze geldt in het geval van uitzendarbeid en ook in het kader van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van minder dan 2 maanden, gerekend van datum tot datum. Lees ter zake het infoblad Het Plan Activa : uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur. ACTwgnl+ 3

4 Schematisch overzicht Het bedrag en de duur van de RSZ-voordelen zullen afhangen van de leeftijd van de werknemer en van de duur van zijn inschrijving als niet werkend werkzoekende ( daarmee gelijkgestelde periodes). Het feit de werkuitkering wordt toegekend, zal daarenboven afhangen van het feit hij een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze is : Voordelen vanaf voor een indiensttreding VANAF Leeftijd werknemer Duur inschrijving als werkzoekende 24 maanden in maanden in maanden in 90 6 maanden in 9 18 maanden in 27 RSZ-vermindering 400 EUR: kwartaal 10 tot EUR: kwartaal 10 tot EUR: kwartaal 6 tot 21 Werkuitkering indienstneming en de 15 indienstneming en de 23 indienstneming en de 29 indienstneming en de 29 Zeer belangrijk: in het kader van de harmonisering van verschillende banenplannen vanaf , zijn wijzigingen aangebracht aan de hoogte en de duur van de RSZvermindering en de duur van de werkuitkering. Wat de RSZ-vermindering betreft, zijn vanaf onmiddellijk nieuwe (forfaitaire) voordelen van toepassing, zelfs al was de werknemer in dienst genomen vóór Er zijn wel overgangsmaatregelen van toepassing. Indien de werknemer in dienst is getreden vóór , blijven inzake de werkuitkering de voordelen behouden die waren toegekend in het kader van de regelgeving toepasselijk vóór Schematisch geeft dit het volgende: ACTwgnl+ 4

5 Voordelen vanaf voor een indiensttreding VOOR Leeftijd werknemer Duur inschrijving als werkzoekende 24 maanden in 36 6 maanden in 9 24 maanden in 36 RSZ-vermindering 400 EUR: kwartaal 6 tot EUR: kwartaal 6 tot 21 Werkuitkering indienstneming en de 35 indienstneming en de 11 indienstneming en de 11 indienstneming en de 35 Voor meer vragen inzake de RSZ-verminderingen kunt u zich wenden tot de RSZ, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL (tel. 02/ ) de RSZ-PPO, Jozef II straat 47, 1000 BRUSSEL (tel. 02/ ). Opmerking: andere voordelen gelden wanneer een gemeente een werknemer in dienst neemt als preventie- en veiligheidspersoneel. Lees ter zake het infoblad infoblad Het Plan Activa PVP (preventie- en veiligheidspersoneel). Opmerking: andere voordelen gelden wanneer een gemeente, OCMW, VZW, sociale huisvestingsmaatschappij vennootschap met sociaal oogmerk een werknemer aanwerft in het kader van de strijd tegen de armoede. Lees ter zake het infoblad Het plan Activa Plus (strijd tegen de armoede). Opmerking: andere voordelen gelden wanneer een werknemer in dienst wordt genomen die het slachtfer is geworden van de sluiting van de onderneming waar hij tewerkgesteld was. Lees ter zake het infoblad Het plan Activa Sluiting. Welke formaliteiten moeten worden vervuld? 1. Om de voordelen inzake RSZ-vermindering en/ de activering van de werkloosheidsuitkeringen (= werkuitkeringen) te kunnen genieten, moet de werknemer in het bezit zijn van een werkkaart ACTIVA: - wel bezit de werknemer reeds een geldige werkkaart ACTIVA, waaruit blijkt dat hij de voorwaarden vervult die recht geven op een vermindering van werkgeversbijdragen en dat hij eventueel voldoet aan de voorwaarden om een werkuitkering te krijgen. - wel bezit de werknemer geen kaart ACTIVA. In dit geval kan ten laatste binnen 30 dagen na de dag van de indienstneming een kaart aangevraagd worden bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de verblijfplaats van de werknemer. De werkgever gebruikt daarvoor het formulier C63 werkkaart (rubriek I en II van dit formulier moeten worden ingevuld). Hij kan het formulier C63 werkkaart bij het werkloosheidsbureau van de RVA verkrijgen downloaden van de site van de RVA ( Opgelet : in geval van aanvraag buiten termijn zullen de voordelen (vermindering RSZ-werkgeversbijdragen - werkuitkering) wel worden toegekend, maar voor een verminderde periode : de periode gedurende dewelke de voordelen worden toegekend, wordt verminderd met een periode die aanvangt op de dag van ACTwgnl+ 5

6 indienstneming en die eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de laattijdige aanvraag van de kaart gesitueerd is! Voorbeeld : Een werknemer wordt in dienst genomen op Een aanvraag om een werkkaart komt op de RVA toe op , met andere woorden buiten de termijn van dertig dagen. Stel dat normaal het volgende voordeel zou worden toegekend : - werkuitkering gedurende de maand van indienstneming + de vijftien volgende, dus vanaf tot en met ; - RSZ-bijdragenvermindering: 1000 EUR gedurende het kwartaal van indienstneming en de 8 volgende, dus vanaf tot en met De voordelen kunnen evenwel maar ten vroegste worden toegekend vanaf de eerste van het kwartaal volgend op dat waarin de datum van laattijdige aanvraag is gesitueerd, dus vanaf De einddatum van de periode gedurende dewelke de voordelen kunnen worden toegekend, blijft dezelfde. De effectief toegekende voordelen zijn : - werkuitkering vanaf tot en met (op voorwaarde evenwel dat deze werkuitkering tijdig is aangevraagd! zie punt 3); - RSZ-bijdragenvermindering: 1000 EUR gedurende het kwartaal van indienstneming en de 8 volgende, dus vanaf tot en met De werkkaart ACTIVA is normaal 3 maanden geldig en kan worden ingeroepen voor elke tewerkstelling die een aanvang neemt tijdens deze geldigheidsperiode. Wanneer verschillende tewerkstellingen voor rekening van dezelfde werkgever elkaar zonder onderbreking opvolgen, kan de werkkaart worden ingeroepen voor elk van die tewerkstellingen, op voorwaarde dat de eerste van die opeenvolgende tewerkstellingen een aanvang nam tijdens de geldigheidsperiode van de werkkaart. 2. De werkkaart ACTIVA geeft recht op een vermindering van bepaalde werkgeversbijdragen voor de periode vermeld op de werkkaart (zie luik 2 en 4 van de kaart). De werkgever mag deze kaart houden, ze moet niet teruggestuurd worden naar de RVA RSZ/RSZ-PPO. Hij moet de vermindering van de bijdragen zelf wel vermelden op de driemaandelijkse aangifte bij de RSZ/RSZ-PPO. 3. De werkkaart ACTIVA geeft eventueel recht op de werkuitkering (= geactiveerde werkloosheidsuitkering) voor de periode vermeld op de werkkaart (zie luik 2 en 4 van de kaart). Indien de werknemer een werkuitkering wenst te ontvangen, moet de arbeidsovereenkomst een aantal verplichte vermeldingen bevatten, meer bepaald: - dat een werkkaart is gegeven door de RVA waaruit blijkt dat de werknemer in aanmerking komt voor de werkuitkering en voor welke periode; - dat het door de werkgever maandelijks te betalen loon wordt bekomen door de werkuitkering in mindering te brengen van het nettoloon voor de beschouwde maand. In de praktijk kan het formulier bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA hiervoor gebruikt worden. Men kan dit formulier bij het werkloosheidsbureau van de RVA verkrijgen downloaden van de site van de RVA ( Ter informatie: het is de werknemer die de werkuitkering zal moeten vragen door deze arbeidsovereenkomst én de bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA via zijn uitbetalingsinstelling in te dienen bij het plaatselijk werkloosheidsbureau van de RVA. Zijn aanvraag moet uiterlijk de laatste dag van de vierde maand volgend op de maand waarin de indienstneming gesitueerd is, toekomen op dit werkloosheidsbureau. Dit bureau zal de werkgever verwittigen de werknemer al dan niet gerechtigd is op de werkuitkering en hij deze uitkering bijgevolg al dan niet in mindering zal kunnen brengen van het te betalen nettoloon. Indien de werknemer recht heeft op een werkuitkering, overhandigt de werkgever maandelijks een formulier C 78 ACTIVA om de werknemer toe te laten de werkuitkering te ontvangen (dit formulier kan bekomen worden bij het werkloosheidsbureau van de RVA u kan het downloaden van de site van de RVA ( De werknemer dient dit formulier in bij zijn uitbetalingsinstelling. De werkgever kan ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer tewerkgesteld was in het kader van het Plan Activa, een elektronische aangifte verrichten in plaats van een papieren formulier C 78 ACTIVA in te vullen. Hij bezorgt dan een print van deze aangifte aan de werknemer. De werkgever brengt de werkuitkering in mindering van het te betalen nettoloon en betaalt slechts het saldo. 4. Indien de werknemer een inkomensgarantie-uitkering aanvraagt tijdens zijn deeltijdse tewerkstelling, vult de werkgever voor hem bij het begin van zijn tewerkstelling een formulier ACTwgnl+ 6

7 C 131 A WERKGEVER in en bezorgt hem maandelijks een formulier C 131 B. De werknemer dient deze formulieren in bij zijn uitbetalingsinstelling samen met het formulier C 3 - Deeltijds. De werkgever kan een elektronische aangifte verrichten in plaats van de papieren formulieren C 131 A en C 131 B te bezorgen. 5. In geval van tijdelijke werkloosheid bezorgt de werkgever aan de werknemer een formulier C 3.2, die dit formulier tot het einde van de maand bij zich moet houden. Op het einde van de maand moet hij dit formulier indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. Het formulier C 3.2 moet in dubbel gegeven worden bij de eerste tijdelijke werkloosheid na 30 september. 6. Op het einde van de tewerkstelling overhandigt de werkgever een formulier C 4 aan de werknemer. 7. Wanneer dezelfde werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst niet aansluitend op de oorspronkelijke zouden sluiten, moet de werknemer deze steeds via zijn uitbetalingsinstelling overmaken aan de RVA. Deze nieuwe overeenkomst moet de verplichte vermeldingen bevatten (zie punt 3). Wanneer dezelfde werkgever en werknemer daarentegen een arbeidsovereenkomst aansluitend op de oorspronkelijke zouden sluiten, is het : - niet nodig dat de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling indient wanneer : - wel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden zijn (zonder wijziging van het uurrooster); - wel beide een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn (zonder wijziging van het uurrooster); - wel de ene een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden is en de andere een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (zonder wijziging van het uurrooster). Deze nieuwe overeenkomst moet wel de verplichte vermeldingen bevatten (zie punt 3). - wel nodig dat de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling indient wanneer : - wel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden zijn (met wijziging van het uurrooster); - wel beide een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn (met wijziging van het uurrooster); - wel de ene een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden is en de andere een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met wijziging van het uurrooster); - wel de ene overeenkomst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 maanden is en de andere hetzij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 maanden, hetzij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ongeacht het uurrooster wijzigt niet); - wel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 maanden zijn (ongeacht het uurrooster wijzigt niet); Deze nieuwe overeenkomst moet de verplichte vermeldingen bevatten (zie punt 3). Dit heeft te maken met het feit dat in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan 2 maanden een specifieke berekeningswijze van de werkuitkering toepasselijk is (zie ter zake het infoblad Het Plan Activa : uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur ). Wanneer men zou overstappen van een overeenkomst gesloten in het kader van een doorstromingsprogramma een dienstenbaan naar een overeenkomst in het kader van het plan ACTIVA, past men de arbeidsovereenkomst aan door er de verplichte vermeldingen in op te nemen (zie punt 3) en maakt de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling over aan de RVA. Een nieuwe uitkeringsaanvraag moet steeds binnen de reglementaire termijn worden ingediend (zie punt 3). Opmerking: een specifieke procedure inzake het aanvragen van de werkuitkering geldt in het geval van uitzendarbeid. Lees ter zake het infoblad Het Plan Activa : uitzendarbeid en arbeidsovereenkomsten van korte duur. ACTwgnl+ 7

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Wat is de bedoeling van de SINE-maatregel?

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling 0 Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Dienst Ons kenmerk datum Beleidsondersteunend en juridisch advies BJA/TW/2004-1/JD 24 december 2004

Dienst Ons kenmerk datum Beleidsondersteunend en juridisch advies BJA/TW/2004-1/JD 24 december 2004 Vragen naar: Jacqueline Dewulf E-mail: jacqueline.dewulf@mi-is.be Tel : 02/509.81.69 I Fax : 02/509.85.58 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7.0 Methodologische nota De voornaamste voorwaarden om van werkloosheidsvergoedingen te kunnen genieten

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO R S Z P P O Kwartaal:2012-04 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Juridisch dossier. Regionalisatie Wallonië

Juridisch dossier. Regionalisatie Wallonië Juridisch dossier Regionalisatie Wallonië Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Nieuwe maatregelen... 3 A. Werkuitkeringen - 25 jaar voor laag-of middengeschoolde werkzoekenden :... 3 B. Werkuitkeringen 12 maanden

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015-01 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen Inhoudstafel 6.1. Verminderingen

Nadere informatie

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Waarom deze aangifte? U bent vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart indien u: ofwel minstens 60 jaar bent; ofwel

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

TITEL I. - Algemene bepalingen. Artikel 1.- Voor de toepassing van het onderhavige besluit, wordt verstaan onder :

TITEL I. - Algemene bepalingen. Artikel 1.- Voor de toepassing van het onderhavige besluit, wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Inleiding 1 - Inleiding Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens

Nadere informatie

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Erkende dienstenchequebedrijven moeten verzekerd zijn en de sociale wetgeving toepassen, maar ook andere verplichtingen betreffende

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr.. Van Damme Infosessies 11/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS 1 van 66 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/4 2 van 66 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr. Van Damme. Infosessies 12/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr. Van Damme. Infosessies 12/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr. Van Damme Infosessies 12/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen projectontwikkelaars LDE RESOC s

Veelgestelde vragen projectontwikkelaars LDE RESOC s Veelgestelde vragen projectontwikkelaars LDE RESOC s 1. Vragen m.b.t. juridische erkenningscriteria 1 1.1. Mag een beschutte werkplaats (BW) een aanvraag indienen om erkend te worden als LDE? Een BW kan

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Infoblad - PWA-werknemers PWA-werknemers

Infoblad - PWA-werknemers PWA-werknemers Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN 1 of 73 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN R S Z Kwartaal:2017/1 2 of 73 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2014-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/08/2014

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Aanvraag om een algemene toelating betreffende vrijwilligerswerk

Aanvraag om een algemene toelating betreffende vrijwilligerswerk Aanvraag om een algemene toelating betreffende vrijwilligerswerk Waarom deze aanvraag? U bent een niet-commerciële organisatie (bv. vzw, openbare instelling) en u wenst werklozen of werklozen met bedrijfstoeslag

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) informatiedocument Versie 3.1 01.10.2015 C131A Dit informatiedocument biedt

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van uw onderneming? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

focus op werknemers met behoud van rechten

focus op werknemers met behoud van rechten focus op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012)

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) Voor de aanwerving van jongeren in de bouw bestaan er diverse tewerkstellingsmogelijkheden. In functie

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten FOCUS op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

Toelichtingsnota met betrekking tot het invullen van de staten III, IV en V van de sociale balans

Toelichtingsnota met betrekking tot het invullen van de staten III, IV en V van de sociale balans Balanscentrale Toelichtingsnota met betrekking tot het invullen van de staten III, IV en V van de sociale balans De volgende tekst werd opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België,

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

infobrochure voor de kunstenaar

infobrochure voor de kunstenaar kunstenaar? infobrochure voor de kunstenaar 1. Voor wie is deze brochure bestemd? Deze brochure is bestemd voor de uitvoerende, vertolkende of scheppende kunstenaar die zijn kunst beoefent als hoofdberoep,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

Infoblad - PWA-werknemers PWA-werknemers

Infoblad - PWA-werknemers PWA-werknemers Infoblad - PWA-werknemers PWA-werknemers Heb ik het recht om te werken in het PWA? U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos U bent jonger dan 45 jaar Om in het kader van een PWA te werken, dient u:

Nadere informatie

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad werkgevers

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN 1 of 68 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN R S Z Kwartaal:2017/3 2 of 68 Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS 1 van 65 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2016/2 2 van 65 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Infoblad omtrent de jeugdvakantie technische bijlage bestemd voor de werkgever

Infoblad - werkgevers Infoblad omtrent de jeugdvakantie technische bijlage bestemd voor de werkgever Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/109 BERAADSLAGING NR. 17/048 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016 JURIDISCHE ACTUA mei 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Varia : Forfaitaire kostenvergoeding buitenland SECTOR NIEUWS INHOUD PC 1 Wet Werkbaar

Nadere informatie

Sociaal risico werkloosheid simulaties scenario 8

Sociaal risico werkloosheid simulaties scenario 8 simulaties scenario 8 Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma van de werkloosheidsuitkeringen Datum : 08/05/2002 Verwijzingen : simulationsscenario8 (Mei 2002).doc Bron

Nadere informatie

Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding 1 - Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die

Nadere informatie