HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)"

Transcriptie

1 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Wetgeving KB tot wijziging van KB tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden met het oog op het toekennen van een versterkte uitkering in tijden van crisis (Inforum , BS ) 1. ALGEMENE ASPECTEN In het kader van de crisismaatregelen heeft de federale regering een nieuw aanwervingsplan opgestart dat van toepassing is sinds 1 januari Het doel is tweeledig: de ondernemingen steunen en de (weder)inschakeling vergemakkelijken van werkzoekenden in crisisperiode. Het gaat om een tijdelijke maatregel die van start gaat op 1 januari 2010 en die van toepassing is op de aanwervingen die gebeuren tussen 1 januari 2010 en 31 december Zo kunnen bepaalde categorieën personen een hogere arbeidstoelage genieten (1.100, of 750 ). Deze versterkte activering is gebaseerd op de Activa-maatregel. De kortingen op patronale bijdragen die van toepassing zijn voor Activa, zijn dat ook voor het WinWinPlan. De dienstencheque-arbeidsovereenkomsten komen niet in aanmerking voor de maatregel. 2. WERKGEVERS BEOOGD BIJ HET WIN-WIN-PLAN = werkgever op wie de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers, van toepassing is, d.w.z.: * alle werknemers van de privé-sector (profit en non-profit) * in de overheidssector komen de volgende werkgevers in aanmerking als ze contractuelen aanwerven: de autonome overheidsbedrijven, openbare kredietinstellingen, openbarevervoersmaatschappijen en uitzendkantoren. De voordelen van dit plan kunnen ook toegekend worden voor de aanwerving van contractueel personeel van de provincies, gemeenten en OCMW's en van het contractueel onderhouds-, administratief en dienstpersoneel van de onderwijsinstellingen. Technische fiche: WinWinPlan Jean-Luc Bienfet 1/ / 8

2 3. DOELGROEP VAN HET WIN-WIN-PLAN In eerste lezing is het WinWinPlan opgevat als en RVA 1 -activering voor werklozen. Eigenlijk is het ook gericht tot een deel van het OCMW-publiek. Er bestaan openingen in het KB van via de begrippen "werkzoekende" en "uitkeringsgerechtigde volledig werkloze". Wat het OCMW-publiek nu betreft: Iedere begunstigde van het OCMW kan zich inschrijven als werkzoekende. Als hij jonger is dan 26 jaar, kan hij rekening houdend met de assimileringen gebruik maken van deze maatregel voor zover de andere voorwaarden ook vervuld zijn. Er zijn ook assimileringen vervat in dit begrip van uitkeringsgerechtigde volledig werkloze. Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze kan dus financiële bijstand krijgen van een OCMW. Deze begunstigde kan derhalve tot de maatregel toetreden, voor zover de andere voorwaarden ook vervuld zijn. Om na te gaan of een gebruiker deel uitmaakt van de doelgroep, moet zijn situatie dus geanalyseerd worden rekening houdend met de wetgeving (KB ) WERKZOEKENDE 2 : = werkloze die bij de gewestelijke tewerkstellingsdienst ingeschreven is als werkzoekende a. Periode tijdens dewelke men werkzoekende is = periode tijdens dewelke men als werkzoekende ingeschreven is bij de gewestelijke dienst voor tewerkstelling en de daaraan gelijkgestelde periodes. b. Periodes gelijkgesteld aan 'periode tijdens dewelke men werkzoekende is' 1) Periodes van toekenning van het leefloon of financiële maatschappelijke bijstand; 2) Periodes van tewerkstelling in toepassing van artikel 60, 7 van de organieke OCMWwet; 3) Periodes van tewerkstelling in een doorstromingsprogramma; 4) Periodes van tewerkstelling in een erkende arbeidsplaats (Smet-baan); 5) Periodes van tewerkstelling in de sociale inschakelingseconomie (SINE); 6) Periodes van tewerkstelling in het kader van de invoeginterim; 7) Periodes van tewerkstelling in een programma voor herinschakeling op de arbeidsmarkt; 8) Periodes van deeltijds onderwijs in het kader van de deeltijdse schoolplicht; 9) Periodes van alternerend leren en werken; 1 Een RVA-activering houdt in dat de betaling van de activering door de RVA gewaarborgd wordt. In dezelfde logica houdt een OCMW-activering in dat de betaling door het OCMW verzekerd wordt. 2 Art. 2 van het KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden (Inforum , BS ) Technische fiche: WinWinPlan Jean-Luc Bienfet 1/ / 8

3 10) Periodes van vorming of tewerkstelling in de projecten met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomsten die afgesloten en gesubsidieerd zijn krachtens het besluit van de executieve van het Brusselse Gewest; 11) Periodes van inschrijving als gehandicapte; 12) Periodes als uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (voltijds of deeltijds); 13) Periodes tijdens een periode van inschrijving als werkzoekende, die aanleiding gegeven hebben tot de betaling van een uitkering inzake ziekte- of invaliditeitsverzekering of materniteitsverzekering; 14) Periodes van gevangenschap of detentie in een periode van inschrijving als werkzoekende of tijdens dewelke de toekenning van het leefloon of een financiële maatschappelijke bijstand of het recht op maatschappelijke integratie opgeschort werd. De voortzetting van een tewerkstelling in toepassing van artikel 60, 7 van de organieke OCMWwet of een tewerkstelling in het kader van een doorstromingsprogramma of een erkende betrekking na afloop van de aanvankelijk geplande periode, is gelijkgesteld met een aanwerving UITKERINGSGERECHTIGDE VOLLEDIG WERKLOZE 3 : = de volledig werkloze die een werkloosheids- of een wachtuitkering krijgt als voltijds werkende. a. Situaties die gelijkgesteld zijn aan 'uitkeringsgerechtigde volledig werkloze' 1) De volledig werkloze die werkloosheidsuitkeringen ontvangt als vrijwillig deeltijds werkende; 2) De werknemer die tewerkgesteld is in een doorstromingsprogramma; 3) De werknemer die tewerkgesteld is in een erkende baan (Smet-baan); 4) De werkzoekende wiens recht op uitkeringen geschorst werd wegens langdurige werkloosheid; 5) Werkzoekenden die (opnieuw) tot de arbeidsmarkt willen toetreden en die het bewijs voorleggen dat ze minstens 624 werkdagen of daarmee gelijkgestelde dagen gehad hebben in de zin van de werkloosheidsregelgeving in de loop van hun beroepsloopbaan; 6) De werkzoekende die een zelfstandige activiteit uitgeoefend heeft waaraan hij een einde gesteld heeft in de loop van de maand van de aanwerving of de 24 kalender die eraan voorafgaan; 7) De werkzoekenden jonger dan 25 jaar die niet langer leerplichtig zijn en die de studies die hun het recht op een wachtuitkering openen, niet afgerond hebben. De werknemer die geniet van het gewoon brugpensioen, ofwel de aanvullende uitkering geniet voor oudere grenswerkers die ontslagen of op volledige werkloosheid gezet zijn, wordt niet beschouwd als uitkeringsgerechtigde volledig werkloze. 3 Art 3 van de KB van tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden (Inforum , BS ) Technische fiche: WinWinPlan Jean-Luc Bienfet 1/ / 8

4 4. VOORDELEN EN VOORWAARDEN VOOR TOEKENNING VAN HET WIN-WIN-PLAN 4.1. ALGEMENE VOORDELEN De personen die op het ogenblik van hun aanwerving tegelijk aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen een versterkte arbeidsuitkering genieten: a. Personen jonger dan 26 jaar die ingeschreven zijn als werkzoekende sinds minstens 78 dagen (3 in het 6-dagenstelsel) in de loop van de maand van de aanwerving en de 4 voorafgaande kalender, die geen diploma secundair onderwijs hebben, niet meer leerplichtig zijn en geen studies met voltijds leerplan meer volgen: Maximum per maand gedurende 24 als de aanwerving plaatsvindt in 2010 Maximum per maand gedurende 12 als de aanwerving plaatsvindt in 2011 b. Personen jonger dan 26 jaar die ingeschreven zijn als werkzoekende sinds minstens 156 dagen (6 in het 6-dagenstelsel) in de loop van de maand van de aanwerving en de 9 voorafgaande kalender, die hoogstens een diploma secundair onderwijs hebben, niet meer leerplichtig zijn en geen studies met voltijds leerplan meer volgen: Maximum per maand gedurende 24 als de aanwerving plaatsvindt in 2010 Maximum per maand gedurende 12 als de aanwerving plaatsvindt in 2011 c. Personen ouder dan 50 jaar die uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn EN die als werkzoekende ingeschreven zijn sinds minstens 156 dagen (6 in het 6-dagenstelsel) in de loop van de maand van de aanwerving en de 9 voorafgaande kalender: Maximum per maand gedurende 24 als de aanwerving plaatsvindt in 2010 Maximum per maand gedurende 12 als de aanwerving plaatsvindt in 2011 d. Personen, ongeacht hun leeftijd, die uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn EN als werkzoekende ingeschreven zijn sinds minstens 312 dagen (12 in het 6-dagenstelsel) in de loop van de maand van de aanwerving en de 18 voorafgaande kalender, maar minder dan 624 dagen (24 in het 6-dagenstelsel) in de loop van de maand van de aanwerving en de 36 voorafgaande kalender, die niet meer leerplichtig zijn en geen studies met voltijds leerplan meer volgen: Maximum 750 per maand gedurende 12, gevolgd door 500 gedurende 16 als de aanwerving plaatsvindt in 2010 Maximum 750 per maand gedurende 12 als de aanwerving plaatsvindt in 2011 In ieder geval mag de werkgever het systeem van de dienstencheques niet gebruiken voor de tewerkstelling van de werknemer. Technische fiche: WinWinPlan Jean-Luc Bienfet 1/ / 8

5 Overzicht Leeftijd Werknemer Voorwaarden Duur van de inschrijving als werkzoekende Referentieperiode Bedrag van de toelage ( 4 ) Duur van de toekenning van de toelage a < 26 jaar Geen diploma hoger secundair onderwijs minimum 3 (78 dagen) EUR 24 (aanwerving in 2010) 12 (aanwerving in 2011) b < 26 jaar Maximum een diploma hoger secundair onderwijs minimum 6 (156 dagen) EUR 24 (aanwerving in 2010) 12 (aanwerving in 2011) c 50 jaar Uitkeringsgerechtigd volledig werkloze minimum 6 (156 dagen) EUR 24 (aanwerving in 2010) 12 (aanwerving in 2011) d / Langdurig uitkeringsgerechtigd volledig werkloze minimum 1 jaar, maximum 2 jaar (312 tot 624 dagen) EUR EUR De arbeidsovereenkomsten 'dienstencheques' zijn uit het systeem uitgesloten. 12 (aanwerving in 2010 / 2011) + 16 (aanwerving in 2010) 4.2. SPECIFIEKE VOORDELEN a. Voor de werknemer In voorkomend geval en onder bepaalde voorwaarden heeft de werknemer ook recht op de volgende voordelen: werkbonus: vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdrage, wat het nettoloon verhoogt als het bruto maandloon lager is dan 2.203,72 ; werkhervattingstoeslag: maximum 182,85 per maand als de werknemer ouder is dan 50 jaar; inkomensgarantie-uitkering: als de werknemer als uitkeringsgerechtigde volledige werkloze deeltijds aangeworven wordt (onder bepaalde voorwaarden); kinderopvangstoeslag: 75,01 als de werknemer aanvankelijk uitkeringsgerechtigd volledig werkloze is als alleenstaande ouder met kind(eren) ten laste. b. Voor de werkgever Sinds 1 januari 2010 kan de werkgever dankzij dit plan genieten van: een vermindering van het nettoloon dat aan de werknemer betaald moet worden. De RVA betaalt de werknemer immers een geactiveerde werkloosheidsuitkering, werkuitkering genoemd. Het bedrag kan gaan tot euro per maand. 4 Deze bedragen gelden voor voltijds werkers. Voor deeltijds werkers wordt het bedrag van de toelage proportioneel toegekend. Technische fiche: WinWinPlan Jean-Luc Bienfet 1/ / 8

6 de bestaande maatregelen van verminderde werkgeversbijdragen. In bepaalde gevallen is er nagenoeg vrijstelling van bijdragen. 5. BEDRAGEN VOOR DEELTIJDS WERKENDEN Als de werknemer deeltijds tewerkgesteld wordt of het arbeidsstelsel gewijzigd wordt in de loop van de tewerkstelling en de toekenning van de uitkering, wordt het bedrag ervan toegekend in verhouding tot het wekelijkse arbeidsstelsel. 6. BIJKOMENDE BEPALINGEN In het KB van 29 december 2009 is een bepaling opgenomen om te strijden tegen een eventueel 'koopjes'-effect bij de werkgevers. De werkuitkering kan niet toegekend worden als er na een klacht vastgesteld wordt dat de werknemer aangeworven werd ter vervanging en in dezelfde functie als een ontslagen werknemer, met als voornaamste doel voordeel te halen uit dit tewerkstellingsplan. Als er meermaals vergelijkbare feiten vastgesteld worden, kan een werkgever uit de maatregel uitgesloten worden. 7. VERHUIZING / BEVOEGDHEID Het OCMW levert het bewijs van bijstand aan de gebruiker, zodat deze zijn aanvraag voor een arbeidskaart kan indienen (zelfde procedure als voor het Activa-plan). Het komt financieel niet tussen voor de werkuitkering; de RVA komt financieel tussen (via de CAPAC of de vakbonden). Deze maatregel is een RVA-activering. De persoon die via deze maatregel aangeworven wordt, is een volwaardig werknemer. Er is geen probleem qua territoriale bevoegdheid in geval van verhuizing, omdat het OCMW niet financieel tussenkomt in dit soort tewerkstelling. In geval van steunaanvraag, of dat nu voor een financiële aanvulling naar aanleiding van deeltijds werk of voor ieder ander type steun is, zijn de algemene bevoegdheidsregels uit de wet van 2 april 1965 van toepassing. 8. ADMINISTRATIEF LUIK De gebruiker moet de C63 (werkkaart) vragen en als hij aangeworven wordt, moet de werkgever een bijlage bij de arbeidsovereenkomst invullen, die de werkuitkering vermeldt. De documenten kunnen gedownload worden op de website van de RVA. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden kunnen de werkkaart online aanvragen. Technische fiche: WinWinPlan Jean-Luc Bienfet 1/ / 8

7 De werkkaart moet vóór de aanwerving aangevraagd worden, maar het kan ook later: uiterlijk 30 dagen na de indiensttreding. Ze bewijst dat de voorwaarden vervuld zijn en is 3 geldig. Ze kan hernieuwd worden als de werkzoekende nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Als de kaart gevraagd wordt naar aanleiding van (of na) de aanwerving, moet de werkgever ook rubriek II van het aanvraagformulier invullen dat de werkgever of de werkzoekende bij de RVA moet indienen. Indien de aanvraag later gebeurt, kunnen de voordelen (vermindering werkgeversbijdragen werkuitkering) toegekend worden, maar slechts voor een beperkte periode: de periode tijdens dewelke de voordelen toegekend zijn, wordt beperkt tot een periode die ingaat de dag van de aanwerving en die afloopt de laatste dag van het trimester in de loop waarvan de laattijdige aanvraag van de kaart gebeurt. De werkgever stelt een formulier C78-Activa op en levert het aan de werknemer. Hij trekt de uitkering af van het nettoloon en betaalt enkel het saldo. De werkgever kan ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens dewelke de werknemer tewerkgesteld werd in het kader van het Activa-plan een elektronische aangifte doen in plaats van het papieren formulier C78-Activa in te vullen. Hij moet dan een kopie van de aangifte aan de werknemer geven. Naar gelang het geval schrijft de werknemer zich in bij een betalingsinstelling (Capac of vakbond). De werknemer vraagt de werkuitkering aan zijn betalingsinstelling en dient er maandelijks het formulier C78-Activa (ingevuld door zijn werkgever) in om zijn werkuitkering te ontvangen. Technische fiche: WinWinPlan Jean-Luc Bienfet 1/ / 8

8 9. OVERZICHTSTABEL GECOMBINEERD MET ACTIVA-OCMW 5 Leeftijd werknemer Duur inschrijving als werkzoekende < 25 jaar 1 dag / < 25 jaar 12 (712 d) in 18 kalender < 26 jaar < 26 jaar 3 (78 d) in 4 kalender (+ geen diploma of ESS-attest) 6 (156 d) in 9 kalender (+ maximum een diploma of ESS-attest) < 45 jaar 12 (312 d) in 18 kalender < 45 jaar 24 (624 d) in 36 kalender < 45 jaar 36 (936 d) in 54 kalender < 45 jaar 60 (1560 d) in 90 kalender 45 tot 50 jaar 6 (156 d) in 9 kalender 45 jaar 45 jaar 50 jaar 12 (312 d) in 18 kalender 18 (484 d) in 27 kalender 6 (156 d) in 9 kalender (1) Het WinWinPlan is niet combineerbaar met dienstencheques. RSZ-korting: bedrag en duur EUR: trimesters 1 tot 5 indien voltijds (en een bedrag / / EUR: trimesters 1 tot 5 indien voltijds (en een bedrag EUR : trimesters 1 tot 9 indien voltijds (en een bedrag EUR : trimesters 1 tot EUR : trimesters 10 tot 13 indien voltijds (en een bedrag naar rato van de fractie van de prestatie indien deeltijds) EUR : trimesters 1 tot EUR : trimesters 10 tot 21 indien voltijds (en een bedrag naar rato van de fractie van de prestatie indien deeltijds) EUR: trimesters 1 tot EUR : trimesters 6 tot 21 indien voltijds (en een bedrag naar rato van de fractie van de prestatie indien deeltijds) EUR: trimesters 1 tot 21 indien voltijds (en een bedrag EUR: trimesters 1 tot 21 indien voltijds (en een bedrag EUR: trimesters 1 tot EUR : trimesters 6 tot 21 indien voltijds (en een bedrag naar rato van de fractie van de prestatie indien deeltijds) Werkuitkering: bedrag en duur In de loop van de maand van de aanwerving en de 15 volgende EUR indien voltijds (en naar rato indien deeltijds) (1) EUR indien voltijds (en naar rato indien deeltijds) (1) In de loop van de maand van de aanwerving en de 11 volgende 750 EUR en vervolgens 500 EUR gedurende 16 indien voltijds (en naar rato indien deeltijds) (1) In de loop van de maand van de aanwerving en de 15 volgende In de loop van de maand van de aanwerving en de 29 volgende / In de loop van de maand van de aanwerving en de 11 volgende 750 EUR en vervolgens 500 EUR gedurende 16 indien voltijds (en naar rato indien deeltijds) (1) In de loop van de maand van de aanwerving en de 29 volgende EUR indien voltijds (en naar rato indien deeltijds) (1) 5 Meer info: zie technische fiche over de financiële tussenkomsten bij tewerkstelling, blz Technische fiche: WinWinPlan Jean-Luc Bienfet 1/ / 8

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 DE ANTI-CRISISMAATREGELEN VOOR DE BEDIENDEN WORDEN VERLENGD De anti-crisismaatregelen, die eerst maar liepen tot 31 december 2009, zijn zoals verwacht verlengd met zes maanden

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is?

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is? activa.brussels Waarover gaat het? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toegangsvoorwaarden van het Activa-plan vereenvoudigd om de Brusselse werkzoekenden nog meer kansen te bieden. U wilt opnieuw

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Wat is de bedoeling van de SINE-maatregel?

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen

(B.S ) Uittreksel m.b.t. de doelgroepverminderingen : a) de algemene bepalingen die betrekking hebben op alle bijdrageverminderingen Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Onder de beste voorwaarden genieten van activa.brussels, maak gebruik van Select Actiris om personeel aan te werven.

Onder de beste voorwaarden genieten van activa.brussels, maak gebruik van Select Actiris om personeel aan te werven. activa.brussels Bijgewerkt op 01/08/2019 Waarover gaat het? Rekruteren zonder uw loonkosten de hoogte in te jagen? Dat kan! activa.brussels helpt u om de stap te zetten naar een extra aanwerving... tegen

Nadere informatie

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO R S Z P P O Kwartaal:2012-04 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015-01 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen Inhoudstafel 6.1. Verminderingen

Nadere informatie

Het federaal normatief kader van de controle van de beschikbaarheid, uitgeoefend door de gewesten

Het federaal normatief kader van de controle van de beschikbaarheid, uitgeoefend door de gewesten Het federaal normatief kader van de controle van de beschikbaarheid, uitgeoefend door de gewesten 1 Algemeen Als gevolg van de Zesde Staatshervorming werd de bevoegdheid van de controle van de beschikbaarheid

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht?

Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht? Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht? Wanneer bent u een deeltijdse werknemer? U bent een "deeltijdse werknemer" wanneer: u volgens uw contract per week minder uren moet werken

Nadere informatie

Juridisch dossier. Regionalisering tewerkstellingsmaatregelen

Juridisch dossier. Regionalisering tewerkstellingsmaatregelen Juridisch dossier Regionalisering tewerkstellingsmaatregelen Wallonië Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Nieuwe maatregelen... 3 A. Werkuitkeringen - 25 jaar voor laag-of middengeschoolde werkzoekenden :... 3

Nadere informatie

Statistische focus - 2 de kwartaal 2012

Statistische focus - 2 de kwartaal 2012 Statistische focus - 2 de kwartaal 2012 Situatie op 15 april 2012 1. Inleiding De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie heeft de activering van het OCMW-publiek duidelijk

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

Juridisch dossier. Regionalisatie Wallonië

Juridisch dossier. Regionalisatie Wallonië Juridisch dossier Regionalisatie Wallonië Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Nieuwe maatregelen... 3 A. Werkuitkeringen - 25 jaar voor laag-of middengeschoolde werkzoekenden :... 3 B. Werkuitkeringen 12 maanden

Nadere informatie

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7.0 Methodologische nota De voornaamste voorwaarden om van werkloosheidsvergoedingen te kunnen genieten

Nadere informatie

Diksmuidelaan Berchem Tel.03/ Fax 03/

Diksmuidelaan Berchem Tel.03/ Fax 03/ LASTENVERLAGINGEN & ACTIVERING VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN FEBRUARI 2010 Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Tel.03/366.02.53 Fax 03/366.11.58 E-mail: post@vso.be LASTENVERLAGINGEN & ACTIVERING VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING : 1 ste aanvraag RU VW... datumstempel WB

IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING : 1 ste aanvraag RU VW... datumstempel WB De werknemer die uitkeringen wil genieten moet dit formulier, na de periode gedekt door loon, onmiddellijk indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. De werknemer die een vergoeding n.a.v. de beëindiging

Nadere informatie

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld?

Voor wie is het activerend beleid bij herstructureringen bedoeld? Infoblad - werknemers Het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevolge een collectief ontslag in het kader van het «activerend beleid bij herstructureringen» Voorafgaande opmerking

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS 1 van 66 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/4 2 van 66 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

OVERDRACHT WERKLOOSHEID OCMW: MONITORING 1 STE SEMESTER 2015

OVERDRACHT WERKLOOSHEID OCMW: MONITORING 1 STE SEMESTER 2015 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW C O N F E R E N C E D

Nadere informatie

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Erkende dienstenchequebedrijven moeten verzekerd zijn en de sociale wetgeving toepassen, maar ook andere verplichtingen betreffende

Nadere informatie

Evolutie van de toestand op de arbeidsmarkt van een cohorte van werkzoekenden

Evolutie van de toestand op de arbeidsmarkt van een cohorte van werkzoekenden Evolutie van de toestand op de arbeidsmarkt van een cohorte van werkzoekenden 1 Inleiding Dankzij de gegevens afkomstig van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid konden we de evolutie nagaan van de

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section "CPAS" Afdeling "Maatschappelijk

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Verantwoordelijke uitgever : Grégor Chapelle, Anspachlaan 65-1000 Brussel - 02/2014 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

2 Doelstelling: tewerkstelling in een onderneming: wat wil dat zeggen?

2 Doelstelling: tewerkstelling in een onderneming: wat wil dat zeggen? K.B. 500 euro Surf ook naar http://trinicom.miis.be/(s(fuqgcyfn0d2va345xuvefvmg))/direct.aspx?t=nl&cl=0 voor de faq van de POD MI over K.B. 500 euro. 1 Cumulmogelijkheden - ESF federaal - Art.60 7 OCMW-wet

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling 0 Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN 1 of 68 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN R S Z Kwartaal:2017/3 2 of 68 Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

loopbaanonderbreking in een openbare dienst

loopbaanonderbreking in een openbare dienst Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN 1 of 73 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESTUREN R S Z Kwartaal:2017/1 2 of 73 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Tewerkstellingsmaatregelen :overzicht HD/--/HD/eco.035/2010.35/123

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling?

FORMULIER DV94D. Waarom deze vrijstelling? AANVRAAG TOT VRIJSTELLING OM EEN OPLEIDING VIA TEWERKSTELLING TE VOLGEN IN EEN ONDERNEMING VOOR VORMING DOOR ARBEID (CSPI, EX-EFT: ENTREPRISE DE FORMATION PAR LE TRAVAIL) OF EEN ATELIER VOOR VORMING DOOR

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

Bevestiging tolkprestaties

Bevestiging tolkprestaties Hoe samenwerken Bevestiging tolkprestaties als sociaal ter tolk/vertaler plaatse met Brussel Onthaal vzw? Beste tolk/vertaler, Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat je goed nadenkt over welk

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan: beperking van de jobs die in aanmerking komen als vervanger

Vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan: beperking van de jobs die in aanmerking komen als vervanger Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 35 bus 37 1030 BRUSSEL www.zorg-en-gezondheid.be Aan de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

U WILT STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN IN HET HOGER SECUNDAIR ONDERWIJS HERVATTEN?

U WILT STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN IN HET HOGER SECUNDAIR ONDERWIJS HERVATTEN? U WILT STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN IN HET HOGER SECUNDAIR ONDERWIJS HERVATTEN? Waarover gaat het? Met deze vrijstelling kunt u studies met volledig leerplan in het secundair onderwijs volgen en behoudt

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Gesubsidieerde tewerkstelling via het OCMW: Algemeenheden

Gesubsidieerde tewerkstelling via het OCMW: Algemeenheden Gesubsidieerde tewerkstelling via het OCMW: Algemeenheden Versie nr: 1 Laatste wijziging: 25-11-2011 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is gesubsidieerde tewerkstelling (GT) via het

Nadere informatie

focus op werknemers met behoud van rechten

focus op werknemers met behoud van rechten focus op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

02 Veiligheid - Preventie. 03 Armoedebestrijding. 06 Tewerkstelling. 09 Migratie - Asielbeleid

02 Veiligheid - Preventie. 03 Armoedebestrijding. 06 Tewerkstelling. 09 Migratie - Asielbeleid 01 Fiscaliteit 02 Veiligheid - Preventie 03 Armoedebestrijding 04 Milieu - Energie - Klimaat 05 Mobiliteit 06 Tewerkstelling 07 Gezondheid 08 Huisvesting 09 Migratie - Asielbeleid 10 Beliris INITIATIEFNEMER

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS 1 van 65 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2016/2 2 van 65 6. Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen 6.1. Verminderingen van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie