Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatregelen 50+ opgemaakt door:"

Transcriptie

1 Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09

2 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel) Doelgroepvermindering oudere werknemers ( 50 en 57 jaar) (federale maatregel) Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: ACTIVA (federale maatregel) 1.4. Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: activa preventieen veiligheidspersoneel (federale maatregel) Ervaringsfonds (federale maatregel) 10 2 Werknemers maatregelen Hebt u, als werkloze van 50 jaar of ouder, recht op werkhervattingstoeslag? (federale maatregel) Hebt u recht op seniorvakantie? (federale maatregel) Langer werken loont - Hoeveel bedraagt de pensioenbonus? (federale maatregel) 2.4. Wat is outplacement? Wie heeft er recht op? Wat zijn de rechten en plichten als werknemer? Hoe verloopt outplacement? (federale maatregel) Maatregelen 50+ 2

3 1. Werkgevers maatregelen 1.1 De tewerkstellingspremie 50+ OMSCHRIJVING De Premie 50+ is een maatregel van de Vlaamse Regering die een betekenisvolle vermindering van de loonkost zal meebrengen voor werkgevers die een niet-werkende werkzoekende 50-plusser aanwerven met een contract van onbepaalde duur. Deze loonkostvermindering geldt voor 4 opeenvolgende kwartalen. WERKGEVERS? Deze maatregel geldt voor alle werkgevers met een exploitatiezetel (=vestiging) in het Vlaams Gewest of de werkgevers die zich ertoe verbinden een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest te vestigen binnen de 5 kwartalen te rekenen vanaf de indiensttreding van de 50-plusser. Wie kan geen beroep doen op deze maatregel? openbare instellingen; bedrijven waarvan de loonkosten, gedurende het jaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de tewerkstellingspremie, voor meer dan vijftig procent gefinancierd werden met subsidies verleend door de federale of Vlaamse overheid; de steenkoolsector en de scheepsbouw (toepassing van Verordening nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002). WERKZOEKENDEN? De niet-werkende werkzoekende ouder dan 50 jaar die: minstens 1 dag voorafgaand aan de indiensttreding als zodanig is ingeschreven bij de VDAB of een uitkering krijgt van het ziekenfonds; wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur; in de zes voorafgaand aan de indiensttreding niet bij dezelfde of een andere onderneming van de technische bedrijfseenheid in dienst is geweest; geen prestaties levert die vergoed zullen worden via het dienstencheque-systeem. COMBINATIE MET IBO Een onderneming kan een premie krijgen als de werkzoekende eerst als IBO-cursist (Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming) in dienst is geweest. Een IBO wordt gelijkgesteld met een periode van werkloosheid. IBO is een opleidingsovereenkomst, geen arbeidsovereenkomst. Na een IBO heeft de werkgever de verplichting de werkzoekende aan te werven met een contract van onbepaalde duur. Als de onderneming en de werkzoekende aan de voorwaarden voldoen, kan een premie worden toegekend. PREMIE Volgende tewerkstellingspremies zijn van toepassing voor indiensttredingen vanaf 01/01/09: Maatregelen 50+ 3

4 1.200 EUR per kwartaal voor een brutoloon van tot EUR per kwartaal; EUR per kwartaal voor een brutoloon van tot EUR per kwartaal; EUR per kwartaal voor een brutoloon van tot EUR per kwartaal EUR per kwartaal voor een brutoloon hoger dan EUR per kwartaal. De premie wordt toegekend voor een maximale periode van 4 opeenvolgende kwartalen, te rekenen vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal van indiensttreding van de werknemer. De werknemer dient 5 kwartalen in dienst te blijven. AANVRAAG- PROCEDURE Uiterlijk binnen de 3 na de datum van indiensttreding van de niet-werkende werkzoekende kan de premie online aangevraagd worden via de VDAB-website op Om een aanvraag te kunnen indienen moet u als werkgever geregistreerd zijn in de gegevensbank van de VDAB. CONTROLE EN SANCTIES De VDAB schorst de betaling van de tewerkstellingspremie en vordert uitbetaalde premies terug als blijkt: dat de onderneming één of meer werknemers heeft ontslagen met de bedoeling ze te vervangen door één of meer nietwerkende werkzoekenden die recht geven op de tewerkstellingspremie; dat de onderneming de vereiste voorwaarden niet nageleefd heeft. Indien de werknemer binnen de termijn van 5 kwartalen zelf ontslag neemt of om dringende redenen wordt ontslagen, worden de uitbetaalde tewerkstellingspremies niet teruggevorderd van de onderneming. MEER INFORMATIE Meer informatie vindt u op of u kunt contact opnemen met de VDAB-Servicelijn op het nummer of met uw regionale VDAB-contactpersoon. Maatregelen 50+ 4

5 1.2 Doelgroepvermindering oudere werknemers ( 50 en 57 jaar) DOELSTELLING Deze maatregel wil de tewerkstelling van oudere werknemers aanmoedigen via het toekennen van een bijkomende lastenverlaging. WERKGEVERS? De doelgroepvermindering is enkel van toepassing op werkgevers uit de privé-sector, inclusief gezins- en bejaardenhulp. De vermindering is niet van toepassing op de sociale Maribel - werkgevers of sociale en beschutte werkplaatsen. WERKNEMERS? Deze doelgroepvermindering kan slechts genoten worden voor: werknemers, die onder alle takken van de sociale zekerheid vallen; leeftijd- en loonvoorwaarden: 1) werknemers, die minstens 50 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal en een referte kwartaalloon hebben dat lager is dan EUR. 2) werknemers, die op de laatste dag van het kwartaal minstens 57 jaar zijn en een referte kwartaalloon hebben van EUR of meer. FINANCIËLE VOORDELEN Indien het referteloon per kwartaal lager is dan EUR, wordt bij voltijdse tewerkstelling de vermindering gebaseerd op volgende formules: 1) voor een werknemer die nog geen 57 jaar is: (leeftijd - 49) x (400 EUR x 12.5%) 2) voor een werknemer die 57 jaar is: 400 EUR + [(leeftijd 57) x (400 EUR x 12,5%)] Indien het referteloon per kwartaal gelijk aan of groter is dan EUR bedraagt de vermindering 400 EUR voor de werknemers die de leeftijd van 57 jaar bereikt hebben. Deze doelgroepvermindering kan vanaf gecombineerd worden met de doelgroepvermindering voor 50+ (mits aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldaan wordt). STAPPENPLAN De werkgever duidt in de driemaandelijkse aangifte van de RSZ naast de lijn van de betrokken werknemer aan dat hij/zij hiervoor van het voordeel van deze maatregel wenst te genieten. MEER INFORMATIE Meer informatie vindt u op of u kunt contact opnemen met de VDAB- Servicelijn op het nummer of met uw regionale VDAB-contactpersoon. Maatregelen 50+ 5

6 1.3 Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: ACTIVA DOELSTELLING Deze doelgroepvermindering voorziet een bijkomende lastenverlaging voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden. WERKGEVERS? Werkgevers uit de privé-sector, vzw's, lokale en regionale besturen, onderwijsinstellingen (niet voor aanwerving van onderwijzend of academisch personeel), overheidsbedrijven, openbare financiële instellingen, openbare vervoersmaatschappijen, interim-kantoren (zowel privé als afhankelijk van een openbare dienst). Let op: statutaire aanwervingen komen niet in aanmerking. WERKZOEKENDEN? Langdurig niet-werkende werkzoekenden, al dan niet steungerechtigd (hetzij werkloosheidsuitkering, hetzij leefloon). HOE DE VOORDELEN VERKRIJGEN? De werkgever neemt iemand in dienst met een geldige werkkaart of vraagt de werkkaart aan bij het werkloosheidsbureau van de verblijfplaats van de werknemer binnen de 30 dagen na indiensttreding. FINANCIËLE VOORDELEN 1. Bij aanwerving van een langdurig niet-werkende werkzoekende kan de werkgever een vermindering van de werkgevers-bijdragen genieten. Deze vermindering bedraagt 1000 EUR of 400 EUR per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling. Het bedrag en de duurtijd hangen af van: de leeftijd van de werkzoekende en de periode van niet-werkend werkzoekend zijn. 2. Als deze werkzoekende op het ogenblik van de aanwerving daarenboven steun- of leefloongerechtigd is, kan de werkgever in bepaalde gevallen van de RVA of het OCMW een tussenkomst krijgen in het nettoloon voor een bedrag van maximum 500 EUR per maand voor een voltijdse tewerkstelling. MEER INFORMATIE Meer informatie vindt u op of of bij je lokale RVA kantoor. (...) Maatregelen 50+ 6

7 OVERZICHT FINANCIËLE VOORDELEN Duur van inschrijving als niet-werkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en ervoor WERKZOEKENDEN JONGER DAN 25 JAAR RSZ-voordeel Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVA-geactiveerde OCMW-steun) 1 dag Geen OCMW: Tijdens de maand van de indienstneming en de 23 volgende 500 EUR (*); RVA: geen werkuitkering. 12 in in in in EUR(*): kwartaal 1 tot 5 OCMW: Tijdens de maand van de indienstneming en de 23 volgende 500 EUR(*); RVA: 16 werkuitkering EUR(*): kwartaal 1 tot 9 Tijdens de maand van de indienstneming en de 15 volgende 500 EUR(*) 1000 EUR(*): kwartaal 1 tot EUR(*) kwartaal 10 tot EUR(*): kwartaal 1 tot EUR(*): kwartaal 10 tot 21 Tijdens de maand van de indienstneming en de 23 volgende 500 EUR(*) Tijdens de maand van de indienstneming en de 29 volgende 500 EUR(*) WERKZOEKENDEN VAN MINSTENS 25 JAAR EN JONGER DAN 45 JAAR Duur van inschrijving als niet-werkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en ervoor RSZ-voordeel (forfait en duur) Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVA-geactiveerde OCMW-steun) 12 in in in EUR(*): kwartaal 1 tot 5 Onbestaande 1000 EUR(*): kwartaal 1 tot 9 Tijdens de maand van de indienstneming en de 15 volgende 500 EUR(*) 1000 EUR(*): kwartaal 1 tot EUR(*) kwartaal 10 tot 13 Tijdens de maand van de indienstneming en de 23 volgende 500 EUR(*) 60 in EUR(*): kwartaal 1 tot EUR(*): kwartaal 10 tot 21 Tijdens de maand van de indienstneming en de 29 volgende 500 EUR(*) Duur van inschrijving als niet werkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en ervoor 6 in 9 WERKZOEKENDEN VAN MINSTENS 45 JAAR RSZ-voordeel (forfait en duur) 1000 EUR(*): kwartaal 1 tot EUR (*): kwartaal 6 tot 21 Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVAgeactiveerde OCMW-steun) onbestaande 12 in in EUR(*): kwartaal 1 tot EUR(*): kwartaal 1 tot 21 onbestaande Tijdens de maand van de indienstneming en de 29 volgende 500 EUR(*) (*) bedrag voor een voltijdse tewerkstelling per kwartaal; bij een deeltijds kwartaal of deeltijdse tewerkstelling wordt een verrekening gemaakt. Maatregelen 50+ 7

8 1.4 Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: activa preventie- en veiligheidspersoneel DOELSTELLING Deze doelgroepvermindering voorziet een bijkomende lastenverlaging voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden. WERKGEVERS? Gemeenten die een veiligheidscontract hebben afgesloten met de minister van Binnenlandse Zaken. WERKZOEKENDEN? Langdurig niet-werkende werkzoekenden, al dan niet steungerechtigd (hetzij werkloosheidsuitkering, hetzij leefloon). Opgelet: de voordelen van Activa PVP worden enkel toegekend voor bijkomende aanwervingen en niet voor vervangingen van statutair en contractueel personeel, behalve voor vervangingen van contractueel veiligheids- en preventiepersoneel. HOE DE VOORDELEN VERKRIJGEN? De werkgever neemt iemand in dienst met een geldige werkkaart Activa PVP of vraagt de werkkaart aan bij het werkloosheidsbureau van de verblijfplaats van de werknemer binnen de 30 dagen na indiensttreding. FINANCIËLE VOORDELEN 1. Bij aanwerving van een langdurig niet-werkende werkzoekende kan de werkgever een vermindering van de werkgevers-bijdragen genieten. Deze vermindering bedraagt 1000 EUR of 400 EUR per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling. Het bedrag en de duurtijd hangen af van: de leeftijd van de werkzoekende en de periode van niet-werkend werkzoekend zijn. 2. Als deze werkzoekende op het ogenblik van aanwerving daarenboven steun- of leefloongerechtigd is, kan de werkgever in bepaalde gevallen van de RVA of het OCMW een tussenkomst krijgen in het nettoloon voor een bedrag van maximum 1100 EUR per maand voor een voltijdse tewerkstelling. MEER INFORMATIE Meer informatie kan u vinden op de website van RVA of bij je lokale RVA kantoor (...) Maatregelen 50+ 8

9 OVERZICHT FINANCIËLE VOORDELEN Werkzoekenden jonger dan 25 jaar Duur van inschrijving als nietwerkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en een aantal ervoor RSZ-voordeel (forfait en duur) Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVAgeactiveerde OCMW-steun) 12 in EUR(*): kwartaal 1 tot 21 Tijdens de maand van de indienstneming en de 59 volgende 900 EUR (*) Werkzoekenden van minstens 25 jaar en jonger dan 45 jaar Duur van inschrijving als nietwerkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en een aantal ervoor RSZ-voordeel (forfait en duur) Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVAgeactiveerde OCMW-steun) 24 in EUR(*): kwartaal 1 tot 21 Tijdens de maand van de indienstneming en de 59 volgende 900 EUR (*) Werkzoekenden van minstens 45 jaar Duur van inschrijving als niet-werkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en een aantal ervoor RSZ-voordeel (forfait en duur) Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVA-geactiveerde OCMW-steun) 6 in EUR (*): onbeperkt 1100 EUR (*): onbeperkt (*) bedrag voor een voltijdse tewerkstelling per kwartaal; bij een deeltijds kwartaal of een deeltijdse tewerkstelling wordt een verrekening gemaakt. Maatregelen 50+ 9

10 1.5 Ervaringsfonds DOELSTELLING Betoelaging van verbeteringen aan de arbeidsmogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsorganisatie met als doel ervaren werknemers (45+) langer aan de slag houden; o.a. ervaren werknemers de mogelijkheid geven nieuwe ervaringen op te doen of de vaardigheden die in een ander werk verworven werden, valoriseren; de overgang van beroepservaring van de ene op de andere generatie waarborgen; werkomgeving of organisatie aangenamer en dus aantrekkelijker maken voor oudere werknemers; de ondernemingen aanzetten tot een personeelsbeleid dat meer ervaren werknemers omvat. WERKGEVERS? Elke werkgever die afhangt van een paritair comité. (niet van toepassing op openbare diensten, centra voor beroepsopleiding en het vrij onderwijs wanneer het gaat om gesubsidieerde personeelsleden) WERKNEMERS? VOORDELEN? Alle 45+ers Ondernemingen kunnen een toelage krijgen voor: het in kaart brengen van de werkbaarheid en het analyseren van de arbeidsomstandigheden met goedgekeurde meetinstrumenten ( 12/betrokken werknemer, maximum 70% bewezen kosten) verbeteringsprojecten (50% bewezen kosten met maximum 500 /betrokken werknemer/maand) Indien het verbeteringsproject (B) gekoppeld wordt aan een meetinstrument of diagnosemethode (A) wordt de toelage verhoogd tot 70% bewezen kosten met een maximum van 750 /betrokken werknemer/maand) Ter informatie: Sectoren kunnen een toelage krijgen voor: het voeren van sensibilisatiecampagnes het ontwikkelen van meetinstrumenten voor het meten van werkbaarheid het financieren van een premie die de overgang van nachtploeg naar dagarbeid compenseert SPECIFIEKE VOORWAARDEN niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren, geen gerechtelijk akkoord hebben verkregen; gedurende de laatste twee jaar voldaan hebben aan sociale en fiscale verplichtingen; de maatregelen moeten effectief worden uitgevoerd ten aanzien van de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen; Maatregelen

11 de werknemers, waarvoor de actie werd ondernomen, moeten ten minste gedurende één jaar verder worden tewerkgesteld volgens de beschreven arbeidsomstandigheden, of arbeidsorganisatie. Niet combineerbaar met andere voordelen voor hetzelfde doel en dezelfde werknemer. Wel met RSZ-verminderingen in het kader van bv. Activa 45-plus MEER INFORMATIE Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Mark Boulanger Ernest Blerotstraat Brussel, Tel Fax of Maatregelen

12 2. Werknemers maatregelen 2.1 Hebt u, als werkloze van 50 jaar of ouder, recht op werkhervattingstoeslag? OMSCHRIJVING De werkhervattingstoeslag van 182,85 per maand wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend aan werklozen van 50 jaar of ouder die het werk hervatten. Het gaat om een vergoeding ten laste van de RVA die u wordt toegekend als aanvulling op uw loon. Over welke werkhervatting gaat het? U moet opnieuw aan het werk gaan - in loondienst of als statutair personeelslid (bv. leerkracht). De toeslag kan worden toegekend ongeacht de werkrooster (voltijds of deeltijds), het bedrag van het loon of het soort contract (bepaalde duur, onbepaalde duur, vervangingscontract, interim, activa,.). - als zelfstandige in hoofdberoep - Toeslag onbeperkte duur voor +20jr, 36 voor -20jr met vermindering van het bedrag telkens na 12. VOORWAARDEN Werkhervatting als loontrekkende of statutair personeelslid U moet uitkeringsgerechtigd volledig werkloze zijn. Bruggepensioneerden die het werk hervatten, hebben geen recht op de werkhervattingstoeslag. U moet - werkloos en minstens 50 jaar oud zijn - het werk hervat hebben na recht hebben op een anciënniteitstoeslag (zie infoblad Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? ) Werkhervatting bij de vroegere werkgever? Indien u het werk hervat bij uw vroegere werkgever ( of voor de groep waartoe uw vroegere werkgever behoort) binnen 6 die volgen op uw laatste tewerkstelling bij hem in dienst, hebt u geen recht op de toeslag en dit, ongeacht het type overeenkomst die u met uw vroegere werkgever had (vervanging, interim, bepaalde duur,.) U moet in België verblijven Om de toeslag te genieten, moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven (uitgezonderd enkele bijzondere situaties). U mag de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben en geen recht hebben op een volledig rustpensioen Werkhervatting als zelfstandige in hoofdberoep U moet uitkeringsgerechtigd volledig werkloze zijn. Bruggepensioneerden die zich als zelfstandige vestigen, hebben geen recht op de werkhervattingstoeslag U moet - Werkloos en minstens 50 jaar oud zijn - U gevestigd hebben als zelfstandige na recht hebben op een anciënniteitstoeslag. Uitoefening van een zelfstandige activiteit voor de vroegere werkgever? U moet zich ertoe verbinden geen enkele prestatie als zelfstandige te leveren ten voordele of voor rekening van uw vroegere werkgever (of van de groep waartoe uw vroegere werkgever behoort) U moet in België verblijven Om de toeslag te genieten, moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven ( uitgezonderd enkele bijzondere situaties). U mag de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben en geen recht hebben op een volledig rustpensioen MEER INFORMATIE meer informatie over de werkhervattingstoeslag kan je terugvinden op de website van RVA of bij je lokale RVA kantoor Maatregelen

13 2.2 Hebt u recht op seniorvakantie? OMSCHRIJVING Werknemers van 50 jaar of ouder die het werk hervatten als loontrekkende in de privésector hebben recht op seniorvakantie ter aanvulling van hun onvolledig recht op gewone betaalde vakantie. De voornoemde werknemer die het werk hervat als loontrekkende en geen recht heeft op 4 weken betaalde vakantie ingevolge een periode volledige werkloosheid of invaliditeit in de loop van het vorige jaar, kan seniorvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke dag seniorvakantie ontvangt hij een seniorvakantieuitkering ten laste van werkloosheidsverzekering, gelijk aan 65% van zijn begrensd loon. VOORWAARDEN Om recht te hebben op seniorvakantie: - moet u minstens 50 jaar zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar (het vakantiedienstjaar = het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u vakantie neemt) - mag u geen recht hebben op 4 weken betaalde vakantie tijdens het vakantiejaar, ingevolge een periode volledige werkloosheid of invaliditeit (na een jaar ziekte) in de loop van het vakantiedienstjaar. De regeling van de seniorvakantie is niet van toepassing indien het onvolledige recht op betaalde vakantie het gevolg is van andere onderbrekingen, zoals tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, onbetaald verlof, loopbaanonderbreking enz MEER INFORMATIE meer informatie over de seniorvakantie kan je terugvinden op de website van RVA of bij je lokale RVA kantoor Maatregelen

14 2.3 Langer werken loont Hoeveel bedraagt de pensioenbonus? OMSCHRIJVING Blijven werken na je 62 ste is voortaan een beetje lonender. Bovenop je pensioen verdien je een bonus. Per gewerkte dag vanaf je 62 ste krijg je later levenslang twee euro extra per dag. De pensioenbonus is op 1 januari 2007 in werking getreden voor arbeiders en bedienden. De pensioenbonus voor zelfstandigen wordt apart geregeld. HOEVEEL BEDRAAGT DE PENSIOENBONUS Twee euro per dag, levenslang bovenop je werknemerspensioen. En dit voor elke dag die je blijft werken te rekenen vaf 1 januari van het jaar waarin je 62 wordt of waarin je aan je 44 ste loopbaanjaar begint. Dit laatste is van belang voor wie al op heel jonge leeftijd uit werken ging. Per jaar mag je 30 dagen van het werk afwezig zijn wegens ziekte of een andere gelijkgestelde reden. Deze dagen tellen mee voor de bonus. De teller blijft lopen tot je met pensioen gaat. Dit kan tot je 65 ste verjaardag. Heb je dan nog geen bewezen loopbaan van 45 jaren en bijgevolg nog geen recht hebt op je volledige pensioen, dan mag je doorgaan tot je aan 45 loopbaanjaren bent geraakt. MAXIMUMBEDRAG MEER INFORMATIE We nemen een voorbeeld. Drie jaar blijven werken vanaf je 62ste levert een pensioenbonus op van 1872 euro. Daarbij komt de aangroei van je wettelijk pensioen doordat je loopbaan drie jaar langer is. Stel dat je jaarloon euro bruto bedraagt, en je dus aan het zgn. plafond zit (al wat je méér verdient voegt geen eurocent toe aan je wettelijke pensioen), dan stijgt jouw wettelijk pensioen volgens berekeningen in de krant De Standaard met 1766 euro per jaar. Samen geeft dat ongeveer 3600 euro per jaar extra inkomen als gepensioneerde. Opgelet: dit is bruto, en het voorbeeld geldt voor een alleenstaande. Heel ruw geschat (elk geval is anders) komen we in dit voorbeeld aan zo n 200 euro netto extra per maand voor de rest van je leven. Meer informatie over de pensioenbonus kan je terugvinden bij de Rijksdienst voor pensioenen - website of via de vakbond. Maatregelen

15 2.4 Wat is outplacement? Wie heeft er recht op? Wat zijn de rechten en plichten als werknemer? Hoe verloopt outplacement? OMSCHRIJVING "Outplacement" of "outplacementbegeleiding" staat voor een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde, de dienstverlener genaamd, individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien. Het gaat bijvoorbeeld om: - psychologische begeleiding - logistieke en administratieve steun - opmaken van een persoonlijke balans - hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar dienstbetrekkingen - begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst - begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu De dienstverlener kan een openbare dienst zijn (ACTIRIS, ADG, FOREM), een privébureau, een reconversiecel,. WIE HEEFT RECHT OP OUTPLACEMENT? U hebt recht op een outplacement als u tegelijk voldoet aan de volgende voorwaarden: - u bent door een arbeidsovereenkomst verbonden met een werkgever uit de privésector; - u bent ontslagen maar niet wegens dringende reden; - op het ogenblik van het ontslag (= kennisgeving van de opzeggingstermijn of onmiddellijke verbreking van de overeenkomst) bent u minstens 45 jaar oud én hebt u minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij die werkgever; Het recht wordt niet langer toegekend vanaf het ogenblik waarop u het rustpensioen kan aanvragen. Bent u een bruggepensioneerde werknemer die ontslagen is vóór , dan hebt u geen recht op outplacement, tenzij u met brugpensioen gaat ingevolge een collectief ontslag in het kader van het "activerend beleid bij herstructureringen". Zie wat dat betreft het infoblad "Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van een collectief ontslag als gevolg van een herstructurering?". U kunt dit infoblad raadplegen en downloaden op onze website U hebt met andere woorden slechts recht op outplacement op basis van uw inschrijving in een tewerkstellingscel. Bent u na ontslagen, dan hebt u wel recht op outplacement, zelfs al bent u bruggepensioneerde. Ontslag Het recht op outplacement vereist ontslag door de werkgever, d.w.z. een handeling waarbij de werkgever u ter kennis brengt dat hij besloten heeft een einde te maken aan de tussen u bestaande arbeidsovereenkomst. Er is geen sprake van ontslag door de werkgever als de Maatregelen

16 arbeidsovereenkomst een einde neemt door: - het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd gesloten werd; - de voltooiing van het werk waarvoor de arbeidsovereenkomst gesloten werd; - overmacht; - vrijwillige werkverlating; -. Wat zijn de plichten als werknemer Als werknemer van 45 jaar of meer moet u: - Ingaan op een aanbod tot outplacement; - Meewerken aan een aanbod tot outplacement; - Het outplacement vragen waarop u recht heeft, indien uw werkgever u dit niet biedt. U kan uitgesloten worden van het genot van werkloosheidsuitkeringen als u deze plichten niet naleeft. De concrete invulling van deze plichten kan verschillen naargelang uw situatie. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de RVA Hoe verloopt het outplacement Uw ontslag werd betekend na ? Voor ontslagen (= kennisgeving van de opzeggingstermijn of onmiddellijke verbreking van de overeenkomst) betekend na , geldt dat de werkgever spontaan een concreet en geldig outplacement moet aanbieden aan alle ontslagen werknemers die er recht op hebben. Bij wijze van uitzondering moet hij aan bepaalde werknemers slechts een concreet en geldig outplacement aanbieden nadat zij hem er uitdrukkelijk om verzoeken. Uw ontslag werd betekend voor ? Voor ontslagen (= kennisgeving van de opzeggingstermijn of onmiddellijke verbreking van de overeenkomst) betekend voor , geldt dat de werkgever het recht op outplacement moet aanbieden aan elke werknemer die er recht op heeft. Hij kan deze plicht vervullen door een concreet outplacement aan te bieden of door de werknemer te informeren over zijn (theoretisch) recht op outplacement. MEER INFORMATIE Om te weten of en hoe uw werkgever u spontaan een outplacement moet aanbieden en/of over het aanbieden van (het recht op) outplacement raadpleegt u het infoblad voor werkgevers "Wat is outplacement? Wie heeft recht op outplacement? Wat zijn uw plichten als werkgever? Hoe verloopt outplacement?". U kunt dit infoblad raadplegen en downloaden op de website of je kan terecht bij je lokale RVA kantoor. Maatregelen

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap. Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be De dienstencheques

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie