Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatregelen 50+ opgemaakt door:"

Transcriptie

1 Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09

2 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel) Doelgroepvermindering oudere werknemers ( 50 en 57 jaar) (federale maatregel) Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: ACTIVA (federale maatregel) 1.4. Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: activa preventieen veiligheidspersoneel (federale maatregel) Ervaringsfonds (federale maatregel) 10 2 Werknemers maatregelen Hebt u, als werkloze van 50 jaar of ouder, recht op werkhervattingstoeslag? (federale maatregel) Hebt u recht op seniorvakantie? (federale maatregel) Langer werken loont - Hoeveel bedraagt de pensioenbonus? (federale maatregel) 2.4. Wat is outplacement? Wie heeft er recht op? Wat zijn de rechten en plichten als werknemer? Hoe verloopt outplacement? (federale maatregel) Maatregelen 50+ 2

3 1. Werkgevers maatregelen 1.1 De tewerkstellingspremie 50+ OMSCHRIJVING De Premie 50+ is een maatregel van de Vlaamse Regering die een betekenisvolle vermindering van de loonkost zal meebrengen voor werkgevers die een niet-werkende werkzoekende 50-plusser aanwerven met een contract van onbepaalde duur. Deze loonkostvermindering geldt voor 4 opeenvolgende kwartalen. WERKGEVERS? Deze maatregel geldt voor alle werkgevers met een exploitatiezetel (=vestiging) in het Vlaams Gewest of de werkgevers die zich ertoe verbinden een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest te vestigen binnen de 5 kwartalen te rekenen vanaf de indiensttreding van de 50-plusser. Wie kan geen beroep doen op deze maatregel? openbare instellingen; bedrijven waarvan de loonkosten, gedurende het jaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de tewerkstellingspremie, voor meer dan vijftig procent gefinancierd werden met subsidies verleend door de federale of Vlaamse overheid; de steenkoolsector en de scheepsbouw (toepassing van Verordening nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002). WERKZOEKENDEN? De niet-werkende werkzoekende ouder dan 50 jaar die: minstens 1 dag voorafgaand aan de indiensttreding als zodanig is ingeschreven bij de VDAB of een uitkering krijgt van het ziekenfonds; wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur; in de zes voorafgaand aan de indiensttreding niet bij dezelfde of een andere onderneming van de technische bedrijfseenheid in dienst is geweest; geen prestaties levert die vergoed zullen worden via het dienstencheque-systeem. COMBINATIE MET IBO Een onderneming kan een premie krijgen als de werkzoekende eerst als IBO-cursist (Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming) in dienst is geweest. Een IBO wordt gelijkgesteld met een periode van werkloosheid. IBO is een opleidingsovereenkomst, geen arbeidsovereenkomst. Na een IBO heeft de werkgever de verplichting de werkzoekende aan te werven met een contract van onbepaalde duur. Als de onderneming en de werkzoekende aan de voorwaarden voldoen, kan een premie worden toegekend. PREMIE Volgende tewerkstellingspremies zijn van toepassing voor indiensttredingen vanaf 01/01/09: Maatregelen 50+ 3

4 1.200 EUR per kwartaal voor een brutoloon van tot EUR per kwartaal; EUR per kwartaal voor een brutoloon van tot EUR per kwartaal; EUR per kwartaal voor een brutoloon van tot EUR per kwartaal EUR per kwartaal voor een brutoloon hoger dan EUR per kwartaal. De premie wordt toegekend voor een maximale periode van 4 opeenvolgende kwartalen, te rekenen vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal van indiensttreding van de werknemer. De werknemer dient 5 kwartalen in dienst te blijven. AANVRAAG- PROCEDURE Uiterlijk binnen de 3 na de datum van indiensttreding van de niet-werkende werkzoekende kan de premie online aangevraagd worden via de VDAB-website op Om een aanvraag te kunnen indienen moet u als werkgever geregistreerd zijn in de gegevensbank van de VDAB. CONTROLE EN SANCTIES De VDAB schorst de betaling van de tewerkstellingspremie en vordert uitbetaalde premies terug als blijkt: dat de onderneming één of meer werknemers heeft ontslagen met de bedoeling ze te vervangen door één of meer nietwerkende werkzoekenden die recht geven op de tewerkstellingspremie; dat de onderneming de vereiste voorwaarden niet nageleefd heeft. Indien de werknemer binnen de termijn van 5 kwartalen zelf ontslag neemt of om dringende redenen wordt ontslagen, worden de uitbetaalde tewerkstellingspremies niet teruggevorderd van de onderneming. MEER INFORMATIE Meer informatie vindt u op of u kunt contact opnemen met de VDAB-Servicelijn op het nummer of met uw regionale VDAB-contactpersoon. Maatregelen 50+ 4

5 1.2 Doelgroepvermindering oudere werknemers ( 50 en 57 jaar) DOELSTELLING Deze maatregel wil de tewerkstelling van oudere werknemers aanmoedigen via het toekennen van een bijkomende lastenverlaging. WERKGEVERS? De doelgroepvermindering is enkel van toepassing op werkgevers uit de privé-sector, inclusief gezins- en bejaardenhulp. De vermindering is niet van toepassing op de sociale Maribel - werkgevers of sociale en beschutte werkplaatsen. WERKNEMERS? Deze doelgroepvermindering kan slechts genoten worden voor: werknemers, die onder alle takken van de sociale zekerheid vallen; leeftijd- en loonvoorwaarden: 1) werknemers, die minstens 50 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal en een referte kwartaalloon hebben dat lager is dan EUR. 2) werknemers, die op de laatste dag van het kwartaal minstens 57 jaar zijn en een referte kwartaalloon hebben van EUR of meer. FINANCIËLE VOORDELEN Indien het referteloon per kwartaal lager is dan EUR, wordt bij voltijdse tewerkstelling de vermindering gebaseerd op volgende formules: 1) voor een werknemer die nog geen 57 jaar is: (leeftijd - 49) x (400 EUR x 12.5%) 2) voor een werknemer die 57 jaar is: 400 EUR + [(leeftijd 57) x (400 EUR x 12,5%)] Indien het referteloon per kwartaal gelijk aan of groter is dan EUR bedraagt de vermindering 400 EUR voor de werknemers die de leeftijd van 57 jaar bereikt hebben. Deze doelgroepvermindering kan vanaf gecombineerd worden met de doelgroepvermindering voor 50+ (mits aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldaan wordt). STAPPENPLAN De werkgever duidt in de driemaandelijkse aangifte van de RSZ naast de lijn van de betrokken werknemer aan dat hij/zij hiervoor van het voordeel van deze maatregel wenst te genieten. MEER INFORMATIE Meer informatie vindt u op of u kunt contact opnemen met de VDAB- Servicelijn op het nummer of met uw regionale VDAB-contactpersoon. Maatregelen 50+ 5

6 1.3 Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: ACTIVA DOELSTELLING Deze doelgroepvermindering voorziet een bijkomende lastenverlaging voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden. WERKGEVERS? Werkgevers uit de privé-sector, vzw's, lokale en regionale besturen, onderwijsinstellingen (niet voor aanwerving van onderwijzend of academisch personeel), overheidsbedrijven, openbare financiële instellingen, openbare vervoersmaatschappijen, interim-kantoren (zowel privé als afhankelijk van een openbare dienst). Let op: statutaire aanwervingen komen niet in aanmerking. WERKZOEKENDEN? Langdurig niet-werkende werkzoekenden, al dan niet steungerechtigd (hetzij werkloosheidsuitkering, hetzij leefloon). HOE DE VOORDELEN VERKRIJGEN? De werkgever neemt iemand in dienst met een geldige werkkaart of vraagt de werkkaart aan bij het werkloosheidsbureau van de verblijfplaats van de werknemer binnen de 30 dagen na indiensttreding. FINANCIËLE VOORDELEN 1. Bij aanwerving van een langdurig niet-werkende werkzoekende kan de werkgever een vermindering van de werkgevers-bijdragen genieten. Deze vermindering bedraagt 1000 EUR of 400 EUR per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling. Het bedrag en de duurtijd hangen af van: de leeftijd van de werkzoekende en de periode van niet-werkend werkzoekend zijn. 2. Als deze werkzoekende op het ogenblik van de aanwerving daarenboven steun- of leefloongerechtigd is, kan de werkgever in bepaalde gevallen van de RVA of het OCMW een tussenkomst krijgen in het nettoloon voor een bedrag van maximum 500 EUR per maand voor een voltijdse tewerkstelling. MEER INFORMATIE Meer informatie vindt u op of of bij je lokale RVA kantoor. (...) Maatregelen 50+ 6

7 OVERZICHT FINANCIËLE VOORDELEN Duur van inschrijving als niet-werkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en ervoor WERKZOEKENDEN JONGER DAN 25 JAAR RSZ-voordeel Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVA-geactiveerde OCMW-steun) 1 dag Geen OCMW: Tijdens de maand van de indienstneming en de 23 volgende 500 EUR (*); RVA: geen werkuitkering. 12 in in in in EUR(*): kwartaal 1 tot 5 OCMW: Tijdens de maand van de indienstneming en de 23 volgende 500 EUR(*); RVA: 16 werkuitkering EUR(*): kwartaal 1 tot 9 Tijdens de maand van de indienstneming en de 15 volgende 500 EUR(*) 1000 EUR(*): kwartaal 1 tot EUR(*) kwartaal 10 tot EUR(*): kwartaal 1 tot EUR(*): kwartaal 10 tot 21 Tijdens de maand van de indienstneming en de 23 volgende 500 EUR(*) Tijdens de maand van de indienstneming en de 29 volgende 500 EUR(*) WERKZOEKENDEN VAN MINSTENS 25 JAAR EN JONGER DAN 45 JAAR Duur van inschrijving als niet-werkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en ervoor RSZ-voordeel (forfait en duur) Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVA-geactiveerde OCMW-steun) 12 in in in EUR(*): kwartaal 1 tot 5 Onbestaande 1000 EUR(*): kwartaal 1 tot 9 Tijdens de maand van de indienstneming en de 15 volgende 500 EUR(*) 1000 EUR(*): kwartaal 1 tot EUR(*) kwartaal 10 tot 13 Tijdens de maand van de indienstneming en de 23 volgende 500 EUR(*) 60 in EUR(*): kwartaal 1 tot EUR(*): kwartaal 10 tot 21 Tijdens de maand van de indienstneming en de 29 volgende 500 EUR(*) Duur van inschrijving als niet werkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en ervoor 6 in 9 WERKZOEKENDEN VAN MINSTENS 45 JAAR RSZ-voordeel (forfait en duur) 1000 EUR(*): kwartaal 1 tot EUR (*): kwartaal 6 tot 21 Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVAgeactiveerde OCMW-steun) onbestaande 12 in in EUR(*): kwartaal 1 tot EUR(*): kwartaal 1 tot 21 onbestaande Tijdens de maand van de indienstneming en de 29 volgende 500 EUR(*) (*) bedrag voor een voltijdse tewerkstelling per kwartaal; bij een deeltijds kwartaal of deeltijdse tewerkstelling wordt een verrekening gemaakt. Maatregelen 50+ 7

8 1.4 Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: activa preventie- en veiligheidspersoneel DOELSTELLING Deze doelgroepvermindering voorziet een bijkomende lastenverlaging voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden. WERKGEVERS? Gemeenten die een veiligheidscontract hebben afgesloten met de minister van Binnenlandse Zaken. WERKZOEKENDEN? Langdurig niet-werkende werkzoekenden, al dan niet steungerechtigd (hetzij werkloosheidsuitkering, hetzij leefloon). Opgelet: de voordelen van Activa PVP worden enkel toegekend voor bijkomende aanwervingen en niet voor vervangingen van statutair en contractueel personeel, behalve voor vervangingen van contractueel veiligheids- en preventiepersoneel. HOE DE VOORDELEN VERKRIJGEN? De werkgever neemt iemand in dienst met een geldige werkkaart Activa PVP of vraagt de werkkaart aan bij het werkloosheidsbureau van de verblijfplaats van de werknemer binnen de 30 dagen na indiensttreding. FINANCIËLE VOORDELEN 1. Bij aanwerving van een langdurig niet-werkende werkzoekende kan de werkgever een vermindering van de werkgevers-bijdragen genieten. Deze vermindering bedraagt 1000 EUR of 400 EUR per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling. Het bedrag en de duurtijd hangen af van: de leeftijd van de werkzoekende en de periode van niet-werkend werkzoekend zijn. 2. Als deze werkzoekende op het ogenblik van aanwerving daarenboven steun- of leefloongerechtigd is, kan de werkgever in bepaalde gevallen van de RVA of het OCMW een tussenkomst krijgen in het nettoloon voor een bedrag van maximum 1100 EUR per maand voor een voltijdse tewerkstelling. MEER INFORMATIE Meer informatie kan u vinden op de website van RVA of bij je lokale RVA kantoor (...) Maatregelen 50+ 8

9 OVERZICHT FINANCIËLE VOORDELEN Werkzoekenden jonger dan 25 jaar Duur van inschrijving als nietwerkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en een aantal ervoor RSZ-voordeel (forfait en duur) Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVAgeactiveerde OCMW-steun) 12 in EUR(*): kwartaal 1 tot 21 Tijdens de maand van de indienstneming en de 59 volgende 900 EUR (*) Werkzoekenden van minstens 25 jaar en jonger dan 45 jaar Duur van inschrijving als nietwerkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en een aantal ervoor RSZ-voordeel (forfait en duur) Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVAgeactiveerde OCMW-steun) 24 in EUR(*): kwartaal 1 tot 21 Tijdens de maand van de indienstneming en de 59 volgende 900 EUR (*) Werkzoekenden van minstens 45 jaar Duur van inschrijving als niet-werkende werkzoekende in de maand van indiensttreding en een aantal ervoor RSZ-voordeel (forfait en duur) Tussenkomst in het nettoloon (werkuitkering door RVA-geactiveerde OCMW-steun) 6 in EUR (*): onbeperkt 1100 EUR (*): onbeperkt (*) bedrag voor een voltijdse tewerkstelling per kwartaal; bij een deeltijds kwartaal of een deeltijdse tewerkstelling wordt een verrekening gemaakt. Maatregelen 50+ 9

10 1.5 Ervaringsfonds DOELSTELLING Betoelaging van verbeteringen aan de arbeidsmogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsorganisatie met als doel ervaren werknemers (45+) langer aan de slag houden; o.a. ervaren werknemers de mogelijkheid geven nieuwe ervaringen op te doen of de vaardigheden die in een ander werk verworven werden, valoriseren; de overgang van beroepservaring van de ene op de andere generatie waarborgen; werkomgeving of organisatie aangenamer en dus aantrekkelijker maken voor oudere werknemers; de ondernemingen aanzetten tot een personeelsbeleid dat meer ervaren werknemers omvat. WERKGEVERS? Elke werkgever die afhangt van een paritair comité. (niet van toepassing op openbare diensten, centra voor beroepsopleiding en het vrij onderwijs wanneer het gaat om gesubsidieerde personeelsleden) WERKNEMERS? VOORDELEN? Alle 45+ers Ondernemingen kunnen een toelage krijgen voor: het in kaart brengen van de werkbaarheid en het analyseren van de arbeidsomstandigheden met goedgekeurde meetinstrumenten ( 12/betrokken werknemer, maximum 70% bewezen kosten) verbeteringsprojecten (50% bewezen kosten met maximum 500 /betrokken werknemer/maand) Indien het verbeteringsproject (B) gekoppeld wordt aan een meetinstrument of diagnosemethode (A) wordt de toelage verhoogd tot 70% bewezen kosten met een maximum van 750 /betrokken werknemer/maand) Ter informatie: Sectoren kunnen een toelage krijgen voor: het voeren van sensibilisatiecampagnes het ontwikkelen van meetinstrumenten voor het meten van werkbaarheid het financieren van een premie die de overgang van nachtploeg naar dagarbeid compenseert SPECIFIEKE VOORWAARDEN niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren, geen gerechtelijk akkoord hebben verkregen; gedurende de laatste twee jaar voldaan hebben aan sociale en fiscale verplichtingen; de maatregelen moeten effectief worden uitgevoerd ten aanzien van de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen; Maatregelen

11 de werknemers, waarvoor de actie werd ondernomen, moeten ten minste gedurende één jaar verder worden tewerkgesteld volgens de beschreven arbeidsomstandigheden, of arbeidsorganisatie. Niet combineerbaar met andere voordelen voor hetzelfde doel en dezelfde werknemer. Wel met RSZ-verminderingen in het kader van bv. Activa 45-plus MEER INFORMATIE Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Mark Boulanger Ernest Blerotstraat Brussel, Tel Fax of Maatregelen

12 2. Werknemers maatregelen 2.1 Hebt u, als werkloze van 50 jaar of ouder, recht op werkhervattingstoeslag? OMSCHRIJVING De werkhervattingstoeslag van 182,85 per maand wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend aan werklozen van 50 jaar of ouder die het werk hervatten. Het gaat om een vergoeding ten laste van de RVA die u wordt toegekend als aanvulling op uw loon. Over welke werkhervatting gaat het? U moet opnieuw aan het werk gaan - in loondienst of als statutair personeelslid (bv. leerkracht). De toeslag kan worden toegekend ongeacht de werkrooster (voltijds of deeltijds), het bedrag van het loon of het soort contract (bepaalde duur, onbepaalde duur, vervangingscontract, interim, activa,.). - als zelfstandige in hoofdberoep - Toeslag onbeperkte duur voor +20jr, 36 voor -20jr met vermindering van het bedrag telkens na 12. VOORWAARDEN Werkhervatting als loontrekkende of statutair personeelslid U moet uitkeringsgerechtigd volledig werkloze zijn. Bruggepensioneerden die het werk hervatten, hebben geen recht op de werkhervattingstoeslag. U moet - werkloos en minstens 50 jaar oud zijn - het werk hervat hebben na recht hebben op een anciënniteitstoeslag (zie infoblad Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? ) Werkhervatting bij de vroegere werkgever? Indien u het werk hervat bij uw vroegere werkgever ( of voor de groep waartoe uw vroegere werkgever behoort) binnen 6 die volgen op uw laatste tewerkstelling bij hem in dienst, hebt u geen recht op de toeslag en dit, ongeacht het type overeenkomst die u met uw vroegere werkgever had (vervanging, interim, bepaalde duur,.) U moet in België verblijven Om de toeslag te genieten, moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven (uitgezonderd enkele bijzondere situaties). U mag de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben en geen recht hebben op een volledig rustpensioen Werkhervatting als zelfstandige in hoofdberoep U moet uitkeringsgerechtigd volledig werkloze zijn. Bruggepensioneerden die zich als zelfstandige vestigen, hebben geen recht op de werkhervattingstoeslag U moet - Werkloos en minstens 50 jaar oud zijn - U gevestigd hebben als zelfstandige na recht hebben op een anciënniteitstoeslag. Uitoefening van een zelfstandige activiteit voor de vroegere werkgever? U moet zich ertoe verbinden geen enkele prestatie als zelfstandige te leveren ten voordele of voor rekening van uw vroegere werkgever (of van de groep waartoe uw vroegere werkgever behoort) U moet in België verblijven Om de toeslag te genieten, moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven ( uitgezonderd enkele bijzondere situaties). U mag de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben en geen recht hebben op een volledig rustpensioen MEER INFORMATIE meer informatie over de werkhervattingstoeslag kan je terugvinden op de website van RVA of bij je lokale RVA kantoor Maatregelen

13 2.2 Hebt u recht op seniorvakantie? OMSCHRIJVING Werknemers van 50 jaar of ouder die het werk hervatten als loontrekkende in de privésector hebben recht op seniorvakantie ter aanvulling van hun onvolledig recht op gewone betaalde vakantie. De voornoemde werknemer die het werk hervat als loontrekkende en geen recht heeft op 4 weken betaalde vakantie ingevolge een periode volledige werkloosheid of invaliditeit in de loop van het vorige jaar, kan seniorvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke dag seniorvakantie ontvangt hij een seniorvakantieuitkering ten laste van werkloosheidsverzekering, gelijk aan 65% van zijn begrensd loon. VOORWAARDEN Om recht te hebben op seniorvakantie: - moet u minstens 50 jaar zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar (het vakantiedienstjaar = het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u vakantie neemt) - mag u geen recht hebben op 4 weken betaalde vakantie tijdens het vakantiejaar, ingevolge een periode volledige werkloosheid of invaliditeit (na een jaar ziekte) in de loop van het vakantiedienstjaar. De regeling van de seniorvakantie is niet van toepassing indien het onvolledige recht op betaalde vakantie het gevolg is van andere onderbrekingen, zoals tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, onbetaald verlof, loopbaanonderbreking enz MEER INFORMATIE meer informatie over de seniorvakantie kan je terugvinden op de website van RVA of bij je lokale RVA kantoor Maatregelen

14 2.3 Langer werken loont Hoeveel bedraagt de pensioenbonus? OMSCHRIJVING Blijven werken na je 62 ste is voortaan een beetje lonender. Bovenop je pensioen verdien je een bonus. Per gewerkte dag vanaf je 62 ste krijg je later levenslang twee euro extra per dag. De pensioenbonus is op 1 januari 2007 in werking getreden voor arbeiders en bedienden. De pensioenbonus voor zelfstandigen wordt apart geregeld. HOEVEEL BEDRAAGT DE PENSIOENBONUS Twee euro per dag, levenslang bovenop je werknemerspensioen. En dit voor elke dag die je blijft werken te rekenen vaf 1 januari van het jaar waarin je 62 wordt of waarin je aan je 44 ste loopbaanjaar begint. Dit laatste is van belang voor wie al op heel jonge leeftijd uit werken ging. Per jaar mag je 30 dagen van het werk afwezig zijn wegens ziekte of een andere gelijkgestelde reden. Deze dagen tellen mee voor de bonus. De teller blijft lopen tot je met pensioen gaat. Dit kan tot je 65 ste verjaardag. Heb je dan nog geen bewezen loopbaan van 45 jaren en bijgevolg nog geen recht hebt op je volledige pensioen, dan mag je doorgaan tot je aan 45 loopbaanjaren bent geraakt. MAXIMUMBEDRAG MEER INFORMATIE We nemen een voorbeeld. Drie jaar blijven werken vanaf je 62ste levert een pensioenbonus op van 1872 euro. Daarbij komt de aangroei van je wettelijk pensioen doordat je loopbaan drie jaar langer is. Stel dat je jaarloon euro bruto bedraagt, en je dus aan het zgn. plafond zit (al wat je méér verdient voegt geen eurocent toe aan je wettelijke pensioen), dan stijgt jouw wettelijk pensioen volgens berekeningen in de krant De Standaard met 1766 euro per jaar. Samen geeft dat ongeveer 3600 euro per jaar extra inkomen als gepensioneerde. Opgelet: dit is bruto, en het voorbeeld geldt voor een alleenstaande. Heel ruw geschat (elk geval is anders) komen we in dit voorbeeld aan zo n 200 euro netto extra per maand voor de rest van je leven. Meer informatie over de pensioenbonus kan je terugvinden bij de Rijksdienst voor pensioenen - website of via de vakbond. Maatregelen

15 2.4 Wat is outplacement? Wie heeft er recht op? Wat zijn de rechten en plichten als werknemer? Hoe verloopt outplacement? OMSCHRIJVING "Outplacement" of "outplacementbegeleiding" staat voor een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde, de dienstverlener genaamd, individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien. Het gaat bijvoorbeeld om: - psychologische begeleiding - logistieke en administratieve steun - opmaken van een persoonlijke balans - hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar dienstbetrekkingen - begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst - begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu De dienstverlener kan een openbare dienst zijn (ACTIRIS, ADG, FOREM), een privébureau, een reconversiecel,. WIE HEEFT RECHT OP OUTPLACEMENT? U hebt recht op een outplacement als u tegelijk voldoet aan de volgende voorwaarden: - u bent door een arbeidsovereenkomst verbonden met een werkgever uit de privésector; - u bent ontslagen maar niet wegens dringende reden; - op het ogenblik van het ontslag (= kennisgeving van de opzeggingstermijn of onmiddellijke verbreking van de overeenkomst) bent u minstens 45 jaar oud én hebt u minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij die werkgever; Het recht wordt niet langer toegekend vanaf het ogenblik waarop u het rustpensioen kan aanvragen. Bent u een bruggepensioneerde werknemer die ontslagen is vóór , dan hebt u geen recht op outplacement, tenzij u met brugpensioen gaat ingevolge een collectief ontslag in het kader van het "activerend beleid bij herstructureringen". Zie wat dat betreft het infoblad "Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van een collectief ontslag als gevolg van een herstructurering?". U kunt dit infoblad raadplegen en downloaden op onze website U hebt met andere woorden slechts recht op outplacement op basis van uw inschrijving in een tewerkstellingscel. Bent u na ontslagen, dan hebt u wel recht op outplacement, zelfs al bent u bruggepensioneerde. Ontslag Het recht op outplacement vereist ontslag door de werkgever, d.w.z. een handeling waarbij de werkgever u ter kennis brengt dat hij besloten heeft een einde te maken aan de tussen u bestaande arbeidsovereenkomst. Er is geen sprake van ontslag door de werkgever als de Maatregelen

16 arbeidsovereenkomst een einde neemt door: - het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd gesloten werd; - de voltooiing van het werk waarvoor de arbeidsovereenkomst gesloten werd; - overmacht; - vrijwillige werkverlating; -. Wat zijn de plichten als werknemer Als werknemer van 45 jaar of meer moet u: - Ingaan op een aanbod tot outplacement; - Meewerken aan een aanbod tot outplacement; - Het outplacement vragen waarop u recht heeft, indien uw werkgever u dit niet biedt. U kan uitgesloten worden van het genot van werkloosheidsuitkeringen als u deze plichten niet naleeft. De concrete invulling van deze plichten kan verschillen naargelang uw situatie. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de RVA Hoe verloopt het outplacement Uw ontslag werd betekend na ? Voor ontslagen (= kennisgeving van de opzeggingstermijn of onmiddellijke verbreking van de overeenkomst) betekend na , geldt dat de werkgever spontaan een concreet en geldig outplacement moet aanbieden aan alle ontslagen werknemers die er recht op hebben. Bij wijze van uitzondering moet hij aan bepaalde werknemers slechts een concreet en geldig outplacement aanbieden nadat zij hem er uitdrukkelijk om verzoeken. Uw ontslag werd betekend voor ? Voor ontslagen (= kennisgeving van de opzeggingstermijn of onmiddellijke verbreking van de overeenkomst) betekend voor , geldt dat de werkgever het recht op outplacement moet aanbieden aan elke werknemer die er recht op heeft. Hij kan deze plicht vervullen door een concreet outplacement aan te bieden of door de werknemer te informeren over zijn (theoretisch) recht op outplacement. MEER INFORMATIE Om te weten of en hoe uw werkgever u spontaan een outplacement moet aanbieden en/of over het aanbieden van (het recht op) outplacement raadpleegt u het infoblad voor werkgevers "Wat is outplacement? Wie heeft recht op outplacement? Wat zijn uw plichten als werkgever? Hoe verloopt outplacement?". U kunt dit infoblad raadplegen en downloaden op de website of je kan terecht bij je lokale RVA kantoor. Maatregelen

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Seniorvakantieuitkering

Seniorvakantieuitkering Seniorvakantieuitkering Bent u een werknemer van 50 jaar of ouder die het werk heeft hervat als loontrekkende in de privésector? Dan kan u ter aan vulling van uw onvolledig recht op gewone betaalde vakantie

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007; SCSZ/07/127 1 BERAADSLAGING NR. 06/043 VAN 16 MEI 2006, GEWIJZIGD OP 3 JULI 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Wat is de bedoeling van de SINE-maatregel?

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is?

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is? activa.brussels Waarover gaat het? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toegangsvoorwaarden van het Activa-plan vereenvoudigd om de Brusselse werkzoekenden nog meer kansen te bieden. U wilt opnieuw

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Tewerkstellingsmaatregelen :overzicht HD/--/HD/eco.035/2010.35/123

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Verantwoordelijke uitgever : Grégor Chapelle, Anspachlaan 65-1000 Brussel - 02/2014 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Wat moet u doen in het kader van outplacement?

Wat moet u doen in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat moet u doen in

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

Infoblad - werknemers In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen? (volledige werkloosheid)

Infoblad - werknemers In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen? (volledige werkloosheid) Infoblad - werknemers In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen? (volledige werkloosheid) Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft, behalve wat betreft

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

De Tewerkstellingscel

De Tewerkstellingscel De Tewerkstellingscel Dienst Begeleiding Collectief Ontslag Dienst Begeleiding Collectief Ontslag De Tew erkstellingscel 1/10 Inhoudstafel I. INLEIDING: DE OPENBARE TEWERKSTELLINGS- EN OPLEIDINGSDIENSTEN...

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

concreet De financiële voordelen doorgelicht

concreet De financiële voordelen doorgelicht concreet De financiële voordelen doorgelicht Case 1 Criteria : 22 jaar Erg laaggeschoold 4 maanden werkzoekend aanwerving als voltijdse arbeider PC 111.01(metaalsector) Uurloon: 10,9014 /u Steunmaatregelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie