voortdurende veranderingen snel kennis en ervaring in praktijk brengen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voortdurende veranderingen snel kennis en ervaring in praktijk brengen"

Transcriptie

1 WERKPLEKLEREN

2 Werkplekleren Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties in een arbeidssituatie die een leeromgeving is.

3 Werkplekleren Voordelen voortdurende veranderingen snel kennis en ervaring in praktijk brengen flexibiliteit nood aan flexibele leervormen krappe arbeidsmarkt: extra opleiding vaak nood aan extra opleiding bij gerekruteerde profielen behoud medewerkers door extra groeikansen leren op de werkplek soms goedkoper alternatief voor formele opleidingen

4 Producten werkplekleren bij VDAB Individuele beroepsopleiding (IBO) Instapstages Opleidingsstages Opleidingsprojecten met bedrijven

5 Wat is een IBO? Opleiding op de werkvloer opleiding van de cursist in en door de onderneming op maat van de onderneming en de cursist op basis van een opleidingsprogramma van de werkgever voor een beroep waarin cursist nadien wordt tewerkgesteld binnen deze onderneming contract tussen werkgever, cursist en de VDAB

6 Wat is een IBO? Kosten en vergoedingen cursist ontvangt de werkloosheidsuitkering + productiviteitspremie (benadert het normale netto loon) Werkgever betaalt aan de VDAB normale loon de gemiddelde werkloosheidsuitkering

7 IBO Verloop? IBO wordt contractueel vastgelegd (contract tussen werkgever, cursist en VDAB) VDAB waar het bedrijf gevestigd is beslist over: toestaan van de IBO duurtijd IBO ( cfr opleidingsplan!) stopzetting IBO, in onderling overleg en met akkoord drie partijen eventuele verlenging, na duidelijke motivatie (! maar niet langer dan max. duurtijd)

8 IBO Einde IBO aanwerving na IBO met contract van onbepaalde duur Contract bepaalde duur na IBO is mogelijk als er vooraf een goedkeuring van de VDAB is. Voorwaarden: - contract bepaalde duur is het gangbare aanwerfbeleid - contract is minstens gelijk aan de looptijd IBO werknemer ( IBO er) mag niet worden ontslagen gedurende periode gelijk aan de duurtijd van de IBO uitzondering: ontslag om dwingende redenen aanwerving na IBO kan in combinatie met een tewerkstellingsmaatregel als de cursist voldoet aan de gestelde voorwaarden

9 IBO Meerwaarde Meerwaarde voor het bedrijf bredere waaier van kandidaten voor de vacature beschikbaar begeleid stappenplan naar competente werknemer een schakel in een duurzaam personeelsbeleid werkplekleren brengt leercultuur in het bedrijf financiële compensatie voor de opleidingsinspanning ( gemiddeld één derde van de gebruikelijke loonkost) IBO-periode (= werkloosheid) telt effectief mee om te bepalen of de cursist in aanmerking komt voor bepaalde tewerkstellingsmaatregelen

10 Diverse vormen van IBO Maatwerk Diverse formules met extra mogelijkheden voor kansengroepen C IBO: voor langdurig werkzoekenden G IBO: voor werkzoekenden in begeleiding bij GOB IBO T: extra taalondersteuning tijdens de IBO IBO-interim: voor kansengroepers wordt begeleid door het uitzendkantoor

11 Wat is een instapstage? Opleiding op de werkvloer Kans op werkervaring competentieversterkende maatregel opleiding of stage voor 3 maanden - VOLTIJDS laaggeschoolde jongere tijdens hun beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) kans op werkervaring in een onderneming, geen aanwervingsverplichting basis = opleidingsprogramma opgemaakt door de werkgever contract tussen stagiair, werkgever en de VDAB VDAB zorgt voor opmaak contract werkgever zorgt voor aangifte dimona

12 Instapstage Kostprijs - vergoeding De werkgever betaalt, stagiair ontvangt: de stagepremie van 200 euro per maand voor een voltijdse stage vrij van RSZ, met de normale schaal van B.V. tussenkomst in de verplaatsingsonkosten volgens CAO bedrijf of NAR zorgt voor de verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. bijkomend : de RVA betaalt een stage-uitkering van 26,82 euro bruto per gewerkte dag aan de stagiair.

13 Opleidingsstages VDAB organiseert tal van opleidingen voor werkzoekenden met daaraan gekoppeld opleidingsstages tijdens of op het einde van de opleiding Voor bedrijven uit de privé-sector werkgever maakt kennis met cursist en toetst opgedane kennis cursist doet werkervaring op, springplank naar werk

14 Stages VDAB- stage Verloop VDAB instructeur neemt een deel van de ondersteuning op zich (concrete afspraken worden vastgelegd) betaalt verplaatsingskosten verzekert tegen arbeidsongevallen Stage kan stopgezet worden als stagiair wordt aangeworven of werk vindt of als een van de partijen de verplichtingen niet na komt Werkgever zorgt voor stagebegeleider / peter of meter geen financiële kosten geen aanwervingverplichting duur verschilt naargelang sector

15 Opleidingsprojecten met bedrijven Doelstelling: knelpunten bij vacature-invulling aanpakken Op maat van het bedrijf Kan ook in samenwerking met meerdere bedrijven In een opleidingsproject kunnen meerdere producten van VDAB gecombineerd worden

16 Beroepsverkennende stage Geen werkplekleren maar wel verwantschap Geen competentieversterking maar wel kennismaking met het beroep of de sector. Start vanuit de behoefte van de werkzoekende. Maar heeft ook voordelen voor de werkgever: - kennismaking met potentiële werknemers - versterking van het sociale imago van het bedrijf Minstens 2 en maximum 10 halve dagen

17 Vragen

18 Limburg netwerk(t) Tewerkstellingsmaatregelen

19 RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Werkloosheidsbureau Hasselt Bampslaan Hasselt Georges Vandenhoudt Dominique Peeters 011/ toestel 1201 of 1212

20 Inhoud Start- en stagebonus Instapstage De werkkaart Start: laag- en middengeschoolde jongeren De werkkaart Activa: langdurig werkzoekenden en werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid Wepplus Sociale inschakelingseconomie Jeugdvakantie Kinderopvangtoeslag Seniorvakantie werkhervattingstoeslag De verminderingskaart herstructureringen ontslaguitkering

21 Start- en stagebonus Startbonus Bonus toegekend aan jongeren die nog deeltijds schoolplichtig zijn en die in het kader van een alternerende opleiding een praktische opleiding volgen bij een werkgever en het schooljaar met vrucht beëindigen Stagebonus Premie toegekend aan de werkgever die deze jongeren opleidt of tewerkstelt Opleidingscontract of arbeidsovereenkomst

22 Start- en stagebonus De jongere moet < 18 jaar zijn bij aanvang Bedrag : Voor beide hetzelfde 1ste en 2de jaar 500 3de jaar 750 Max 3 jaar van eenzelfde cyclus Praktische opleiding of arbeidsovereenkomst bij een werkgever Aanvraag voor toekenning binnen 3 maanden na aanvang schooljaar uitkeringsaanvraag betaling binnen 4 maanden na einde schooljaar

23 Instapstage voor laaggeschoolde jongeren Stage in onderneming /VZW of overheidsdienst voor midden- of laaggeschoolde jongeren < 30 jaar (Vlaanderen: < 25 jaar + laaggeschoold) Jongeren moeten zich nog bevinden in de BIT en stage kan pas aanvangen na de zesde maand. Stage moet voltijds zijn, RVA betaalt een stage-uitkering en de werkgever betaalt een premie. (26,82 per dag / premie = 200 ) De duur van de stage bedraagt minstens 3 en hoogstens 6 maanden. Elke stagiair kan slechts voor een duur van hoogstens 6 maanden één of meer instapstages doorlopen. Na afloop moet de stagiair niet in dienst worden genomen met een A.O. De dagen van de instapstage( max. 96) kunnen in rekening worden gebracht voor art Het feit of de kandidaat in aanmerking komt wordt niet door de RVA geattesteerd.

24 Werkkaart START Doelstelling: laag- en middengeschoolde jongeren (< 26) extra kansen geven op de arbeidsmarkt. Voordeel voor de werkgever Vermindering van de patronale RSZ-bijdragen

25 Werkkaart START: RSZ-korting Profiel: < 26 jaar en Erg laaggeschoold of laaggeschoold en gehandicapt of laaggeschoold en buitenlandse komaf Laaggeschoold Middengeschoold en ofwel 156 dagen IWZ in 9 maanden ofwel gehandicapt Hooggeschoold Bedrag en duur van de vermindering* 1500 /kw gedurende 12 kw /kw gedurende 4 kw 1500 /kw gedurende 8 kw /kw gedurende 4 kw 1000 /kw gedurende 4 kw /kw gedurende 8 kw Geen RSZ-vermindering *Voordeel eindigt ten laatste op einde kwartaal waarin jongere 26 wordt.

26 werkkaart start Definities midden-, laag-, erg laaggeschoold: middengeschoolden Hoogstens een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs bezitten of 7de jaar BSO Laaggeschoolden Geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs bezitten, enkel 6de jaar BSO Erg Laaggeschoolden Getuigschrift lager onderwijs Getuigschrift 1 ste j. 2 de graad secundair (= 3 de j.) Getuigschrift BUSO O.V. 1, 2 of 3

27 Werkkaart START: modaliteiten Aanvraag met C63 werkkaart binnen de 30 dagen na aanwerving Aanvraag niet nodig indien aangeworven in het kalenderjaar van de 18de verjaardag: automatisch RSZ-voordeel. Wel aanvraag noodzakelijk in januari van het jaar waarin betrokkene 19 jaar wordt. Kopie hoogst behaalde diploma toevoegen. Indien op basis van verklaring op eer, zeer duidelijke omschrijving van het studieniveau geven: richting (bv. BSO) + laatste gevolgde jaar + resultaat.

28 Activa: voordelen (werkgever) RSZ-voordeel Forfaitaire vrijstelling wettelijke patronale RSZ Werkuitkering Tussenkomst in het nettoloon

29 Activa: voorwaarden Ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende (NWWZ) de dag vóór indienstneming (refertedatum) Tijdens de referteperiode vóór indienstneming een aantal dagen NWWZ geweest zijn Voor het verkrijgen van een eventuele werkuitkering: Uitkeringsgerechtigd Volledig Werkloos (UVW) zijn op de refertedatum.

30 Activa: schema voordelen Leeftijd Werkloosheids-duur RSZ-vermindering Werkuitkering (indien UVW) < d in 18 m > 5 kw 16m: 500 /m < d in 18 m en laaggeschoold > 12 kw 36m: 500 /m < d in 18 m > 5 kw - < d in 36 m > 9 kw 16 m: 500 /m < d in 54 m > 9 kw > 13 kw < d in 90 m > 9 kw > 21 kw 24 m: 500 /m 30 m: 500 /m

31 Activa: schema voordelen Leeftijd Werkloosheids-duur RSZ-vermindering Werkuitkering (indien UVW) d in 9 m > 5 kw > 21 kw d in 18 m > 21 kw d in 27 m > 21 kw 30 m: 500 /m

32 Activa Verminderde arbeidsgeschiktheid Personen met verminderde arbeidsgeschiktheid: Krijgen werkuitkering al na 1 dag werkloosheid Moeten niet altijd UVW zijn Voorwaarden consulteerbaar op Verminderde arbeidsgeschiktheid attesteren bij aanvraag

33 Activa: algemene voorwaarden In het bezit zijn van een geldige werkkaart Schriftelijke arbeidsovereenkomst Minstens 1/3 van voltijds, uitzonderingen mogelijk Geen voordelen indien opnieuw in dienst bij zelfde WG binnen 6 maanden, tenzij de WN bij de eerste tewerkstelling ook al aan de voorwaarden voldeed.

34 Activa: aanvraag werkkaart Aanvraag vóór of binnen 30 dagen na indiensttreding (anders beperking voordeel) met C63 werkkaart of online. Waar? PWA Werkwinkel RVA werkloosheidsbureau Via de portaalsite sociale zekerheid (Met E-ID) => De werkkaart wordt automatisch afgeleverd via mail.

35 Activa: procedure werkkaart Een kaart is 6 maanden geldig. De voordelen gelden voor elke werkgever die betrokkene in dienst neemt tijdens deze geldigheidsduur De kaart BLIJFT GELDIG bij indiensttreding: zolang er geen onderbreking is buiten de geldigheidsperiode of overgang naar een andere werkgever, lopen de voordelen verder.

36 Wepplus Wepplus = doorstromingprogramma s Zijn programma s om langdurig werkzoekenden vlotter te laten doorstromen naar het gewone arbeidscircuit. Door : hen tijdelijk via een project (opgezet door Fod, Vdab samen met werkgevers) te werk te stellen. contracten in principe 12 maanden (minstens1/2) 36 maanden of 24 maanden maximum in heel de carrière van betrokkene Werkgevers zijn meestel OCMW s, gemeentebesturen, provincies, vzw enz

37 Sociale Inschakelingseconomie Herinschakelen van zeer moeilijk te plaatsen werklozen welke werkgevers: Inschakelingsbedrijven/VZW s Sociale werkplaatsen/beschutte werkplaatsen Sociale huisvestingsmaatschappijen Invoegbedrijven en-afdelingen PWA-kantoren enz welke werknemers: Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze Laaggeschoold (geen diploma hoger sec. onderwijs) Een bepaalde periode werkloosheid

38 Jeugdvakantie (enkel privésector) Wat? Compensatievergoeding voor het onvolledige recht op betaald verlof Wie? In het jaar van afstuderen minstens 1 maand gewerkt onder AO en 13 arbeidsdagen niet ouder dan 25 jaar zijn op Hoeveel? RVA betaalt het daaropvolgende jaar verlofdagen uit tijdens een tewerkstelling 33,31 tot 53,04 per verlofdag

39 Kinderopvangtoeslag Alleenstaande ouder met kinderen ten laste en reeds 3 maanden effectief werkloos Werk hervatten of vestigen als zelfstandige Contract van minstens één maand Minstens 18 u/week of halftijds Premie van 81,19 gedurende 12 maanden

40 Seniorvakantie 50 jaar of ouder bij werkhervatting in privésector Geen recht hebben op 4 weken betaald verlof ingevolge een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit in de loop van vorig jaar. (seniorvakantie kan meerdere jaren worden aangevraagd op voorwaarde dat de werknemer voldoet aan de toelb. voorwaarden)

41 Werkhervattingstoeslag Voordeel voor 55+: Premie bij wedertewerkstelling aan betrokkene van 197,93 per maand (ongeacht de tewerkstellingsbreuk) Cumuleerbaar met ACTIVA-voordelen Eveneens recht op deze premie bij aanvang zelfst. activiteit Voorwaarden: minstens 55 jaar worden in maand van indiensttreding!! 20 jaar beroepsverleden Indien geen 20j BV = krediet van 36 maanden 1-12 maand 197, maand 131, maand 65,98 Geen cumul met werkloosheidsuitkeringen mogelijk (wederindienstname bij dezelfde werkgever >6mnd)

42 Herstructureringskaart (verminderingskaart) Herstructureringskaart Werknemer die het slachtoffer wordt van een herstructurering, dient zich in te schrijven bij een tewerkstellingscel. Na inschrijving krijgt hij een herstructureringskaart van de RVA. Deze kaart blijft 12 maanden geldig. (faling/sluiting/vereffening 6 mnd na einde A.O.) Tewerkstelling Indien betrokkene opnieuw aan het werk gaat binnen de geldigheid van de kaart, krijgen zowel werknemer als werkgever een RSZ-korting (3 kwartalen). Afhankelijk van statuut bediende/arbeider: 133 of 144. (refertemaandloon < 30 jaar max.1956,90 of 30 jaar max.4000 )

43 Herstructureringskaart (verminderingskaart) Voordelen werkgever : Het kwartaalloon (berekend op voltijdse tewerkstelling) moet onder een bepaalde grens blijven om de vermindering te krijgen. Voor de grensbedragen is de RSZ bevoegd. Leeftijd indiensttreding voordeelperiode Max. vermindering per kwartaal voor voltijds < 45 jaar Kwartaal indiensttreding + 4 volgende jaar Kwartaal indiensttreding + 4 volgende 16 volgende kwartalen

44 Herstructureringskaart: hoe aanvragen? Afleveren van de kaart gebeurt automatisch door RVA bij Gewone herstructurering Uitkeringsaanvraag na faling Indien werknemer na een faling geen uitkeringen vraagt, dan kan hij op het werkloosheidsbureau een kaart vragen, op vertoon van zijn C4.

45 ontslaguitkering (enkel arbeiders) Ontslaguitkering: Arbeidsovereenkomsten aangevat vóór maar kennisgeving ontslag na = overgangsregel. Ontslaguitkeringen afhankelijk van de anciënniteit. (<5j / 5j <10j of 10j) 1250 / 2500 / 3750 Arbeidsovereenkomsten aangevat na steeds nieuwe regel (1250 ). Er is geen recht op de ontslaguitkering indien de arbeidsovereenkomst minder is dan 6 maanden en er is slechts recht op één ontslaguitkering bij dezelfde werkgever per kalenderjaar. Aanvragen moeten gebeuren met formulier C4 binnen de 6 maanden of 2 maanden indien samen met UA volledige werkloosheid.

46 Coördinaten RVA provincie Limburg Hasselt Bampslaan Hasselt Tel 011/ Fax 011/ Tongeren Hondsstraat 25 bus Tongeren Tel 012/ Fax 012/

47 Vragen?

48 Ondersteuning voor mensen met een beperking Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen Oktober 2013

49 BTOM Bijzondere tewerkstellingsondersteunenen maatregelen Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het opvangen van eventueel rendementsverlies Aanpassing aan de arbeidsomgeving: arbeidspost, gereedschap, kledij Tegemoetkoming bij verplaatsings- of verblijfskosten Tolken voor doven en slechthorenden Tewerkstelling in een beschutte werkplaats

50 oktober

51 VOP Voorwaarden Werkgever U behoort tot één van de volgende categorieën van Werkgevers Natuurlijke personen of privaatrechterlijke rechtspersonen (uitz beschutte werkplaatsen) Lokale besturen (provincies, gemeenten, OCMW s en door hen opgerichte agentschappen of verenigingen) Onderwijsinstellingen U stelt een persoon tewerk die recht geeft op een tewerkstellingsondersteunende maatregel U mag geen werknemers ontslaan met de bedoeling deze te laten vervangen door werknemer met loonsubisidie U mag geen persoon met een handicap ontslaan met de bedoeling deze weer aan te werven met de subsidie

52 VOP Voorwaarden Werknemer VDAB-DAH bepaalt of de werknemer recht heeft op VOP Een arbeidshandicap is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren. Voorbeelden: autisme, slechthorendheid, rugklachten, spierziekte, stembandverlamming, CVS,.. De werknemer vraagt het recht aan en levert de nodige bewijsstukken en/of attesten af. Opgelet! Betaling VOP gaat terug tot datum aanvraag Werkgever

53 film/154

54 VOP Loonkostsubsidie Periode Kwartaal 1-5 (aanwervingskwartaal + 4 volgende) Kwartaal 6-9 Kwartaal Voordeel 40% referteloon 30 % referteloon 20 % referteloon Referteloon = brutoloon werknemer + WG-bijdragen RSZ-verminderingen Begrensd tot 2 maal ggmmi = (in 2013) 2 x 1 501,82 = 3 003,64 /mnd Uitbetaling op basis van DmfA-aangifte Bij verandering van werkgever: herstart van basisscyclus VOP

55 VOP Loonkostsubsidie Basiscyclus = 40%, 30%, 20%, 20%, 20% (gedurende 5 jr) Het moment van aanwerving bepaalt het percentage Terugbetaling tot moment van effectieve aanvraag via mijnvdab Verhoging tot maximum 60 % na gemotiveerde aanvraag en na beslissing VDAB-Dienst ArbeidsHandicap Brede combinatiemogelijkheden met andere tegemoetkomingen Geen combinatie met * werknemers beschutte werkplaats loonpremie gehandicapten * werknemers sociale werkplaats loonpremie * Wep+

56 VOP Ook na GIBO GIBO = gespecialiseerd Individuele Beroepsopleiding Geïnduceerd via GOB of VDAB Geen maandelijkse bijdrage werkgever Maximum duurtijd GIBO 12 maanden Duurtijd GIBO wordt beschouwd als gewerkte periode voor berekening VOP-premie

57 VOP Voor Zelfstandigen Zelfstandige arbeid gestart na 1/10/2008 Of als zelfstandige een arbeidshandicap verwerven na 1/10/2008 Voldoende bedrijfsactiviteit bewijzen Premie: 40%, 20%, 20%, 20%, 20% 1 maal GGMMI per maand (1 501,82 /mnd) Geen verhoging mogelijk

58 VOP Uitzendkantoren Vanaf 1 dag uitzendarbeid Helft tegemoetkoming voor de werkgever Premie: Premie: 40%, 20%, 20%, 20%, 20% 2 maal GGMMI per maand (3 003,64 /mnd) Geen verhoging mogelijk

59 VOP Gebruik in Limburg actieve dossiers in reguliere bedrijven 146 via uitzendkantoren 12 zelfstandigen Top 5 naargelang sector 1. Maatschappelijke dienstverlening 2. Bouw 3. Uitzendbureaus 4. Kleinhandel 5. Metaalsector

60 BTOM Bijzondere tewerkstellingsondersteunenen maatregelen Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het opvangen van eventueel rendementsverlies Aanpassing aan de arbeidsomgeving: arbeidspost, gereedschap, kledij Tegemoetkoming bij verplaatsings- of verblijfskosten Tolken voor doven en slechthorenden Tewerkstelling in een beschutte werkplaats

61 BTOM Aanpassing aan de arbeidspost Voorwaarden voor tegemoetkoming aan de werkgever De aanpassing is niet gebruikelijk maar wel noodzakelijk Voorbehouden voor de werknemer of cursist in (G)IBO Verbintenis om WN minimaal 6 maanden in dienst te houden Tegemoetkoming niet als bedrijfslast inbrengen bij belastingaangifte Arbeidspostaanpassing ook voor zelfstandige Aanpassing pas uitvoeren na goedkeuring DAH

62 BTOM Tegemoetkoming gereedschap en kledij Principes voor tegemoetkoming gereedschap en kledij Enkel de meerkost In relatie tot de noodzaak, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid Aanvraag en raming kosten samen indienen Na bezoek van DAH ter plekke Aankopen/aanpassingen pas na aanvraag DAH Behoort toe aan de werknemer

63 Vragen? Experts Arbeidshandicap Limburg Tel Fax Adres: Thonissenlaan 47, 3500 Hasselt Openingsuren: 9u00-12u00 en 13u30-16u00 Buiten Limburg

64 Betaal minder voor ervaring Maatregelen voor Oudere werknemers Oktober 2013

65 RSZ-Doelgroep vermindering 54 jaar Vanaf 1 januari 2013 vier forfaitaire bedragen die telkens gekoppeld zijn aan een leeftijdsgroep Refertekwartaal loon is lager dan de vastgestelde loongrens ( ,07 vanaf 1 april 2013) Niet voor werknemers uit de sectoren sociale maribel of uit beschutte of sociale werkplaatsen Leeftijd RSZ-vermindering jaar 400/kwartaal jaar 1 000/kwartaal jaar 1 500/kwartaal 65 jaar 800/kwartaal

66 RSZ-Doelgroep vermindering Langdurig werkzoekend Werkkaart Activa voor langdurig werkzoekenden Zie toelichting RVA

67 PREMIE 50+ Voorwaarden Werkgever Privé-ondernemingen met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest m.u.v. Steenkoolsector en de scheepsbouw. Geen werknemers ontslaan met de bedoeling ze te vervangen door personen die recht geven op de tewerkstellingspremie De loonkosten werden, gedurende jaar dat vooraf gaat aan de premie, niet voor meer dan 50% gefinancierd door subsidies betaald door de federale of Vlaamse Overheid.

68 Premie 50+ Voorwaarden Werknemer 50 jaar of ouder zijn De dag voorafgaand aan de tewerkstelling ingeschreven zijn bij VDAB als Niet Werkend Werkzoekend Aanwerving met contract Onbepaalde duur Minstens 5 opeenvolgende kwartalen tewerkgesteld worden bij het bedrijf Bij voorafgaande tewerkstelling in de voorbije 6 maanden bij dezelfde werkgever loonkost < 1000

69 Premie 50+ Loonkostsubsidie Leeftijd Werkloos jaar < 1 jaar Premie 30 % referteloon jaar 1 2 jaar > 55 jaar < 2 jaar 50 % 50% 50% > 50 jaar > 2 jaar Maximum 2 703, , , ,46 Duur 4 kwartalen 4 kwartalen 4 kwartalen 8 kwartalen Referteloon = brutoloon + werkgeversbijdragen de RSZwerkgeversverminderingen Referteloon per kwartaal is begrensd tot > 1000 en < 6 maal GMMI (op 1/2/ ,82 )

70 Premie 50+ Aanvragen Via Binnen de 3 maanden na de indiensttreding Uitbetaling door VDAB na DmfA-gegevens van het bewuste kwartaal Ingeval van problemen met de aanvraag :

71 Premie 50+ Gebruik in Limburg 596 dossieraanvragen in 2013 Top 5 naargelang dimensies 1. < 5 WN < 50 WN < 10 WN < 20 WN 61

72 Ervaringsfonds Ervaring langer aan de slag Toelagen voor projecten die de arbeidsomstandigheden van 45-plus werknemers verbeteren zodanig dat deze langer aan de slag kunnen blijven. Vb functiewijzigingen hulpmiddelen om het werk fysiek te verlichten inzetbaarheid verbeteren via opleiding

73 INTERESSANTE WEBSITES lling

74 Aandeslag.be

75 Bedankt

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk!

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Provinciale Netwerkdag 6 oktober 2016 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016 JURIDISCHE ACTUA mei 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Varia : Forfaitaire kostenvergoeding buitenland SECTOR NIEUWS INHOUD PC 1 Wet Werkbaar

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017 28 NOVEMBER 2017 1 2 Op het programma 1. Wat is werkplekleren? Wat is het niet? Wat zijn kwaliteitscriteria van werkplekleren? 2. Wat bestaat er? 3. Wat is interessant voor jou als werkgever? 4. Wat is

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

concreet De financiële voordelen doorgelicht

concreet De financiële voordelen doorgelicht concreet De financiële voordelen doorgelicht Case 1 Criteria : 22 jaar Erg laaggeschoold 4 maanden werkzoekend aanwerving als voltijdse arbeider PC 111.01(metaalsector) Uurloon: 10,9014 /u Steunmaatregelen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

www.vdab.be 0800.30.700

www.vdab.be 0800.30.700 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP 0800 30 700 1 OKTOBER 2008 OP WEG NAAR WERK MET BIJZONDERE ONDERSTEUNING. Situering Aanleiding: hervorming Vlaamse overheid (BBB) Overheveling van bevoegdheden

Nadere informatie

1 Doelgroep arbeidshandicap. BTOM: Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen. Inhoud. BW.10.002 - Bijlage 2

1 Doelgroep arbeidshandicap. BTOM: Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen. Inhoud. BW.10.002 - Bijlage 2 BTOM: Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen nhoud 1 Doelgroep persoon met arbeidshandicap 2 Procedure BTOM 3 Soorten BTOM 4 Stappen BTOM BuSO-schoolverlater 1 Doelgroep arbeidshandicap

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Agenda Luik 1: Jobkanaal Luik 2: Tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Verantwoordelijke uitgever : Grégor Chapelle, Anspachlaan 65-1000 Brussel - 02/2014 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013 JAARVERSLAG INTERNE PREVENTIEDIENST Jaarverslag interne preventiedienst Elke werkgever dient een interne dienst voor preventie en bescherming te hebben. De preventieadviseur wordt

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is?

U werd niet vóór 30/09/2017 aangeworven en u bent in het bezit van een Activakaart die op deze datum nog geldig is? activa.brussels Waarover gaat het? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toegangsvoorwaarden van het Activa-plan vereenvoudigd om de Brusselse werkzoekenden nog meer kansen te bieden. U wilt opnieuw

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

Individuele Beroepsopleiding (IBO)

Individuele Beroepsopleiding (IBO) Individuele Beroepsopleiding (IBO) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Opleiding op de werkvloer contract na afloop Opleidingsprogramma: in samenspraak met VDAB

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Wat is de bedoeling van de SINE-maatregel?

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Tewerkstellingsmaatregelen :overzicht HD/--/HD/eco.035/2010.35/123

Nadere informatie

Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG)

Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG) INHOUD 1 Omschrijving 2 Tegemoetkoming in de kosten voor arbeidsgereedschap

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk Medefinanciering door Doelen Vertrouwd raken met verschillende spelers die je kunnen ondersteunen bij je zoektocht naar werk Weten bij welke speler je terecht kan met welke vragen en voor welke ondersteuning

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars BTOM s & MMPP Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars CASE CASE: Kelly 3 Kelly is een vrouw van 24. Ze heeft in het BUSO de richting logistiek assistent gevolgd. Haar ABO heeft ze niet gedaan, ze was zwanger

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. Subsidiemaatregelen bij tewerkstelling 0 Instituut voor de autocar en de autobus vzw Dobbelenberg Metrologielaan

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Mogelijkheden afhankelijk van statuut. Statuut = ziekte- of invaliditeitsuitkering. Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan

23/12/15. Doelen. Mogelijkheden afhankelijk van statuut. Statuut = ziekte- of invaliditeitsuitkering. Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan Medefinanciering door Doelen Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan Overzicht mogelijkheden om terug aan het werk te gaan: Stage Leren op de werkvloer Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing/opleiding

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen

West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen 2 Van VAPH naar VDAB: sinds 01-10-2008 Overheveling bevoegdheid

Nadere informatie

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM AANWERVEN EERSTE WERKNEMER MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM WIE MAG PERSONEEL AANWERVEN? -In Belgie kan elke vennootschap en iedereen die meerderjarig is personeel aanwerven -Een werknemer is

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS JURIDISCHE ACTUA juni 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Doelgroepenbeleid Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Responsabiliseringsbijdrage economische WLH Studentenarbeid SECTOR NIEUWS INHOUD

Nadere informatie

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015

Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 8 okt - Gent 13 okt - Mechelen Trefdag voor arbeidsbemiddelaars Ouderenzorg, allen daarheen? Lieselore Beckers 2015 Vacatures ouderenzorg voor Vlaanderen van januari t.e.m. mei 2015 Ontvangen Vervuld Kinesitherapeut

Nadere informatie

Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen

Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen Inhoud Regionalisering doelgroepverminderingen in Vlaanderen...1 1 Inleiding...2 2 Jonge werknemers...3 2.1 Algemene principes...3 2.2 Categorie Leerlingen

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen Handleiding Jobcentrum West-Vlaanderen ESF-Ambassadeur 2011 1. Voorwoord Door Dirk Deweert, Directeur Sodiro vzw Als erkend sociaal secretariaat en als expert op vlak van loonadministratie en sociaal advies

Nadere informatie

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord A. Wat is DBSO? De afkorting DBSO staat voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs. In het deeltijds onderwijs volgen jongeren tussen de 15 en 25

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

Workshop 2: Doelgroepmaatregelen & jobcreatieprogramma s voor kansengroepen: kansen en drempels bij de vertaling naar de deelsectoren

Workshop 2: Doelgroepmaatregelen & jobcreatieprogramma s voor kansengroepen: kansen en drempels bij de vertaling naar de deelsectoren Trefdag arbeidsbemiddelaars: Een Op-STAP naar de social profit Workshop 2: Doelgroepmaatregelen & jobcreatieprogramma s voor kansengroepen: kansen en drempels bij de vertaling naar de deelsectoren Schaarbeek:

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

1. Wat is een tewerkstellingscel?

1. Wat is een tewerkstellingscel? Je wordt geconfronteerd met een collectief ontslag. Dat roept heel wat vragen op. De sociaal interventieadviseur probeert je hierbij zo goed mogelijk verder te helpen via infosessies en individuele gesprekken.

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Wat u zeker moet weten over aanwerven, tewerkstellen en ontslaan. Gids. voor de. werkgever

Wat u zeker moet weten over aanwerven, tewerkstellen en ontslaan. Gids. voor de. werkgever Wat u zeker moet weten over aanwerven, tewerkstellen en ontslaan. Gids voor de werkgever 2017 Inhoud 1.Formaliteiten bij de tewerkstelling van personeel...3 2.Kinderbijslag...4 3. Stimulansen voor de tewerkstelling

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4.

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4. WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE KAART OF FINANCIËLE KATER? Sociale en fiscale maatregelen Sofie Verbruggen Sociaal Assistente LAC UZ Leuven INHOUDSTAFEL 1. Belang van informeren 2. Soorten statuten 3. Maatregelen

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7.0 Methodologische nota De voornaamste voorwaarden om van werkloosheidsvergoedingen te kunnen genieten

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

De dienstverlening van Actiris naar werkgevers BKO-RAB 29/04/2015

De dienstverlening van Actiris naar werkgevers BKO-RAB 29/04/2015 De dienstverlening van Actiris naar werkgevers BKO-RAB 29/04/2015 Inhoud 1. Context 2. De werking van Select Actiris 3. Het beheer van de werkaanbiedingen 4. Jongeren aanwerven 5. Ervaren medewerkers aanwerven

Nadere informatie