GEBRUIKSAANWIJZIGING VOOR TOOLBOX TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZIGING VOOR TOOLBOX TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZIGING VOOR TOOLBO TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN DOELSTELLING Om de participatie van jongeren aan de arbeidsmarkt te verhogen, ontwikkelden de verschillende overheden en sectoren in ons land een hele resem tewerkstellingsmaatregelen die werkgevers stimuleren om jongeren in dienst te nemen. Deze tewerkstellingsmaatregelen zijn echter onvoldoende gekend bij werkgevers, waardoor zij flinke sommen geld ontlopen. Het ESF Pick-Up project en RESOC en SERR Meetjesland, Leie- en Scheldestreek ontwikkelden samen een toolbox tewerkstellingsmaatregelen die tot doel heeft de kennis over deze maatregelen massaal te verspreiden. De toolbox werd ontwikkeld in de vorm van een kaartspel. Het geeft op een heldere, overzichtelijke en aantrekkelijke manier inzicht in alle tewerkstellingsmaatregelen van toepassing op jonge werknemers (15 25 jaar). THEORETISCHE ACHTERGROND Alle tewerkstellingsmaatregelen van de Federale en Vlaamse overheid zitten in de toolbox vervat en ook de sectorale impulsen zijn opgenomen. Aan elke individuele maatregel is een kaart gewijd die op een bondige wijze weergeeft wat de maatregel inhoudt en op wie hij van toepassing is. De meerwaarde van dit kaartspel zit eveneens in de appreciatie van elke maatregel, die wordt namelijk vanuit vier verschillende invalshoeken belicht: o SUBSIDIËRING o BEGELEIDING o TEWERKSTELLINGSPERSPECTIEF o DOELGROEP Aan elke invalshoek is een kleurenpalet gekoppeld dat een gradueel (van licht naar donker) inzicht biedt. Hoe lichter de kleur hoe lager het bedrag van de tussenkomst of hoe zwakker de begeleiding. TOEPASSING Als bezitter van dit kaartspel laat u de werkgever via een gesprek kennis maken met de tewerkstellingsmaatregelen waarop hij/zij een beroep kan doen. Spelenderwijs en via eliminatie komt men uiteindelijk terecht bij de maatregel die het beste overeenkomt met de wensen van zijn/haar bedrijf. OPVOLGING EN BIJKOMENDE INFORMATIE Op het einde van het onderhoud blijven één of meerdere maatregelen over. Ook een combinatie van maatregelen behoort tot de mogelijkheden. Of de uitkomst nu eenduidig of meerduidig is, u stelt zich garant voor de verdere afwikkeling van wat er met de betreffende werkgever is afgesproken. Voor informatie betreffende specifieke tewerkstellingsmaatregelen kan u steeds terecht op de telefoonnummers op de kaarten

2 Legende Begeleiding Subsidiëring Geen begeleiding (werknemers kunnen in principe zelfstandig werken) Interne en/of externe begeleiding Opleidingsplan nodig Geen perspectief Daarna andere tewerkstellingsmaatregel mogelijk Verplicht contract na maatregel Laaggeschoold (geen HSO) Zeer laaggeschoold (max 2 de graad SO) Arbeidsgehandicapt en laaggeschoold Allochtoon -26 jaar jaar Werkloosheidsduur Werkgever: o Non-profit of lokaal bestuur o Privé o Beide

3 Brugprojecten De doelgroep bestaat hier uit deeltijds leerplichtige jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn of bepaalde basisattitudes die nodig zijn in het normale economische circuit (stiptheid, tempo, ) onvoldoende beheersen. Zij kunnen onder gestructureerde en individuele begeleiding werkervaring opdoen bij een zogenaamde promotor. Dat is een vzw, een OCMW, een gemeente- of provinciebestuur. De bedoeling is de jongere zo efficiënt mogelijk naar het normale economische circuit te begeleiden. Subsidie per maand Openbare sector: 452/maand, private sector: 512/maand Vergoeding leerling: te indexeren vergoeding van 254/maand - Lokale besturen, - Vzw s of - Ocmw s kunnen indienen - Enkel Deeltijds Onderwijs - Max. 9 maanden à 20u/week Meer info: Dienst Beroepsopleiding 02/

4 Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) Werkgevers geven aan werkzoekenden een opleiding in het bedrijf of onder supervisie van het bedrijf. De opleiding heeft tot doel om de werkzoekende de job waarin hij/zij achteraf zal tewerkgesteld worden, aan te leren. Na de opleiding is de werkgever verplicht om de werkzoekende/cursist aan te werven met een contract van onbepaalde duur. Begeleiding (verplicht) Overheidstussenkomst Externe begeleiding door VDAB of derden Werkgever betaalt enkel productiviteitspremie (brutoloon 13,07% - gemiddelde werkloosheidsuitkering 5%/maand) Bij laaggeschoolden: extra korting van 1/opleidingsuur - Privé - Publiek - Werkzoekenden ingeschreven bij VDAB - Min. 4 weken en max. 26 weken - Extra voordelen bij laaggeschoolden (verlenging termijn opleiding) - Deeltijds Onderwijs Meer Info: VDAB 02/

5 Instapopleiding Werkgevers geven aan werkzoekenden een opleiding in het bedrijf of onder supervisie van het bedrijf. De opleiding heeft tot doel om de werkzoekende de job waarin hij/zij achteraf zal tewerkgesteld worden, aan te leren. Na de opleiding is de werkgever verplicht om de werkzoekende/cursist aan te werven met een contract van onbepaalde duur. Het verschil met IBO is: Kortere looptijd namelijk max. 2 maanden binnen de 4 maanden na studie of beroepsopleiding Geen externe begeleiding Geen opleidingsplan Geen opleidingspremie Geen compensatievergoeding Geen DO Overheidstussenkomst Werkgever betaalt enkel productiviteitspremie (brutoloon 13,07% - gemiddelde werkloosheidsuitkering) Bij laaggeschoolden: extra korting van 1/opleidingsuur - Privé - Publiek - Werkzoekenden die VDABopleiding beëindigd hebben - Kortgeschoolde afgestudeerde jongeren - Max. 2 maanden Meer info: VDAB 02/

6 BeroepsInlevingsOvereenkomst (BIO) De beroepsinlevingsovereenkomst wordt bij overheidsbesturen alleen gebruikt voor de organisatie van werkervaringsplaatsen specifiek voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Overheidstussenkomst Begeleiding kan intern en/of extern georganiseerd worden Loonkost ligt tussen 410 en 642/maand + begeleidingskosten Start- en stagebonus: - Startbonus voor jongeren: max 3 jaar binnen 1 opleidingscyclus. 1 e en 2 e jaar: 500, 3 e jaar: Stagebonus voor WG: zelfde bedragen als de startbonus, op zelfde manier toegekend -Publiek (enkel Lokaal Bestuur en OCMW) -Enkel Deeltijds Onderwijs Meer info: Chris Dehamers (Sectorconsulent Lokale Besturen) 02/

7 Onbezoldigde stage Leerlingen doen een eerste werkervaring op binnen een privé-bedrijf of lokaal bestuur en worden daar niet voor vergoed. Overheidstussenkomst - Privé - Publiek - Geen Deeltijds onderwijs - Vanuit school of opleidingsinstantie

8 Wep+ / Gesco Wep+ Wep+ is begeleide tewerkstelling van bepaalde duur met als doel doorstroming naar een duurzame tewerkstelling. De werkervaring is voor langdurig werkzoekenden, langdurig ocmw uitkeringsgerechtigden of gelijkgestelden of deeltijds lerenden in het kader van de deeltijdse leerplicht. Begeleiding Begeleiding kan intern en/of extern georganiseerd worden door derden of VDAB Overheidstussenkomst per jaar en per VE Kost voor de werkgever per jaar is ongeveer Publiek: enkel VZW en openbaar Bestuur - Min. 2 jaar werkloos - Min. 1 jaar leefloongerechtigden (of gelijkgestelden) OCMW - Deeltijds Onderwijs - Max. 1 jaar contract (verlengbaar met 6 maand) Meer info: VDAB 02/

9 Art Het OCMW kan leefloongerechtigden (of gelijkgestelden) tewerkstellen bij de eigen diensten of via terbeschikkingstelling bij andere werkgevers. De belangrijkste doelstelling is het regulariseren van deze personen voor sociale uitkeringen, maar het verwerven van arbeidsmarktervaring en van arbeidsattitudes worden ook nagestreefd. Subsidie per jaar en per VE Afhankelijk van OCMW 100%-loonsubsidie - Publiek: enkel openbaar bestuur - Enkel leefloongerechtigden (of gelijkgestelden) OCMW

10 Art 60 7 privé Het OCMW kan leefloongerechtigden (of gelijkgestelden) tewerkstellen bij de eigen diensten of via terbeschikkingstelling bij privé- ondernemingen: iedere natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die een activiteit met winstoogmerk uitoefent. Deze tewerkstellingsmaatregel heeft een drieledig doel: het regulariseren van deze personen voor sociale uitkeringen, verwerven van arbeidsmarktervaring en van arbeidsattitudes en het werken aan een duurzame tewerkstelling. Het OCMW treedt op als juridische werkgever en stelt de werknemer ter beschikking van een privéwerkgever. In de praktijk is de duur van het contract afhankelijk van het aantal dagen de werknemer moet bewijzen voor de regularisatie voor sociale uitkeringen. Overheidstussenkomst per maand Arbeidstrajectbegeleider OCMW Art 61: omkaderings- en opleidingspremie bij privéwerkgever (maandelijks max 250 (verhouding tot deeltijds arbeidsrégime) voor max 12 maand) De werkgever betaalt maandelijks een bedrag aan het OCMW gelijk aan het verschil tussen het brutoloon en bedrag van federale staatstoelage (= hoogste categorie leefloon = 859,31 per maand) : - Privé: enkel privéondernemingen (geen vzw) - Enkel leefloongerechtigden (of gelijkgestelden) OCMW

11 Activa Het ACTIVA-plan heeft als doel de tewerkstelling te bevorderen van langdurig werkloze werkzoekenden, al dan niet met een vervangingsinkomen. Begeleiding Subsidie per jaar per VE RSZ-voordeel Bijkomende activeringsuitkering in bepaalde gevallen - Privé - Publiek - Hoe langer werkloos, hoe groter de subsidie en hoe langer die loopt - Hoe ouder de werkzoekende, hoe groter de subsidie Meer info: RVA 02/

12 Dienstencheques Met deze maatregel wil de overheid jobs creëren binnen het kader van buurtwerken en buurtdiensten. De jobs moeten in de eerste plaats inspelen op individuele of familiale noden. Het betreft hier dus vooral thuishulp van huishoudelijke aard. De gebruiker van de diensten moet steeds een particulier persoon zijn. Volgende taken zijn erkend: - Poetsen van woningen - Wassen van huishoudlinnen in de woning van de gebruiker - Strijken van huishoudlinnen - Bereiden van maaltijden in de woning van de gebruiker - Huishoudelijke boodschappen doen - Huishoudelijk naaiwerk verrichten in de woning van de gebruiker - Mobiliteit van mindervaliden Begeleiding Subsidie Cumuleerbaar met andere tewerkstellingsmaatregelen (bvb. Activa) - Enkel voor erkende bedrijven/ondernemingen Meer info: RVA 02/

13 CAO 26 Deze tewerkstellingsmaatregel beoogt de tewerkstelling van personen met een handicap met een normaal arbeidscontract. Jaarlijks stelt de sociale inspectie het rendementsverlies vast. Op basis daarvan is er een tussenkomst in de loonlast. De hoogte van deze tussenkomst wordt door het Fonds bepaald, jaarlijks herzien en bedraagt minimaal 5% en maximaal 50% van de loonlast. Begeleiding Subsidie Subsidie hangt af van rendementsverlies dat wordt vastgesteld op de werkvloer Cumuleerbaar met andere tewerkstellingsmaatregelen - Privé - Werknemer erkend door Sociaal Fonds - Wordt jaarlijks herzien Meer info: Vlaams Fonds 02/

14 Vlaamse IntegratiePremie (VIP) Deze tewerkstellingsmaatregel beoogt de tewerkstelling van personen met een handicap met een normaal arbeidscontract. Er is een tussenkomst in het referteloon*. Deze tussenkomst is onveranderlijk en bedraagt 30%. *Referteloon: minimumregelingsloon vastgesteld door het Paritair Comité, vermeerderd met de patronale sociale zekerheidsbijdragen hierop, verminderd met de eventuele tussenkomsten uit hoofde van bestaande federale of regionale tewerkstellingsprogramma s Begeleiding Subsidie Hangt af van het referteloon Cumuleerbaar met andere tewerkstellingsmaatregelen mogelijk - Privé - Werknemer erkend door Vlaams Fonds voor tewerkstelling Meer info: Vlaams Fonds 02/

15 Voortrajecten Zowel in beleidsteksten als in de praktijk gaan er steeds meer stemmen op dat het systeem van deeltijds leren een voltijds engagement moet inhouden. Leren moet gecombineerd worden met werken. Voor wie niet werkt, moeten er alternatieven zijn. Voortrajecten bieden dit alternatief voor jongeren die omwille van de volgende redenen nog niet aan werk toe zijn: onvoldoende arbeidsattitudes en -vaardigheden, geen loopbaanperspectief, demotivatie. Via een vormingsgericht aanbod willen voortrajecten deze jongeren de opstap naar de arbeidsmarkt laten maken. Binnen de context van trajectbegeleiding van deeltijds lerende jongeren moeten voortrajecten gezien worden als een eerste schakel in een arbeidsmarktgericht traject. Ben jij degene die hiervoor een project schrijft? Begeleiding Subsidie - Enkel Deeltijds Onderwijs

16 Invoegbedrijf Deze maatregel heeft tot doel de duurzame tewerkstelling van personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt in reguliere bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Begeleiding Subsidie Commerciële bedrijven: Degressieve premie Dienstenchequebedrijven: Degressieve premie of premie van 1650/jaar/VTE Cumuleerbaar met andere tewerkstellingsmaatregelen Meer info: VDAB 02/ Enkel privé 3 doelgroepen: - Max. HSO en niet arbeidsmarktrijp die de dag voor indiensttreding 12 maanden inactief zijn (< 50j.), 6 maanden inactief zijn (>50j.) of 6 maanden steuntrekker bij het OCMW - Arbeidsgehandicapten die min. 6 maanden inactief zijn - Deeltijds Onderwijs

17 Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Dit initiatief beoogt de socio-professionele inschakeling van bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen. Begeleiding Subsidie RSZ-voordeel Activeringsuitkering - Privé - Publiek - < 45 jaar, laaggeschoold en minstens 12 maanden UVW* in 18 maanden - < 45 jaar, laaggeschoold en minstens 6 maanden steun van OCMW - > 45 jaar, laaggeschoold en minstens 6 maanden UVW of OCMW-steun in 9 maanden - 24 maanden UVW in 36 maanden - 12 maanden uitkeringsgerechtigde in 18 maanden Meer info: VDAB 02/ *UVW: uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

18 Startbanen Deze maatregel heeft als doel de tewerkstelling van jongeren te bevorderen. Jongeren maximale kansen geven op de arbeidsmarkt. Verplichte aanwerving voor bedrijven met meer dan 50 werknemers. Aanwerving via arbeidsovereenkomsten voor arbeiders of bedienden, via leerovereenkomsten, of via contracten deeltijds werken en deeltijds leren. Begeleiding Subsidie RSZ-voordeel Activeringsuitkering - Privé - Publiek - Werkzoekenden < 26 jaar - Laaggeschoolden: max. LSO of 6 e beroepsonderwijs - Deeltijds Onderwijs Meer info: RVA 02/

19 Werknemersleerlingenwezen De werkgever verbindt er zich toe de leerling op te leiden in een bepaald beroep, door hem/haar een praktische beroepsopleiding te verstrekken (in regel 3 dagen per week) en toe te zien op zijn aanvullende theoretische opleiding en algemene vorming (2 dagen per week). Begeleiding Overheidstussenkomst Afhankelijk van de sector waartoe men behoort. Er worden premies voorzien vanuit bepaalde sectoren + ook ESF-premies - Privé - Enkel Deeltijds Onderwijs - Min. 6 maanden

20 Leerovereenkomst Syntra leertijd De jongere volgt 1 dag per week les in een opleidingscentrum. De 4 andere dagen ontdekt hij/zij het beroep op de werkvloer onder leiding van een ervaren ondernemer die de jongere op het beroepsleven voorbereidt. Begeleiding Overheidstussenkomst Nadien meestal stageovereenkomst ihkv de ondernemersopleiding - Enkel via Syntra Doelgroep - Jongeren - Max. 3 jaar Meer info: Syntra 02/

21 Stageovereenkomst ihkv de ondernemersopleiding Een cursist/stagiair combineert een ondernemersopleiding in een opleidingscentrum met een voltijdse of deeltijdse praktijkopleiding in een bedrijf. De ondernemeropleider verbindt zich ertoe de cursist/stagiair het beroep aan te leren. Begeleiding Subsidie - Door Syntra - Voor + 18 jarigen - Min. 6 maanden - Max. 3 jaar Meer info: Syntra 02/

22 Jonge werknemers 18/19 jaar Deze maatregel wil de tewerkstelling van jonge werknemers aanmoedigen. De maatregel geldt voor alle werknemers tot het einde van het jaar waarin ze 18 jaar worden, zowel indien ze met een normale arbeidsovereenkomst als met een leerovereenkomst zijn tewerkgesteld. Begeleiding Subsidie RSZ-voordeel: premie van 1000 per voltijds volledig kwartaal tot eind jaar waarin jongere 18 jaar wordt Nadien startbaan mogelijk - Privé - Publiek Doelgroep - jongeren tussen 18 en 19 jaar Meer info: RSZ 02/

23 Eerste aanwervingen Werkgevers worden aangemoedigd om een eerste, een tweede of derde werknemer als bijkomend personeelslid in dienst te nemen. De maatregel geldt voor alle werknemers zonder enige voorwaarden. Er moet steeds een stijging van het aantal personeelsleden zijn t.o.v. de voorgaande 4 kwartalen. Begeleiding Overheidstussenkomst per jaar per VE RSZ-voordeel 1 e WN: Euro/kwartaal Euro/kwartaal e WN: 400 Euro/kwartaal e WN: 400 Euro/kwartaal 1-9 Administratiekosten aansluiting bij een sociaal secretariaat voor de eerste werknemer worden tevens terugbetaald. Niet combineerbaar met andere RSZ-verminderingen maar wel afwisselbaar met bv RSZvermindering bij startbaan. Wel combineerbaar met dienstencheques. - Privé - Publiek: VZW s en feitelijke verenigingen - Geen voorwaarden voor de persoon die wordt aangeworven maar deeltijds lerende zijn niet mogelijk Meer info: RSZ 02/

24 GESCO Deze maatregel wil de tewerkstelling van kansengroepen bevorderen. De tewerkstelling kan zowel met een contract voor bepaalde duur als onbepaalde duur, voltijds of deeltijds, geheel afhankelijk van de goedgekeurde plaatsen in het project. Begeleiding Subsidie Vrijstelling van RSZ-bijdragen Premie als tussenkomst in het loon - Publiek: publieke instellingen/ openbare besturen - VZW s met een sociaal, cultureel of humanitair doel Doelgroep - Kansengroepen bepaald op basis van werkloosheidsvoorwaarden en diplomavoorwaarden als bv. werkloosheidsduur, OCMWsteun, WEP+, herintreders, allochtonen, arbeidsgehandicapten, laaggeschoolden.. Meer info: VDAB 02/

25 Plan Activa Start Laaggeschoolde jonge werknemers (ook laaggeschoolde jongeren van buitenlandse afkomst of laaggeschoolde jongeren met een handicap) komen gedurende zes maand in aanmerking voor een werkuitkering. Niet cumuleerbaar met andere werkuitkeringen, wel met structurele vermindering en doelgroepvermindering rsz. Overheidstussenkomst per maand Aanvraag vanaf 1 januari 2007: RSZ betaalt werkuitkering van 350 per maand WN krijgt werkuitkering gedurende 6 maanden. WN kan de werkuitkering slechts voor één tewerkstelling genieten. : - Privé - Publiek Doelgroep - Voor jongeren < 26 jaar - Zeer laaggeschoolde jongeren (max getuigschrift 2 e jaar sec. ond.) - Laag geschoolde jongeren van buitenlandse afkomst - Laag geschoolde jongeren met een handicap Meer info: RVA 02/

26 IBO Interim IBO Interim is een combinatie van uitzendarbeid (max vier weken), en meteen daaropvolgend een individuele beroepsopleiding in de onderneming bij dezelfde werkgever (max 26 weken). Externe begeleiding door VDAB of derden Na de IBO opleiding is de werkgever verplicht om de cursist/werkzoekende een contract aan te bieden van onbepaalde duur. Overheidstussenkomst per maand Werkgever betaalt enkel productiviteitspremie (brutoloon 13,07% - gemiddelde werkloosheidsuitkering 5%/maand) Bij laaggeschoolden: extra korting van 1/opleidingsuur : Org - Privé - Publiek Doelgroep - > 50 jaar - Allochtonen - Mensen met een beperking (dus ook jongeren) - Werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB Meer info: VDAB 02/

27 Houtsector: Industrieel Leerlingenwezen (PC125 en PC126) Het Opleidingscentrum Hout wil via het Industrieel Leerlingenwezen leerlingen binnen de CDO s aanmoedigen maximale ervaring op te doen op de werkvloer om zo hun kansen op een duurzame tewerkstelling in de houtsectoren te versterken en te stimuleren. ILW kan voor bedrijven uit het PC125 en PC126 ingericht worden voor verschillende beroepen (zie Er is een sterke begeleiding en 0ondersteuning vanuit de sector door de sectorconsulenten. Subsidie van de sector Leerling: ontvangt premie van 800 indien hij/zij het eerste schooljaar gunstig beëindigt en 900 indien hij/zij het tweede schooljaar gunstig beëindigt. WG: de leerling kan genieten van 80 uren gratis opleiding in een VDAB-centrum tot 2 jaar na het beëindigen van de opleiding. : Org - Bedrijf behorende tot het paritair comité 125 of 126 Doelgroep - Jongeren uit deeltijds onderwijs - Vanaf 15 jaar - Enkel leerlingen ingeschreven met een ILW-contract komen in aanmerking

28 Houtsector: Tewerkstellingspremie na beroepsopleiding VDAB voor werkzoekenden (PC 126) Het Opleidingscentrum Hout wil met deze maatregel de tewerkstelling van kansengroepen in de houtsector stimuleren. Werkzoekenden die na een beroepsopleiding bij VDAB (min. 160 uren) tewerkgesteld worden in de sector kunnen een éénmalige premie krijgen van min. 250 tot max. 750 (afhankelijk van de duur van hun opleiding). Zij dienen wel tewerkgesteld te worden in de houtsector binnen de 6 maanden na het beëindigen van de opleiding met een contract van onbepaalde duur (bij sectorale IBO en sectorale IBO-interim wordt 1 maand IBO gelijkgesteld met tewerkstelling). Overheidstussenkomst per maand WN: ontvangt een nettopremie van min. 250 tot max. 750, afhankelijk van de duur van de opleiding : - Bedrijf behorende tot paritair comité Beroepsopleiding gevolgd hebben in een van de bedrijfsvakscholen hout of stoffering bij de VDAB - Tewerkstelling binnen de 6 maanden na het einde van de opleiding - Contract van onbepaalde duur of sectorale IBO of IBO interim

29 Houtsector: sectorale premie bij Individuele Beroepsopleiding (Sectorale IBO) na beroepsopleiding bij de bedrijfsvakscholen VDAB (PC126) Een sectorale IBO is een IBO waarbij het bedrijf ondersteuning krijgt vanuit het Opleidingscentrum Hout bij de aanvraag van de IBO en voor de opmaak van het opleidingsprogramma. Met deze maatregel wil men de tewerkstelling van kansengroepen in de houtsector stimuleren en bijdragen tot het realiseren van een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden. Subsidie van de sector WN: ontvangt een nettopremie van min. 250 tot max. 750, afhankelijk van de duur van de opleiding WG: arbeider kan genieten van 80 uren gratis opleiding in VDAB centrum tot twee jaar na beëindiging IBO-contract : - Bedrijf behorend tot paritair comité 126 Doelgroep - Beroepsopleiding gevolgd hebben in een van de bedrijfsvakscholen hout of stoffering bij VDAB - Het Opleidingscentrum Hout dient voor aanvang van de IBO op de hoogte gebracht te worden van de IBO - IBO dient aan te vangen binnen de 6 maanden na het beëindigen van de opleiding en premie wordt toegekend na 1 maand sectorale IBO

30 Houtsector: sectorale premie bij IBO-interim (Sectorale IBO-interim) na vooropleiding bedrijfsvakscholen VDAB (PC126) Een sectorale IBO-interim is een IBO waarbij het Opleidingscentrum Hout reeds voor de aanvang van de IBO op de hoogte wordt gebracht door het uitzendkantoor. Met deze maatregel wil men de tewerkstelling van kansengroepen in de houtsectoren stimuleren en bijdragen tot het realiseren van een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden. Subsidie van de sector WN: ontvangt een nettopremie van min 250 tot max 750, afhankelijk van de duur van de voorafgaande opleiding. WG: arbeider kan genieten van 80 uren gratis opleiding in een VDAB-centrum tot twee jaar na beëindigen van het IBO-interim contract : - Bedrijf behorende tot het paritair comité Beroepsopleiding gevolgd hebben in een van de bedrijfsvakscholen hout en stoffering van VDAB - Het Opleidingscentrum Hout dient voor aanvang van de IBO-interim op de hoogte gebracht te worden van de IBO-interim - IBO-interim dient aan te vangen binnen de 6 maanden na het beëindigen van de opleiding, de premie wordt toegekend na 1 maand sectorale IBO

31 Horeca: Industrieel LeerlingenWezen (PC 302) Het Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking wil via het Industrieel Leerlingwezen leerlingen binnen het DBSO aanmoedigen maximale ervaring op te doen op de werkvloer om zo hun kansen op een duurzame tewerkstelling in de horecasector te versterken en te stimuleren. ILW kan voor organisaties uit PC 302 ingericht worden voor keuken- en zaalmedewerker. De wedde die de jongere ontvangt, wordt voor 100% door de sector aan de werkgever terugbetaald met een max. bedrag van 506,60 (vanaf de 6 de maand 829). Naast deze financiële bijdrage is er ook een sterke begeleiding en ondersteuning vanuit de sector door de vormingsconsulenten. Begeleiding en ondersteuning door de vormingsconsulenten van de sector. Subsidie van de sector per maand WG: sector betaalt wedde jongeren voor 100% terug, met max. 506,60 bruto (vanaf 6 e maand: 829 bruto) Leerling: ontvangt premie van 1239,47 bruto indien hij/zij slaagt voor het volledige traject : behorende tot paritair comité Jongeren uit het deeltijds onderwijs uit Vlaanderen - Vanaf de leeftijd van 17 jaar (op het moment van de ondertekening van de overeenkomst)

32 Horeca: Tewerkstellingspremie na beroepsopleiding voor werkzoekenden (PC 302) Het Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector wil met deze maatregel de tewerkstelling van kansengroepen in de horecasector stimuleren. Bedrijven die een werkzoekende aanwerven kunnen voor en voltijdse tewerkstelling een premie ontvangen van 500 euro per maand en dit voor max. 5 maand. Let wel: het moet gaan om een werkzoekende die een beroepsopleiding horeca heeft gevolgd bij de VDAB. De werkzoekende dient een contract van onbepaalde duur te hebben alvorens de werkgever in aanmerking komt voor een premie. Ook de werknemer krijgt een vergoeding voor zijn periode van opleiding die hij voordien gevolgd heeft. Subsidie van de sector per maand WG: 500 per maand gedurende max. 5 maanden (pro rata indien deeltijdse tw) : sector behorend tot paritair comité Beroepsopleiding horeca bij VDAB gevolgd hebben - Eerste tewerkstelling na beroepsopleiding - Contract onbepaalde duur (geen IBO)

33 Horeca: sectorale premie bij Individuele Beroepsopleiding (IBO) (PC 302) Het Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector geeft in kader van een IBO ook een premie aan de cursist/werknemer. Met deze maatregel wil men de tewerkstelling van kansengroepen in de horecasector stimuleren, en bijdragen tot het realiseren van een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden. De werkgever krijgt de standaardvoordelen die aan een IBO verbonden zijn. Daarnaast krijgt ook de werknemer een premie indien hij/zij de IBO voltooit. Subsidie van de sector WZ: de werkzoekende krijgt een een premie van 20 per week opleiding : behorende tot het paritair comité Werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB - Tewerkgesteld worden onder een IBO contract - De opleiding voltooid hebben, dwz na de opleidingsperiode een even lange tewerkstellingsperiode realiseren.

34 INOM-Arbeiders: Opleiding voor arbeiders (PC 111/1.2.3) INOM-Arbeiders wil met deze maatregel opleidingen voor arbeiders aanmoedigen in de metaal- en technolgische industrie. Subsidie van de sector WG: - 72 per arbeider per dag (tot max 2500 voor bedrijven tot 142 arb of voor grote bedrijven : 17,5 x aantal arb in dienst op 31/12/2006) - Educatief verlof voor opleidingen vanaf 32 uren - Nederlands op de werkvloer: volledige factuur wordt door INOM-Arbeiders betaald. WN: - Getuigschrift van deelname aan de opleiding : - Bedrijf behorend tot paritair comité 111/1.2.3 kan opleidingsdossier indienen voor zijn arbeiders via

35 TOFAM Oost-Vlaanderen Stages voor risicowerkzoekenden in de metaalsector (PC 111) Tofam Oost-Vlaanderen wil in de metaalsector met deze maatregel de opleiding en tewerkstelling van kansengroepen en risicowerkzoekenden op de arbeidsmarkt stimuleren. Bedrijven die stages aanbieden aan risicowerkzoekenden kunnen rekenen op een financiële tussenkomst voor de begeleiding van deze stagiairs. De stage dient deel uit te maken van een opleidingsovereenkomst of samenwerking met de VDAB. Aan deze stage is ook een vergoeding voor de werkzoekende gekoppeld. Subsidie van de sector: WG: 12,39 per uur (voor de metaalsector PC 111) WZ: opleidingsvergoeding= 3/opleidingsdag (max 360 per persoon) + bij tewerkstelling: vanaf 6 maand een tewerkstellingspremie. Na de opleiding andere tewerkstellingmaatregelen mogelijk : sector behorend tot paritair comité 111 Risicowerkzoekenden - Min 12 maand werkloosheidsuitkering - Max diploma Lager Secundair Onderwijs - Werknemer erkend door Vlaams Fonds - > 50 jaar zijn - Herintreders op de arbeidsmarkt

36 INOM-Arbeiders: Industrieel LeerlingenWezen (PC 111/1.2.3) Dit systeem van alternerende opleiding stelt ondernemingen in de mogelijkheid om jongeren op te leiden voor een specifiek beroep, met een industriële leerovereenkomst. De jongeren brengt twee derde van de tijd door in de onderneming en ongeveer één derde op het centrum deeltijds onderwijs. De bedoeling is dat de jongere door het bedrijf en door het centrum DBSO opgeleid wordt voor een vooraf bepaald beroep, en volgens een opleidingsprogramma, zoals goedgekeurd door het Paritair Leercomité. INOM-Arbeiders wil met deze maatregel bedrijven uit de metaal- en technologische industrie aanmoedigen om leerlingen uit het deeltijds onderwijs op te leiden voor een beroep. Subsidie van de sector WG: - Aanzienlijke RSZ vermindering - Bedrijfsopleidingpremie van 3000 per jongere per jaar Jongere: - Bij het succesvol beëindigen van de opleiding: 400 (1-jarige opleiding) of 900 (2-jarige opleiding) : sector behorend tot paritair comité Jongeren uit het deeltijds onderwijs

37 TOFAM Oost-Vlaanderen: Sectorale tewerkstellingspremie na metaalopleiding voor werkzoekenden (PC 111) TOFAM Oost -Vlaanderen, wil met deze maatregel de opleiding en tewerkstelling van werkzoekenden in de metaalsector stimuleren. Werkzoekenden die een opleiding ism de VDAB of een opleiding in een bedrijf (IBO, stage) met succes beëindigd hebben krijgen een opleidingspremie. Zijn zij daarenboven nadien tewerkgesteld in een metaalverwerkend bedrijf uit de provincie Oost-Vlaanderen, dan kunnen ze een tewerkstellingspremie verwerven. Met deze maatregel wil men de tewerkstelling van kansengroepen in de metaalsector stimuleren en bijdragen tot het realiseren van een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden. Subsidie van de sector WN: ontvangt een premie van 178,48 bruto na 6 maand tewerkstelling en 356,97 voor 12 maanden tewerkstelling. Beide premies kunnen max. 535,45 bruto bedragen. : - Bedrijf behorend tot paritair comité Werkzoekenden die na een metaalopleiding tewerkgesteld worden in de sector

38 TOFAM Oost-Vlaanderen: Opleidingspremie voor opleiding van risicoarbeiders in de metaalsector (PC 111) TOFAM Oost-Vlaanderen ondersteunt tewerkstellingsbeveiligende opleidings - initiatieven voor arbeiders in de metaalverwerkende bedrijven in Oost-Vlaanderen. TOFAM Oost-Vlaanderen voorziet een financiële tussenkomst in de om- en bijscholing van risicoarbeiders. Subsidie van de sector WG: 11,5 per risicoarbeider, per opleidingsuur voor elke gestructureerde, vakgerichte opleiding die wordt georganiseerd voor arbeiders in het bedrijf en die minstens 32 uur duurt. Alle tussenkomsten worden begrensd obv volgende criteria: - externe opleiding: max 90 uur opleiding per risicoarbeider per jaar - interne opleidingen: 50% van de subsidie van het totaal aantal opleidingsuren met een max van 90 uur. : - Bedrijf behorend tot paritair comité 111 WN behorende tot één van volgende doelgroepen: ouder dan 40 j, max diploma LSO, vervanger van bruggepensioneerde, wordt geconfronteerd met nieuwe technologieën, nieuwe werkmethodes, reorganisatie of collectief ontslag

39 TOFAM Oost-Vlaanderen Stages voor risicowerkzoekenden in de metaalsector (PC 111) Tofam Oost-Vlaanderen wil in de metaalsector met deze maatregel de opleiding en tewerkstelling van kansengroepen en risicowerkzoekenden op de arbeidsmarkt stimuleren. Bedrijven die stages aanbieden aan risicowerkzoekenden kunnen rekenen op een financiële tussenkomst voor de begeleiding van deze stagiairs. De stage dient deel uit te maken van een opleidingsovereenkomst of samenwerking met de VDAB. Aan deze stage is ook een vergoeding voor de werkzoekende gekoppeld. Subsidie van de sector: WG: 12,39 per uur (voor de metaalsector PC 111) WZ: opleidingsvergoeding= 3/opleidingsdag (max 360 per persoon) + bij tewerkstelling: vanaf 6 maand een tewerkstellingspremie. Na de opleiding andere tewerkstellingmaatregelen mogelijk : sector behorend tot paritair comité 111 Risicowerkzoekenden - Min 12 maand werkloosheidsuitkering - Max diploma Lager Secundair Onderwijs - Werknemer erkend door Vlaams Fonds - > 50 jaar zijn - Herintreders op de arbeidsmarkt

40 TOFAM Oost-Vlaanderen: Sectorale opleidingspremie voor werkzoekenden (PC 111) TOFAM Oost-Vlaanderen wil met deze maatregel de opleiding en tewerkstelling van werkzoekenden in de metaalsector stimuleren. Werkzoekenden die een opleiding metaal ism de VDAB of een opleiding in een bedrijf (IBO, stage) met succes beëindigd hebben, krijgen een opleidingspremie van 3 per opleidingsdag met een max. van 360 bruto per persoon. Met deze maatregel wil men de tewerkstelling van kansengroepen in de metaalsector stimuleren en bijdragen tot het realiseren van een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden. Subsidie van de sector WZ: ontvangt een premie van 3 bruto per opleidingsdag met een maximum van 360 bruto per persoon : Opleidingsorganisatie - Metaalopleiding ism VDAB - Bedrijf behorend tot paritair comité Werkzoekenden die een metaalopleiding gevolgd hebben ism VDAB - Werkzoekenden die een IBO gevolgd hebben in een bedrijf behorend tot paritair comité Werkzoekenden die een stage volgen in een metaalbedrijf (maatregel stages voor risicowerkzoekenden )

41 Korte inhoud: Tewerkstellingsmaatregelen andere sectoren Ook andere sectoren hebben tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren (zowel voor jongeren uit het deeltijds onderwijs als jongeren tussen 15 en 25 jaar). Hieronder vindt u per sector de contactgegevens van de persoon die van deze maatregelen op de hoogte is. Groensector: Eduplus T: 09/ s Gravenstraat Nazareth Voedingssector: IPV Ingrid Snel T: 02/ Birminghamstraat Anderlecht Bouwsector: FVB-FFC Jo Roelandt T: 09/ Tramstraat Zwijnaarde Social Profit sector Katty Stas T: 02/ Handelskaai Brussel

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

De startbaanovereenkomst

De startbaanovereenkomst De startbaanovereenkomst Petra Dombrecht Stafmedewerker Team Lokale Economie en Werkgelegenheid VVSG Inhoud Startbaan Types startbaanovereenkomst Startbaanverplichting voor het lokaal bestuur Voordelen

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

concreet De financiële voordelen doorgelicht

concreet De financiële voordelen doorgelicht concreet De financiële voordelen doorgelicht Case 1 Criteria : 22 jaar Erg laaggeschoold 4 maanden werkzoekend aanwerving als voltijdse arbeider PC 111.01(metaalsector) Uurloon: 10,9014 /u Steunmaatregelen

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord

Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord Infobundel : Het Deeltijds onderwijs in vraag en antwoord A. Wat is DBSO? De afkorting DBSO staat voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs. In het deeltijds onderwijs volgen jongeren tussen de 15 en 25

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA mei 2016 JURIDISCHE ACTUA mei 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Arbeidsmarkt Wet werkbaar en wendbaar werk Modernisering arbeidsrecht Varia : Forfaitaire kostenvergoeding buitenland SECTOR NIEUWS INHOUD PC 1 Wet Werkbaar

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2016 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2014 Verantwoordelijke uitgever : Grégor Chapelle, Anspachlaan 65-1000 Brussel - 02/2014 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012)

AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) AANWERVING VAN JONGEREN IN DE BOUW TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN (BIJGEWERKT TOT EN MET 9 JANUARI 2012) Voor de aanwerving van jongeren in de bouw bestaan er diverse tewerkstellingsmogelijkheden. In functie

Nadere informatie

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM AANWERVEN EERSTE WERKNEMER MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM WIE MAG PERSONEEL AANWERVEN? -In Belgie kan elke vennootschap en iedereen die meerderjarig is personeel aanwerven -Een werknemer is

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017 28 NOVEMBER 2017 1 2 Op het programma 1. Wat is werkplekleren? Wat is het niet? Wat zijn kwaliteitscriteria van werkplekleren? 2. Wat bestaat er? 3. Wat is interessant voor jou als werkgever? 4. Wat is

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk!

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Provinciale Netwerkdag 6 oktober 2016 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

Het stelsel van de dienstencheques

Het stelsel van de dienstencheques Het stelsel van de dienstencheques Caroline Van Beveren 2 december 2010 Wat zijn dienstencheques? = een betaalmiddel waarmee particulieren een erkende onderneming kunnen betalen voor hulp van huishoudelijke

Nadere informatie

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan

Persdossier. De details van het nieuwe aanwervingsplan Brussel, maandag 18 januari 2010 Persdossier De details van het nieuwe aanwervingsplan Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad in december 2009 het

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT

Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Institut pour l autocar et l autobus a.s.b.l. UBSIDIE- MAATREGELEN BIJ TEWERKSTELLING OVERZICHT Tewerkstellingsmaatregelen :overzicht HD/--/HD/eco.035/2010.35/123

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Voor welke jongeren? Leerwerkstatuut Industrieel leercontract bij private werkgevers Deeltijds

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Erkende dienstenchequebedrijven moeten verzekerd zijn en de sociale wetgeving toepassen, maar ook andere verplichtingen betreffende

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013 JAARVERSLAG INTERNE PREVENTIEDIENST Jaarverslag interne preventiedienst Elke werkgever dient een interne dienst voor preventie en bescherming te hebben. De preventieadviseur wordt

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel INHOUDSTAFEL 1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel Artikel 60 7 en Artikel 61 van de OCMW-wet Artikel 60 7 1 1. Enkele algemene beschouwingen rond de tewerkstelling in toepassing

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding MyXeriusFamily staat voor u klaar! MyXeriusFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen E Kinderbijslag@xerius.be T 078 15 40 25 Uw rijksregisternummer:?

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning!

Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Geef jonge kortgeschoolden leer- en groeikansen op de werkplek. Ontdek onze ondersteuning! Project Deeltijds Leren Deeltijds Werken Socioculturele sector Schooljaar 2014 2015 Dit project wordt gesubsidieerd

Nadere informatie

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen Handleiding Jobcentrum West-Vlaanderen ESF-Ambassadeur 2011 1. Voorwoord Door Dirk Deweert, Directeur Sodiro vzw Als erkend sociaal secretariaat en als expert op vlak van loonadministratie en sociaal advies

Nadere informatie

jongeren minder om te werken (DS, 14 februari 2007) Krapte op arbeidsmarkt bedreigt groei KMO s (Unizo, 14 juni 2007)

jongeren minder om te werken (DS, 14 februari 2007) Krapte op arbeidsmarkt bedreigt groei KMO s (Unizo, 14 juni 2007) 100.000 jongeren minder om te werken (DS, 14 februari 2007) Krapte op arbeidsmarkt bedreigt groei KMO s (Unizo, 14 juni 2007) GEZOCHT: 500.000 nieuwe actieven (VOKA, november 2007) Herman Konings Wim Vanhaverbeke

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Kinderbijslag na de leerplicht - Ondernemersopleiding Voor n die een ondernemersopleiding

Nadere informatie

De doelgroepvermindering voor mentors

De doelgroepvermindering voor mentors De doelgroepvermindering voor mentors http//:www.werk.belgie.be/defaulttab.aspx?id=27326 Lieven MARIËN, wnd. adviseur Directie van de jongere en de oudere werknemers AD Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Sonja Teughels Senior adviseur arbeidsmarktbeleid tel. 02 229

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP)

BETREFT: PAB en CAO 26 of Vlaamse inschakelingspremie (VIP) 1/2 Brussel, 25 maart 2005 Kenmerk: 50/sjp/mededeling11 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: PAB en

Nadere informatie

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Agenda Luik 1: Jobkanaal Luik 2: Tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK Halmstraat 6 A - 3600 Genk Tel: 089 38 58 12-089 84 30 58 Fax: 089 38 58 12 E-mail: dbso.tisl.genk@skynet. Verbonden aan : INFO-BRUCHURE Technisch

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding

Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding contact telefoon fax e-mail referentie Voor n die een ondernemersopleiding volgen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen

Nadere informatie

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen Hierbij delen we u de aangepaste barema s mee van de leervergoedingen die officieel zijn vastgelegd binnen elke gemeenschap. Het gaat om een indexaanpassing.

Nadere informatie

Systemen van alternerend leren. Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) alternerend leren en werken

Systemen van alternerend leren. Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) alternerend leren en werken Centra Deeltijds Onderwijs (CDO) alternerend leren en werken In het Centrum Deeltijds Onderwijs, ook gekend onder de naam Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs (DBSO), volgen jongeren tussen de 15 en 25

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

Kick-off duaal leren. Brussel - 24 augustus 2017

Kick-off duaal leren. Brussel - 24 augustus 2017 Kick-off duaal leren Brussel - 24 augustus 2017 Welkom! Overzicht Welkom Toelichting incentives voor bedrijven en jongeren Toelichting decreet duaal What s new? Incentives voor bedrijven en jongeren Jessie

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 Brussel, 15 april 2008 Cécile Buydens Afdelingshoofd - Balanscentrale Inhoudsopgave Nieuwe sociale balans 2008 Vereenvoudigingen Nieuwe gegevens

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Art. 60 privé / Art. 61

Art. 60 privé / Art. 61 Art. 60 privé / Art. 61 Voorstelling dienst Regionale Dienst Activering samenwerkingverband bestaande uit 11 regionale besturen. OCMW Ardooie OCMW Hooglede OCMW Koekelare OCMW Lichtervelde OCMW Meulebeke

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS

INHOUD INHOUD. JURIDISCHE ACTUA juni 2016 ALGEMENE INFO SECTOR NIEUWS JURIDISCHE ACTUA juni 2016 INHOUD ALGEMENE INFO Doelgroepenbeleid Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Responsabiliseringsbijdrage economische WLH Studentenarbeid SECTOR NIEUWS INHOUD

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel

1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel INHOUDSTAFEL 1. Werkgelegenheidsmaatregelen ten gunste van OCMW-cliënteel Artikel 60 7 en Artikel 61 van de OCMW-wet Artikel 60 7 1 1. Enkele algemene beschouwingen rond de tewerkstelling in toepassing

Nadere informatie

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015

Deeltijds Leren Deeltijds Werken. Samen voor vorming in de social profit OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS. Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Deeltijds Leren Deeltijds Werken OPLEIDEN VAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS Met de steun van het Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen SOCIAAL FONDS VOOR DE PRIVÉ-ZIEKENHUIZEN Dit Fonds

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht

Kinderbijslag na de leerplicht Kinderbijslag na de leerplicht ondernemersopleiding MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25? Voor jongeren die een ondernemersopleiding

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Leren Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd

Nadere informatie

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET Stuk 199 (19881989) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAA D ZITTING 1988-1989 20 APRIL 1989 VOORSTEL VAN DECREET - van mevrouw M. De Meyer - houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. PARTNERS IN WERK. 1.0 Instrumenten voor alle lokale besturen. 1.0.1 Werkplekleren bij lokale besturen. 1.

INHOUDSTAFEL 1. PARTNERS IN WERK. 1.0 Instrumenten voor alle lokale besturen. 1.0.1 Werkplekleren bij lokale besturen. 1. INHOUDSTAFEL 1. PARTNERS IN WERK 1.0 Instrumenten voor alle lokale besturen 1.0.1 Werkplekleren bij lokale besturen 1. Inleiding 3 2. Onbezoldigde stages 7 2.1 Schoolstages 7 2.1.1 Definities - kader 7

Nadere informatie

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen

De geharmoniseerde bijdrageverminderingen De geharmoniseerde bijdrageverminderingen Het nieuwe systeem in een notendop INLEIDING Vanaf het eerste kwartaal van 24 is een nieuw systeem van bijdrageverminderingen in werking getreden 1. Het vereenvoudigt

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS Synthese De sector van de elektriciens telde in het tweede kwartaal van 2010 15.171 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

1. Wat is een tewerkstellingscel?

1. Wat is een tewerkstellingscel? Je wordt geconfronteerd met een collectief ontslag. Dat roept heel wat vragen op. De sociaal interventieadviseur probeert je hierbij zo goed mogelijk verder te helpen via infosessies en individuele gesprekken.

Nadere informatie