SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT"

Transcriptie

1 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT Analysemethode Techniek Voeding - Kwantitatieve bepaling van koper, ijzer en zink met ICP-OES (FLVVG-I-MET-208Cu, -208Fe, -208Zn) Microgolfontsluiting of digiprep ontsluiting gevolgd door ICP-OES Matrix / matrixgroep Levensmiddelen Datum laatste aanpassing LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 1/12

2 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie Overzicht van de prestatiekenmerken : Zie validatierapport voor de prestatiekenmerken bekomen door FLVVG. De validatie voldoet aan de procedure LAB 00 P180 De laboratoria die deze methode willen overnemen, moeten aantonen dat de criteria hieronder aangegeven voldaan zijn: De methode moet geschikt zijn om conformiteit na te gaan voor Cu, Fe en Zn t.o.v. de minimum en maximum normen voor volgende toepassingen: - MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW EN MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU: Bijlage tot het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen (p. 43). - K.B. 18/02/1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (punt en punt in bijlage). - K.B. van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. - K.B. van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen - Gemeenschappelijk advies SCICOM en HGR 8663 betreffende Herformulering van levensmiddelen - zoutreductie (Sci Com 2010/09 HGR 8663). - Inhoud: Validatierapport van LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 2/12

3 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT Analysemethode Techniek Voeding - Kwantitatieve bepaling van koper, ijzer en zink met ICP-OES (FLVVG-I-MET-208Cu, -208Fe, -208Zn) ICP-OES Matrix / matrixgroep Levensmiddelen Type validatie Totaalvalidatie Verantwoordelijke (Naam en functie) ir. Inge Van Hauteghem, sectieverantwoordelijke AC Opgesteld door ir. Inge Van Hauteghem Functie: sectieverantwoordelijke AC Datum: februari 2015 Handtekeningen : Get. Medewerkers (Naam en functie) Rik Baes (laborant AC), Annemie Boone (laborante AC), Inge Corryn (laborante AC) Periode van validatie Start: 2012 Einde: De methode werd reeds in 2012 op punt gesteld, validatiegegevens dienden nog verzameld te worden. De gegevens van 2012 tot januari 2015 zijn gebruikt voor dit rapport. Methode goedgekeurd en geschikt bevonden door ir. Inge Van Hauteghem Functie: sectieverantwoordelijke AC Datum: Handtekeningen : Get. Hierna volgt een beschrijving van de resultaten van het validatieonderzoek zoals aangegeven in stap 8 van de procedure LAB 00 P 180. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 3/12

4 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie INHOUDSTABEL SAMENVATTING VALIDATIEGEGEVENS AANTOONBAARHEIDSGRENS EN BEPAALBAARHEIDSGRENS PRECISIE JUISTHEID LINEARITEIT SELECTIVITEIT EN SPECIFICITEIT ROBUUSTHEID TRENDANALYSE... 9 LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 4/12

5 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie Samenvatting validatiegegevens Validatieparameter Aanvaardingscriteria Evaluatie / samenvatting Aantoonbaarheidsgrens, bepaalbaarheidsgrens Precisie Ondergeschikt belang, indien lager dient gemeten te worden, wordt ICP- MS toegepast. Horrat r < 2 Horrat Rw < 2 Ter info vergelijking met RSD R,EN van de AAS methode EN 14084:2003. LOQ s vastgelegd op 1 mg/kg voor Cu en op 5 mg/kg voor Fe en Zn Voldaan Lineariteit Afwijking t.o.v. lineair model max 10% Voldaan aan interne eis lineair model Werkgebied: LOQ bovengrens Selectiviteit en specificiteit Correcte identificatie (indirect) Voldaan Juistheid % / eisen ringtest Voldaan Samenvatting meetonzekerheid Model: MU_cal_v.04 (2014/871/LAB) Meetonzekerheid U Berekeningswijze Besluit Element Ringtest Validatie Controle kaarten U % Koper ja ja ja 27,9 => 30 Ijzer ja ja ja 23,9 => 25 Zink ja ja ja 15,9 => 15 LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 5/12

6 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie 1. Aantoonbaarheidsgrens en bepaalbaarheidsgrens De LOQ voor de ICP-OES methode werd geschat uit een verdunningsreeks van een gecertificeerd referentiemonster 8436 Durum wheat flour dat in herhaalbaarheid (n=5) werd gemeten. De te analyseren de oplossing werd zo 2x, 10x, 15x en 20x verdund opgezet. Uit deze test volgt dat in de meetoplossing een concentratie van 4 µg/l Cu en 20 µg/l Fe en Zn goed meetbaar is. Deze waarden komen overeen met een LOQ in de stalen van 1 mg/kg voor Cu en 4,5 mg/kg voor Fe en Zn, of afgerond 5 mg/kg voor Fe en Zn. Deze schatting werd verder getoetst voor haalbaarheid op reële stalen gebruikt voor de validatie met name herhaalbaarheidsgegevens, ringtesten, juistheid uit CRM. Deze gegevens bevestigen dat concentraties boven de vastgelegde LOQ s goed meetbaar zijn. Besluit voor LOQ van de methode ICP-OES: 1 mg/kg voor Cu en 5 mg/kg voor Fe en Zn. Opmerking: In praktijk zal wanneer nodig voor monsters met lagere gehalten, ICP-MS worden toegepast. 2. Precisie Herhaalbaarheid Voor Cu, Fe en Zn werden diverse types levensmiddelen geanalyseerd in herhaalbaarheidsomstandigheden en dit over verschillende jaren ( ) en met verschillende voorbereidingen (microgolfontsluiting met Xpress vessels, met HP500+ vessels en digiprep ontsluiting). Voor Cu werd graan, een maaltijd simulant, melkpoeder, mayonaise, vinaigrette, een voedingssupplement en limonade getest. Voor alle concentraties aan Cu boven 1 mg/kg werd een Horrat r < 2 gevonden. Voor Fe werden 2 fruitsap monsters, graan, een maaltijd simulant, melkpoeder, mayonaise, vinaigrette, 2 cornflakes monsters en tomatenpasta getest. Voor alle concentraties aan Fe boven 5 mg/kg werd een Horrat r < 2 gevonden. Voor Zn werden 2 monsters ingeblikt vlees, graan, een maaltijd simulant, melkpoeder, mayonaise, vinaigrette, 2 cornflakes monsters, een voedingssupplement en limonade getest. Voor alle concentraties aan Zn boven 5 mg/kg werd een Horrat r < 2 gevonden en ook een gunstige Horrat r voor cornflakes, mayonaise en vinaigrette met gehalten tussen 2 en 4 mg/kg. Intralaboratoriumreproduceerbaarheid De interlaboratoriumreproduceerbaarheid wordt bepaald a.d.h.v. controlekaarten. De data uit controlekaarten opgestart sinds 2012 werden verzameld. Als criterium werd de Horrat Rw geëvalueerd. Voor Cu werd plantaardige voeding, ginseng, een voedingssupplement, een dieetvoeding poeder, rijstbloem, melkpoeder en graan getest. Alle Horrat Rw waarden zijn < 2 (en zelfs < 1). Daar waar voor de matrix enige vergelijking mogelijk was met een matrix getest in de AAS methode EN 14084:2003, werd de RSD Rw vergeleken met de RSD R,EN. Voor zover deze vergelijking correct is (twee verschillende meettechnieken), was voldaan aan het criterium RSD Rw < RSD R,EN voor alle monsters die konden vergeleken worden. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 6/12

7 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie Voor Fe werd een voedingssupplement, rijstbloem, melkpoeder en graan getest. Alle Horrat Rw waarden zijn < 2. Daar waar voor de matrix enige vergelijking mogelijk was met een matrix getest in de AAS methode EN 14084:2003, werd de RSD Rw vergeleken met de RSD R,EN. Voor zover deze vergelijking correct is (twee verschillende meettechnieken), was voldaan aan het criterium RSD Rw < RSD R,EN voor alle monsters die konden vergeleken worden. Voor Zn werd rijstbloem, melkpoeder en graan getest. Alle Horrat Rw waarden zijn < 2. Daar waar voor de matrix enige vergelijking mogelijk was met een matrix getest in de AAS methode EN 14084:2003, werd de RSD Rw vergeleken met de RSD R,EN. Voor zover deze vergelijking correct is (twee verschillende meettechnieken), was voldaan aan het criterium RSD Rw < RSD R,EN voor alle monsters die konden vergeleken worden. Algemeen besluit naar precisie: Horrat r en Horrat Rw waarden zijn < 2: gunstig voor Cu, Fe en Zn. 3. Juistheid De juistheid gegevens worden in eerste instantie gehaald uit ringtesten waarbij de eisen van de ringtest (zscore) gelden voor evaluatie van het resultaat. Verder wordt de juistheid geëvalueerd a.h.d.v. de bias. Een overzicht van de behaalde z-scores en de juistheid van ringtesten is weergegeven in bijlage van dit rapport. Ringteststalen werden verder gebruikt voor de validatie voor de precisietesten. Uit deze gegevens werd eveneens een juistheid berekend. Het gemiddelde van de juistheid uit CRM is opgenomen in onderstaande tabel naast de resultaten uit de ringtesten. Overzicht juistheid (inclusief resultaten voor gehalten < LOQ) Juistheid uit ringtesten Juistheid uit CRM z-scores Juistheid tussen % voor de ringtest Cu 100% gunstig (n=4) , gemiddeld , gemiddeld 99 Fe 9/10 gunstig , gemiddeld , gemiddeld 101 Zn 100% gunstig (n=10) , gemiddeld , gemiddeld 99 Voor Cu werden voor de juistheid uit CRM lagere juistheid waarden (78 en 82%) gevonden in de herhaalbaarheidstest in 2012 uitgevoerd op Skim milk powder met gehalte 0,602 mg/kg wat onder de LOQ is. Zonder inclusie van deze waarden varieert de juistheid tussen 97 en 108%. De controlekaart voor datzelfde monster (n>20) geeft een juistheid van 106%. Voor Fe was er 1 ringtest met z-score > 2 en juistheid 122%. Dit ringteststaal Tomato paste werd ook nog in herhaalbaarheid gemeten waarbij dit resultaat van de herhaalbaarheidstest een z-score van 1,7 en een juistheid van 117% zou opleveren. Er is dus geen probleem voor deze matrix. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 7/12

8 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie Voor Zn werd voor 1 ringteststaal met gunstige z-score een juistheid van 122% gevonden, dit betrof een Breakfast cereal met gehalte lager dan de vooropgestelde LOQ van 5 mg/kg. Datzelfde ringtestmonster werd in herhaalbaarheid gemeten met juistheid 112%. Algemeen besluit naar juistheid: de methode is beheerst op vlak van juistheid. 4. Lineariteit Ruwe data en samenvatting resultaten: zie bijlage. Uit de residu analyse volgt dat de methode lineair is in het werkgebied gaande vanaf de LOQ tot de bovengrens (hoogste standaard van de ijklijn) en dit voor Cu, Fe en Zn. 5. Selectiviteit en specificiteit Informatie uit selectiviteit en specificiteit wordt indirect gehaald uit 1 ste lijncontrolemonsters en uit ringtesten. Voor Fe werden bijkomende testen uitgevoerd op een ringteststaal fruitsap waarbij ICP-OES en ICP-MS werden gebruikt als meettechniek en in de voorbereidende microgolfdestructie met HF en zonder HF werd gewerkt. De HF werd in het fruitsapmonster gebruikt om Sn te kunnen bepalen. Besluit uit deze vergelijking was dat ICP-MS en ICP-OES resultaten overeenkomen indien niet gewerkt wordt met HF (wat in routine stalen niet wordt gebruikt voor Fe). Voor Fe en ook voor Cu en Zn worden ringtestmonsters regelmatig met beide technieken gemeten, maar elke techniek heeft zijn optimaal meetgebied en zodoende heeft het weinig zin een hoog zinkgehalte te gaan meten op ICP-MS om na te gaan of ICP-OES selectief is. Ringtestresultaten geven meer informatie. Gezien de gunstige ringtestresultaten, wordt de methode selectief en specifiek bevonden. 6. Robuustheid Voor de methode wordt gewerkt met stalen die lang stabiel blijven voor wat betreft element concentratie. De methode is robuust, wat indirect wordt nagegaan a.d.h.v. 1 ste lijnscontrolemonsters. Er werd een test uitgevoerd met filtratie van de stalen, zie de ruwe data voor LOQ-schatting. Hiervoor werden de monsteroplossingen door een filter van 0,45 µm geduwd. De filtratie leverde echter geen meerwaarde op en is niet opgenomen in de methode. Verder werden in de validatie diverse ontsluitingswerkwijzen gebruikt : HP500+, Xpress microgolfontsluiting en digiprep ontsluiting, alle werkwijzen die in routine ook gebruikt worden. De drie werkwijzen kunnen gebruikt worden en geven dezelfde performantie als de destructie goed is. Besluit: de methode is robuust. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 8/12

9 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie 7. Trendanalyse Voor een trendanalyse: zie 2 onderdeel Juistheid en precisie: gunstige z-scores met terugvinding over het algemeen tussen % voor Cu, Fe en Zn voor monsters met concentraties boven de LOQ. Alle ringtestresultaten worden opgenomen in de module PT. Bijlagen: - foto s procedure - ruwe data juistheid & precisie (overzichten herhaalbaarheid en intralabreproduceerbaarheid) - ruwe data lineariteit & LOQ - juistheid uit ringtesten en uit CRM - vergelijking ICP-OES en ICP-MS voor Fe LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 9/12

10 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie Bijlage: foto s procedure Microgolfontsluiting LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 10/12

11 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie of digiprep ontsluiting : Afwegen in digitubes Gegevens noteren op analyseformulier Toevoegen HNO 3 en H 2 O 2 In DigiPrep plaatsen Programma voeding opstarten LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 11/12

12 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie Na afkoelen: aanlengen met Milli-Q => klaar voor analyse met ICPOES I LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v Valrap_Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.v01.doc pagina 12/12

13 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE: Anorganische chemie VALIDATIEPLAN Analysemethode Techniek Voeding - Kwantitatieve bepaling van koper, ijzer en zink met ICP-OES (FLVVG-I-MET-208Cu, -208Fe, -208Zn) Microgolfontsluiting of digiprep ontsluiting gevolgd door ICP-OES Matrix / matrixgroep Levensmiddelen Type validatie Verantwoordelijke (Naam en functie) Totaalvalidatie. In dit dossier zijn reeds testen uitgevoerd. Doel is nu 1 samenvattend rapport te maken voor de matrixgroep levensmiddelen op basis van alle gegevens tot nu toe verzameld (2012-heden) en dit in de nu geldende template. ir. Inge Van Hauteghem Opgesteld door Goedgekeurd door ir. Inge Van Hauteghem Functie: Verantwoordelijke afdeling Anorganische chemie Datum: ir. Inge Van Hauteghem Functie: Verantwoordelijke afdeling Anorganische chemie Datum: Handtekeningen: Get. Handtekeningen: Get. valplan_cufeznicpoes_v01.doc 1/6

14 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE: Anorganische chemie INHOUDSTABEL STAP 1: BEPALING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED... 3 STAP 2: DOEL EN STATUUT VAN DE ANALYSEMETHODE... 3 STAP 3: KEUZE VALIDATIEPARAMETERS... 3 STAP 4: EXTERNE EISEN VOOR VALIDATIEPARAMETERS... 3 STAP 5: KEUZE VAN DE MONSTERS... 4 BIJLAGEN... 4 valplan_cufeznicpoes_v01.doc 2/6

15 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE: Anorganische chemie Stap 1: Bepaling van het toepassingsgebied Matrixgroep: Elementen: Werkgebied: Levensmiddelen Cu, Fe, Zn ondergrens = bepaalbaarheidsgrens ; bovengrens: geen limiet Stap 2: Doel en statuut van de analysemethode Doel van de methode is conformiteit t.o.v. normen (minimum en maximum) na te gaan in levensmiddelen. Zie 4 voor de wettelijke vereisten. Kwantitatieve methode. Afgeleid van de genormaliseerde methode (EN 14084:2003 Foodstuffs Determination of trace elements Determination of lead, cadmium, zinc, copper and iron in foodstuffs by atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion ). Stap 3: Keuze validatieparameters Minstens: - Herhaalbaarheid - Intralaboratoriumreproduceerbaarheid - Aantoonbaarheidsgrens en bepaalbaarheidsgrens - Juistheid Bijkomend: - Lineariteit - Robuustheid (indirect, werkcontrolekaarten) - Specificiteit en selectiviteit Opmerking: - meetonzekerheid: volgens recentste template - aanvaardingscriteria: zie 4 Stap 4: Externe eisen voor validatieparameters Wettelijke en normatieve documenten: - MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW EN MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU: Bijlage tot het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen (p. 43). - K.B. 18/02/1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (punt en punt in bijlage). - K.B. van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. valplan_cufeznicpoes_v01.doc 3/6

16 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE: Anorganische chemie - K.B. van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen - Gemeenschappelijk advies SCICOM en HGR 8663 betreffende Herformulering van levensmiddelen - zoutreductie (Sci Com 2010/09 HGR 8663). - EN 14084:2003 Foodstuffs Determination of trace elements Determination of lead, cadmium, zinc, copper and iron by atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion. - EN 14082:2003 Foodstuffs Determination of trace elements Determination of lead, cadmium, zinc, copper, iron and chromium by atomic absorption spectrometry (AAS) after dry ashing. Voor een genormaliseerde methode (externe eis) geldt: Voor intralaboratoriumreproduceerbaarheid, moet de RSD Rw < RSD R,EN van de EN-methode. Voor herhaalbaarheid, kan de RSD r vergeleken worden met de RSD r,en. ICP-OES is een andere techniek en wordt daarom niet vergeleken met de EN-methode met AAS. Als criterium wordt daarom een Horratwaarde kleiner dan 2 als gunstig beschouwd. Andere: - Lineariteit: afwijking voor concentraties verschillend van blanco maximaal 10% t.o.v. nominale waarde. - Robuustheid: indirect uit intralaboratoriumreproduceerbaarheid, geen criterium. Door te werken met controlekaarten worden diverse parameters gewijzigd (tijd, omgevingstemperatuur, reagentia). Stap 5: Keuze van de monsters - Juistheid (en meetonzekerheid) : CRM/ringteststalen fapas bv. - Intralaboratoriumreproduceerbaarheid, herhaalbaarheid, robuustheid: praktijkmonsters en CRM/ringteststalen (meetonzekerheid!) - Aantoonbaarheidsgrens en bepaalbaarheidsgrens: in praktijkmonsters met laag gehalte of schatting uit verdunningen van standaardoplossingen. - Lineariteit: residu analyse van de blanco en de standaardoplossingen. - Selectiviteit en specificiteit: vergelijking met andere meettechnieken waar mogelijk. Bijlagen - Wettelijke basis: zie technische fiches op intranet FAVV - Louter ter info: prestatiekenmerken van de AAS methode EN 14084:2003 voor Cu, Fe en Zn valplan_cufeznicpoes_v01.doc 4/6

17 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE: Anorganische chemie Cu: Fe: valplan_cufeznicpoes_v01.doc 5/6

18 FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE: Anorganische chemie Zn: valplan_cufeznicpoes_v01.doc 6/6

19 Parameter: Herhaalbaarheid Proef: Voeding - Kwantitatieve bepaling van koper met ICP-OES I-MET: FLVVG-208Cu Matrix Staalnr. Gehalte Cu (mg/kg) n RSD r RSD r, max Horrat r Bron RSD r, EN RSD r,en Vergelijking met EN Datum Durum Wheat Flour RM ,30 ± 0,69 mg/kg 4,24 6 1,4 8,5 0,2 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Wheat bran : gemiddelde 10,3 mg/kg 7,2 RSD r < RSD r,en 11/06/2012 Xpress PT45-K Mix voeding 1,14 5 2,3 10,3 0,2 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Composite diet E/F: gemiddelde 63,4 mg/kg 1,5 RSD r > RSD r,en 11/06/2012 Xpress Skim milk powder 063 R 0,602 ± 0,019 mg/kg 0, ,9 11,8 1,4 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Milk powder : gemiddelde 0,58 mg/kg / / 18/06/2012 HP500+ Skim milk powder 063 R 0,602 ± 0,019 mg/kg 0, ,0 11,7 2,1 > 2 : NOK EN :2003 (AAS) : Milk powder : gemiddelde 0,58 mg/kg / / 18/06/2012 Xpress Mayonaise 0, ,7 13,6 1,2 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / Vinaigrette 0, ,7 12,7 0,9 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 1/7/2012 HP500+ 1/7/2012 HP500+ Nutritional supplement FAPAS Test ± 0,304 mg/kg ,5 6,8 0,4 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 20/02/2014 (digiprep) Soft drink FAPAS T ,603 ± 0,00968 mg/l 0,643 mg/l 2 0,2 11,3 0,02 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 30/04/2014 Cu_v-ICPOES_herhaalbaarheid_overzicht.doc

20 Parameter: Herhaalbaarheid Proef: Voeding - Kwantitatieve bepaling van ijzer met ICP-OES I-MET: FLVVG-208Fe Matrix Staalnr. Fruit juice FAPAS T ,76 ± 0,19 mg/l Durum Wheat Flour RM ,5 ± 4 mg/kg PT45-K Mix voeding 62,1 ± 10,7 mg/kg Skim milk powder 063 R 2,32 ± 0,23 mg/kg Skim milk powder 063 R 2,32 ± 0,23 mg/kg Gehalte Fe (mg/kg) n RSD r RSD r, max Horrat r Bron RSD r, EN RSD r,en Vergelijking met EN 7,75 mg/l 10 1,5 7,8 0,2 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 40,2 5 2,5 6,1 0,4 < 2 : OK 60,6 6 2,7 5,7 0,5 < 2 : OK 2,09 < LOQ 1,75 < LOQ 6 49,0 9,4 5,2 > 2 : NOK 6 35,6 9,7 3,7 > 2 : NOK EN :2003 (AAS) : Wheat bran : gemiddelde 124,2 mg/kg EN :2003 (AAS) : Composite diet E/F : gemiddelde 303 mg/kg EN :2003 (AAS) : Milk powder : gemiddelde 3,3 mg/kg EN :2003 (AAS) : Milk powder : gemiddelde 3,3 mg/kg 4,2 RSD r < RSD r,en 4,0 RSD r < RSD r,en / / / / Datum 27/02/2012 Zonder HF 11/06/2012 Xpress 11/06/2012 Xpress 18/06/2012 HP /06/2012 Xpress Mayonaise 4,18 4 3,0 8,5 0,4 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 1/7/2012 HP500+ Vinaigrette 5,37 4 6,3 8,2 0,8 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 1/7/2012 HP500+ Breakfast cereal FAPAS Test ± 1,88 mg/kg ,7 4,8 1,6 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 17/7/2012 Tomate paste FAPAS T ,6 ± 0,665 mg/kg 29,9 4 5,3 6,3 0,8 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Mushroom : gemiddelde 103,8 mg/kg / / 17/06/2013 Fe_v-ICPOES_herhaalbaarheid_overzicht.doc

21 Parameter: Herhaalbaarheid Proef: Voeding - Kwantitatieve bepaling van ijzer met ICP-OES I-MET: FLVVG-208Fe Matrix Staalnr. Breakfast cereal FAPAS Test ,3 ± 1,89 mg/kg Fruit juice FAPAS T ,5 ± 0,279 mg/l Gehalte Fe (mg/kg) n RSD r RSD r, max Horrat r Bron RSD r, EN RSD r,en Vergelijking met EN ,8 4,8 0,6 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 14,4 mg/l 3 0,2 7,1 0,03 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / Datum 19/8/2013 (digiprep) 18/01/2014 (digiprep met HF) Fe_v-ICPOES_herhaalbaarheid_overzicht.doc

22 Parameter: Herhaalbaarheid Proef: Voeding - Kwantitatieve bepaling van zink met ICP-OES I-MET: FLVVG-208Zn Matrix Staalnr. Gehalte Zn (mg/kg) n RSD r RSD r, max Horrat r Bron RSD r, EN RSD r,en Vergelijking met EN Datum Canned meat FAPAS Test ,2 ± 0,656 mg/kg 37,2 6 4,1 6,1 0,7 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Bovine muscle : gemiddelde 147,3 mg/kg / / 17/04/2012 Durum Wheat Flour RM ,2 ± 1,7 mg/kg 22,55 6 0,9 6,6 0,1 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Wheat bran : gemiddelde 73,5 mg/kg 3,4 RSD r < RSD r,en 11/06/2012 Xpress PT45-K Mix voeding 24, ,6 6,5 1,8 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Composite diet E/F : gemiddelde 47,8 mg/kg 4,0 RSD r > RSD r,en 11/06/2012 Xpress Skim milk powder 063 R 49 ± 0,6 mg/kg 44,06 6 3,4 6,0 0,6 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Milk powder : gemiddelde 35,3 mg/kg / / 18/06/2012 HP500+ Skim milk powder 063 R 49 ± 0,6 mg/kg 41, ,3 6,0 0,2 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Milk powder : gemiddelde 35,3 mg/kg / / 18/06/2012 Xpress Mayonaise 2, ,8 9,0 1,2 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 1/7/2012 HP500+ Vinaigrette 3,56 4 4,8 8,7 0,5 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 1/7/2012 HP500+ Breakfast cereal FAPAS Test ,88 ± 0,0803 mg/kg 3, ,8 8,9 1,2 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 17/7/2012 Canned meat FAPAS Test ,7 ± 0,860 mg/kg 34,1 6 2,6 6,2 0,4 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Bovine muscle : gemiddelde 147,3 mg/kg / / 18/04/2013 Zn_v-ICPOES_herhaalbaarheid_overzicht.doc

23 Parameter: Herhaalbaarheid Proef: Voeding - Kwantitatieve bepaling van zink met ICP-OES I-MET: FLVVG-208Zn Matrix Staalnr. Breakfast cereal FAPAS Test ,81 ± 0,057 mg/kg Nutritional supplement FAPAS Test ± 2,71 mg/kg Soft drink FAPAS T ,076 ± 0,0175 mg/l Gehalte Zn (mg/kg) n RSD r RSD r, max Horrat r Bron RSD r, EN RSD r,en Vergelijking met EN 2,78 4 1,2 9,1 0,1 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / ,3 4,9 0,3 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / Datum 19/8/2013 (digiprep) 20/02/2014 (digiprep) 1,093 mg/l 2 0,5 10,4 0,04 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 30/04/2014 Zn_v-ICPOES_herhaalbaarheid_overzicht.doc

24 Parameter: Intralabreproduceerbaarheid Proef: Voeding - Kwantitatieve bepaling van koper met ICP-OES I-MET: FLVVG-208Cu Matrix Staalnr. Vegetable food DLA 34/2011 5,49 ± (0,11) mg/kg Voedingssupplement Ginseng SCK 392 ± 19 mg/kg Voedingssupplement Muva NEM ,72 ± 0,07 mg/kg Dietetic food powder DLA 30/2010 7,79 ± (0,16) mg/kg Rice flour NIST 1568a 2,4 ± 0,3 mg/kg Skim milk powder 063 R 0,602 ± 0,019 mg/kg Durum Wheat Flour RM ,30 ± 0,69 mg/kg Gehalte Cu (mg/kg) n RSD Rw RSD Rw, max Horrat Rw 5,35 2* 0,1 12,4 0,0 < 2 : OK Bron RSD R, EN EN :2003 (AAS) : Composite diet E/F : gemiddelde 63,4 mg/kg RSD R,EN Evaluatie RSD Rw 3,0 RSD Rw < RSD R,EN 423 2* 1,4 6,4 0,2 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 1,73 4* 3,9 14,7 0,3 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 8,38 4* 2,9 11,6 0,2 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Composite diet E/F : gemiddelde 63,4 mg/kg 3,0 RSD Rw < RSD R,EN 2,41 13* 6,0 14,0 0,4 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 0, ,9 17,1 0,7 < 2 : OK 4,29 20* 5,2 12,8 0,4 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Milk powder : gemiddelde 0,58 mg/kg EN :2003 (AAS) : Wheat bran : gemiddelde 10,3 mg/kg 27 RSD Rw < RSD R,EN 10 RSD Rw < RSD R,EN Datum (kaart) 24/01/2013 (nr. 225) 6/02/2013 (nr. 240) 8/05/2013 (nr. 179) 8/05/2013 (nr. 219) 10/07/2013 (nr. 139) 5/12/2014 (nr. 97) 19/01/2015 (nr. 232) * kaart wordt nog vervolledigd Cu_v-ICPOES_repro_overzicht.doc

25 Parameter: Intralabreproduceerbaarheid Proef: Voeding - Kwantitatieve bepaling van ijzer met ICP-OES I-MET: FLVVG-208Fe Matrix Staalnr. Voedingssupplement PT45-K ,1 ± 10,7 mg/kg Rice flour NIST 1568a 7,4 ± 0,9 mg/kg Skim milk powder 063 R 2,32 ± 0,23 mg/kg Durum Wheat Flour RM ,5 ± 4 mg/kg Gehalte Fe (mg/kg) n RSD Rw RSD Rw, max Horrat Rw Bron RSD R, EN RSD R,EN Evaluatie RSD Rw 62,2 4* 4,2 8,6 0,5 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 7,4 12* 15,2 11,8 1,3 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / 2,582 < LOQ 25 17,6 13,9 1,3 < 2 : OK 39,1 21* 5,2 9,8 0,6 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Milk powder : gemiddelde 3,3 mg/kg EN :2003 (AAS) : Wheat bran : gemiddelde 124,2 mg/kg 47 RSD Rw < RSD R,EN 8,6 RSD Rw < RSD R,EN Datum (kaart) 19/01/2015 (nr. 165) 10/07/2013 (nr. 198) 18/12/2014 (nr. 102) 19/01/2015 (nr. 233) * kaart wordt nog vervolledigd Fe_v-ICPOES_repro_overzicht.doc

26 Parameter: Intralabreproduceerbaarheid Proef: Voeding - Kwantitatieve bepaling van zink met ICP-OES I-MET: FLVVG-208Zn Matrix Staalnr. Rice flour NIST 1568a 19,4 ± 0,5 mg/kg Skim milk powder 063 R 49 ± 0,6 mg/kg Durum Wheat Flour RM ,2 ± 1,7 mg/kg Gehalte Zn (mg/kg) n RSD Rw RSD Rw, max Horrat Rw Bron RSD R, EN RSD R,EN Evaluatie RSD Rw 19,7 12* 5,9 10,2 0,6 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : / / / ,0 9,0 0,4 < 2 : OK 22,4 21* 3,6 10,0 0,4 < 2 : OK EN :2003 (AAS) : Milk powder : gemiddelde 35,3 mg/kg EN :2003 (AAS) : Wheat bran : gemiddelde 73,5 mg/kg 9,3 RSD Rw < RSD R,EN 4,8 RSD Rw < RSD R,EN Datum (kaart) 10/07/2013 (nr. 139) 18/12/2014 (nr. 103) 19/01/2015 (nr. 234) * kaart wordt nog vervolledigd Zn_v-ICPOES_repro_overzicht.doc

27 Golflengte: Cu Conc (µg/l) Counts ijklijn herh 1 herh 2 herh 3 herh 4 herh 5 ijklijn: y = ax + b Blank 0 37,8-8,5-16,9-26,8-20,9-40,2 a 414,93 b 77,814 std , , , , std , , , , , ,5 std , , , , , ,2 x= 100 y= 41570,81 x= 500 y= ,8 Counts Ijklijn y = 414,93x + 77,814 R² = Concentratie (μg/l) Herhalingen R² = Counts Concentratie (μg/l) gemiddelde herhalingen bias tov ijklijn evaluatie counts ijklijn counts % bias Blank -22,66 37, ,9 NOK std1 (100 µg/l) 41653, , ,5 OK std2 (250 µg/l) , , ,9 OK std3 (500 µg/l) , , ,1 OK Conclusie: minder dan 10% afwijking van de gemeten concentraties t.o.v. de ijklijn: gunstig! lineariteit Cu-Fe-Zn in voeding met ICP-OES juli 2012.xls Cu

28 Golflengte: Fe Conc (µg/l) Counts ijklijn herh 1 herh 2 herh 3 herh 4 herh 5 ijklijn: y = ax + b Blank ,6 1 5,2-6,1-9,3 a 316,52 b -138,33 std , , , , , ,5 std , , , , , ,1 std , , , , ,3 x= 100 y= 31513,67 x= 500 y= ,7 Counts Ijklijn y = 316,52x -138,33 R² = 0, Concentratie (μg/l) Herhalingen R² = 1 Counts Concentratie (μg/l) gemiddelde herhalingen bias tov ijklijn evaluatie counts ijklijn counts % bias Blank 8, ,6 NOK std1 (100 µg/l) 31699, ,4 2 0,0 OK std2 (250 µg/l) 79550, , ,8 OK std3 (500 µg/l) , , ,7 OK Conclusie: minder dan 10% afwijking van de gemeten concentraties t.o.v. de ijklijn: gunstig! lineariteit Cu-Fe-Zn in voeding met ICP-OES juli 2012.xls Fe

29 Golflengte: Zn Conc (µg/l) Counts ijklijn herh 1 herh 2 herh 3 herh 4 herh 5 ijklijn: y = ax + b Blank 0 634,7 1 9,4-28,3-21,0-11,0 a 77,869 b 306,45 std ,9 7808, ,9 7802,3 7824,9 std , , , , , ,3 std , , , , , ,6 x= 100 y= 8093,35 x= 500 y= 39240,95 Counts Ijklijn y = 77,869x + 306,45 R² = 0, Concentratie (μg/l) Herhalingen R² = 0, Counts Concentratie (μg/l) gemiddelde herhalingen bias tov ijklijn evaluatie counts ijklijn counts % bias Blank -9,98 634, ,6 NOK std1 (100 µg/l) 7815, ,9 87 1,1 OK std2 (250 µg/l) 19936, , ,2 OK std3 (500 µg/l) 39837, , ,2 OK Conclusie: minder dan 10% afwijking van de gemeten concentraties t.o.v. de ijklijn: gunstig! lineariteit Cu-Fe-Zn in voeding met ICP-OES juli 2012.xls Zn

30 8436 Durum Wheat Flour uitvoerder: Rik Baes, data metingen: 18 juni 2012 afweeg: 0,2 g inweeg, destructie Xpress, aangelengd tot 22,5 ml, verdund 50/50 met Milli-Q waarde certificaat (mg/kg) Cu Fe Zn metingen in meetoplossing Meting voor en na staal door filter 4,30 41,50 22,20 µg/l chromafil A-20/25 (counts) 2x verdund (50/50 met MQ) Cu Fe Zn Cu Fe Zn Cu Fe Zn Theoretisch gehalte 4,30 41,50 22,20 blanco voor 4,22 40,45 22,75 18,44 176,90 99,48 31,80-206,70 39,70 4,18 39,43 22,49 18,54 174,90 99,76 4,32 41,41 22,33 19,13 183,50 98,95 blanco na filtratie 4,29 67,33 22,76 18,84 295,70 99,93 127,7-112,9 268,1 4,18 38,95 22,29 18,59 173,10 99,07 4,22 40,70 22,70 19,15 182,40 101,80 standaard 250 µg/l voor filtratie Gemiddelde (mg/kg) 4,23 40,19 22, std (mg/kg) 0,06 0,99 0,21 RSDr 1,35 2,47 0,94 standaard 250 µg/l voor filtratie Terugvinding 98,5 96,8 101, x verdund (1/10 met HN0 3 oplossing) Cu Fe Zn Cu Fe Zn Besluit: filtratie is niet nodig Theoretisch gehalte 4,30 41,50 22,20 outlier onderzoek (mg/kg), Qkrit voor n=4 : 1,48 3,67 39,93 23,36 3,25 35,42 20,72 1,07 0,66 0,73 3,87 39,63 23,53 3,43 35,12 20,85 0,66 0,77 0,53 3,96 66,00 23,80 3,96 66,00 23,80 1,37 9,33 0,20 3,71 45,31 25,18 3,71 45,31 25,18 0,70 1,41 1,46 3,76 41,70 42,22 3,76 41,70 42,22 0,26 0,02 22,03 Gemiddelde (mg/kg) 3,79 41,64 23,97 std (mg/kg) 0,12 2,61 0,83 RSDr 3,14 6,27 3,46 Terugvinding 88,2 100,3 108,0 15 x verdund (1/15 met HN0 3 oplossing) Cu Fe Zn Cu Fe Zn Theoretisch gehalte 4,30 41,50 22,20 3,77 39,82 25,33 2,23 23,55 14,98 0,36 0,44 0,46 3,60 41,02 28,51 2,13 24,24 16,25 0,33 0,25 1,43 3,40 65,35 24,90 1,99 38,26 14,58 1,16 3,46 0,71 3,60 37,58 24,58 2,13 22,27 14,57 0,37 0,78 0,90 4,06 52,27 27,19 2,43 31,24 16,25 1,51 1,46 0,65 Gemiddelde (mg/kg) 3,69 42,67 26,10 std (mg/kg) 0,25 6,56 1,68 RSDr 6,68 15,36 6,45 Terugvinding 85,7 102,8 117,6 20 x verdund (1/20 met HN0 3 oplossing) Cu Fe Zn Cu Fe Zn Theoretisch gehalte 4,30 41,50 22,20 4,11 43,62 33,03 1,83 19,35 14,65 0,96 1,16 1,47 4,08 37,56 26,74 1,81 16,65 11,85 0,88 0,50 0,46 3,85 62,91 26,34 1,69 27,63 11,56 0,22 6,45 0,59 3,30 35,35 25,06 1,47 15,71 11,14 1,28 1,10 0,98 3,49 40,95 30,09 1,56 18,35 13,49 0,78 0,43 0,56 Gemiddelde (mg/kg) 3,77 39,37 28,25 std (mg/kg) 0,36 3,65 3,25 RSDr 9,57 9,27 11,52 Terugvinding 87,6 94,9 127,3 LOQ ahv reëel melkstaal verdunningsreeks durum wheat flour 8436 ter staving LOQ_juni2012.xls

31 30 x verdund (1/20 met HN0 3 oplossing) Cu Fe Zn Cu Fe Zn Theoretisch gehalte 4,30 41,50 22,20 3,86 45,66 32,68 1,14 13,50 9,66 1,24 1,46 0,44 3,31 37,21 33,00 0,98 10,99 9,75 0,62 0,34 0,20 3,14 62,11 31,53 0,92 18,18 9,23 1,24 4,98 1,28 3,47 35,10 35,12 1,03 10,40 10,41 0,11 0,79 1,35 3,71 37,28 34,05 1,11 11,14 10,17 0,74 0,33 0,57 Gemiddelde (mg/kg) 3,50 38,81 33,28 std (mg/kg) 0,29 4,68 1,37 RSDr 8,35 12,05 4,11 Terugvinding 81,3 93,5 149,9 50 x verdund (1/20 met HN0 3 oplossing) Cu Fe Zn Cu Fe Zn Theoretisch gehalte 4,30 41,50 22,20 3,81 32,35 36,68 0,67 5,74 6,51 1,50 0,23 0,68 2,45 32,44 37,34 0,44 5,75 6,62 1,11 0,39 0,39 2,70 58,35 48,90 0,48 10,25 8,59 0,63 46,86 4,58 3,21 31,41 41,71 0,57 5,58 7,41 0,35 1,45 1,49 2,98 32,68 37,27 0,53 5,86 6,68 0,10 0,82 0,42 Gemiddelde (mg/kg) 3,03 32,22 38,25 std (mg/kg) 0,52 0,56 2,33 RSDr 17,22 1,73 6,08 Terugvinding 70,5 77,6 172,3 Besluit: LOQ in de meetoplossing is zeker haalbaar: Cu 4 µg/l Fe 20 µg/l Zn 20 µg/l LOQ ahv reëel melkstaal verdunningsreeks durum wheat flour 8436 ter staving LOQ_juni2012.xls

32 Juistheid uit ringtesten Proef Voeding: Kwantitatieve bepaling van koper met ICP-OES Apparatuur/detectie ICP-OES (A ICP-OES 2) Matrix Voeding I-MET LAB I-MET-FLVVG-208Cu Datum uitvoering Medewerkers bevoegde personen Element: Cu Ringtest Matrix Resultaat Std ringtest ringtest (mg/kg) (mg/kg) Resultaat FLVVG (mg/kg) z-score Bias absoluut (mg/kg) Bias Juistheid = bias DLA - 38/2012 Food supplement 9,20 1,05 9,08-0,11-0,12-1,3 99 DLA - 30/2013 Food 4,92 0,51 4,87-0,10-0,05-1,0 99 Fapas - T februari 2014 Nutritional supplement 18 1, , Fapas - T april 2014 Soft drink (*) 0,603 0,104 0,655 0,50 0, (*): µg/l z-score bias juistheid Gemiddelde 0,1 1,6 101,6 Stdv 0,3 4,7 4,7 Juistheid uit ringtesten_v_cu_icp-oes.xls

33 Juistheid uit ringtesten Proef Voeding: Kwantitatieve bepaling van ijzer in voeding met ICP-OES Apparatuur/detectie ICP-OES DV ( A ICP-OES 2 ) Matrix Voeding METnr LAB I-MET-FLVVG-208Fe Datum uitvoering Medewerkers bevoegde personen Element:Fe Ringtest Matrix Resultaat Std ringtest ringtest (mg/kg) (mg/kg) Resultaat FLVVG (mg/kg) z-score Bias absoluut (mg/kg) Bias Juistheid = bias Fapas - T07150 maart 2011 Fruit Juice (*) 9,8 1,1 8,8-0, ,5 90 Fapas - T07157 juli 2011 Tomato paste 42,7 3,9 39,2-0, ,2 92 DLA - 38/2012 Food supplement 81,1 6,7 86,3 0, Fapas - T juni 2013 Tomato paste 25,60 2,51 31,17 2, (**) DLA - 30/2013 Food , Fapas - T1872 aug 2013 Breakfast Cereal 180,3 13,2 193,9 1, Fapas - T07198 sep 2013 Edible oil 1,058 0,168 < 2 / / / / Fapas - T januari 2014 Fruit Juice (*) 14,50 1,55 15,00 0, Fapas - T maart 2014 Grapefruit , Fapas - T juni 2014 Tomato paste 26 2, , Fapas - T augustus 2014 Breakfast cereal 171,0 12,6 182,0 0, (*): mg/l z-score bias juistheid Gemiddelde 0,4 3,1 103,1 Stdv 1,0 9,3 9,3 (**) herhaalbaarheid (n=4) op dit staal: gemiddelde 29,9 mg/kg => gunstige z-score 1,71 en juistheid 117% Juistheid uit ringtesten_v_fe_icp-oes.xls

34 Juistheid uit ringtesten Proef Voeding: Kwantitatieve bepaling van zink in voeding met ICP-OES Apparatuur/detectie ICP-OES DV ( A ICP-OES 2 ) Matrix Voeding METnr LAB I-MET-FLVVG-208Zn Datum uitvoering Medewerkers bevoegde personen Element: Zn Ringtest Matrix Resultaat Std ringtest ringtest (mg/kg) (mg/kg) Resultaat FLVVG (mg/kg) z-score Bias absoluut (mg/kg) Bias Juistheid = bias Fapas - T1867 mei 2012 Canned meat 37,2 3,5 37,0-0, Fapas - T1868 juli 2012 Breakfast Cereal 2,9 0,4 3,5 1, < LOQ DLA - 38/2012 Food supplement 58,90 5,10 58,61-0, Fapas - T april 2013 Canned meat 33,70 3,18 33,52-0, DLA - 30/2013 Food 67,71 4,41 70,76 0, Fapas - T1872 aug 2013 Breakfast Cereal 2,81 0,39 2,77-0, Fapas - T feb 2014 Nutritional supplement , Fapas - T april 2014 Soft drink (*) 1,076 0,170 1,113 0, < LOQ Fapas - T april 2014 Canned meat 12,6 1,38 13,98 1, Fapas - T aug 2014 Breakfast cereal 2,47 0,345 2,80 0, < LOQ (*): mg/l z-score bias juistheid Gemiddelde 0,4 4,1 104,1 Stdv 0,6 7,7 7,7 Juistheid uit ringtesten_v_zn_icp-oes.xls

35 Juistheid uit CRM (uitgedrukt als bias) Proef Apparatuur/ detectie Voeding : Kwantitatieve bepaling van koper met ICP-OES ICPOES DV (A ICPOES 2) Matrix Voeding METnr. FLVVG-I-MET-208Cu Datum uitvoering Medewerkers Bevoegde medewerkers Element: Cu Datum uitvoering CRM - matrix C referentie gemiddelde eenheid bias (procentueel) b c = (x-c ref )/C ref.100% Juistheid = bias 11/06/2012 (herh., n=6) Durum Wheat Flour RM ,30 4,24 mg/kg -1% 99% 18/06/2012 (herh., n=6) Skim milk powder 063 R 0,602 0,470 mg/kg -22% 78% < LOQ 18/06/2012 (herh., n=6) Skim milk powder 063 R 0,602 0,495 mg/kg -18% 82% < LOQ 24/01/2013 (Ctrk.225) DLA 34/2011 Vegetable food 5,49 5,35 mg/kg -3% 97% 6/02/2013 (Ctrk.240) SCK Ginseng mg/kg 10% 110% 8/05/2013 (Ctrk.179) Muva NEM 1601 Voedingssupplement 1,72 1,73 mg/kg 1% 101% 8/05/2013 (Ctrk.219) DLA 30/2010 Dietetic food powder 7,79 8,38 mg/kg 8% 108% 10/07/2013 (Ctrk.139) NIST 1568a Rice flour 2,40 2,41 mg/kg 0% 100% 20/02/2014 (herh., n=4) FAPAS T1874-Nutritional supplement mg/kg 0% 100% 30/04/2014 (herh., n=4) FAPAS T07212 Soft drink 0,603 0,643 mg/l 7% 107% < LOQ 5/12/2014 (Ctrk.97) Skim milk powder 063 R 0,602 0,639 mg/kg 6% 106% < LOQ 19/01/2015 (Ctrk.232) Durum Wheat Flour RM ,30 4,29 mg/kg 0% 100% gemiddelde -1% 99% stdev 0,1 0,1 Juistheid uit CRM Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.xls Cu

36 Juistheid uit CRM (uitgedrukt als bias) Proef Apparatuur/ detectie Voeding : Kwantitatieve bepaling van ijzer met ICP-OES ICPOES DV (A ICPOES 2) Matrix Voeding METnr. FLVVG-I-MET-208Fe Datum uitvoering Medewerkers Bevoegde medewerkers Element: Fe Datum uitvoering CRM - matrix C referentie gemiddelde eenheid bias (procentueel) b c = (x-c ref )/C ref.100% Juistheid = bias 27/02/2012 (herh., n=10) FAPAS T07168 Fruit juice 7,76 7,75 mg/l 0% 100% 11/06/2012 (herh., n=5) Durum Wheat Flour RM ,5 40,2 mg/kg -3% 97% 11/06/2012 (herh., n=6) PT45-K Mix food 62,1 60,6 mg/kg -2% 98% 18/06/2012 (herh., n=6) Skim milk powder 063 R 2,32 2,09 mg/kg -10% 90% < LOQ 17/07/2012 (herh., n=4) FAPAS T1868 Breakfast cereal mg/kg 1% 101% 17/06/2013 (herh., n=4) FAPAS T07193 Tomato paste 25,6 29,9 mg/kg 17% 117% 10/07/2013 (Ctrk.198) NIST 1568a Rice flour 7,4 7,4 mg/kg 0% 100% 19/08/2013 (herh., n=4) FAPAS T1872 Breakfast cereal 180,3 194 mg/kg 8% 108% 18/01/2014 (herh., n=3) FAPAS T07205 Fruit juice 14,5 14,4 mg/l -1% 99% 18/12/2014 (Ctrk.102) Skim milk powder 063 R 2,32 2,582 mg/kg 11% 111% < LOQ 19/01/2015 (Ctrk.165) PT45-K Mix food 62,1 62,2 mg/kg 0% 100% 19/01/2015 (Ctrk.233) Durum Wheat Flour RM ,5 39,1 mg/kg -6% 94% gemiddelde 1% 101% stdev 0,1 0,1 Juistheid uit CRM Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.xls Fe

37 Juistheid uit CRM (uitgedrukt als bias) Proef Apparatuur/ detectie Voeding : Kwantitatieve bepaling van zink met ICP-OES ICPOES DV (A ICPOES 2) Matrix Voeding METnr. FLVVG-I-MET-208Zn Datum uitvoering Medewerkers Bevoegde medewerkers Element: Zn Datum uitvoering CRM - matrix C referentie gemiddelde eenheid bias (procentueel) b c = (x-c ref )/C ref.100% Juistheid = bias 17/04/2012 (herh., n=6) FAPAS T1867 Canned meat 37,2 37,2 mg/kg 0% 100% 11/06/2012 (herh., n=6) Durum Wheat Flour RM ,2 22,6 mg/kg 2% 102% 18/06/2012 (herh., n=6) Skim milk powder 063 R 49 44,06 mg/kg -10% 90% 18/06/2012 (herh., n=6) Skim milk powder 063 R 49 41,90 mg/kg -14% 86% 17/07/2012 (herh., n=4) FAPAS T1868 Breakfast cereal 2,88 3,22 mg/kg 12% 112% < LOQ 18/04/2013 (herh., n=6) FAPAS T1871 Canned meat 33,7 34,1 mg/kg 1% 101% 10/07/2013 (Ctrk.139) NIST 1568a Rice flour 19,40 19,70 mg/kg 2% 102% 19/08/2013 (herh., n=4) FAPAS T1872 Breakfast cereal 2,81 2,78 mg/kg -1% 99% < LOQ 20/02/2014 (herh., n=4) FAPAS T1874 Nutritional supplement 168,0 169,0 mg/kg 1% 101% 30/04/2014 (herh., n=2) FAPAS T07212 Soft drink 1,076 1,093 mg/l 2% 102% < LOQ 18/12/2014 (Ctrk.103) Skim milk powder 063 R mg/kg -4% 96% 19/01/2015 (Ctrk.234) Durum Wheat Flour RM ,2 22,4 mg/kg 1% 101% gemiddelde -1% 99% stdev 0,1 0,1 Juistheid uit CRM Cu_Fe_Zn_v_ICPOES.xls Zn

38 herhaalbaarheid Inge C herhaalbaarheid Luc-Francine 2x uitgevoerd ( 1x zonder HF en 1x met HF ) 2x uitgevoerd ( 1x zonder HF en 1x met HF ) alles gemeten op ICP-OES op 27/02/2012 alles gemeten op ICP-MS op 29/02/2012 datum destructie datum destructie datum destructie datum destructie 22/02/ /02/ /02/ /02/2012 zonder HF met HF zonder HF met HF Fe in mg/kg Fe in mg/l Fe in mg/kg Fe in mg/l Fe in mg/kg Fe in mg/kg 7,418 7,67 7,333 7,582 7,254 7,218 7,656 7,916 7,491 7,746 7,742 7,295 7,571 7,828 7,493 7,748 7,709 7,253 7,384 7,635 7,569 7,826 7,208 7,274 7,501 7,756 7,783 8,048 7,418 7,565 7,59 7,848 7,419 7,671 7,65 7,095 7,283 7,531 7,463 7,717 7,162 8,547 7,56 7,817 7,405 7,657 7,535 6,947 7,513 7,768 7,394 7,645 7,514 7,004 7,483 7,737 7,621 7,88 7,568 7,249 7,496 7,751 7,476 7,345 gemiddelde 0,11 0,11 0,21 0,46 stdev 1,5 1,5 2,8 6,2 RSD% F-test t-test 0, ok 0, ok niet significant verschillend: ICPOES met en zonder HF ICPOES met HF vs ICPMS met HF: F-test 0, varianties verschillend t-test 0, wel verschillend ICPMS vs ICPOES indien HF de te verkiezen methoden: ICPOES zonder HF vs ICPMS zonder HF: = selectiviteit! F-test 0, net niet verschillend t-test 0, niet significant verschillend ICPOES zonder HF vs ICPMS met HF: F-test 0, varianties verschillend t-test 0, niet significant verschillend Fruitsap: x u FAPAS T ,76 mg/l 0,19 mg/l Fe in fruitsap MS vs OES herhaalbaarheid verwerkt_2012.xlsx selectiv Fe

39 Nagaan van de microgolfdestructie voor de bepaling van mineralen, P en sporen met ICPOES van vette matrices testen van 2 stalen die hoog gehalte aan vet bevatten : mayonaise en vinaigrette dit met verschillende inweeg en bovendien ook afgewogen in de 2 soorten vessels : in de HP 500 met 8 ml HNO3 en 4ml H2O2 en Xpress : 4 ml HNO3 en 2ml H2O2 Belangrijke bemerking : de vette stalen zijn beter opgelost in de HP500 vessels ( in de nunc buizen is niets op te merken) dan in Xpress : in de nunc buizen zweeft nog wat vettigheid. Dit heeft echter geen invloed op de resultaten!!!!! identificatie soort vessels inweeg eind- Ca Mg K Na P Cu Fe Zn monster g volume mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mayonaise HP 500 0, ,4 20,36 230, ,5 0,138 4,042 2,621 mayonaise HP 500 0, ,4 24,24 246, ,2 0,206 4,348 3,196 mayonaise HP 500 0, ,4 21,51 230, ,7 0,190 4,145 2,795 mayonaise HP 500 0, ,1 21,31 225, ,9 0,196 4,165 3,295 mayonaise Xpress 0, ,5 125,2 20,66 248, ,4 0,260 5,239 3,812 mayonaise Xpress 0, ,5 185,4 21,9 265, ,2 0,176 5,370 6,344 identificatie soort vessels inweeg eind- Ca Mg K Na P Cu Fe Zn monster g volume mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg vinaigrette HP 500 0, ,4 106,8 673, ,5 0,256 5,772 3,812 vinaigrette HP 500 0, ,4 100,3 663, ,9 0,268 5,078 3,472 vinaigrette HP 500 0, ,7 101,4 674, ,8 0,331 5,524 3,472 vinaigrette HP 500 0, ,8 100,4 684, ,2 0,302 5,107 3,477 vinaigrette Xpress 0, ,5 227,4 102,5 728, ,7 0,460 6,397 4,360 vinaigrette Xpress 0, ,5 224,9 102,2 739, ,7 0,252 8,713 3,745 <LOQ?? Natrium lag buiten de ijklijn ( de ene oplossing al meer dan de andere afh. van het afgewogen gewicht ) Dit heeft geen invloed op het resultaat en ze werden niet verder verdund omdat het hier om een test ging over de oplosbaarheid. uitvoering: Inge Corryn 1/07/2012 Mayo vinaigr in HP Xpress.xlsx juli 2012

40 25/02/2015 Voeding - kwantitatieve bepaling van koper met ICP-OES - Decision Tree for calculation of measurement uncertainty MU.cal.v04 1. Is sample heterogeneity, if relevant, completely removed at the sample homogenisation / preparation stage? YES sample heterogeneity is not an issue. Go to the next step. 2. Are PT samples representative for samples analysed routinely? YES Go to step Are Reference materials representative for samples analysed routinely? YES Go to step Are control samples, or samples, other than PT and RM, analysed during validation representative for samples analysed routinely? YES Go to step Measurement uncertainty is 27,9% MO_voeding_Cu_ICPOES_MU_cal_v04.xlsm DECISION TREE

41 25/02/2015 Voeding - kwantitatieve bepaling van ijzer met ICP-OES - Decision Tree for calculation of measurement uncertainty MU.cal.v04 1. Is sample heterogeneity, if relevant, completely removed at the sample homogenisation / preparation stage? YES sample heterogeneity is not an issue. Go to the next step. 2. Are PT samples representative for samples analysed routinely? YES Go to step Are Reference materials representative for samples analysed routinely? YES Go to step Are control samples, or samples, other than PT and RM, analysed during validation representative for samples analysed routinely? YES Go to step Measurement uncertainty is 23,9% MO_voeding_Fe_ICPOES_MU_cal_v04.xlsm DECISION TREE

42 25/02/2015 Voeding - kwantitatieve bepaling van zink met ICP-OES - Decision Tree for calculation of measurement uncertainty MU.cal.v04 1. Is sample heterogeneity, if relevant, completely removed at the sample homogenisation / preparation stage? YES sample heterogeneity is not an issue. Go to the next step. 2. Are PT samples representative for samples analysed routinely? YES Go to step Are Reference materials representative for samples analysed routinely? YES Go to step Are control samples, or samples, other than PT and RM, analysed during validation representative for samples analysed routinely? YES Go to step Measurement uncertainty is 15,9% MO_voeding_Zn_ICPOES_MU_cal_v04.xlsm DECISION TREE

SECTIE: Anorganische chemie VALIDATIEPLAN

SECTIE: Anorganische chemie VALIDATIEPLAN FAVV DG LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE: Anorganische chemie VALIDATIEPLAN Analysemethode Techniek Voeding - Kwantitatieve bepaling van calcium, kalium, magnesium, natrium en fosfor met ICP-OES na microgolfontsluiting

Nadere informatie

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT. microgolfontsluiting (FLVVG-I-MET-190)

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT. microgolfontsluiting (FLVVG-I-MET-190) VALIDATIERAPPORT Analysemethode Voeding - Kwantitatieve bepaling van aluminium met ICP-OES na microgolfontsluiting (FLVVG-I-MET-190) Techniek Microgolfontsluiting - ICP-OES Matrix / matrixgroep Levensmiddelen:

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption MET-FLVVT-096

Nadere informatie

Versie 04 Datum van toepassing 2014-02-21

Versie 04 Datum van toepassing 2014-02-21 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria - FLVVG MET-FLVVG-207, 207EW, 208 en 208EW Voeding Versie 04 Datum van toepassing 2014-02-21 Opgesteld door : Vanessa Schotte,

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION LABO: FLVVM VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption

Nadere informatie

REKENVOORBEELDEN. http://www.emis.vito.be Ministerieel besluit van 14 mei 2007 --- Belgisch Staatsblad van 06 juli 2007 1 PRESTATIEKENMERKEN

REKENVOORBEELDEN. http://www.emis.vito.be Ministerieel besluit van 14 mei 2007 --- Belgisch Staatsblad van 06 juli 2007 1 PRESTATIEKENMERKEN 1 PRESTATIEKENMERKEN 1.1 Bepaling van PCB s in olie met GC-MS REKENVOORBEELDEN Bepalingsmethode: verdunning van olie in hexaan, zuivering op gecombineerde zure silica/basische silica, DMSO/hexaan partitie,

Nadere informatie

- Validatiedossier - Bepaling van de lipofiele groep toxinen in mosselen met gebruik van UPLC-MS/MS 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT...

- Validatiedossier - Bepaling van de lipofiele groep toxinen in mosselen met gebruik van UPLC-MS/MS 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT... 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT...1 3 LINEARITEIT...2 4 JUISTHEID EN HELHAARBARHEID...5 4.1 Juistheid... 5 4.2 Juistheid van meervoudige analyses van gecertificeerd referentiemateriaal (CRM)... 5 4.3

Nadere informatie

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Datum van toepassing : zie datum goedkeuring

Nadere informatie

Versie 05 Datum van toepassing 2014-10-31

Versie 05 Datum van toepassing 2014-10-31 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria - FLVVG MET-FLVVG-207, 207EW, 208 en 208EW Voeding Versie 05 Datum van toepassing 2014-10-31 Opgesteld door : Vanessa Schotte,

Nadere informatie

Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28

Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-055 I-MET-FLVVT-055 BEPALING VAN RUW VET IN DIERENVOEDERS Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28 Opgesteld

Nadere informatie

Diervoeders Kwantitatieve bepaling van elementen in extracten van diervoeders met ICP-MS. Versie 06 Datum van toepassing 2015-02-14

Diervoeders Kwantitatieve bepaling van elementen in extracten van diervoeders met ICP-MS. Versie 06 Datum van toepassing 2015-02-14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria - FLVVG MET-FLVVG-177 Diervoeders Kwantitatieve bepaling van elementen in extracten van diervoeders met ICP-MS Versie 06 Datum

Nadere informatie

KWANTITATIEVE BEPALING VAN CHOLINE IN SPECIFIEKE

KWANTITATIEVE BEPALING VAN CHOLINE IN SPECIFIEKE Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-153 I-MET-FLVVT-153 KWANTITATIEVE BEPALING VAN CHOLINE IN SPECIFIEKE Versie 03 Datum van toepassing 2014-05-09

Nadere informatie

De nieuwe NEN 7777. Breder, juister en doeltreffender. Jo Klaessens StatAlike Paltzerweg 201 3734 CL Den Dolder jwaklaessens@ziggo.

De nieuwe NEN 7777. Breder, juister en doeltreffender. Jo Klaessens StatAlike Paltzerweg 201 3734 CL Den Dolder jwaklaessens@ziggo. De nieuwe NEN 7777 Bilthoven, 10-11-10 Breder, juister en doeltreffender Eurachem symposium 2010 Jo Klaessens StatAlike Paltzerweg 201 3734 CL Den Dolder jwaklaessens@ziggo.nl 1 Validatie vormt samen met

Nadere informatie

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC)

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-005 I-MET-FLVVT-005 BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Versie 04 Datum van toepassing 2014-01-27

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in Dioxinen analyses met GC-MS/MS binnen de Agrofood

Actuele ontwikkelingen in Dioxinen analyses met GC-MS/MS binnen de Agrofood Actuele ontwikkelingen in Dioxinen analyses met GC-MS/MS binnen de Agrofood Sabina Hofmeyer Analytisch Hoofdmedewerker Instrumentele chemie Qlip N.V. 1 oktober 2013 Onze activiteiten zijn gericht op Voedsel

Nadere informatie

KWANTITATIEVE BEPALING VAN VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE) IN LEVENSMIDDELEN (HPLC)

KWANTITATIEVE BEPALING VAN VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE) IN LEVENSMIDDELEN (HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-026a I-MET-FLVVT-026a KWANTITATIEVE BEPALING VAN VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE) IN LEVENSMIDDELEN Versie 02 Datum

Nadere informatie

Versie 03 Datum van toepassing 2014-02-07

Versie 03 Datum van toepassing 2014-02-07 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria - FLVVG MET-FLVVG-224 Voeding met HPLC-ICP-MS na waterbadextractie Versie 03 Datum van toepassing 2014-02-07 Opgesteld door

Nadere informatie

METHODEN VOOR DE BEPALING VAN ELEMENTEN

METHODEN VOOR DE BEPALING VAN ELEMENTEN ISO 11885:2007 Water quality Determination of selected by NEN 6433:1993 Water Bepaling van het gehalte aan antimoon met behulp van atomaire absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek). Ontsluiting

Nadere informatie

Meten en Monitoren. Weet wat je meet. Startsymposium Expertisecentrum PFOS. Virtualisatie project Omegam Eline Klooster.

Meten en Monitoren. Weet wat je meet. Startsymposium Expertisecentrum PFOS. Virtualisatie project Omegam Eline Klooster. Meten en Monitoren Weet wat je meet Inhoud presentatie Omegam Laboratoria Proces ontwikkelen analyse methoden De analyse /PFOA Prestatiekenmerken /PFOA bij Omegam De praktijk : Weet wat je meet Omegam

Nadere informatie

Diervoeders - Bepaling van sulfadimidine-na - HPLC. RSVnr A0148, DAMcode 0800302, editie nr. 4, 07-07-94; Bijlagen zijn niet bijgevoegd.

Diervoeders - Bepaling van sulfadimidine-na - HPLC. RSVnr A0148, DAMcode 0800302, editie nr. 4, 07-07-94; Bijlagen zijn niet bijgevoegd. Stofnaam Type methode Te onderzoeken in Minimum bepaalbaarheidsgrens Herhaalbaarheid Reproduceer-baarheid Categorie Titel Sulfadimidine-natrium HPLC Mengvoeders 20 mg/kg 7 % bij 200-600 mg/kg 1,5-2 x herhaalbaarheid

Nadere informatie

Gearchiveerde versie

Gearchiveerde versie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FLVVT I-MET-FLVVT-124 I-MET-FLVVT-124 BEPALING VAN COCCIDIOSTATICA IN DIERENVOEDER MET LC- MS-MS Versie 06 Datum van toepassing 2014-01-21 Opgesteld

Nadere informatie

Wateranalyses : van etiket tot rapport. Jos Boonen

Wateranalyses : van etiket tot rapport. Jos Boonen Wateranalyses : van etiket tot rapport Jos Boonen Inhoud Het centraal laboratorium van de VMW Validatie van analyseresultaten Toestelkoppelingen Drinkwaterbedrijven Vlaanderen IWVA Centraal laboratorium

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

VALIDATIE VAN BEPALINGSMETHODEN VOOR ORGANISCHE PARAMETERS

VALIDATIE VAN BEPALINGSMETHODEN VOOR ORGANISCHE PARAMETERS 1. INLEIDING VALIDATIE VAN BEPALINGSMETHODEN VOOR ORGANISCHE PARAMETERS Vooraleer een bepalingsmethode routinematig in het laboratorium toegepast wordt moet nagegaan worden of met deze methode voldoende

Nadere informatie

Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) mei 2011 Pagina 1 van 10 WAC/III/D/020 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 MONSTERBEWARING... 4 5 APPARATUUR EN MATERIAAL...

Nadere informatie

EINDRAPPORT PROFICIENCY TEST VOOR PT 1 2015 DETECTIE VAN PATHOGENE E. COLI IN MAART 2015 LEVENSMIDDELENMICROBIOLOGIE KIEMGROENTEN

EINDRAPPORT PROFICIENCY TEST VOOR PT 1 2015 DETECTIE VAN PATHOGENE E. COLI IN MAART 2015 LEVENSMIDDELENMICROBIOLOGIE KIEMGROENTEN EINDRAPPORT PROFICIENCY TEST VOOR LEVENSMIDDELENMICROBIOLOGIE PT 1 2015 DETECTIE VAN PATHOGENE E. COLI IN KIEMGROENTEN MAART 2015 Afdeling: Voedselpathogenen Marie Polet Nadine Botteldoorn, Sarah Denayer

Nadere informatie

Conservering van monsters voor chemische voedingsanalyses

Conservering van monsters voor chemische voedingsanalyses www.eurofins.com Conservering van monsters voor chemische voedingsanalyses S. Meersseman Eurofins Analytico Food www.eurofins.com Conserveren monsters Food Overzicht Wat schrijven de normen voor De praktijk

Nadere informatie

Potentiometrische bepaling van sulfide

Potentiometrische bepaling van sulfide Potentiometrische bepaling van sulfide mei 2008 Pagina 1 van 8 WAC/III/C/040 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR EN MATERIAAL... 3 5 REAGENTIA EN OPLOSSINGEN...

Nadere informatie

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid Bepaling van de elektrische geleidbaarheid april 2006 Pagina 1 van 8 WAC/III/A/004 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 2.1 SPECIFIEKE GELEIDBAARHEID, ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID (γ)... 3 2.2

Nadere informatie

Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders

Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Peter Vermaercke 1 All copy rights obtained by FAVV/AFSCA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden

Nadere informatie

Standaardisatie kinkhoestserologie. We weten hoe het moet Nu nog doen

Standaardisatie kinkhoestserologie. We weten hoe het moet Nu nog doen Standaardisatie kinkhoestserologie We weten hoe het moet Nu nog doen Indeling praatje State of the art Welke antigenen en welke isotypen zijn geschikt voor diagnostiek? Wat weten we over de antistofrespons?

Nadere informatie

FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV VIA LABNET

FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV VIA LABNET Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure FACTURATIE VAN ANALYSES UITGEVOERD VOOR HET FAVV VIA LABNET Versie 01 Van toepassing vanaf 2009-11-15 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Proficiency testing - Shock & vibration

Proficiency testing - Shock & vibration Proficiency testing - Shock & vibration T-041 C-041 23 November 2011 Ir. Filip Nauwelaerts Lab & Quality manager Laboratoria De Nayer Inhoud Proficiency testing als ISO17025 vereiste Ontwikkeling van round

Nadere informatie

RIZA t.a.v. Wout van Hemert Lelystad. Beste Wout,

RIZA t.a.v. Wout van Hemert Lelystad. Beste Wout, DATUM 26 april 2005 CONTACTPERSOON J.Tveter UW BRIEF VAN 11 maart 2005 DOORKIESNUMMER 010 294 35 38 UW KENMERK - E-MAILADRES j.tveter@wshd.nl ONS KENMERK - AANTAL BIJLAGEN - INGEKOMEN NR. - Reactie op

Nadere informatie

validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC.

validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC. validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC. Ziekenhuis Rijnstate Laboratorium Apotheek Sjaak Melchers Wagnerlaan 55 Postbus 9555 9800 TA Arnhem Bij het opzetten van een kwaliteitssysteem

Nadere informatie

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID 1 TOEPASSINGSGEBIED GELEIDBAARHEID Deze procedure beschrijft de bepaling van de elektrische geleidbaarheid in water (bijvoorbeeld grondwater, eluaten, ). De beschreven methode is bruikbaar voor alle types

Nadere informatie

Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011. Instroom buffer. Analyse- resultaat

Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011. Instroom buffer. Analyse- resultaat 2011003250-OM-2312 Omegam Laboratoria HJE Wenckebachweg 120, 1096AR Amsterdam Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011 Op verzoek van: RWS, afdeling Monitoring Laboratorium., Lelystad Project:

Nadere informatie

Methode validatie protocol. voor de. Bepaling van Paroxetine in serum

Methode validatie protocol. voor de. Bepaling van Paroxetine in serum Laboratorium Pagina: 1 van 29 voor de Bepaling van Documentnummer: Document samenstelling, review en goedkeuring: Rol Naam Functie Datum en handtekening 1 e Auteur J. Giesbertsen Analist Laboratorium 2

Nadere informatie

Analyses voor wijnbouwers in het labo van Inagro

Analyses voor wijnbouwers in het labo van Inagro Analyses voor wijnbouwers in het labo van Inagro Inagro, de site: Proefhoeve biologische productie Gabriëlstraat CKCert Plasstraat Witloof Laboratorium Hoofdgebouw Afdeling tuinbouw open lucht Ieperseweg

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van verschillende analysemethoden voor de bepaling van organische koolstof in bodem

Gelijkwaardigheid van verschillende analysemethoden voor de bepaling van organische koolstof in bodem (Contract 071262) Gelijkwaardigheid van verschillende analysemethoden voor de bepaling van organische koolstof in bodem Eindrapport H. Van den Broeck, J. Patyn, V. Hermans, R. Van Cleuvenbergen Studie

Nadere informatie

2. FederaalLaboratoriumvoorde

2. FederaalLaboratoriumvoorde 2. FederaalLaboratoriumvoorde VoedselveiligheidGentbrugge (FLVVG) Mieke Van de Wiele Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain 1 FAVV laboratoriumflvvg-mijlpalen 1875: oprichting Rijksontledingslaboratorium

Nadere informatie

Validatierapport 2 ICP-MS bepaling van Ag, Al f B f Ba r Be, Co r Mo, Se f Sb f Sn, Tl, U en V in water

Validatierapport 2 ICP-MS bepaling van Ag, Al f B f Ba r Be, Co r Mo, Se f Sb f Sn, Tl, U en V in water Validatierapport 2 ICP-MS bepaling van Ag, Al f B f Ba r Be, Co r Mo, Se f Sb f Sn, Tl, U en V in water RIZA Hoofdafdeling Informatie en Meettechnologie Laboratorium voor anorganische analyse Hoofd IMLA:

Nadere informatie

Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode

Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode RIZA Hoofdafdeling Informatie en Meettechnologie Laboratorium

Nadere informatie

Overzicht herziening van het document

Overzicht herziening van het document Overzicht herziening van het document Herziening door/datum* Fanny Di Silvestro 2008.09.26 Fanny Di Silvestro 2009.05.22 Reden van herziening Tekstdeel / draagwijdte van de herziening Herziening van P024

Nadere informatie

Harm Janssens. Robotisering van manuele handelingen ten behoeve van DNA-analyse

Harm Janssens. Robotisering van manuele handelingen ten behoeve van DNA-analyse Harm Janssens Robotisering van manuele handelingen ten behoeve van DNA-analyse Argentina, Belgium, Brazil. Canada, France, India. Indonesia, Netherlands, Paraguay, Romania, Russia.Thailand, Tunisia,Turkey,

Nadere informatie

Statistiek. Statistiek in het laboratorium van de ziekenhuisapotheek; deel 1.

Statistiek. Statistiek in het laboratorium van de ziekenhuisapotheek; deel 1. Statistiek Statistiek in het laboratorium van de ziekenhuisapotheek; deel 1. M.C. de Brouwer M.C.J. Langen Laboratorium van de ziekenhuisapotheek Midden-Brabant Maria ziekenhuis Dr. Deelenlaan 5 5042 AD

Nadere informatie

1 Chloorfenolen Interne standaard: middel: hexaan; met cleanup en derivatisering met azijnzuuranhydride.

1 Chloorfenolen Interne standaard: middel: hexaan; met cleanup en derivatisering met azijnzuuranhydride. Bijlage 6 bij de Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren: Informatie over gangbare analysemethoden voor individuele stoffen en stofgroepen waarvoor in bijlage 1 milieukwaliteitseisen

Nadere informatie

INDUSTRIELE CICHOREI

INDUSTRIELE CICHOREI 23/05/2002 COMITE VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN Criteria voor het onderzoek van rassen met het oog op hun toelating tot de catalogus INDUSTRIELE CICHOREI

Nadere informatie

Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek

Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek SIKB Protocol 3140 Aanvullend III 1 2 3 40 Dit document, versie 1, is op april 06 vrijgegeven voor een openbare kritiekronde door

Nadere informatie

Wateranalyse. NANOCOLOR Spectrofotometer met geïntegreerde troebelheidcontrole. Maximale meetzekerheid MACHEREY-NAGEL. www.mn-net.

Wateranalyse. NANOCOLOR Spectrofotometer met geïntegreerde troebelheidcontrole. Maximale meetzekerheid MACHEREY-NAGEL. www.mn-net. Wateranalyse NANOCOLOR Spectrofotometer met geïntegreerde troebelheidcontrole Maximale meetzekerheid MACHEREY-NAGEL Automatische troebelheidcontrole Troebelheid een bron van meetfouten in de fotometrie

Nadere informatie

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater April 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater 2002 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Uitdagingen Chemische Analyses

Uitdagingen Chemische Analyses Uitdagingen Chemische Analyses Koen De Cremer WIV-ISP Afdeling Biomonitoring Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Elsene Partners: 1 Uitdagingen Zijn de labo-analyses betrouwbaar en vergelijkbaar?

Nadere informatie

Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011?

Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011? Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011? Els Van Hoeck, Tina N Goy, Caroline Evrard en Fabien Bolle

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Gisteren, vandaag en morgen

Gisteren, vandaag en morgen Gisteren, vandaag en morgen De ontwikkeling van organische analyses in Het Waterlaboratorium Cees Bijsterbosch Het Waterlaboratorium Labanalyse, 1 oktober 2013 Plaats hier uw logo via: beeld => diamodel

Nadere informatie

Stijgende behoefte naar Nederlandse babyvoeding. Eelko ter Schure October 1 st 2013

Stijgende behoefte naar Nederlandse babyvoeding. Eelko ter Schure October 1 st 2013 Stijgende behoefte naar Nederlandse babyvoeding Eelko ter Schure October 1 st 2013 Een analyse van de toekomst Wie zijn wij Elke dag voorziet FrieslandCampina circa 1 miljard mensen wereldwijd van voeding

Nadere informatie

Urinary S/O Moderate Calorie Diet

Urinary S/O Moderate Calorie Diet Bij de behandeling van blaasstenen of blaasgruis zal uw dierenarts uw kat meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie Diet is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning

Nadere informatie

Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses

Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses Grip op voeding Plantsapme*ngen vs wateranalyses Landelijke Glasgroente dag De toekomst van de tuinbouw Sjoerd Smits, HortiNova Joan Timmermans NovaCropControl Even voorstellen Sinds 003 bezig met plantsapmengen

Nadere informatie

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x]

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x] Ministerie van Verkeer en WalersUai Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA doorkiesnummer 0320 298498 Werkdocument Kd-waarden van

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 03 Datum van

Nadere informatie

Leg aan de hand van informatie op het etiket uit hoe de merknaam POKON tot stand is gekomen.

Leg aan de hand van informatie op het etiket uit hoe de merknaam POKON tot stand is gekomen. De fles POKON Bijna iedereen heeft thuis kamerplanten. Die geef je meestal water uit de kraan, maar één of twee keer per maand voeg je aan het gietwater ook kunstmest toe. Een veel gebruikt merk kunstmest

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING VERWERKING AGRARISCHE PRODUCTEN CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING VERWERKING AGRARISCHE PRODUCTEN CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING VERWERKING AGRARISCHE PRODUCTEN CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Alles wat bijdraagt of afbreuk zou kunnen doen aan de productkwaliteit of het proces CLEANROOMVALIDATIE DOEL & METHODE

Alles wat bijdraagt of afbreuk zou kunnen doen aan de productkwaliteit of het proces CLEANROOMVALIDATIE DOEL & METHODE CLEANROOMVALIDATIE ON SITE ISO 17025 DOEL & METHODE CLEANROOM VALIDATIE KALIBRATIE CONSULTANCY VALIDATIE MODEL VALIDATIE Planning Validatie rapport URS Performance Qualificatie (PQ) Functioneel ontwerp

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van

Nadere informatie

OXYDEERBAARHEID BIJ WARMTE

OXYDEERBAARHEID BIJ WARMTE OXYDEERBAARHEID BIJ WARMTE 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Het bepalen van de oxydeerbaarheid (permanganaat index) is een snelle, conventionele methode voor de raming van het gehalte aan organische en oxydeerbare

Nadere informatie

Geharmoniseerde benaderingen voor validatie van methoden voor GGO detectie in het NRL volgens de nieuwste EU aanbevelingen

Geharmoniseerde benaderingen voor validatie van methoden voor GGO detectie in het NRL volgens de nieuwste EU aanbevelingen Geharmoniseerde benaderingen voor validatie van methoden voor GGO detectie in het NRL volgens de nieuwste EU aanbevelingen N. Papazova, N. Roosens Platform Biotechnologie en Moleculaire Biologie, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

Ontwikkelingen in metaalanalyses

Ontwikkelingen in metaalanalyses Ontwikkelingen in metaalanalyses Joanna Frank 1 Wie zijn we, wat doen we? 15 analisten, 3 stagiaires Meer dan 50 geaccrediteerde meetmethoden: Anionenanalysen (NO 3-, NO 2-, Cl -, F -, Br - etc.) Elementanalysen

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Het kritisch oog van de klinisch bioloog. Prof. Dr. Peter Declercq K.U.Leuven Virga Jesseziekenhuis, Hasselt

Het kritisch oog van de klinisch bioloog. Prof. Dr. Peter Declercq K.U.Leuven Virga Jesseziekenhuis, Hasselt Het kritisch oog van de klinisch bioloog Prof. Dr. Peter Declercq K.U.Leuven Virga Jesseziekenhuis, Hasselt 1 Overzicht De postanalytische fase Zijn confirmatie en autorisatie nodig? (de toegevoegde waarde

Nadere informatie

Tekst Inhoudstafel Begin

Tekst Inhoudstafel Begin 27 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximum-gehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen. (NOTA : Raadpleging

Nadere informatie

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat

Nadere informatie

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen VWS Wijziging Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen 28 maart 2001/GZB/VVB/2162966 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw,

Nadere informatie

METALEN MET INDUCTIEF GEKOPPELD PLASMA ATOOMEMISSIESPECTROMETRIE

METALEN MET INDUCTIEF GEKOPPELD PLASMA ATOOMEMISSIESPECTROMETRIE METALEN MET INDUCTIEF GEKOPPELD PLASMA ATOOMEMISSIESPECTROMETRIE 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze procedure vervangt de procedure AACMA/2/II/B.1 van november 2001. De elementen aluminium, antimoon, arseen,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE GLOBAAL RAPPORT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE GLOBAAL RAPPORT FEDERALE OVERHEIDSDIENST, VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE DIENST VOOR LABORATORIA VAN KLINISCHE BIOLOGIE COMITE VAN DESKUNDIGEN GLOBAAL RAPPORT

Nadere informatie

Schoonmaak validatie, chemische aanpak. Een praktische aanpak van de bewijsvoering van afwezigheid van schoonmaakmiddel resten.

Schoonmaak validatie, chemische aanpak. Een praktische aanpak van de bewijsvoering van afwezigheid van schoonmaakmiddel resten. Schoonmaak validatie, chemische aanpak Een praktische aanpak van de bewijsvoering van afwezigheid van schoonmaakmiddel resten. Voorbeelden van onderwerpen in schoonmaak validaties. Botplug Cleanroom Farmaceutische

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS

Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS Abdel Chahbouni en René Vos Laboratorium Klinische Farmacologie en Apotheek VU medisch centrum De Boelelaan 1117 a.chahbouni@vumc.nl Fig.1 Ciclosporine A Inleiding

Nadere informatie

Het staal en deze vragenlijst zullen volgens afspraak, later bij u thuis opgehaald worden.

Het staal en deze vragenlijst zullen volgens afspraak, later bij u thuis opgehaald worden. Toestemmingsformulier tot deelname aan het onderzoek naar persistente organische stoffen (POPs) in moedermelk gecoördineerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) Studie uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering

Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering Onderzoek waterkwaliteit en Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering Met behulp van kiezel, grof en fijn zand, actieve kool en wat watten werd het natuurlijk zuiveringssysteem van de bodem nagebootst.

Nadere informatie

Alles wat bijdraagt of afbreuk zou kunnen doen aan de productkwaliteit of het proces CLEANROOMVALIDATIE DOEL & METHODE

Alles wat bijdraagt of afbreuk zou kunnen doen aan de productkwaliteit of het proces CLEANROOMVALIDATIE DOEL & METHODE CLEANROOMVALIDATIE ON SITE ISO 17025 DOEL & METHODE CLEANROOM VALIDATIE KALIBRATIE CONSULTANCY VALIDATIE MODEL VALIDATIE Planning Validatie rapport URS Performance Qualificatie (PQ) Functioneel ontwerp

Nadere informatie

RIKILT Institute of Food Safety

RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety In het kort Referentie instituut Metingen & Advies Onderzoek RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety is onderdeel van de internationale kennisorganisatie

Nadere informatie

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS. Wateronderzoek bij bedrijven in de voedingssector

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS. Wateronderzoek bij bedrijven in de voedingssector Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Transformatie en Distributie van Voedingsmiddelen WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34 11 Fax 02

Nadere informatie

Droogvoeding Verpakking van 1,5kg en 3,5kg

Droogvoeding Verpakking van 1,5kg en 3,5kg Voeding speelt een belangrijke rol bij de behandeling van diabetes mellitus. Daarom zal uw dierenarts uw kat meestal een speciale dieetvoeding voorschrijven zoals Royal Canin Diabetic Diet. Diabetic Diet

Nadere informatie

LAB 00 P 510 Aanvraag erkenning door externe laboratoria. Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01

LAB 00 P 510 Aanvraag erkenning door externe laboratoria. Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Dit is een vertaling. De franse versie is de originele versie. LAB 00 P 510 Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01 Opgesteld

Nadere informatie

Nationale richtlijn voor de validatie van detectie- en identificatiemethoden voor plantpathogenen en plaagorganismen

Nationale richtlijn voor de validatie van detectie- en identificatiemethoden voor plantpathogenen en plaagorganismen Nationale richtlijn voor de validatie van detectie- en identificatiemethoden voor plantpathogenen en plaagorganismen Verkorte naam: nationale validatierichtlijn voor plantpathogenen en plaagorganismen

Nadere informatie

Zwavel als oorzaak van problemen? dr. Guillaume Counotte

Zwavel als oorzaak van problemen? dr. Guillaume Counotte Zwavel als oorzaak van problemen? dr. Guillaume Counotte Verslag van onderzoek naar mogelijke relatie tussen het opbrengen van baggerslib op percelen, gehalten van elementen in gras dat groeit op die percelen

Nadere informatie

LCA addista. Kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging. Standaardoplossing Uitgave 99/06. Dr. Lange ringonderzoek. Uitgave 99/06

LCA addista. Kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging. Standaardoplossing Uitgave 99/06. Dr. Lange ringonderzoek. Uitgave 99/06 Dr. Lange ringonderzoek Controle van het analysesysteem en de werkwijze -intern- Aanbevolen meetfrequentie Bij routinebepalingen: iedere 10e analyse (persoonsafhankelijk), maar tenminste 1 maal per maand

Nadere informatie

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen monsters voor Legionella onderzoek SOP BC 492 conform NEN 6265 Anorganische analyses

Nadere informatie

Ontwerp MB tarief van

Ontwerp MB tarief van Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ontwerp MB tarief van ontledingen Geert De Poorter Bestuur Laboratoria Directeur -Generaal Ministerieel besluit houdende vaststelling van het

Nadere informatie

DICHTHEIDSTEST EN VERGELIJK VAN SYSTEEMOPBOUW VAN VENTILATIEKANALEN

DICHTHEIDSTEST EN VERGELIJK VAN SYSTEEMOPBOUW VAN VENTILATIEKANALEN AIB-VINÇOTTE International sa Business Unit Vinçotte Environment Adresse de contact: Parc Créalys Rue Phocas Lejeune 11 5032 Gembloux Belgique Tél +32 (0)81 432 880 fax +32 (0)81 432 898 environment@vincotte.be

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Bijlage 1 bij advies 01-2005 :Raming van het blootstellingsniveau aan cadmium en lood bij consumenten van levensmiddelen, voortgebracht in de

Nadere informatie

Labanalyse in de voedingsmiddelenindustrie, ook een kwestie van chemie. Ron Davidse Cargill B.V. Rotterdam, 31 maart 2011 www.cargill.

Labanalyse in de voedingsmiddelenindustrie, ook een kwestie van chemie. Ron Davidse Cargill B.V. Rotterdam, 31 maart 2011 www.cargill. Labanalyse in de voedingsmiddelenindustrie, ook een kwestie van chemie. Ron Davidse Cargill B.V. Rotterdam, 31 maart 2011 www.cargill.com Waarom analyseren we voedingsmiddelen? Eisen van overheidswege

Nadere informatie

2 Concentratie in oplossingen

2 Concentratie in oplossingen 2 Concentratie in oplossingen 2.1 Concentratiebegrippen gehalte Er zijn veel manieren om de samenstelling van een mengsel op te geven. De samenstelling van voedingsmiddelen staat op de verpakking vermeld.

Nadere informatie

Inventarisatie Teer site Carcoke

Inventarisatie Teer site Carcoke Inventarisatie Teer site Partij 4 Datum Aangetroffen op 8 december 2014. Oorsprong Ter hoogte van de voormalige werfloods, naast de Zijdelingse Vaart. Hier werd een pasteuze massa teer aangetroffen. Massa:

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 04 Datum van

Nadere informatie

BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN

BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN Samenvattende gegevens overgenomen uit een studie in opdracht van OVAM uitgevoerd door: Erik Smolders,

Nadere informatie

11th EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD

11th EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD 11th EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD Test 1 Answer sheet Luxembourg, March 19th, 2013 Country: BELGIUM Names and signatures: ENGELEN Wouter VERHOEVEN Robin WARNIER Alexis Team: A (Flemish) $ COUNTRY Test

Nadere informatie