1. Persoonlijke Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Persoonlijke Informatie"

Transcriptie

1 V R A G E N L I J S T B E L G I S C H E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R B L I J F H O U D E R I N K O M S T E N J A A R L U C H T S C H I P L A A N B R U S S E L W W W. T A X C O N S U L T. B E T E L : F A X :

2 1. Persoonlijke Informatie A. Naam Naam Voornaam Naam echtgeno(o)t(e)/partner 1 Voornaam echtgeno(o)t(e)/partner Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner een beroepsinkomen ontvangen in België in 2010? 2 Ja Neen Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner een beroepsinkomen ontvangen in het buitenland in 2010? ² Ja Neen Leefde u samen met uw echtgeno(o)t(e)/partner in België? Ja Neen Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner een zware handicap? 3 Ja Neen B. Persoonlijke Toestand (gelieve de toestand op 01/01/2011 aan te duiden) - Alleenstaande - Gehuwd of wettelijk samenwonend (met verklaring van wettelijke samenwoning op de burgerlijke stand in België) - Weduwe of weduwnaar - Uit de echt gescheiden - Van tafel en bed gescheiden - Feitelijk gescheiden Indien uw persoonlijke toestand in 2010 is veranderd, vanaf welke datum? : Indien u in 2010 gehuwd bent of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, heeft uw echtgeno(o)t(e) of partner hogere netto inkomsten dan genoten? Ja Neen C. Woonplaats Huidig adres adres Indien U in 2010 verhuisde Datum van verhuis Vorig adres D. Personen ten laste (toestand op 01/01/2011) Kinderen ten laste en andere personen ten laste die bij u wonen en/of die volledig door u worden onderhouden: Naam Voornaam Geboortedatum Zoon/ Gehandicapt Gezamenlijke hoederecht 4 Dochter (J/N) (J/N) 1 wettelijke samenwonenden, hierna genoemd man en vrouw of partner(s) 2 indien ja, gelieve een detail bij te voegen 3 indien ja, gelieve het relevante attest bij te voegen 4 gezamenlijk hoederecht: het belastingsvoordeel betreffende de personen ten laste kan gesplitst worden met de andere ouder wanneer de ouders niet samenwonen. 2

3 Hebben één of meerdere personen ten laste eigen inkomsten ontvangen? Ja Neen Indien ja, gelieve bijkomende informatie te verschaffen omtrent dit inkomen. E. Bankrekening waarop belastingteruggaven kunnen worden gecrediteerd IBAN-rekeningnummer BIC-code Naam van de titularis van de rekening (Uw IBAN-rekeningnummer en BIC-code zijn op uw rekeninguittreksels terug te vinden of kunnen bij uw bank worden nagevraagd) 2. Beroepsinkomen Gelieve het wereldwijd beroepsinkomen (van Belgische / buitenlandse oorsprong) mee te delen dat beide partners in 2010 hebben ontvangen. A. Beroepsinkomen van Belgische oorsprong Gelieve de relevante informatie/fiches over te maken : - fiche : lonen en wedden - fiche : bezoldigingen van bedrijfsleiders - fiche : ziekte en invaliditeitsuitkeringen - fiche : brugpensioen en werkeloosheidsuitkeringen - fiche , , en : pensioenen en vervangingsinkomsten - fiche en fiche : prijzen, subsidies en commissies Heeft U aandelenopties ontvangen in 2010? Ja Neen Indien u ja hebt geantwoord op deze vraag, verwijzen wij u naar de bijlage 1 (p.16). Indien geen opties werden toegekend noch uitgeoefend, kunt u deze bijlage negeren. B. Overige informatie Indien U voordelen van alle aard of andere belastbare inkomsten van uw werkgever heeft ontvangen in 2010 die NIET inbegrepen zijn in de hogervermelde fiches (bvb. bedrijfswagen) gelieve die voordelen te omschrijven en het bedrag van die voordelen te vermelden. Indien U Belgische sociale zekerheid voor zelfstandigen heeft betaald, gelieve het bedrag ervan te vermelden. Sociale zekerheidsbijdragen Betalingen inzake Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Gelieve het attest uitgereikt door de RSVZ en indien toepasselijk, het attest inzake VAPZ over te maken. 3

4 C. Buitenlands beroepsinkomen Gelieve de volgende tabel in te vullen per land en per debiteur: Land Ontvangen bedrag (in buitenlandse valuta) Aard van het inkomen (loon, bonus, bedrijfsleidersinkomen, pensioenkapitaal, vervangingsinkomen, overige ) Bedrag aan sociale zekerheidsbijdragen betaald in het buitenland Bedrag aan buitenlandse belasting op dit inkomen (betaald of ingehouden in 2010) Naam en adres van de debiteur van dit inkomen Gelieve een kopie van de salarisfiches/verantwoordingsdocumenten e.d. over te maken. D. Inkomen uit zelfstandige activiteiten Gelieve gedetailleerde informatie over te maken omtrent inkomen en kosten m.b.t. een zelfstandige activiteit in Gelieve in dit verband alle nuttige informatie te verschaffen : 4

5 3. Onroerende Inkomsten Bent U of uw partner eigenaar/ vruchtgebruiker van een onroerend goed in België of in het buitenland? Ja Neen Indien neen, gelieve dit hoofdstuk over te slaan. Indien ja, gelieve dit hoofdstuk te vervolledigen. Voor de getrouwde belastingplichtigen of wettelijk samenwonenden : de belastingheffing op uw onroerende inkomsten is afhankelijk van uw huwelijkscontract: Over het algemeen beschouwt België onroerend inkomen tot de huwelijksgemeenschap, zodat dit inkomen in gelijke mate toekomt aan beide partners, onafhankelijk van de vraag welke partner eigenaar is van dit onroerend goed. Echter, indien ingevolge uw huwelijksvermogenstelsel onroerend inkomen een eigen inkomen is, wordt dit inkomen niet gelijk verdeeld. Voor wettelijk samenwonenden geldt dat inkomsten toekomen aan de eigenaar van het goed. Gelieve hierboven aan te duiden hetgeen van toepassing is op uw situatie. Gelieve de volgende pagina s, voor ieder onroerend goed afzonderlijk, te vervolledigen. Indien u enkel het vruchtgebruik of de naakte eigendom bezit, gelieve dit ook te vermelden. 5

6 Onroerend goed nr. 1 grond gebouw Algemeen informatie Adres Woning die u zelf betrekt? Ja Neen Indien U niet de volle eigendom bezit vruchtgebruiker naakte eigenaar Verdeling van de inkomsten over de partners Uzelf % Uw echtgenoot % Kadastraal inkomen (niet-geindexeerd) Indien het onroerend goed niet in België is gelegen, gelieve het land mee te delen en de jaarlijkse huurinkomsten of de huurwaarde (indien niet verhuurd) na aftrek van buitenlandse belastingen: Land Datum van aankoop Datum van verkoop indien verkoop in 2010 Datum van eerste ingebruikname Indien dit onroerend goed in 2010 werd aangekocht : gelieve een kopie van de aankoopakte bij te voegen alsmede een kopie van de akte van lening en van de aanslag in de onroerende voorheffing. Wordt dit onroerend goed volledig of gedeeltelijk aangewend voor beroepsdoeleinden door u of uw partner? Ja Neen Indien ja, gelieve het percentage te noteren van de oppervlakte dat voor beroepsdoeleinden wordt aangewend: % Indien dit onroerend goed volledig of gedeeltelijk verhuurd was, gelieve mee te delen indien de huurder het onroerend goed voor beroepsdoeleinden heeft aangewend: Ja Neen Indien ja (beroepsdoeleinden), gelieve het volgende mee te delen: - huur ontvangen in het percentage van de oppervlakte dat beroepsmatig wordt aangewend krachtens de huurovereenkomst % Gelieve een kopie bij te voegen van de huurovereenkomst. Lening (zie pagina 13 voor de groene lening) Woning die u zelf betrekt op 31/12 van het jaar waarin u de hypothecaire lening heeft afgesloten? Ja Neen Enige woning op 31/12 van het jaar waarin u de hypothecaire lening heeft afgesloten? Ja Neen Doel van de lening: - Bouw - Aankoop met BTW - Renovatie - Aankoop met registratierechten Ontleend bedrag Betaalde interesten in 2010 Kapitaal terugbetaald in 2010 Aanvang van de lening Duur van de lening: Gelieve het attest van de financiële instelling over te maken. 6

7 Levensverzekeringspremies Is uw lening gegarandeerd door een levensverzekering? Ja Neen Indien ja: Levensverzekering door u afgesloten: Verzekerd bedrag Levensverzekeringspremie betaald in 2010 Aanvang van de levensverzekering Levensverzekering door echtgeno(o)t(e)/partner afgesloten: Verzekerd bedrag Levensverzekeringspremie betaald in 2010 Aanvang van de levensverzekering Gelieve het attest van de financiële instelling / verzekeringmaatschappij over te maken. 7

8 Onroerend goed nr. 2 grond gebouw Algemeen informatie Adres Woning die u zelf betrekt? Ja Neen Indien U niet de volle eigendom bezit vruchtgebruiker naakte eigenaar Verdeling van de inkomsten over de partners Uzelf % Uw echtgenoot % Kadastraal inkomen (niet-geindexeerd) Indien het onroerend goed niet in België is gelegen, gelieve het land mee te delen en de jaarlijkse huurinkomsten of de huurwaarde (indien niet verhuurd) na aftrek van buitenlandse belastingen: Land Datum van aankoop Datum van verkoop indien verkoop in 2010 Datum van eerste ingebruikname Indien dit onroerend goed in 2010 werd aangekocht : gelieve een kopie van de aankoopakte bij te voegen alsmede een kopie van de akte van lening en van de aanslag in de onroerende voorheffing. Wordt dit onroerend goed volledig of gedeeltelijk aangewend voor beroepsdoeleinden door u of uw partner? Ja Neen Indien ja, gelieve het percentage te noteren van de oppervlakte dat voor beroepsdoeleinden wordt aangewend: % Indien dit onroerend goed volledig of gedeeltelijk verhuurd was, gelieve mee te delen indien de huurder het onroerend goed voor beroepsdoeleinden heeft aangewend: Ja Neen Indien ja (beroepsdoeleinden), gelieve het volgende mee te delen: - huur ontvangen in het percentage van de oppervlakte dat beroepsmatig wordt aangewend krachtens de huurovereenkomst % Gelieve een kopie bij te voegen van de huurovereenkomst. Lening(zie pagina 13 voor de groene lening) Woning die u zelf betrekt op 31/12 van het jaar waarin u de hypothecaire lening heeft afgesloten? Ja Neen Enige woning op 31/12 van het jaar waarin u de hypothecaire lening heeft afgesloten? Ja Neen Doel van de lening: - Bouw - Aankoop met BTW - Renovatie - Aankoop met registratierechten Ontleend bedrag Betaalde interesten in 2010 Kapitaal terugbetaald in 2010 Aanvang van de lening Duur van de lening: Gelieve het attest van de financiële instelling over te maken. 8

9 Levensverzekeringspremies Is uw lening gegarandeerd door een levensverzekering? Ja Neen Indien ja: Levensverzekering door u afgesloten: Verzekerd bedrag Levensverzekeringspremie betaald in 2010 Aanvang van de levensverzekering Levensverzekering door echtgeno(o)t(e)/partner afgesloten: Verzekerd bedrag Levensverzekeringspremie betaald in 2010 Aanvang van de levensverzekering Gelieve het attest van de financiële instelling / verzekeringmaatschappij over te maken. 9

10 4. Roerende Inkomsten Roerende inkomsten (interesten en dividenden) die de Belgische roerende voorheffing reeds hebben ondergaan moeten niet meer worden aangegeven. Roerende inkomsten van Belgische of van buitenlandse oorsprong die de Belgische roerende voorheffing niet hebben ondergaan moeten worden aangegeven in de aangifte personenbelasting. Spaarboekjes aangehouden bij een Belgische bank genieten van een beperkte belastingvrijstelling ten belope van jaarlijks aan intresten per persoon. Indien de interest op het spaarboekje dit bedrag overschrijden en er werd geen roerende voorheffing ingehouden, dan dient dit inkomen te worden aangegeven in uw aangifte. De verdeling van de roerende inkomsten tussen de partners loopt over het algemeen gelijk met de verdeling van de onroerende goederen: in de regel betreft het inkomen van de gemeenschap dat in gelijke mate wordt verdeeld en belast tussen de partners, tenzij een ander huwelijksstelsel (scheiding van goederen) van toepassing is. Gelieve een lijst te bezorgen van de inkomsten uit roerende goederen die moeten worden aangegeven. Voor de wettelijke getrouwde personen of wettelijk samenwonenden, in zoverre het huwelijks- of samenlevingscontract niet het stelsel van de gemeenschap bevat, gelieve de uitsplitsing van de inkomsten tussen partners te willen aangeven: Uzelf % Uw echtgenoot % Gerechtigde Land van oorsprong Aard van het inkomen (interesten, dividenden ) Bedrag in Buitenlandse belasting en/of bankkosten Indien u tussen 1 januari en 31 december 2010 interesten (of daarmee gelijkgestelde kapitaalopbrengsten) ontvangen heeft, die aan de bron belast werden in het kader van de Europese Spaarrichtlijn (interesten van kapitalen geplaatst in onder andere Luxemburg of Oostenrijk), gelieve hier het bedrag van de ingehouden bronheffing te vermelden: 5. Andere Inkomsten A. Onderhoudsuitkeringen die door u, uw partner of uw kinderen werden ontvangen in 2010 Bedrag () Uzelf Partner Kinderen Naam en adres van de schuldenaar 10

11 B. Meerwaarden verwezenlijkt in 2010 door u en uw partner op de overdracht van in België gelegen gronden, gebouwen of zakelijke rechten Adres Datum van aankoop Aankoopprijs Datum van verkoop Verkoopprijs Kosten van de aankoop of de verkoop 6. Aftrekbare uitgaven en belastingverminderingen A. Wenst U werkelijke beroepskosten af te trekken (in plaats van het wettelijk onkostenforfait)? U Ja Neen Uw partner Ja Neen Gelieve een overzicht te bezorgen van de werkelijke kosten. Indien u meer dan 75 km verwijderd woont van de plaats van tewerkstelling, gelieve het aantal kilometers te vermelden tussen uw woonst en uw werkplaats: km B. Heeft u of uw partner levensverzekeringspremies (anders dan voor een lening te garanderen) in 2010 betaald aan een verzekeringsmaatschappij gelegen in de Europese Economische Ruimte? Ja Neen Gelieve het betaalde bedrag te vermelden Levensverzekeringspremie betaalde door uzelf Levensverzekeringspremie betaalde door uw partner Gelieve het attest van de verzekeraar bij te voegen. C. Heeft U of uw partner pensioensparen betaald (max. 870 )? Ja Neen Gelieve het attest uitgereikt door de bank/verzekeraar bij te voegen. D. Heeft u of uw partner stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte (E.E.R.)gevestigde vennootschap waarin u werknemer bent of waarvan uw vennootschapwerkgeefster een (klein)dochteronderneming is? Ja Neen Gelieve het bewijs van de aanschaffing van deze effecten toe te voegen en te bevestigen dat deze effecten op nog steeds in uw bezit waren bij te voegen. E. Heeft u of uw partner bedragen uitgeleend of ter beschikking gesteld in het kader van de door de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV geregistreerde Winwinleningen uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen? Ja Neen Gelieve een kopie van de geregistreerde Winwinlening(en) en een kopie van de brief (brieven) bij te voegen waarin de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV u het (de) registratienummer(s) van die Winwinlening(en) heeft meegedeeld. 11

12 F. Heeft u of uw partner onderhoudsuitkeringen betaald in 2010? Betaald bedrag Naam, voornaam en adres van de begunstigde(n) Ja Neen Familieband Verschuldigd door U of beide partners? G. Heeft u of uw partner giften gedaan aan instellingen in de E.E.R, erkend door een Koninklijk Besluit in België? Ja Neen Totaal bedrag van de giften Gelieve voor iedere gift aan een Belgische instelling een attest bij te voegen waaruit blijkt dat een belastingaftrek krachtens artikel 107 van het WIB mogelijk is. H. Aftrekbare uitgaven van kinderopvang/vakantiekamp voor kinderen jonger dan 12 jaar (of 18 jaar in geval van een zwaar gehandicapt kind) in de E.E.R. Ja Neen Gelieve het attest van het erkende kinderopvang centrum/vakantiekamp bij te voegen. I. Aftrekbare uitgaven betaald aan plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA/ALE). Ja Neen Gelieve het attest uitgegeven door het PWA bij te voegen. J. Aftrekbare uitgaven inzake het gebruik van dienstencheques (titres-services). Ja Neen Gelieve het attest bij te voegen. K. Ter beschikking gestelde bedragen in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten door het agentschap Wonen-Vlaanderen. Ja Neen Bedrag ter beschikking gesteld op 01/01/2010: Bedrag ter beschikking gesteld op 31/12/2010: Gelieve een kopie het attest van het agentschap Wonen-Vlaanderen te voegen. L. Heeft u of uw partner aftrekbare bedragen betaald met betrekking tot energiebesparende uitgaven aan een woning waarvan u eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent? Ja Neen Was deze woning bij het begin van de werken ten minste 5 jaar bewoond? Ja Neen Gelieve de categorie van uitgaven hieronder aan te duiden het in 2010 betaalde bedrag te vermelden: Dit betreft de uitgaven voor: 1. De vervanging van oude stookketels; 2. Het onderhoud van de stookketels; 3. De installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie; 4. De plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; 5. De plaatsing van alle andere uitrustingen voor de productie van geothermische energie; 6. De plaatsing van superisolerende beglazing; 7. Het aanbrengen van dak-, muur- en vloerisolatie; 8. De plaatsing van een warmteregeling op een centrale verwarmingsinstallatie door thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling; 9. Het uitvoeren van een energieaudit van de woning (in zoverre deze wordt uitgevoerd volgens de in voege zijnde wetgeving). 12

13 De werken nr. 1 tot en met nr. 8 moeten aan de vastgestelde technische normen voldoen en door een geregistreerd aannemer worden uitgevoerd. Nota: Indien een woning ten minste 5 jaar in gebruik is genomen en indien het bedrag van de belastingvermindering het grensbedrag voor het jaar 2010 overschrijdt, mag het overschot worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken (zonder de maxima te overschrijden). Indien wij uw belastingaangifte van vorig jaar hebben voorbereid, zullen wij het bedrag van de belastingsvermindering die het grensbedrag voor het jaar 2009 overschreed in uw belastingaangifte van dit jaar in aanmerking nemen. Indien wij niet verantwoordelijk waren voor het voorbereiden van uw belastingaangifte van vorig jaar, en indien u bedragen heeft betaald voor energiebesparende uitgaven, gelieve ons dan een kopie van uw aanslagbiljet van vorig jaar te bezorgen. Gelieve een kopie van de factuur (of facturen) van de geregistreerde aannemer(s) bij te voegen. M. Heeft u of uw partner een groene lening afgesloten? Ja Neen Een groene lening is een lening afgesloten bij een kredietgever om energiebesparende uitgaven te doen. Indien ja, gelieve het bedrag van de in 2010 betaalde interesten te vermelden: Gelieve het attest van de financiële instelling over te maken. N. Het bouwen, in nieuwe staat verwerven of de vernieuwing van (gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte): - een passiefwoning 5? Ja Neen - een lage energiewoning 6? Ja Neen - een nulenergiewoning 7? Ja Neen Gelieve een kopie van het certificaat toe te voegen van de instelling die vaststelt dat de woning voldoet aan de vereiste criteria. O. Uitgaven in 2010 ter beveiliging van uw eigen/gehuurde woning tegen inbraak of brand. Ja Neen Gelieve een kopie van de factuur (of facturen) van de geregistreerde aannemer(s) bij te voegen of een factuur van de alarmcentrale (abonnement). P. Uitgaven gedaan in 2010 voor de vernieuwing van een woning gelegen in België die wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. Ja Neen Gelieve een kopie van de factuur (of facturen) van de geregistreerde aannemer(s) bij te voegen. Q. Verwerving in 2010 van obligaties uitgegeven door de Caisse d investissement de Wallonie (CIW). Ja Neen 5 Een passiefwoning is een woning die aan de volgende voorwaarden voldoet: de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling wordt beperkt tot 15kWh/m2 van de geklimatiseerde vloeroppervlakte; bij een luchtdichtheidsproef met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur. 6 Een lage energiewoning is een woning die aan de volgende voorwaarden voldoet: de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling wordt beperkt tot 30kWh/m2 van de geklimatiseerde vloeroppervlakte. 7 Een nulenergiewoning is een woning die aan dezelfde voorwaarden van een passiefwoning voldoet en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. 13

14 Gelieve het attest uitgegeven door de CIW over te maken. R. Verwerving in 2010 van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen. Ja Neen Gelieve het attest uitgegeven door het ontwikkelingsfonds bij te voegen. S. Uitgaven gedaan in 2010 voor de verwerving van een nieuwe elektrische: - personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus? Ja Neen - Motorfiets of driewieler? Ja Neen - vierwieler? Ja Neen Gelieve een kopie van de factuur (of facturen) en van het bewijs van betaling bij te voegen. T. Uitgaven gedaan in 2010 voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning. Ja Neen Gelieve een kopie van de factuur (of facturen) en van het bewijs van betaling bij te voegen. U. Aankoop in 2010 van een erkend pakket `Internet voor iedereen II' Ja Neen Gelieve de rekening of het bewijs van aankoop en het attest samen te voegen die bepalen dat het pakket in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, evenals het betalingsbewijs. 14

15 7. Voorafbetalingen in 2010 Voorafbetalingen (betalingen op eigen initiatief, dus niet de ingehouden bedrijfsvoorheffing) Eerste trimester Tweede trimester Derde trimester Vierde trimester Gelieve het attest van de Belgische belastingadministratie bij te voegen. 8. Buitenlandse bankrekeningen Gelieve hieronder de volgende informatie mee te delen omtrent rekeningen die in 2010 door u, uw partner of een gezinslid werden aangehouden bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling. Naam van de titularis van de rekening Land waar de rekening geopend was 9. Andere informatie Gelieve ons elke bijkomende informatie te willen meedelen die noodzakelijk zou zijn om uw fiscale situatie volledig in te schatten. 10. Attest Ik verklaar door dit schrijven dat de meegedeelde informatie volledig en correct is. Gelieve onderhavige vragenlijst te dateren en te ondertekenen. Datum Handtekening(en) Het geheel van uw persoonlijke en professionele gegevens alsook de ingediende fiscale aangifte zal worden bewaard in een databank die eigendom is van Tax Consult. 15

16 BIJLAGE 1 AANDELENOPTIES INDIEN NIET VAN TOEPASSING GELIEVE DIT VAKJE AAN TE DUIDEN: 16

17 Bijlage 1: Aandelenopties A. Toekenning van de opties Hebt u aandelenopties ontvangen in 2010? Ja Neen Indien ja, hebt u deze opties schriftelijk aanvaard binnen 60 dagen na het aanbod? Ja Neen Werd het voordeel van de aandelenopties op een (afzonderlijke) fiche vermeld? Ja Neen Indien neen, zullen wij contact opnemen om de aanvullende informatie te verkrijgen. B. Uitoefening van de opties Hebt u aandelenopties uitgeoefend in 2010? Ja Neen Indien ja, houden deze opties verband met uw beroep in België? Ja Neen Indien ja, hebben deze opties betrekking op: Een aanbod dat vóór november 1999 werd toegekend? Ja Neen Indien ja: Prijs van de optie Waarde van de onderliggende optie op de datum van de uitoefening Het aantal uitgeoefende opties Een aanbod dat na november 1999 werd toegekend? Ja Neen Werd het fiscale voordeel in België aangegeven op het moment van toekenning? Ja Neen Indien ja, voor welk inkomstenjaar? Werd het fiscale voordeel aan de verlaagde koers berekend (7.5%, 8 %, 8.5%, 9%, 9.5 % of 10% van de prijs van de onderliggende aandelen) Ja Neen Indien nee, gelieve ons de nodige inlichtingen te bezorgen betreffende de aankoopprijs en de waarde van de aandelen op het moment van de oefening. 17

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07.

Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening van

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2014

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2014 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie