1. Persoonlijke Informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Persoonlijke Informatie"

Transcriptie

1 V R A G E N L I J S T B E L G I S C H E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R B L I J F H O U D E R I N K O M S T E N J A A R L U C H T S C H I P L A A N B R U S S E L W W W. T A X C O N S U L T. B E T E L : F A X :

2 1. Persoonlijke Informatie A. Naam Naam Voornaam Naam echtgeno(o)t(e)/partner 1 Voornaam echtgeno(o)t(e)/partner Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner een beroepsinkomen ontvangen in België in 2010? 2 Ja Neen Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner een beroepsinkomen ontvangen in het buitenland in 2010? ² Ja Neen Leefde u samen met uw echtgeno(o)t(e)/partner in België? Ja Neen Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner een zware handicap? 3 Ja Neen B. Persoonlijke Toestand (gelieve de toestand op 01/01/2011 aan te duiden) - Alleenstaande - Gehuwd of wettelijk samenwonend (met verklaring van wettelijke samenwoning op de burgerlijke stand in België) - Weduwe of weduwnaar - Uit de echt gescheiden - Van tafel en bed gescheiden - Feitelijk gescheiden Indien uw persoonlijke toestand in 2010 is veranderd, vanaf welke datum? : Indien u in 2010 gehuwd bent of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, heeft uw echtgeno(o)t(e) of partner hogere netto inkomsten dan genoten? Ja Neen C. Woonplaats Huidig adres adres Indien U in 2010 verhuisde Datum van verhuis Vorig adres D. Personen ten laste (toestand op 01/01/2011) Kinderen ten laste en andere personen ten laste die bij u wonen en/of die volledig door u worden onderhouden: Naam Voornaam Geboortedatum Zoon/ Gehandicapt Gezamenlijke hoederecht 4 Dochter (J/N) (J/N) 1 wettelijke samenwonenden, hierna genoemd man en vrouw of partner(s) 2 indien ja, gelieve een detail bij te voegen 3 indien ja, gelieve het relevante attest bij te voegen 4 gezamenlijk hoederecht: het belastingsvoordeel betreffende de personen ten laste kan gesplitst worden met de andere ouder wanneer de ouders niet samenwonen. 2

3 Hebben één of meerdere personen ten laste eigen inkomsten ontvangen? Ja Neen Indien ja, gelieve bijkomende informatie te verschaffen omtrent dit inkomen. E. Bankrekening waarop belastingteruggaven kunnen worden gecrediteerd IBAN-rekeningnummer BIC-code Naam van de titularis van de rekening (Uw IBAN-rekeningnummer en BIC-code zijn op uw rekeninguittreksels terug te vinden of kunnen bij uw bank worden nagevraagd) 2. Beroepsinkomen Gelieve het wereldwijd beroepsinkomen (van Belgische / buitenlandse oorsprong) mee te delen dat beide partners in 2010 hebben ontvangen. A. Beroepsinkomen van Belgische oorsprong Gelieve de relevante informatie/fiches over te maken : - fiche : lonen en wedden - fiche : bezoldigingen van bedrijfsleiders - fiche : ziekte en invaliditeitsuitkeringen - fiche : brugpensioen en werkeloosheidsuitkeringen - fiche , , en : pensioenen en vervangingsinkomsten - fiche en fiche : prijzen, subsidies en commissies Heeft U aandelenopties ontvangen in 2010? Ja Neen Indien u ja hebt geantwoord op deze vraag, verwijzen wij u naar de bijlage 1 (p.16). Indien geen opties werden toegekend noch uitgeoefend, kunt u deze bijlage negeren. B. Overige informatie Indien U voordelen van alle aard of andere belastbare inkomsten van uw werkgever heeft ontvangen in 2010 die NIET inbegrepen zijn in de hogervermelde fiches (bvb. bedrijfswagen) gelieve die voordelen te omschrijven en het bedrag van die voordelen te vermelden. Indien U Belgische sociale zekerheid voor zelfstandigen heeft betaald, gelieve het bedrag ervan te vermelden. Sociale zekerheidsbijdragen Betalingen inzake Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Gelieve het attest uitgereikt door de RSVZ en indien toepasselijk, het attest inzake VAPZ over te maken. 3

4 C. Buitenlands beroepsinkomen Gelieve de volgende tabel in te vullen per land en per debiteur: Land Ontvangen bedrag (in buitenlandse valuta) Aard van het inkomen (loon, bonus, bedrijfsleidersinkomen, pensioenkapitaal, vervangingsinkomen, overige ) Bedrag aan sociale zekerheidsbijdragen betaald in het buitenland Bedrag aan buitenlandse belasting op dit inkomen (betaald of ingehouden in 2010) Naam en adres van de debiteur van dit inkomen Gelieve een kopie van de salarisfiches/verantwoordingsdocumenten e.d. over te maken. D. Inkomen uit zelfstandige activiteiten Gelieve gedetailleerde informatie over te maken omtrent inkomen en kosten m.b.t. een zelfstandige activiteit in Gelieve in dit verband alle nuttige informatie te verschaffen : 4

5 3. Onroerende Inkomsten Bent U of uw partner eigenaar/ vruchtgebruiker van een onroerend goed in België of in het buitenland? Ja Neen Indien neen, gelieve dit hoofdstuk over te slaan. Indien ja, gelieve dit hoofdstuk te vervolledigen. Voor de getrouwde belastingplichtigen of wettelijk samenwonenden : de belastingheffing op uw onroerende inkomsten is afhankelijk van uw huwelijkscontract: Over het algemeen beschouwt België onroerend inkomen tot de huwelijksgemeenschap, zodat dit inkomen in gelijke mate toekomt aan beide partners, onafhankelijk van de vraag welke partner eigenaar is van dit onroerend goed. Echter, indien ingevolge uw huwelijksvermogenstelsel onroerend inkomen een eigen inkomen is, wordt dit inkomen niet gelijk verdeeld. Voor wettelijk samenwonenden geldt dat inkomsten toekomen aan de eigenaar van het goed. Gelieve hierboven aan te duiden hetgeen van toepassing is op uw situatie. Gelieve de volgende pagina s, voor ieder onroerend goed afzonderlijk, te vervolledigen. Indien u enkel het vruchtgebruik of de naakte eigendom bezit, gelieve dit ook te vermelden. 5

6 Onroerend goed nr. 1 grond gebouw Algemeen informatie Adres Woning die u zelf betrekt? Ja Neen Indien U niet de volle eigendom bezit vruchtgebruiker naakte eigenaar Verdeling van de inkomsten over de partners Uzelf % Uw echtgenoot % Kadastraal inkomen (niet-geindexeerd) Indien het onroerend goed niet in België is gelegen, gelieve het land mee te delen en de jaarlijkse huurinkomsten of de huurwaarde (indien niet verhuurd) na aftrek van buitenlandse belastingen: Land Datum van aankoop Datum van verkoop indien verkoop in 2010 Datum van eerste ingebruikname Indien dit onroerend goed in 2010 werd aangekocht : gelieve een kopie van de aankoopakte bij te voegen alsmede een kopie van de akte van lening en van de aanslag in de onroerende voorheffing. Wordt dit onroerend goed volledig of gedeeltelijk aangewend voor beroepsdoeleinden door u of uw partner? Ja Neen Indien ja, gelieve het percentage te noteren van de oppervlakte dat voor beroepsdoeleinden wordt aangewend: % Indien dit onroerend goed volledig of gedeeltelijk verhuurd was, gelieve mee te delen indien de huurder het onroerend goed voor beroepsdoeleinden heeft aangewend: Ja Neen Indien ja (beroepsdoeleinden), gelieve het volgende mee te delen: - huur ontvangen in het percentage van de oppervlakte dat beroepsmatig wordt aangewend krachtens de huurovereenkomst % Gelieve een kopie bij te voegen van de huurovereenkomst. Lening (zie pagina 13 voor de groene lening) Woning die u zelf betrekt op 31/12 van het jaar waarin u de hypothecaire lening heeft afgesloten? Ja Neen Enige woning op 31/12 van het jaar waarin u de hypothecaire lening heeft afgesloten? Ja Neen Doel van de lening: - Bouw - Aankoop met BTW - Renovatie - Aankoop met registratierechten Ontleend bedrag Betaalde interesten in 2010 Kapitaal terugbetaald in 2010 Aanvang van de lening Duur van de lening: Gelieve het attest van de financiële instelling over te maken. 6

7 Levensverzekeringspremies Is uw lening gegarandeerd door een levensverzekering? Ja Neen Indien ja: Levensverzekering door u afgesloten: Verzekerd bedrag Levensverzekeringspremie betaald in 2010 Aanvang van de levensverzekering Levensverzekering door echtgeno(o)t(e)/partner afgesloten: Verzekerd bedrag Levensverzekeringspremie betaald in 2010 Aanvang van de levensverzekering Gelieve het attest van de financiële instelling / verzekeringmaatschappij over te maken. 7

8 Onroerend goed nr. 2 grond gebouw Algemeen informatie Adres Woning die u zelf betrekt? Ja Neen Indien U niet de volle eigendom bezit vruchtgebruiker naakte eigenaar Verdeling van de inkomsten over de partners Uzelf % Uw echtgenoot % Kadastraal inkomen (niet-geindexeerd) Indien het onroerend goed niet in België is gelegen, gelieve het land mee te delen en de jaarlijkse huurinkomsten of de huurwaarde (indien niet verhuurd) na aftrek van buitenlandse belastingen: Land Datum van aankoop Datum van verkoop indien verkoop in 2010 Datum van eerste ingebruikname Indien dit onroerend goed in 2010 werd aangekocht : gelieve een kopie van de aankoopakte bij te voegen alsmede een kopie van de akte van lening en van de aanslag in de onroerende voorheffing. Wordt dit onroerend goed volledig of gedeeltelijk aangewend voor beroepsdoeleinden door u of uw partner? Ja Neen Indien ja, gelieve het percentage te noteren van de oppervlakte dat voor beroepsdoeleinden wordt aangewend: % Indien dit onroerend goed volledig of gedeeltelijk verhuurd was, gelieve mee te delen indien de huurder het onroerend goed voor beroepsdoeleinden heeft aangewend: Ja Neen Indien ja (beroepsdoeleinden), gelieve het volgende mee te delen: - huur ontvangen in het percentage van de oppervlakte dat beroepsmatig wordt aangewend krachtens de huurovereenkomst % Gelieve een kopie bij te voegen van de huurovereenkomst. Lening(zie pagina 13 voor de groene lening) Woning die u zelf betrekt op 31/12 van het jaar waarin u de hypothecaire lening heeft afgesloten? Ja Neen Enige woning op 31/12 van het jaar waarin u de hypothecaire lening heeft afgesloten? Ja Neen Doel van de lening: - Bouw - Aankoop met BTW - Renovatie - Aankoop met registratierechten Ontleend bedrag Betaalde interesten in 2010 Kapitaal terugbetaald in 2010 Aanvang van de lening Duur van de lening: Gelieve het attest van de financiële instelling over te maken. 8

9 Levensverzekeringspremies Is uw lening gegarandeerd door een levensverzekering? Ja Neen Indien ja: Levensverzekering door u afgesloten: Verzekerd bedrag Levensverzekeringspremie betaald in 2010 Aanvang van de levensverzekering Levensverzekering door echtgeno(o)t(e)/partner afgesloten: Verzekerd bedrag Levensverzekeringspremie betaald in 2010 Aanvang van de levensverzekering Gelieve het attest van de financiële instelling / verzekeringmaatschappij over te maken. 9

10 4. Roerende Inkomsten Roerende inkomsten (interesten en dividenden) die de Belgische roerende voorheffing reeds hebben ondergaan moeten niet meer worden aangegeven. Roerende inkomsten van Belgische of van buitenlandse oorsprong die de Belgische roerende voorheffing niet hebben ondergaan moeten worden aangegeven in de aangifte personenbelasting. Spaarboekjes aangehouden bij een Belgische bank genieten van een beperkte belastingvrijstelling ten belope van jaarlijks aan intresten per persoon. Indien de interest op het spaarboekje dit bedrag overschrijden en er werd geen roerende voorheffing ingehouden, dan dient dit inkomen te worden aangegeven in uw aangifte. De verdeling van de roerende inkomsten tussen de partners loopt over het algemeen gelijk met de verdeling van de onroerende goederen: in de regel betreft het inkomen van de gemeenschap dat in gelijke mate wordt verdeeld en belast tussen de partners, tenzij een ander huwelijksstelsel (scheiding van goederen) van toepassing is. Gelieve een lijst te bezorgen van de inkomsten uit roerende goederen die moeten worden aangegeven. Voor de wettelijke getrouwde personen of wettelijk samenwonenden, in zoverre het huwelijks- of samenlevingscontract niet het stelsel van de gemeenschap bevat, gelieve de uitsplitsing van de inkomsten tussen partners te willen aangeven: Uzelf % Uw echtgenoot % Gerechtigde Land van oorsprong Aard van het inkomen (interesten, dividenden ) Bedrag in Buitenlandse belasting en/of bankkosten Indien u tussen 1 januari en 31 december 2010 interesten (of daarmee gelijkgestelde kapitaalopbrengsten) ontvangen heeft, die aan de bron belast werden in het kader van de Europese Spaarrichtlijn (interesten van kapitalen geplaatst in onder andere Luxemburg of Oostenrijk), gelieve hier het bedrag van de ingehouden bronheffing te vermelden: 5. Andere Inkomsten A. Onderhoudsuitkeringen die door u, uw partner of uw kinderen werden ontvangen in 2010 Bedrag () Uzelf Partner Kinderen Naam en adres van de schuldenaar 10

11 B. Meerwaarden verwezenlijkt in 2010 door u en uw partner op de overdracht van in België gelegen gronden, gebouwen of zakelijke rechten Adres Datum van aankoop Aankoopprijs Datum van verkoop Verkoopprijs Kosten van de aankoop of de verkoop 6. Aftrekbare uitgaven en belastingverminderingen A. Wenst U werkelijke beroepskosten af te trekken (in plaats van het wettelijk onkostenforfait)? U Ja Neen Uw partner Ja Neen Gelieve een overzicht te bezorgen van de werkelijke kosten. Indien u meer dan 75 km verwijderd woont van de plaats van tewerkstelling, gelieve het aantal kilometers te vermelden tussen uw woonst en uw werkplaats: km B. Heeft u of uw partner levensverzekeringspremies (anders dan voor een lening te garanderen) in 2010 betaald aan een verzekeringsmaatschappij gelegen in de Europese Economische Ruimte? Ja Neen Gelieve het betaalde bedrag te vermelden Levensverzekeringspremie betaalde door uzelf Levensverzekeringspremie betaalde door uw partner Gelieve het attest van de verzekeraar bij te voegen. C. Heeft U of uw partner pensioensparen betaald (max. 870 )? Ja Neen Gelieve het attest uitgereikt door de bank/verzekeraar bij te voegen. D. Heeft u of uw partner stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte (E.E.R.)gevestigde vennootschap waarin u werknemer bent of waarvan uw vennootschapwerkgeefster een (klein)dochteronderneming is? Ja Neen Gelieve het bewijs van de aanschaffing van deze effecten toe te voegen en te bevestigen dat deze effecten op nog steeds in uw bezit waren bij te voegen. E. Heeft u of uw partner bedragen uitgeleend of ter beschikking gesteld in het kader van de door de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV geregistreerde Winwinleningen uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen? Ja Neen Gelieve een kopie van de geregistreerde Winwinlening(en) en een kopie van de brief (brieven) bij te voegen waarin de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV u het (de) registratienummer(s) van die Winwinlening(en) heeft meegedeeld. 11

12 F. Heeft u of uw partner onderhoudsuitkeringen betaald in 2010? Betaald bedrag Naam, voornaam en adres van de begunstigde(n) Ja Neen Familieband Verschuldigd door U of beide partners? G. Heeft u of uw partner giften gedaan aan instellingen in de E.E.R, erkend door een Koninklijk Besluit in België? Ja Neen Totaal bedrag van de giften Gelieve voor iedere gift aan een Belgische instelling een attest bij te voegen waaruit blijkt dat een belastingaftrek krachtens artikel 107 van het WIB mogelijk is. H. Aftrekbare uitgaven van kinderopvang/vakantiekamp voor kinderen jonger dan 12 jaar (of 18 jaar in geval van een zwaar gehandicapt kind) in de E.E.R. Ja Neen Gelieve het attest van het erkende kinderopvang centrum/vakantiekamp bij te voegen. I. Aftrekbare uitgaven betaald aan plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA/ALE). Ja Neen Gelieve het attest uitgegeven door het PWA bij te voegen. J. Aftrekbare uitgaven inzake het gebruik van dienstencheques (titres-services). Ja Neen Gelieve het attest bij te voegen. K. Ter beschikking gestelde bedragen in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten door het agentschap Wonen-Vlaanderen. Ja Neen Bedrag ter beschikking gesteld op 01/01/2010: Bedrag ter beschikking gesteld op 31/12/2010: Gelieve een kopie het attest van het agentschap Wonen-Vlaanderen te voegen. L. Heeft u of uw partner aftrekbare bedragen betaald met betrekking tot energiebesparende uitgaven aan een woning waarvan u eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent? Ja Neen Was deze woning bij het begin van de werken ten minste 5 jaar bewoond? Ja Neen Gelieve de categorie van uitgaven hieronder aan te duiden het in 2010 betaalde bedrag te vermelden: Dit betreft de uitgaven voor: 1. De vervanging van oude stookketels; 2. Het onderhoud van de stookketels; 3. De installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie; 4. De plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; 5. De plaatsing van alle andere uitrustingen voor de productie van geothermische energie; 6. De plaatsing van superisolerende beglazing; 7. Het aanbrengen van dak-, muur- en vloerisolatie; 8. De plaatsing van een warmteregeling op een centrale verwarmingsinstallatie door thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling; 9. Het uitvoeren van een energieaudit van de woning (in zoverre deze wordt uitgevoerd volgens de in voege zijnde wetgeving). 12

13 De werken nr. 1 tot en met nr. 8 moeten aan de vastgestelde technische normen voldoen en door een geregistreerd aannemer worden uitgevoerd. Nota: Indien een woning ten minste 5 jaar in gebruik is genomen en indien het bedrag van de belastingvermindering het grensbedrag voor het jaar 2010 overschrijdt, mag het overschot worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken (zonder de maxima te overschrijden). Indien wij uw belastingaangifte van vorig jaar hebben voorbereid, zullen wij het bedrag van de belastingsvermindering die het grensbedrag voor het jaar 2009 overschreed in uw belastingaangifte van dit jaar in aanmerking nemen. Indien wij niet verantwoordelijk waren voor het voorbereiden van uw belastingaangifte van vorig jaar, en indien u bedragen heeft betaald voor energiebesparende uitgaven, gelieve ons dan een kopie van uw aanslagbiljet van vorig jaar te bezorgen. Gelieve een kopie van de factuur (of facturen) van de geregistreerde aannemer(s) bij te voegen. M. Heeft u of uw partner een groene lening afgesloten? Ja Neen Een groene lening is een lening afgesloten bij een kredietgever om energiebesparende uitgaven te doen. Indien ja, gelieve het bedrag van de in 2010 betaalde interesten te vermelden: Gelieve het attest van de financiële instelling over te maken. N. Het bouwen, in nieuwe staat verwerven of de vernieuwing van (gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte): - een passiefwoning 5? Ja Neen - een lage energiewoning 6? Ja Neen - een nulenergiewoning 7? Ja Neen Gelieve een kopie van het certificaat toe te voegen van de instelling die vaststelt dat de woning voldoet aan de vereiste criteria. O. Uitgaven in 2010 ter beveiliging van uw eigen/gehuurde woning tegen inbraak of brand. Ja Neen Gelieve een kopie van de factuur (of facturen) van de geregistreerde aannemer(s) bij te voegen of een factuur van de alarmcentrale (abonnement). P. Uitgaven gedaan in 2010 voor de vernieuwing van een woning gelegen in België die wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. Ja Neen Gelieve een kopie van de factuur (of facturen) van de geregistreerde aannemer(s) bij te voegen. Q. Verwerving in 2010 van obligaties uitgegeven door de Caisse d investissement de Wallonie (CIW). Ja Neen 5 Een passiefwoning is een woning die aan de volgende voorwaarden voldoet: de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling wordt beperkt tot 15kWh/m2 van de geklimatiseerde vloeroppervlakte; bij een luchtdichtheidsproef met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur. 6 Een lage energiewoning is een woning die aan de volgende voorwaarden voldoet: de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling wordt beperkt tot 30kWh/m2 van de geklimatiseerde vloeroppervlakte. 7 Een nulenergiewoning is een woning die aan dezelfde voorwaarden van een passiefwoning voldoet en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. 13

14 Gelieve het attest uitgegeven door de CIW over te maken. R. Verwerving in 2010 van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen. Ja Neen Gelieve het attest uitgegeven door het ontwikkelingsfonds bij te voegen. S. Uitgaven gedaan in 2010 voor de verwerving van een nieuwe elektrische: - personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus? Ja Neen - Motorfiets of driewieler? Ja Neen - vierwieler? Ja Neen Gelieve een kopie van de factuur (of facturen) en van het bewijs van betaling bij te voegen. T. Uitgaven gedaan in 2010 voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning. Ja Neen Gelieve een kopie van de factuur (of facturen) en van het bewijs van betaling bij te voegen. U. Aankoop in 2010 van een erkend pakket `Internet voor iedereen II' Ja Neen Gelieve de rekening of het bewijs van aankoop en het attest samen te voegen die bepalen dat het pakket in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, evenals het betalingsbewijs. 14

15 7. Voorafbetalingen in 2010 Voorafbetalingen (betalingen op eigen initiatief, dus niet de ingehouden bedrijfsvoorheffing) Eerste trimester Tweede trimester Derde trimester Vierde trimester Gelieve het attest van de Belgische belastingadministratie bij te voegen. 8. Buitenlandse bankrekeningen Gelieve hieronder de volgende informatie mee te delen omtrent rekeningen die in 2010 door u, uw partner of een gezinslid werden aangehouden bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling. Naam van de titularis van de rekening Land waar de rekening geopend was 9. Andere informatie Gelieve ons elke bijkomende informatie te willen meedelen die noodzakelijk zou zijn om uw fiscale situatie volledig in te schatten. 10. Attest Ik verklaar door dit schrijven dat de meegedeelde informatie volledig en correct is. Gelieve onderhavige vragenlijst te dateren en te ondertekenen. Datum Handtekening(en) Het geheel van uw persoonlijke en professionele gegevens alsook de ingediende fiscale aangifte zal worden bewaard in een databank die eigendom is van Tax Consult. 15

16 BIJLAGE 1 AANDELENOPTIES INDIEN NIET VAN TOEPASSING GELIEVE DIT VAKJE AAN TE DUIDEN: 16

17 Bijlage 1: Aandelenopties A. Toekenning van de opties Hebt u aandelenopties ontvangen in 2010? Ja Neen Indien ja, hebt u deze opties schriftelijk aanvaard binnen 60 dagen na het aanbod? Ja Neen Werd het voordeel van de aandelenopties op een (afzonderlijke) fiche vermeld? Ja Neen Indien neen, zullen wij contact opnemen om de aanvullende informatie te verkrijgen. B. Uitoefening van de opties Hebt u aandelenopties uitgeoefend in 2010? Ja Neen Indien ja, houden deze opties verband met uw beroep in België? Ja Neen Indien ja, hebben deze opties betrekking op: Een aanbod dat vóór november 1999 werd toegekend? Ja Neen Indien ja: Prijs van de optie Waarde van de onderliggende optie op de datum van de uitoefening Het aantal uitgeoefende opties Een aanbod dat na november 1999 werd toegekend? Ja Neen Werd het fiscale voordeel in België aangegeven op het moment van toekenning? Ja Neen Indien ja, voor welk inkomstenjaar? Werd het fiscale voordeel aan de verlaagde koers berekend (7.5%, 8 %, 8.5%, 9%, 9.5 % of 10% van de prijs van de onderliggende aandelen) Ja Neen Indien nee, gelieve ons de nodige inlichtingen te bezorgen betreffende de aankoopprijs en de waarde van de aandelen op het moment van de oefening. 17

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 ECOWONE_DO_11001.book Page 5 Thursday, June 16, 2011 11:14 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 1. Voorwaarden 11 1.1. Kredietnemer 11 1.2. Kredietgever 13 1.3. Type lening

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Inhoudelijke wijzigingen Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aj. 2011. Het berekeningsprogramma

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb Repertoriumnummer :... VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Belastingdienst waarvan u afhangt :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011

AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST Formulier 179.1.BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna : Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland - 2017 - Inhoudstafel Moet u uw buitenlandse inkomsten, goederen en rekeningen aangeven? 3 1. In 2016 ontving ik loon van buitenlandse oorsprong 3 1.1.

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 19/07/2010 Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 Valt er fiscaal nog iets te rapen als je energiebesparende uitgaven laat uitvoeren aan de woning in 2010? Welke uitgaven geven nog

Nadere informatie

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting)

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... Opgelet: deze voorbereiding

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :...

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer :.. van../../.

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2011

Aangifte Personenbelasting AJ 2011 Aangifte Personenbelasting AJ 2011 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Voorstel van aanslag AJ 2010 Voorstel van vereenvoudigde aangifte AJ 2011 4.464 dossiers 724.156 dossiers 2 Voor wie?

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie