Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C."

Transcriptie

1 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AAFisc Nr. 37/2013) dd Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering voor energiebesparende uitgaven Belastingkrediet Vernieuwing van een woning in een zone voor positief grootstedelijk beleid Elektrisch voertuig Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. I. OMVORMING VAN EEN REEKS AFTREKBARE BESTEDINGEN IN BELASTINGVERMINDERIN- GEN De wijzigingen aangebracht door de Wet van houdende fiscale en financiële bepalingen (BS , ed. 4), hebben grotendeels betrekking op de omvorming van een reeks aftrekbare bestedingen met uitzondering evenwel van de aftrek voor onderhoudsuitkeringen en de aftrek voor de enige en eigen woning in belastingverminderingen, zoals is overeengekomen in het kader van het regeerakkoord. Maatregel Oud art. WIB 92 Nieuw art. WIB 92* Tarief Codes / vak en rubriek Aangifte AJ 2013 Giften 104, 3 tot 5 en 107 tot % X/A Kinderoppas 104, 7, 113 en % X/B Bezoldigingen van een huisbediende 104, 6 en % (van 50% van de bezoldigingen, met een max. van EUR (1) X/D Onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen (1) Bedrag van aj (2) Bedrag van aj , % (van 50% van de uitgaven, met een max. van EUR (2) X/C ongewijzigd. De voorwaarden waaronder de fiscale voordelen worden verleend blijven in principe Al deze nieuwe belastingverminderingen worden in geval van een gemeenschappelijke aanslag evenredig omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten. Eén van de doelstellingen is om de percentages voor de belastingverminderingen te vereenvoudigen en slechts twee tarieven te hanteren: 45 en 30%. Wettelijke verwijzingen Artikels 6, 8 tot 14, 24 tot 31, en 39, 8ste lid, van de wet van houdende fiscale en financiële bepalingen (BS , ed. 4).

2 II. WIJZIGING VAN DE TARIEVEN VOOR BEPAALDE BESTAANDE BELASTINGVER- MINDERINGEN (UNIFORMISERING) Het tarief van volgende belastingverminderingen wordt vastgelegd op 30%: Maatregel Belastingvermindering voor langetermijnsparen Belastingvermindering voor de uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) Belastingvermindering voor de uitgaven voor beveiliging van woningen tegen inbraak of brand Artikel van het Wetboek Art , WIB 92 Art , WIB 92 Art , WIB 92 50% Oud tarief Bijzondere gemiddelde aanslagvoet tussen 30 en 40% Bijzondere gemiddelde aanslagvoet, tussen 30 en 40% zoals bepaald in 145 2, WIB 92 Nieuw tarief 30% Wettelijke referenties Wet van houdende fiscale en financiële bepalingen (BS , ed. 4): - art. 16 (langetermijnsparen); - art. 18 (PWA); - art. 23 (beveiliging inbraak/brand). III. UNIFORMISERING VAN DE OMDELING VAN DE BELASTINGVERMINDERING OVER ECHTGENOTEN De bepalingen van de voormelde wet van leiden eveneens tot een zo uniform mogelijke omdeling van de belastingvermindering over echtgenoten in geval van een gemeenschappelijke aanslag. Omdelingsregel: evenredig omdelen in functie van het belastbaar inkomen van elk van de echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten. Betreft: - belastingvermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques andere dan sociale dienstencheques (art , WIB 92). Oude omdeling: evenredige omdeling op ieders belastbare inkomen; - belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art , WIB 92). Oude omdeling: evenredig in functie van het aandeel van elke echtgenoot in het kadastraal inkomen van de woning waaraan de werken zijn uitgevoerd; - belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig (art , 1, WIB 92). Er was tot hiertoe geen omdelingsregel vastgelegd; - belastingvermindering voor de uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (art , WIB 92). Oude omdeling: proportioneel in functie van het aandeel van elke echtgenoot in het kadastraal inkomen van de woning waarin de werken werden uitgevoerd; - belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand (art , WIB 92). Oude omdeling: evenredig in functie van het aandeel van elk der echtgenoten in het kadastraal inkomen van de woning waarin de werken werden uitgevoerd voor de echtgenoten die eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn. Opmerking: voor de echtgenoten die gezamenlijk worden belast en die huurder zijn van de woning gebeurde de omdeling voorheen al op basis van het belastbaar inkomen. Deze omdelingswijze is nu dus van toepassing op alle gezamenlijke belaste echtgenoten. De omdelingsregel is reeds gewijzigd vanaf aanslagjaar 2012, om gelijkaardige beroepen zoals datgene dat heeft geleid tot het arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 maart 2012 inzake de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven, te vermijden.

3 Voor de voorgaande aanslagjaren werden, op initiatief van de administratie, ambtshalve ontheffingen uitgevoerd (zie nrs. 24 tot 31 van de circulaire van , Ci.RH.331/ ). Wettelijke referenties - art. 19 ("PWA"); Wet van houdende fiscale en financiële bepalingen (BS , ed. 4): - art. 20 ("zone voor positief grootstedelijk beleid"); - art. 21 ("elektrische voertuigen"); - art. 22 ("redelijke huurprijs"); - art. 23 ("beveiliging"). IV. BELASTINGVERMINDERING VOOR ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN (ART , 1, WIB 92) Ingevolge de wet van houdende diverse bepalingen (BS , ed. 4), werd de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven afgeschaft voor alle uitgaven die werkelijk zijn betaald in 2012 met uitzondering van de uitgaven voor de isolatie van daken (zie hierna), met behoud van de gebruikelijke voorwaarden. Er werd evenwel een overgangsmaatregel ingesteld voor de overeenkomsten die werden afgesloten vóór 28 november De belastingvermindering voor de uitgaven voor de isolatie van het dak blijft behouden maar het tarief is verminderd en er is geen overdracht meer mogelijk. Anderzijds wordt de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in de mate dat zij niet effectief leidt tot een vermindering van de verschuldigde belasting, in bepaalde gevallen omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Deze maatregel, die een tijdelijke maatregel was, blijft ongewijzigd, maar werd niet verlengd. Vanaf het jaar 2013 is een belastingkrediet enkel nog mogelijk voor de overdracht van het overschot van vorige jaren, zoals reeds voorzien voor voormelde W Tenslotte blijven de technische voorwaarden waaraan de uitgevoerde werken moeten voldoen, zoals bedoeld in Bijlage IIbis van het KB/WIB 92, ongewijzigd. De toepassing van de gewijzigde belastingvermindering wordt hierna, per jaar van uitgaven, besproken. 1. Uitgaven werkelijk betaald in Overeenkomsten gesloten vóór 28 november 2011 Types van de betrokken uitgaven Als de in 2012 betaalde uitgaven betrekking hebben op werken die worden verricht in het kader van een overeenkomst die met de aannemer werd gesloten vóór 28 november 2011 kan de belastingvermindering worden verleend voor alle types van uitgaven, zoals het geval was voor de uitgaven die effectief werden betaald in Tarief en grensbedrag Het percentage van de belastingvermindering blijft vastgesteld op 40% van de werkelijk gedane uitgaven die werkelijk zijn betaald met een maximum van EUR (of EUR voor de uitgaven voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie). Opmerking: de isolatie van het dak geeft in dit geval eveneens recht op het percentage van 40%; wanneer echter het contract is afgesloten vanaf 28 november 2011, is het van toepassing zijnde percentage op dit type uitgave 30% (zie hierna).

4 Overdracht Het eventuele gedeelte van de vermindering dat het voormelde grensbedrag overschrijdt, kan worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werden gedaan, op voorwaarde dat de uitgaven betrekking hebben op werken die worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming ten minste 5 jaar voorafgaat aan de aanvang van die werken. Overeenkomst bewijs Het is aan de belastingplichtige om aan te tonen dat de desbetreffende uitgaven werden gedaan in het kader van een overeenkomst die is gesloten vóór 28 november Deze overeenkomst moet ter beschikking worden gehouden van de administratie. De belastingplichtige kan de datum van deze overeenkomst bewijzen met alle bewijsmiddelen van het gemene recht met uitzondering van de eed. Gelet op de gebruiken in de bouwsector aanvaardt de administratie dat, in het kader van de toepassing van de voorliggende belastingvermindering, als een overeenkomst wordt aangemerkt, een door de partijen vóór de uiterste datum gedateerde en ondertekende offerte die een vaste en definitieve verbintenis van de twee partijen inhoudt. Een opschortende voorwaarde vermeld in de ondertekende overeenkomst heeft een invloed op de verplichtingen die de overeenkomst doet ontstaan, maar niet op de datum van afsluiting van deze overeenkomst Overeenkomsten gesloten vanaf 28 november 2011 Types van de betrokken uitgaven De belastingvermindering kan enkel nog worden verleend voor de uitgaven met betrekking tot de isolatie van het dak, op voorwaarde dat de eerste ingebruikneming van de woning ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van de werken. Tarief en grensbedrag Overdracht De belastingvermindering is verminderd tot 30% van de uitgaven. Het grensbedrag van de belastingvermindering is ongewijzigd. Het eventuele gedeelte van de vermindering dat het voormelde grensbedrag overschrijdt, kan niet meer worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken Belastingkrediet De omzetting van de belastingvermindering in een terugbetaalbaar belastingkrediet is mogelijk voor de volgende uitgaven (ongeacht de datum van de overeenkomst): - de isolatie van daken; - de vervanging van een oude stookketel of het onderhoud van een stookketel; - de plaatsing van dubbele beglazing; - de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van cv d.m.v. thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling; - een energie-audit. De overgedragen belastingverminderingen die betrekking hebben op de voormelde uitgaven komen eveneens in aanmerking voor de omzetting in een belastingkrediet. 2. Uitgaven werkelijk betaald vanaf 2013 Er zal enkel een belastingvermindering van 30% kunnen worden verleend voor de uitgaven met betrekking tot de isolatie van het dak, op voorwaarde dat de eerste ingebruikneming van

5 de woning ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van de werken. Het grensbedrag van de belastingvermindering is ongewijzigd. Er is geen overdracht meer mogelijk naar de drie volgende belastbare tijdperken. Er is geen omzetting in een belastingkrediet mogelijk, behalve voor de overdracht van vorige jaren (belastingverminderingen die betrekking hebben op uitgaven betaald in de loop van de jaren 2010, 2011 en 2012 en die kunnen worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken tot respectievelijk 2013, 2014 en 2015). 3. Synthese-tabellen 4. Wettelijke referenties Als bijlage 1 en 2: overzichtstabellen betreffende uitgaven van de jaren 2012 en Artikels 41, 42 en 52 van de Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS , ed. 4). 5. Modelattesten uitgaven van 2013 Als bijlage 3: modelattest voor de uitgaven van het jaar V. BELASTINGVERMINDERING VOOR LAGE ENERGIE-, PASSIEF- EN NULENERGIEWONING (ART , 2, WIB 92). Vanaf het inkomstenjaar 2012 (aj. 2013) is art , 2, WIB 92, afgeschaft (3). (3) Art. 41, A, 4, en 52, 4 e lid, van de Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS , ed. 4). Voor de in 2011 of vroeger gecertificeerde woningen zal de belastingvermindering verder worden verleend, gedurende de resterende periode van 10 jaar. Dit wordt geregeld door art. 535, eerste lid, WIB 92 (4), dat luidt als volgt: (4) Ingevoegd, vanaf aanslagjaar 2013, door art. 51 van de voormelde W "Artikel , 2, zoals het bestond voor het werd opgeheven bij artikel 41 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, blijft van toepassing voor de woningen waarvoor uiterlijk op 31 december 2011 het certificaat bedoeld in het vijfde lid van de voormelde bepaling, is uitgereikt." Aankoop van een nieuwe woning in 2012 Een belastingplichtige die in 2012 een woning in nieuwe staat verwerft, waarvoor een certificaat voor lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning werd uitgereikt uiterlijk op 31 december 2011, kan aanspraak maken op de belastingvermindering. De certificering van een woning uiterlijk op geeft aanleiding tot het verlenen van de belastingvermindering (art. 535, eerste lid, WIB 92) voor de resterende belastbare tijdperken. Er is sprake van een "nieuwe woning" wanneer zij is verkocht onder toepassing van het BTW-stelsel. Een woning is m.a.w. nieuw wanneer zij uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming wordt overgedragen. Overgangsmaatregel en arrest nr. 63/2013 van het Grondwettelijk Hof van 8 mei 2013 Een overgangsmaatregel (5) voorziet dat de certificaten die in de periode van 1 januari 2012 tot 29 februari 2012 worden uitgereikt, worden geacht te zijn uitgereikt op 31 december 2011, op voorwaarde dat de aanvraag tot het bekomen van het certificaat uiterlijk op 31 december 2011 bij de bevoegde administratie of instelling werd ingediend. (5) Art. 535, 2 e lid, WIB 92. Het criterium dat door de wetgever werd weerhouden om te kunnen genieten van de overgangsmaatregel is bijgevolg de certificering op uiterlijk 31 december Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit criterium een ongelijke behandeling veroorzaakt

6 en vernietigt de overgangsmaatregel gedeeltelijk.(6) (6) Gedeeltelijke vernietiging van art. 51 van voormelde W dat art. 535, WIB 92, dat voorziet in de overgangsmaatregel, instelde. Het verzoek werd ingediend door belastingplichtigen die reeds een energiezuinig bouwproject gestart waren vóór publicatie van de bestreden wet, maar die het vereiste certificaat niet binnen de termijn voorzien in de overgangsbepaling hadden verkregen. Het Hof besliste art. 51, W te vernietigen in zoverre het de belastingplichtigen die zich vóór de bekendmaking van de bestreden wet contractueel hebben verbonden tot het verwerven van een woning of tot het uitvoeren van de bedoelde werken, volledig uitsluit van de overgangsmaatregel die het instelt. Op het ogenblik van het opstellen van deze circulaire, wordt onderzocht of het opportuun is om de wetgeving te wijzigen. VI. BELASTINGVERMINDERING VOOR INTERESTEN VAN EEN GROENE LENING (ART , 3, WIB 92) De groene lening werd in 2009 ingevoerd als een tijdelijke maatregel die enkel van toepassing is op de leningsovereenkomsten die aan de vereiste voorwaarden voldoen en die vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 werden gesloten. De maatregel werd niet verlengd. Het is dus niet meer mogelijk om vanaf 1 januari 2012 een groene lening af te sluiten die recht geeft op fiscale voordelen. Een groene lening geeft recht op de volgende voordelen die door de federale overheid worden toegekend: - een interestbonificatie (interestkorting) van 1,5%; - een belastingvermindering op de betaalde interesten, na aftrek van de interestbonificatie. De voormelde belastingvermindering zal verder worden toegekend voor de interesten van een groene lening die is gesloten vóór 1 januari In het kader van de begrotingsmaatregelen werd niet geraakt aan de interestbonificatie. Daarentegen werd het percentage van de belastingvermindering verlaagd van 40% naar 30% van de interesten die zijn betaald vanaf (7). (7) Art. 41, A, 5 van voormelde W Geregistreerde aannemers Het KB van (8) werd gewijzigd op (datum BS). Voor de interestbonificatie en bijgevolg voor de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening (art , 3, WIB 92), is het niet meer noodzakelijk om beroep te doen op een geregistreerde aannemer voor werken uitgevoerd vanaf (8) KB van tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken i.v.m. energiebesparende uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van deze uitgaven (BS , ed. 2) gewijzigd door KB (BS ). Inwerkingtreding: 10 dagen na de publicatie in het BS. VII. BELASTINGVERMINDERING VOOR DE UITGAVEN VOOR VERNIEUWING VAN WONINGEN GELEGEN IN EEN ZONE VOOR POSITIEF GROOTSTEDELIJK BELEID (ART , WIB 92) met De zones voor positief grootstedelijk beleid (9) zijn vastgelegd voor de jaren 2003 tot en (9) Deze zones zijn vastgelegd door het KB van 4 juni 2003 tot vastlegging van de zones voor positief grootstedelijk beleid in uitvoering van artikel , tweede lid, WIB 92 (BS ) zoals gewijzigd door KB (BS ).

7 genomen. Er werd geen verlenging van de geldigheid van die zones na 2011 in overweging De belastingvermindering zal evenwel nog worden verleend voor aanslagjaar 2013, inkomsten van 2012, voor de uitgaven die in 2012 zijn betaald voor de werken die aan de woning uiterlijk op zijn uitgevoerd (wanneer de bedoelde zones dus nog geldig waren). De aangifte over aanslagjaar 2013 zal dus een code bevatten opdat de belastingvermindering in dit specifieke geval kan worden verleend. Het geïndexeerd minimumbedrag van de werken als bedoeld in art , WIB 92, is datgene dat is verbonden met het belastbaar tijdperk waarin de betaling effectief is gedaan (10), m.a.w. het geïndexeerd minimumbedrag dat overeenkomt met het jaar (10) Conform het nr van de circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF 17/2005) van , dat bepaalt dat: "Indien de werken over meerdere belastbare tijdperken zijn gespreid, moet er om uit te maken of het geïndexeerde minimumbedrag van de werken is bereikt, rekening worden gehouden met het minimumbedrag dat van toepassing is voor het aanslagjaar met betrekking tot de betaling". Anderzijds wordt, vanaf aanslagjaar 2013, wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, de belastingvermindering evenredig omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten (11) ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van beide echtgenoten (12) en niet meer in functie van het gedeelte van elke echtgenoot in het kadastraal inkomen van de woning. (11) Onder echtgenoten wordt verstaan zowel de gehuwden als de wettelijk samenwonenden. (12) Art. 20 en 39, 8ste lid van voormelde W VIII. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN EN OPLAADPUNTEN De belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrische motorfiets, driewieler of vierwieler, zoals bedoeld in art , 1, WIB 92, is van toepassing vanaf 1 januari 2010 en is niet begrensd in de tijd. De belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrische personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus zoals bedoeld in art , 1, WIB 92, is enkel van toepassing voor de uitgaven die zijn betaald in de jaren 2010 tot De belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen zoals bedoeld in art , 3, WIB 92, is enkel van toepassing op de uitgaven die zijn betaald in de jaren 2010 tot Voor de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit, S. QUINTENS Adviseur-generaal Auditeur-generaal van financiën

8 Uitgaven 2012 in het kader van een overeenkomst afgesloten na 27 november 2011 in het kader van een overeenkomst afgesloten uiterlijk op 27 november 2011 uitgaven voor werken in een woning die bij het begin van die werken ten minste 5 jaar in gebruik genomen is als woning - isolatie van daken - isolatie van daken - vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel - plaatsen van dubbele beglazing - plaatsing van een warmteregeling van CV door thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling - energie-audit in een woning die bij het begin van die werken minder dan 5 jaar in gebruik genomen is als woning - plaatsing van andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking - installatie van systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie percentage 30% van de in het BT werkelijk betaalde uitgaven 40% van de in het BT werkelijk betaalde uitgaven vermindering maximumbedrag EUR (te indexeren) per belastbaar tijdperk en per woning - plaatsen van fotovoltaïsche zonnecelpanelen (PV panelen) verhoging met 600 EUR (te indexeren) voor zover de verhoging uitsluitend betrekking heeft op uitgaven voor PV panelen overdracht naar drie volgende belastbare tijdperken enkel voor de vermindering: - die verband houdt met uitgaven in het belastbaar tijdperk voor een woning die ten minste 5 jaar in gebruik genomen is bij het begin van de werken en - in de mate dat het maximumbedrag wordt overschreden uitgesloten uitgaven let op: beroepsmatige uitgaven, De maximumbedragen gelden voor de vermindering voor zijnde uitgaven die in aanmerking zijn genomen als beroepskost de uitgaven van het BT zelf en de vermindering die is of die recht geven op investeringsaftrek. overgedragen van de vorige BT samen. omzetting van de vermindering in een terugbetaalbaar belastingkrediet voor de vermindering die verband houdt met uitgaven voor - isolatie van daken - vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel - plaatsen van dubbele beglazing - plaatsing van een warmteregeling van CV door thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling - energie-audit (*) uitgesloten belastingplichtigen belastingplichtigen die inkomsten verkrijgen die zonder progressievoorbehoud zijn vrijgesteld (*) de omzetting in een belastingkrediet is ook mogelijk in volgende BT voor vermindering die verband houdt met deze uitgaven en die is overgedragen naar de drie volgende BT. Voor de omzetting van de vermindering voor energiebesparende uitgaven geldt geen inkomstenplafond. Bijlage 1

9 Uitgaven 2013 uitgaven voor percentage vermindering maximumbedrag overdracht naar de drie volgende belastbare tijdperken omzetting van de belastingvermindering in een terugbetaalbaar belastingkrediet (*) het isoleren van het dak van een woning die bij het begin van die werken ten minste 5 jaar in gebruik genomen is als woning 30% van de in het belastbaar tijdperk werkelijk betaalde uitgaven EUR (te indexeren) per belastbaar tijdperk en per woning uitgesloten uitgaven let op: Beroepsmatige uitgaven, Het maximumbedrag geldt voor de vermindering zijnde uitgaven die in aanmerking zijn genomen als beroepskost of die recht geven op investeringsaftrek. voor de uitgaven van het BT zelf en de van de vorige BT overgedragen verminderingen samen. Het maximumbedrag wordt verhoogd met 600 EUR (te indexeren) voor zover de verhoging uitsluitend betrekking heeft op overgedragen verminderingen voor PV panelen. (*) de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet is wel nog van toepassing op het overschot van de belastingverminderingen die verband houden met de in de jaren 2010, 2011 en 2012 betaalde energiebesparende uitgaven en dat naar de drie volgende BT kan worden overgedragen. Bijlage 2

10 Bijlage 3 Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11, KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel , 1, eerste lid, WIB 92. Model geldig vanaf het kalenderjaar 2013 (aanslagjaar 2014) Bijlage bij factuur nummer:... van / / Uitvoerder van de werken: Naam:... Straat + nr.:... Gemeente:... Land:... Woning waar de werken werden uitgevoerd: Straat + nr.:... Gemeente:... Naam van de klant:... eigenaar 1 naakte eigenaar 1 bezitter 1 erfpachter 1 opstalhouder 1 vruchtgebruiker 1 huurder 1 Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): 1. Werken als bedoeld in artikel , 1, eerste lid, WIB 92 Isolatie van het dak EUR 2. Andere werken (geef in voorkomend geval de aard van de werken en het overeenstemmend bedrag weer)... voor een bedrag van: EUR... voor een bedrag van: EUR 1 Aankruisen wat van toepassing is.

11 Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Ik, ondergetekende Optredend als... van de onderneming... bevestig dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan of gelijk aan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt. Ouderdom van de woning op de datum van de werken: De werken zijn uitgevoerd in een woning die, volgens informatie verstrekt door... (naam van de personen vermeld op de factuur), sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op... (datum van de aanvang van de werken). Datum:... Naam:... Handtekening:...

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:...

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer:.. van../../.

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :...

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer :.. van../../.

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 ECOWONE_DO_11001.book Page 5 Thursday, June 16, 2011 11:14 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 1. Voorwaarden 11 1.1. Kredietnemer 11 1.2. Kredietgever 13 1.3. Type lening

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 19/07/2010 Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 Valt er fiscaal nog iets te rapen als je energiebesparende uitgaven laat uitvoeren aan de woning in 2010? Welke uitgaven geven nog

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

FAQ Belastingvermindering voor dakisolatie

FAQ Belastingvermindering voor dakisolatie Eigenschappen Titel : FAQ Belastingvermindering voor dakisolatie Trefwoorden : belastingvermindering, dakisolatie, energie Datum van het document : 15/02/2019 Datum Fisconet plus : 15/02/2019 FAQ Belastingvermindering

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Ambtshalve ontheffing

Ambtshalve ontheffing Ontheffing van ambtswege : wat is een materiële vergissing? Ambtshalve ontheffing... Voorbeeld... Wetswijziging... Daardoor vallen onder dit derde geval nu bijkomend de belastingverminderingen voor :...

Nadere informatie

Circulaire 2018/C/121 over het wijk-werken

Circulaire 2018/C/121 over het wijk-werken Eigenschappen Titel : Circulaire 2018/C/121 over het wijk-werken Samenvatting : Commentaar op het Vlaamse decreet van 07.07.2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Inhoudelijke wijzigingen Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aj. 2011. Het berekeningsprogramma

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

BBB. voorjaar VAK X: (Uitgaven die recht geven op) belastingvermindering

BBB. voorjaar VAK X: (Uitgaven die recht geven op) belastingvermindering aftrekbare bestedingen worden belastingverminderingen VAK X: (Uitgaven die recht geven op) belastingvermindering De volgende aftrekbare bestedingen werden in mindering gebracht van het totale netto-inkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor de aanslagjaren 2015 en 2016

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor de aanslagjaren 2015 en 2016 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor de aanslagjaren 2015 en 2016 Het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2015 publiceert de geïndexeerde bedragen die inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 VOORALEER U START! Houd uw mailbox zeker in de gaten. Zéér binnenkort ontvangt u een bericht dat de versie voor het indienen van de aangiften via Tax-on-web

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Titel : Circulaire 2019/C/15 over de invoering van forfaitaire beroepskosten op winst

Titel : Circulaire 2019/C/15 over de invoering van forfaitaire beroepskosten op winst Eigenschappen Titel : Circulaire 2019/C/15 over de invoering van forfaitaire beroepskosten op winst Samenvatting : Commentaar over de forfaitaire beroepskosten op winst ingevoerd door de wet van 26.03.2018

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2018

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2018 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2018 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015

Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015 Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015 Uitvoering van artikel 81ter, 1, van de financieringswet 1 Inleiding In uitvoering van artikel 81ter, 1 van de financieringswet

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Rolnummer 5148. Arrest nr. 38/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T

Rolnummer 5148. Arrest nr. 38/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T Rolnummer 5148 Arrest nr. 38/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/24, 1, vijfde lid, eerste streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen Indexeringsregels

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN.

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen Aanslagjaar

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN.

Nadere informatie

Afdruk aangifteformulier - Duitse vertalingen van de nieuwe rubrieken

Afdruk aangifteformulier - Duitse vertalingen van de nieuwe rubrieken VERSIE 20180920-2018 (20/09/2018) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE Enkele technische wijzigingen werden doorgevoerd aan deze versie. VERSIE 20180723-2018 (23/07/2018) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE Afdruk aangifteformulier

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Page 1 sur 6 Home > FISCALITÉ > Impôts sur les revenus > Directives et commentaires administratifs > Circulaires > Impôt des personnes physiques > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd.

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

1. Persoonlijke Informatie

1. Persoonlijke Informatie V R A G E N L I J S T B E L G I S C H E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R B L I J F H O U D E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 L U C H T S C H I P L A A N 8 1 1 7 0 B R U S S E L W W W. T A X

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

Groene woonfiscaliteit

Groene woonfiscaliteit UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Groene woonfiscaliteit Een kijk in het verleden en een blik op de toekomst Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

14524 WIB 92. Woning waar de werken werden uitgevoerd:

14524 WIB 92. Woning waar de werken werden uitgevoerd: Bijlage bij factuur, toepassg artikel 6311 vermrg ergiebespar uitgav, KB/WIB beoogd 92, artikel kar 14524 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer:..../../. Uitvoerr werk: Naam:... Straat + nr:... Gemte:... Registratiummer:...

Nadere informatie