Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C."

Transcriptie

1 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AAFisc Nr. 37/2013) dd Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering voor energiebesparende uitgaven Belastingkrediet Vernieuwing van een woning in een zone voor positief grootstedelijk beleid Elektrisch voertuig Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. I. OMVORMING VAN EEN REEKS AFTREKBARE BESTEDINGEN IN BELASTINGVERMINDERIN- GEN De wijzigingen aangebracht door de Wet van houdende fiscale en financiële bepalingen (BS , ed. 4), hebben grotendeels betrekking op de omvorming van een reeks aftrekbare bestedingen met uitzondering evenwel van de aftrek voor onderhoudsuitkeringen en de aftrek voor de enige en eigen woning in belastingverminderingen, zoals is overeengekomen in het kader van het regeerakkoord. Maatregel Oud art. WIB 92 Nieuw art. WIB 92* Tarief Codes / vak en rubriek Aangifte AJ 2013 Giften 104, 3 tot 5 en 107 tot % X/A Kinderoppas 104, 7, 113 en % X/B Bezoldigingen van een huisbediende 104, 6 en % (van 50% van de bezoldigingen, met een max. van EUR (1) X/D Onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen (1) Bedrag van aj (2) Bedrag van aj , % (van 50% van de uitgaven, met een max. van EUR (2) X/C ongewijzigd. De voorwaarden waaronder de fiscale voordelen worden verleend blijven in principe Al deze nieuwe belastingverminderingen worden in geval van een gemeenschappelijke aanslag evenredig omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten. Eén van de doelstellingen is om de percentages voor de belastingverminderingen te vereenvoudigen en slechts twee tarieven te hanteren: 45 en 30%. Wettelijke verwijzingen Artikels 6, 8 tot 14, 24 tot 31, en 39, 8ste lid, van de wet van houdende fiscale en financiële bepalingen (BS , ed. 4).

2 II. WIJZIGING VAN DE TARIEVEN VOOR BEPAALDE BESTAANDE BELASTINGVER- MINDERINGEN (UNIFORMISERING) Het tarief van volgende belastingverminderingen wordt vastgelegd op 30%: Maatregel Belastingvermindering voor langetermijnsparen Belastingvermindering voor de uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) Belastingvermindering voor de uitgaven voor beveiliging van woningen tegen inbraak of brand Artikel van het Wetboek Art , WIB 92 Art , WIB 92 Art , WIB 92 50% Oud tarief Bijzondere gemiddelde aanslagvoet tussen 30 en 40% Bijzondere gemiddelde aanslagvoet, tussen 30 en 40% zoals bepaald in 145 2, WIB 92 Nieuw tarief 30% Wettelijke referenties Wet van houdende fiscale en financiële bepalingen (BS , ed. 4): - art. 16 (langetermijnsparen); - art. 18 (PWA); - art. 23 (beveiliging inbraak/brand). III. UNIFORMISERING VAN DE OMDELING VAN DE BELASTINGVERMINDERING OVER ECHTGENOTEN De bepalingen van de voormelde wet van leiden eveneens tot een zo uniform mogelijke omdeling van de belastingvermindering over echtgenoten in geval van een gemeenschappelijke aanslag. Omdelingsregel: evenredig omdelen in functie van het belastbaar inkomen van elk van de echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten. Betreft: - belastingvermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques andere dan sociale dienstencheques (art , WIB 92). Oude omdeling: evenredige omdeling op ieders belastbare inkomen; - belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid (art , WIB 92). Oude omdeling: evenredig in functie van het aandeel van elke echtgenoot in het kadastraal inkomen van de woning waaraan de werken zijn uitgevoerd; - belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig (art , 1, WIB 92). Er was tot hiertoe geen omdelingsregel vastgelegd; - belastingvermindering voor de uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (art , WIB 92). Oude omdeling: proportioneel in functie van het aandeel van elke echtgenoot in het kadastraal inkomen van de woning waarin de werken werden uitgevoerd; - belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand (art , WIB 92). Oude omdeling: evenredig in functie van het aandeel van elk der echtgenoten in het kadastraal inkomen van de woning waarin de werken werden uitgevoerd voor de echtgenoten die eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn. Opmerking: voor de echtgenoten die gezamenlijk worden belast en die huurder zijn van de woning gebeurde de omdeling voorheen al op basis van het belastbaar inkomen. Deze omdelingswijze is nu dus van toepassing op alle gezamenlijke belaste echtgenoten. De omdelingsregel is reeds gewijzigd vanaf aanslagjaar 2012, om gelijkaardige beroepen zoals datgene dat heeft geleid tot het arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 maart 2012 inzake de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven, te vermijden.

3 Voor de voorgaande aanslagjaren werden, op initiatief van de administratie, ambtshalve ontheffingen uitgevoerd (zie nrs. 24 tot 31 van de circulaire van , Ci.RH.331/ ). Wettelijke referenties - art. 19 ("PWA"); Wet van houdende fiscale en financiële bepalingen (BS , ed. 4): - art. 20 ("zone voor positief grootstedelijk beleid"); - art. 21 ("elektrische voertuigen"); - art. 22 ("redelijke huurprijs"); - art. 23 ("beveiliging"). IV. BELASTINGVERMINDERING VOOR ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN (ART , 1, WIB 92) Ingevolge de wet van houdende diverse bepalingen (BS , ed. 4), werd de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven afgeschaft voor alle uitgaven die werkelijk zijn betaald in 2012 met uitzondering van de uitgaven voor de isolatie van daken (zie hierna), met behoud van de gebruikelijke voorwaarden. Er werd evenwel een overgangsmaatregel ingesteld voor de overeenkomsten die werden afgesloten vóór 28 november De belastingvermindering voor de uitgaven voor de isolatie van het dak blijft behouden maar het tarief is verminderd en er is geen overdracht meer mogelijk. Anderzijds wordt de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in de mate dat zij niet effectief leidt tot een vermindering van de verschuldigde belasting, in bepaalde gevallen omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Deze maatregel, die een tijdelijke maatregel was, blijft ongewijzigd, maar werd niet verlengd. Vanaf het jaar 2013 is een belastingkrediet enkel nog mogelijk voor de overdracht van het overschot van vorige jaren, zoals reeds voorzien voor voormelde W Tenslotte blijven de technische voorwaarden waaraan de uitgevoerde werken moeten voldoen, zoals bedoeld in Bijlage IIbis van het KB/WIB 92, ongewijzigd. De toepassing van de gewijzigde belastingvermindering wordt hierna, per jaar van uitgaven, besproken. 1. Uitgaven werkelijk betaald in Overeenkomsten gesloten vóór 28 november 2011 Types van de betrokken uitgaven Als de in 2012 betaalde uitgaven betrekking hebben op werken die worden verricht in het kader van een overeenkomst die met de aannemer werd gesloten vóór 28 november 2011 kan de belastingvermindering worden verleend voor alle types van uitgaven, zoals het geval was voor de uitgaven die effectief werden betaald in Tarief en grensbedrag Het percentage van de belastingvermindering blijft vastgesteld op 40% van de werkelijk gedane uitgaven die werkelijk zijn betaald met een maximum van EUR (of EUR voor de uitgaven voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie). Opmerking: de isolatie van het dak geeft in dit geval eveneens recht op het percentage van 40%; wanneer echter het contract is afgesloten vanaf 28 november 2011, is het van toepassing zijnde percentage op dit type uitgave 30% (zie hierna).

4 Overdracht Het eventuele gedeelte van de vermindering dat het voormelde grensbedrag overschrijdt, kan worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werden gedaan, op voorwaarde dat de uitgaven betrekking hebben op werken die worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming ten minste 5 jaar voorafgaat aan de aanvang van die werken. Overeenkomst bewijs Het is aan de belastingplichtige om aan te tonen dat de desbetreffende uitgaven werden gedaan in het kader van een overeenkomst die is gesloten vóór 28 november Deze overeenkomst moet ter beschikking worden gehouden van de administratie. De belastingplichtige kan de datum van deze overeenkomst bewijzen met alle bewijsmiddelen van het gemene recht met uitzondering van de eed. Gelet op de gebruiken in de bouwsector aanvaardt de administratie dat, in het kader van de toepassing van de voorliggende belastingvermindering, als een overeenkomst wordt aangemerkt, een door de partijen vóór de uiterste datum gedateerde en ondertekende offerte die een vaste en definitieve verbintenis van de twee partijen inhoudt. Een opschortende voorwaarde vermeld in de ondertekende overeenkomst heeft een invloed op de verplichtingen die de overeenkomst doet ontstaan, maar niet op de datum van afsluiting van deze overeenkomst Overeenkomsten gesloten vanaf 28 november 2011 Types van de betrokken uitgaven De belastingvermindering kan enkel nog worden verleend voor de uitgaven met betrekking tot de isolatie van het dak, op voorwaarde dat de eerste ingebruikneming van de woning ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van de werken. Tarief en grensbedrag Overdracht De belastingvermindering is verminderd tot 30% van de uitgaven. Het grensbedrag van de belastingvermindering is ongewijzigd. Het eventuele gedeelte van de vermindering dat het voormelde grensbedrag overschrijdt, kan niet meer worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken Belastingkrediet De omzetting van de belastingvermindering in een terugbetaalbaar belastingkrediet is mogelijk voor de volgende uitgaven (ongeacht de datum van de overeenkomst): - de isolatie van daken; - de vervanging van een oude stookketel of het onderhoud van een stookketel; - de plaatsing van dubbele beglazing; - de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van cv d.m.v. thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling; - een energie-audit. De overgedragen belastingverminderingen die betrekking hebben op de voormelde uitgaven komen eveneens in aanmerking voor de omzetting in een belastingkrediet. 2. Uitgaven werkelijk betaald vanaf 2013 Er zal enkel een belastingvermindering van 30% kunnen worden verleend voor de uitgaven met betrekking tot de isolatie van het dak, op voorwaarde dat de eerste ingebruikneming van

5 de woning ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van de werken. Het grensbedrag van de belastingvermindering is ongewijzigd. Er is geen overdracht meer mogelijk naar de drie volgende belastbare tijdperken. Er is geen omzetting in een belastingkrediet mogelijk, behalve voor de overdracht van vorige jaren (belastingverminderingen die betrekking hebben op uitgaven betaald in de loop van de jaren 2010, 2011 en 2012 en die kunnen worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken tot respectievelijk 2013, 2014 en 2015). 3. Synthese-tabellen 4. Wettelijke referenties Als bijlage 1 en 2: overzichtstabellen betreffende uitgaven van de jaren 2012 en Artikels 41, 42 en 52 van de Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS , ed. 4). 5. Modelattesten uitgaven van 2013 Als bijlage 3: modelattest voor de uitgaven van het jaar V. BELASTINGVERMINDERING VOOR LAGE ENERGIE-, PASSIEF- EN NULENERGIEWONING (ART , 2, WIB 92). Vanaf het inkomstenjaar 2012 (aj. 2013) is art , 2, WIB 92, afgeschaft (3). (3) Art. 41, A, 4, en 52, 4 e lid, van de Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS , ed. 4). Voor de in 2011 of vroeger gecertificeerde woningen zal de belastingvermindering verder worden verleend, gedurende de resterende periode van 10 jaar. Dit wordt geregeld door art. 535, eerste lid, WIB 92 (4), dat luidt als volgt: (4) Ingevoegd, vanaf aanslagjaar 2013, door art. 51 van de voormelde W "Artikel , 2, zoals het bestond voor het werd opgeheven bij artikel 41 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, blijft van toepassing voor de woningen waarvoor uiterlijk op 31 december 2011 het certificaat bedoeld in het vijfde lid van de voormelde bepaling, is uitgereikt." Aankoop van een nieuwe woning in 2012 Een belastingplichtige die in 2012 een woning in nieuwe staat verwerft, waarvoor een certificaat voor lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning werd uitgereikt uiterlijk op 31 december 2011, kan aanspraak maken op de belastingvermindering. De certificering van een woning uiterlijk op geeft aanleiding tot het verlenen van de belastingvermindering (art. 535, eerste lid, WIB 92) voor de resterende belastbare tijdperken. Er is sprake van een "nieuwe woning" wanneer zij is verkocht onder toepassing van het BTW-stelsel. Een woning is m.a.w. nieuw wanneer zij uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming wordt overgedragen. Overgangsmaatregel en arrest nr. 63/2013 van het Grondwettelijk Hof van 8 mei 2013 Een overgangsmaatregel (5) voorziet dat de certificaten die in de periode van 1 januari 2012 tot 29 februari 2012 worden uitgereikt, worden geacht te zijn uitgereikt op 31 december 2011, op voorwaarde dat de aanvraag tot het bekomen van het certificaat uiterlijk op 31 december 2011 bij de bevoegde administratie of instelling werd ingediend. (5) Art. 535, 2 e lid, WIB 92. Het criterium dat door de wetgever werd weerhouden om te kunnen genieten van de overgangsmaatregel is bijgevolg de certificering op uiterlijk 31 december Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit criterium een ongelijke behandeling veroorzaakt

6 en vernietigt de overgangsmaatregel gedeeltelijk.(6) (6) Gedeeltelijke vernietiging van art. 51 van voormelde W dat art. 535, WIB 92, dat voorziet in de overgangsmaatregel, instelde. Het verzoek werd ingediend door belastingplichtigen die reeds een energiezuinig bouwproject gestart waren vóór publicatie van de bestreden wet, maar die het vereiste certificaat niet binnen de termijn voorzien in de overgangsbepaling hadden verkregen. Het Hof besliste art. 51, W te vernietigen in zoverre het de belastingplichtigen die zich vóór de bekendmaking van de bestreden wet contractueel hebben verbonden tot het verwerven van een woning of tot het uitvoeren van de bedoelde werken, volledig uitsluit van de overgangsmaatregel die het instelt. Op het ogenblik van het opstellen van deze circulaire, wordt onderzocht of het opportuun is om de wetgeving te wijzigen. VI. BELASTINGVERMINDERING VOOR INTERESTEN VAN EEN GROENE LENING (ART , 3, WIB 92) De groene lening werd in 2009 ingevoerd als een tijdelijke maatregel die enkel van toepassing is op de leningsovereenkomsten die aan de vereiste voorwaarden voldoen en die vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 werden gesloten. De maatregel werd niet verlengd. Het is dus niet meer mogelijk om vanaf 1 januari 2012 een groene lening af te sluiten die recht geeft op fiscale voordelen. Een groene lening geeft recht op de volgende voordelen die door de federale overheid worden toegekend: - een interestbonificatie (interestkorting) van 1,5%; - een belastingvermindering op de betaalde interesten, na aftrek van de interestbonificatie. De voormelde belastingvermindering zal verder worden toegekend voor de interesten van een groene lening die is gesloten vóór 1 januari In het kader van de begrotingsmaatregelen werd niet geraakt aan de interestbonificatie. Daarentegen werd het percentage van de belastingvermindering verlaagd van 40% naar 30% van de interesten die zijn betaald vanaf (7). (7) Art. 41, A, 5 van voormelde W Geregistreerde aannemers Het KB van (8) werd gewijzigd op (datum BS). Voor de interestbonificatie en bijgevolg voor de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening (art , 3, WIB 92), is het niet meer noodzakelijk om beroep te doen op een geregistreerde aannemer voor werken uitgevoerd vanaf (8) KB van tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken i.v.m. energiebesparende uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van deze uitgaven (BS , ed. 2) gewijzigd door KB (BS ). Inwerkingtreding: 10 dagen na de publicatie in het BS. VII. BELASTINGVERMINDERING VOOR DE UITGAVEN VOOR VERNIEUWING VAN WONINGEN GELEGEN IN EEN ZONE VOOR POSITIEF GROOTSTEDELIJK BELEID (ART , WIB 92) met De zones voor positief grootstedelijk beleid (9) zijn vastgelegd voor de jaren 2003 tot en (9) Deze zones zijn vastgelegd door het KB van 4 juni 2003 tot vastlegging van de zones voor positief grootstedelijk beleid in uitvoering van artikel , tweede lid, WIB 92 (BS ) zoals gewijzigd door KB (BS ).

7 genomen. Er werd geen verlenging van de geldigheid van die zones na 2011 in overweging De belastingvermindering zal evenwel nog worden verleend voor aanslagjaar 2013, inkomsten van 2012, voor de uitgaven die in 2012 zijn betaald voor de werken die aan de woning uiterlijk op zijn uitgevoerd (wanneer de bedoelde zones dus nog geldig waren). De aangifte over aanslagjaar 2013 zal dus een code bevatten opdat de belastingvermindering in dit specifieke geval kan worden verleend. Het geïndexeerd minimumbedrag van de werken als bedoeld in art , WIB 92, is datgene dat is verbonden met het belastbaar tijdperk waarin de betaling effectief is gedaan (10), m.a.w. het geïndexeerd minimumbedrag dat overeenkomt met het jaar (10) Conform het nr van de circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF 17/2005) van , dat bepaalt dat: "Indien de werken over meerdere belastbare tijdperken zijn gespreid, moet er om uit te maken of het geïndexeerde minimumbedrag van de werken is bereikt, rekening worden gehouden met het minimumbedrag dat van toepassing is voor het aanslagjaar met betrekking tot de betaling". Anderzijds wordt, vanaf aanslagjaar 2013, wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, de belastingvermindering evenredig omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten (11) ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van beide echtgenoten (12) en niet meer in functie van het gedeelte van elke echtgenoot in het kadastraal inkomen van de woning. (11) Onder echtgenoten wordt verstaan zowel de gehuwden als de wettelijk samenwonenden. (12) Art. 20 en 39, 8ste lid van voormelde W VIII. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN EN OPLAADPUNTEN De belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrische motorfiets, driewieler of vierwieler, zoals bedoeld in art , 1, WIB 92, is van toepassing vanaf 1 januari 2010 en is niet begrensd in de tijd. De belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrische personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus zoals bedoeld in art , 1, WIB 92, is enkel van toepassing voor de uitgaven die zijn betaald in de jaren 2010 tot De belastingvermindering voor de uitgaven met het oog op de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen zoals bedoeld in art , 3, WIB 92, is enkel van toepassing op de uitgaven die zijn betaald in de jaren 2010 tot Voor de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit, S. QUINTENS Adviseur-generaal Auditeur-generaal van financiën

8 Uitgaven 2012 in het kader van een overeenkomst afgesloten na 27 november 2011 in het kader van een overeenkomst afgesloten uiterlijk op 27 november 2011 uitgaven voor werken in een woning die bij het begin van die werken ten minste 5 jaar in gebruik genomen is als woning - isolatie van daken - isolatie van daken - vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel - plaatsen van dubbele beglazing - plaatsing van een warmteregeling van CV door thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling - energie-audit in een woning die bij het begin van die werken minder dan 5 jaar in gebruik genomen is als woning - plaatsing van andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking - installatie van systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie percentage 30% van de in het BT werkelijk betaalde uitgaven 40% van de in het BT werkelijk betaalde uitgaven vermindering maximumbedrag EUR (te indexeren) per belastbaar tijdperk en per woning - plaatsen van fotovoltaïsche zonnecelpanelen (PV panelen) verhoging met 600 EUR (te indexeren) voor zover de verhoging uitsluitend betrekking heeft op uitgaven voor PV panelen overdracht naar drie volgende belastbare tijdperken enkel voor de vermindering: - die verband houdt met uitgaven in het belastbaar tijdperk voor een woning die ten minste 5 jaar in gebruik genomen is bij het begin van de werken en - in de mate dat het maximumbedrag wordt overschreden uitgesloten uitgaven let op: beroepsmatige uitgaven, De maximumbedragen gelden voor de vermindering voor zijnde uitgaven die in aanmerking zijn genomen als beroepskost de uitgaven van het BT zelf en de vermindering die is of die recht geven op investeringsaftrek. overgedragen van de vorige BT samen. omzetting van de vermindering in een terugbetaalbaar belastingkrediet voor de vermindering die verband houdt met uitgaven voor - isolatie van daken - vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel - plaatsen van dubbele beglazing - plaatsing van een warmteregeling van CV door thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling - energie-audit (*) uitgesloten belastingplichtigen belastingplichtigen die inkomsten verkrijgen die zonder progressievoorbehoud zijn vrijgesteld (*) de omzetting in een belastingkrediet is ook mogelijk in volgende BT voor vermindering die verband houdt met deze uitgaven en die is overgedragen naar de drie volgende BT. Voor de omzetting van de vermindering voor energiebesparende uitgaven geldt geen inkomstenplafond. Bijlage 1

9 Uitgaven 2013 uitgaven voor percentage vermindering maximumbedrag overdracht naar de drie volgende belastbare tijdperken omzetting van de belastingvermindering in een terugbetaalbaar belastingkrediet (*) het isoleren van het dak van een woning die bij het begin van die werken ten minste 5 jaar in gebruik genomen is als woning 30% van de in het belastbaar tijdperk werkelijk betaalde uitgaven EUR (te indexeren) per belastbaar tijdperk en per woning uitgesloten uitgaven let op: Beroepsmatige uitgaven, Het maximumbedrag geldt voor de vermindering zijnde uitgaven die in aanmerking zijn genomen als beroepskost of die recht geven op investeringsaftrek. voor de uitgaven van het BT zelf en de van de vorige BT overgedragen verminderingen samen. Het maximumbedrag wordt verhoogd met 600 EUR (te indexeren) voor zover de verhoging uitsluitend betrekking heeft op overgedragen verminderingen voor PV panelen. (*) de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet is wel nog van toepassing op het overschot van de belastingverminderingen die verband houden met de in de jaren 2010, 2011 en 2012 betaalde energiebesparende uitgaven en dat naar de drie volgende BT kan worden overgedragen. Bijlage 2

10 Bijlage 3 Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11, KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel , 1, eerste lid, WIB 92. Model geldig vanaf het kalenderjaar 2013 (aanslagjaar 2014) Bijlage bij factuur nummer:... van / / Uitvoerder van de werken: Naam:... Straat + nr.:... Gemeente:... Land:... Woning waar de werken werden uitgevoerd: Straat + nr.:... Gemeente:... Naam van de klant:... eigenaar 1 naakte eigenaar 1 bezitter 1 erfpachter 1 opstalhouder 1 vruchtgebruiker 1 huurder 1 Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): 1. Werken als bedoeld in artikel , 1, eerste lid, WIB 92 Isolatie van het dak EUR 2. Andere werken (geef in voorkomend geval de aard van de werken en het overeenstemmend bedrag weer)... voor een bedrag van: EUR... voor een bedrag van: EUR 1 Aankruisen wat van toepassing is.

11 Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Ik, ondergetekende Optredend als... van de onderneming... bevestig dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan of gelijk aan 2,5 vierkante meter Kelvin per watt. Ouderdom van de woning op de datum van de werken: De werken zijn uitgevoerd in een woning die, volgens informatie verstrekt door... (naam van de personen vermeld op de factuur), sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op... (datum van de aanvang van de werken). Datum:... Naam:... Handtekening:...

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07.

Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc Nr. 38/2011) dd. 20.07.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening van

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen

Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Inleiding Algemeen Contractuele verbintenis vóór 1 januari 2012 Certificaten noodzakelijk voor de belastingvermindering

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen

Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Fiscale knipperlichten voor de bouwsector Praktische tips en informatie SBB Partner voor bedrijvige mensen Met SBB Online is mijn accountant 24 uur per dag met één muisklik beschikbaar.

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Wetboek Inkomstenbelastingen

Wetboek Inkomstenbelastingen Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar www.mijnwetboek.be klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie