Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010"

Transcriptie

1 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

2 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2

3 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat uit 6 cijfers, 4 bestaande cijfers en 2 controlecijfers de codes zijn niet voorgedrukt op het aangifteformulier en moeten dus zelf vermeld worden naast de overeenstemmende bedragen 3

4 Aangifte 4

5 Aangifte te volgen stappen bij het invullen van de aangifte: vul eerst de kladaangifte in met behulp van de toelichtingsbrochure vul vervolgens uw aangifte in op basis van de kladaangifte neem de betreffende codes en respectievelijke bedragen over dateer en onderteken uw aangifte in het daartoe bestemde vakje bij gezamenlijke aangifte moeten beide echtgenoten ondertekenen 5

6 Aangifte uitgangspunt: de belastbare basis van een belastingplichtige wordt gevormd door zijn inkomsten aangifte aanslagjaar 2010 = aangifte inkomsten verkregen / uitgaven gedaan in 2009

7 Alleenstaanden vs. Gehuwden fiscaal gehuwd of wettelijk samenwonend alleenstaand of feitelijk samenwonend gemeenschappelijke aangifte individuele aangifte 7

8 Gemeenschappelijke aangifte aangifteformulier / kolommen Partners met verschillend geslacht: linkerkolom: man rechterkolom: vrouw Partners met hetzelfde geslacht: linkerkolom: oudste rechterkolom: jongste 8

9 Documentatie documenten nodig voor het invullen van de aangifte Fiches 281: Fiche = loon- en weddetrekkenden Fiche = pensioenen Fiche , , = ziekte- en invaliditeitsuitkeringen Fiche = werkloosheidsuitkeringen en sommige brugpensioenen Fiche = sommige brugpensioenen Fiche = bedrijfsleiders Fiche = commissies, erelonen 9

10 Documentatie Bankdocumenten: Attest pensioensparen Attest kapitaalaflossingen en interesten HL Attest individuele levensverzekering Attest groene lening Andere attesten: Kinderopvang Giften Facturen en betalingsbewijzen inzake uitgaven die recht geven op een belastingvermindering (bvb. energiebesparende uitgaven, dienstencheques) 10

11 Documentatie dienen de bewijsstukken te worden toegevoegd? Het is aangewezen om de volgende documenten mee te sturen: detail van beroepskosten lening: basisattest in jaar dat de betalingen voor de 1 ste keer in de aangifte worden vermeld en jaarlijks het betalingsbewijs groene lening: basisattest in jaar dat interesten voor de 1 ste keer in de aangifte worden vermeld en jaarlijks het betalingsbewijs 11

12 Documentatie verzekering: basisattest in jaar dat de premies voor de 1 ste keer in de aangifte worden vermeld en jaarlijks het betalingsbewijs winwinlening: kopie geregistreerde winwinlening kopie waarin PMV registratienummer heeft meegedeeld evt. kopie van bewijs waaruit blijkt dat in 2009 het vermelde bedrag van de hoofdsom definitief verloren is gegaan renovatie-overeenkomst: kopie van attest van het agentschap Wonen Vlaanderen waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden terzake zijn voldaan buitenlandse inkomsten: gemotiveerd verzoek en bewijs dat aan de voorwaarden voor vrijstelling voldaan is 12

13 Documentatie dienen de bewijsstukken te worden bewaard? U dient de bijlagen zorgvuldig bij te houden tot het verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het belastbaar tijdperk voor inkomstenjaar 2009 bewijsstukken te bewaren tot en met 31 december

14 Uiterste datum van indiening TOW burger donderdag 15 juli 2010 Papieren aangifte deel 1 en 2 burger en mandataris woensdag 30 juni

15 Uiterste datum van indiening TOW mandataris zondag 31 oktober

16 Aangifte Personenbelasting AJ 2010 DEEL I

17 Vak I wijziging of eerste mededeling bankrekening - telefoonnummer Internationaal bankrekeningnummer = IBAN Bijhorende identificatiecode van uw bank = BIC 17

18 Vak II Persoonlijke gegevens en gezinslasten A. Persoonlijke gezinssituatie aanduiden: alleenstaand, gehuwd, gescheiden, B. Aantal kinderen / personen die bij u inwonen op 1 januari 2010 en die u fiscaal ten laste heeft 18

19 Vak III Inkomsten van onroerende goederen!! KI van de eigen woning die u zelf betrekt!! NIET aangeven indien u: geen hypothecaire lening hebt lopen op deze woning vanaf 1 januari 2005 een hypothecaire lening hebt aangegaan voor de verwerving of het behoud van deze woning 19

20 Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen Bedragen over te nemen van de fiches , , , , , en Bijkomend zelf aan te vullen: Code *255 vrijstelling woon-werkverkeer o vergoedingen als betaling of terugbetaling van woonwerkverplaatsingen afgelegd met het openbaar gemeenschappelijk vervoer (trein, tram, bus, ): volledig vrijgesteld 20

21 Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen o o vergoedingen als betaling of terugbetaling van het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: vrijgesteld tot maximum de prijs van een 1 ste klasabonnement vergoedingen als betaling of terugbetaling van woonwerkverplaatsingen afgelegd met de wagen, motor, (ander dan onder eerste punt vermelde vervoermiddelen): 350 EUR vrijgesteld! GEEN VRIJSTELLING INDIEN WERKELIJKE KOSTEN WORDEN BEWEZEN (CODE *258)! Verhoging vrijgestelde fietsvergoeding: Vanaf AJ 2010: 0,20 euro/kilometer 21

22 Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen Code *256 forfait voor verre verplaatsingen: o afstand tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling van 75 km 100 km: 75 EUR o o afstand van 101 km 125 km: 125 EUR afstand > 125 km: 175 EUR Code *257 niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Code *258 werkelijk bewezen beroepskosten 22

23 Vak IV Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen Persoonlijke bijdragen financiële verantwoordelijkheid C*257 Ziekenfonds Algemene regeling Zelfstandigen Christelijke Mutualiteit 0,00 0,00 Neutrale Ziekenfondsen 0,00 0,00 Socialistische Mutualiteit 3,00 3,00 Liberale Mutualiteit 3,00 3,00 Onafhankelijk Ziekenfonds 3,00 3,00 Hulpkas Ziekte en Invaliditeit 0,00 0,00 Kas Geneesk. Verz. NMBS 18,00 23

24 Vak V Pensioenen Bedragen over te nemen van de fiches , , en Bijkomend zelf aan te vullen: Code *223 niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 24

25 Vak VII Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen Zelf aan te vullen in de aangifte: Code *393 of 1394 giften: o o o in 2009 betaalde giften van minimum 30 EUR aan een erkende instelling die een kwijtschrift heeft uitgereikt Code 1384 kosten van uitgaven voor opvang: o o o van kinderen jonger dan 12 jaar met een maximum van 11,20 EUR per kind per opvangdag (enkel buitenschoolse opvang) mits de nodige bewijsstukken ter beschikking zijn! NIET COMBINEERBAAR MET CODE 1038, 1054 en

26 Vak VIII interesten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel Uitgaven in het kader van een hypothecaire lening voor de verwerving of het behoud van een gebouw: dd. HL : Code * en * , indien de voorwaarden terzake zijn vervuld (max euro basis, 690 euro verhoging eerste 10 jaar en 70 euro indien 3 KTL eerste 10 jaar) dd. HL < : Codes * ; * voor de interesten en Codes * voor de kapitaalaflossingen (max euro) Uitgaven in het kader van een individuele levensverzekering: Code *

27 Vak VIII interesten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel Uitgaven in het kader van een groene lening:! NIEUW! Code *143 consumentenkrediet of (hypothecaire) lening uitsluitend aangegaan voor de financiering van energiebesparende uitgaven (bvb. zonnecelpanelen, dubbele beglazing, isolatie van dak, muren en vloeren, ) geeft recht op: interestbonificatie van 1,5% belastingvermindering van 40% op het saldo krediet/lening van min ,00 euro en max ,00 euro per woning per persoon per belastbaar tijdperk krediet/lening gesloten vanaf t/m

28 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Betalingen voor pensioensparen werkelijke storting met een maximum 870 euro attest ter beschikking te houden Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques voor belastingplichtigen die geen of te weinig belastingen verschuldigd zijn, wordt dit omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet (gezamenlijk belastbaar inkomen van maximum euro),! met uitzondering voor de BP wiens beroepsinkomsten zijn vrijgesteld bij overeenkomst (bvb. EU-ambtenaren)! Code 1380/2380 of 1381/2381 steeds door beide samen belaste echtgenoten in te vullen attest ter beschikking te houden 28

29 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning:! NIEUW! Begrip eigenaar omvat eveneens de NAAKTE eigenaar bij de berekening van de vermindering: per belastingplichtige rekening houden met het gecumuleerd aandeel in de volle eigendom EN de naakte eigendom OF het vruchtgebruik Werken die in aanmerking komen zijn: de vervanging van een oude stookketel; onderhoud van een stookketel; zonnecelpanelen; zonneboilers; dubbele beglazing; geothermische energieopwekking; isolatie dak, muren en vloeren; CV met thermostatische kranen of kamerthermostaat; energie-audit

30 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Berekening van de vermindering: 40% van de uitgave, incl. BTW beperkt tot het maximum per woning per belastingplichtige per belastbaar tijdperk van: 2.770,00 euro voor andere uitgaven dan deze in zonneenergie 3.600,00 euro voor uitgaven in zonnecelpanelen en zonneboilers! en dit in verhouding tot het eigendomsaandeel in de woning! Omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet: isolatie van dak, muren en vloeren 30

31 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen op ogenblik aanvang werken woning < 5 jaar in gebruik (dag op dag) Vanaf AJ 2010: geen recht op overdracht saldo Vanaf AJ 2011: geen recht meer op belastingvermindering voor vervanging en onderhoud stookketel, dubbel glas, isolatie, CV, energie-audit woning 5 jaar in gebruik (dag op dag) Vanaf AJ 2010: recht op overdracht saldo Vanaf AJ 2011: uitbreiding belastingkrediet 31

32 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Aangifte: Indien de uitgaven 1 enkele woning betreffen: het aandeel in de woning dient vermeld te worden in de code 1334/2334 het bedrag van de uitgave, incl. BTW, dient vermeld te worden bij de respectievelijke code(s): voor woningen minder dan 5 jaar in gebruik: Code 1335: isolatie daken, muren en vloeren Code 1336: zonnecelpanelen en zonneboilers Code 1337: alle andere uitgaven voor woningen minstens 5 jaar in gebruik: Code 1338: isolatie daken, muren en vloeren Code 1339: zonneboiler Code 1340: zonnecelpanelen Code 1341: alle andere uitgaven 32

33 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Indien de uitgaven méér dan 1 woning betreffen: het aantal woningen waarop de uitgaven betrekking hebben dient vermeld te worden in de code 1342 het totale bedrag van de belastingvermindering dient vermeld te worden bij de respectievelijke code(s): Code 1343: isolatie van daken, muren en vloeren Code 1344: alle andere uitgaven 33

34 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Indien één van de rubrieken rond investeringen in isolatie van daken, muren of vloeren werd ingevuld, beantwoord dan volgende vraag. Hebt u in 2009 beroepsinkomsten verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten? (steeds door beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden te beantwoorden) JA JA NEEN NEEN 34

35 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Tijdens de aangifteperiode stelt de administratie een gebruikvriendelijke module ter beschikking voor de berekening van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in meer dan één woning (www.minfin.fgov.be >E-services > CALC-ENERGY-PLUS). De module berekent zowel het bedrag dat dit jaar in de aangifte moet worden opgenomen als het naar de volgende jaren over te dragen bedrag 35

36 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak of brand van een woning: uitgaven voor de beveiliging tegen brand: o o levering en plaatsing van water- of poederblussers levering en plaatsing van deuren met een brandweerstand uitgaven voor de beveiliging tegen inbraak: o o o levering en plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen (inbraakwerend glas, gepantserde deuren, beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken) alarmsystemen en componenten camera s uitgerust met een registratiesysteem 36

37 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Berekening van de belastingvermindering: 50% van de uitgave, incl. BTW beperkt tot 690,00 euro per woning per belastbaar tijdperk, en eventueel te begrenzen volgens het eigendomsaandeel in de woning Aangifte: Code 1386/2386: bedrag van de belastingvermindering, NIET bedrag van de uitgave, in hoofde van eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker! NIEUW! NAAKTE EIGENAAR ook Code 1383: bedrag van de belastingvermindering in hoofde 37 van de huurder

38 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Bijzonderheid elektrisch aangedreven garagepoort uitgerust met een motor met een anti-ophefsysteem: o o de poort wordt voor de helft aangemerkt als een beveiligingssysteem 50% van de totale uitgave, incl. BTW komt in aanmerking voor de belastingvermindering van 50% 38

39 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten, vanaf 1 september 2009: Vlaams decreet van 27 maart 2009 met als doel de leegstand van gebouwen in het Vlaams Gewest terug te dringen mama-papalening voor renovatie van een pand gecategoriseerd als krotwoning indien alle voorwaarden terzake zijn voldaan, kan de kredietgever een belastingvermindering genieten van: 2,5% van het gemiddelde van de ter beschikking gestelde bedragen op 1.1 en op van het belastbaar tijdperk (voor 2009 geldt als berekeningsgrondslag de som van de ter beschikking gestelde bedragen), met een maximum berekeningsgrondslag van euro

40 Vak IX Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen beperkt tot een maximale belastingvermindering van 625 euro belastingvermindering wordt toegekend voor een termijn gelijk aan het aantal volle jaren waarin het onroerend goed wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats van één van de kredietnemers aangifte: Code *333: het totaal van de ter beschikking gestelde bedragen op

41 Vak X Belastingkrediet voor de aankoop van een erkend pakket internet voor iedereen II Fiscale gunstregeling voor uitgaven werkelijk betaald van 1 mei 2009 tot 30 april 2010 met het oog op de aankoop van een erkend pakket internet voor iedereen (wetsvoorstel om deze actie te verlengen tot 31 december 2010) erkend basispakket: computer met kaartlezer; basissoftware; aansluiting op breedbandnetwerk incl. jaarabonnement voor 12 maanden; basisopleiding tot gebruik van computer en internet belastingkrediet: 21% van de aankoopwaarde (excl. BTW) van het erkend basispakket (beperkt tot 147,50 voor desktop en 172 voor laptop) de kostprijs van de pakketten worden vastgesteld op 489 voor een desktop, 349 voor een desktop, type nettop, 499 voor een laptop, 389 voor een laptop, type netbook

42 Vak X Belastingkrediet voor de aankoop van een erkend pakket internet voor iedereen II aangifte: Code 1398/2398: verplichtingen: bedrag van het belastingkrediet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën als bewijs van aankoop en gedane uitgaven: factuur of aankoopbewijs dat naast de aankoopprijs ook het serienummer van het aangekochte pakket moet vermelden het attest dat bepaalt dat het pakket voldoet aan de gestelde criteria het betalingsbewijs 42

43 Vak XI Voorafbetalingen voor het AJ 2010 Bedrag aan voorafbetalingen die u heeft gedaan tijdens het jaar 2009 Code *570 43

44 Vak XII Rekeningen in het buitenland Bent u of is iemand van uw gezinsleden in 2009 op enig ogenblik titularis geweest van één of meer rekeningen bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling? Code JA 44

45 Aangifte Personenbelasting AJ 2010 DEEL II

46 Deel II moet worden ingevuld door: Bedrijfsleiders Zelfstandigen Personen die in 2009 volgende inkomsten hebben verkregen: inkomsten van kapitalen en van roerende goederen diverse inkomsten 46

47 Meer informatie nodig?

48 U kan zich wenden tot: > Thema s (FAQ) > Publicaties fiscale databank Fisconetplus contactcenter: het belastingkantoor waarvan de gegevens zich op het origineel van uw aangifte bevinden 48

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen?

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? DINSDAG 16 JUNI 2015 BELASTINGAANGIFTE 2015 Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? 2 BELASTINGAANGIFTE 2015 DE STANDAARD Nog

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2008 2008 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Online je belastingen aangeven met Tax-on-web Eenvoudig en snel je belastingen indienen via het internet!

Online je belastingen aangeven met Tax-on-web Eenvoudig en snel je belastingen indienen via het internet! 2009 2010 Online je belastingen aangeven met Tax-on-web Eenvoudig en snel je belastingen indienen via het internet! In dit ithema gaan we aan de slag met Tax-on-web, de online dienst voor de aangifte van

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen?

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen? Winwinlening Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening Aan welke moet de kredietnemer voldoen? Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietnemer een KMO zijn in Vlaanderen. Een

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie