Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009"

Transcriptie

1 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel. In dit vak worden alle intresten, kapitaalaflossingen en schuldsaldoverzekeringen ivm kredieten voor onroerende goederen aangegeven. A. Intresten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf die in aanmerking komen voor de aftrek enige woning B. Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf , die in aanmerking komen voor aftrek enige woning Beide punten worden samen besproken. a. Welk voordeel levert de aftrek op? - de totale mogelijke aftrek bedraagt EUR EUR + 70 EUR indien 3 kinderen ten laste op 1 januari Gehandicapte kinderen worden daarbij voor 2 geteld. De verhogingen van EUR gelden enkel in de eerste 10 jaar. Men verliest ze definitief indien men op 31 december van enig jaar in deze 10 jarige periode, een tweede woning heeft; - zowel intresten, als kapitaalaflossingen, als schuldsaldoverzekeringen voor het hypothecaire deel van de lening komen in aanmerking voor deze aftrek. Drie uitzonderingen: de hypothecaire intresten, die verband houden met het verhuurde deel van de woning vallen buiten de aftrek. Zij mogen in code 1146 of 2146 vermeld worden; de hypothecaire intresten, die verband houden met het gedeelte van de woning dat voor het beroep gebruikt wordt, mogen in de beroepskosten opgenomen worden; de premie van de schuldsaldoverzekering, die meer verzekert dan het hypothecaire deel van de lening moet volledig onder E vermeld worden. - het voordeel bestaat uit een aftrek van deze sommen tegen het marginale tarief. b. Onder welke voorwaarden mogen deze vakken ingevuld worden? 1. Het moet gaan om een krediet waarvoor een basisattest werd afgeleverd door de bank. Dit attest bevestigt dat het krediet voldoet aan alle kredietvoorwaarden inzake looptijd, opgegeven doel bij kredietaanvraag, hypotheek enz. De kredietnemer moet de op het jaarlijks attest vermeldde betalingen in 2 gevallen beperken: 1.1 Beperking in functie van de concrete aanwending van het krediet. Het attest houdt geen bevestiging in van de correcte aanwending van het krediet bij uitbetaling van het krediet. Werden er facturen binnengebracht voor andere zaken dan de woning (bv. tuinaanleg of zwembad) dan moet de aftrek ev. gereduceerd worden tot wat fiscaal wel in aanmerking komt. De controleur kan dit controleren aan de hand van de facturen. Wat komt in aanmerking? - alle uitgaven mbt de woning zelf, met uitzondering van gordijnen en ingemaakte kasten op andere plaatsen dan de keuken of badkamer; - mits ze met hetzelfde deelkrediet werden meegefinancierd werden en niet meer dan 50% van het totale kredietbedrag uitmaken: * het terras aan de woning;

2 * de carport aan de woning; * de losstaande garage op hetzelfde perceel; * de grond (opmerking: enkel bij de grond geldt de beperking van 50% niet; ook indien de lening bijvoorbeeld voor 75% wordt aangewend voor de financiering van de grond, en slechts voor 25% voor de bouw van de woning, kan het volledige bedrag aan kapitaalaflossingen, interestbetalingen en premies een fiscaal voordeel opleveren). Kosten voor het krediet, de hypotheek en notaris komen niet in aanmerking. Registratierechten, schenkingsrechten en successierechten daarentegen wel Beperking in functie van het bedrag waarvoor hypotheek gevestigd werd. Indien het krediet niet 100% hypothecair ingedekt is dan moet de inbreng van de gedane betalingen beperkt worden a rato van het hypothecair gedeelte. Bv. de betalingen van kapitaal en intresten op een krediet van EUR, dat voor EUR hypothecair ingedekt is, komen slechts voor ½ in aanmerking. 2. Het moet gaan om een krediet van na 1 januari De herfinanciering na 1 januari 2005 van een krediet van vóór 1 januari 2005 wordt beschouwd als een krediet van vóór 2005 en moet bijgevolg steeds onder C en D aangegeven worden. 3. Het krediet moet betrekking hebben op de woning die men zelf bewoont op 31 december 2009 voor de kredieten die in 2009 werden aangegaan. Uitz.: in een aantal gevallen staat men toe dat men de woning later bewoont of zelfs niet bewoont: - men kan er om professionele redenen of om sociale redenen niet wonen: onbeperkt uitstel; - men kan er niet wonen omwille van wettelijke of contractuele beperkingen (bv. nog een lopend huurcontract of de verkoper heeft voor zichzelf het recht bedongen om er nog enige tijd te wonen): 2 jaar uitstel om er te wonen; - men kan er niet wonen omwille van bouw-of verbouwingswerken: 2 jaar uitstel om er te wonen. Wanneer men er, ondanks het uitstel van 2 jaar, niet tijdig woont, dan verliest men de aftrek voor de enige eigen woning en valt men ev. terug in het fiscaal minder voordelige lange termijnsparen. Nieuw sinds dit jaar is dat je toch opnieuw van de aftrek enige eigen woning kan genieten als je onmiddellijk in de woning trekt nadat de bouwwerken of verbouwingswerken klaar zijn of nadat de wettelijke of contractuele belemmeringen zijn weggevallen. Voor gehuwden of wettelijk samenwonenden gaat men er steeds van uit dat beiden dezelfde woning bewonen. De fiscale wet vereist niet dat je de woning blijft bewonen. Je mag zonder enige fiscale consequentie verhuizen in een later jaar. 4. Het krediet moet betrekking hebben op de enige woning die men bezit op 31 december 2009 voor de kredieten, die in 2009 werden aangegaan. Uitz. in een aantal gevallen staat men toe dat er toch nog een tweede woning is: - door erfenis is men gedeeltelijk eigenaar, vruchtgebruiker of blote eigenaar van een tweede woning; - de tweede woning staat te koop op 31 december 2009 en zal ook echt verkocht zijn tegen 31 december 2010; De voorwaarde enig moet in hoofde van elke ontlener apart beoordeeld worden. 5. Men moet eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachthouder zijn van de woning waarvoor de lening is aangegaan. Uitz. Indien men gehuwd is zonder huwelijkscontract of met een contract met een stelsel van gemeenschap dan kan de echtgenoot, die geen eigenaar of vruchtgebruiker of erfpachter is

3 toch de aftrek toepassen indien hij medeontlener is én indien de lening aangegaan werd in een jaar na het jaar van huwelijk. 6. Men mag geen krediet van vóór 2005 fiscaal nog in mindering brengen voor dezelfde woning. Heeft men nog een ouder krediet lopen dan moet men kiezen: - ofwel enkel het nieuwe krediet en SSV aangeven onder A en B; - ofwel het oude en het nieuwe krediet aangeven onder pt C en D maar nooit onder A. LET OP: deze keuze is éénmalig en onherroepelijk. Ze moet gemaakt worden in de aangifte die betrekking heeft op het inkomstenjaar waarin het nieuwe krediet werd aangegaan. Dus voor degenen die in 2009 een hypothecair krediet aangingen moet de keuze in deze aangifte gemaakt worden. Voor de verdere looptijd van de leningen blijft men gebonden door deze keuze. Overweeg dus goed. Gehuwden en wettelijk samenwonenden moeten ook dezelfde keuze maken, tenzij hun situatie niet dezelfde is (bv. voor man enige woning, voor de vrouw niet). Om u te helpen bij de keuze geven we even de voordelen van beide keuzes op een rij: Wat zijn de voordelen voor de keuze van A en B: - de totale aftrek van intresten, SSV s en kapitaal bedraagt EUR EUR + 70 EUR (70 EUR: indien 3 kinderen ten laste). De verhogingen van EUR gelden enkel in de eerste 10 jaar. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De maximale aftrek stijgt bijgevolg elk jaar. Wat zijn de voordelen voor de keuze van het oud stelsel (C en D) - ten belope van de intresten, die van het KI afgetrokken worden kan men een stukje onroerende voorheffing recupereren: 12,5% van het KI. Aangezien de intresten dalen na verloop van tijd, daalt ook deze verrekening; - ev. is er bijkomende intrestaftrek. De bijkomende intrestaftrek is voor een nieuwbouw vóór 2005 beperkt tot de intresten op een ontleend bedrag van +/ EUR (exacte bedrag is afhankelijk van het jaar van ontlening en van het aantal kinderen ten laste). Voor een verbouwing (vóór of na 2005 ) is dit beperkt tot de intresten op een ontleend bedrag van +/ EUR. Van deze intresten is slechts 80% aftrekbaar de eerste 5 jaar en de daaropvolgende jaren telkens 10% minder per jaar. De aftrek sterft bijgevolg geleidelijk uit; - kapitaalaflossingen ten belope van een bedrag van +/ EUR zijn aftrekbaar, evenals de ssv. Het maximale aftrekbare bedrag is EUR maar dit bedrag is afhankelijk van de belastbare inkomsten en kan bijgevolg ook lager zijn. Wat adviseren wij? - gebruik een fiscaal berekeningsprogramma om de 2 berekeningen tegenover elkaar te zetten. Wijst de berekening in een voordeel voor keuze A en B of slechts een klein voordeel voor keuze C en D: neem dan steeds keuze A en B. - heb je geen fiscaal berekeningsprogramma dan kunnen volgende tips ook al richtingaanwijzend zijn: * kijk naar de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en betaalde SSV op een volledig jaar van je nieuwe lening: als je daarmee de volledige aftrek A en B (liefst van beide partners) kunt benutten: eerder keuze A en B; * heb je geen bijkomende intrestaftrek, noch op de oude lening, noch op de nieuwe lening: eerder keuze A en B; * is één van beide partners geen eigenaar van de woning maar is hij/zij wel medeontlener en zijn beiden gehuwd met een stelsel van gemeenschap of wettelijk stelsel: keuze A en B * is men enkel vruchtgebruiker van de woning en geen volle eigenaar: keuze A en B * heb je recentelijk (2002,2003 of 2004) een lening afgesloten voor een nieuwbouw en sloot je na nog een kleine bijkomende lening af voor afwerking: keuze C en D * heeft één van beide partners een vrij laag inkomen: keuze A en B * gaat het om een verbouwing, die je grotendeels zelf uitvoerde of waarvoor je het minimumbedrag aan facturen van geregistreerde aannemers niet haalt: eerder keuze A en B

4 7. In volgende gevallen kan je wel een combinatie maken van de aftrekken in A en B enerzijds en de aftrekken in C en D anderzijds: - je oude lening en je nieuwe lening ivm dezelfde woning overlappen elkaar niet in de tijd. Bv. je oude lening liep af (of betaalde je vervroegd terug met eigen middelen) in april 2009 en in augustus 2009 ging je een nieuwe lening aan; - de twee leningen hebben betrekking op een verschillende woning. Je hebt bv. nog een oude lening voor een eerste woning, die ondertussen verkocht werd en er is een lening van na voor een enige eigen woning; - de twee leningen hebben betrekking op 2 aan elkaar palende verschillende woningen. Voor de eerste woning werd vóór 2005 een lening afgesloten. Na 2005 leende men voor de bijkomende woning maar vóór 31 december van het jaar waarin de laatste lening werd afgesloten werd van beide woningen één woning gemaakt. In deze gevallen kun je de aftrek voor de 2 woningkredieten volledig cumuleren. In het beste geval kan je in dit geval aftrek hebben van ( EUR voor de nieuwe lening) + (2.080 EUR kapitaalaftrek + intrestaftrek + bijkomende intrestaftrek voor de oude lening). Dit is uitzonderlijk want in principe moeten de aftrekken van de basiskorf van EUR van het nieuw stelsel (A en B) gecompenseerd worden met de aftrekken EUR van het oud stelsel (C,D en E). c. In te vullen bedragen in code 1370,2370 en volgende De fiscus vraagt in de toelichting bij de aangifte om de juiste en ev. reeds beperkte bedragen in te vullen. Dit doe je als volgt: Stap 1: Je vertrekt van het betalingsattest waarop de betaalde intresten en kapitaalaflossingen vermeld staan. Stap 2: Als je hypotheek kleiner is dan het kredietbedrag dan beperk je (met de regel van 3) de betaalde intresten en kapitaalaflossingen tot het hypothecair gedeelte. Stap 3: De bekomen bedragen worden verdeeld onder de kredietnemers. - Feitelijke samenwoners De uitsplitsing van de bedragen over de verschillende ontleners gebeurt volgens het % eigendom in het onroerend goed. bv. Jan en Sofie zijn feitelijk samenwonenden. Ze sloten samen een lening af van EUR voor het verwerven van hun woning. Ze betaalden vorig jaar EUR kapitaal en EUR aan intresten. Jan is 60% eigenaar, Sofie voor 40%. Jan zal 60% of EUR (te beperken tot EUR) kunnen in mindering brengen en Sofie slechts EUR. Indien ze elk apart een kredietopening van EUR hadden afgesloten dan konden ze elk EUR in mindering brengen. Deze regel van uitsplitsing volgens eigendomsverhouding is enkel een vermoeden dat de fiscus hanteert. Indien Jan 20% van de eigendom met eigen middelen betaalde en indien ze elk de helft van de lening betaalden dan kan Sofie aan de hand van betalingsbewijzen wel aantonen dat zij effectief 50% van de lening betaalde ipv 40 %. Wettelijk gezien hebben ze het recht om elk de helft in mindering te brengen. Ze zullen dan wel moeten kunnen bewijzen dat ze ook de helft betaalden. - Gehuwden of wettelijke samenwoners Gehuwden en wettelijk samenwonenden mogen optimaliseren indien ze beiden recht hebben op de aftrek enige eigen woning. Deze optimalisatie zal maar van belang zijn in de gevallen dat er minder dan 2 x EUR aan kapitaal, intresten en SSV premie betaald werd.

5 vb. Kurt en An betaalden in EUR. Kurt zijn inkomen ligt een heel stuk hoger dan dat van An. Zij hebben er alle belang bij om EUR bij Kurt aan te geven en de rest of EUR bij An. De vrije verdeling is sinds inkomstenjaar 2008 niet meer beperkt. Vóór 2008 moest er steeds minstens 15% van het betaalde bedrag bij de minst verdienende persoon in mindering gebracht worden. Stap 4. Voor leningen, die aangegaan werden na en vóór 2009 moet nagegaan worden of het voor alle ontleners op 31 december 2009 nog om de enige woning ging. Je moet elk jaar nagaan of het nog om de enige woning gaat in hoofde van elke ontlener. Is dat niet langer het geval, dan moet de maximale aftrek beperkt worden tot EUR ipv EUR EUR + ev. 70 EUR. OPMERKING 1: het begrip enige woning verschilt van het begrip enige woning hierboven, toen we het hadden over de voorwaarden van deze aftrek: 1 bij de voorwaarden moest men geen rekening houden met woningen in mede-eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom verkregen ingevolge erfenis; 2 hier moet men geen rekening houden met blote eigendom van andere woningen, op welke manier die ook verkregen werd. vb. Je vader sterft in Je wordt samen met je broer blote eigenaar van de woning van je ouders. Je leent in 2005 voor je enige eigen woning. Je hebt recht op de aftrek voor je enige eigen woning. In 2009 sterft je moeder. Je wordt samen met je broer mede-eigenaar van de woning van je ouders. Je hebt geen recht meer op de bijkomende aftrek van 690 EUR + 70 EUR. Je moet je aftrekbaar bedrag bijgevolg beperken tot EUR. Als je code invult dan betekent dit dat je recht hebt op de aftrek enige eigen woning cfr. de eerste interpretatie. Het invullen van code en 2374 en 2375 gaat over de 2 interpretatie. De 2 interpretatie kan ook al in het jaar van aangaan van de lening een struikelblok zijn om ooit de verhoogde korf van 690 EUR te genieten. vb. zelfde situatie als hiervoor maar de lening wordt in 2009 afgesloten. Je hebt recht op aftrek enige eigen woning (1 interpretatie) maar niet op de verhoogde korf van 690 EUR (2 interpretatie). - Stap 5 Kom je met de betaalde kapitaalaflossingen en intresten niet aan je fiscaal maximum dan kan je in code 1371 of 2371 bijkomend premies voor schuldsaldoverzekeringen ingeven voor de lening. We doen dit slechts in laatste instantie. Als je ooit éénmaal een premie van een schuldsaldoverzekering in mindering brengt dan belast de fiscus je nabestaanden bij een ev. uitkering. C. Intresten, andere dan deze bedoeld in A. 1. Gewone intrestaftrek Algemene regels De gewone intrestaftrek is van toepassing voor de leningen die aangegaan werden voor het verwerven of behouden van onroerende goederen. Uitzondering: de leningen die dateren van na 1 januari 2005, die dienen voor het verwerven van de enige eigen woning en aanleiding geven tot een belastingvoordeel onder de woonbonus, kunnen niet aangewend worden voor de intrestaftrek. Indien echter een deel van deze woning verhuurd wordt, dan mogen de intresten die betrekking hebben op dat deel, wel in code 1146 of 2146 ingevuld worden.

6 Indien er meerdere kredietnemers zijn moet men de intresten verdelen volgens het eigendomsaandeel in het onroerend goed. De Administratie benadrukt dat er in deze situatie geen bewijs meer zal worden gevraagd om na te gaan of de belastingplichtige dat deel werkelijk heeft betaald. Wanneer echtgenoten of feitelijk samenwonenden een hoofdelijk en onverdeelde lening hebben afgesloten om een onroerend goed te verwerven waarvan zij ieder voor 50% eigenaar zijn, dan mag iedere partner 50% van de intresten aftrekken, ook al heeft hij daarvan bijvoorbeeld 2/3 voor zijn rekening genomen. Indien in hoofde van echtgenoten het aftrekbaar bedrag aan intresten groter is dan het onroerend inkomen, dan zal het saldo aan intresten automatisch overgeheveld worden naar de andere echtgenoot. Administratieve toegeving voor echtgenoten waarvoor een gemeenschappelijke aanslag is gevestigd. Wanneer het kadastraal inkomen van het onroerend goed waarvoor de lening is aangegaan in de belastbare grondslag van beide echtgenoten is opgenomen, dan staat de Administratie toe dat de intresten vrij worden omgedeeld tussen beide echtgenoten. Deze vrije omdeling zal dus steeds het geval zijn voor: - echtgenoten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel; - echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel scheiding van goederen waarbij iedere echtgenoot een eigendomsaandeel bezit in het onroerend goed; - wettelijk samenwonenden waarbij iedere partner een eigendomsaandeel bezit in het onroerend goed. Deze vrije omdeling heeft in de praktijk geen belang wanneer het totale bedrag van de intresten groter is dan het onroerend inkomen van beide echtgenoten samen. 2. Bijkomende intrestaftrek Principe Intresten van een hypothecaire lening, dd. vóór met een looptijd van minstens 10 jaar, aangegaan om een in de EER gelegen enige woning te bouwen, in nieuwe staat te verwerven of te verbouwen, komen in aanmerking voor bijkomende intrestaftrek. Intresten van een hypothecaire lening, dd. na met een looptijd van minstens 10 jaar, aangegaan om een in de EER gelegen enige woning te verbouwen, terwijl er nog een andere lening van vóór 2005 voor dezelfde woning loopt, komen in aanmerking voor bijkomende intrestaftrek indien men de keuze voor het oude stelsel maakt. Voor een verbouwingslening is het bovendien vereist dat: - de woning minstens 15 jaar eerder in gebruik is genomen; - de werken worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer; - en dat de minimale kostprijs van de werken (incl. 6% BTW) EUR bedraagt (= geïnd. bedrag voor het inkomstenjaar 2009).

7 De intresten van de hypothecaire lening komen slechts in aanmerking voor bijkomende intrestaftrek in de mate dat het leningsbedrag niet meer bedraagt dan een grensbedrag. De geïndexeerde bedragen voor nieuwbouw en vernieuwbouw: NIEUWBOUW Aantal kinderen op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van de lening Kredietjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Vanaf 2005 worden er geen bedragen meer gegeven omdat nieuwbouwleningen aangegaan in 2005 geen bijkomende intrestaftrek meer genieten. VERNIEUWBOUW Aantal kinderen op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van de lening Kredietjaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04

8 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 We merken op dat gehandicapte kinderen voor twee worden geteld. Het begrip enige woning in hoofde van echtgenoten Vanaf het aanslagjaar 2005 moet het enig karakter van de woning per echtgenoot worden beoordeeld. Vanaf het aanslagjaar 2005 kunnen zich voor de beoordeling van het enig karakter in hoofde van echtgenoten volgende mogelijkheden voordoen: 1. beide echtgenoten zijn gezamenlijk eigenaar (in gemeenschap of in onverdeeldheid) van een woning waarvoor een hypothecaire lening is aangegaan: - geen van beide echtgenoten is eigenaar van een andere woning: beide echtgenoten hebben recht op de bijkomende intrestaftrek - één van beide echtgenoten is eigenaar van een andere woning: enkel de echtgenoot die geen eigenaar is van een andere woning, heeft recht op de bijkomende intrestaftrek; 2. beide echtgenoten zijn elk afzonderlijk eigenaar van een woning waarvoor ze elk een hypothecaire lening hebben aangegaan en die bovendien de enige woning is voor iedere echtgenoot: iedere echtgenoot heeft recht op de bijkomende intrestaftrek; 3. slechts één van beide echtgenoten is eigenaar van de woning waarvoor de hypothecaire lening is afgesloten en die bovendien zijn enige woning is: enkel deze echtgenoot heeft recht op de bijkomende intrestaftrek. Aangifte voor alleenstaanden en echtgenoten a) Alleenstaande en de lening werd uitsluitend door hem aangegaan - intresten (code 1138 of 1139)= het totaal bedrag van de betaalde intresten - bedrag van de lening (code 1141)= het totaal bedrag van de lening aangegaan door de alleenstaande - kinderlast (code 1142)= het aantal kinderen die de alleenstaande ten laste had op 1 januari van het jaar na het jaar waarin de lening is aangegaan - uw aandeel in de woning (code 1148)= het eigendomsaandeel (%) van de

9 alleenstaande in de woning - aandeel in de woning van de personen die de lening samen met U hebben aangegaan (code 1149)= 0,00 aangezien er geen mede-ontleners zijn - betreft het een woning van beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden die voor beiden de enige woning is? (code 1137)= neen b) Alleenstaande en de lening werd door meerdere belastingplichtigen aangegaan - intresten (code 1138 of 1139)= het gedeelte van de intresten dat overeenstemt met het eigendomsaandeel in de woning. Er zal hier niet meer worden nagegaan of de alleenstaande, dan wel zijn mede-ontlener de intresten effectief heeft betaald - bedrag van de lening (code 1141)= het totaal bedrag van de lening (inclusief het gedeelte dat door de mede-ontleners is aangegaan) - kinderlast (code 1142)= het aantal kinderen die de alleenstaande ten laste had op 1 januari van het jaar na het jaar waarin de lening is aangegaan - uw aandeel in de woning (code 1148)= het eigendomsaandeel (%) van de alleenstaande in de woning - aandeel in de woning van de personen die de lening samen met U hebben aangegaan (code 1149)= het totale eigendoms% van de andere personen die samen met de alleenstaande de lening hebben aangegaan - betreft het een woning van beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden die voor beiden de enige woning is? (code 1137)= neen c) Echtgenoten en beide echtgenoten hebben recht op de bijkomende intrestaftrek voor éénzelfde woning - intresten (code 1138/2138 of 1139/2139)= het totaal bedrag van de intresten mag vrij verdeeld worden tussen beide echtgenoten en dit ongeacht of het een gezamenlijke dan wel een persoonlijke lening betreft - bedrag van de lening en andere gegevens m.b.t. de lening (codes 1140/2140 tot en met 1149/2149)= * indien één gezamenlijke lening: het bedrag van de lening en de andere gegevens m.b.t. de lening moeten door beide echtgenoten ingevuld worden * iedere echtgenoot heeft afzonderlijk een lening afgesloten: iedere echtgenoot vermeldt afzonderlijk het bedrag van zijn eigen lening alsook de andere gegevens m.b.t. de lening * slechts één echtgenoot heeft de lening afgesloten: enkel deze echtgenoot vermeldt het bedrag van zijn lening alsook de andere gegevens m.b.t. de lening. De andere echtgenoot vult niets in. - betreft het een woning van beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden die voor beiden de enige woning is? (code 1136)= ja d) Echtgenoten en beide echtgenoten hebben recht op de bijkomende intrestaftrek maar voor een verschillende woning - intresten (code 1138/2138 of 1139/2139)= iedere echtgenoot vermeldt de intresten die bij hem in aanmerking komen voor bijkomende intrestaftrek, eventueel te beperken tot zijn eigendomsaandeel - bedrag van de lening (code 1141/2141)= het totaal bedrag van de lening (inclusief het gedeelte dat door de mede-ontleners is aangegaan) - kinderlast (code 1142)= het aantal kinderen die de echtgenoot ten laste had op 1 januari van het jaar na het jaar waarin de lening is aangegaan - uw aandeel in de woning (code 1148)= het eigendomsaandeel (%) van de echtgenoot in de woning - aandeel in de woning van de personen die de lening samen met U hebben aangegaan (code 1149)= het totale eigendoms% van de andere personen die samen met de echtgenoot de lening hebben aangegaan

10 - betreft het een woning van beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden die voor beiden de enige woning is? (code 1137)= neen e) Echtgenoten en slechts één van beide echtgenoten heeft recht op de bijkomende intrestaftrek - intresten (code 1138/2138 of 1139/2139)= * de lening is uitsluitend aangegaan door de echtgenoot die recht heeft op de bijkomende intrestaftrek: het totaal bedrag van de intresten * de lening is aangegaan met de andere echtgenoot of met andere belastingplichtigen: het gedeelte van de intresten dat overeenstemt met het eigendomsaandeel in de woning. - bedrag van de lening en andere gegevens m.b.t. de lening (codes 1140/2140 tot en met 1149/2149)= enkel de echtgenoot die recht heeft op de bijkomende intrestaftrek vult deze gegevens in - betreft het een woning van beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden die voor beiden de enige woning is? (code 1137)= neen Opmerking: indien de echtgenoten gezamenlijk de lening hebben afgesloten, dan kunnen de intresten van de echtgenoot die geen recht heeft op de bijkomende intrestaftrek in aanmerking komen voor de gewone intrestaftrek. Indien het KI van de woning waarvoor de lening is aangegaan over beide echtgenoten verdeeld is, mogen deze intresten bovendien vrij verdeeld worden over beide echtgenoten (zie gewone intrestaftrek). 3. Woningaftrek Indien je nog intresten of kapitaalaflossingen onder C of D aangeeft (krediet van vóór 2005) dan heb je in principe ook het KI van de zelf bewoonde woning aangegeven in code 100,101,121 of 133. De intresten, aangegeven onder C worden van dit KI in mindering gebracht. Indien de intresten niet volstaan, wordt automatisch de woningaftrek toegestaan. Ten gevolge van de decumul gebeurt de woningaftrek per echtgenoot. Iedere echtgenoot heeft bijgevolg recht op een eigen woningaftrek van 3.000,00 EUR (nietgeïndexeerd bedrag). Het geïndexeerde bedrag voor het inkomstenjaar 2009 bedraagt 4.638,00 EUR. Indien er kinderen ten laste zijn, wordt dit bedrag verhoogd. Voor aanslagjaar 2010 bedraagt de verhoging 387 EUR per kind ten laste op 1 januari Opmerking: voor de verhoging in functie van het aantal kinderen ten laste, mag rekening gehouden worden met het aantal kinderen dat in enig vorig jaar ten laste was, indien dit aantal hoger was. Dit is weliswaar slechts mogelijk in de mate dat de woningaftrek betrekking heeft op dezelfde woning. 4 Interesten van groene leningen Wanneer u een lening hebt afgesloten vanaf 1 januari 2009 die uitsluitend bestemd is voor de financiering van energiebesparende maatregelen, heeft u recht op een belastingvermindering van 40% van de interesten die in 2009 werkelijk betaalde. In code 1143 moet u het totaal van deze interesten invullen; de administratie zal zelf berekenen tot welke belastingvermindering deze interesten aanleiding geven. De belastingvermindering wordt automatisch omgedeeld tussen beide partners indien het om een gezamenlijke aangifte gaat.

11 Merk op dat je de keuze hebt op welke manier je deze interesten zal aanwenden: je kunt deze ook opnemen onder de woonbonus, onder de interestaftrek, of deze kunnen (deels) als beroepskost beschouwd worden. Wanneer je verschillende keuzemogelijkheden hebt voor de aanwending van deze interesten, moet je een keuze maken. Dezelfde interesten kunnen geen aanleiding geven tot een dubbel fiscaal voordeel. D. Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen. 1. Kapitaalaflossingen bouwsparen Deze rubriek mag ingevuld worden voor hypothecaire kredieten van vóór 2005 of voor herfinancieringen van dergelijke kredieten die dienden ter financiering van de eigen woning (vóór 1993) of van de enige woning (vanaf 1993 tot 2005). Zij mag ook ingevuld worden voor hypothecaire kredieten vanaf 2005, die aangegaan werden terwijl er nog een krediet bouwsparen liep voor dezelfde woning en waarbij men ervoor kiest om de vermindering bouwsparen verder te genieten. 2. Kapitaalaflossingen lange termijnsparen Deze rubriek mag ingevuld worden wanneer het krediet diende ter financiering van een bijkomende woning of vóór 1993: voor de niet eigen woning. In beide gevallen (1 en 2) mag het ook gaan om een woning, die buiten België, maar in de EER gelegen is. De hypothecaire lening zelf mag niet ouder zijn dan van De beoordeling of de kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor een vermindering aan het tarief lange termijnsparen of bouwsparen gebeurt voor elke partner afzonderlijk. Men gaat daarvoor terug naar de situatie op moment van aangaan van de lening. 4. Hoe moeten de kapitaalaflossingen verdeeld worden over meerdere personen? De fiscus heeft hiervoor een aantal regels voorgeschreven: - wanneer meerdere personen een woning in onverdeeldheid bezitten en ze hebben samen hoofdelijk en onverdeeld ontleend dan mogen ze hun eigendomspercentage toepassen op het totaal afgeloste kapitaal en dit in hun aangifte opnemen. Wanneer we als bankier aan een cliënt, met een eerder klein inkomen, vragen om een derde (bv. de ouders) om waarborgkundige reden mee te laten optreden als ontlener dan heeft dat fiscaal geen consequenties voor de kredietaanvrager. Als hij 100% eigenaar is van de woning, die aangekocht wordt, dan kan hij 100% van de aflossingen in zijn aangifte opnemen. De derde zal niets in mindering kunnen brengen. Wanneer 2 personen een woning in onverdeeldheid wensen te kopen en de ene persoon heeft meer kapitaal nodig dan de andere, dan is het aangewezen dat men met 2 aparte kredietopeningen op naam van elk afzonderlijk werkt, zoniet moeten de betrokkenen elk betalingsbewijs bijhouden om te kunnen aantonen dat men een groter deel in de lening betaalde dan wat de verdeling volgens eigendomsverhouding zou laten uitschijnen. - wanneer 2 echtgenoten of wettelijk samenwonenden, hoofdelijk en onverdeeld een lening aangaan voor een woning waarin ze beiden eigendomsrecht hebben, dan mogen ze optimaliseren mits rekening te houden met volgende principes: * als het voor beide echtgenoten de enige woning was bij het aangaan van het krediet dan hebben ze beiden recht op bouwsparen en kunnen ze optimaliseren;

12 * als het voor beiden niet de enige woning was dan hebben ze beiden recht op lange termijnsparen en dan kunnen ze optimaliseren; * als het voor de ene de enige woning was en voor de andere niet dan moeten ze kiezen: ofwel optimaliseren maar dan voor beiden onder het lange termijnsparen; ofwel niet optimaliseren en de gewone regels zoals bij een onverdeeldheid toepassen. 5. Het maximumbedrag dat men per partner voor levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen in mindering kan brengen (D + E): Twee begrenzingen: 5.1. Berekening van de maximale korf op basis van het inkomen: 15% van de eerste schijf van EUR van het beroepsinkomen + 6% van de rest van het beroepsinkomen. Het totaal aftrekbaar bedrag wordt beperkt tot een absoluut maximum van EUR Beperking in functie van wat reeds onder A (woonbonus) in mindering gebracht werd. De bedragen, die voor woonbonus in aanmerking komen, worden eerst in mindering gebracht van de korven van 690 en 70 EUR. Wat nadien in mindering gebracht wordt in de basiskorf van EUR moet ook in mindering gebracht worden van het bedrag onder pt Indien de woonbonus ten volle benut wordt blijft er in principe geen ruimte meer over voor de verminderingen onder D en E. Uitzonderingen (die we hiervoor ook al aanhaalden bij de bespreking van A. b.pt. 7) waarbij de tweede beperking niet moet toegepast worden: * de situatie waarbij iemand zijn oud krediet aflost vóór er een nieuw krediet afgesloten wordt voor dezelfde woning; * de situatie waarbij nog een oud krediet loopt voor een ondertussen verkochte woning, samen met een nieuw krediet voor een andere woning waarvoor men van de woonbonus geniet; * de situatie waarbij men van 2 woningen één woning maakt en voor de ene woning vóór 2005 geleend werd en vóór de tweede na 2005 zodat men op 31 december van het jaar van de laatste lening maar over één woning beschikt. E. Premies van individuele levensverzekeringen Indien er per ongeluk meer verzekerd werd dan het hypothecair gedeelte van de lening dan komt de premie niet in aanmerking voor de woonbonus onder A. De premie kan wel nog onder lange termijnsparen in mindering gebracht worden. Voor de premies van SSV s, die nog bouwsparen genieten (leningen vóór 2005 of leningen na 2005, waarvoor men het oude stelsel kiest) herinneren we eraan dat dit enkel geldt voor de SSV ter indekking van het krediet dat diende voor de enige woning op moment van afsluiten van het krediet. Het enig karakter moet in hoofde van elke partner afzonderlijk beoordeeld worden. De premie valt maar onder bouwsparen ten belope van een bepaald grensbedrag. Dat is het grensbedrag dat van toepassing was op het moment dat men de oudste lening aanging. Dit grensbedrag geldt per woning en is ev. te verdelen over meerdere personen. Bij ongehuwden volgens het eigendoms% van elk. Bij gehuwden kan dit geoptimaliseerd worden. In dat laatste geval gebruik je best een fiscaal berekeningsprogramma. De rest komt in aanmerking voor lange termijnsparen. Voor een overzicht van de grensbedragen: zie hiervoor bij bijkomende intrestaftrek in de tabel nieuwbouw.

13 Vak IX Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering Omdat hier nog steeds misverstanden over bestaan : uitgaven die recht geven op een belastingvermindering zijn maar interessant indien men belastingen betaalt. Men kan door deze uitgaven een vermindering krijgen op de te betalen belasting. Betalen van belasting kan op verschillende manieren: - via ingehouden voorheffingen zoals de bedrijfsvoorheffing, die ingehouden wordt op loon, pensioenen of andere vervangingsinkomsten; - via voorafbetalingen; - via betaling na het ontvangen van de aanslag. Als men geen belastingen betaalt, bv. omdat het inkomen niet boven de belastingvrije som uitkomt of omdat men van één of andere vermindering wegens vervangingsinkomen geniet dan is het in principe zinloos om deze uitgaven om fiscale redenen te doen. Zeer recentelijk wijkt men in een paar gevalletjes (dienstencheques en isolatieuitgaven) van deze regel af door de creatie van een belastingkrediet. In die gevallen betaalt de overheid aan de belastingplichtige een bedrag uit dat overeenstemt met het bedrag van de belastingvermindering, die men zou genoten hebben als men toch belastingen verschuldigd was. A. Betalingen voor pensioensparen Betalingen voor pensioensparen zijn aftrekbaar ten belope van 870 EUR. Je ontving een uittreksel dat dient als bewijs van de storting.

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

Regionalisering woonfiscaliteit

Regionalisering woonfiscaliteit Regionalisering woonfiscaliteit Fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van een eigen woning zijn sinds 2014 een regionale aangelegenheid. Voor alle andere woningen blijven de federale gunstregimes

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning?

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is én die men: 1) ofwel zelf betrekt 2) ofwel zelf niet betrekt omwille van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 Inhoud DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 1 Case 1: Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt... 17 1.1 Geval A: het betreft een feitelijk

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32 INHOUD DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32 1 Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt 3-9 2 Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & p BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19

DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19 Inhoud DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19 1 Praktijkdossier 1: Filip en Annelies lening van 2016 (deels hypothecaire inschrijving) en premie voor totale lening... 20 1.1 Basissituatie...

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ

GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ De fiscus en uw woning www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Uw Fintro-agent. Uw buur, bankier en verzekeringsmakelaar. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Wolters Kluwer Belgium

Wolters Kluwer Belgium Inhoudstafel 1. OPEENVOLGENDE FISCALE HYPOTHECAIRE WOONREGIMES IN DE TIJD... 8 1.1 Fiscaliteit vóór 1 januari 1989... 8 1.1.1 Op welke hypothecaire kredieten heeft deze fiscaliteit betrekking?... 8 1.2

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming

Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming concrete gevolgen op het gebied van de berekening van de personenbelasting Bijlage FC februari 2015: belangrijkste wijzigingen Docent: Vandenberghe F. (adviseur FOD

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp De financiering van vastgoed via uw I.P.T.-verzekering kan u mooie voordelen opleveren Datum 9 november 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Onderwerp De nieuwe vastgoedfiscaliteit anno 2005. Quid mede-eigendom echtgenoten? Datum april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

hoofdstuk 9 Belastingen

hoofdstuk 9 Belastingen hoofdstuk 9 189 Inleiding Een volgend thema waarop de keuze van samenlevingsvorm een invloed heeft, zijn de belastingen. Of men kiest om te huwen, wettelijk of feitelijk samen te wonen kan gevolgen hebben

Nadere informatie

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus 2001 2004 KPMG 1 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie