Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar 2011) REPERTORIUMNUMMER GEMEENTE DATUM VAN UITREIKING DEEL 1 Om geldig te zijn moet uw aangifte gedagtekend en ondertekend zijn en ons toekomen TEN LAATSTE OP Afz. : UW BANKREKENING : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst :... Nr.... a b c d e Verificatie : 1071 Naam :... Handtekening : Datum van afhandeling :... Laatste verificatie ter plaatse : Dossier toegezonden aan : Op :... Naam :... Handtekening : Datum van afhandeling :... Nr (deel 1) Opgave 276 H / 276 H1 nr.... VAKKEN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE IN TE VULLEN Opgave 276 H / 276 H1 nr.... (lees eerst aandachtig de toelichting) BELANGRIJKE OPMERKINGEN : 1. Waar 2 kolommen zijn voorzien, moeten personen die alleen een aangifte indienen, steeds de linkerkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de oudste in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom invullen. 2. De met een (*) gemerkte rubrieken mogen nooit worden ingevuld door sommige niet-rijksinwoners zonder tehuis in België (zie toelichting bij vak III, A, 5 en 6). Vak. I. - WIJZIGING OF EERSTE MEDEDELING VAN UW BANKREKENING - TELEFOONNUMMER. 1. In het vak UW BANKREKENING hierboven vindt u het internationaal rekeningnummer (IBAN) en de bankidentificatiecode (BIC) van uw bankrekening waarop de administratie uw eventuele teruggaven van inkomstenbelastingen, voorheffingen en voorafbetalingen in principe zal overschrijven. Zijn die gegevens correct en mogen uw teruggaven verder op die rekening worden overgeschreven, vul rubriek 1 dan niet in! Als er in het vak UW BANKREKENING geen rekeningnummer vermeld is, als de vermelde gegevens niet correct zijn of als u uw teruggaven voortaan op een andere rekening wil laten overschrijven, vul dan hieronder de houder(s), het IBAN-rekeningnummer en de BIC-code in van de rekening (in België of in het buitenland) waarop uw teruggaven voortaan en tot herroeping mogen worden overgeschreven. Houder(s) : (Vul het cijfer 1, 2, 3 of 4 in : 1 : de houder is een persoon die volgens de rood afgedrukte opmerking boven vak I, de linkerkolom moet invullen; 2 : de houder is een persoon die volgens de rood afgedrukte opmerking boven vak I, de rechterkolom moet invullen; 3 : de houders zijn twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke aangifte indienen; 4 : de houder is een mandataris, die u gerechtigd hebt om teruggaven te ontvangen) Nieuwe rekening : IBAN BIC (Het IBAN-rekeningnummer en de BIC-code zijn op de rekeninguittreksels terug te vinden of kunnen bij de bank worden nagevraagd) 2. Telefoonnummer waarop de belastingdienst u of uw mandataris kan bereiken :.../...

2 blz. 2 Vak II. - OPTIONELE REGULARISATIE Bent u een (zie de precieze omschrijving in de toelichting bij vak II) - sportbeoefenaar die inkomsten heeft verkregen uit een in België als zodanig verrichte werkzaamheid gedurende hoogstens 30 dagen, - een podiumkunstenaar, - een onderzoeker die persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen heeft verkregen, of - een vennoot of een lid van een burgerlijke vennootschap of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die winst of baten heeft verkregen die voortkomen uit een in België uitgeoefende werkzaamheid, dan kunt u er voor kiezen om deze aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) in te dienen. Die keuze moet u bevestigen door dit vakje aan te kruisen. Uw keuze is definitief, onherroepelijk en bindend (zie toelichting). Vak III. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. Kruis de passende vakjes aan of vul de gevraagde gegevens in 1. U was op : 1001 ongehuwd en niet wettelijk samenwonend 1002 gehuwd 1003 U bent in 2011 gehuwd en woonde sinds 2010 of vroeger, tot uw huwelijk, nog niet wettelijk samen met uw echtgenoot, 1004 wiens nettobestaansmiddelen in 2011 niet meer dan EUR bedroegen (*) 1005 wiens nettobestaansmiddelen in 2011 meer dan EUR bedroegen (*) 1006 wettelijk samenwonend 1007 U hebt in 2011 een verklaring afgelegd van wettelijke samenwoning met uw partner, 1008 wiens nettobestaansmiddelen in 2011 niet meer dan EUR bedroegen (*) 1009 wiens nettobestaansmiddelen in 2011 meer dan EUR bedroegen (*) 1010 weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde (ingevolge het overlijden van uw wettelijk samenwonende partner) 1011 Uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is overleden in Voor u en hem of haar : 1012 moet er één gemeenschappelijke aanslag worden gevestigd 1013 moeten er twee afzonderlijke aanslagen worden gevestigd 1014 uit de echt gescheiden of daarmee gelijkgesteld (ingevolge de beëindiging van de wettelijke samenwoning) 1015 De echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning vond plaats in van tafel en bed gescheiden 1017 De scheiding van tafel en bed vond plaats in feitelijk gescheiden 1019 De feitelijke scheiding vond plaats in Deze aangifte betreft : een gehuwde of wettelijk samenwonende persoon die als alleenstaande moet worden belast 1051 het betreft een gehuwde of wettelijk samenwonende man (of, bij gehuwden of wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht, de oudste echtgenoot of partner) die als alleenstaande moet worden belast 1052 het betreft een gehuwde of wettelijk samenwonende vrouw (of, bij gehuwden of wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht, de jongste echtgenoot of partner) die als alleenstaande moet worden belast 1022 een belastingplichtige die in 2011 overleden is en die op de datum van zijn of haar overlijden : 1023 gehuwd of wettelijk samenwonend was 1024 niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend was, maar in 2011 weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde (ingevolge het overlijden van zijn of haar wettelijk samenwonende partner) geworden was Voor de belastingplichtige en zijn of haar eerder in 2011 overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner : 1025 moet er één gemeenschappelijke aanslag worden gevestigd 1026 moeten er twee afzonderlijke aanslagen worden gevestigd 1027 niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend was, en die in 2011 ook geen weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde (ingevolge het overlijden van zijn of haar wettelijk samenwonende partner) geworden was 1028 een persoon met een zware handicap (*) (niet aankruisen indien u een gezamenlijke aangifte indient met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en u vrouw bent (koppels van verschillend geslacht) of de jongste bent (koppels van hetzelfde geslacht) - zie hieronder) 1029 een gehuwde of wettelijk samenwonende vrouw met een zware handicap (*)(koppels van verschillend geslacht) of een jongste echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met een zware handicap (koppels van hetzelfde geslacht) (alleen aankruisen indien u en uw echtgenoot of partner een gezamenlijke aangifte indienen) (Zie vervolg van vak III op de volgende blz.)

3 blz Gegevens met betrekking tot - een belastingplichtige (man of vrouw) die als alleenstaande wordt belast of - ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, de man (of, bij partners van hetzelfde geslacht, de oudste echtgenoot of partner) : Beroep uitgeoefend in 2011 Naam Voornaam Geboortedatum in België in het buitenland In België aan de sociale zekerheid onderworpen JA 1083 NEE 3.2. Gegevens met betrekking tot de gehuwde of wettelijk samenwonende vrouw (of, bij partners van hetzelfde geslacht, de jongste echtgenoot of partner) ingeval van een gemeenschappelijke aanslag : Beroep uitgeoefend in 2011 Naam Voornaam Geboortedatum in België in het buitenland In België aan de sociale zekerheid onderworpen JA 2083 NEE 4. Werkelijke verblijfplaats in 2011 : van tot Indien u meent tot één van de volgende categorieën niet-rijksinwoners te behoren, moet u het overeenstemmende vakje aankruisen (zie toelichting) : 1072 Niet-rijksinwoner met tehuis in België 1073 Met niet-rijksinwoner met tehuis in België gelijkgestelde 6. Indien u inwoner bent van één van de volgende landen, moet u het overeenstemmende vakje aankruisen (zie toelichting) : 1078 Frankrijk 1079 Nederland 1080 Luxemburg B. GEZINSLASTEN. (Vul het gevraagde aantal in tenzij het gelijk is aan 0) 1. a) Aantal kinderen die fiscaal volledig als te uwen laste kunnen worden beschouwd (*) : b) Aantal van de in 1, a) vermelde kinderen met een zware handicap : c) Aantal van de in 1, a) vermelde kinderen die op nog geen 3 jaar waren en voor wie u in vak VIII, 4 geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt : d) Aantal van de in 1, c) vermelde kinderen met een zware handicap : a) Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel moet worden toegekend aan de andere ouder wegens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen (*) : b) Aantal van de in 2, a) vermelde kinderen met een zware handicap : c) Aantal van de in 2, a) vermelde kinderen die op nog geen 3 jaar waren en voor wie u in vak VIII, 4 geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt : d) Aantal van de in 2, c) vermelde kinderen met een zware handicap : a) Aantal kinderen die fiscaal ten laste zijn van de andere ouder, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel aan u moet worden toegekend wegens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen (*) : b) Aantal van de in 3, a) vermelde kinderen met een zware handicap : c) Aantal van de in 3, a) vermelde kinderen die op nog geen 3 jaar waren en voor wie u in vak VIII, 4 geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt : d) Aantal van de in 3, c) vermelde kinderen met een zware handicap : a) Aantal ouders, grootouders, overgrootouders, broers en zusters van 65 jaar of ouder die fiscaal als te uwen laste kunnen worden beschouwd (*) : b) Aantal van de in 4, a) vermelde personen met een zware handicap : a) Aantal andere personen die fiscaal als te uwen laste kunnen worden beschouwd (noch uzelf, noch uw echtgenoot, noch uw samenwonende partner meetellen!) (*) : b) Aantal van de in 5, a) vermelde personen met een zware handicap : Vul hierna de naam, voornaam en geboortedatum in van de personen die u hiervoor hebt vermeld in B1 tot B5. Deel eveneens mee tegenover welke code ze werden vermeld : Naam Voornaam Geboortedatum Code

4 blz. 4 A. BELASTBARE INKOMSTEN. Vak IV. - INKOMSTEN VAN IN BELGIË GELEGEN ONROERENDE GOEDEREN. 1. Eigen woning die u zelf betrekt (of gedeelte ervan dat u zelf betrekt) of die u om beroeps- of sociale redenen niet zelf betrekt : Opgelet : deze rubriek alleen invullen in de omstandigheden vermeld in de toelichting (zie Belangrijke opmerking bij deze rubriek)! a) K.I. dat aan de onroerende voorheffing onderworpen is : K.I b) K.I. dat niet aan de onroerende voorheffing onderworpen is : K.I c) Maximale aantal kinderen dat op 1 januari van enig vorig jaar te uwen laste was en met u in deze woning samenwoonde : Onroerende goederen die u voor uw beroep gebruikt : K.I Gebouwen die u niet verhuurt, die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken, of die u, met het oog op het ter beschikking stellen ervan als woning aan natuurlijke personen, verhuurt aan rechtspersonen die geen K.I. 4. Gronden, materieel en outillering die u niet verhuurt of die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep K.I. 5. Onroerende goederen die u overeenkomstig de K.I. 6. Onroerende goederen die u verhuurt in andere omstandigheden dan die waarvan sprake in de nrs. 3 tot 5 hierboven : a) gebouwen : K.I. Brutohuur vennootschappen zijn : gebruiken : pachtwetgeving verhuurt voor land- of tuinbouwdoeleinden : In nr. 6, a vermeld K.I. van uw eigen woning die u om beroeps- of sociale redenen niet zelf betrekt : b) gronden : c) materieel en outilering : NIET GEINDEXEERD K.I. Brutohuur K.I. Brutohuur Bedragen die u hebt verkregen bij de vestiging of de overdracht van een recht van erfpacht of van opstal, of van een gelijkaardig onroerend recht : B. BETAALDE ERFPACHT- OF OPSTALVERGOEDINGEN OF GELIJKAARDIGE VERGOEDINGEN : Naam, voornaam en adres van de genieter :...

5 blz. 5 Vak V. - WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN. A. GEWONE BEZOLDIGINGEN. 1. Wedden, lonen, enz. (andere dan bedoeld in 13, a en 14, a) : a) volgens fiches : (250)... (250)... (250)... (250)... (250)... (250)... b) die niet op een fiche zijn vermeld : 1 vakantiegeld (nettobedrag + bedrijfsvoorheffing) : voordelen van alle aard : andere : Terugname van belastingvermindering voor werkgeversaandelen : Totaal van de rubrieken 1 en 2 : Aandelenopties die zijn toegekend : a) in 2011 : b) van 1999 tot 2010 : bedrag dat in 2011 belastbaar wordt : Vervroegd vakantiegeld (ander dan bedoeld in 13, b en 14, b) : Achterstallen (andere dan bedoeld in 13, c en 14, c) : Opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in 13, d en 14, d) : Inschakelingsvergoedingen : Bezoldigingen van december 2011 (overheid) : Terugbetaling woon-werkverkeer : a) totaal bedrag : b) vrijstelling : Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen : a) gewone : b) achterstallen : c) vrijstelling : Werkgeverstussenkomsten m.b.t. een privé-pc : a) totale bedrag van de tussenkomsten : b) vrijstelling : Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten verkregen : a) wedden, lonen, enz. : b) vervroegd vakantiegeld : c) achterstallen : d) opzeggingsvergoedingen : Door scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, en door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkregen : a) wedden, lonen, enz. : b) vervroegd vakantiegeld : c) achterstallen : d) opzeggingsvergoedingen : Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen door een erkend huisarts om zich te vestigen in een prioritaire zone : Forfait voor verre verplaatsingen : Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen : Andere beroepskosten (enkel invullen indien u geen toepassing van het wettelijke forfait wenst) : B. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN. 1. Uitkeringen zonder anciënniteitstoeslag : a) gewone uitkeringen (wettelijke en aanvullende) : b) aanvullende uitkeringen van december 2011 (overheid) : c) achterstallen : Uitkeringen met anciënniteitstoeslag : a) gewone uitkeringen (wettelijke) : b) achterstallen : C. WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT. 1. Gewone uitkeringen : Uitkeringen van december 2011 (overheid) : Achterstallen : D. VERVANGINGSINKOMSTEN. 1. Aanvullende vergoedingen betaald door een gewezen werkgever krachtens een CAO of een individuele overeenkomst : a) met een clausule van doorbetaling bij werkhervatting : 1 gewone vergoedingen : vergoedingen van december 2011 (overheid) : achterstallen : (Zie vervolg van vak V op de volgende blz.)

6 blz. 6 b) zonder clausule van doorbetaling bij werkhervatting : 1 gewone vergoedingen : vergoedingen van december 2011 (overheid) : achterstallen : Hebt u na uw ontslag bij bovenbedoelde werkgever, maar vóór het werk hervat bij een andere werkgever of als 1297 Ja 2297 Ja zelfstandige? 1298 Neen 2298 Neen 2. Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen : Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval (wettelijke en aanvullende) : Andere : Onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen van december 2011 (overheid) : Achterstallen van onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen : E. BRUGPENSIOENEN. 1. Wettelijke werkloosheidsuitkeringen : a) gewone uitkeringen : b) achterstallen : Aanvullende vergoedingen : a) gewone vergoedingen : b) vergoedingen van december 2011 (overheid) : c) achterstallen : F. INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN. 1. Gewone bijdragen en premies : Bijdragen en premies voor individuele voortzetting : G. OVERUREN DIE RECHT GEVEN OP EEN OVERWERKTOESLAG. 1. Totale aantal werkelijk gepresteerde overuren : Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor overuren die recht geven op een belastingvermindering : a) van 66,81 pct. : b) van 57,75 pct. : H. BEDRIJFSVOORHEFFING. 1. Volgens fiches : (286)... (286)... (286)... (286)... (286)... (286) Op het vakantiegeld vermeld in A, 1, b, 1 : Totaal van de rubrieken 1 en 2 : I. INHOUDINGEN VOOR DE BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID : J. NAAM OF BENAMING VAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN (zie fiches). Vermeld ook het adres indien geen fiches zijn opgemaakt. Periode waarop de inkomsten betrekking hebben... van... tot van... tot... (partner)... van... tot van... tot... K. WERKBONUS : L. WERKHERVATTINGSLOON. Indien u in D, 1, a en/of E, 2 aanvullende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever het werk hebt hervat bij één of meer nieuwe werkgevers, vermeld dan hier het loon (A, 1 + A, 4 + A, 10, a + A, 12, a - A, 10, b - A, 12, b) dat u van die nieuwe werkgever(s) hebt verkregen : M. ROERENDE VOORHEFFING OP IN A, 1 OF A, 6 VERMELDE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN, NABURIGE RECHTEN EN WETTELIJKE EN VERPLICHTE LICENTIES : N. HELPENDE GEZINSLEDEN VAN ZELFSTANDIGEN. code bedrag Vermeld hiernaast de code waaronder de inkomsten als helpend gezinslid van een zelfstandige zijn aangegeven (b.v. 1250) en het bedrag. Vermeld op de laatste regel het beroep van de zelfstandige. beroep O. AANDELENOPTIES. Toegekend vanaf en overgedragen in de loop van 2011 : Ja Ja P. WERKGEVERSAANDELEN. In mijn bezit Effecten In mijn bezit Indien u in de jaren 2007 tot 2010 werkgeversaandelen hebt ver- op aangekocht op kregen waarvoor een belastingvermindering werd verleend, kruis de Ja Neen 2007 Ja Neen passende vakjes aan : Ja Neen 2008 Ja Neen Ja Neen 2009 Ja Neen Ja Neen 2010 Ja Neen

7 blz. 7 A. PENSIOENEN (uitgezonderd brugpensioenen). 1. Andere dan de onder 2 en 3 bedoelde pensioenen. Vak VI. - PENSIOENEN. a) Wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (228)... (228)... : (228)... (228)... b) Totaal van rubriek a : c) Achterstallen van onder a bedoelde wettelijke pensioenen : d) Overlevingspensioenen : e) Achterstallen van overlevingspensioenen : f) Andere pensioenen, renten (uitgezonderd omzettingsrenten) en als zodanig geldende kapitalen, afkoopwaarden, enz., die gezamenlijk belastbaar zijn : (211)... (211)... (211)... (211)... (211)... (211)... g) Totaal van rubriek f : h) Achterstallen van onder f bedoelde pensioenen, renten, enz. : i) Kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn : 1 tegen 33 pct. : tegen 16,5 pct. : a. gekapitaliseerde waarde van wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd : b. gekapitaliseerde waarde van overlevingspensioenen : c. andere : tegen 10 pct. : j) Omzettingsrenten van kapitalen en afkoopwaarden die zijn betaald of toegekend : 1 in 2011 : tijdens de jaren 1999 tot 2010 : Arbeidsongevallen en beroepsziekten (wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid). a) Uitkeringen, toelagen en renten (uitgezonderd omzettingsrenten) : b) Achterstallen van onder a bedoelde uitkeringen, enz. : c) Omzettingsrenten van kapitalen betaald of toegekend : 1 in 2011 : tijdens de jaren 1999 tot 2010 : Pensioensparen. a) Pensioenen, renten, spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die gezamenlijk belastbaar zijn : b) Spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn : 1 tegen 33 pct. : tegen 16,5 pct. : tegen 10 pct. : Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen : B. BEDRIJFSVOORHEFFING. 1. Volgens fiches : (225)... (225)... (225)... (225)... (225)... (225) Totaal van rubriek 1 : C. NAAM OF BENAMING VAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN (zie fiches). Vermeld ook het adres indien geen fiches zijn opgemaakt. Periode waarop de inkomsten betrekking hebben... van... tot van... tot... (partner)... van... tot van... tot...

8 blz Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen, toegekend aan onderzoekers : Vak VII. - DIVERSE INKOMSTEN. a) brutobedrag : b) bedrijfsvoorheffing : Belastbaar bedrag van de meerwaarden op aandelen, verwezenlijkt buiten het normale beheer van een privévermogen : Belastbaar bedrag van de meerwaarden, verwezenlijkt ter gelegenheid van de gehele of gedeeltelijke overdracht van belangrijke deelnemingen aan rechtspersonen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte : Vak VIII. - VORIGE VERLIEZEN EN AFTREKBARE BESTEDINGEN. 1. Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken : a) betreffende een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende werkzaamheid : b) andere : Onderhoudsuitkeringen (werkelijk betaald bedrag) : a) betaald aan rijksinwoners (*) : 1) verschuldigd door u zelf : ) verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen : b) betaald : - aan rijksinwoners door inwoners van Nederland, Luxemburg of Frankrijk die niet behoren tot één van de twee categorieën van niet-rijksinwoners zoals is bedoeld in vak III, A, 5; - aan niet-rijksinwoners, door inwoners van Nederland, Luxemburg of Frankrijk : 1) verschuldigd door u zelf : ) verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen : c) naam, voornaam en adres van de genieter(s) : Giften (*) : Benaming en adres van de begiftigde instelling(en) : Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen (*) : Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van Monumenten en Landschappen of een gelijkwaardige wetgeving in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (*) : Bezoldigingen van een huisbediende (*) :

9 Vak IX. - INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN LENINGEN EN PREMIES VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN DIE RECHT GEVEN OP EEN BELASTINGVOORDEEL. A. INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN HYPOTHECAIRE LENINGEN GESLOTEN VANAF DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE AFTREK VOOR ENIGE WONING (*) : Was de woning waarvoor de lening is aangegaan, op nog steeds uw enige woning? 1374 Ja 1375 Neen 2374 Ja 2375 Neen Aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de lening : B. PREMIES VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN GESLO- TEN VANAF DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE AF- TREK VOOR ENIGE WONING (*) : nr. contract naam van de verzekeringsinstelling C. ANDERE DAN DE IN A (*) BEDOELDE INTERESTEN : 1. (*) van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na en (in principe) vóór zijn gesloten om in België : - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met heffing van de BTW te verwerven : uw enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning geheel of gedeeltelijk te vernieuwen : Datum van de lening (dag, maand, jaar) : 1140 l......l......l l 2140 l......l......l l Bedrag van de lening : Aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening : Datum van ingebruikneming van de nieuwe woning of van de voltooiing van de vernieuwingswerken (dag, maand, jaar) : 1144 l......l......l l 2144 l......l......l l Totale kostprijs van de vernieuwingswerken (BTW inbegrepen) : Uw aandeel in de woning : 1148.,.. pct ,.. pct. Aandeel in de woning, van personen die de lening samen met u hebben aangegaan : 1149.,.. pct ,.. pct. Betreft het een woning van beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden, die voor beiden de enige woning is? 1136 Ja 1137 Neen 2. van leningen gesloten vanaf ter financiering van energiebesparende uitgaven : van niet onder 1 of 2 hiervoor bedoelde leningen die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden : D. KAPITAALAFLOSSINGEN VAN HYPOTHECAIRE LENINGEN AAN- GEGAAN VOOR HET VERWERVEN OF (VER)BOUWEN VAN EEN WONING (*) : 1. die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen : a) leningen gesloten vanaf : b) leningen gesloten vóór met betrekking tot : 1 een sociale woning : 2 een middelgrote woning : 2. die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen : a) leningen gesloten vanaf : b) leningen gesloten vóór met betrekking tot : 1 een sociale woning : 2 een middelgrote woning : E. PREMIES VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN : 1. die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen : a) contracten gesloten vanaf : b) contracten gesloten vóór : 2. die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen : blz a) contracten gesloten vanaf : b) contracten gesloten vóór : nr. contract naam van de verzekeringsinstelling

10 blz. 10 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN. A. BETALINGEN VOOR PENSIOENSPAREN : B. STORTINGEN VOOR HET VERWERVEN VAN NIEUWE KAPITAALAAN- DELEN VAN EEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE GEVES- TIGDE VENNOOTSCHAP WAARIN U WERKNEMER BENT OF WAAR- VAN UW VENNNOOTSCHAP-WERKGEEFSTER EEN (KLEIN)DOCH- TERONDERNEMING IS (*) : C. BETALINGEN GEDAAN VOOR PRESTATIES IN HET KADER VAN PLAATSELIJKE WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAPPEN (PWA - CHEQUES) : D. BETALINGEN GEDAAN VOOR PRESTATIES BETAALD MET DIENSTEN- CHEQUES : Hebt u in 2011 beroepsinkomsten verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld? (Steeds door beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden te beantwoorden!) E. (BELASTINGVERMINDERING VOOR) ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING. 1. Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna : 1380 Ja 2380 Ja 1381 Neen 2381 Neen a) uw aandeel in die woning : ,.. pct ,.. pct. b) uw in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken : 1 nog geen 5 jaar in gebruik genomen was : a. de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie : b. - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie - de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking : 2 5 jaar of langer in gebruik genomen was : a. - de vervanging of het onderhoud van stookketels (!) - de plaatsing van dubbele beglazing (!) - de isolatie van daken (!) - de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling (!) - een energie-audit van de woning (!) b. de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie : c. - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking : c) uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was : 1 - de vervanging of het onderhoud van stookketels (!) - de plaatsing van dubbele beglazing (!) - de isolatie van daken, muren en vloeren (!) - de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling (!) - een energie-audit van de woning (!) de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie : de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking d) uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was : 1 de isolatie van daken, muren en vloeren (!) : de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie : (Zie ook het vervolg van vak X op de volgende blz.)

11 blz. 11 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN - VERVOLG. 3 - de vervanging of het onderhoud van stookketels - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie - de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking - de plaatsing van dubbele beglazing - de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling - een energie-audit van de woning 2. Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen, lees aandachtig de toelichting en vermeld hierna : a) het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben : b) het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2012 aanspraak maakt en dat volgens de wet : 1 in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet (!) : niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet : (!) 3. Indien u de rubrieken 1, b), 2, a; 1, c), 1 ; 1, d), 1 of 2, b), 1 hiervoor hebt ingevuld, beantwoord dan ook de volgende vraag. Hebt u in 2011 beroepsinkomsten verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld? (Steeds door beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden te beantwoorden!) 1345 Ja 1346 Neen 2345 Ja 2346 Neen F. BELASTINGVERMINDERING VOOR : - LAGE ENERGIEWONINGEN : PASSIEFWONINGEN : NULENERGIEWONINGEN : G. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VER- NIEUWING VAN UW ENIGE EN SEDERT TEN MINSTE 15 JAAR IN GEBRUIK GENOMEN WONING, GELEGEN IN EEN ZONE VOOR POSITIEF GROOTSTEDELIJK BELEID : H. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VER- NIEUWING VAN EEN WONING VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR : I. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE BEVEI- LIGING TEGEN INBRAAK OF BRAND, VAN EEN WONING : 1. waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker bent : waarvan u huurder bent : J. BELASTINGVERMINDERING VOOR DE VERWERVING VAN AAN- DELEN VAN ERKENDE ONTWIKKELINGSFONDSEN : 1. belastingvermindering voor aandelen verworven in 2011 : terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2011 : K. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VER- WERVING VAN EEN NIEUWE ELEKTRISCHE : - PERSONENAUTO, AUTO VOOR DUBBEL GEBRUIK OF MINI- BUS : MOTORFIETS OF DRIEWIELER : - VIERWIELER : L. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE INSTAL- LATIE VAN EEN OPLAADPUNT VOOR ELEKTRISCHE VOERTUI- GEN AAN DE BUITENKANT VAN EEN WONING : Vak XI. - VOORAFBETALINGEN VOOR HET AANSLAGJAAR Totaal bedrag van de betalingen : 2. Refertenummer van het rekeninguittreksel :

12 blz. 12 Vak XII. - INKOMSTEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG EN BIJ DUBBELBELASTINGVERDRAG VRIJGESTELDE INKOMSTEN. BELANGRIJKE OPMERKING : In vak XII moet u de inkomsten van buitenlandse oorsprong en bij dubbelbelastingverdrag vrijgestelde inkomsten vermelden die u tijdens het kalenderjaar 2011 hebt verkregen (zie toelichting). Wanneer u geen inkomsten hebt verkregen, waarvan u wordt gevraagd ze in vak XII te vermelden (zie toelichting bij vak XII), kruist u hierna onder A.4 het betreffende vakje nihil aan. A. TOTALE INKOMSTEN 1. Beroepsinkomsten zonder vermeerdering (bezoldigingen van werknemers, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- of invaliditeitsuitkeringen, vervangingsinkomsten, pensioenen, ) Land(en) van oorsprong of desbetreffend dubbelbelastingverdrag Nettobedrag Beroepsinkomsten met vermeerdering (winst, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders) Land(en) van oorsprong of desbetreffend dubbelbelastingverdrag Nettobedrag Andere inkomsten (onroerende inkomsten, diverse inkomsten, ) Land(en) van oorsprong of desbetreffend dubbelbelastingverdrag Nettobedrag Indien u in 2011 geen inkomsten hebt verkregen, waarvan u wordt gevraagd ze in vak XII te vermelden, kruis dan het betreffende vakje hiernaast aan 1057 Nihil 2057 Nihil B. SPORTGERELATEERDE INKOMSTEN 1. Beroepsinkomsten zonder vermeerdering Vermeld hier het bedrag van de hiervoor onder A.1 (codes 1049 of 2049) opgenomen beroepsinkomsten die werden verkregen als sportbeoefenaar, of als scheidsrechter, opleider, trainer of begeleider voor Nettobedrag activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars Beroepsinkomsten met vermeerdering Vermeld hier het bedrag van de hiervoor onder A.2 (codes 1050 of 2050) opgenomen beroepsinkomsten die werden verkregen als sportbeoefenaar, of als scheidsrechter, opleider, trainer of begeleider voor Nettobedrag activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars Uw persoonsgegevens worden door de FOD Financiën verwerkt overeenkomstig de Wet van en de andere toepasselijke wetten. Bijkomende inlichtingen terzake vindt u op de voorlaatste blz. van de toelichting bij de aangifte. Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij dat deel 1 van deze aangifte oprecht en volledig is ingevuld. Aantal bijlagen :.... (datum) (Handtekening(en)) Personen die een gezamenlijke aangifte moeten indienen, moeten beiden het aangifteformulier ondertekenen.

AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011

AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb Repertoriumnummer :... VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Belastingdienst waarvan u afhangt :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna : Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting)

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... Opgelet: deze voorbereiding

Nadere informatie

een gehuwde of wettelijk samenwonende persoon die als alleenstaande moet worden belast

een gehuwde of wettelijk samenwonende persoon die als alleenstaande moet worden belast Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1 Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : 9928020). Repertoriumnummer :... 24846.07500 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N.

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) INDEX Aandelen: - aandelenopties: toegekend

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL1

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL1 Repertorlumnummer: Nationaal Nummer (N.N.): 1 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Flnanciên: 02571267 57... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte: VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Om u te helpen bij het invullen van deel 1 van de voorbereiding

Om u te helpen bij het invullen van deel 1 van de voorbereiding Toelichting Om u te helpen bij het invullen van deel 1 van de voorbereiding van uw aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2013 (inkomsten van het jaar 2012) INDEX Aandelen: - aandelenopties: toegekend

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding. in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016)

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding. in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) INHOUDSTAFEL ALGEMENE INLICHTINGEN 1

Nadere informatie

/#!#! !"#! $ %!"!&! ! " $ % &! ' % #(#)*+,%))!% % #& - &. # $"#!% & " "'(%&! & '#! )! &")!"!&"'(%! %!&!!")!%!!!&")!

/#!#! !#! $ %!!&! !  $ % &! ' % #(#)*+,%))!% % #& - &. # $#!% &  '(%&! & '#! )! &)!!&'(%! %!&!!)!%!!!&)! !"#! $!%!"#! $ %!"!&!! " ## $ % &! ' % #(#)*+%))!% #' % #& - &. # $"#!% & " "'(%&! & '#! )! &")!"!&"'(%! %!&!!")!%!!!&")! *+' ')!))!)&& &!'&!"!)!"!&# &!"!*-! ''(%&! "!! &#! "!"&&!! %&!!!+&. )') )!)&& &!!!)!!"&(((*/&0&*%!0%&#!!!

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015)

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) INDEX Aandelen: - aandelenopties: toegekend van 1999 tot 2014 21 toegekend

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016)

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) INHOUDSTAFEL ALGEMENE INLICHTINGEN 1 Vak I. - BANKREKENING, TELEFOONNUMMER(S)

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2011

Aangifte Personenbelasting AJ 2011 Aangifte Personenbelasting AJ 2011 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Voorstel van aanslag AJ 2010 Voorstel van vereenvoudigde aangifte AJ 2011 4.464 dossiers 724.156 dossiers 2 Voor wie?

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 VOORALEER U START! Houd uw mailbox zeker in de gaten. Zéér binnenkort ontvangt u een bericht dat de versie voor het indienen van de aangiften via Tax-on-web

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2011

Aangifte Personenbelasting AJ 2011 Aangifte Personenbelasting AJ 2011 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Voorstel van aanslag AJ 2010 Voorstel van vereenvoudigde aangifte AJ 2011 4.464 dossiers 724.156 dossiers 2 Voor wie?

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Inhoudelijke wijzigingen Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aj. 2011. Het berekeningsprogramma

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

1. Persoonlijke Informatie

1. Persoonlijke Informatie V R A G E N L I J S T B E L G I S C H E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R B L I J F H O U D E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 L U C H T S C H I P L A A N 8 1 1 7 0 B R U S S E L W W W. T A X

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be FISCALE FICHES 2013 Bijwerking van 05-04-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2011 Bijwerking van 22-03-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017 Antwerpen, 8 november 2017 Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B 1 2000 Antwerpen Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr.: Nationaal nummer: Artikelnummer:

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 ECOWONE_DO_11001.book Page 5 Thursday, June 16, 2011 11:14 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 1. Voorwaarden 11 1.1. Kredietnemer 11 1.2. Kredietgever 13 1.3. Type lening

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2012 Bijwerking van 25-04-2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015 VOORALEER U START! Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015 De zesde staatshervorming, met de opsplitsing tussen de federale en gewestelijke personenbelasting, heeft gezorgd voor een ommekeer

Nadere informatie

niet-inwoners (natuurlijke personen)

niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie