VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren"

Transcriptie

1 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : ). Repertoriumnummer : Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) : Belastingdienst waarvan u afhangt :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/ PERSONENBELASTING Aanslagjaar Inkomsten van het jaar 2009 DEEL 1 Deze voorbereiding is uitsluitend voor u bestemd en mag derhalve niet aan de administratie worden teruggezonden als geldige aangifte. Aanbevelingen * * * a) Vul eerst deze voorbereiding in. U kunt er vrij berekeningen of vermeldingen (verwijzingen naar bescheiden) in aanbrengen, die u later zullen in staat stellen - indien nodig - de aangegeven cijfers gemakkelijker weder samen te stellen of er dadelijk de oorsprong van terug te vinden. b) Breng daarna de gegevens uit de voorbereiding over op de eigenlijke aangifte. Breng eerst de gegevens van vak I van de voorbereiding over in het gelijknamige vak op de voorpagina van die aangifte. Breng vervolgens de bedragen en andere gegevens die u in de voorbereiding tegenover voorgedrukte codes bestaande uit 6 cijfers (bv ) hebt ingevuld, samen met die codes over op de binnenzijde van de aangifte. Breng ten slotte de gegevens waarvoor in de voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak IV, rubrieken M en N, vak VI, rubriek 4, enz.) over in de overeenstemmende vakken en rubrieken op de achterpagina van de aangifte. c) Vermeld bovenaan deze voorbereiding tevens uw repertoriumnummer (zie het nr. bovenaan links op de voorpagina van de aangifte) en uw nationaal nummer (dat op de voorpagina van de aangifte onder uw adres is vermeld), teneinde deze nummers kenbaar te kunnen maken bij briefwisseling of telefonisch contact met de belastingdienst. d) Vermeld op deze voorbereiding eveneens de contactgegevens (adres, telefoonnummer, openingsuren) van het centrale taxatiekantoor of de controle der belastingen waarvan u afhangt. Die gegevens zijn op de voorpagina van de aangifte vermeld. e) Bewaar deze voorbereiding die u later van bijzonder nut kan zijn : - indien de belastingdienst u om uitleg vraagt of indien u het nodig acht een bezwaarschrift in te dienen; - om uw aangifte van het volgend aanslagjaar in te vullen. Bij ontvangst van uw aanslagbiljet zult u het detail ontvangen van de vaststelling van uw belastbaar inkomen alsook van de berekening van uw aanslag. Zo zult u de verrichtingen gedaan door de administratie kunnen volgen. VAKKEN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE IN TE VULLEN (lees eerst aandachtig de toelichting)! Opgelet! Waar 2 kolommen zijn voorzien, moeten personen die alleen een aangifte indienen, steeds de linkerkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de oudste in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom invullen. Vak I. - WIJZIGING OF EERSTE MEDEDELING VAN UW BANKREKENING - TELEFOONNUMMER. 1. In vak I van uw aangifte zijn uw huidig door de administratie gekend internationaal rekeningnummer (IBAN) en de bijhorende identificatiecode van uw bank (BIC) vermeld. Eventuele teruggaven van inkomstenbelastingen, voorheffingen, voorafbetalingen en verkeersbelasting kunnen op dat rekeningnummer worden overgeschreven. WENST U DAT REKENINGNUMMER VERDER TE GEBRUIKEN, VUL DAN DE VAKJES HIERONDER NIET IN! Indien in vak I van uw aangifte geen rekeningnummer vermeld is, indien het vermelde nummer niet (meer) correct is of indien u een andere rekening wenst te gebruiken, duid dan hieronder de houder(s) aan en vermeld het IBAN-rekeningnummer en de BIC-code van de rekening op uw naam (in België of in het buitenland) waarop teruggaven voortaan en tot herroeping mogen worden overgeschreven. Houder(s) : (Vul 1, 2 of 3 in : Nr (deel 1) 1 : de houder is een persoon die volgens de rood afgedrukte opmerking hierboven, de linkerkolom moet invullen; 2 : de houder is een persoon die volgens de rood afgedrukte opmerking hierboven, de rechterkolom moet invullen; 3 : de houders zijn twee echtgenoten of wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke aangifte indienen) Nieuwe rekening : IBAN BIC (Uw IBAN-rekeningnummer en BIC-code zijn op uw rekeninguittreksels terug te vinden of kunnen bij uw bank worden nagevraagd). 2. Telefoonnummer waarop de belastingdienst u kan bereiken : /

2 blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebben) 1. U was op : " ongehuwd en niet wettelijk samenwonend " gehuwd " U bent in 2009 gehuwd en woonde sinds 2008 of vroeger, tot uw huwelijk, nog niet wettelijk samen met uw echtgenoot, wiens nettobestaansmiddelen in 2009 : " EUR of minder bedroegen " meer dan EUR bedroegen " wettelijk samenwonend " U hebt in 2009 een verklaring afgelegd van wettelijke samenwoning met uw partner, wiens nettobestaansmiddelen in 2009 : " EUR of minder bedroegen " meer dan EUR bedroegen " weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde (ingevolge het overlijden van uw wettelijk samenwonende partner) " Uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is overleden in 2009 Voor u en hem of haar : " dient er één gemeenschappelijke aanslag te worden gevestigd " dienen er twee afzonderlijke aanslagen te worden gevestigd " uit de echt gescheiden of daarmee gelijkgesteld (ingevolge de beëindiging van de wettelijke samenwoning) " De echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning vond plaats in " van tafel en bed gescheiden " De scheiding van tafel en bed vond plaats in " feitelijk gescheiden " De feitelijke scheiding vond plaats in Deze aangifte betreft : " een gehuwde of wettelijk samenwonende persoon die, als ambtenaar, ander personeelslid of gepensioneerde van een internationale organisatie, in 2009 meer dan EUR beroepsinkomsten heeft verkregen die bij overeenkomst vrijgesteld zijn en niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten " de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van zulke ambtenaar, enz. van een internationale organisatie " een belastingplichtige die in 2009 overleden is en die op de datum van zijn of haar overlijden : " gehuwd of wettelijk samenwonend was " niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend was, maar in 2009 weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde (ingevolge het overlijden van zijn of haar wettelijk samenwonende partner) geworden was Voor de belastingplichtige en zijn of haar eerder in 2009 overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner : " dient er één gemeenschappelijke aanslag te worden gevestigd " dienen er twee afzonderlijke aanslagen te worden gevestigd " niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend was, en die in 2009 ook geen weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde (ingevolge het overlijden van zijn of haar wettelijk samenwonende partner) geworden was " een persoon met een zware handicap (niet aankruisen indien u een gezamenlijke aangifte indient met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en u vrouw bent (koppels van verschillend geslacht) of de jongste bent (koppels van hetzelfde geslacht) - zie hieronder) " een gehuwde of wettelijk samenwonende vrouw met een zware handicap (koppels van verschillend geslacht) of een jongste echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met een zware handicap (koppels van hetzelfde geslacht) (alleen aankruisen indien u en uw echtgenoot of partner een gezamenlijke aangifte indienen) B. GEZINSLASTEN. (Vul het gevraagde aantal in tenzij het gelijk is aan 0) 1. a) Aantal kinderen die fiscaal volledig als te uwen laste kunnen worden beschouwd : b) Aantal van de in 1, a) vermelde kinderen met een zware handicap : c) Aantal van de in 1, a) vermelde kinderen die op nog geen 3 jaar waren en voor wie u in vak VII, 4 geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt : d) Aantal van de in 1, c) vermelde kinderen met een zware handicap : a) Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel moet worden toegekend aan de andere ouder wegens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen : b) Aantal van de in 2, a) vermelde kinderen met een zware handicap : c) Aantal van de in 2, a) vermelde kinderen die op nog geen 3 jaar waren en voor wie u in vak VII, 4 geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt : d) Aantal van de in 2, c) vermelde kinderen met een zware handicap : a) Aantal kinderen die fiscaal ten laste zijn van de andere ouder, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel aan u moet worden toegekend wegens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen : b) Aantal van de in 3, a) vermelde kinderen met een zware handicap : c) Aantal van de in 3, a) vermelde kinderen die op nog geen 3 jaar waren en voor wie u in vak VII, 4 geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt : d) Aantal van de in 3, c) vermelde kinderen met een zware handicap :

3 4. a) Aantal ouders, grootouders, overgrootouders, broers en zusters van 65 jaar of ouder die fiscaal als te uwen laste kunnen worden beschouwd : b) Aantal van de in 4, a) vermelde personen met een zware handicap : a) Aantal andere personen die fiscaal als te uwen laste kunnen worden beschouwd (noch uzelf, noch uw echtgenoot, noch uw samenwonende partner meetellen!) : b) Aantal van de in 5, a) vermelde personen met een zware handicap : A. BELGISCHE INKOMSTEN. Vak III. - INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN. NIET GEINDEXEERD 1. Eigen woning die u zelf betrekt (of gedeelte ervan dat u zelf betrekt) of die u om beroeps- of sociale redenen niet zelf betrekt :! Opgelet : deze rubriek alleen invullen in de omstandigheden vermeld in de toelichting (zie Belangrijke opmerking bij deze rubriek)! a) K.I. dat aan de onroerende voorheffing onderworpen is : K.I , b) K.I. dat niet aan de onroerende voorheffing onderworpen is : K.I c) Maximale aantal kinderen dat op 1 januari van enig vorig jaar te uwen laste was en met u in deze woning samenwoonde : Onroerende goederen die u voor uw beroep gebruikt : K.I , Gebouwen die u niet verhuurt, die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken, of die u, met het oog op het ter beschikking stellen ervan als woning aan natuurlijke personen, verhuurt aan rechtspersonen die geen vennootschappen zijn : Gronden, materieel en outillering die u niet verhuurt of die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken : K.I Onroerende goederen die u overeenkomstig de pachtwetgeving K.I. 6. Onroerende goederen die u verhuurt in andere omstandigheden dan die waarvan sprake in de nrs. 3 tot 5 hierboven : verhuurt voor land- of tuinbouwdoeleinden : a) gebouwen : K.I Brutohuur In nr. 6, a vermeld K.I. van uw eigen woning die u om beroeps- of sociale redenen niet zelf betrekt : b) gronden : K.I Brutohuur c) materieel en outillering : K.I Brutohuur Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal, of van een gelijkaardig onroerend recht : B. BUITENLANDSE INKOMSTEN. 1. Onroerende goederen gelegen in een land waarmee België geen overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten. a) In de Europese Economische Ruimte gelegen eigen woning die u zelf betrekt (of gedeelte ervan dat u zelf betrekt) of die u om beroeps- of sociale redenen niet zelf betrekt :! Opgelet : deze rubriek alleen invullen in de omstandigheden vermeld in de toelichting (zie Belangrijke opmerking bij deze rubriek)! K.I. blz Brutohuur/waarde Maximale aantal kinderen dat op 1 januari van enig vorig jaar te uwen laste was en met u in deze woning samenwoonde : b) Niet voor uw beroep gebruikte gebouwen (andere dan de onder a bedoelde woning), materieel en outillering : Brutohuur/waarde c) Niet voor uw beroep gebruikte gronden : Brutohuur/waarde d) Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal, of van een gelijkaardig onroerend recht : Onroerende goederen gelegen in een land waarmee België een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten. a) In de Europese Economische Ruimte gelegen eigen woning die u zelf betrekt (of gedeelte ervan dat u zelf betrekt) of die u om beroeps- of sociale redenen niet zelf betrekt :! Opgelet : deze rubriek alleen invullen in de omstandigheden vermeld in de toelichting (zie Belangrijke opmerking bij deze rubriek)! Brutohuur/waarde Maximale aantal kinderen dat op 1 januari van enig vorig jaar te uwen laste was en met u in deze woning samenwoonde : b) Niet voor uw beroep gebruikte gebouwen (andere dan de onder a bedoelde woning), materieel en outillering : Brutohuur/waarde (Zie vervolg van vak III op de volgende blz.)

4 blz. 4 Vak III. - INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN - VERVOLG. c) Niet voor uw beroep gebruikte gronden : Brutohuur/waarde d) Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal, of van een gelijkaardig onroerend recht : C. BETAALDE ERFPACHT- OF OPSTALVERGOEDINGEN OF GELIJKAARDIGE VERGOEDINGEN Naam, voornaam en adres van de genieter :... Vak IV. - WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN BRUGPENSIOENEN. A. GEWONE BEZOLDIGINGEN. 1. Wedden, lonen, enz. (andere dan bedoeld in 13, a en 14, a) : a) volgens fiches : (250) ,94 (250) ,26 (250)... (250)... (250)... (250)... b) die niet op een fiche zijn vermeld : 1 vakantiegeld (nettobedrag + bedrijfsvoorheffing) : voordelen van alle aard : andere : Terugname van belastingvermindering voor werkgeversaandelen : Totaal van de rubrieken 1 en 2 : , ,26 4. Aandelenopties die zijn toegekend : a) in 2009 : b) van 1999 tot 2008 : bedrag dat in 2009 belastbaar wordt : Vervroegd vakantiegeld (ander dan bedoeld in 13, b en 14, b) : Achterstallen (andere dan bedoeld in 13, c en 14, c) : Opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in 13, d en 14, d) : Inschakelingsvergoedingen : Door een openbare overheid betaalde bezoldigingen van december die in 2009 voor het eerst in dezelfde maand zijn betaald : Terugbetaling woon-werkverkeer : a) totaal bedrag : ,83 b) vrijstelling : , Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen : a) gewone : Werkgeverstussenkomsten m.b.t. een privé-pc : b) achterstallen : c) vrijstelling : a) totale bedrag van de tussenkomsten : b) vrijstelling : Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten verkregen : a) wedden, lonen, enz. : b) vervroegd vakantiegeld : c) achterstallen : d) opzeggingsvergoedingen : Door scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, en door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkregen : a) wedden, lonen, enz. : b) vervroegd vakantiegeld : c) achterstallen : d) opzeggingsvergoedingen : Forfait voor verre verplaatsingen : Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen : Andere beroepskosten (enkel invullen indien u geen toepassing van het wettelijke forfait wenst) : B. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN. 1. Uitkeringen zonder anciënniteitstoeslag : a) wettelijke en aanvullende uitkeringen : b) achterstallen : Uitkeringen met anciënniteitstoeslag : a) wettelijke uitkeringen : b) achterstallen : C. WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT. 1. Wettelijke uitkeringen : ,80 2. Achterstallen :

5 blz. 5 D. VERVANGINGSINKOMSTEN. 1. Aanvullende vergoedingen betaald door een gewezen werkgever krachtens een CAO of een individuele overeenkomst : a) met een clausule van doorbetaling bij werkhervatting : 1 gewone vergoedingen : achterstallen : b) zonder clausule van doorbetaling bij werkhervatting : 1 gewone vergoedingen : achterstallen : Hebt u na uw ontslag bij bovenbedoelde werkgever, maar vóór het werk hervat bij een andere werkgever of als zelfstandige? " Ja " Neen " Ja " Neen 2. Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen : Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval (wettelijke en aanvullende) : Andere : ,30 5. Achterstallen van onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen : E. BRUGPENSIOENEN. 1. Wettelijke werkloosheidsuitkeringen : a) gewone uitkeringen : b) achterstallen : Aanvullende vergoedingen : a) gewone vergoedingen : b) achterstallen : F. INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN. 1. Gewone bijdragen en premies : Bijdragen en premies voor individuele voortzetting : G. OVERUREN DIE RECHT GEVEN OP EEN OVERWERKTOESLAG. 1. Totale aantal werkelijk gepresteerde overuren : Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor overuren die recht geven op een belastingvermindering : a) van 66,81 pct. : b) van 57,75 pct. : H. BEDRIJFSVOORHEFFING. 1. Volgens fiches : (286) ,36 (286) ,84 (286)... (286)... 45,12 (286)... (286) ,96 2. Op het vakantiegeld vermeld in A, 1, b, 1 : Totaal van de rubrieken 1 en 2 : , ,17 I. INHOUDINGEN VOOR DE BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID : , ,60 J. OVERHEIDSPERSONEEL ZONDER ARBEIDSOVEREENKOMST : " Ja " Ja K. WERKHERVATTINGSLOON. Indien u in D, 1, a en/of E, 2 aanvullende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever het werk hebt hervat bij één of meer nieuwe werkgevers, vermeld dan hier het loon (A, 1 + A, 4 + A, 10, a + A, 12, a - A, 10, b - A, 12, b) dat u van die nieuwe werkgever(s) hebt verkregen : L. ROERENDE VOORHEFFING OP IN A, 1 OF A, 6 VERMELDE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN, NABURIGE RECHTEN EN WETTELIJKE EN VERPLICHTE LICENTIES : M. HELPENDE GEZINSLEDEN VAN ZELFSTANDIGEN. Vermeld de code waartegenover de inkomsten als helpend gezinslid van een zelfstandige zijn vermeld (bv ) en het bedrag. Code :... Bedrag : N. INKOMSTEN OF KOSTEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG. 1. Vermeld het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag van de in Frankrijk of Nederland verkregen bezoldigingen en uitkeringen vermeld onder A tot E die in die landen aan een sociale wetgeving voor werknemers of daarmee gelijkgestelden zijn onderworpen en die in België niet van belasting zijn vrijgesteld. Land :... Code :... Bedrag : Vermeld het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag van de andere dan de onder 1 bedoelde inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong die onder A tot E zijn vermeld. Land :... Code :... Bedrag :

6 blz. 6 A. PENSIOENEN (uitgezonderd brugpensioenen). 1. Andere dan de onder 2 en 3 bedoelde pensioenen. Vak V. - PENSIOENEN. a) Wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (228)... (228)... : (228)... (228)... b) Totaal van rubriek a : c) Achterstallen van onder a bedoelde wettelijke pensioenen : d) Overlevingspensioenen : e) Achterstallen van overlevingspensioenen : f) Andere pensioenen, renten (uitgezonderd omzettingsrenten) en als zodanig geldende kapitalen, afkoopwaarden, enz., die gezamenlijk belastbaar zijn : (211)... (211)... (211)... (211)... (211)... (211)... g) Totaal van rubriek f : h) Achterstallen van onder f bedoelde pensioenen, renten, enz. : i) Kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn : 1 tegen 33 pct. : tegen 16,5 pct. : a. gekapitaliseerde waarde van wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd : b. gekapitaliseerde waarde van overlevingspensioenen : c. andere : tegen 10 pct. : j) Omzettingsrenten van kapitalen en afkoopwaarden die zijn betaald of toegekend : 1 in 2009 : tijdens de jaren 1997 tot 2008 : Arbeidsongevallen en beroepsziekten (wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid). a) Uitkeringen, toelagen en renten (uitgezonderd omzettingsrenten) : b) Achterstallen van onder a bedoelde uitkeringen, enz. : c) Omzettingsrenten van kapitalen betaald of toegekend : 1 in 2009 : tijdens de jaren 1997 tot 2008 : Pensioensparen. a) Pensioenen, renten, spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die gezamenlijk belastbaar zijn : b) Spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn : 1 tegen 33 pct. : tegen 16,5 pct. : tegen 10 pct. : Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen : B. BEDRIJFSVOORHEFFING. 1. Volgens fiches : (225)... (225)... (225)... (225)... (225)... (225) Totaal van rubriek 1 : C. INKOMSTEN OF KOSTEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG. Vermeld het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag van de hierboven vermelde inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong. Land :... Code :... Bedrag :

7 blz. 7 Vak VI. - ONTVANGEN ONDERHOUDSUITKERINGEN. 1. Niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag) : Uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht zijn toegekend : Gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag) : a) datum van toekenning van het kapitaal (dag, maand, jaar) : l......l......l l l......l......l l b) bedrag van het kapitaal : Schuldenaar(s) van de onder 1 tot 3 bedoelde onderhoudsuitkeringen (naam, voornaam en adres) : a) rijksinwoner(s) :... b) niet-rijksinwoner(s) :... Vak VII. - VORIGE VERLIEZEN EN AFTREKBARE BESTEDINGEN. 1. Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken : a) betreffende een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende werkzaamheid : b) andere : Onderhoudsuitkeringen (werkelijk betaald bedrag) : a) verschuldigd door u zelf : b) verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen : c) genieter(s) van de onder a en b bedoelde onderhoudsuitkeringen (naam, voornaam en adres) : Giften : a) aan universitaire instellingen van de Vlaamse of Franse Gemeenschap, erkende universitaire ziekenhuizen, koninklijke academiën, erkende instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of gelijkwaardige instellingen uit andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte : b) andere : Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar : Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van Monumenten en Landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte : Bijzondere bijdragen voor sociale zekerheid die, met betrekking tot de jaren 1982 tot 1988, in 2009 aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn betaald : Bezoldigingen van een huisbediende :

8 blz. 8 Vak VIII. - INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN LENINGEN EN PREMIES VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN DIE RECHT GEVEN OP EEN BELASTINGVOORDEEL. A. INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN HYPOTHECAIRE LENINGEN GESLOTEN VANAF DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE AFTREK VOOR ENIGE WONING : Was de woning waarvoor de lening is aangegaan, op nog steeds uw enige woning? " Ja " Neen " Ja " Neen Aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de lening : B. PREMIES VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN GESLOTEN VANAF DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE AFTREK VOOR ENIGE WONING : nr. contract naam van de verzekeringsinstelling C. ANDERE DAN DE IN A BEDOELDE INTERESTEN : 1. van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na en (in principe) vóór zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte : - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met heffing van de BTW te verwerven : uw enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning geheel of gedeeltelijk te vernieuwen : , Datum van de lening (dag, maand, jaar) : l......l......l l l......l......l l Bedrag van de lening : , Aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de lening : Datum van ingebruikneming van de nieuwe woning of van de voltooiing van de vernieuwingswerken (dag, maand, jaar) : l......l......l l l......l......l l Totale kostprijs van de vernieuwingswerken (BTW inbegrepen) : , Uw aandeel in de woning : ,.. 100,00 pct ,.. pct. Aandeel in de woning, van personen die de lening samen met u hebben aangegaan : ,.. 0,00 p ct. Betreft het een woning van beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden, die voor beiden de enige woning is? " Ja " Neen ,.. pct. 2. van leningen gesloten vanaf ter financiering van energiebesparende uitgaven : van niet onder 1 of 2 hierboven bedoelde leningen die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden : , D. KAPITAALAFLOSSINGEN VAN HYPOTHECAIRE LENINGEN AANGEGAAN VOOR HET VERWERVEN OF (VER)BOUWEN VAN EEN WONING : 1. die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen : a) leningen gesloten vanaf : , b) leningen gesloten vóór met betrekking tot : 1 een sociale woning : een middelgrote woning : die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen : a) leningen gesloten vanaf : b) leningen gesloten vóór met betrekking tot : 1 een sociale woning : een middelgrote woning : E. PREMIES VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN : 1. die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen : a) contracten gesloten vanaf : , b) contracten gesloten vóór : die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen : a) contracten gesloten vanaf : b) contracten gesloten vóór : nr. contract naam van de verzekeringsinstelling

9 blz. 9 Vak IX. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN. A. BETALINGEN VOOR PENSIOENSPAREN : , ,00 B. STORTINGEN VOOR HET VERWERVEN VAN NIEUWE KAPITAALAANDELEN VAN EEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE GEVESTIGDE VENNOOTSCHAP WAARIN U WERKNEMER BENT OF WAARVAN UW VENNNOOTSCHAP- WERKGEEFSTER EEN (KLEIN)DOCHTERONDERNEMING IS : C. BETALINGEN GEDAAN VOOR PRESTATIES IN HET KADER VAN PLAATSELIJKE WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAPPEN (PWA-CHEQUES) : D. BETALINGEN GEDAAN VOOR PRESTATIES BETAALD MET DIENSTENCHEQUES : , Hebt u in 2009 beroepsinkomsten verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten? (Steeds door beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden te beantwoorden!) E. IN HET KADER VAN GEREGISTREERDE WINWINLENINGEN UITGELEENDE OF TER BESCHIKKING GESTELDE BEDRAGEN : 1. die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering : totaal der uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen : " Ja " Neen " Ja " Neen a) op : b) op : die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering : bedrag van de hoofdsom dat in 2009 definitief verloren is gegaan : F. IN HET KADER VAN GEREGISTREERDE RENOVATIEOVEREEN- KOMSTEN TER BESCHIKKING GESTELDE BEDRAGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR BELASTINGVERMINDERING. Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen op : G. (BELASTINGVERMINDERING VOOR) ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING. 1. Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna : a) uw aandeel in die woning : ,.. 100,00 pct ,.. 0,00 pct. b) uw uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was : 1 de isolatie van daken, muren en vloeren (!) : de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie; - de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; 3 - de vervanging of het onderhoud van stookketels; - de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking; - de plaatsing van dubbele beglazing; - de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling; - een energie-audit van de woning; c) uw uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was : de isolatie van daken, muren en vloeren (!) : de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie : de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie : ,22 4 werken vermeld in rubriek 1, b, 3 hierboven : Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen, lees aandachtig de toelichting en vermeld hierna : a) het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben : b) het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2010 aanspraak maakt voor uw uitgaven voor : 1 de isolatie van daken, muren en vloeren (!) : werken vermeld in de rubrieken 1, b, 2 en 3 hierboven : (!) 3. Als u de rubrieken 1, b, 1, 1, c, 1 of 2, b, 1 hierboven hebt ingevuld, beantwoord dan ook de volgende vraag. Hebt u in 2009 beroepsinkomsten verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten? (Steeds door beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden te beantwoorden!) (Zie vervolg van vak IX op de volgende blz.) " Ja " Ja " Neen " Neen

10 blz. 10 Vak IX. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN - VERVOLG. H. BELASTINGVERMINDERING VOOR PASSIEFHUIZEN : I. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VENIEUWING VAN UW ENIGE EN SEDERT TEN MINSTE 15 JAAR IN GEBRUIK GENOMEN WONING, GELEGEN IN EEN ZONE VOOR POSITIEF GROOTSTEDELIJK BELEID : J. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VERNIEUWING VAN EEN WONING VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR : K. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE BEVEILIGING TEGEN INBRAAK OF BRAND, VAN EEN WONING : 1. waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker bent : waarvan u huurder bent : L. BELASTINGVERMINDERING VOOR DE VERWERVING VAN OBLIGATIES UITGEGEVEN DOOR HET STARTERSFONDS : M. BELASTINGVERMINDERING VOOR DE VERWERVING VAN OBLIGATIES UITGEGEVEN DOOR DE CAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE : Vak X. - BELASTINGKREDIET VOOR DE AANKOOP VAN EEN ERKEND PAKKET INTERNET VOOR IEDEREEN II Bedrag van het belastingkrediet : Vak XI. - VOORAFBETALINGEN VOOR HET AANSLAGJAAR Totaal bedrag van de betalingen : Bent u of is iemand van uw gezinsleden in 2009 op enig ogenblik titularis geweest van één of meer rekeningen bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling? Zo ja, vul hieronder de gevraagde gegevens in. Naam en voornaam van de titularis van de rekening Vak XII. - REKENINGEN IN HET BUITENLAND " Ja Land waar de rekening geopend was Indien u ook deel 2 van de aangifte indient, kruis het vakje hiernaast aan : " 4 10/07/2010, 14:54 Aantal toegevoegde bladen :. Datum :...! OPGELET! VERGEET NIET : - de gegevens die u hebt ingevuld in vak I van deze voorbereiding over te brengen op de voorpagina van uw eigenlijke aangifte; - de bedragen en andere gegevens die u in deze voorbereiding tegenover voorgedrukte codes van 6 cijfers (bv ) hebt ingevuld, samen met die codes over te brengen op de binnenzijde van uw eigenlijke aangifte; - de gegevens waarvoor in deze voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak IV, rubrieken M en N, vak VI, rubriek 4, enz.) over te brengen in de overeenstemmende vakken en rubrieken op de achterpagina van uw eigenlijke aangifte.

11 blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren PERSONENBELASTING Aanslagjaar Inkomsten van het jaar 2009 DEEL 2 VAKKEN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE IN TE VULLEN (lees eerst aandachtig de toelichting)! Opgelet! Waar 2 kolommen zijn voorzien, moeten personen die alleen een aangifte indienen, steeds de linkerkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de oudste in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom invullen. Vak XIII. - BEROEP EN ONDERNEMINGSNUMMER. 1. Beroep uitgeoefend in 2009 : Ondernemingsnummer : Vak XIV. - INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN. Nr (deel 2) A. INKOMSTEN VAN KAPITALEN VOOR AFTREK VAN DE INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN. 1. NIET VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN : a) met roerende voorheffing van 25 pct. : b) met roerende voorheffing van 15 pct. : c) met roerende voorheffing van 10 pct. : VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN : a) dividenden van door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschappen, coöperatieve participatievennootschappen uitgezonderd, waarop geen roerende voorheffing is geheven (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van 170 EUR) : 1 die belastbaar zijn tegen 25 pct. : die belastbaar zijn tegen 15 pct. : b) interesten en dividenden van erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk, waarop geen roerende voorheffing is geheven (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van 170 EUR) : 1 die belastbaar zijn tegen 25 pct. : die belastbaar zijn tegen 15 pct. : c) inkomsten van gewone Belgische spaardeposito's, waarop geen roerende voorheffing is geheven (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van EUR) : d) buitenlandse inkomsten, zonder roerende voorheffing, van gelddeposito's op zicht of van deposito's zonder termijn : e) buitenlandse dividenden zonder roerende voorheffing : 1 die belastbaar zijn tegen 25 pct. : die belastbaar zijn tegen 15 pct. : die belastbaar zijn tegen 10 pct. : f) andere inkomsten zonder roerende voorheffing : 1 die belastbaar zijn tegen 25 pct. : die belastbaar zijn tegen 15 pct. : (Zie vervolg van vak XIV op de volgende blz.)

12 blz. 12 Vak XIV. - INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN - VERVOLG. B. NETTO-INKOMEN VAN VERHURING, VERPACHTING, GEBRUIK OF CONCESSIE VAN ROERENDE GOEDEREN : 1. betreffende overeenkomsten gesloten vóór : betreffende overeenkomsten gesloten vanaf : C. INKOMSTEN BEGREPEN IN LIJFRENTEN OF TIJDELIJKE RENTEN : 1. betreffende overeenkomsten gesloten vóór : betreffende overeenkomsten gesloten vanaf : D. INKOMSTEN UIT DE CESSIE OF CONCESSIE VAN AUTEURSRECHTEN, NABURIGE RECHTEN EN WETTELIJKE EN VERPLICHTE LICENTIES. 1. NIET VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN : a) inkomsten (bruto) : b) kosten : c) roerende voorheffing : VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN : a) inkomsten (bruto) : b) kosten : E. INNINGS- EN BEWARINGSKOSTEN BETREFFENDE AANGEGEVEN INKOMSTEN : F. INKOMSTEN WAAROP EEN BIJZONDER AANSLAGSTELSEL VAN TOEPASSING IS. Indien u hierboven inkomsten hebt vermeld waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is, vermeld hierna het desbetreffende land, de code waartegenover ze zijn vermeld, alsmede het bedrag en de aard van die inkomsten : Land :... Code :... Bedrag :... Aard : A. DIVERSE INKOMSTEN VAN ROERENDE AARD. 1. NIET VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN. Vak XV. - DIVERSE INKOMSTEN. a) Loten van Belgische overheidsfondsen : b) Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, die door bemiddeling van een tussenpersoon in België met afhouding van de roerende voorheffing zijn geïnd of verkregen : 1 betreffende overeenkomsten gesloten vóór : betreffende overeenkomsten gesloten vanaf : c) Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke-zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf : 1 met roerende voorheffing van 25 pct. : met roerende voorheffing van 15 pct. : met roerende voorheffing van 10 pct. : VERPLICHT AAN TE GEVEN INKOMSTEN. a) Onderverhuring of overdracht van huur van al dan niet gemeubileerde onroerende goederen : 1 overeenkomsten gesloten vóór : a. inkomsten (bruto) : b. werkelijke kosten, met inbegrip van de door u betaalde huur en huurlasten : overeenkomsten gesloten vanaf : a. inkomsten (bruto) : b. werkelijke kosten, met inbegrip van de door u betaalde huur en huurlasten : b) Concessie van het recht om plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen : 1 overeenkomsten gesloten vóór : a. totaal van de verkregen bedragen en voordelen (bruto) : b. werkelijke kosten (alleen invullen indien u geen toepassing van het wettelijke forfait van 5 pct. wenst) : overeenkomsten gesloten vanaf : a. totaal van de verkregen bedragen en voordelen (bruto) : b. werkelijke kosten (alleen invullen indien u geen toepassing van het wettelijke forfait van 5 pct. wenst) :

13 blz. 13 c) Loten van effecten van leningen van buitenlandse oorsprong, die niet in België zijn geïnd : 1 betreffende overeenkomsten gesloten vóór : betreffende overeenkomsten gesloten vanaf : d) Ontvangen bedragen uit de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrechten : 1 betreffende overeenkomsten gesloten vóór : betreffende overeenkomsten gesloten vanaf : e) Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp zijn van een zakelijke-zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf , waarop geen roerende voorheffing is geheven, en : 1 die belastbaar zijn tegen 25 pct. : die belastbaar zijn tegen 15 pct. : die belastbaar zijn tegen 10 pct. : B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten (met inbegrip van meerwaarden op aandelen die, buiten het normale beheer van een privé-vermogen, zijn verwezenlijkt van 1 tot ) : a) brutobedrag : b) kosten : c) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige vijf jaren : d) indien onder a en b inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong begrepen zijn, vermeld hierna : Land :... Code :... Bedrag :... Belast in het buitenland? Ja Neen ! Ja! Neen 2. Prijzen, subsidies, renten of pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars : a) belastbaar bedrag : b) bedrijfsvoorheffing : c) indien onder a inkomsten van buitenlandse oorsprong begrepen zijn, vermeld hierna : Land :.... Code :... Bedrag : Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen, toegekend aan onderzoekers : a) brutobedrag : b) bedrijfsvoorheffing : c) indien onder a inkomsten van buitenlandse oorsprong begrepen zijn, vermeld hierna : Land :... Code :... Bedrag : Overdracht van in België gelegen gronden of zakelijke rechten met betrekking tot gronden : a) meerwaarden belastbaar tegen 33 pct. : b) meerwaarden belastbaar tegen 16,5 pct. : c) verliezen van 2009 : d) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige vijf jaren : Overdracht van in België gelegen gebouwen of zakelijke rechten met betrekking tot gebouwen : a) belastbare meerwaarden : b) verliezen van 2009 : c) nog niet afgetrokken verliezen van de vorige vijf jaren : Belastbaar bedrag van de meerwaarden op aandelen die, buiten het normale beheer van een privé-vermogen, zijn verwezenlijkt vanaf : Belastbaar bedrag van de meerwaarden, verwezenlijkt ter gelegenheid van de gehele of gedeeltelijke overdracht van belangrijke deelnemingen aan rechtspersonen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte :

14 blz Bezoldigingen : Vak XVI. - BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS. a) volgens fiches : (400)... (400)... (400)... (400)... (400)... (400)... b) die niet op een fiche zijn vermeld : 1 vakantiegeld (nettobedrag + bedrijfsvoorheffing) : voordelen van alle aard : andere : c) totaal van de rubrieken 1, a en 1, b : Aandelenopties die zijn toegekend : a) in 2009 : b) van 1999 tot 2008 : bedrag dat in 2009 belastbaar wordt : Als bezoldigingen aan te merken huurinkomsten : Vervroegd vakantiegeld : Opzeggingsvergoedingen : Inschakelingsvergoedingen : Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen : a) totaal bedrag : b) vrijstelling : Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen : Andere beroepskosten (alleen invullen als u geen toepassing van het wettelijke forfait wenst) : Bedrijfsvoorheffing : a) volgens fiches : (407)... (407)... (407)... (407)... (407)... (407)... b) op het vakantiegeld vermeld in rubriek 1, b, 1 : c) totaal van de rubrieken 10, a en 10, b : Inhoudingen voor aanvullend pensioen : a) gewone bijdragen en premies : b) bijdragen en premies voor individuele voortzetting : Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid : Bezoldigingen van bedrijfsleiders tewerkgesteld in dienstverband : a) volgens fiches : (411)... (411)... (411)... (411)... (411)... (411)... b) vermeld in rubriek 1, b : c) totaal van de rubrieken 13, a en 13, b : Indien u in vak IV, D, 1, a en/of in vak IV, E, 2 aanvullende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt hervat als bedrijfsleider, vermeld dan hier het totaal van de in de rubrieken 1 tot 3 hierboven vermelde bezoldigingen verkregen van de vennootschap waarbij u het werk hebt hervat : Roerende voorheffing op in rubriek 1 vermelde inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties : 16. Indien in de rubrieken 1 tot 9 inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong zijn begrepen, vermeld hierna het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag. Land :... Code :... Bedrag : Indien u slechts gedurende een gedeelte van het jaar bedrijfsleider bent geweest, vermeld : a) de begindatum (dag, maand, jaar) : l......l......l l l......l......l l b) de einddatum (dag, maand, jaar) : l......l......l l l......l......l l

15 blz. 15 Vak XVII. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. 1. Brutowinst van de eigenlijke exploitatie : , Voorheen vrijgestelde winst die belastbaar wordt (meerwaarden uitgezonderd) : Financiële opbrengsten : Meerwaarden (na aftrek van kosten van vervreemding) : a) die afzonderlijk belastbaar zijn (tegen 16,5 pct.) : b) die gezamenlijk belastbaar zijn : Winst die overeenstemt met de voorheen afgetrokken kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt : Vergoedingen : a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 12,5 pct. : b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 pct. : c) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 pct. : d) die gezamenlijk belastbaar zijn : Beroepskosten : a) kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt : b) bezoldigingen toegekend aan de meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner : c) andere dan die vermeld onder a en b : , Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten : Vrijstelling van opbrengsten geboekt ingevolge de homologatie van een reorganisatieplan of de vaststelling van een minnelijk akkoord door de rechtbank : Vrijstelling voor bijkomend personeel voor de uitvoer en de integrale kwaliteitszorg : Vrijstelling voor ander bijkomend personeel : Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs : Investeringsaftrek : , Toekenning aan de meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (bedrag alleen inschrijven in de kolom van de echtgenoot of partner die de toekenning doet) : Totaal van de in de rubrieken 1, 2, 3, 4, b, 5 en 6, d vermelde inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep : , Indien u in vak IV, D, 1, a en/of in vak IV, E, 2 aanvullende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt hervat als zelfstandige, vermeld dan hier het totaal van de in de rubrieken 1, 2, 3, 4, b, 5 en 6, d hierboven vermelde inkomsten uit die nieuwe zelfstandige activiteit : Indien in de rubrieken 1 tot 14 inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong zijn begrepen, vermeld hierna het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag. Land :... Code :... Bedrag : Indien in de rubrieken 1 tot 14 inkomsten of kosten zijn begrepen die betrekking hebben op een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende werkzaamheid, vermeld hierna de juiste aard van die werkzaamheid, de code waartegenover ze zijn vermeld en het bedrag. Aard :... Code :... Bedrag : Hebben de in rubriek 18 vermelde bedragen betrekking op verscheidene feitelijke verenigingen? Zo ja, houd, per vereniging, het detail ter beschikking van de administratie. 20. Bevatten de in rubriek 18 vermelde bedragen inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong? Zo ja, houd, per land van herkomst, het detail ter beschikking van de administratie. 21. Indien u uw beroep slechts gedurende een gedeelte van het jaar hebt uitgeoefend, vermeld : a) de begindatum (dag, maand, jaar) :! Ja ! Neen ! Ja ! Neen! Ja ! Neen ! Ja ! Neen l......l......l l l......l......l l b) de einddatum (dag, maand, jaar) : l......l......l l l......l......l l 22. Vermeld hierna het adres van de bedrijfszetel, indien die niet samenvalt met het domicilie :... (partner)...

16 blz. 16 Vak XVIII. - BATEN van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden. 1. Ontvangsten uit de uitoefening van het beroep (andere dan die bedoeld in de rubrieken 2 tot 4) : Ontvangsten verkregen door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten : Ontvangsten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars : Achterstallige erelonen : Voorheen vrijgestelde baten die belastbaar worden (meerwaarden uitgezonderd) : Meerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van vervreemding indien u opteert voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten) : a) die afzonderlijk belastbaar zijn (tegen 16,5 pct.) : b) die gezamenlijk belastbaar zijn : Baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijke kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt (niet in te vullen indien u de toepassing van het wettelijke forfait wenst) : Vergoedingen : a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 pct. : b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 pct. : c) die gezamenlijk belastbaar zijn : Sociale bijdragen : Andere beroepskosten (niet invullen indien u de toepassing van het wettelijke forfait wenst) : a) kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt : b) bezoldigingen toegekend aan de meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner : c) andere dan die vermeld onder a en b : Vrijstelling voor bijkomend personeel : Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs : Investeringsaftrek : Toekenning aan de meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (bedrag alleen inschrijven in de kolom van de echtgenoot of partner die de toekenning doet) : Totaal van de in de rubrieken 1, 5, 6, b, 7 en 8, c vermelde inkomsten verkregen als zelfstandige in bijberoep : Indien u in vak IV, D, 1, a en/of in vak IV, E, 2 aanvullende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt hervat als zelfstandige, vermeld dan hier het totaal van de in de rubrieken 1, 5, 6, b, 7 en 8, c hierboven vermelde inkomsten uit die nieuwe zelfstandige activiteit : Indien in de rubrieken 1 tot 14 inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong zijn begrepen, vermeld hierna het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag. Land :... Code :... Bedrag : Indien in de rubrieken 1 tot 14 inkomsten of kosten zijn begrepen die betrekking hebben op een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende werkzaamheid, vermeld hierna de juiste aard van die werkzaamheid, de code waartegenover ze zijn vermeld en het bedrag. Aard :... Code :... Bedrag : Hebben de in rubriek 18 vermelde bedragen betrekking op verscheidene feitelijke verenigingen? Zo ja, houd, per vereniging, het detail ter beschikking van de administratie. 20. Bevatten de in rubriek 18 vermelde bedragen inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong? Zo ja, houd, per land van herkomst, het detail ter beschikking van de administratie. 21. Indien u uw beroep slechts gedurende een gedeelte van het jaar hebt uitgeoefend, vermeld : a) de begindatum (dag, maand, jaar) : ! Ja ! Neen ! Ja ! Neen ! Ja ! Neen ! Ja ! Neen l......l......l l l......l......l l b) de einddatum (dag, maand, jaar) : l......l......l l l......l......l l 22. Vermeld hierna het adres van de beroepszetel, indien die niet samenvalt met het domicilie :... (partner)...

17 blz. 17 Vak XIX. - VOORHEFFINGEN in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid. 1. Roerende voorheffing : Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting : Bedrijfsvoorheffing : In principe verrekenbaar bedrag van het belastingkrediet bedoeld in artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 : a) betreffende aanslagjaar 2010 : b) betreffende aanslagjaar 2009 (overdracht) : c) betreffende aanslagjaar 2008 (overdracht) : d) betreffende aanslagjaar 2007 (overdracht) : Vak XX. - BEZOLDIGINGEN VAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN EN WETTELIJK SAMENWONENDE PARTNERS. 1. Door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner toegekende bezoldigingen : Sociale bijdragen : Andere eigen beroepskosten (alleen invullen indien u geen toepassing van het wettelijke forfait wenst) : In rubriek 1 vermelde bezoldigingen toegekend in het kader van een door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, als zelfstandige in bijberoep, uitgeoefende beroepswerkzaamheid : Indien in de rubrieken 1 tot 3 bezoldigingen of kosten zijn begrepen die betrekking hebben op door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner verkregen inkomsten van buitenlandse oorsprong, vermeld hierna het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag. Land :... Code :... Bedrag : Indien u slechts gedurende een gedeelte van het jaar bij de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hebt meegewerkt, vermeld : a) de begindatum (dag, maand, jaar) : l......l......l l l......l......l l b) de einddatum (dag, maand, jaar) : l......l......l l l......l......l l

18 blz. 18 Vak XXI. - WINST EN BATEN VAN EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID. 1. Stopzettingsmeerwaarden (na aftrek van werkelijke kosten van vervreemding) : a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 pct. : b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 pct. : c) die gezamenlijk belastbaar zijn : Winst en baten die overeenstemmen met de voorheen afgetrokken werkelijke kosten van vervreemding van activa waarop na de stopzetting een (al dan niet belastbare) stopzettingsmeerwaarde is verwezenlijkt : Premies en vergoedingen ingesteld door de Europese Gemeenschappen als steunregeling voor de landbouwsector : a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 12,5 pct. : b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 pct. : Winst en baten (met uitzondering van de in de rubrieken 1 tot 3, 5 en 6 bedoelde inkomsten en van de vergoedingen tot herstel van een tijdelijke winst- of baatderving) verkregen of vastgesteld na de stopzetting : Na de stopzetting verkregen baten voor sportieve activiteiten verricht tijdens een vorige beroepswerkzaamheid als sportbeoefenaar : Na de stopzetting verkregen baten voor activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars, verricht tijdens een vorige beroepswerkzaamheid als opleider, trainer of begeleider : Werkelijke beroepskosten betaald of gedragen na de stopzetting : a) kosten van vervreemding van activa waarop in het belastbare tijdperk een (al dan niet belastbare) meerwaarde is verwezenlijkt : b) andere dan die vermeld onder a : Indien u in vak IV, D, 1, a en/of in vak IV, E, 2 aanvullende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt hervat als zelfstandige, vermeld dan hier de in rubriek 1, c hierboven vermelde inkomsten uit die "nieuwe" zelfstandige activiteit : Indien in de rubrieken 1 tot 7 inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong zijn begrepen, vermeld hierna het land, de code waartegenover ze zijn vermeld (bv ) en het bedrag. Land :... Code :... Bedrag : Indien u in rubriek 7, b een bedrag hebt ingevuld dat betrekking heeft op een voorheen in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende werkzaamheid, en het resultaat van de in de rubrieken 1 tot 6 en 7, b vermelde inkomsten en kosten met betrekking tot diezelfde werkzaamheid uiteindelijk tot een verlies leidt ( , b), vermeld hierna het bedrag van dat verlies en de juiste aard van die werkzaamheid en houd, in voorkomend geval per feitelijke vereniging en per land van herkomst, het detail ter beschikking van de administratie. Verlies begrepen in de linkerkolom :... Aard :... Verlies begrepen in de rechterkolom :... Aard :... Vak XXII. - EERSTE VESTIGING ALS ZELFSTANDIGE. Indien u zich in 2007, 2008 of 2009 voor de EERSTE MAAL gevestigd hebt als zelfstandige in hoofdberoep, vermeld hiernaast de aanvangsdatum (dag, maand, jaar) : l......l......l l l......l......l l Vak XXIII. - VERREKENBARE WOONSTAATHEFFING. Bedrag van de woonstaatheffing die op de door u verkregen interesten is ingehouden : /07/2010, 14:54 Aantal bijgevoegde bladen :... Datum :...! OPGELET! VERGEET NIET : - de gegevens die u hebt ingevuld in vak XIII van deze voorbereiding over te brengen op de voorpagina van deel 2 van uw eigenlijke aangifte; - de bedragen en andere gegevens die u in deel 2 van deze voorbereiding tegenover voorgedrukte codes van 6 cijfers (bv ) hebt ingevuld, samen met die codes over te brengen op de binnenzijde van deel 2 van uw eigenlijke aangifte; - de gegevens waarvoor in deel 2 van deze voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak XVI, rubriek 16) over te brengen in de overeenstemmende vakken en rubrieken op de achterpagina van deel 2 van uw eigenlijke aangifte.

19 blz. 19 Vervolg van de aangifte IV H. BEDRIJFSVOORHEFFING. 1. volgens fiches : (partner) 3848,25

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb Repertoriumnummer :... VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Belastingdienst waarvan u afhangt :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting)

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... Opgelet: deze voorbereiding

Nadere informatie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :

Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna : Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011

AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1 Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

een gehuwde of wettelijk samenwonende persoon die als alleenstaande moet worden belast

een gehuwde of wettelijk samenwonende persoon die als alleenstaande moet worden belast Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL1

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL1 Repertorlumnummer: Nationaal Nummer (N.N.): 1 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Flnanciên: 02571267 57... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte: VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Om u te helpen bij het invullen van deel 1 van de voorbereiding

Om u te helpen bij het invullen van deel 1 van de voorbereiding Toelichting Om u te helpen bij het invullen van deel 1 van de voorbereiding van uw aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2013 (inkomsten van het jaar 2012) INDEX Aandelen: - aandelenopties: toegekend

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015)

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) INDEX Aandelen: - aandelenopties: toegekend van 1999 tot 2014 21 toegekend

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) INDEX Aandelen: - aandelenopties: toegekend

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016)

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) INHOUDSTAFEL ALGEMENE INLICHTINGEN 1 Vak I. - BANKREKENING, TELEFOONNUMMER(S)

Nadere informatie

/#!#! !"#! $ %!"!&! ! " $ % &! ' % #(#)*+,%))!% % #& - &. # $"#!% & " "'(%&! & '#! )! &")!"!&"'(%! %!&!!")!%!!!&")!

/#!#! !#! $ %!!&! !  $ % &! ' % #(#)*+,%))!% % #& - &. # $#!% &  '(%&! & '#! )! &)!!&'(%! %!&!!)!%!!!&)! !"#! $!%!"#! $ %!"!&!! " ## $ % &! ' % #(#)*+%))!% #' % #& - &. # $"#!% & " "'(%&! & '#! )! &")!"!&"'(%! %!&!!")!%!!!&")! *+' ')!))!)&& &!'&!"!)!"!&# &!"!*-! ''(%&! "!! &#! "!"&&!! %&!!!+&. )') )!)&& &!!!)!!"&(((*/&0&*%!0%&#!!!

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2011

Aangifte Personenbelasting AJ 2011 Aangifte Personenbelasting AJ 2011 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Voorstel van aanslag AJ 2010 Voorstel van vereenvoudigde aangifte AJ 2011 4.464 dossiers 724.156 dossiers 2 Voor wie?

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2011

Aangifte Personenbelasting AJ 2011 Aangifte Personenbelasting AJ 2011 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Voorstel van aanslag AJ 2010 Voorstel van vereenvoudigde aangifte AJ 2011 4.464 dossiers 724.156 dossiers 2 Voor wie?

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding. in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016)

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding. in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) INHOUDSTAFEL ALGEMENE INLICHTINGEN 1

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 VOORALEER U START! Houd uw mailbox zeker in de gaten. Zéér binnenkort ontvangt u een bericht dat de versie voor het indienen van de aangiften via Tax-on-web

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

niet-inwoners (natuurlijke personen)

niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-11.070,00 2.767,50 11.070,00-12.720,00 30% 3.262,50 12.720,00-21.190,00 40% 6.650,50 21.190,00-38.830,00 45% 14.488,50 38.830,00-50%

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Richtlijnen fiscale aangifte

Richtlijnen fiscale aangifte Richtlijnen fiscale aangifte Inkomstenjaar 2015 Aanslagjaar 2016 SOCIALE BIJDRAGEN TOEKENNINGEN/BEZOLDIGINGEN AAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN BIJDRAGEN VAP EN PENSIOENSPAREN SOCIALE UITKERINGEN 1. Vooraf Waar

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

1. Persoonlijke Informatie

1. Persoonlijke Informatie V R A G E N L I J S T B E L G I S C H E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R B L I J F H O U D E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 L U C H T S C H I P L A A N 8 1 1 7 0 B R U S S E L W W W. T A X

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.760,00 2.190,00 8.760,00-12.470,00 30% 3.303,00 12.470,00-20.780,00 40% 6.627,00 20.780,00-38.080,00 45% 14.412,00 38.080,00-50%

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015 VOORALEER U START! Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015 De zesde staatshervorming, met de opsplitsing tussen de federale en gewestelijke personenbelasting, heeft gezorgd voor een ommekeer

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE

DEEL 1 VAN DE AANGIFTE Inhoud Voorwoord 5 Inhoud 7 Inleidende begrippen 19 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting 19 1.1 Rijksinwoners 19 1.2 Woonplaats of zetel van fortuin in België 19 1.2.1 Fiscale woonplaats

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte.

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. SOFISK 2015 Sofisk is ook beschikbaar voor: - Vennootschapsbelasting niet-inwoners - Rechtspersonenbelasting Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. Meer info over deze domeinen?

Nadere informatie