De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015"

Transcriptie

1 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier voor de aangifte personenbelasting gepubliceerd. De administratie stuurt het aantal codes terug naar af. Voor aanslagjaar 2014 telde de aangifte 41 codes minder, dit aanslagjaar komen er maar liefst 43 codes bij. Hierna bespreken we de belangrijkste wijzigingen die het formulier onderging in vergelijking met het vorige aanslagjaar. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming heeft men voor gewestelijke belastingverminderingen codes geïntroduceerd die beginnen met 3 of 4. Het wordt dus opletten met het kopiëren van codes van vorige jaren! De administratie heeft de exacte indieningsdatum vastgelegd op 30 juni voor de papieren aangifte en 15 juli voor de aangifte via Tax-on-web. Mandatarissen die de aangifte personenbelasting van hun klanten via Tax-on-web indienen, krijgen de tijd tot 29 oktober. Vak III. Inkomsten van onroerende goederen Het KI van de eigen woning moet niet langer in vak III aangegeven worden. Het nietgeïndexeerde KI van een in België gelegen woning en de brutohuur- of huurwaarde van een in het buitenland gelegen eigen woning moet worden aangegeven in vak IX subrubriek B, 3,a. Daarnaast zijn de betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen vanaf aanslagjaar 2015 terug te vinden onder het vak van de woningkredieten (vak IX, B, 6) Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke vergoedingen bij ziekte en invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag De belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen is een federale bevoegdheid. Een terugname van de belastingvermindering bij vrijwillige vervreemding van de aandelen binnen de vijf jaar wordt daarom niet langer als een bijkomende bezoldiging belast via VAK IV, maar als een federale belastingvermeerdering (zie bespreking vak X). Daarnaast is er onder rubriek G ook een nieuwe code opgenomen voor de overuren die recht geven op de verhoogde overwerktoeslag voor werknemers actief in de horeca en de 1

2 bouw (180 uren). Onder bepaalde voorwaarden geven deze inkomsten recht op een belastingvermindering (code 1305). Vanaf 1 april 2014 werd het percentage van de werkbonus opgetrokken. Het verhoogde belastingkrediet voor lage lonen die sindsdien toegekend is, moet worden opgenomen in een nieuwe subrubriek K.2. (code 1291). Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen In vak VII zijn enkele nieuwe codes toegevoegd om dividenden van VVPRbis-aandelen (in 2013 in werking getreden) aan te geven. Indien aan de voorwaarden van de VVPRbisregeling is voldaan kunnen deze inkomsten van het verlaagde tarief van de roerende voorheffing (in casu 20 %) genieten. In de praktijk zal het gebruik van de nieuwe codes (codes 1161, 1154, 1157 en 1159) eerder uitzonderlijk zijn omdat de toepassing van dit voordelig tarief slechts vanaf het tweede boekjaar na de inbreng van toepassing is. Vak IX. Interesten en kapitaalaflossingen van leningen, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- of opstalvergoedingen die recht geven op een belastingvoordeel Daar de gewesten bevoegd zijn voor de eigen woning en de federale overheid bevoegd blijft voor de niet-eigen woning, heeft vak IX heel wat wijzigingen ondergaan. De uitgaven met betrekking tot de eigen woning die recht geven op de woonbonus, moeten worden vermeld in rubriek B van vak IX. Vanaf aanslagjaar 2015 bestaat dit fiscaal voordeel uit een belastingvermindering. Hierbij is de omvang van het voordeel afhankelijk van het gewest waar u op 1 januari van het aanslagjaar uw domicilie (fiscale woonplaats) hebt. De uitgaven voor de niet-eigen woning, bijvoorbeeld een tweede verblijf, moeten worden opgenomen onder rubriek C. Onder een eigen woning verstaat men de woning die de belastingplichtige zelf bewoont. Dit wordt dag per dag beoordeeld. Bijgevolg kan een woning voor een deel van het belastbaar tijdperk als eigen woning en een deel als niet-eigen woning kwalificeren. De uitgaven zullen in dat geval uitgesplitst moeten worden tussen rubriek B en C. Ook wanneer u uw woning deels voor beroepsdoeleinden gebruikt, zal een uitsplitsing tussen een gewestelijk voordeel en federaal voordeel moeten plaatsvinden. De interesten met betrekking tot een groene lening moeten worden opgenomen onder rubriek A. a) Rubriek B Wanneer u over een hypothecaire lening beschikt die tot op vandaag voldoet aan de voorwaarden van de woonbonus, valt u onder de gewestelijke belastingvermindering aan het marginaal dan wel het vaste tarief (lening afgesloten vanaf 1 januari 2015). Deze interesten, kapitaalaflossingen en premies van de schuldsaldoverzekering komen in aanmerking voor de zogenoemde gewestelijke woonbonus en moeten worden vermeld onder subrubriek B, 1 en 2. 2

3 Wanneer uw lening niet voldoet aan de voorwaarden van de gewestelijke woonbonus, kunnen uw interestaflossingen mogelijk in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor de gewone en/of bijkomende interesten (subrubriek B, 3). Uw kapitaalaflossingen kunnen onder voorwaarden genieten van de gewestelijke belastingvermindering langetermijnsparen of bouwsparen (subrubriek B, 4 en 5). Tot en met aanslagjaar 2014 kon de belastingplichtige een gedeelte van de onroerende voorheffing met betrekking tot zijn lening van voor 2005 voor zijn eigen woning verrekenen. Het vroegere verrekeningspercentage van 12,50 % wordt vanaf aanslagjaar 2015 verleend onder de vorm van een nieuwe gewestelijke belastingvermindering. b) Rubriek C Indien u over een lening beschikt die niet voldoet aan de voorwaarden van de woonbonus, valt u onder de federale belastingvermindering aan het marginaal tarief. Dit bijvoorbeeld voor een lening van een tweede woning. De uitgaven voor deze niet-eigen woning moeten onder subrubriek C ingevuld worden. Vak X. (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen Indien werkgeversaandelen te vroeg worden overgedragen, moet een gedeelte van de belastingvermindering worden teruggenomen. Deze terugname wordt via subrubriek F.2. (code 1366) belast als een federale belastingvermeerdering in plaats van als een bijkomende werknemersbezoldiging (zie vak IV). De opsplitsing die voor aanslagjaar 2014 moest worden gemaakt (tussen uitgaven gedaan voor of na 1 juli 2013) voor de belastingvermindering voor dienstencheques en PWA-cheques, is niet langer nodig. De subrubrieken G en H, tellen terug 1 code in plaats van 2 (codes 3364 en 3365). In subrubriek J moet voor de uitgaven voor dakisolatie niet langer het bedrag van de uitgaven, maar de belastingvermindering zelf vermeld worden (code 3317). Vak XI. - Bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen Het fiscaal voordeel verbonden aan het toekennen van een winwinlening aan een kmo, was tot voor aanslagjaar 2015 opgenomen als een belastingvermindering in de aangifte personenbelasting, terwijl het eigenlijk een belastingkrediet is. De administratie wil komaf maken met deze verwarring door het belastingkrediet onder te brengen in een apart vak Bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen (codes 3377, 3378 en 3379). Vak XIV. - Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland en juridische constructies In vak XIV moet de belastingplichtige zoals in het verleden aangeven of hij over buitenlandse rekeningen beschikt. Hierbij moet hij ook een aantal wettelijk bepaalde gegevens melden aan het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank (CAP). 3

4 Vanaf dit aanslagjaar moet de belastingplichtige ook bevestigen dat hij deze melding wel degelijk aan het CAP overmaakte door het vakje JA aan te kruisen naast de desbetreffende rekeninggegevens. Vak XVI. Diverse inkomsten In het vak van diverse inkomsten zijn er twee subrubrieken geschrapt. Zo moet er geen melding meer gemaakt worden van verkregen interesten van loten van Belgische overheidsfondsen. De obligatiehouders werden namelijk op de eindvervaldag in 2013 terugbetaald. Daarnaast moeten vergoedingen verkregen uit de concessie van het recht om zend- en ontvangstapparaten voor mobiele telefonie te installeren op een plaats die van nature onroerend is, niet langer als diverse inkomsten worden aangegeven. Deze inkomsten worden vanaf aanslagjaar 2015 aangemerkt als onroerende inkomsten. Daarnaast worden de winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties uitgesplitst in meerwaarden op roerende waarden en titels en andere dan de meerwaarden op aandelen die belastbaar zijn als divers inkomen. Dit in kader van de juiste berekening van de opcentiemen op diverse inkomsten n.a.v. de zesde staatshervorming. Vak XVII. Bezoldigingen van bedrijfsleiders Ook bedrijfsleiders met het sociaal statuut van werknemer, kunnen genieten van de verhoogde werkbonus (vak XVII, 16, b) code 1421). Dit belastingkrediet onderging dezelfde wijzigingen zoals besproken in vak IV. Vak XX. Voorheffingen Wanneer de belastingplichtige een zelfstandige activiteit uitoefent, heeft hij onder voorwaarden recht op een belastingkrediet dat wordt berekend op de aangroei van de eigen middelen. Tot en met aanslagjaar 2014 was dit belastingkrediet verrekenbaar met de personenbelasting die betrekking heeft op de beroepsinkomsten. Bij onvoldoende verschuldigde personenbelasting, kon het saldo gedurende drie opeenvolgende aanslagjaren overgedragen worden. Het gedeelte dat na die periode niet kon worden verrekend, was definitief verloren. Vanaf aanslagjaar 2015 wordt het belastingkrediet volledig met de belasting verrekend en is het gedeelte dat niet kan worden verrekend terugbetaalbaar onder de vorm van een federaal belastingkrediet. Naar aanleiding van deze wijziging hoeft in de aangifte het saldo aan overgedragen belastingkrediet niet meer te worden opgesplitst per aanslagjaar. De overdracht kan globaal worden opgenomen onder subrubriek 4, b) (code 1760). Conclusie De meest ingrijpende wijzigingen in de aangifte personenbelasting, doen zich voor in het vak van de uitgaven met betrekking tot onroerende goederen. 4

5 De zesde staatshervorming heeft met de overdracht van een aantal federale bevoegdheden naar het gewestelijk niveau duidelijk zijn sporen nagelaten in de aangifte personenbelasting. De nieuwe aangifte is er door het uitbreiden van het aantal codes en het aanbrengen van een aantal kleine wijzigingen, alles behalve eenvoudiger op geworden Claire Vandepitte Junior Consultant Tax Hannelore Durieu Manager Tax & Legal Mieke De Mol Business Development en Marketing Manager +32 (0) Antwerpen ++ Brugge ++ Brussel ++ Deinze ++ Kortrijk ++ Tournai ++ Zele More than accountants Meer dan boekhouders ++ Accountancy ++ Audit ++ Corporate Finance ++ Fiscaliteit ++ HR Solutions ++ Ondernemingsrecht ++ Risk Management ++ Vermogensaccountancy ++ Plus que comptables ++ Accountancy ++ Audit ++ Corporate Finance ++ Droit d Entreprises ++ Fiscalité ++ HR Solutions ++ Planification Patrimoniale ++ Risk Management 5

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen?

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? DINSDAG 16 JUNI 2015 BELASTINGAANGIFTE 2015 Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? 2 BELASTINGAANGIFTE 2015 DE STANDAARD Nog

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?...

Externe FAQ betreffende de Winwinleningen. Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2. Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?... Externe FAQ betreffende de Winwinleningen 1 van 9 Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?... 2 Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening?... 2 Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! + Publieke sector en outplacement: gevolgen van het

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen?

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen? Winwinlening Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening Aan welke moet de kredietnemer voldoen? Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietnemer een KMO zijn in Vlaanderen. Een

Nadere informatie