Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?."

Transcriptie

1 Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2012 II volgende fiches / attesten inzake aangifte inkomstenbelasting mbt. inkomsten 2012 : Persoonlijke gegevens: Burgerlijke stand: - waren er wijzigingen tijdens het jaar 2012? (datum wijziging) - situatie op 01/01/2013: - ongehuwd / niet wettelijk samenwonend (schrappen wat niet van toepassing is) - gehuwd / wettelijk samenwonend - gescheiden / weduwe(naar) - is er een huwelijkscontract? Gemeenschap van goederen (wettelijk stelsel) - werden er later eventueel wijzigingen aangebracht Scheiding van goederen -> kopie van het huwelijkscontract bezorgen! - werden er later eventueel wijzigingen aangebracht Gezinslasten : - kinderen ten laste per 01/01/2013 : Naam Voornaam Geboortedatum Gehandicapt Co-ouderschap Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. - Andere personen ten laste binnen het gezin per 01/01/2013 : Naam Voornaam Geboortedatum Verwantschap 1 / 10

2 Inkomsten van onroerende goederen -> kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing van alle onroerende goederen (gronden, gebouwen) in persoonlijk bezit Vanaf inkomstenjaar 2004 dienen de onroerende inkomsten te worden aangegeven op basis van het eigendomsrecht. Het is dan ook zeer belangrijk aan te duiden wie eigenaar is van een bepaald onroerend goed en of er eventueel mede-eigenaars zijn, andere dan de partner(s), Let vooral op in situaties zoals: verdeling na echtscheiding, erfenis, gezamenlijke aankoop, LET OP: vermeld ook onroerende goederen in het buitenland! Onroerend Goed 1: - ligging (adres): - het betreft: grond/ woning/ appartement/ opbrengsteigendom/ kantoor/ magazijn/ garage - wie is eigenaar : - beide partners samen % van 1 partner naam : - andere verdeling : % - is deze woning 5 jaar of langer in gebruik genomen : - het betreft de eigen woning die U zelf betrekt : - (gedeeltelijk) gebruikt voor eigen beroep : - onroerend goed wordt verhuurd : naam van de huurder adres van de huurder ontvangen huur op jaarbasis beroepsmatig gebruik door de huurder - Energiebesparende uitgaven (vervanging stookketel, waterverwarming zonne-energie, zonnecelpanelen, dubbele beglazing, isolatie dak, warmteregeling CV, energie-audit gedaan in kopie van de factuur met de nodige vermeldingen + attest aannemer - bewijs van betaling - energiebesparende uitgaven gedaan in 2011 (vorig jaar)? - datum ondertekende overeenkomst voor 28/11/ Is het onroerend goed verkocht in 2012? - datum verkoop.. - verkoopprijs.. - aankoopdatum onroerend goed.. 2 / 10

3 Onroerend Goed 2: - ligging (adres) : - het betreft: grond / woning / appartement / kantoor / magazijn / garage - is deze woning 5 jaar of langer in gebruik genomen : - wie is eigenaar : - beide partners samen % van 1 partner naam : - andere verdeling : % - onroerend goed wordt verhuurd : naam & adres van de huurder : ontvangen huur op jaarbasis beroepsmatig gebruik door de huurder - Energiebesparende uitgaven (vervanging stookketel, waterverwarming zonne-energie, zonnecelpanelen, dubbele beglazing, isolatie dak, warmteregeling CV, energie-audit gedaan in kopie van de factuur met de nodige vermeldingen + attest aannemer - bewijs van betaling - energiebesparende uitgaven gedaan in 2011 (vorig jaar)? - datum ondertekende overeenkomst voor 28/11/ Is het onroerend goed verkocht in 2012? - datum verkoop.. - verkoopprijs.. - aankoopdatum onroerend goed.. 3 / 10

4 Onroerend Goed 3: - ligging (adres): - het betreft: grond / woning / appartement / kantoor / magazijn / garage - is deze woning 5 jaar of langer in gebruik genomen : - wie is eigenaar : - beide partners samen % van 1 partner naam : - andere verdeling : % - onroerend goed wordt verhuurd : naam & adres van de huurder : ontvangen huur op jaarbasis beroepsmatig gebruik door de huurder - Energiebesparende uitgaven (vervanging stookketel, waterverwarming zonne-energie, zonnecelpanelen, dubbele beglazing, isolatie dak, warmteregeling CV, energie-audit gedaan in kopie van de factuur met de nodige vermeldingen + attest aannemer - bewijs van betaling - energiebesparende uitgaven gedaan in 2011 (vorig jaar)? - datum ondertekende overeenkomst voor 28/11/ Is het onroerend goed verkocht in 2012? - datum verkoop.. - verkoopprijs.. - aankoopdatum onroerend goed.. Was er leegstand tijdens het jaar 2012? - welk onroerend goed 1 / 2 / 3 - aanvangdatum - einddatum 4 / 10

5 Leningen met betrekking tot onroerende goederen "Nieuwe" lening Bent u tijdens het jaar 2012 een lening aangegaan voor de aankoop of de verbouwing van een woning of werd in 2012 een bestaande lening geherfinancierd? a) Aankoop van een woning : gelieve volgende kopies te bezorgen : - aankoopakte - leningakte - schuldsaldoverzekering gelieve volgende originele documenten te bezorgen : - eenmalig attest (basisattest) van de leningakte - eenmalig attest (basisattest) van de schuldsaldoverzekering b) Verbouwing van een woning - idem kopies + attesten bij aankoop lening - waarde van de verbouwingen (u moet dit kunnen aantonen met facturen van aannemers) "Oude" lening De door U betaalde intresten van reeds lopende contracten van hypothecaire leningen hebben betrekking op: Lopend contract 1: (nummer) - heeft betrekking op onroerend goed : 1 / 2 / 3 - lening voor aankoop / bouw eigen woning - lening voor verbouwing van de eigen woning - de woning is voor beide partners de enige woning Lopend contract 2: (nummer) - heeft betrekking op onroerend goed : 1 / 2 / 3 - lening voor aankoop / bouw eigen woning - lening voor verbouwing van de eigen woning - de woning is voor beide partners de enige woning Lopend contract 3: (nummer) - heeft betrekking op onroerend goed : 1 / 2 / 3 - lening voor aankoop / bouw eigen woning - lening voor verbouwing van de eigen woning - de woning is voor beide partners de enige woning -> Fiscale attesten aflossing kapitaal + intresten -> Vermeld duidelijk welke aflossing betrekking heeft op welk onroerend goed!! 5 / 10

6 Wedden, lonen, werkloosheidsuitkering, ziekte, invaliditeit, Vervangingsinkomen en brugpensioen, -> alle (loon)fiches die hier betrekking op hebben - Indien u stempelgeld hebt ontvangen, gelieve ook deze fiche te bezorgen - Werkt u in de bouwsector : fiche getrouwheidszegels - Fiche verlofkas (voor arbeiders) / jaarlijkse vakantie - Veranderde u van werkgever tijdens het kalenderjaar? Dan is het noodzakelijk dat wij over ten minste twee loonfiches beschikken afstand woon-werkverkeer; enkele afstand : aantal effectief gewerkte dagen in 2012: km dagen aandelenopties : hebt u deze in 2012 ontvangen, gelieve ons een kopie van het optievoorstel te bezorgen - inkomsten uit buitenlandse oorsprong Pensioenen -> alle fiches die hier betrekking op hebben - ontvangt u pensioen uit het buitenland : Land : Totaal ontvangen in 2012: - heeft u een levensverzekering afgekocht? -> kopie van de fiche Onderhoudsuitkeringen hebt u deze betaald of ontvangen in 2012? BETAALD / ONTVANGEN wie is de genieter of schuldenaar : naam adres verwantschap betaalde of ontvangen bedrag (op jaarbasis) Alle bankuittreksels, waarin de betaling/ontvangst van een dergelijk uitkering is gebeurd, bezorgen 6 / 10

7 Levensverzekering & pensioensparen -> kopie van de fiche(s) - indien u een nieuw contract aanging, kopie van het contract bijvoegen Contract 1 (nummer) - betreft een levensverzekeringscontract ter dekking van: - een hypothecaire lening - heeft betrekking op onroerend goed 1 / 2 / 3 - andere (levensverzekering) - wie is de begunstigde van het contract : Contract 2 (nummer) - betreft een levensverzekeringscontract ter dekking van: - een hypothecaire lening - heeft betrekking op onroerend goed 1 / 2 / 3 - andere (levenverzekering) - wie is de begunstigde van het contract : - Titularis geweest op enig ogenblik in 2012 van een buitenlandse rekening? Naam rekeninghouder : Land Indien u intresten in het buitenland heeft ontvangen, gelieve een detail van deze intresten op te geven Bij vaststelling van een buitenlandse bankrekening zonder dat u melding heeft gemaakt op de aangifte, betekent het opheffen van het bankgeheim (= inlichtingen inwinnen bij de financiële instellingen)! - Verklaring individuele levensverzekeringen in het buitenland Heeft u, uw echtgenoot of wettelijke samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen ooit één of meer (nog lopende) individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland? Naam verzekeringsnemer Land waar de verzekering werd afgesloten 7 / 10

8 Roerende inkomsten Indien u in 2012 roerende inkomsten* heeft ontvangen, bent u verplicht deze inkomsten op te nemen in de aangifte behalve: - als u niet meer dan ,00 netto roerende inkomsten heeft ontvangen - als u geen roerende inkomsten heeft ontvangen die aan 21% roerende voorheffing waren onderworpen - als u wel dergelijke roerende inkomsten had maar daar systematisch de bijkomende heffing van 4% werd ingehouden * Roerende inkomsten (RV) zijn onder andere: - intresten op de Belgische spaarrekening waarmee u boven het vrijgestelde bedrag van 1.830,00 per persoon zit - intresten op zicht- en termijnrekeningen, alsook op obligaties en kasbons - liquidatiebonus - Leterme-staatsbon - dividenden van aandelen Wanneer u geopteerd heeft om de bijkomende heffing van 4% (bovenop 21 % RV) te laten inhouden, dan bent u van de verplichting ontslagen om de intresten en dividenden in de aangifte te vermelden. U mag dat desgewenst toch aangeven als u oordeelt dat u in 2012 ingehouden bijkomende heffing eigenlijk niet verschuldigd was omdat u uiteindelijk toch niet aan ,00 inkomsten bent geraakt en u dat geld graag zou terugkrijgen. In dergelijke gevallen moet u alles aangeven waarop geen 4% werd ingehouden. De roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong dienen altijd aangegeven te worden in de aangifte. Gelieve hieronder de ontvangen roerende inkomsten en de al dan niet betaalde/ingehouden roerende voorheffing op te lijsten : Uitgekeerd door: Netto roerend inkomen Bedrag RV Ingehouden: JA/NEEN Als u (en/of uw partner) meent geen roerende inkomsten te moeten aangeven, moet u dat wel uitdrukkelijk verklaren in uw aangifte. Informatief: Schematisch overzicht Intrest spaarboekje (1) <1.830 EUR intrest spaarboekje (1) >1.830 EUR verzekeringsbon > 8 jaar intrest obligatie, kasbon, zichtrekening, termijnrekening, kapitalisatiebon, spaarboekje (2) meerwaarde beleggingsfonds < 25% obligaties (3) of zonder Europees paspoort meerwaarde beleggingsfonds > 25% obligaties (3) intrest Leterme-staatsbon intrest andere staatsbon dividend erkende coöperatieve aandelen < 180 EUR dividend erkende coöperatieve aandelen > 180 EUR 'gewone' dividenden 'voordelige' VVPR-dividenden + meeste beveks auteursrechten lijfrente (3% van afgestane kapitaal) liquidatiebonus inkoopbonus (1) gereglementeerd spaarboekje (2) niet gereglementeerd spaarboekje Belastingtari ef ink Belastingtari ef ink Bijkomende heffing 4% Mee te tellen voor beoordeling grens euro Aangifteplicht door ontvanger 0% 0% nee nee nee 15% 15% nee ja nee (5) 0% 0% nee nee nee 15% 21% ja ja nee(4) 0% 0% nee nee nee 15% 21% ja ja nee(4) 15% 15% nee nee nee 15% 21% ja ja nee(4) 0% 0% nee nee nee 25% 25% nee ja nee(4) 25% 25% nee ja nee(4) 15% 21% ja ja nee(4) 15% 15% nee nee ja 15% 15% nee nee ja 10% 10% nee nee nee 10% 21% ja ja nee(4) (3) De wet fiscale en financiële bepalingen dd (BS ) beperkt het percentage van 40% tot 25%. (4) TENZIJ belastingplichtige nog onderworpen is aan bijkomende heffing 4%. (5) TENZIJ geen RV 15% ingehouden of belastingplichtige nog onderworpen is aan bijkomende heffing 4% 8 / 10

9 Overige - uitgaven die recht geven op een belastingvermindering -> attesten die hierop betrekking hebben - PWA cheques - Pensioensparen - Dienstencheques - Kinderopvang tot 12 jaar (gehandicapte kinderen tot 18 jaar) - Giften - Voorafbetaling belasting - Energiebesparende uitgaven (vervanging stookketel, waterverwarming zonne-energie, zonnecelpanelen, dubbele beglazing, isolatie dak, warmteregeling CV, energie-audit - zowel voor huurder als eigenaar (eigenaars zie rubriek onroerend goed) gedetailleerde schema raadpleegbaar op - kopie van de factuur met de nodige vermeldingen - bewijs van betaling - passiefhuizen, lage energiewoningen, nulenergiewoningen - Woning-vernieuwing in zone voor positief grootstedelijk beleid - Woning-vernieuwing van woningen verhuurd via een sociaal verhuurkantoor - Sommen besteed aan werkgeversaandelen - Winwinlening - Inkomsten uit lijfrente - Kosten voor onderhoud en restauratie van geklasseerde gebouwen en landschappen - Fonds ter reductie van de globale energiekost - Beveiligen van een privéwoning,vernieuwing huurwoning tegen inbraak of brand - Elektrische voertuigen: aankoop nieuw voertuig/moto/driewieler (factuur + betalingsbewijs) - Oplaadpunt elektrische voertuigen DEEL 2 Enkel van toepassing voor bedrijfsleiders, vrije beroepen of zelfstandigen Attest: sociale bijdrage zelfstandige vrij aanvullend pensioen (VAPZ) gewaarborgd inkomen moederschapscheques lening beroepsdoeleinden rekeninguittreksel van de voorafbetaling Attest loonlasten (voor zelfstandigen met personeel in dienst) Meewerkend echtgenoot 9 / 10

10 Welke uitgaven komen nog in aanmerking voor de belastingvermindering energiebesparende uitgaven BELASTINGVERMINDERING ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN uitgaven moeten effectief betaald zijn in 2012 de woning moet ouder zijn dan 5 jaar type uitgave contract voor contract na 28/11/ /11/2011 vervanging stookketel ja nee dubbele beglazing ja nee thermostaat ja nee energie-audit ja nee dakisolatie ja (40%) ja (30%) muur/vloerisolatie nee nee zonnepanelen ja (40%) nee zonneboiler ja (40%) nee warmtepomp ja (40%) nee Schematische overzicht kan u raadplegen op onze website

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Sint-Andries, 10 december 2012

Sint-Andries, 10 december 2012 Sint-Andries, 10 december 2012 Beste klant, Zoals ieder jaar brengen wij rond de jaarwisseling enkele punten in herinnering OVER HET OUDE JAAR Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? Goed geïnformeerd FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Inhoudstafen Overlijden van een naaste 4 Gehuwd of wettelijk samenwonend? 4 Aan wie

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie