Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna :"

Transcriptie

1 Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte: VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 1 Opgelet: deze voorbereiding is uitsluitend bestemd voor uzelf en kan dus niet als geldige aangifte naar de administratie worden teruggezonden! Aanbevelingen a) Vul eerst deze voorbereiding in. U kunt er vrij berekeningen of vermeldingen (bv. verwijzingen naar verantwoordingsstukken) in aanbrengen, die u later kunnen helpen om de aangegeven bedragen gemakkelijker weder samen te stellen of er de oorsprong van terug te vinden. Vergeet niet om ook de gegevens in bovenstaand rooster in te vullen. U vindt ze terug op de voorpagina van uw aangifte. Ze kunnen van pas komen als u contact wil opnemen met uw belastingkantoor. b) Breng daarna de gegevens uit deze voorbereiding over op de eigenlijke aangifte: - breng eerst de gegevens van vak I van de voorbereiding over in het gelijknamige vak op de voorpagina van de aangifte; - breng vervolgens de bedragen en andere gegevens die u in de voorbereiding naast voorgedrukte codes van 6 cijfers (bv ) hebt ingevuld, samen met die codes over op de binnenzijde van de aangifte; - breng ten slotte de gegevens waarvoor in de voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak V, rubrieken K, O en P, vak VI, rubriek C, enz.) over in de overeenstemmende vakken en rubrieken op de laatste pagina van de aangifte. c) Bewaar deze voorbereiding. Ze kan u later nog van nut zijn als uw belastingkantoor u om uitleg vraagt of als u een bezwaarschrift wil indienen. U kunt er ook gebruik van maken om uw aangifte van volgend aanslagjaar in te vullen. Bij ontvangst van uw aanslagbiljet krijgt u het detail van de vaststelling van uw belastbare inkomsten en van de berekening van de aanslag. Zo kunt u de door de administratie uitgevoerde verrichtingen volgen. * * * Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) BELANGRIJKE OPMERKINGEN: 1. Waar 2 kolommen zijn voorzien, moeten personen die alleen een aangifte indienen, altijd de linkerkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de man in de linkerkolom en die van de vrouw in de rechterkolom invullen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de gegevens van de oudste in de linkerkolom en die van de jongste in de rechterkolom invullen. 2. Enkel de personen die één van de codes van vak III, A, 6 hebben aangekruist mogen de met een (*) gemerkte rubrieken invullen. Evenwel mogen de personen die één van de codes van vak III, A, 7 hebben aangekruist de met een (*) gemerkte rubrieken van vak III en rubriek 2 (*) van vak VIII invullen. Bovendien mogen enkel de personen die in dat vak III, A, 6 één van de codes hebben aangekruist met betrekking tot de lokalisatie in een Gewest ( , of ) de met een (**) gemerkte rubrieken invullen. Bepaalde van deze rubrieken verwijzen tevens naar een voetnoot die de bestemming van deze rubriek beperkt tot één (of twee) bepaald(e) Gewest(en); in dat geval mogen deze rubrieken enkel worden ingevuld door personen die gelokaliseerd zijn in het betrokken Gewest (of één ervan) en die dus de code met betrekking tot de lokalisatie in dat Gewest hebben aangekruist. (Zie toelichting bij vak III, A, 6 en 7). Vak I. - BANKREKENING, TELEFOONNUMMER EN ADRES. 1. In vak I van uw aangifte vindt u het rekeningnummer (IBAN) en de bankidentificatiecode (BIC) van uw bankrekening waarop de administratie de eventuele teruggaven van inkomstenbelastingen, voorheffingen en voorafbetalingen in principe zal overschrijven. Zijn die gegevens correct en mogen uw teruggaven verder op die rekening worden overgeschreven, vul in deze rubriek 1 dan niets in! Als er in vak I van uw aangifte geen rekeningnummer vermeld is, als de vermelde gegevens niet correct zijn of als u uw teruggaven voortaan op een andere rekening wil laten overschrijven, vul dan hieronder het IBAN-rekeningnummer en, als het een rekening in het buitenland betreft, de BIC-code in van de rekening waarop uw teruggaven voortaan en tot herroeping mogen worden overgeschreven. Bevestig in voorkomend geval ook dat de houder van die rekening een mandataris is, die u gerechtigd hebt om teruggaven te ontvangen. Nieuwe rekening: IBAN Nr (deel 1) BIC (alleen in te vullen als het een rekening in het buitenland betreft) Is de houder van deze rekening een mandataris, die u gerechtigd hebt om teruggaven te ontvangen? Ja 2. Telefoonnummer waarop uw belastingkantoor u kan bereiken: 3. adres waarop uw belastingkantoor u kan bereiken:

2 blz. 2 Bent u een (zie de precieze omschrijving in de toelichting bij dit vak II): a) sportbeoefenaar die inkomsten heeft verkregen uit een in België als zodanig verrichte werkzaamheid gedurende hoogstens 30 dagen, of een podiumkunstenaar; b) een onderzoeker die persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen heeft verkregen; c) een vennoot of een lid van een burgerlijke vennootschap of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die winst of baten heeft verkregen die voortkomen uit een in België uitgeoefende werkzaamheid; of d) een zelfstandige die in artikel 228, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde inkomsten heeft verkregen; dan kunt u er voor kiezen om deze aangifte in de belasting van niet inwoners (natuurlijke personen) in te dienen. Die keuze moet u bevestigen door dit vakje aan te kruisen. Uw keuze is definitief, onherroepelijk en bindend (zie toe lichting). ongehuwd en niet wettelijk samenwonend gehuwd U bent in 2015 gehuwd en woonde sinds 2014 of vroeger, tot uw huwelijk, nog niet wettelijk samen met uw echtgenoot, wiens nettobestaansmiddelen in 2015 niet meer dan euro bedroegen (*) wettelijk samenwonend U hebt in 2015 een verklaring afgelegd van wettelijke samenwoning met uw partner, wiens nettobestaansmiddelen in 2015 niet meer dan euro bedroegen (*) weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde (door het overlijden van uw wettelijk samenwonende partner) Uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is overleden in Voor u en hem of haar: kiest u voor één gemeenschappelijke aanslag kiest u voor twee afzonderlijke aanslagen uit de echt gescheiden of daarmee gelijkgesteld (door de beëindiging van de wettelijke samenwoning) De echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning vond plaats in 2015 van tafel en bed gescheiden De scheiding van tafel en bed vond plaats in 2015 feitelijk gescheiden De feitelijke scheiding vond plaats in 2015 een gehuwde of wettelijk samenwonende persoon die als alleenstaande moet worden belast het betreft de man (of, bij partners van hetzelfde geslacht, de oudste partner) het betreft de vrouw (of, bij partners van hetzelfde geslacht, de jongste partner) een belastingplichtige die in 2015 overleden is en die op de datum van zijn of haar overlijden: gehuwd of wettelijk samenwonend was niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend was, maar in 2015 weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde (door het overlijden van zijn of haar wettelijk samenwonende partner) geworden was Voor de belastingplichtige en zijn of haar eerder in 2015 overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner: kiest u voor één gemeenschappelijke aanslag kiest u voor twee afzonderlijke aanslagen niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend was, en die in 2015 ook geen weduwnaar, weduwe of daarmee gelijk gestelde (door het overlijden van zijn of haar wettelijk samenwonende partner) geworden was a) Hebt u in 2015 beroepsinkomsten verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld? Ja Ja b) Hebt u een zware handicap (*)? Ja Ja Als u of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner, dan de code hierna : hierna uw gegevens Ingeval van een gemeenschappelijke aanslag vult u op de tweede lijn ook de gegevens van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner in. Beroep uitgeoefend in 2015 Naam Voornaam Geboortedatum in België In het buitenland

3 5. Werkelijke verblijfplaats in 2015: van tot Als u in België belastbare beroepsinkomsten hebt verkregen die ten minste 75 pct. bedragen van het geheel van uw in het belastbaar tijdperk verkregen Belgische en buitenlandse beroepsinkomsten, kruis dan het overeenstemmende vakje aan. U bent (zie toelichting): - een inwoner van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte; andere dan België, gelokaliseerd in het Vlaams Gewest in het Waals Gewest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - een inwoner van een andere staat Als u geen enkele code van de rubriek 6 hiervoor hebt aangekruist en u inwoner bent van één van volgende landen, kruis dan het overeenstemmende vakje aan (zie toelichting): Frankrijk Nederland Luxemburg 8. Als u geen enkele code van de rubrieken 6 en 7 hiervoor hebt aangekruist, kruis dan de code hierna aan: B. GEZINSLASTEN. (Vul het gevraagde aantal in tenzij het gelijk is aan 0) 1. a) Aantal kinderen die fiscaal volledig te uwen laste zijn (*): b) Aantal van de in 1, a vermelde kinderen met een zware handicap: c) Aantal van de in 1, a vermelde kinderen die op nog geen 3 jaar waren en voor wie u in vak X, B geen belastingvermindering voor kinderoppas vraagt: d) Aantal van de in 1, c vermelde kinderen met een zware handicap: a) Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel moet worden toegekend aan de andere ouder wegens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen (*): b) Aantal van de in 2, a vermelde kinderen met een zware handicap: c) Aantal van de in 2, a vermelde kinderen die op nog geen 3 jaar waren en voor wie u in vak X, B geen belastingvermindering voor kinderoppas vraagt: d) Aantal van de in 2, c vermelde kinderen met een zware handicap: a) Aantal kinderen die fiscaal ten laste zijn van de andere ouder, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel aan u moet worden toegekend wegens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen (*): b) Aantal van de in 3, a vermelde kinderen met een zware handicap: c) Aantal van de in 3, a vermelde kinderen die op nog geen 3 jaar waren en voor wie u in vak X, B geen belastingvermindering voor kinderoppas vraagt: d) Aantal van de in 3, c vermelde kinderen met een zware handicap: a) Aantal ouders, grootouders, overgrootouders, broers en zusters van 65 jaar of ouder die fiscaal te uwen laste zijn (*): b) Aantal van de in 4, a vermelde personen met een zware handicap: a) Aantal andere personen die fiscaal te uwen laste zijn (noch uzelf, noch uw echtgenoot, noch uw samenwonende partner meetellen!) (*): b) Aantal van de in 5, a vermelde personen met een zware handicap: Vul hierna de naam, voornaam en geboortedatum in van de personen die u hiervoor hebt vermeld in B1 tot B5. Deel eveneens mee tegenover welke code ze werden vermeld (voeg in geval van plaatsgebrek een bijlage toe): Naam Voornaam Geboortedatum Code blz. 3

4 blz. 4 Vak IV. - INKOMSTEN VAN IN BELGIË GELEGEN ONROERENDE GOEDEREN. NIET GEINDEXEERD 1. Onroerende goederen die u voor uw beroep gebruikt: KI Gebouwen die u niet verhuurt, die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken, of die u verhuurt aan andere rechtspersonen dan vennootschappen om ze te laten ter beschikking stellen van natuurlijke personen die ze uitsluitend als woning gebruiken: KI Gronden, materieel en outillering die u niet verhuurt of die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken: KI Onroerende goederen die u volgens de pachtwetgeving verhuurt voor land- of tuinbouwdoeleinden: KI Onroerende goederen die u verhuurt in andere omstandigheden dan in de nrs. 2 tot 4 hierboven: a) gebouwen: KI Brutohuur b) gronden: KI Brutohuur c) materieel en outilering: KI Brutohuur Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal, of van een gelijkaardig onroerend recht:

5 blz. 5 Vak V. - WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MET BEDRIJFSTOESLAG. A. GEWONE BEZOLDIGINGEN. 1. Wedden, lonen, enz. (andere dan bedoeld in 3; 13, a en 14, a): a) volgens fiches: (250)... (250)... (250)... (250)... (250)... (250)... b) die niet op een fiche zijn vermeld: Totaal van de rubrieken 1, a en 1, b: Wedden, lonen, enz. voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in aanmerking komen (andere dan bedoeld in 13, a, 2 en 14, a, 2 ): a) volgens fiches: (306)... (306)... b) die niet op een fiche zijn vermeld: c) totaal van de rubrieken a en b: Aandelenopties die zijn toegekend: a) in 2015: b) van 1999 tot 2014: bedrag dat in 2015 belastbaar wordt: Vervroegd vakantiegeld (ander dan bedoeld in 13, b en 14, b): Achterstallen (andere dan bedoeld in 13, c en 14, c): a) gewone: b) voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in aanmerking komen: Opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in 13, d en 14, d) en inschakelingsvergoedingen: a) die voor vrijstelling in aanmerking komen: b) andere: Bezoldigingen van december 2015 (overheid): a) gewone: b) voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in aanmerking komen: Terugbetaling woon-werkverkeer: a) totaal bedrag: b) vrijstelling: Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen: a) gewone: b) achterstallen: c) vrijstelling: Werkgeverstussenkomsten in een privé-pc: a) totale bedrag van de tussenkomsten: b) vrijstelling: Tegen 33 pct. belastbare bezoldigingen van gelegenheidswerknemers in de horeca: Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten verkregen: a) wedden, lonen, enz.: 1 gewone: voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in aanmerking komen: b) vervroegd vakantiegeld: c) achterstallen: 1 gewone: voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in aanmerking komen: d) opzeggingsvergoedingen: 1 die voor vrijstelling in aanmerking komen: andere: Door scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, en door opleiders, trainers en begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkregen: a) wedden, lonen, enz.: 1 gewone: voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in aanmerking komen: b) vervroegd vakantiegeld: c) achterstallen: 1 gewone: voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstelling in aanmerking komen: d) opzeggingsvergoedingen: 1 die voor vrijstelling in aanmerking komen: andere: Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen door een erkend huisarts om zich te vestigen in een prioritaire zone: Forfait voor verre verplaatsingen: Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen: Andere beroepskosten (alleen invullen als u geen toepassing van het wettelijke forfait wenst): (Zie ook het vervolg van vak V op de volgende blz.)

6 blz. 6 Vak V. - WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT, VERVANGINGSINKOMSTEN EN WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MET BEDRIJFSTOESLAG - VERVOLG. B. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN. 1. Uitkeringen zonder anciënniteitstoeslag: a) gewone uitkeringen (wettelijke en aanvullende): b) aanvullende uitkeringen van december 2015 (overheid): c) achterstallen: Uitkeringen met anciënniteitstoeslag: a) gewone uitkeringen (wettelijke): b) achterstallen: C. WETTELIJKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF INVALIDITEIT. 1. Gewone uitkeringen: Uitkeringen van december 2015 (overheid): Achterstallen: D. VERVANGINGSINKOMSTEN. 1. Aanvullende vergoedingen betaald door een gewezen werkgever krachtens een CAO of een individuele overeenkomst: a) met een clausule van doorbetaling bij werkhervatting: 1 gewone vergoedingen: vergoedingen van december 2015 (overheid): achterstallen: b) zonder clausule van doorbetaling bij werkhervatting: 1 gewone vergoedingen: vergoedingen van december 2015 (overheid): achterstallen: Hebt u na uw ontslag bij bovenbedoelde werkgever, maar vóór het werk hervat bij een andere werkgever of als Ja Ja zelfstandige? Neen Neen 2. Aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen: Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval (wettelijke en aanvullende): Andere: Onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen van december 2015 (overheid): Achterstallen van onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen: E. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MET BEDRIJFSTOESLAG (voorheen brugpensioenen). 1. Wettelijke werkloosheidsuitkeringen: a) gewone uitkeringen: b) achterstallen: Bedrijfstoeslag: a) gewone bedrijfstoeslag: b) achterstallen: F. INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN. 1. Gewone bijdragen en premies: Bijdragen en premies voor individuele voortzetting: G. OVERUREN DIE RECHT GEVEN OP EEN OVERWERKTOESLAG. 1. Totale aantal werkelijk gepresteerde overuren: a) die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 130 uren: b) die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 180 uren: c) die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 360 uren: Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor overuren die recht geven op een belastingvermindering: a) van 66,81 pct.: b) van 57,75 pct.: H. BEDRIJFSVOORHEFFING. 1. Volgens fiches: (286)... (286)... (286)... (286)... (286)... (286) Op het niet op een fiche vermelde vakantiegeld vermeld in A, 1, b en A, 3, b: Totaal van de rubrieken 1 en 2: I. INHOUDINGEN VOOR DE BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID: J. OVERHEIDSPERSONEEL ZONDER ARBEIDSOVEREENKOMST (*): Ja Ja

7 K. NAAM OF BENAMING VAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN (zie fiches). Vermeld ook het adres indien geen fiches zijn opgemaakt. Periode waarop de inkomsten betrekking hebben... van... tot van... tot... (partner)... van... tot van... tot... L. WERKBONUS: 1. toegekend van tot : toegekend van tot : M. WERKHERVATTINGSLOON. Als u in D, 1, a, aanvullende vergoedingen en/of in E, 2 een bedrijfstoeslag hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever het werk hebt hervat bij één of meer nieuwe werkgevers, vermeld dan hier het loon (A, 1 + A, 4 + A, 9, a + A, 11, a - A, 9, b - A, 11, b) dat u van die nieuwe werkgever(s) hebt verkregen: N. ROERENDE VOORHEFFING OP IN A, 1; A, 3 OF A, 6 VERMELDE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN, NABURIGE RECHTEN EN WETTELIJKE EN VERPLICHTE LICENTIES: O. HELPENDE GEZINSLEDEN VAN ZELFSTANDIGEN. code bedrag Vermeld hiernaast de code waaronder de inkomsten als helpend gezinslid van een zelfstandige zijn aangegeven (bv ) en het bedrag. Vermeld op de laatste regel het beroep van de zelfstandige. beroep P. AANDELENOPTIES. Toegekend vanaf en overgedragen in de loop van 2015: Ja Ja A. PENSIOENEN. Vak VI. - PENSIOENEN. 1. Andere dan de onder 2 en 3 bedoelde pensioenen. a) Wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd: (228)... (228)... (228)... (228)... b) Totaal van rubriek a: c) Achterstallen van onder a bedoelde wettelijke pensioenen: d) Overlevingspensioenen en overgangsuitkeringen: e) Achterstallen van overlevingspensioenen: f) Andere pensioenen, renten (behalve omzettingsrenten) en als zodanig geldende kapitalen, afkoopwaarden, enz., die (211)... (211)... gezamenlijk belastbaar zijn: (211)... (211)... g) Totaal van rubriek f: h) Achterstallen van onder f bedoelde pensioenen, renten, enz.: i) Kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn: 1 tegen 33 pct.: tegen 20 pct.: tegen 18 pct.: tegen 16,5 pct.: a. gekapitaliseerde waarde van wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd: b. gekapitaliseerde waarde van overlevingspensioenen: c. andere: tegen 10 pct.: j) Omzettingsrenten van kapitalen en afkoopwaarden die zijn betaald of toegekend: 1 in 2015: tijdens de jaren 2003 tot 2014: Arbeidsongevallen en beroepsziekten (wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid). a) Uitkeringen, toelagen en renten (behalve omzettingsrenten): b) Achterstallen van onder a bedoelde uitkeringen, enz.: c) Omzettingsrenten van kapitalen betaald of toegekend: 1 in 2015: tijdens de jaren 2003 tot 2014: (Zie ook het vervolg van vak VI op de volgende blz.) blz. 7

8 blz. 8 Vak VI. - PENSIOENEN - VERVOLG. 3. Pensioensparen. a) Pensioenen, renten, spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die gezamenlijk belastbaar zijn: b) Spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn: 1 tegen 33 pct.: tegen 16,5 pct.: tegen 8 pct.: Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen: B. BEDRIJFSVOORHEFFING. 1. Verrekenbaar en terugbetaalbaar. a) Volgens fiches: (225)... (225)... (225)... (225)... (225)... (225)... b) Totaal van rubriek a: Verrekenbaar, maar niet terugbetaalbaar. a) Volgens fiches: (425)... (425)... (425)... (425)... (425)... (425)... b) Totaal van rubriek a: C. NAAM OF BENAMING VAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN (zie fiches). Vermeld ook het adres indien geen fiches zijn opgemaakt. Periode waarop de inkomsten betrekking hebben... van... tot van... tot... (partner)... van... tot van... tot Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen, toegekend aan onderzoekers: Vak VII. - DIVERSE INKOMSTEN. a) brutobedrag: b) bedrijfsvoorheffing: Belastbaar bedrag van de meerwaarden op aandelen, verwezenlijkt buiten het normale beheer van een privévermogen: Belastbaar bedrag van de meerwaarden, verwezenlijkt bij de gehele of gedeeltelijke overdracht van belangrijke deelnemingen aan rechtspersonen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte: Vak VIII. - VORIGE VERLIEZEN EN AFTREKBARE BESTEDINGEN. 1. Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken: a) betreffende een in de vorm van een feitelijke vereniging uitgeoefende werkzaamheid: b) andere: Onderhoudsuitkeringen (werkelijk betaald bedrag) (*): a) verschuldigd door uzelf: b) verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen: c) naam, voornaam en adres van de genieter(s):

9 Vak IX. - INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN LENINGEN EN SCHULDEN, PREMIES VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN EN ERFPACHT- EN OPSTALVERGOEDINGEN OF GELIJKAARDIGE VERGOEDINGEN, DIE RECHT GEVEN OP EEN BELASTINGVOORDEEL. Opgelet: vermeld de in dit vak bedoelde uitgaven en de andere gevraagde gegevens in de passende rubriek! Rubriek A is in principe bestemd voor de interesten van leningen die van tot zijn gesloten om energiebesparende uitgaven te financieren (en die voldoen aan de voorwaarden voor een interestbonificatie van de Staat). Rubriek B (**) is bestemd voor de (niet in rubriek A vermelde) uitgaven voor de woning die op het tijdstip van de betaling uw eigen woning was (zie echter punt 2 van de belangrijke opmerkingen, vermeld op pagina 1). Onder eigen woning wordt verstaan: de woning die u als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zelf betrok of niet zelf betrok om één van de volgende redenen: beroepsredenen, redenen van sociale aard, wettelijke of contractuele belemmeringen waardoor u de woning onmogelijk zelf kon betrekken, of de stand van de bouw- of verbouwingswerkzaamheden waardoor u de woning niet zelf kon betrekken (zie ook de toelichting voor meer bijzonderheden). Rubriek C is bestemd voor de (niet in rubriek A vermelde) uitgaven die geen betrekking hebben op een woning of voor een woning die op het tijdstip van de betaling niet uw eigen woning was. A. INTERESTEN VAN LENINGEN GESLOTEN VAN 2009 TOT 2011 OM ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN TE FINANCIEREN: B. UITGAVEN VOOR UW EIGEN WONING (**): 1. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus (**). a) Leningen gesloten in Interesten en kapitaalaflossingen: Premies van individuele levensverzekeringen tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen: Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling b) Leningen gesloten van 2005 tot Interesten en kapitaalaflossingen: Premies van individuele levensverzekeringen tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen: Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling Hebt u in B, 1, b interesten, kapitaalaflossingen of premies vermeld die betrekking hebben op een lening gesloten vanaf 2006? Zo ja, - was de woning waarvoor die lening is aangegaan, op nog altijd uw enige woning? Ja Neen Ja Neen Ja Neen Ja Neen - aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van die lening: Andere dan de in 1 bedoelde interesten, die in aanmerking komen voor een gewestelijke belastingvermindering (**). a) Gegevens over het vrijgestelde inkomen van uw eigen woning : NIET GEINDEXEERD - die u niet verhuurt: KI die u verhuurt aan een natuurlijke persoon die ze niet voor zijn beroep gebruikt of aan een andere rechtspersoon dan een vennootschap om ze te laten ter beschikking stellen van natuurlijke personen die ze uitsluitend als woning gebruiken: KI die u verhuurt in andere omstandigheden: KI Brutohuur b) Interesten van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na en (in principe) vóór 2005 zijn gesloten om in België: 1 uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat (met btw) te verwerven: a. Leningen gesloten in 2015 (1): b. Leningen gesloten vóór 2015: (Zie ook het vervolg van vak IX op de volgende blz.) (1) Rubriek alleen bestemd voor belastingplichtigen die in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelokaliseerd zijn (zie vak III, A, 6). blz. 9

10 blz. 10 Vak IX. - INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN LENINGEN EN SCHULDEN, PREMIES VAN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN EN ERFPACHT- EN OPSTALVERGOEDINGEN OF GELIJK- AARDIGE VERGOEDINGEN, DIE RECHT GEVEN OP EEN BELASTINGVOORDEEL - VERVOLG. 2 uw enige en bij het sluiten van de lening sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen: a. leningen gesloten in 2015 (1): b. leningen vóór 2015: Datum van de lening (dag, maand, jaar): l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l Bedrag van de lening: Aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de lening: Datum van ingebruikneming van de nieuwe woning of van de voltooiing van de vernieuwingswerken (dag, maand, jaar): l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l Totale kostprijs van de vernieuwingswerken (btw inbegrepen): Uw aandeel in de eigen woning : ,.. pct ,.. pct. Aandeel in de eigen woning, van personen die de lening samen met u hebben aangegaan: ,.. pct ,.. pct. Betreft het de eigen woning van beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden, die voor beiden de enige woning is? c) Andere dan de in b bedoelde interesten van leningen en schulden voor het verwerven of behouden van uw eigen woning : 1 leningen die (in principe) vóór 2005 zijn gesloten: Ja Neen a. leningen gesloten in 2015: b. leningen gesloten vóór 2015: andere schulden: a. schulden aangegaan in 2015 (2): b. schulden aangegaan vóór 2015: Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van uw eigen woning (**): a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het bouwsparen: 1 leningen gesloten vanaf 1989 en (in principe) vóór 2005: a. leningen gesloten in 2015 (1): b. leningen gesloten vóór 2015: leningen gesloten vóór 1989 voor: a. een sociale woning: b. een middelgrote woning: b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het lange termijnsparen (leningen gesloten vanaf 1993): Premies van individuele levensverzekeringen (**): a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het bouwsparen: 1 contracten tot waarborg of wedersamenstelling van hypothecaire leningen gesloten in 2015 (1): contracten tot waarborg of wedersamenstelling van hypothecaire leningen gesloten vóór 2015: a. contracten gesloten vanaf 1989: b. contracten gesloten vóór 1989: b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het lange termijnsparen: 1 contracten gesloten vanaf 1989: contracten gesloten vóór 1989: c) nr. contract naam van de verzekeringsinstelling Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen (**): a) contracten gesloten in 2015: b) contracten gesloten vóór 2015: Naam, voornaam en adres van de genieter:... (1) Rubriek alleen bestemd voor belastingplichtigen die in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelokaliseerd zijn (zie vak III, A, 6). (2) Rubriek alleen bestemd voor belastingplichtigen die in het Vlaams Gewest gelokaliseerd zijn (zie vak III, A, 6).

11 C. UITGAVEN DIE GEEN BETREKKING HEBBEN OP UW EIGEN WO- NING : 1. Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten van 2005 tot 2013 die in aanmerking komen voor de federale woonbonus (*): Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de federale woonbonus (*): Nr. contract Naam van de verzekeringsinstelling Hebt u in C, 1 (*) of C, 2 (*) interesten, kapitaalaflossingen of premies vermeld die betrekking hebben op een lening gesloten vanaf 2006? Zo ja, - was de woning waarvoor die lening is aangegaan, op nog altijd uw enige woning? Ja Neen Ja Neen Ja Neen Ja Neen - aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van die lening: Andere dan de in 1 bedoelde interesten, die in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel: a) (*) van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na en (in principe) vóór 2005 zijn gesloten om in België: - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat (met btw) te verwerven: uw enige en bij het sluiten van de lening sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen: Datum van de lening (dag, maand, jaar): l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l blz. 11 Bedrag van de lening: Aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de lening: Datum van ingebruikneming van de nieuwe woning of van de voltooiing van de vernieuwingswerken (dag, maand, jaar): l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l l...ı...l...ı...l...ı...ı...ı...l Totale kostprijs van de vernieuwingswerken (btw inbegrepen): Uw aandeel in de woning: ,.. pct ,.. pct. Aandeel in de woning, van personen die de lening samen met u hebben aangegaan: ,.. pct ,.. pct. Betreft het een woning van beide samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden, die voor beiden de enige woning is? Ja Neen b) van andere dan de in a bedoelde schulden voor het verwerven of behouden van onroerende goederen die niet vrijgestelde onroerende inkomsten hebben opgebracht: Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van een andere woning dan uw eigen woning (*): a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen (leningen gesloten vanaf 1993 en (in principe) vóór 2005): b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het lange termijnsparen: 1 leningen gesloten vanaf 1989: leningen gesloten vóór 1989 voor: a. een sociale woning: b. een middelgrote woning: Premies van individuele levensverzekeringen: a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen (contracten gesloten vanaf 1993): b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het lange termijnsparen: 1 contracten gesloten vanaf 1989: contracten gesloten vóór 1989: c) nr. contract naam van de verzekeringsinstelling Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen voor onroerende goederen die niet vrijgestelde onroerende inkomsten hebben opgebracht: Naam, voornaam en adres van de genieter:...

12 blz. 12 Vak X. - (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN. A. GIFTEN (*): B. VOOR BELASTINGVERMINDERING IN AANMERKING KOMEND BEDRAG VAN DE UITGAVEN VOOR KINDEROPPAS (*): C. NIET DOOR SUBSIDIES GEDEKT GEDEELTE VAN DE UITGAVEN VOOR HET ONDERHOUD EN DE RESTAURATIE VAN NIET VER- HUURDE, VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE EIGENDOMMEN DIE BESCHERMD ZIJN VOLGENS DE WETGEVING OP HET BE- HOUD VAN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN OF EEN GELIJK- AARDIGE WETGEVING IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EURO- PESE ECONOMISCHE RUIMTE (**): D. BEZOLDIGINGEN VAN EEN HUISBEDIENDE (*): E. BETALINGEN VOOR PENSIOENSPAREN: F. BETALINGEN VOOR HET VERWERVEN VAN NIEUWE KAPITAAL- AANDELEN VAN EEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE GEVESTIGDE VENNOOTSCHAP WAARIN U WERKNEMER BENT OF WAARVAN UW VENNOOTSCHAP-WERKGEEFSTER EEN (KLEIN)DOCHTERONDERNEMING IS. 1. Betalingen gedaan in 2015 (*): Terugname van de voorheen verkregen belastingvermindering door de vervroegde overdracht van aandelen in 2015: G. BETALINGEN VOOR PRESTATIES IN HET KADER VAN PLAATSELIJ- KE WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAPPEN (PWA-CHEQUES) (**): H. DIENSTENCHEQUES (**). 1. Betalingen voor prestaties betaald met dienstencheques (1): Aantal dienstencheques (2): I. IN HET KADER VAN GEREGISTREERDE RENOVATIEOVEREEN- KOMSTEN TER BESCHIKKING GESTELDE BEDRAGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR BELASTINGVERMINDERING (**) (3). Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen: 1. op : op : J. BETALINGEN VOOR HET VERWERVEN VAN NIEUWE AANDELEN VAN STARTENDE KLEINE VENNOOTSCHAPPEN. 1. Betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 30 pct.: Betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 45 pct.: K. BELASTINGVERMINDERINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING DIE OP 31 DECEMBER VAN HET JAAR VAN HET BEGIN VAN DE WERKEN 5 JAAR OF LANGER IN GE- BRUIK GENOMEN WAS. 1. Vermindering voor in 2015 betaalde uitgaven voor dakisolatie (**): Overgedragen verminderingen voor uitgaven betaald in a) Als uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna: 1 uw aandeel in die woning: ,.. pct ,.. pct. 2 uw overgedragen verminderingen voor in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken die in het kader van een vóór gesloten contract zijn uitgevoerd aan die woning: a. - de vervanging of het onderhoud van stookketels - de plaatsing van dubbele beglazing - de isolatie van daken - de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling - een energie-audit van de woning b. de plaatsing van zonnecelpanelen om zonne-energie in elektrische energie om te zetten: c. - de installatie van een systeem van waterverwarming met zonne-energie de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking (1) Rubriek alleen bestemd voor belastingplichtigen die in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelokaliseerd zijn (zie vak III, A, 6). (2) Rubriek alleen bestemd voor belastingplichtigen die in het Waals Gewest gelokaliseerd zijn (zie vak III, A, 6). (3) Rubriek alleen bestemd voor belastingplichtigen die in het Vlaams Gewest gelokaliseerd zijn (zie vak III, A, 6).

13 b) Als uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen, lees aandachtig de toelichting en vermeld hierna: 1 het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben: het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2016 aanspraak maakt en dat volgens de wet: a. in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet: b. niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet: L. BELASTINGVERMINDERING VOOR: - LAGE ENERGIEWONINGEN: PASSIEFWONINGEN: NULENERGIEWONINGEN: M. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE VER- NIEUWING VAN EEN WONING VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (**): N. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR DE BE- VEILIGING VAN EEN WONING TEGEN INBRAAK OF BRAND (**) (1): O. BELASTINGVERMINDERING VOOR HET VERWERVEN VAN AANDELEN VAN ERKENDE ONTWIKKELINGSFONDSEN. 1. Belastingvermindering voor aandelen verworven in 2015: Terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering door de vervroegde overdracht van aandelen in 2015: P. BELASTINGVERMINDERING VOOR UITGAVEN VOOR HET VERWERVEN VAN EEN NIEUWE ELEKTRISCHE: - MOTORFIETS OF DRIEWIELER: VIERWIELER: Vak XI. - BEDRAGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN BELASTINGKREDIET VOOR WINWINLENINGEN (**) (2). blz Bedragen die in aanmerking komen voor het jaarlijks belastingkrediet. Uitstaand saldo der uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen: a) op : b) op : Bedrag dat in aanmerking komt voor het eenmalig belastingkrediet. Bedrag van de hoofdsom dat in 2015 definitief verloren is gegaan: Vak XII. - VOORAFBETALINGEN VOOR HET AANSLAGJAAR Totaal bedrag van de betalingen: Refertenummer van het rekeninguittreksel: (1) Rubriek alleen bestemd voor belastingplichtigen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelokaliseerd zijn (zie vak III, A, 6). (2) Vak alleen bestemd voor belastingplichtigen die in het Vlaams Gewest gelokaliseerd zijn (zie vak III, A, 6).

14 blz. 14 Vak XIII. - INKOMSTEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG EN DE VAN BELGISCHE OORSPRONG VRIJGESTELDE INKOMSTEN. BELANGRIJKE OPMERKING: In dit vak XIII moet u alle inkomsten van buitenlandse oorsprong en alle van Belgische oorsprong vrijgestelde inkomsten vermelden die u tijdens het belastbaar tijdperk hebt verkregen. Deze inkomsten zijn niet als dusdanig belastbaar in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen), maar moeten in voorkomend geval in aanmerking genomen worden voor de juiste toepassing van een aantal bepalingen (zie toelichting). Wanneer u geen dergelijke inkomsten hebt verkregen, (zie toelichting bij dit vak XIII), kruist u hierna onder A.4 het betreffende vakje nihil aan. A. TOTALE INKOMSTEN 1. Beroepsinkomsten zonder vermeerdering Nettobedragen a) Pensioenen Land(en) van oorsprong (België of het buitenland) b) Werkloosheidsuitkeringen Land(en) van oorsprong (België of het buitenland) c) Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen Land(en) van oorsprong (België of het buitenland) d) Andere vervangingsinkomsten Land(en) van oorsprong (België of het buitenland) e) Andere beroepsinkomsten zonder vermeerdering Land(en) van oorsprong (België of het buitenland) Beroepsinkomsten met vermeerdering (winst, baten, bezoldigingen van bedrijfsleiders) Land(en) van oorsprong (België of het buitenland) Nettobedrag Andere inkomsten (onroerende inkomsten, diverse inkomsten, ) Land(en) van oorsprong (België of het buitenland) Nettobedrag Indien u tijdens het belastbaar tijdperk geen inkomsten hebt verkregen, waarvan u wordt gevraagd ze in vak XIII te vermelden, kruis dan het betreffende vakje hiernaast aan Nihil Nihil B. SPORTGERELATEERDE INKOMSTEN 1. Beroepsinkomsten zonder vermeerdering Vermeld hier het bedrag van de hiervoor onder A.1, e (code of ) opgenomen beroepsinkomsten die werden verkregen als sportbeoefenaar, of als scheidsrechter, opleider, trainer of begeleider Nettobedrag voor activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars Beroepsinkomsten met vermeerdering Vermeld hier het bedrag van de hiervoor onder A.2 (code of ) opgenomen beroepsinkomsten die werden verkregen als sportbeoefenaar, of als scheidsrechter, opleider, trainer of begeleider voor activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars Nettobedrag Aantal toegevoegde bladen:. Datum:... OPGELET! VERGEET NIET: - de gegevens die u hebt ingevuld in vak I van deze voorbereiding over te brengen op de voorpagina van uw eigenlijke aangifte; - de bedragen en andere gegevens die u in deze voorbereiding naast voorgedrukte codes van 6 cijfers (bv ) hebt ingevuld, samen met die codes over te brengen op de binnenzijde van uw eigenlijke aangifte; - de gegevens waarvoor in deze voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak V, rubrieken K, O en P, vak VI, rubriek C, enz.) over te brengen in de overeenstemmende vakken en rubrieken op de laatste pagina van uw eigenlijke aangifte.

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 1 Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

een gehuwde of wettelijk samenwonende persoon die als alleenstaande moet worden belast

een gehuwde of wettelijk samenwonende persoon die als alleenstaande moet worden belast Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb

blz. 2 Vak II. - PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEZINSLASTEN. A. PERSOONLIJKE GEGEVENS. (Kruis de vakjes aan die op uw persoonlijke toestand betrekking hebb Repertoriumnummer :... VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Belastingdienst waarvan u afhangt :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting)

Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... Opgelet: deze voorbereiding

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011

AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2011 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257 257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Belastingkantoor bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : 9928020). Repertoriumnummer :... 24846.07500 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N.

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) INDEX Aandelen: - aandelenopties: toegekend

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL1

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL1 Repertorlumnummer: Nationaal Nummer (N.N.): 1 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Flnanciên: 02571267 57... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte: VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015)

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) INDEX Aandelen: - aandelenopties: toegekend van 1999 tot 2014 21 toegekend

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding. in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016)

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding. in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) INHOUDSTAFEL ALGEMENE INLICHTINGEN 1

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016)

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting. Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) INHOUDSTAFEL ALGEMENE INLICHTINGEN 1 Vak I. - BANKREKENING, TELEFOONNUMMER(S)

Nadere informatie

Om u te helpen bij het invullen van deel 1 van de voorbereiding

Om u te helpen bij het invullen van deel 1 van de voorbereiding Toelichting Om u te helpen bij het invullen van deel 1 van de voorbereiding van uw aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2013 (inkomsten van het jaar 2012) INDEX Aandelen: - aandelenopties: toegekend

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015 VOORALEER U START! Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2015 De zesde staatshervorming, met de opsplitsing tussen de federale en gewestelijke personenbelasting, heeft gezorgd voor een ommekeer

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2011

Aangifte Personenbelasting AJ 2011 Aangifte Personenbelasting AJ 2011 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Voorstel van aanslag AJ 2010 Voorstel van vereenvoudigde aangifte AJ 2011 4.464 dossiers 724.156 dossiers 2 Voor wie?

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017 Antwerpen, 8 november 2017 Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B 1 2000 Antwerpen Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr.: Nationaal nummer: Artikelnummer:

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2011

Aangifte Personenbelasting AJ 2011 Aangifte Personenbelasting AJ 2011 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Voorstel van aanslag AJ 2010 Voorstel van vereenvoudigde aangifte AJ 2011 4.464 dossiers 724.156 dossiers 2 Voor wie?

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Fiscale simulator - inkomsten 2016

Fiscale simulator - inkomsten 2016 Fiscale simulator - inkomsten 2016 VERSIE 2017/277 (04/10/2017) Belasting niet inwoners aanslagjaar 2017 Er wordt geen extra belastingvrije som meer toegekend wanneer een gehuwde belastingplichtige (met

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

INLEIDENDE BEGRIPPEN...

INLEIDENDE BEGRIPPEN... Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN... 21 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting... 21 1.1 Rijksinwoners... 21 1.2 Fiscale woonplaats in België... 21 1.3 Fiscale woonplaats... 21 1.4 Zetel

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 VOORALEER U START! Houd uw mailbox zeker in de gaten. Zéér binnenkort ontvangt u een bericht dat de versie voor het indienen van de aangiften via Tax-on-web

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2011 Bijwerking van 22-03-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte.

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. SOFISK 2015 Sofisk is ook beschikbaar voor: - Vennootschapsbelasting niet-inwoners - Rechtspersonenbelasting Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. Meer info over deze domeinen?

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Inning Antwerpen 2 Kruisbogenhofstraat 24 2500 Lier Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2012 Bijwerking van 25-04-2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Richtlijnen fiscale aangifte

Richtlijnen fiscale aangifte Richtlijnen fiscale aangifte Inkomstenjaar 2015 Aanslagjaar 2016 SOCIALE BIJDRAGEN TOEKENNINGEN/BEZOLDIGINGEN AAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN BIJDRAGEN VAP EN PENSIOENSPAREN SOCIALE UITKERINGEN 1. Vooraf Waar

Nadere informatie

1. Persoonlijke Informatie

1. Persoonlijke Informatie V R A G E N L I J S T B E L G I S C H E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R B L I J F H O U D E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 L U C H T S C H I P L A A N 8 1 1 7 0 B R U S S E L W W W. T A X

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie