CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013"

Transcriptie

1 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/ Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj Aj Aj INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97 4,10 518, derde lid en 16, 4, eerste en tweede lid, oud 526, 1 en 16, 5, oud Woningaftrek : basisbedrag : verhoging : Maximumbedrag van het totale nettoinkomen voor de toekenning van de aanvullende woningaftrek : INKOMSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN 21, 5 21, 6 21, 10 Vrijgestelde schijf van : inkomsten uit gewone Belgische spaardeposito s : dividenden uit erkende coöperatieve vennootschappen met uitzondering van de coöperatieve participatievennootschappen : interesten en dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk : BEROEPSINKOMSTEN 32, tweede lid, 3 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) voor de herkwalificatie van huurinkomsten die uit de vennootschap zijn verkregen door in art. 32, eerste lid, 1, WIB 92 beoogde bedrijfsleiders : 3,87 3,97 4,10 37, tweede lid Maximumbedrag van de inkomsten bedoeld in art. 17, 1, 5, WIB 92 die worden aangemerkt als roerende inkomsten : , 1, eerste lid, 9, c Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen als terugbetaling of betaling van reiskosten m.b.t. het woonwerkverkeer dat in bepaalde gevallen geldt : , 1, eerste lid, 12 Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen van de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en van de Civiele Bescherming : , 1, eerste lid, 13 Vrijgesteld bedrag, per gepresteerd uur, van de inkomsten verkregen in het kader van een PWAarbeidsovereenkomst : 4,10 4,10 4,10 4,10 38, 1, eerste lid, 14 Maximumbedrag van de vrijgestelde fietsvergoeding per km : 0,145 0,20 0,21 0,21 38, 1, eerste lid, 17 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever in de door de werknemer betaalde aankoopprijs voor de aankoop van bepaald informaticamateriaal : Grensbedrag van de brutobezoldigingen : 38, 1, eerste lid, 23 en 4, tweede lid, 2 Forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken : vrijgesteld maximumbedrag per kalenderjaar : maximumbedrag per dag en per opdrachtgever : ,73 111, ,99 114, ,52 118,08 38, 1, eerste lid, 24 Vrijgesteld maximumbedrag van de nietrecurrente resultaatgebonden voordelen : (1) , 1, eerste lid, 27 Maximum vrijgesteld bedrag van de bezoldigingen verkregen en de vergoedingen betaald als gevolg van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst : /1, 2, 5 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever per maaltijdcheque : 5,91 5,91 5,91 5,91 38/1, 2, 6 Minimumbedrag van de tussenkomst van de werknemer/bedrijfsleider per maaltijdcheque : 1,09 1,09 1,09 1,09 38/1, 3, 4 Maximumbedrag van het totaal van de sport en cultuurcheques per werknemer/bedrijfsleider : /1, 4, 2 38/1, 4, 6 Maximale nominale waarde per ecocheque : Maximumbedrag van het totaal van de ecocheques per werknemer/bedrijfsleider : 51, vierde lid Forfait voor verre verplaatsingen (art. 28, KB/WIB 92) : afstand woonplaats van 75 tot 100 km : plaats van tewerkstelling van 101 tot 125 km : op 1 januari van het aj. meer dan 125 km : 52bis, Maximumbedrag van de sommen betaald ten gunste van een collectieve voorziening voor kinderopvang die als beroepskosten in aanmerking kunnen worden genomen : (1) Om pragmatische redenen werd beslist om het bedrag van toe te passen voor aj. 2011

2 Art. WIB 92 Omschrijving Aj Aj Aj , 14 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever in de maaltijdcheque dat een sociaal voordeel vormt en dat aftrekbaar is als beroepskost : , 22 Maximumbedrag van de werkgeversbijdragen en premies die zijn gestort in uitvoering van individuele aanvullende pensioentoezeggingen gesloten in het voordeel van werknemers : , 4 66bis, eerste lid 66bis, derde lid Forfaitair bepaalde beroepskosten (per km) voor woonwerkverplaatsingen met : een voertuig vermeld in art. 66, 5, WIB 92 : een ander voertuig dan vermeld in art. 66, 5 of dan een fiets : een fiets : 0,145 67, 1 en 2 Vrijgestelde winst per bijkomende personeelseenheid die in België wordt tewerkgesteld voor de uitvoer of voor de integrale kwaliteitszorg : ter Vrijgestelde winst of baten per bijkomende in België tewerkgestelde personeelseenheid met een laag loon : , eerste lid Toegelaten maximumbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van de meewerkende echtgenoot : , tweede lid en 88 Maximumbedrag van het huwelijksquotiënt : DIVERSE INKOMSTEN 90, 2 Vrijgesteld bedrag van prijzen en van gedurende twee jaar ontvangen subsidies : , 2 Forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken : vrijgesteld maximumbedrag per kalenderjaar : maximumbedrag per dag en per opdrachtgever : , ,73 111,74 0, ,99 114,60 0, ,52 118,08 5. AFTREKBARE BESTEDINGEN 104, 8 Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van beschermde onroerende goederen : , 1, 1 112, 1, 5 Aftrekbare giften : minimumbedrag : maximumbedrag : Huisbediende : minimumbedrag van de bezoldigingen : maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de aftrek : , 2 Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor kinderoppas, per oppasdag en per kind (art. 61, KB/WIB 92) : 11,20 11,20 6. BEREKENING VAN DE BELASTING 126, 2, eerste lid, 4 Bedrag van de beroepsinkomsten van internationale ambtenaren enz. waarboven de gemeenschappelijke aanslag van echtgenoten en wettelijke samenwonenden niet wordt toegepast : , eerste lid 131, tweede lid 132, eerste lid, 1 tot 5 132, eerste lid, 6 132, eerste lid, 7 132, eerste lid, 8 Belastingvrije som : basisbedragen : grensbedragen van het belastbare inkomen : toeslag voor gehandicapte belastingplichtige : toeslag voor kinderen ten laste (1) : 1 kind : 2 kinderen : 3 kinderen : 4 kinderen : supplement per kind boven het vierde : toeslag voor ieder kind ten laste (1) jonger dan 3 jaar voor wie geen enkele vermindering voor uitgaven voor kinderoppas is gevraagd : toeslag voor iedere in art. 136, 2 of 3, WIB 92 bedoelde persoon ten laste (1) van 65 jaar of ouder : toeslag voor iedere andere persoon ten laste (1) : (1) Zwaar gehandicapte personen ten laste worden voor twee gerekend.

3 Art. WIB 92 Omschrijving Aj Aj Aj , eerste lid, 1 133, eerste lid, 2 Toeslag op de belastingvrije som : voor een belastingplichtige die alleen wordt belast en die één of meer kinderen ten laste heeft of aan wie bij toepassing van art. 132bis, WIB 92 de helft van de toeslagen op de belastingvrije som vermeld in art. 132, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92 wordt toegekend : wanneer voor het jaar van huwelijk of verklaring van de wettelijke samenwoning een aanslag per belastingplichtige wordt gevestigd en voor zover de echtgenoot geen bestaansmiddelen heeft gehad die een bepaald nettobedrag overschrijden : 134, 3, tweede lid en 4, 5 133, eerste lid, 2, 136 en 140, tweede lid 141 Maximumbedrag van het belastingkrediet kinderen, per kind ten laste : Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen : algemene regel : kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast : gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast : , tweede lid Minimumbedrag van de aftrekbare kosten inzake bestaansmiddelen die bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten : , 3 Maximumbedrag van de pensioenen, enz. van de in art. 136, 2 of 3, WIB 92 bedoelde personen ten laste van 65 jaar of ouder die geen bestaansmiddelen zijn : , 6 Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende onderhoudsuitkeringen die geen bestaansmiddelen zijn : , 7 Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door studenten in uitvoering van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die geen bestaansmiddelen zijn : , derde lid Maximumbedrag van de persoonlijke bijdragen en premies die betrekking hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging : , vierde lid 145 8, tweede lid Maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de vermindering voor het lange termijnsparen : verwerving van werkgeversaandelen : betalingen voor het pensioensparen (art. 63 4bis, KB/WIB 92) : , eerste lid Maximumbedrag van het totaal van de uitgaven voor PWAcheques en voor dienstencheques dat in aanmerking komt voor de vermindering : , 1, vierde lid Maximumbedrag, per woning, van het totaal van de verschillende belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven : Verhoging van het maximumbedrag voor uitgaven voor : de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonneenergie of de plaatsing van zonnecelpanelen : de plaatsing van zonnecelpanelen : , 2, zevende Belastingvermindering, per woning, voor : lid, oud, en 535 lage energiewoning : passiefwoning : nul energiewoning : , derde lid, , zesde lid Belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid : minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken : maximumbedrag van de belastingvermindering per woning : , derde lid 1, vierde lid Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische : vierwieler : motorfiets of driewieler : personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus : , 3, tweede lid Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning : derde lid, 2 vierde lid Belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van een via een sociaal verhuurkantoor verhuurde woning : minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken : maximumbedrag van de belastingvermindering per woning :

4 Art. WIB 92 Omschrijving Aj Aj Aj , vierde lid Maximumbedrag, per woning, van de belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging tegen inbraak of brand : , tweede lid 1, vierde lid , tweede lid 1, vierde lid tweede lid, 1 vijfde lid Belastingvermindering voor de inschrijving op aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen : minimumbedrag van de gestorte sommen : maximumbedrag van de belastingvermindering : Belastingvermindering voor de giften : minimumbedrag van de giften : maximumbedrag van de giften : Belastingvermindering voor huisbediende : minimumbedrag van de bezoldigingen : maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering : , zesde lid Maximumbedrag van de in aanmerking te nemen uitgaven per oppasdag en per kind, voor de vermindering voor uitgaven voor kinderoppas (art. 61, KB/WIB 92) : 11, , derde lid Maximumbedrag van de in aanmerking genomen uitgaven voor de vermindering voor het onderhoud en de restauratie van beschermde onroerende goederen : Maximale vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten : pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere vervangingsinkomsten : ZIVuitkeringen : 154, 2 Grenzen die gelden inzake de feitelijke vrijstelling, wanneer de inkomsten uitsluitend bestaan in : pensioenen of vervangingsinkomsten : werkloosheidsuitkeringen : ZIVuitkeringen : Grensbedragen van het belastbare inkomen die gelden inzake de belastingvermindering : 151 voor werkloosheidsuitkeringen (met uitzondering van die welke zijn toegekend aan werklozen van 58 jaar of ouder en een anciënniteitstoeslag bevatten) : 152 voor pensioenen, andere vervangingsinkomsten, ZIVuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen die zijn toegekend aan werklozen van 58 jaar of ouder en een anciënniteitstoeslag bevatten : 159 Belastingvermeerdering wegens gebrek aan VA : globaal tarief : voordelen verbonden aan de : VA 1 : VA 2 : VA 3 : VA 4 : 1.344, , , , , , , ,25 % 3 % 2,5 % 2 % 1.901, , , , , ,25 % 3 % 2,5 % 2 % , , , , , minimumbedrag : , 1, tweede lid en 515bis, zevende lid 171, 1, i en 172, derde lid 171, 4, j en 172, derde lid 2,25 % 3 % 2,5 % 2 % Eerste schijf van het kapitaal of de afkoopwaarde van een aanvullend pensioen voor de toepassing van het omzettingsstelsel : Maximumbedrag van de afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten betaald aan sportbeoefenaars van 26 jaar of ouder, en aan scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders van sportbeoefenaars : Maximumbedrag van de afzonderlijk belastbare bezoldigingen betaald aan sportbeoefenaars van 16 jaar tot minder dan 26 jaar : , 5, a Grensbedrag inzake afzonderlijk belastbare opzeggingsvergoedingen : /1, 1, eerste, tweede en vijfde lid, en 534, tweede lid Grensbedrag van bepaalde dividenden en interesten voor de toepassing van de bijkomende heffing op roerende inkomsten Bonificaties verbonden aan de : VA 1 : VA 2 : VA 3 : VA 4 : 289bis, 1 1,25 % 1 % 0,75 % 1,25 % 1 % 0,75 % 1,25 % 1 % 0,75 % Maximumbedrag van het verrekenbaar belastingkrediet investeringen :

5 Art. WIB 92 Omschrijving Aj Aj Aj ter, 1, eerste lid, 2, eerste lid, tweede lid, 1 tot 3, vierde lid en vijfde lid Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten : maximumbedrag van het totale nettoinkomen : minimumbedrag van de activiteitsinkomsten : maximumbedrag van het belastingkrediet : voor de in art. 33, eerste lid, WIB 92 bedoelde meewerkende echtgenoten : voor de andere belastingplichtigen : grensbedragen van de activiteitsinkomsten voor de berekening van het bedrag van het belastingkrediet : ter/1, derde lid Maximumbedrag van het belastingkrediet werkbonus : INTERNET VOOR IEDEREEN Art. 44, eerste lid, W , art. 2, W en art. 3, 2, KB Maximumbedrag van het belastingkrediet voor de aankoop, van tot , van een erkend pakket Internet voor iedereen II : bij aankoop van een pakket met een desktop configuratie : bij aankoop van een pakket met een desktop configuratie van het type nettop : bij aankoop van een pakket met een laptop configuratie : bij aankoop van een pakket met een draagbare configuratie van het type netbook : 102,69 73,29 104,79 81,69 102,69 73,29 104,79 81,69 8. VERMINDERINGEN INGEVOERD DOOR HET VLAAMSE EN HET WAALSE GEWEST Art. 8, 3 en 9, 3, Vl.D Art. 2, 1, 3 en 3, 3/1, Vl.D , art. 86 en 87, Vl.D en art. 86 en 87, Vl.D Art , 2, Vl.D Art. 5, WD Maximumbedrag van de berekeningsgrondslag van de jaarlijkse of éénmalige belastingvermindering Winwinlening (per kredietgever) : Forfaitaire vermindering in de personenbelasting : maximumbedrag van de vermindering : grensbedragen van de activiteitsinkomsten : Maximumbedrag van de berekeningsgrondslag van de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten (per kredietgever) : Maximumbedrag van de in 2009 gedane stortingen voor de inschrijving op obligaties uitgegeven door de Caisse d Investissement de Wallonie, die in aanmerking worden genomen voor de belastingvermindering : VOORDELEN VAN ALLE AARD (art. 36, 1, tweede lid en 2, vierde, vijfde en negende lid, WIB 92, art. 18, 3, 1, 4, 9 en 10, KB/WIB 92 en bijlage I, afdelingen I en III, KB/WIB 92) a) Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet Aard van de lening Jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten a) Hypothecaire leningen met vaste rentevoet : In aanmerking te nemen referentievoet waarvan de terugbetaling door een gemengde levensverzekering is gewaarborgd : 5,46 % 5,58 % 5,19 % 4,69 % 5,14 % 4,63 % andere : 4,90 % 5,40 % 4,30 % 3,92 % 3,67 % 3,32 % Maandelijkse referteindexen (Zie bijlage I, afdeling I, KB/WIB 92) b) Hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet : BS blz BS blz BS blz BS blz BS Blz BS Blz c) Niethypothecaire leningen met vaste looptijd : Maandelijks lastenpercentage financiering wagen : 0,24 0,25 0,22 0,20 0,17 0,14 andere : 0,36 0,36 0,32 0,30 0,21 0,17 Aard van de lening Jaar waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt In aanmerking te nemen referentievoet Niethypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd : 9,00 % 8,50 % 9,50 %

6 b) Kosteloze beschikking van verwarming en elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming c) Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC of internetaansluiting Ter beschikking gesteld materiaal PC : Internetaansluiting en internetabonnement : Voordeel Aj Aj Aj d) Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig Type brandstofvoorziening van de motor Benzine, LPG of aardgas : Diesel : Voordeel per g CO 2 en per afgelegde km CO 2eurbasiscoëfficiënt 0, , ReferentieCO2uitstoot Aj Aj Basisuitstoot Aj , , , ,00237 Minimumbedrag van het voordeel per afgelegde km 115 g/km 95 g/km 115 g/km 95 g/km Minimumbedrag van het voordeel Aj Aj Aj Benzine/LPG/aardgas/diesel/elektriciteit : 0,10 0,10 0, FORFAITAIRE KOSTEN AUTEURSRECHTEN (Art. 17, 1, 5 en 22, 3, WIB 92 art. 4, 1, KB/WIB 92) en Aj Inkomen Forfaitaire kosten Inkomen Forfaitaire kosten tot tot % % boven tot tot % % boven Aj Aj Inkomen Forfaitaire kosten Inkomen Forfaitaire kosten tot tot FORFAITAIRE BEROEPSKOSTEN 50 % % boven tot tot a) Bezoldigingen van werknemers en baten (art. 51, tweede lid, 1 en 4, en derde lid, WIB 92) 50 % % boven en Aj Inkomen Forfaitaire kosten Inkomen Forfaitaire kosten tot tot tot hoger dan ,7 % 1.076, % boven , % boven , % boven met een maximum van 2.592,50 tot tot tot hoger dan ,7 % 1.489, % boven , % boven , % boven met een maximum van Aj Aj Inkomen Forfaitaire kosten Inkomen Forfaitaire kosten tot tot tot hoger dan Verkrijgers Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders : verwarming : elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming : Andere verkrijgers : verwarming : elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming : 28,7 % 1.521, % boven , % boven , % boven met een maximum van tot tot tot hoger dan b) Bezoldigingen van bedrijfsleiders (art. 51, tweede lid, 2, en derde lid, WIB 92) 28,7 % 1.575, % boven , % boven , % boven met een maximum van Aj Aj Aj % met een maximum van : 1.555, c) Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (art. 51, tweede lid, 3, en derde lid, WIB 92) Aj Aj Aj % met een maximum van : 2.592, d) Bezoldigingen van burgemeesters, schepenen en OCMWvoorzitters (51/39, Com.IB 92) burgemeester : schepen of OCMWvoorzitter : Voordeel Aj Aj Aj Aj , , , , , ,62

7 12. GRENSBEDRAGEN VAN DE NIETBELASTBARE VERGOEDINGEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK Nietbelastbare vergoedingen Aj Aj Aj Per dag Per jaar 30, ,72 30, , PERSOONLIJKE BIJDRAGEN FINANCIELE VERANTWOORDELIJKHEID (ZIEKENFONDSEN) 31, ,51 Ziekenfonds Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : Landsbond van Liberale Mutualiteiten : Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering : Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS : Algemene regeling 18,00 1,20 18,00 1,20 1,20 18,00 Aj Aj Aj Zelfstandigen Algemene Zelf Algemene regeling standigen regeling Zelfstandigen 1, INVESTERINGSAFTREK a) Percentages (art. 69 en 70, WIB 92) Tijdperk van de investeringen : Aj Aj Aj ,5 % 3,5 % 5,5 % Gewone aftrek : Verhoogde aftrek : octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuigsystemen of verluchtingssystemen in horecainrichtingen en oplaadstations voor elektrische voertuigen : investeringen voor de beveiliging van de beroepsloka0len en hun inhoud en voor de beveiliging van de in art. 44bis, 1, derde lid, WIB 92 bedoelde bedrijfsvoertuigen : Gespreide aftrek : milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling : andere investeringen : 13,5 % 20,5 % 20,5 % 10,5 % 13,5 % 20,5 % 20,5 % 10,5 % b) Grenzen inzake overdracht (art. 72, tweede lid, WIB 92) Aj Aj Aj BASISBELASTING (art. 130, WIB 92) tot tot tot tot hoger dan en Aj Inkomen Belasting Inkomen Belasting 25 % tot , % boven tot , % boven tot , % boven tot , % boven hoger dan tot tot tot tot hoger dan ,5 % 22,5 % 22,5 % 12,5 % 25 % % boven % boven % boven % boven Aj Aj Inkomen Belasting Inkomen Belasting 25 % tot , % boven tot , % boven tot , % boven tot % boven hoger dan JAARLIJKSE INDEXATIE 25 % 2.087, % boven , % boven , % boven % boven Art. WIB 92 Indexeringscoëfficiënt geldend inzake Aj Aj Aj , 2 178, 3, 2 178, 4 1,5693 (1) 1,3836 (1) 1,6035 1,4139 1,6602 1, , de algemene integrale indexatie : de algemene, doch tijdelijk «bevroren», indexatie : de gezondheidsindex m.b.t. de forfaitaire onkostenvergoedingen voor artiesten : de gezondheidsindex m.b.t. de nietrecurrente resultaatgebonden voordelen : de indexatie van de KI s en de gewone woningaftrek : 125,67 / 112,47 110,46 / 105,71 1,5453 (1) 128,89 / 112,47 113,29 / 105,71 1, ,80 / 112,47 116,73 / 105,71 1,6349 (1) De voor aj geldende coëfficiënt blijft evenwel van toepassing voor aj (cf. art.178, 7, WIB 92).

8 INTERESTEN, KAPITAALAFLOSSINGEN EN LEVENSVERZEKERINGSPREMIES I. OUD STELSEL A. IN AANMERKING TE NEMEN GRENZEN Art. WIB 92 Omschrijving Aj Aj Aj , 2 en 115, 2, a, oud 526, 2 en 145 6, eerste lid, oud Datum van de lening van tot van tot tot Minimale totale kostprijs van de vernieuwingswerken : In aanmerking te nemen bedragen inzake levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen : 1ste inkomstenschijf (15 % + 6 % van de rest) : maximumbedrag : B. VERHOOGDE VERMINDERING VOOR HET BOUWSPAREN (kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies art. 526, 2, , tweede lid, oud en 516, 2 en 3, WIB 92) Aard van de woning (1) Sociale woning (eigen) Middelgrote woning (eigen) Andere woning (eigen) Sociale woning (eigen) Middelgrote woning (eigen) Nieuwe middelgrote woning (eigen) Andere woning (eigen) Woning (eigen) Woning (eigen) Woning (eigen) Woning (eigen) In aanmerking te nemen aanvangsbedrag Kapitaalaflossing Levensverzekering Totaliteit 9.915,74 Nihil Totaliteit 9.915,74 Nihil In aanmerking te nemen aanvangsbedrag naargelang het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening meer dan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , C. VERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN (kapitaalaflossingen art. 526, 2, 145 6, tweede lid, oud, en 516, 1, WIB 92) In aanmerking te nemen Datum van de lening Aard van de woning aanvangsbedrag van tot Sociale woning (2) Middelgrote woning (2) van tot Sociale woning (2) Middelgrote woning (2) Nieuwe middelgrote woning (2) tot Totaliteit 9.915,74 Totaliteit 9.915, , , , , , , , , , , , (1) Wat de vóór aangegane leningen betreft, moet het gaan om de eigen woning van de belastingplichtige, d.w.z. de woning waarvoor de in art. 16, oud, WIB 92 bedoelde woningaftrek wordt verleend. Voor de vanaf aangegane leningen moet het gaan om een woning die bij het sluiten van de lening de enige woning van de belastingplichtige was. (2) Het moet gaan om een woning die niet de eigen woning van de belastingplichtige is, d.w.z. een woning waarvoor de in art. 16, oud, WIB 92 bedoelde woningaftrek niet kan worden verleend. (3) Het moet gaan om een woning die bij het sluiten van de lening niet de enige woning van de belastingplichtige was.

9 Datum van de lening van tot tot D. BIJKOMENDE INTEREST VOOR HET BOUWEN OF VERWERVEN VAN EEN NIEUWE EN ENIGE WONING (art. 526, 2 en art. 116, eerste lid, oud, WIB 92) In aanmerking te nemen aanvangsbedrag van de lening naargelang het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening meer dan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , E. BIJKOMENDE INTEREST VOOR HET VERNIEUWEN VAN EEN ENIGE EN MINIMUM 15 OF 20 JAAR (1) OUDE WONING (art. 526, 2 en art. 116, eerste lid, oud, WIB 92) In aanmerking te nemen aanvangsbedrag van de lening naargelang het aantal kinderen ten laste op Datum van de lening 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening meer dan 3 van tot tot en , , , , , , , , , , , , II. NIEUW STELSEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , A. IN AANMERKING TE NEMEN GRENZEN Art. WIB 92 Omschrijving Aj Aj Aj , eerste lid, 6 en 116, eerste en tweede lid Maximum aftrekbaar bedrag van de interesten, kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies voor het verwerven of behouden van de in de E.E.R. gelegen enige en eigen woning : Verhoging van dat bedrag gedurende de eerste 10 jaren : Verhoging van dat bedrag wanneer de belastingplichtige 3 of meer dan 3 kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening : 145 6, eerste lid Grensbedrag van de levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor het lange termijnsparen : 1ste inkomstenschijf (15 % + 6 % van de rest) : maximumbedrag : B. VERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN (kapitaalaflossingen 145 6, tweede lid, WIB 92) Datum van de lening Aard van de woning In aanmerking te nemen aanvangsbedrag en (1) 20 jaar indien de lening is aangegaan in de periode van tot ; 15 jaar indien de lening na is aangegaan. (2) Het moet gaan om een in de E.E.R. gelegen woning die niet de enige en eigen woning is.

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39

Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Inhoud Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27 VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Circulaire nr. Ci.RH.331/586.900 (AOIF 29/2008) dd. 05.09.2008...40 Kinderen ten laste

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

Wetboek Inkomstenbelastingen

Wetboek Inkomstenbelastingen Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar www.mijnwetboek.be klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Accountants & Co 2009

Accountants & Co 2009 Accountants & Co 2009 Gunstregimes voor sporters & auteurs AANGIFTE PERSONENBELASTING 2009 JEF WELLENS Fiscaal jurist Kluwer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009

--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009 ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009 Dit document tracht een overzicht te geven van op vlak van persoonlijke financiële planning veelgebruikte tarieven inzake personen-,

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2014

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2014 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4. Tankkaart 1.5. Bedrijfsfiets

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/2 4. Het loonbegrip Inhoudstafel 4.1. Het begrip loon dat voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie