Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010"

Transcriptie

1 Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Personenbelasting Tarief personenbelasting - inkomensschijven Inkomsten Inkomensschijf tarief Op de volle schijven ,00 25% 1.975, , ,00 30% 2.977, , ,00 40% 5.973, , ,00 45% , , %. Belastingvrije sommen Normale basissom Gecorrigeerde basissom lage inkomsten Grensbedragen waartussen basissom verminderd wordt - Grensbedrag (onder) - Grensbedrag (boven) 6.430, , , ,00 Toeslagen - voor één kind 1.370,00 - voor twee kinderen 3.520,00 - voor drie kinderen 7.880,00 - voor vier kinderen ,00 - meer dan vier kinderen, per kind 4.870,00 per kind - bijkomende toeslag voor elk kind < 3 jaar voor wie geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken 510,00 - voor elke in art 136,2 of 3 WIB 1992 vermelde persoon ten laste die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt (vrijgesteld maximumbedrag van de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen, die zijn verkregen) 2.730,00 (22.770,00) - voor ieder andere persoon ten laste 1.370,00 - voor de belastingplichtige die alleen wordt belast en één of meer kinderen ten laste heeft 1.370,00 aan wie bij toepassing van artikel 132 bis de helft van de toeslagen op de belastingvrije som vermeld in art 132, lid 1, 1 tot 6 wordt toegekend (co-ouderschap) Wanneer voor het jaar van huwelijk of verklaring van wettelijke 1.370,00 samenwoning een aanslag per belastingplichtige wordt gevestigd en voorzover de echtgenoot geen bestaansmiddelen heeft gehad die een bepaald nettobedrag overschrijden (maximumbedrag van die nettobestaansmiddelen) 2.830,00 Bijkomende toeslag voor de gehandicapte belastingplichtige en gehandicapte persoon (ten laste) 1.370,00 Belastingtarief op de afzonderlijke belastbare inkomsten Diverse inkomsten Occasionele winst en baten 33% Diverse inkomsten van roerende aard Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 1

2 (overeenkomsten vanaf 01/03/1990) 15% Diverse inkomsten van roerende aard (overeenkomsten voor 01/03/1990) 25% Meerwaarden grond < 5 jaar 33% Meerwaarden grond 5 jaar en < 8 jaar 16,5% Meerwaarden gebouwen < 5 jaar 16,5% Meerwaarden belangrijke deelnemingen (aan buitenlandse vennootschappen gevestigd buiten EER) 16,5% Prijzen en subsidies van geleerden, schrijvers en kunstenaars 16,5% Beroepsinkomen Stopzettingsmeerwaarden IVA 33% Meerwaarden MVA en FVA > 5 jaar beroepswerkzaamheid 16,5% Stopzettingsmeerwaarden MVA en FVA en IVA bij overlijden, pensionering of gedwongen stopzetting 16,5% Landbouwpremies 16,5% Opzeggingsvergoedingen > 850,00 EUR bruto Gemiddeld tarief laatste jaar waarin normale beroepsactiviteit Achterstallige lonen en sluitingsvergoedingen (FSO en EGKS) Gemiddeld tarief laatste jaar betaald in later jaar Bezoldigingen, pensioenen, renten of toelagen waarvan betaling door toedoen van overheid of wegens een geschil gebeurde na het belastbaar tijdperk waarop betrekking Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Inschakelingsvergoedingen betreffende generatiepact Vervroegd vakantiegeld Achterstallig onderhoudsgeld (gerechtelijke beslissing) Achterstallige baten met betrekking tot een periode van meer dan 12 maanden geleverde diensten, in éénmaal vergoed door overheid, en enkel voor het deel van de vergoeding dat 12 maanden prestaties overtreft Bezoldigingen van maand december voortaan betaald in december door beslissing overheid met betrekking tot de eerste waarin normale beroepsactiviteit Gemiddeld tarief laatste jaar waarin normale beroepsactiviteit Gemiddeld tarief laatste jaar waarin normale beroepsactiviteit Gemiddeld tarief laatste jaar waarin normale beroepsactiviteit Gemiddeld tarief andere belastbare inkomsten Gemiddeld tarief andere belastbare inkomsten Gemiddeld tarief andere belastbare inkomsten Gemiddeld tarief andere belastbare inkomsten betaling Gewestelijke weerwerkpremie bruto < 170,00 EUR / maand 10,38% Roerende inkomsten Intresten (overeenkomsten voor 01/03/1990) 25% Intresten (overeenkomsten vanaf 01/03/1990) 15% Dividenden (gewone aandelen) 25% Sommige dividenden (kapitaalverhogingen vanaf 01/01/1994, aandelen op naam, VVPR-aandelen) 15% Belasting inkoop- en liquidatieboni 10% Pensioenen Pensioenkapitalen en afkoopwaarden, niet uitgekeerd op gunstig wettelijk tijdstip vanaf 01/01/ % Pensioenkapitalen en afkoopwaarden, niet uitgekeerd op gunstig wettelijk tijdstip voor 01/01/1993 Pensioenkapitalen en afkoopwaarden, uitgekeerd op wettelijk tijdstip, persoonlijke bijdragen en stortingen vanaf 01/01/1993 Pensioenkapitalen en afkoopwaarden, uitgekeerd op wettelijk tijdstip, persoonlijke bijdragen en stortingen voor 01/01/1993 Progressief 10% Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 2

3 16,5% Fiscale grensbedragen - Aanvullende pensioenen Maximum aftrekbare premie gewone VAPZ 2.781,06 Maximum aftrekbare premie sociale VAPZ 3.199,76 Maximumbedrag werkgeverspremie individuele pensioentoezegging werknemers 2.110,00 Maximumbedrag van de persoonlijke bijdragen en premies die betrekking hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging 2.080,00 Maximumbedrag pensioensparen 870,00 Maximumbedrag tot waar bedrag kan opgetrokken worden door bij in Ministerraad overlegd besluit 1.380,00 Eerste schijf van het kapitaal of de afkoopwaarde van een aanvullend pensioen voor de toepassing van het omzettingsstelsel ,00 - Belastingkrediet lage inkomsten Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten - maximumbedrag belastingkrediet - maximumbedrag netto-inkomen voor volledig belastingkrediet gedeeltelijk belastingkrediet - minimumbedrag netto-inkomen voor volledig belastingkrediet gedeeltelijk belastingkrediet 610, , , , ,00 - Echtgenoten Grensbedrag persoonlijke beroepsinkomsten meewerkende echtgenoot ,00 Maximaal toerekenbaar beroepsinkomen (huwelijksquotiënt) 9.280,00 Belastingkrediet voor de meewerkende echtgenoot 280,00 - Investeringsaftrek Investeringsaftrek -maximumbedrag overdracht (PB) -maximumberekeningsbasis overdracht (PB) , ,00 - Personen ten laste Maximum nettobedrag bestaansmiddelen - voor kinderen en andere personen ten laste - voor kinderen ten laste van alleenstaande belastingplichtigen - voor gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende onderhoudsuitkeringen die niet als nettobestaansmiddelen 2.830, , ,00 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 3

4 worden beschouwd 2.830,00 Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door jobstudenten dat niet in aanmerking komt voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen 2.360,00 Maximumbedrag belastingkrediet voor kinderen ten laste 390,00 Minimumbedrag aftrekbare kosten ingeval van bestaansmiddelen bestaan uit bezoldigingen van werknemers of baten 390,00 - Onroerend goed Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen Maximumbedrag van levensverzekeringen en kapitaalsaflossingen 1.730, ,00 Beperking van de kapitaalsaflossingen in verhouding tot het aanvangsbedrag van de lening ,00 Aanvangsbedrag van de hypothecaire leningen voor bijkomende aftrek intrestlast - nieuwbouw ,00 - renovatie ,00 Minimale totale kostprijs van de werken voor de bijkomende intrestaftrek voor vernieuwbouw ,00 Maximumbedrag van de gezamenlijke netto-inkomsten voor toepassing van de bijkomende woningaftrek ,00 Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalsaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en behouden van de enige woning (vanaf 01/01/2005) 2.080,00 Verhoging gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken van het hierboven vermelde bedrag als enige eigen woning 690,00 Verhoging van het hierboven vermelde bedrag wanneer de belastingplichtige drie of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari na het afsluiten van het leningcontract (vanaf 01/01/2005) 70,00 - PC privé Maximumbedrag per aanbod van de tussenkomst van de werkgever in de door de werknemer betaalde aankoopprijs, beperkt tot 60% voor de aankoop van een geheel van PC, randapparatuur en printer, internetaansluiting en internetabonnement, alsook voor de voor bedrijfsvoering dienstige software Inkomensgrens 760, ,00 - Roerende inkomsten Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito s 1.730,00 Vrijgestelde inkomsten uit belegde kapitalen van erkende coöperatieve vennootschappen en van vennootschappen met een sociaal oogmerk 170,00 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 4

5 - Vervangingsinkomsten Grensbedragen van de belastbare inkomsten voor toepassing van de belastingverminderingen voor pensioenen, brugpensioenen, wettelijke vergoedingen inzake ziekte- of invaliditeitsverzekering, werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslagen andere vervangingsinkomsten Verschil Grensbedragen van het belastbare inkomen voor de toepassing van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen Verschil , , , , , ,00 - Werknemers Vrijgesteld bedrag van de terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling 350,00 Maximumbedrag werkgeversaandelen 690,00 Maximumbedrag tot waar bedrag kan opgetrokken worden door bij in Ministerraad overlegd besluit 1.380,00 Minimumbedrag van de afzonderlijk belastbare opzeggingsvergoedingen 850,00 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 170,00 - Andere Vrijgestelde winst per bijkomend voltijds aangeworven personeelslid tewerkgesteld voor de betrekking van diensthoofd voor de uitvoer en voor de afdeling integrale kwaliteitszorg ,00 Vrijgestelde winst en baten per bijkomende personeelseenheid in België tewerkgesteld 5.150,00 Vrijgesteld bedrag van prijzen en van gedurende twee jaar ontvangen subsidies 3.460,00 Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen ,00 Minimumbedrag van een aftrekbare gift 30,00 Maximumbedrag van een aftrekbare gift 346. Maximumbedrag PWA cheques en dienstencheques 2.510,00 Vermindering voor energiebesparende uitgaven 40% - maximumbedrag per belastbaar tijdperk per woning 2.770,00 - verhoging maximumbedrag voor uitgaven voor installatie systeem waterverwarming door middel van zonneenergie en uitgaven voor plaatsing van zonnecelpanelen voor omzetten zonne-energie in elektrische energie 830,00 Vermindering voor intresten met betrekking tot groene leningovereenkomst 40% Vermindering gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken - voor bouwen, in nieuwe staat verwerven van of het volledig of gedeeltelijk vernieuwen van een bestaande woning tot een passiefhuis : maximumbedrag per belastbaar tijdperk per woning Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 5

6 - voor lage energiewoning - voor nul energiewoning Minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken voor toepassing van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Totaal van de belastingvermindering per woning Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds 830,00 420, , ,00 690,00 290,00 Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het startersfonds 290,00 Vermindering van 15% voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig of met het oog op de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen - maximumvermindering bij aanschaf vierwieler - maximumvermindering bij aanschaf motorfiets of driewieler Vermindering van 30% van aanschaffingswaarde bij aankoop van een uitsluitend door elektrische motor aangedreven wagen (belastbare tijdperken 2010 tot 2012) maximum bedrag 4.540, ,00 Vermindering van 40% voor uitgaven werkelijk betaald voor de installatie van een aan de buitenkant van een woning geplaatst oplaadpunt voor elektrische voertuigen (belastbare tijdperken 2010 tot 2012) maximum bedrag 9.000,00 250,00 Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost 290,00 Belastingvermindering van 5% gedurende 9 opeenvolgende belastbare tijdperken voor de vernieuwing van een in België gelegen woning, verhuurd via een sociaal verhuurkantoor Minimumbedrag van de totale kostprijs der werken ,00 Maximumbedrag van de belastingvermindering per woning 1.040,00 Belastingvermindering van 50% voor uitgaven ter beveiliging van een woning tegen inbraak of brand Maximumbedrag van de belastingvermindering per woning 690,00 Belastingvermindering van 5% voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds : Minimumbedrag gestorte sommen 350,00 Maximumbedrag per belastbaar tijdperk 290,00 Minimumbedrag van de bezoldigingen van een huisbediende 3.390,00 Maximumbedrag van de aftrek 6.920,00 Vrijgesteld bedrag van de vergoeding voor vrijwilligers van openbare brandweerkorpsen en civiele bescherming 3.950,00 Toepassing omzettingsstelsel bij voorschotopname uit aanvullend pensioen voor bouwen, verwerven, verbouwen, verbeteren en het herstellen van een woning ,00 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 6

7 Maximumbedrag van beroepsinkomsten per belastbaar tijdperk betaald of toegekend aan sportbeoefenaars ouder dan 26 jaar, scheidsrechters, opleiders, trainers Maximumbedrag van de bezoldigingen per belastbaar tijdperk betaald of toegekend aan sportbeoefenaars voor een als zodanig verrichte werkzaamheid, voor zover zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt doch jonger zijn dan 26 jaar op 1 januari van het aanslagjaar Maximumbedrag van de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van de artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever Maximumbedrag van de forfaitaire onkostenvergoedingen voor artistieke prestaties per opdrachtgever per dag Maximumbedrag van de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van de artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever waarmee geen rekening wordt gehouden om het bedrag van de diverse inkomsten te bepalen , , , ,73 Belastingvermindering vervangingsinkomens Netto-inkomen bestaat uitsluitend uit pensioenen of andere vervangingsinkomsten 1.861,42 Netto-inkomen bestaat uitsluitend uit werkloosheidsuitkeringen 1.861,42 Netto inkomen bestaat uitsluitend uit wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 2.389,45 Eigen kosten van de werkgever/vennootschap Forfaitaire kilometervergoeding overheidspersoneel (EUR / km) (01/07/2009 tot 30/06/2010) 0,3026 Verblijfskosten (binnenland vanaf 01/02/2008) Werknemer Middagmaal Kosten nachtverblijf, als volgt samengesteld : - avondmaal - overnachting - ontbijt Hoger kader / directieniveau Middagmaal Kosten nachtverblijf, als volgt samengesteld - avondmaal - overnachting - ontbijt Bedrijfsleiders/algemeen directeur Middagmaal Kosten nachtverblijf, als volgt samengesteld - avondmaal - overnachting - ontbijt 12,05 34,78 12,05 19,20 3,53 14,88 37,60 14,88 19,19 3,53 17,75 40,44 17,75 19,16 3,53 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 7

8 Verblijfskosten voor andere uitgaven dan reis- en hotelkosten (buitenland van toepassing sinds 01/04/2009) (enkele veel voorkomende bestemmingen) - Canada - China - Denemarken - Duitsland - Finland - Frankrijk - Ierland - Italië - Griekenland - Indië - Japan - Luxemburg - Monaco - Nederland - Nederlandse Antillen - Noorwegen - Oostenrijk - Polen - Portugal - Roemenië - Rusland - Slovakije - Slovenië - Spanje - Tsjechië - Turkije - Verenigde Staten New York Washington DC overige - Verenigd Koninkrijk - Zweden - Zuid-Afrika - Zwitserland 78,00 95,00 95,00 82,00 92,00 93,00 89,00 68,00 95,00 72,00 84,00 52,00 80,00 70,00 87,00 75,00 70,00 97,00 40,00 Voordelen van alle aard - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Diesel CO2-uitstoot in g/km x 0,0023 x kilometeraantal (forfaitair of km) - Benzine/LPG CO2-uitstoot in g/km x 0,0021 x kilometeraantal (forfaitair of km) - Opmerkingen CO2-uitstoot niet gekend bij DIV : uitstoot wordt forfaitair bepaald op 205 g/km (benzinewagen) of 195 g/km (dieselwagen). Minimumbedrag belastbaar voordeel: 0,10 EUR per km. - Intrestvoeten voor hypothecaire leningen Referentievoet voor hypothecaire leningen met vaste rentevoet vanaf 01/06/1984 Jaar van lening Lening met gemengde Andere leningen (%) levensverzekering (%) Voor 01/06/ ,50 11,50 Vanaf 01/06/1984 8,00 (10,75) 9,00 (11,75) ,00 (9,50) 9,00 (9,75) ,50 7,50 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 8

9 - Andere intrestvoeten ,25 7, ,25 7, ,25 7, ,50 9, ,25 10, ,25 8, ,00 7, ,25 7, ,00 6, ,50 6, ,00 6, ,75 5, ,75 5, ,75 6, ,60 6, ,75 5, ,85 4, ,95 4, ,89 3, ,94 4, ,46 4, ,58 5, ,19 4,30 Niet hypothecaire leningen gesloten in 2009 (met vaste looptijd) (%) - autoleningen (maandelijks lastenpercentage) - andere (maandelijks lastenpercentage) Niet hypothecaire leningen gesloten in 2007 (zonder vaste looptijd) en voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via rekening courant (%) rentevoet van het jaar 2009 waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt 0,22 0,32 10,30 - Voordelen voor gratis woonst Terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon Gebouwd gemeubeld onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3 1,5461 x 100/60 x 5/3 = 4,2947 x KI Gebouwd ongemeubeld onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/60 1, 5461 x 100/60 = 2,5768 x KI Ongebouwd onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/90 1,5461 x 100/90 = 1,7179x KI Terbeschikkingstelling door een vennootschap Gebouwd gemeubeld onroerend goed - KI 745,00 EUR - KI > 745,00 EUR Gebouwd ongemeubeld onroerend goed - KI 745,00 EUR - KI > 745,00 EUR Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 x 5/3 1,5461 x 100/60 x 1,25 x 5/3 = 5,3684 x KI Geïndexeerd KI x 100/60 x 2 x 5/3 1,5461 x 100/60 x 2 x 5/3 = 8,5894 x KI Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 1,5461 x 100/60 x 1,25 = 3,2210 x KI Geïndexeerd KI x 100/60 x 2 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 9

10 1,5461 x 100/60 x 2 = 5,1537 x KI Ongebouw onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/90 1,5461 x 100/90 = 1,7179 x KI Beschikking over één gemeubelde kamer Eén enkele kamer (incl. verwarming, verlichting en gebruik van water) 266,40 EUR / jaar of 0,74 EUR / dag - Forfait voordeel alle aard voor verwarming en elektriciteit Verwarming (EUR / jaar) Leidinggevend personeel 1.480,00 Andere 740,00 Elektriciteit (EUR / jaar) Leidinggevend personeel 740,00 andere 370,00 - Forfait voor dienstboden dienstboden 5.950,00 Forfaitaire beroepskosten - Werknemers / ontvangers van baten Berekeningsbasis inkomsten 2010 Percentage van de forfaitaire beroepskosten 0, ,00 28,70% 5.190, ,00 10% , ,00 5% , ,67 3% maximum 3.590,00 - Bedrijfsleiders Berekeningsbasis inkomsten 2010 Percentage van de forfaitaire beroepskosten 0, ,00 3% Maximum 2.150,00 - Meewerkende echtgenoten Berekeningsbasis inkomsten 2010 Percentage van de forfaitaire beroepskosten 0, ,00 5% Maximum 3.590,00 - Forfait voor verre verplaatsingen Afstand woon-werkplaats Bedrag km 75, km 125,00 > 125 km 175,00 Beroepskosten voor collectieve voorziening voor kinderdagopvang Maximumbedrag aftrekbare beroepskosten voor collectieve voorziening voor kinderopvang 7.270,00 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 10

11 Voorafbetalingen - Tarieven vermeerdering Globale vermeerdering 2,25 % Voordelen volgens uiterste datum van storting * VA 1 (uiterlijk 10/04/2008) 3 % * VA 2 (uiterlijk 10/07/2008) 2,5 % * VA 3 (uiterlijk 10/10/2008) 2 % * VA 4 (uiterlijk 22/12/2008) 1,5 % Minimumbedrag van de vermeerderingen bij ontoereikende voorafbetalingen 30,00 - Tarieven bonificatie Gemiddelde bonificatie 1,125 % * VA 1 1,50 % * VA 2 1,25 % * VA 3 1,00 % * VA 4 0,75% Onroerend goed - Indexering kadastraal inkomen Indexering KI x 1, Woningaftrek Aard Bedrag (EUR) KI woonhuis (geïndexeerd) 4.638,00 Verhoging per persoon ten laste 387,00 - Revalorisatiecoëfficiënt forfaitaire kost beroepsverhuring Coëfficiënt aanslagjaar ,87 Berekeningswijze KI (niet geïndexeerd) x 2/3 x 3,87 - Revalorisatiecoëfficiënt herkwalificatie huurinkomsten bedrijfsleiders Coëfficiënt aanslagjaar ,87 Berekeningswijze KI (niet geïndexeerd) x 5/3 x 3,87 - splitsing levensverzekeringspremie bouwsparen / langetermijnsparen schuldsaldoverzekering en gemengde levensverzekering gekoppeld aan hypothecaire lening (leningen voor 01/01/2005) Jaar van de lening In aanmerking te nemen aanvangsbedrag van het verzekerd bedrag van de lening naargelang van het aantal kinderen ten laste op 01 januari van het jaar na het jaar van het sluiten van de lening en meer Voor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 11

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Bijkomende aftrek van intrestlasten beperking (leningen voor 01/01/2005) Jaar van de lening Grensbedrag voor de bijkomende intrestaftrek aantal kinderen ten laste op 01 januari van het jaar na het sluiten van de lening Nieuwbouw en meer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Verbouwing , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Kapitaalaflossing beperking Doel Aankoop of verbouwing van een woning Nieuwbouw of aankoop met BTW Datum hypothecaire akte Type van woning Aflossing die voor belastingvermindering in aanmerking komt Voor 1989 Sociaal Onbegrensd Middelgroot Aflossing x 9.915,74 Geleend bedrag ander Geen belastingvermindering Voor mei 1986 Sociaal Onbegrensd Vanaf mei 1986 tot en met 1988 Middelgroot Aflossing x 9.915,74 Geleend bedrag ander Geen belastingvermindering Sociaal Onbegrensd Middelgroot Aflossing x ,70 Geleend bedrag Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 12

13 Aankoop of verbouwing van een woning ander Geen belastingvermindering Na 1988 Zonder belang Aflossing x ,70 Geleend bedrag (*) (*) hypothecaire leningen gesloten na 1988 (onderstaande tabel) Jaar van de lening Grensbedrag voor de bijkomende intrestaftrek aantal kinderen ten laste op 01 januari van het jaar na het sluiten van de lening Nieuwbouw en meer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 13

14 - Overgangsregeling vanaf 01/01/2005 Jaar van de lening Grensbedrag van de lening voor bouwsparen - aantal kinderen ten laste op 01 januari van het jaar volgend op het sluiten van de lening , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jaar van de lening Grensbedrag voor de bijkomende intrestaftrek voor verbouwingswerken aantal kinderen ten laste op 01 januari van het jaar na het sluiten van de lening , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Investeringsaftrek natuurlijke personen Octrooien Energiebesparende investeringen Rookafzuig- of verluchtingssystemen in horecainrichtingen Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (zelfs indien meer dan 20 werknemers) Oplaadstations voor elektrische voertuigen Eenmalige aftrek Gespreide aftrek 13,5% 10,5% 20,5% Investeringen in beveiliging van beroepslokalen 20,5% 10,5% Andere investeringen 3,5% 10,5% Gemiddelde brandstofprijzen 2009 Benzine 95 1,3302 Benzine 98 1,3372 Diesel 1,0225 LPG 0,4630 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 14

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Ink AJ 2016 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink AJ 2016 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

GEÏNDEXEERDE BEDRAGEN IN EURO AANSLAGJAAR 2012 AUTOMATISCHE INDEXERING INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN 1/32

GEÏNDEXEERDE BEDRAGEN IN EURO AANSLAGJAAR 2012 AUTOMATISCHE INDEXERING INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN 1/32 1/32 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal : 1,4796 1,5461 1,5461 1,5790 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.439,00 37 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-11.070,00 2.767,50 11.070,00-12.720,00 30% 3.262,50 12.720,00-21.190,00 40% 6.650,50 21.190,00-38.830,00 45% 14.488,50 38.830,00-50%

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.760,00 2.190,00 8.760,00-12.470,00 30% 3.303,00 12.470,00-20.780,00 40% 6.627,00 20.780,00-38.080,00 45% 14.412,00 38.080,00-50%

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

FISCUS OP ZAK 2014. Pelckmans. Jan De Meyer Rudy Lardon. met medewerking van Studiedienst ERGO Insurance Group

FISCUS OP ZAK 2014. Pelckmans. Jan De Meyer Rudy Lardon. met medewerking van Studiedienst ERGO Insurance Group FISCUS OP ZAK 2014 Jan De Meyer Rudy Lardon met medewerking van Studiedienst ERGO Insurance Group SD Worx Xerius Sociaal Verzekeringsfonds Fiscale Hogeschool Brussel Beroepsinstituut van erkende Boekhouders

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

1/42 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal inkomen : 1,5461 1,5461 1,5790 1,6349 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00 395,00

Nadere informatie

www.advocaatonline.be

www.advocaatonline.be 1/42 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal inkomen : 1,5461 1,5461 1,5790 1,6349 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00 395,00

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus 2001 2004 KPMG 1 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

www.advocaatonline.be

www.advocaatonline.be 1/43 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal inkomen : 1,5461 1,5461 1,5790 1,6349 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00 395,00

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Februari 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

OVER CIJFERS & PROCENTEN

OVER CIJFERS & PROCENTEN 16 OVER CIJFERS & PROCENTEN 2016 - Aanslagjaar 2017 - Een uitgave verzorgd door B&R 01. Personenbelasting 02. Vennootschapsbelasting 03. Aftrekpercentages 04. BTW 05. Autogebruik 06. Diverse inkomsten

Nadere informatie

FISCUS OP ZAK Pelckmans. Jan De Meyer Rudy Lardon. met medewerking van Studiedienst ERGO Insurance Group

FISCUS OP ZAK Pelckmans. Jan De Meyer Rudy Lardon. met medewerking van Studiedienst ERGO Insurance Group FISCUS OP ZAK 2013 Jan De Meyer Rudy Lardon met medewerking van Studiedienst ERGO Insurance Group SD Worx Xerius Sociaal Verzekeringsfonds Fiscale Hogeschool Brussel Beroepsinstituut van erkende Boekhouders

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 VOORALEER U START! Houd uw mailbox zeker in de gaten. Zéér binnenkort ontvangt u een bericht dat de versie voor het indienen van de aangiften via Tax-on-web

Nadere informatie

> 5 uur en < 8 uur 8 uur Verblijf op kosten van het personeelslid 3,90 EUR 19,60 EUR 44,65 EUR 23,50 EUR

> 5 uur en < 8 uur 8 uur Verblijf op kosten van het personeelslid 3,90 EUR 19,60 EUR 44,65 EUR 23,50 EUR Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: December 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente in elke werkzaamheid aanvangt wordt voor een volledig jaar geteld. art. 164. is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2004. (Art. 27, W 24.12.2002) B.S. 31.12.2002 art. 164. is van toepassing met

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

FISCUS OP ZAK Pelckmans Pro. Jan De Meyer Marleen Rimbaut. met medewerking van Studiedienst ERGO Insurance

FISCUS OP ZAK Pelckmans Pro. Jan De Meyer Marleen Rimbaut. met medewerking van Studiedienst ERGO Insurance FISCUS OP ZAK 2016 Jan De Meyer Marleen Rimbaut met medewerking van Studiedienst ERGO Insurance SD Worx Xerius Sociaal Verzekeringsfonds Fiscale Hogeschool Brussel Beroepsinstituut van erkende Boekhouders

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie