Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010"

Transcriptie

1 Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Personenbelasting Tarief personenbelasting - inkomensschijven Inkomsten Inkomensschijf tarief Op de volle schijven ,00 25% 1.975, , ,00 30% 2.977, , ,00 40% 5.973, , ,00 45% , , %. Belastingvrije sommen Normale basissom Gecorrigeerde basissom lage inkomsten Grensbedragen waartussen basissom verminderd wordt - Grensbedrag (onder) - Grensbedrag (boven) 6.430, , , ,00 Toeslagen - voor één kind 1.370,00 - voor twee kinderen 3.520,00 - voor drie kinderen 7.880,00 - voor vier kinderen ,00 - meer dan vier kinderen, per kind 4.870,00 per kind - bijkomende toeslag voor elk kind < 3 jaar voor wie geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken 510,00 - voor elke in art 136,2 of 3 WIB 1992 vermelde persoon ten laste die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt (vrijgesteld maximumbedrag van de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen, die zijn verkregen) 2.730,00 (22.770,00) - voor ieder andere persoon ten laste 1.370,00 - voor de belastingplichtige die alleen wordt belast en één of meer kinderen ten laste heeft 1.370,00 aan wie bij toepassing van artikel 132 bis de helft van de toeslagen op de belastingvrije som vermeld in art 132, lid 1, 1 tot 6 wordt toegekend (co-ouderschap) Wanneer voor het jaar van huwelijk of verklaring van wettelijke 1.370,00 samenwoning een aanslag per belastingplichtige wordt gevestigd en voorzover de echtgenoot geen bestaansmiddelen heeft gehad die een bepaald nettobedrag overschrijden (maximumbedrag van die nettobestaansmiddelen) 2.830,00 Bijkomende toeslag voor de gehandicapte belastingplichtige en gehandicapte persoon (ten laste) 1.370,00 Belastingtarief op de afzonderlijke belastbare inkomsten Diverse inkomsten Occasionele winst en baten 33% Diverse inkomsten van roerende aard Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 1

2 (overeenkomsten vanaf 01/03/1990) 15% Diverse inkomsten van roerende aard (overeenkomsten voor 01/03/1990) 25% Meerwaarden grond < 5 jaar 33% Meerwaarden grond 5 jaar en < 8 jaar 16,5% Meerwaarden gebouwen < 5 jaar 16,5% Meerwaarden belangrijke deelnemingen (aan buitenlandse vennootschappen gevestigd buiten EER) 16,5% Prijzen en subsidies van geleerden, schrijvers en kunstenaars 16,5% Beroepsinkomen Stopzettingsmeerwaarden IVA 33% Meerwaarden MVA en FVA > 5 jaar beroepswerkzaamheid 16,5% Stopzettingsmeerwaarden MVA en FVA en IVA bij overlijden, pensionering of gedwongen stopzetting 16,5% Landbouwpremies 16,5% Opzeggingsvergoedingen > 850,00 EUR bruto Gemiddeld tarief laatste jaar waarin normale beroepsactiviteit Achterstallige lonen en sluitingsvergoedingen (FSO en EGKS) Gemiddeld tarief laatste jaar betaald in later jaar Bezoldigingen, pensioenen, renten of toelagen waarvan betaling door toedoen van overheid of wegens een geschil gebeurde na het belastbaar tijdperk waarop betrekking Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid Inschakelingsvergoedingen betreffende generatiepact Vervroegd vakantiegeld Achterstallig onderhoudsgeld (gerechtelijke beslissing) Achterstallige baten met betrekking tot een periode van meer dan 12 maanden geleverde diensten, in éénmaal vergoed door overheid, en enkel voor het deel van de vergoeding dat 12 maanden prestaties overtreft Bezoldigingen van maand december voortaan betaald in december door beslissing overheid met betrekking tot de eerste waarin normale beroepsactiviteit Gemiddeld tarief laatste jaar waarin normale beroepsactiviteit Gemiddeld tarief laatste jaar waarin normale beroepsactiviteit Gemiddeld tarief laatste jaar waarin normale beroepsactiviteit Gemiddeld tarief andere belastbare inkomsten Gemiddeld tarief andere belastbare inkomsten Gemiddeld tarief andere belastbare inkomsten Gemiddeld tarief andere belastbare inkomsten betaling Gewestelijke weerwerkpremie bruto < 170,00 EUR / maand 10,38% Roerende inkomsten Intresten (overeenkomsten voor 01/03/1990) 25% Intresten (overeenkomsten vanaf 01/03/1990) 15% Dividenden (gewone aandelen) 25% Sommige dividenden (kapitaalverhogingen vanaf 01/01/1994, aandelen op naam, VVPR-aandelen) 15% Belasting inkoop- en liquidatieboni 10% Pensioenen Pensioenkapitalen en afkoopwaarden, niet uitgekeerd op gunstig wettelijk tijdstip vanaf 01/01/ % Pensioenkapitalen en afkoopwaarden, niet uitgekeerd op gunstig wettelijk tijdstip voor 01/01/1993 Pensioenkapitalen en afkoopwaarden, uitgekeerd op wettelijk tijdstip, persoonlijke bijdragen en stortingen vanaf 01/01/1993 Pensioenkapitalen en afkoopwaarden, uitgekeerd op wettelijk tijdstip, persoonlijke bijdragen en stortingen voor 01/01/1993 Progressief 10% Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 2

3 16,5% Fiscale grensbedragen - Aanvullende pensioenen Maximum aftrekbare premie gewone VAPZ 2.781,06 Maximum aftrekbare premie sociale VAPZ 3.199,76 Maximumbedrag werkgeverspremie individuele pensioentoezegging werknemers 2.110,00 Maximumbedrag van de persoonlijke bijdragen en premies die betrekking hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging 2.080,00 Maximumbedrag pensioensparen 870,00 Maximumbedrag tot waar bedrag kan opgetrokken worden door bij in Ministerraad overlegd besluit 1.380,00 Eerste schijf van het kapitaal of de afkoopwaarde van een aanvullend pensioen voor de toepassing van het omzettingsstelsel ,00 - Belastingkrediet lage inkomsten Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten - maximumbedrag belastingkrediet - maximumbedrag netto-inkomen voor volledig belastingkrediet gedeeltelijk belastingkrediet - minimumbedrag netto-inkomen voor volledig belastingkrediet gedeeltelijk belastingkrediet 610, , , , ,00 - Echtgenoten Grensbedrag persoonlijke beroepsinkomsten meewerkende echtgenoot ,00 Maximaal toerekenbaar beroepsinkomen (huwelijksquotiënt) 9.280,00 Belastingkrediet voor de meewerkende echtgenoot 280,00 - Investeringsaftrek Investeringsaftrek -maximumbedrag overdracht (PB) -maximumberekeningsbasis overdracht (PB) , ,00 - Personen ten laste Maximum nettobedrag bestaansmiddelen - voor kinderen en andere personen ten laste - voor kinderen ten laste van alleenstaande belastingplichtigen - voor gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende onderhoudsuitkeringen die niet als nettobestaansmiddelen 2.830, , ,00 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 3

4 worden beschouwd 2.830,00 Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door jobstudenten dat niet in aanmerking komt voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen 2.360,00 Maximumbedrag belastingkrediet voor kinderen ten laste 390,00 Minimumbedrag aftrekbare kosten ingeval van bestaansmiddelen bestaan uit bezoldigingen van werknemers of baten 390,00 - Onroerend goed Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen Maximumbedrag van levensverzekeringen en kapitaalsaflossingen 1.730, ,00 Beperking van de kapitaalsaflossingen in verhouding tot het aanvangsbedrag van de lening ,00 Aanvangsbedrag van de hypothecaire leningen voor bijkomende aftrek intrestlast - nieuwbouw ,00 - renovatie ,00 Minimale totale kostprijs van de werken voor de bijkomende intrestaftrek voor vernieuwbouw ,00 Maximumbedrag van de gezamenlijke netto-inkomsten voor toepassing van de bijkomende woningaftrek ,00 Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalsaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en behouden van de enige woning (vanaf 01/01/2005) 2.080,00 Verhoging gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken van het hierboven vermelde bedrag als enige eigen woning 690,00 Verhoging van het hierboven vermelde bedrag wanneer de belastingplichtige drie of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari na het afsluiten van het leningcontract (vanaf 01/01/2005) 70,00 - PC privé Maximumbedrag per aanbod van de tussenkomst van de werkgever in de door de werknemer betaalde aankoopprijs, beperkt tot 60% voor de aankoop van een geheel van PC, randapparatuur en printer, internetaansluiting en internetabonnement, alsook voor de voor bedrijfsvoering dienstige software Inkomensgrens 760, ,00 - Roerende inkomsten Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito s 1.730,00 Vrijgestelde inkomsten uit belegde kapitalen van erkende coöperatieve vennootschappen en van vennootschappen met een sociaal oogmerk 170,00 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 4

5 - Vervangingsinkomsten Grensbedragen van de belastbare inkomsten voor toepassing van de belastingverminderingen voor pensioenen, brugpensioenen, wettelijke vergoedingen inzake ziekte- of invaliditeitsverzekering, werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslagen andere vervangingsinkomsten Verschil Grensbedragen van het belastbare inkomen voor de toepassing van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen Verschil , , , , , ,00 - Werknemers Vrijgesteld bedrag van de terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling 350,00 Maximumbedrag werkgeversaandelen 690,00 Maximumbedrag tot waar bedrag kan opgetrokken worden door bij in Ministerraad overlegd besluit 1.380,00 Minimumbedrag van de afzonderlijk belastbare opzeggingsvergoedingen 850,00 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 170,00 - Andere Vrijgestelde winst per bijkomend voltijds aangeworven personeelslid tewerkgesteld voor de betrekking van diensthoofd voor de uitvoer en voor de afdeling integrale kwaliteitszorg ,00 Vrijgestelde winst en baten per bijkomende personeelseenheid in België tewerkgesteld 5.150,00 Vrijgesteld bedrag van prijzen en van gedurende twee jaar ontvangen subsidies 3.460,00 Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen ,00 Minimumbedrag van een aftrekbare gift 30,00 Maximumbedrag van een aftrekbare gift 346. Maximumbedrag PWA cheques en dienstencheques 2.510,00 Vermindering voor energiebesparende uitgaven 40% - maximumbedrag per belastbaar tijdperk per woning 2.770,00 - verhoging maximumbedrag voor uitgaven voor installatie systeem waterverwarming door middel van zonneenergie en uitgaven voor plaatsing van zonnecelpanelen voor omzetten zonne-energie in elektrische energie 830,00 Vermindering voor intresten met betrekking tot groene leningovereenkomst 40% Vermindering gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken - voor bouwen, in nieuwe staat verwerven van of het volledig of gedeeltelijk vernieuwen van een bestaande woning tot een passiefhuis : maximumbedrag per belastbaar tijdperk per woning Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 5

6 - voor lage energiewoning - voor nul energiewoning Minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken voor toepassing van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Totaal van de belastingvermindering per woning Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds 830,00 420, , ,00 690,00 290,00 Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het startersfonds 290,00 Vermindering van 15% voor de uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig of met het oog op de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen - maximumvermindering bij aanschaf vierwieler - maximumvermindering bij aanschaf motorfiets of driewieler Vermindering van 30% van aanschaffingswaarde bij aankoop van een uitsluitend door elektrische motor aangedreven wagen (belastbare tijdperken 2010 tot 2012) maximum bedrag 4.540, ,00 Vermindering van 40% voor uitgaven werkelijk betaald voor de installatie van een aan de buitenkant van een woning geplaatst oplaadpunt voor elektrische voertuigen (belastbare tijdperken 2010 tot 2012) maximum bedrag 9.000,00 250,00 Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost 290,00 Belastingvermindering van 5% gedurende 9 opeenvolgende belastbare tijdperken voor de vernieuwing van een in België gelegen woning, verhuurd via een sociaal verhuurkantoor Minimumbedrag van de totale kostprijs der werken ,00 Maximumbedrag van de belastingvermindering per woning 1.040,00 Belastingvermindering van 50% voor uitgaven ter beveiliging van een woning tegen inbraak of brand Maximumbedrag van de belastingvermindering per woning 690,00 Belastingvermindering van 5% voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds : Minimumbedrag gestorte sommen 350,00 Maximumbedrag per belastbaar tijdperk 290,00 Minimumbedrag van de bezoldigingen van een huisbediende 3.390,00 Maximumbedrag van de aftrek 6.920,00 Vrijgesteld bedrag van de vergoeding voor vrijwilligers van openbare brandweerkorpsen en civiele bescherming 3.950,00 Toepassing omzettingsstelsel bij voorschotopname uit aanvullend pensioen voor bouwen, verwerven, verbouwen, verbeteren en het herstellen van een woning ,00 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 6

7 Maximumbedrag van beroepsinkomsten per belastbaar tijdperk betaald of toegekend aan sportbeoefenaars ouder dan 26 jaar, scheidsrechters, opleiders, trainers Maximumbedrag van de bezoldigingen per belastbaar tijdperk betaald of toegekend aan sportbeoefenaars voor een als zodanig verrichte werkzaamheid, voor zover zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt doch jonger zijn dan 26 jaar op 1 januari van het aanslagjaar Maximumbedrag van de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van de artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever Maximumbedrag van de forfaitaire onkostenvergoedingen voor artistieke prestaties per opdrachtgever per dag Maximumbedrag van de forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van de artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever waarmee geen rekening wordt gehouden om het bedrag van de diverse inkomsten te bepalen , , , ,73 Belastingvermindering vervangingsinkomens Netto-inkomen bestaat uitsluitend uit pensioenen of andere vervangingsinkomsten 1.861,42 Netto-inkomen bestaat uitsluitend uit werkloosheidsuitkeringen 1.861,42 Netto inkomen bestaat uitsluitend uit wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 2.389,45 Eigen kosten van de werkgever/vennootschap Forfaitaire kilometervergoeding overheidspersoneel (EUR / km) (01/07/2009 tot 30/06/2010) 0,3026 Verblijfskosten (binnenland vanaf 01/02/2008) Werknemer Middagmaal Kosten nachtverblijf, als volgt samengesteld : - avondmaal - overnachting - ontbijt Hoger kader / directieniveau Middagmaal Kosten nachtverblijf, als volgt samengesteld - avondmaal - overnachting - ontbijt Bedrijfsleiders/algemeen directeur Middagmaal Kosten nachtverblijf, als volgt samengesteld - avondmaal - overnachting - ontbijt 12,05 34,78 12,05 19,20 3,53 14,88 37,60 14,88 19,19 3,53 17,75 40,44 17,75 19,16 3,53 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 7

8 Verblijfskosten voor andere uitgaven dan reis- en hotelkosten (buitenland van toepassing sinds 01/04/2009) (enkele veel voorkomende bestemmingen) - Canada - China - Denemarken - Duitsland - Finland - Frankrijk - Ierland - Italië - Griekenland - Indië - Japan - Luxemburg - Monaco - Nederland - Nederlandse Antillen - Noorwegen - Oostenrijk - Polen - Portugal - Roemenië - Rusland - Slovakije - Slovenië - Spanje - Tsjechië - Turkije - Verenigde Staten New York Washington DC overige - Verenigd Koninkrijk - Zweden - Zuid-Afrika - Zwitserland 78,00 95,00 95,00 82,00 92,00 93,00 89,00 68,00 95,00 72,00 84,00 52,00 80,00 70,00 87,00 75,00 70,00 97,00 40,00 Voordelen van alle aard - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Diesel CO2-uitstoot in g/km x 0,0023 x kilometeraantal (forfaitair of km) - Benzine/LPG CO2-uitstoot in g/km x 0,0021 x kilometeraantal (forfaitair of km) - Opmerkingen CO2-uitstoot niet gekend bij DIV : uitstoot wordt forfaitair bepaald op 205 g/km (benzinewagen) of 195 g/km (dieselwagen). Minimumbedrag belastbaar voordeel: 0,10 EUR per km. - Intrestvoeten voor hypothecaire leningen Referentievoet voor hypothecaire leningen met vaste rentevoet vanaf 01/06/1984 Jaar van lening Lening met gemengde Andere leningen (%) levensverzekering (%) Voor 01/06/ ,50 11,50 Vanaf 01/06/1984 8,00 (10,75) 9,00 (11,75) ,00 (9,50) 9,00 (9,75) ,50 7,50 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 8

9 - Andere intrestvoeten ,25 7, ,25 7, ,25 7, ,50 9, ,25 10, ,25 8, ,00 7, ,25 7, ,00 6, ,50 6, ,00 6, ,75 5, ,75 5, ,75 6, ,60 6, ,75 5, ,85 4, ,95 4, ,89 3, ,94 4, ,46 4, ,58 5, ,19 4,30 Niet hypothecaire leningen gesloten in 2009 (met vaste looptijd) (%) - autoleningen (maandelijks lastenpercentage) - andere (maandelijks lastenpercentage) Niet hypothecaire leningen gesloten in 2007 (zonder vaste looptijd) en voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via rekening courant (%) rentevoet van het jaar 2009 waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt 0,22 0,32 10,30 - Voordelen voor gratis woonst Terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon Gebouwd gemeubeld onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/60 x 5/3 1,5461 x 100/60 x 5/3 = 4,2947 x KI Gebouwd ongemeubeld onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/60 1, 5461 x 100/60 = 2,5768 x KI Ongebouwd onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/90 1,5461 x 100/90 = 1,7179x KI Terbeschikkingstelling door een vennootschap Gebouwd gemeubeld onroerend goed - KI 745,00 EUR - KI > 745,00 EUR Gebouwd ongemeubeld onroerend goed - KI 745,00 EUR - KI > 745,00 EUR Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 x 5/3 1,5461 x 100/60 x 1,25 x 5/3 = 5,3684 x KI Geïndexeerd KI x 100/60 x 2 x 5/3 1,5461 x 100/60 x 2 x 5/3 = 8,5894 x KI Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 1,5461 x 100/60 x 1,25 = 3,2210 x KI Geïndexeerd KI x 100/60 x 2 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 9

10 1,5461 x 100/60 x 2 = 5,1537 x KI Ongebouw onroerend goed Geïndexeerd KI x 100/90 1,5461 x 100/90 = 1,7179 x KI Beschikking over één gemeubelde kamer Eén enkele kamer (incl. verwarming, verlichting en gebruik van water) 266,40 EUR / jaar of 0,74 EUR / dag - Forfait voordeel alle aard voor verwarming en elektriciteit Verwarming (EUR / jaar) Leidinggevend personeel 1.480,00 Andere 740,00 Elektriciteit (EUR / jaar) Leidinggevend personeel 740,00 andere 370,00 - Forfait voor dienstboden dienstboden 5.950,00 Forfaitaire beroepskosten - Werknemers / ontvangers van baten Berekeningsbasis inkomsten 2010 Percentage van de forfaitaire beroepskosten 0, ,00 28,70% 5.190, ,00 10% , ,00 5% , ,67 3% maximum 3.590,00 - Bedrijfsleiders Berekeningsbasis inkomsten 2010 Percentage van de forfaitaire beroepskosten 0, ,00 3% Maximum 2.150,00 - Meewerkende echtgenoten Berekeningsbasis inkomsten 2010 Percentage van de forfaitaire beroepskosten 0, ,00 5% Maximum 3.590,00 - Forfait voor verre verplaatsingen Afstand woon-werkplaats Bedrag km 75, km 125,00 > 125 km 175,00 Beroepskosten voor collectieve voorziening voor kinderdagopvang Maximumbedrag aftrekbare beroepskosten voor collectieve voorziening voor kinderopvang 7.270,00 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 10

11 Voorafbetalingen - Tarieven vermeerdering Globale vermeerdering 2,25 % Voordelen volgens uiterste datum van storting * VA 1 (uiterlijk 10/04/2008) 3 % * VA 2 (uiterlijk 10/07/2008) 2,5 % * VA 3 (uiterlijk 10/10/2008) 2 % * VA 4 (uiterlijk 22/12/2008) 1,5 % Minimumbedrag van de vermeerderingen bij ontoereikende voorafbetalingen 30,00 - Tarieven bonificatie Gemiddelde bonificatie 1,125 % * VA 1 1,50 % * VA 2 1,25 % * VA 3 1,00 % * VA 4 0,75% Onroerend goed - Indexering kadastraal inkomen Indexering KI x 1, Woningaftrek Aard Bedrag (EUR) KI woonhuis (geïndexeerd) 4.638,00 Verhoging per persoon ten laste 387,00 - Revalorisatiecoëfficiënt forfaitaire kost beroepsverhuring Coëfficiënt aanslagjaar ,87 Berekeningswijze KI (niet geïndexeerd) x 2/3 x 3,87 - Revalorisatiecoëfficiënt herkwalificatie huurinkomsten bedrijfsleiders Coëfficiënt aanslagjaar ,87 Berekeningswijze KI (niet geïndexeerd) x 5/3 x 3,87 - splitsing levensverzekeringspremie bouwsparen / langetermijnsparen schuldsaldoverzekering en gemengde levensverzekering gekoppeld aan hypothecaire lening (leningen voor 01/01/2005) Jaar van de lening In aanmerking te nemen aanvangsbedrag van het verzekerd bedrag van de lening naargelang van het aantal kinderen ten laste op 01 januari van het jaar na het jaar van het sluiten van de lening en meer Voor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 11

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Bijkomende aftrek van intrestlasten beperking (leningen voor 01/01/2005) Jaar van de lening Grensbedrag voor de bijkomende intrestaftrek aantal kinderen ten laste op 01 januari van het jaar na het sluiten van de lening Nieuwbouw en meer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Verbouwing , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Kapitaalaflossing beperking Doel Aankoop of verbouwing van een woning Nieuwbouw of aankoop met BTW Datum hypothecaire akte Type van woning Aflossing die voor belastingvermindering in aanmerking komt Voor 1989 Sociaal Onbegrensd Middelgroot Aflossing x 9.915,74 Geleend bedrag ander Geen belastingvermindering Voor mei 1986 Sociaal Onbegrensd Vanaf mei 1986 tot en met 1988 Middelgroot Aflossing x 9.915,74 Geleend bedrag ander Geen belastingvermindering Sociaal Onbegrensd Middelgroot Aflossing x ,70 Geleend bedrag Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 12

13 Aankoop of verbouwing van een woning ander Geen belastingvermindering Na 1988 Zonder belang Aflossing x ,70 Geleend bedrag (*) (*) hypothecaire leningen gesloten na 1988 (onderstaande tabel) Jaar van de lening Grensbedrag voor de bijkomende intrestaftrek aantal kinderen ten laste op 01 januari van het jaar na het sluiten van de lening Nieuwbouw en meer , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 13

14 - Overgangsregeling vanaf 01/01/2005 Jaar van de lening Grensbedrag van de lening voor bouwsparen - aantal kinderen ten laste op 01 januari van het jaar volgend op het sluiten van de lening , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jaar van de lening Grensbedrag voor de bijkomende intrestaftrek voor verbouwingswerken aantal kinderen ten laste op 01 januari van het jaar na het sluiten van de lening , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Investeringsaftrek natuurlijke personen Octrooien Energiebesparende investeringen Rookafzuig- of verluchtingssystemen in horecainrichtingen Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (zelfs indien meer dan 20 werknemers) Oplaadstations voor elektrische voertuigen Eenmalige aftrek Gespreide aftrek 13,5% 10,5% 20,5% Investeringen in beveiliging van beroepslokalen 20,5% 10,5% Andere investeringen 3,5% 10,5% Gemiddelde brandstofprijzen 2009 Benzine 95 1,3302 Benzine 98 1,3372 Diesel 1,0225 LPG 0,4630 Fiscale data aj 2011 ink 2010 PB.doc 14

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39

Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Inhoud Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27 VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Circulaire nr. Ci.RH.331/586.900 (AOIF 29/2008) dd. 05.09.2008...40 Kinderen ten laste

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Wetboek Inkomstenbelastingen

Wetboek Inkomstenbelastingen Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar www.mijnwetboek.be klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie