Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011."

Transcriptie

1 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/ (AAFisc Nr. 20/2011) dd Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en Aan al de ambtenaren. Bijgaande tabellen bevatten een overzicht van de belangrijkste bedragen die in de fiscale wetgeving voorkomen en die van toepassing zijn voor de aj. 2009, 2010 en de PB. Die bedragen betreffen de vaststelling van de belastbare grondslag en de berekening van De desbetreffende bepalingen zijn per onderwerp gerangschikt (b.v. inkomsten van onroerende goederen, inkomsten van roerende goederen en kapitalen, enz.), waarbij in de regel telkens de volgende gegevens zijn vermeld: verwijzingen naar het WIB 92 (behoudens andersluidende vermelding); korte omschrijving van de beoogde bepaling; (nietgeïndexeerd) basisbedrag dat in de wettelijke of reglementaire bepaling vermeld is; bedrag dat werkelijk van toepassing is voor respectievelijk aj. 2009, aj en aj Voor de Administrateurgeneraal van de fiscaliteit d.d.: De Directeur, S. QUINTENS

2 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 20/2011 Ci. D 28/ Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92): 3,75 3,88 3,87 526, 1 en 16, 4, eerste en tweede lid, oud 526, 1 en 16, 5, oud Woningaftrek: basisbedrag: verhoging: Maximumbedrag van het totale nettoinkomen voor de toekenning van de aanvullende woningaftrek: INKOMSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN 21, 5 21, 6 21, 10 Vrijgestelde schijf van: inkomsten uit gewone Belgische spaardeposito s: dividenden uit erkende coöperatieve vennootschappen met uitzondering van de coöperatieve participatievennootschappen: interesten en dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk: BEROEPSINKOMSTEN 32, tweede lid, 3 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) voor de herkwalificatie van huurinkomsten die uit de vennootschap zijn verkregen door in art. 32, eerste lid, 1, WIB 92 beoogde bedrijfsleiders: 3,75 3,88 3,87 37, tweede lid Maximumbedrag van de inkomsten bedoeld in art. 17, 1, 5, WIB 92 die worden aangemerkt als roerende inkomsten: , 1, eerste lid, 9, c Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen als terugbetaling of betaling van reiskosten m.b.t. het woonwerkverkeer dat in bepaalde gevallen geldt: 38, 1, eerste lid, 12 Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen van de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en van de Civiele Bescherming: , 1, eerste lid, 13 Vrijgesteld bedrag, per gepresteerd uur, van de inkomsten verkregen in het kader van een PWAarbeidsovereenkomst: 4,10 4,10 4,10 4,10 38, 1, eerste lid, 14 Maximumbedrag van de vrijgestelde fietsvergoeding per km: 0,145 0,20 0, en 38, 1, eerste lid, 17, oud 350 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever in de door de werknemer betaalde aankoopprijs, beperkt tot 60 %, voor de aankoop van bepaald informaticamateriaal: , 1, eerste lid, 17 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever in de door de werknemer betaalde aankoopprijs voor de aankoop van bepaald informaticamateriaal: Grensbedrag van de brutobezoldigingen: 38, 1, eerste lid, 23 en 4, tweede lid, 2 Forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken: vrijgesteld maximumbedrag per kalenderjaar: maximumbedrag per dag en per opdrachtgever: ,70 106, ,78 112, ,73 111,74 38, 1, eerste lid, 24 Vrijgesteld maximumbedrag van de nietrecurrente resultaatgebonden voordelen: (1) 38/1, 2, 5 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever per maaltijdcheque: 5,91 5,91 5,91 38/1, 2, 6 Minimumbedrag van de tussenkomst van de werknemer/bedrijfsleider per maaltijdcheque: 1,09 1,09 1,09 38/1, 3, 4 Maximumbedrag van het totaal van de sport en cultuurcheques per werknemer/bedrijfsleider: /1, 4, 2 38/1, 4, 6 Maximale nominale waarde per ecocheque: Maximumbedrag van het totaal van de ecocheques per werknemer/bedrijfsleider: 51, vierde lid Forfait voor verre verplaatsingen (art. 28, KB/WIB 92): afstand woonplaats van 75 tot 100 km: plaats van tewerkstelling van 101 tot 125 km: op 1 januari van het aj. meer dan 125 km: 52bis, Maximumbedrag van de sommen betaald ten gunste van een collectieve voorziening voor kinderopvang die als beroepskosten in aanmerking kunnen worden genomen: (1) Om pragmatische redenen werd beslist om het bedrag van toe te passen voor aj

3 Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj , 14 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever in de maaltijdcheque dat een sociaal voordeel vormt en dat aftrekbaar is als beroepskost (1): , 22 Maximumbedrag van de werkgeversbijdragen en premies die zijn gestort in uitvoering van individuele aanvullende pensioentoezeggingen gesloten in het voordeel van werknemers: bis, derde lid Forfaitair bepaalde beroepskosten voor woonwerkverplaatsingen met de fiets (per km): 0,145 0,20 0,20 67, 1 en 2 Vrijgestelde winst per bijkomende personeelseenheid die in België wordt tewerkgesteld voor de uitvoer of voor de integrale kwaliteitszorg: ter Vrijgestelde winst of baten per bijkomende in België tewerkgestelde personeelseenheid met een laag loon: , eerste lid Toegelaten maximumbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van de meewerkende echtgenoot: , tweede lid en 88 Maximumbedrag van het huwelijksquotiënt: DIVERSE INKOMSTEN 90, 2 Vrijgesteld bedrag van prijzen en van gedurende twee jaar ontvangen subsidies: , 2 Forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken: vrijgesteld maximumbedrag per kalenderjaar: maximumbedrag per dag en per opdrachtgever: ,70 106, ,78 112, ,73 111,74 5. AFTREKBARE BESTEDINGEN 104, 8 Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van beschermde onroerende goederen: , 1, 1 112, 1, 5 Aftrekbare giften: minimumbedrag: maximumbedrag: Huisbediende: minimumbedrag van de bezoldigingen: maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de aftrek: , 2 Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor kinderoppas, per oppasdag en per kind (art. 61, KB/WIB 92): 11,20 11,20 11,20 6. BEREKENING VAN DE BELASTING 126, 2, eerste lid, 4 Bedrag van de beroepsinkomsten van internationale ambtenaren enz. waarboven de gemeenschappelijke aanslag van echtgenoten en wettelijke samenwonenden niet wordt toegepast: , eerste lid 131, tweede lid 132, eerste lid, 1 tot 5 132, eerste lid, 6 132, eerste lid, 7 132, eerste lid, 8 Belastingvrije som: basisbedragen: grensbedragen van het belastbare inkomen: toeslag voor gehandicapte belastingplichtige: toeslag voor kinderen ten laste (2): 1 kind: 2 kinderen: 3 kinderen: 4 kinderen: supplement per kind boven het vierde: toeslag voor ieder kind ten laste (2) jonger dan 3 jaar voor wie geen uitgaven voor oppas worden afgetrokken: toeslag voor iedere in art. 136, 2 of 3, WIB 92 bedoelde persoon ten laste (2) van 65 jaar of ouder: toeslag voor iedere andere persoon ten laste (2): (1) Vanaf 1 februari (2) Zwaar gehandicapte personen ten laste worden voor twee gerekend. 2

4 Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj , eerste lid, 1 133, eerste lid, 2 Toeslag op de belastingvrije som: voor een belastingplichtige die alleen wordt belast en die één of meer kinderen ten laste heeft of aan wie bij toepassing van art. 132bis, WIB 92 de helft van de toeslagen op de belastingvrije som vermeld in art. 132, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92 wordt toegekend: wanneer voor het jaar van huwelijk of verklaring van de wettelijke samenwoning een aanslag per belastingplichtige wordt gevestigd en voor zover de echtgenoot geen bestaansmiddelen heeft gehad die een bepaald nettobedrag overschrijden: , 3, tweede lid Maximumbedrag van het belastingkrediet kinderen, per kind ten laste: , eerste lid, 2, 136 en 140, tweede lid 141 Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen: algemene regel: kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast: gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast: 142, tweede lid Minimumbedrag van de aftrekbare kosten inzake bestaansmiddelen die bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten: , 3 Maximumbedrag van de pensioenen, enz. van de in art. 136, 2 of 3, WIB 92 bedoelde personen ten laste van 65 jaar of ouder die geen bestaansmiddelen zijn: , 6 Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende onderhoudsuitkeringen die geen bestaansmiddelen zijn: , 7 Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door studenten in uitvoering van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die geen bestaansmiddelen zijn: , derde lid Maximumbedrag van de persoonlijke bijdragen en premies die betrekking hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging: , vierde lid 145 8, tweede lid Maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de vermindering voor het lange termijnsparen: verwerving van werkgeversaandelen: betalingen voor het pensioensparen (art. 63 4bis, KB/WIB 92): , eerste lid Maximumbedrag van het totaal van de uitgaven voor PWAcheques en voor dienstencheques dat in aanmerking komt voor de vermindering: , 1, vierde lid Maximumbedrag, per woning, van het totaal van de verschillende belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven: Verhoging van het maximumbedrag voor «zonneenergie» uitgaven: , 2, zevende lid Belastingvermindering, per woning, voor: lage energiewoning: passiefwoning: nul energiewoning: , derde lid, , zesde lid Belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid: minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken: maximumbedrag van de belastingvermindering per woning: , 1, vierde lid Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds: , derde lid 1, vierde lid Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische: vierwieler: motorfiets of driewieler: personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus: , 3, tweede lid Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning: derde lid, 2 vierde lid Belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van een via een sociaal verhuurkantoor verhuurde woning: minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken: maximumbedrag van de belastingvermindering per woning: , vierde lid Maximumbedrag, per woning, van de belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging tegen inbraak of brand:

5 Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj , tweede lid 1, vierde lid Belastingvermindering voor de inschrijving op aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen: minimumbedrag van de gestorte sommen: maximumbedrag van de belastingvermindering: 147 Maximale vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten: pensioenen en andere vervangingsinkomsten: werkloosheidsuitkeringen: voor een belastingplichtige die alleen wordt belast (1): voor de echtgenoten samen (1): ZIVuitkeringen: 154, 2 Grenzen die gelden inzake de feitelijke vrijstelling, wanneer de inkomsten uitsluitend bestaan in: pensioenen of vervangingsinkomsten: werkloosheidsuitkeringen: werkloosheidsuitkeringen (werklozen van 50 jaar of ouder): ZIVuitkeringen: Grensbedragen van het belastbare inkomen die gelden inzake de belastingvermindering: 151 voor werkloosheidsuitkeringen (met uitzondering van die welke zijn toegekend aan werklozen van 58 jaar of ouder en een anciënniteitstoeslag bevatten): 152 voor pensioenen, andere vervangingsinkomsten, ZIVuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen die zijn toegekend aan werklozen van 58 jaar of ouder en een anciënniteitstoeslag bevatten: 159 Belastingvermeerdering wegens gebrek aan VA: globaal tarief: voordelen verbonden aan de: VA 1: VA 2: VA 3: VA 4: , , , , , , , , , , , , ,25 % 15 % 12,5 % 10 % 7,5 % 1.861, , , , , , ,75 % 9 % 7,5 % 6 % 4,5 % , , , , , , minimumbedrag: , 1, tweede lid en 515bis, zevende lid 171, 1, i en 172, derde lid 171, 4, j en 172, derde lid 2,25 % 3 % 2,5 % 2 % 1,5 % Eerste schijf van het kapitaal of de afkoopwaarde van een aanvullend pensioen voor de toepassing van het omzettingsstelsel: Maximumbedrag van de afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten betaald aan sportbeoefenaars van 26 jaar of ouder, en aan scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders van sportbeoefenaars: Maximumbedrag van de afzonderlijk belastbare bezoldigingen betaald aan sportbeoefenaars van 16 jaar tot minder dan 26 jaar: , 5, a Grensbedrag inzake afzonderlijk belastbare opzeggingsvergoedingen: Bonificaties verbonden aan de: VA 1: VA 2: VA 3: VA 4: 289bis, 1 289ter, 1, eerste lid, 2, eerste lid, tweede lid, 1 tot 3, vierde lid en vijfde lid 7,5 % 6,25 % 5 % 3,75 % 4,5 % 3,75 % 3 % 2,25 % 1,5 % 1,25 % 1 % 0,75 % Maximumbedrag van het verrekenbaar belastingkrediet investeringen : Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten : maximumbedrag van het totale nettoinkomen: minimumbedrag van de activiteitsinkomsten: maximumbedrag van het belastingkrediet: voor de in art. 33, eerste lid, WIB 92 bedoelde meewerkende echtgenoten: voor de andere belastingplichtigen: grensbedragen van de activiteitsinkomsten voor de berekening van het bedrag van het belastingkrediet: (1) In afwijking van de art. 146 tot 153, WIB 92, worden de werkloosheidsuitkeringen die een anciënniteitstoeslag bevatten, voor de toepassing van die artikelen, gelijkgesteld met de andere vervangingsinkomsten indien: die uitkeringen met anciënniteitstoeslag worden toegekend aan werklozen die vóór 1 januari jaar of ouder zijn (d.w.z. geboren zijn in 1945 of vroeger); en die werklozen reeds vóór 1 januari 2004 het recht op die uitkeringen met anciënniteitstoeslag hebben bekomen. 4

6 Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj INTERNET VOOR IEDEREEN Art. 44, eerste lid, W , art. 2, W en art. 3, 2, KB Maximumbedrag van het belastingkrediet voor de aankoop, van tot , van een erkend pakket Internet voor iedereen II : bij aankoop van een pakket met een desktop configuratie: bij aankoop van een pakket met een desktop configuratie van het type nettop: bij aankoop van een pakket met een laptop configuratie: bij aankoop van een pakket met een draagbare configuratie van het type netbook: 102,69 73,29 104,79 81,69 102,69 73,29 104,79 81,69 102,69 73,29 104,79 81,69 8. VERMINDERINGEN INGEVOERD DOOR HET VLAAMSE EN HET WAALSE GEWEST Art. 31, 2, tweede lid, Vl.D Art. 8, 3 en 9, 3, Vl.D Art. 2, 1, 3 en 3, 2, 3 en 3/1, Vl.D , art. 8 en 9, Vl.D , art. 20, Vl.D en art. 86 en 87, Vl.D Art , 2, Vl.D Art. 5, WD Maximumbedrag van de bestedingen voor de inschrijving op aandelen van het ARKimedesFonds, die in aanmerking worden genomen voor het belastingkrediet: Maximumbedrag van de berekeningsgrondslag van de jaarlijkse of éénmalige belastingvermindering Winwinlening (per kredietgever): Forfaitaire vermindering in de personenbelasting: maximumbedragen van de vermindering: grensbedragen van de activiteitsinkomsten: Maximumbedrag van de berekeningsgrondslag van de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten (per kredietgever): Maximumbedrag van de stortingen voor de inschrijving op obligaties uitgegeven door de Caisse d Investissement de Wallonie, die in aanmerking worden genomen voor de belastingvermindering: VOORDELEN VAN ALLE AARD (art. 36, tweede lid, WIB 92, art. 18, 3, 1, 9 en 10, KB/WIB 92 en bijlage I, afdelingen I en III, KB/WIB 92) a) Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet Aard van de lening Jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten a) Hypothecaire leningen met vaste rentevoet: In aanmerking te nemen referentievoet waarvan de terugbetaling door een gemengde levensverzekering is gewaarborgd: 4,89 % 4,94 % 5,46 % 5,58 % 5,19 % 4,69 % andere: 3,90 % 4,30 % 4,90 % 5,40 % 4,30 % 3,92 % Maandelijkse referteindexen (Zie bijlage I, afdeling I, KB/WIB 92) b) Hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet: BS blz BS blz BS blz BS blz BS blz BS blz c) Niethypothecaire leningen met vaste looptijd: Maandelijks lastenpercentage financiering wagen: 0,22 0,21 0,24 0,25 0,22 0,20 andere: 0,29 0,31 0,36 0,36 0,32 0,30 Aard van de lening Jaar waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt In aanmerking te nemen referentievoet Niethypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd: 11,20 % 10,30 % 9,00 % b) Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC of internetaansluiting Ter beschikking gesteld materiaal Voordeel Aj Aj Aj PC: Internetaansluiting en internetabonnement:

7 c) Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig Belastbare Voordeel per afgelegde km kracht in PK Basisbedrag Aj Aj ,1380 0,1682 0, ,1620 0,1975 0, ,1790 0,2182 0, ,1980 0,2414 0, ,2160 0,2633 0, ,2350 0,2865 0, ,2600 0,3169 0, ,2850 0,3474 0, ,3020 0,3681 0, ,3210 0,3913 0, ,3330 0,4059 0, ,3470 0,4230 0, ,3570 0,4352 0, ,3640 0,4437 0, ,3730 0,4547 0, en meer 0,3800 0,4632 0,4819 Type brandstofvoorziening van de motor Voordeel per g CO 2 en per afgelegde km (CO 2 eurcoëfficiënt) Basisbedrag Aj Benzine, LPG of aardgas: Diesel: 0, , , ,00230 Minimumbedrag van het voordeel per afgelegde km Basisbedrag Aj Benzine/LPG/aardgas/diesel/elektriciteit: 0,10 0, FORFAITAIRE KOSTEN AUTEURSRECHTEN (Art. 17, 1, 5 en 22, 3, WIB 92 art. 4, 1, KB/WIB 92) Basisbedragen Inkomen Forfaitaire kosten tot % tot tot 25 % boven Aj Aj en 2011 Inkomen Forfaitaire kosten Inkomen Forfaitaire kosten tot tot % % boven 13. tot tot FORFAITAIRE BEROEPSKOSTEN a) Bezoldigingen van werknemers en baten (art. 51, tweede lid, 1 en 4, en derde lid, WIB 92) 50 % % boven Basisbedragen Aj Inkomen Forfaitaire kosten Inkomen Forfaitaire kosten tot tot tot hoger dan ,2 % % boven % boven , % boven met een maximum van tot tot tot hoger dan ,2 % 1.351, % boven , % boven , % boven met een maximum van Basisbedragen Aj en 2011 Inkomen Forfaitaire kosten Inkomen Forfaitaire kosten tot tot tot hoger dan ,7 % 1.076, % boven , % boven , % boven met een maximum van 2.592,50 tot tot tot 17. hoger dan ,7 % 1.489, % boven , % boven , % boven 17. met een maximum van b) Bezoldigingen van bedrijfsleiders (art. 51, tweede lid, 2, en derde lid, WIB 92) Basisbedrag Aj Aj Aj % met een maximum van: 2.555, , % met een maximum van: 1.555, c) Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (art. 51, tweede lid, 3, en derde lid, WIB 92) Basisbedrag Aj Aj Aj % met een maximum van: 2.555, ,

8 d) Bezoldigingen van burgemeesters, schepenen en OCMWvoorzitters (51/39, Com.IB 92) burgemeester: schepen of OCMWvoorzitter: Aj Aj Aj , , , , , , GRENSBEDRAGEN VAN DE NIETBELASTBARE VERGOEDINGEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK Nietbelastbare vergoedingen Aj Aj Aj Per dag 29,05 30,22 30,22 Per jaar 1.161, , , PERSOONLIJKE BIJDRAGEN FINANCIELE VERANTWOORDELIJKHEID (ZIEKENFONDSEN) Ziekenfonds Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: Landsbond van Liberale Mutualiteiten: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering: Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS: Aj Aj Aj Algemene Zelfstandigen Algemene Zelf Algemene Zelf regeling regeling standigen regeling standigen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18, INVESTERINGSAFTREK a) Percentages (art. 69 en 70, WIB 92) Tijdperk van de investeringen: Aj Aj Aj Gewone aftrek: Verhoogde aftrek: octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuigsystemen of verluchtingssystemen in horecainrichtingen: oplaadstations voor elektrische voertuigen: investeringen voor de beveiliging van de beroepslokalen en hun inhoud: investeringen voor de beveiliging van de in art. 44bis, 1, derde lid, WIB 92 bedoelde bedrijfsvoertuigen: Gespreide aftrek: milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling: andere investeringen: 3,5 % 13,5 % 20,5 % 20,5 % 10,5 % 5,5 % 15,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 12,5 % b) Grenzen inzake overdracht (art. 72, tweede lid, WIB 92) Basisbedrag Aj Aj Aj BASISBELASTING (art. 130, WIB 92) tot tot tot tot hoger dan Inkomen tot tot tot tot hoger dan Basisbedragen Belasting 25 % 1.426, % boven , % boven , % boven , % boven Aj Aj en 2011 Inkomen Belasting Inkomen Belasting 25 % tot % boven tot % boven tot % boven tot % boven hoger dan ,5 % 13,5 % 13,5 % 20,5 % 20,5 % 20,5 % 10,5 % 25 % % boven % boven % boven % boven JAARLIJKSE INDEXATIE Art. WIB 92 Indexeringscoëfficiënt geldend inzake Aj Aj Aj , 2 178, 3, 2 178, 4 1,5025 1,3248 1,5701 1,3844 1,5693 (1) 1,3836 (1) 178, de algemene integrale indexatie: de algemene, doch tijdelijk «bevroren», indexatie: de gezondheidsindex m.b.t. de forfaitaire onkostenvergoedingen voor artiesten: de gezondheidsindex m.b.t. de nietrecurrente resultaatgebonden voordelen: de indexatie van de KI s en de gewone woningaftrek: 120,27 / 112,47 105,71 / 105,71 1, ,46 / 112,47 111,15 / 105,71 1, ,67 / 112,47 110,46 / 105,71 1,5453 (1) (1) De voor aj geldende coëfficiënt blijft evenwel van toepassing voor aj (cf. art.178, 7, WIB 92). 7

9 INTERESTEN, KAPITAALAFLOSSINGEN EN LEVENSVERZEKERINGSPREMIES I. OUD STELSEL A. IN AANMERKING TE NEMEN GRENZEN Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj , 2 en 115, Minimale totale kostprijs van de vernieuwingswerken: , a, oud 526, 2 en 145 6, eerste lid, oud In aanmerking te nemen bedragen inzake levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen: 1ste inkomstenschijf (15 % + 6 % van de rest): maximumbedrag: B. VERHOOGDE VERMINDERING VOOR HET BOUWSPAREN (kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies art. 526, 2, , tweede lid, oud en 516, 2 en 3, WIB 92) Datum van de In aanmerking te nemen aanvangsbedrag lening Aard van de woning (1) Kapitaalaflossing Levensverzekering van tot van tot tot Basisbedrag Sociale woning (eigen) Middelgrote woning (eigen) Andere woning (eigen) Sociale woning (eigen) Middelgrote woning (eigen) Nieuwe middelgrote woning (eigen) Andere woning (eigen) Woning (eigen) Woning (eigen) Woning (eigen) Woning (eigen) Totaliteit 9.915,74 Nihil Totaliteit 9.915,74 Nihil In aanmerking te nemen aanvangsbedrag naargelang het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening meer dan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 C. VERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN (kapitaalaflossingen art. 526, 2, 145 6, tweede lid, oud, en 516, 1, WIB 92) In aanmerking te nemen Datum van de lening Aard van de woning aanvangsbedrag van tot Sociale woning (2) Middelgrote woning (2) van tot Sociale woning (2) Middelgrote woning (2) Nieuwe middelgrote woning (2) tot Basisbedrag Totaliteit 9.915,74 Totaliteit 9.915, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (1) Wat de vóór aangegane leningen betreft, moet het gaan om de eigen woning van de belastingplichtige, d.w.z. de woning waarvoor de in art. 16, oud, WIB 92 bedoelde woningaftrek wordt verleend. Voor de vanaf aangegane leningen moet het gaan om een woning die bij het sluiten van de lening de enige woning van de belastingplichtige was. (2) Het moet gaan om een woning die niet de eigen woning van de belastingplichtige is, d.w.z. een woning waarvoor de in art. 16, oud, WIB 92 bedoelde woningaftrek niet kan worden verleend. (3) Het moet gaan om een woning die bij het sluiten van de lening niet de enige woning van de belastingplichtige was. 8

10 Datum van de lening van tot tot Basisbedrag D. BIJKOMENDE INTEREST VOOR HET BOUWEN OF VERWERVEN VAN EEN NIEUWE EN ENIGE WONING (art. 526, 2 en art. 116, eerste lid, oud, WIB 92) In aanmerking te nemen aanvangsbedrag van de lening naargelang het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening meer dan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 E. BIJKOMENDE INTEREST VOOR HET VERNIEUWEN VAN EEN ENIGE EN MINIMUM 15 OF 20 JAAR (1) OUDE WONING (art. 526, 2 en art. 116, eerste lid, oud, WIB 92) Datum van de lening van tot tot Basisbedrag en 2010 In aanmerking te nemen aanvangsbedrag van de lening naargelang het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening meer dan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 II. NIEUW STELSEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 A. IN AANMERKING TE NEMEN GRENZEN Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj , eerste lid, 6 en 116, eerste en tweede lid Maximum aftrekbaar bedrag van de interesten, kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies voor het verwerven of behouden van de in de E.E.R. gelegen enige en eigen woning: Verhoging van dat bedrag gedurende de eerste 10 jaren: Verhoging van dat bedrag wanneer de belastingplichtige 3 of meer dan 3 kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening: 145 6, eerste lid Grensbedrag van de levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor het lange termijnsparen: 1ste inkomstenschijf (15 % + 6 % van de rest): maximumbedrag: B. VERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN (kapitaalaflossingen 145 6, tweede lid, WIB 92) Datum van de lening Aard van de woning In aanmerking te nemen aanvangsbedrag Basisbedrag en (1) 20 jaar indien de lening is aangegaan in de periode van tot ; 15 jaar indien de lening na is aangegaan. (2) Het moet gaan om een in de E.E.R. gelegen woning die niet de enige en eigen woning is. 9

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39

Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Inhoud Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27 VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Circulaire nr. Ci.RH.331/586.900 (AOIF 29/2008) dd. 05.09.2008...40 Kinderen ten laste

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

Wetboek Inkomstenbelastingen

Wetboek Inkomstenbelastingen Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar www.mijnwetboek.be klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Accountants & Co 2009

Accountants & Co 2009 Accountants & Co 2009 Gunstregimes voor sporters & auteurs AANGIFTE PERSONENBELASTING 2009 JEF WELLENS Fiscaal jurist Kluwer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2014

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2014 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009

--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009 ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009 Dit document tracht een overzicht te geven van op vlak van persoonlijke financiële planning veelgebruikte tarieven inzake personen-,

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie