Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011."

Transcriptie

1 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/ (AAFisc Nr. 20/2011) dd Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en Aan al de ambtenaren. Bijgaande tabellen bevatten een overzicht van de belangrijkste bedragen die in de fiscale wetgeving voorkomen en die van toepassing zijn voor de aj. 2009, 2010 en de PB. Die bedragen betreffen de vaststelling van de belastbare grondslag en de berekening van De desbetreffende bepalingen zijn per onderwerp gerangschikt (b.v. inkomsten van onroerende goederen, inkomsten van roerende goederen en kapitalen, enz.), waarbij in de regel telkens de volgende gegevens zijn vermeld: verwijzingen naar het WIB 92 (behoudens andersluidende vermelding); korte omschrijving van de beoogde bepaling; (nietgeïndexeerd) basisbedrag dat in de wettelijke of reglementaire bepaling vermeld is; bedrag dat werkelijk van toepassing is voor respectievelijk aj. 2009, aj en aj Voor de Administrateurgeneraal van de fiscaliteit d.d.: De Directeur, S. QUINTENS

2 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 20/2011 Ci. D 28/ Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92): 3,75 3,88 3,87 526, 1 en 16, 4, eerste en tweede lid, oud 526, 1 en 16, 5, oud Woningaftrek: basisbedrag: verhoging: Maximumbedrag van het totale nettoinkomen voor de toekenning van de aanvullende woningaftrek: INKOMSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN 21, 5 21, 6 21, 10 Vrijgestelde schijf van: inkomsten uit gewone Belgische spaardeposito s: dividenden uit erkende coöperatieve vennootschappen met uitzondering van de coöperatieve participatievennootschappen: interesten en dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk: BEROEPSINKOMSTEN 32, tweede lid, 3 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) voor de herkwalificatie van huurinkomsten die uit de vennootschap zijn verkregen door in art. 32, eerste lid, 1, WIB 92 beoogde bedrijfsleiders: 3,75 3,88 3,87 37, tweede lid Maximumbedrag van de inkomsten bedoeld in art. 17, 1, 5, WIB 92 die worden aangemerkt als roerende inkomsten: , 1, eerste lid, 9, c Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen als terugbetaling of betaling van reiskosten m.b.t. het woonwerkverkeer dat in bepaalde gevallen geldt: 38, 1, eerste lid, 12 Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen van de vrijwilligers van de openbare brandweerkorpsen en van de Civiele Bescherming: , 1, eerste lid, 13 Vrijgesteld bedrag, per gepresteerd uur, van de inkomsten verkregen in het kader van een PWAarbeidsovereenkomst: 4,10 4,10 4,10 4,10 38, 1, eerste lid, 14 Maximumbedrag van de vrijgestelde fietsvergoeding per km: 0,145 0,20 0, en 38, 1, eerste lid, 17, oud 350 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever in de door de werknemer betaalde aankoopprijs, beperkt tot 60 %, voor de aankoop van bepaald informaticamateriaal: , 1, eerste lid, 17 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever in de door de werknemer betaalde aankoopprijs voor de aankoop van bepaald informaticamateriaal: Grensbedrag van de brutobezoldigingen: 38, 1, eerste lid, 23 en 4, tweede lid, 2 Forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken: vrijgesteld maximumbedrag per kalenderjaar: maximumbedrag per dag en per opdrachtgever: ,70 106, ,78 112, ,73 111,74 38, 1, eerste lid, 24 Vrijgesteld maximumbedrag van de nietrecurrente resultaatgebonden voordelen: (1) 38/1, 2, 5 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever per maaltijdcheque: 5,91 5,91 5,91 38/1, 2, 6 Minimumbedrag van de tussenkomst van de werknemer/bedrijfsleider per maaltijdcheque: 1,09 1,09 1,09 38/1, 3, 4 Maximumbedrag van het totaal van de sport en cultuurcheques per werknemer/bedrijfsleider: /1, 4, 2 38/1, 4, 6 Maximale nominale waarde per ecocheque: Maximumbedrag van het totaal van de ecocheques per werknemer/bedrijfsleider: 51, vierde lid Forfait voor verre verplaatsingen (art. 28, KB/WIB 92): afstand woonplaats van 75 tot 100 km: plaats van tewerkstelling van 101 tot 125 km: op 1 januari van het aj. meer dan 125 km: 52bis, Maximumbedrag van de sommen betaald ten gunste van een collectieve voorziening voor kinderopvang die als beroepskosten in aanmerking kunnen worden genomen: (1) Om pragmatische redenen werd beslist om het bedrag van toe te passen voor aj

3 Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj , 14 Maximumbedrag van de tussenkomst van de werkgever in de maaltijdcheque dat een sociaal voordeel vormt en dat aftrekbaar is als beroepskost (1): , 22 Maximumbedrag van de werkgeversbijdragen en premies die zijn gestort in uitvoering van individuele aanvullende pensioentoezeggingen gesloten in het voordeel van werknemers: bis, derde lid Forfaitair bepaalde beroepskosten voor woonwerkverplaatsingen met de fiets (per km): 0,145 0,20 0,20 67, 1 en 2 Vrijgestelde winst per bijkomende personeelseenheid die in België wordt tewerkgesteld voor de uitvoer of voor de integrale kwaliteitszorg: ter Vrijgestelde winst of baten per bijkomende in België tewerkgestelde personeelseenheid met een laag loon: , eerste lid Toegelaten maximumbedrag van de persoonlijke beroepsinkomsten van de meewerkende echtgenoot: , tweede lid en 88 Maximumbedrag van het huwelijksquotiënt: DIVERSE INKOMSTEN 90, 2 Vrijgesteld bedrag van prijzen en van gedurende twee jaar ontvangen subsidies: , 2 Forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken: vrijgesteld maximumbedrag per kalenderjaar: maximumbedrag per dag en per opdrachtgever: ,70 106, ,78 112, ,73 111,74 5. AFTREKBARE BESTEDINGEN 104, 8 Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van beschermde onroerende goederen: , 1, 1 112, 1, 5 Aftrekbare giften: minimumbedrag: maximumbedrag: Huisbediende: minimumbedrag van de bezoldigingen: maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de aftrek: , 2 Maximaal aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor kinderoppas, per oppasdag en per kind (art. 61, KB/WIB 92): 11,20 11,20 11,20 6. BEREKENING VAN DE BELASTING 126, 2, eerste lid, 4 Bedrag van de beroepsinkomsten van internationale ambtenaren enz. waarboven de gemeenschappelijke aanslag van echtgenoten en wettelijke samenwonenden niet wordt toegepast: , eerste lid 131, tweede lid 132, eerste lid, 1 tot 5 132, eerste lid, 6 132, eerste lid, 7 132, eerste lid, 8 Belastingvrije som: basisbedragen: grensbedragen van het belastbare inkomen: toeslag voor gehandicapte belastingplichtige: toeslag voor kinderen ten laste (2): 1 kind: 2 kinderen: 3 kinderen: 4 kinderen: supplement per kind boven het vierde: toeslag voor ieder kind ten laste (2) jonger dan 3 jaar voor wie geen uitgaven voor oppas worden afgetrokken: toeslag voor iedere in art. 136, 2 of 3, WIB 92 bedoelde persoon ten laste (2) van 65 jaar of ouder: toeslag voor iedere andere persoon ten laste (2): (1) Vanaf 1 februari (2) Zwaar gehandicapte personen ten laste worden voor twee gerekend. 2

4 Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj , eerste lid, 1 133, eerste lid, 2 Toeslag op de belastingvrije som: voor een belastingplichtige die alleen wordt belast en die één of meer kinderen ten laste heeft of aan wie bij toepassing van art. 132bis, WIB 92 de helft van de toeslagen op de belastingvrije som vermeld in art. 132, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92 wordt toegekend: wanneer voor het jaar van huwelijk of verklaring van de wettelijke samenwoning een aanslag per belastingplichtige wordt gevestigd en voor zover de echtgenoot geen bestaansmiddelen heeft gehad die een bepaald nettobedrag overschrijden: , 3, tweede lid Maximumbedrag van het belastingkrediet kinderen, per kind ten laste: , eerste lid, 2, 136 en 140, tweede lid 141 Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen: algemene regel: kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast: gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast: 142, tweede lid Minimumbedrag van de aftrekbare kosten inzake bestaansmiddelen die bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten: , 3 Maximumbedrag van de pensioenen, enz. van de in art. 136, 2 of 3, WIB 92 bedoelde personen ten laste van 65 jaar of ouder die geen bestaansmiddelen zijn: , 6 Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende onderhoudsuitkeringen die geen bestaansmiddelen zijn: , 7 Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door studenten in uitvoering van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die geen bestaansmiddelen zijn: , derde lid Maximumbedrag van de persoonlijke bijdragen en premies die betrekking hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging: , vierde lid 145 8, tweede lid Maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de vermindering voor het lange termijnsparen: verwerving van werkgeversaandelen: betalingen voor het pensioensparen (art. 63 4bis, KB/WIB 92): , eerste lid Maximumbedrag van het totaal van de uitgaven voor PWAcheques en voor dienstencheques dat in aanmerking komt voor de vermindering: , 1, vierde lid Maximumbedrag, per woning, van het totaal van de verschillende belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven: Verhoging van het maximumbedrag voor «zonneenergie» uitgaven: , 2, zevende lid Belastingvermindering, per woning, voor: lage energiewoning: passiefwoning: nul energiewoning: , derde lid, , zesde lid Belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid: minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken: maximumbedrag van de belastingvermindering per woning: , 1, vierde lid Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds: , derde lid 1, vierde lid Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische: vierwieler: motorfiets of driewieler: personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus: , 3, tweede lid Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning: derde lid, 2 vierde lid Belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van een via een sociaal verhuurkantoor verhuurde woning: minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken: maximumbedrag van de belastingvermindering per woning: , vierde lid Maximumbedrag, per woning, van de belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging tegen inbraak of brand:

5 Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj , tweede lid 1, vierde lid Belastingvermindering voor de inschrijving op aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen: minimumbedrag van de gestorte sommen: maximumbedrag van de belastingvermindering: 147 Maximale vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten: pensioenen en andere vervangingsinkomsten: werkloosheidsuitkeringen: voor een belastingplichtige die alleen wordt belast (1): voor de echtgenoten samen (1): ZIVuitkeringen: 154, 2 Grenzen die gelden inzake de feitelijke vrijstelling, wanneer de inkomsten uitsluitend bestaan in: pensioenen of vervangingsinkomsten: werkloosheidsuitkeringen: werkloosheidsuitkeringen (werklozen van 50 jaar of ouder): ZIVuitkeringen: Grensbedragen van het belastbare inkomen die gelden inzake de belastingvermindering: 151 voor werkloosheidsuitkeringen (met uitzondering van die welke zijn toegekend aan werklozen van 58 jaar of ouder en een anciënniteitstoeslag bevatten): 152 voor pensioenen, andere vervangingsinkomsten, ZIVuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen die zijn toegekend aan werklozen van 58 jaar of ouder en een anciënniteitstoeslag bevatten: 159 Belastingvermeerdering wegens gebrek aan VA: globaal tarief: voordelen verbonden aan de: VA 1: VA 2: VA 3: VA 4: , , , , , , , , , , , , ,25 % 15 % 12,5 % 10 % 7,5 % 1.861, , , , , , ,75 % 9 % 7,5 % 6 % 4,5 % , , , , , , minimumbedrag: , 1, tweede lid en 515bis, zevende lid 171, 1, i en 172, derde lid 171, 4, j en 172, derde lid 2,25 % 3 % 2,5 % 2 % 1,5 % Eerste schijf van het kapitaal of de afkoopwaarde van een aanvullend pensioen voor de toepassing van het omzettingsstelsel: Maximumbedrag van de afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten betaald aan sportbeoefenaars van 26 jaar of ouder, en aan scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders van sportbeoefenaars: Maximumbedrag van de afzonderlijk belastbare bezoldigingen betaald aan sportbeoefenaars van 16 jaar tot minder dan 26 jaar: , 5, a Grensbedrag inzake afzonderlijk belastbare opzeggingsvergoedingen: Bonificaties verbonden aan de: VA 1: VA 2: VA 3: VA 4: 289bis, 1 289ter, 1, eerste lid, 2, eerste lid, tweede lid, 1 tot 3, vierde lid en vijfde lid 7,5 % 6,25 % 5 % 3,75 % 4,5 % 3,75 % 3 % 2,25 % 1,5 % 1,25 % 1 % 0,75 % Maximumbedrag van het verrekenbaar belastingkrediet investeringen : Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten : maximumbedrag van het totale nettoinkomen: minimumbedrag van de activiteitsinkomsten: maximumbedrag van het belastingkrediet: voor de in art. 33, eerste lid, WIB 92 bedoelde meewerkende echtgenoten: voor de andere belastingplichtigen: grensbedragen van de activiteitsinkomsten voor de berekening van het bedrag van het belastingkrediet: (1) In afwijking van de art. 146 tot 153, WIB 92, worden de werkloosheidsuitkeringen die een anciënniteitstoeslag bevatten, voor de toepassing van die artikelen, gelijkgesteld met de andere vervangingsinkomsten indien: die uitkeringen met anciënniteitstoeslag worden toegekend aan werklozen die vóór 1 januari jaar of ouder zijn (d.w.z. geboren zijn in 1945 of vroeger); en die werklozen reeds vóór 1 januari 2004 het recht op die uitkeringen met anciënniteitstoeslag hebben bekomen. 4

6 Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj INTERNET VOOR IEDEREEN Art. 44, eerste lid, W , art. 2, W en art. 3, 2, KB Maximumbedrag van het belastingkrediet voor de aankoop, van tot , van een erkend pakket Internet voor iedereen II : bij aankoop van een pakket met een desktop configuratie: bij aankoop van een pakket met een desktop configuratie van het type nettop: bij aankoop van een pakket met een laptop configuratie: bij aankoop van een pakket met een draagbare configuratie van het type netbook: 102,69 73,29 104,79 81,69 102,69 73,29 104,79 81,69 102,69 73,29 104,79 81,69 8. VERMINDERINGEN INGEVOERD DOOR HET VLAAMSE EN HET WAALSE GEWEST Art. 31, 2, tweede lid, Vl.D Art. 8, 3 en 9, 3, Vl.D Art. 2, 1, 3 en 3, 2, 3 en 3/1, Vl.D , art. 8 en 9, Vl.D , art. 20, Vl.D en art. 86 en 87, Vl.D Art , 2, Vl.D Art. 5, WD Maximumbedrag van de bestedingen voor de inschrijving op aandelen van het ARKimedesFonds, die in aanmerking worden genomen voor het belastingkrediet: Maximumbedrag van de berekeningsgrondslag van de jaarlijkse of éénmalige belastingvermindering Winwinlening (per kredietgever): Forfaitaire vermindering in de personenbelasting: maximumbedragen van de vermindering: grensbedragen van de activiteitsinkomsten: Maximumbedrag van de berekeningsgrondslag van de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten (per kredietgever): Maximumbedrag van de stortingen voor de inschrijving op obligaties uitgegeven door de Caisse d Investissement de Wallonie, die in aanmerking worden genomen voor de belastingvermindering: VOORDELEN VAN ALLE AARD (art. 36, tweede lid, WIB 92, art. 18, 3, 1, 9 en 10, KB/WIB 92 en bijlage I, afdelingen I en III, KB/WIB 92) a) Renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet Aard van de lening Jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten a) Hypothecaire leningen met vaste rentevoet: In aanmerking te nemen referentievoet waarvan de terugbetaling door een gemengde levensverzekering is gewaarborgd: 4,89 % 4,94 % 5,46 % 5,58 % 5,19 % 4,69 % andere: 3,90 % 4,30 % 4,90 % 5,40 % 4,30 % 3,92 % Maandelijkse referteindexen (Zie bijlage I, afdeling I, KB/WIB 92) b) Hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet: BS blz BS blz BS blz BS blz BS blz BS blz c) Niethypothecaire leningen met vaste looptijd: Maandelijks lastenpercentage financiering wagen: 0,22 0,21 0,24 0,25 0,22 0,20 andere: 0,29 0,31 0,36 0,36 0,32 0,30 Aard van de lening Jaar waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt In aanmerking te nemen referentievoet Niethypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd: 11,20 % 10,30 % 9,00 % b) Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC of internetaansluiting Ter beschikking gesteld materiaal Voordeel Aj Aj Aj PC: Internetaansluiting en internetabonnement:

7 c) Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig Belastbare Voordeel per afgelegde km kracht in PK Basisbedrag Aj Aj ,1380 0,1682 0, ,1620 0,1975 0, ,1790 0,2182 0, ,1980 0,2414 0, ,2160 0,2633 0, ,2350 0,2865 0, ,2600 0,3169 0, ,2850 0,3474 0, ,3020 0,3681 0, ,3210 0,3913 0, ,3330 0,4059 0, ,3470 0,4230 0, ,3570 0,4352 0, ,3640 0,4437 0, ,3730 0,4547 0, en meer 0,3800 0,4632 0,4819 Type brandstofvoorziening van de motor Voordeel per g CO 2 en per afgelegde km (CO 2 eurcoëfficiënt) Basisbedrag Aj Benzine, LPG of aardgas: Diesel: 0, , , ,00230 Minimumbedrag van het voordeel per afgelegde km Basisbedrag Aj Benzine/LPG/aardgas/diesel/elektriciteit: 0,10 0, FORFAITAIRE KOSTEN AUTEURSRECHTEN (Art. 17, 1, 5 en 22, 3, WIB 92 art. 4, 1, KB/WIB 92) Basisbedragen Inkomen Forfaitaire kosten tot % tot tot 25 % boven Aj Aj en 2011 Inkomen Forfaitaire kosten Inkomen Forfaitaire kosten tot tot % % boven 13. tot tot FORFAITAIRE BEROEPSKOSTEN a) Bezoldigingen van werknemers en baten (art. 51, tweede lid, 1 en 4, en derde lid, WIB 92) 50 % % boven Basisbedragen Aj Inkomen Forfaitaire kosten Inkomen Forfaitaire kosten tot tot tot hoger dan ,2 % % boven % boven , % boven met een maximum van tot tot tot hoger dan ,2 % 1.351, % boven , % boven , % boven met een maximum van Basisbedragen Aj en 2011 Inkomen Forfaitaire kosten Inkomen Forfaitaire kosten tot tot tot hoger dan ,7 % 1.076, % boven , % boven , % boven met een maximum van 2.592,50 tot tot tot 17. hoger dan ,7 % 1.489, % boven , % boven , % boven 17. met een maximum van b) Bezoldigingen van bedrijfsleiders (art. 51, tweede lid, 2, en derde lid, WIB 92) Basisbedrag Aj Aj Aj % met een maximum van: 2.555, , % met een maximum van: 1.555, c) Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (art. 51, tweede lid, 3, en derde lid, WIB 92) Basisbedrag Aj Aj Aj % met een maximum van: 2.555, ,

8 d) Bezoldigingen van burgemeesters, schepenen en OCMWvoorzitters (51/39, Com.IB 92) burgemeester: schepen of OCMWvoorzitter: Aj Aj Aj , , , , , , GRENSBEDRAGEN VAN DE NIETBELASTBARE VERGOEDINGEN VOOR VRIJWILLIGERSWERK Nietbelastbare vergoedingen Aj Aj Aj Per dag 29,05 30,22 30,22 Per jaar 1.161, , , PERSOONLIJKE BIJDRAGEN FINANCIELE VERANTWOORDELIJKHEID (ZIEKENFONDSEN) Ziekenfonds Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: Landsbond van Liberale Mutualiteiten: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering: Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS: Aj Aj Aj Algemene Zelfstandigen Algemene Zelf Algemene Zelf regeling regeling standigen regeling standigen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18, INVESTERINGSAFTREK a) Percentages (art. 69 en 70, WIB 92) Tijdperk van de investeringen: Aj Aj Aj Gewone aftrek: Verhoogde aftrek: octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuigsystemen of verluchtingssystemen in horecainrichtingen: oplaadstations voor elektrische voertuigen: investeringen voor de beveiliging van de beroepslokalen en hun inhoud: investeringen voor de beveiliging van de in art. 44bis, 1, derde lid, WIB 92 bedoelde bedrijfsvoertuigen: Gespreide aftrek: milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling: andere investeringen: 3,5 % 13,5 % 20,5 % 20,5 % 10,5 % 5,5 % 15,5 % 22,5 % 22,5 % 22,5 % 12,5 % b) Grenzen inzake overdracht (art. 72, tweede lid, WIB 92) Basisbedrag Aj Aj Aj BASISBELASTING (art. 130, WIB 92) tot tot tot tot hoger dan Inkomen tot tot tot tot hoger dan Basisbedragen Belasting 25 % 1.426, % boven , % boven , % boven , % boven Aj Aj en 2011 Inkomen Belasting Inkomen Belasting 25 % tot % boven tot % boven tot % boven tot % boven hoger dan ,5 % 13,5 % 13,5 % 20,5 % 20,5 % 20,5 % 10,5 % 25 % % boven % boven % boven % boven JAARLIJKSE INDEXATIE Art. WIB 92 Indexeringscoëfficiënt geldend inzake Aj Aj Aj , 2 178, 3, 2 178, 4 1,5025 1,3248 1,5701 1,3844 1,5693 (1) 1,3836 (1) 178, de algemene integrale indexatie: de algemene, doch tijdelijk «bevroren», indexatie: de gezondheidsindex m.b.t. de forfaitaire onkostenvergoedingen voor artiesten: de gezondheidsindex m.b.t. de nietrecurrente resultaatgebonden voordelen: de indexatie van de KI s en de gewone woningaftrek: 120,27 / 112,47 105,71 / 105,71 1, ,46 / 112,47 111,15 / 105,71 1, ,67 / 112,47 110,46 / 105,71 1,5453 (1) (1) De voor aj geldende coëfficiënt blijft evenwel van toepassing voor aj (cf. art.178, 7, WIB 92). 7

9 INTERESTEN, KAPITAALAFLOSSINGEN EN LEVENSVERZEKERINGSPREMIES I. OUD STELSEL A. IN AANMERKING TE NEMEN GRENZEN Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj , 2 en 115, Minimale totale kostprijs van de vernieuwingswerken: , a, oud 526, 2 en 145 6, eerste lid, oud In aanmerking te nemen bedragen inzake levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen: 1ste inkomstenschijf (15 % + 6 % van de rest): maximumbedrag: B. VERHOOGDE VERMINDERING VOOR HET BOUWSPAREN (kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies art. 526, 2, , tweede lid, oud en 516, 2 en 3, WIB 92) Datum van de In aanmerking te nemen aanvangsbedrag lening Aard van de woning (1) Kapitaalaflossing Levensverzekering van tot van tot tot Basisbedrag Sociale woning (eigen) Middelgrote woning (eigen) Andere woning (eigen) Sociale woning (eigen) Middelgrote woning (eigen) Nieuwe middelgrote woning (eigen) Andere woning (eigen) Woning (eigen) Woning (eigen) Woning (eigen) Woning (eigen) Totaliteit 9.915,74 Nihil Totaliteit 9.915,74 Nihil In aanmerking te nemen aanvangsbedrag naargelang het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening meer dan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 C. VERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN (kapitaalaflossingen art. 526, 2, 145 6, tweede lid, oud, en 516, 1, WIB 92) In aanmerking te nemen Datum van de lening Aard van de woning aanvangsbedrag van tot Sociale woning (2) Middelgrote woning (2) van tot Sociale woning (2) Middelgrote woning (2) Nieuwe middelgrote woning (2) tot Basisbedrag Totaliteit 9.915,74 Totaliteit 9.915, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (1) Wat de vóór aangegane leningen betreft, moet het gaan om de eigen woning van de belastingplichtige, d.w.z. de woning waarvoor de in art. 16, oud, WIB 92 bedoelde woningaftrek wordt verleend. Voor de vanaf aangegane leningen moet het gaan om een woning die bij het sluiten van de lening de enige woning van de belastingplichtige was. (2) Het moet gaan om een woning die niet de eigen woning van de belastingplichtige is, d.w.z. een woning waarvoor de in art. 16, oud, WIB 92 bedoelde woningaftrek niet kan worden verleend. (3) Het moet gaan om een woning die bij het sluiten van de lening niet de enige woning van de belastingplichtige was. 8

10 Datum van de lening van tot tot Basisbedrag D. BIJKOMENDE INTEREST VOOR HET BOUWEN OF VERWERVEN VAN EEN NIEUWE EN ENIGE WONING (art. 526, 2 en art. 116, eerste lid, oud, WIB 92) In aanmerking te nemen aanvangsbedrag van de lening naargelang het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening meer dan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 E. BIJKOMENDE INTEREST VOOR HET VERNIEUWEN VAN EEN ENIGE EN MINIMUM 15 OF 20 JAAR (1) OUDE WONING (art. 526, 2 en art. 116, eerste lid, oud, WIB 92) Datum van de lening van tot tot Basisbedrag en 2010 In aanmerking te nemen aanvangsbedrag van de lening naargelang het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening meer dan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 II. NIEUW STELSEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 A. IN AANMERKING TE NEMEN GRENZEN Art. WIB 92 Omschrijving Basisbedrag Aj Aj Aj , eerste lid, 6 en 116, eerste en tweede lid Maximum aftrekbaar bedrag van de interesten, kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies voor het verwerven of behouden van de in de E.E.R. gelegen enige en eigen woning: Verhoging van dat bedrag gedurende de eerste 10 jaren: Verhoging van dat bedrag wanneer de belastingplichtige 3 of meer dan 3 kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening: 145 6, eerste lid Grensbedrag van de levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor het lange termijnsparen: 1ste inkomstenschijf (15 % + 6 % van de rest): maximumbedrag: B. VERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN (kapitaalaflossingen 145 6, tweede lid, WIB 92) Datum van de lening Aard van de woning In aanmerking te nemen aanvangsbedrag Basisbedrag en (1) 20 jaar indien de lening is aangegaan in de periode van tot ; 15 jaar indien de lening na is aangegaan. (2) Het moet gaan om een in de E.E.R. gelegen woning die niet de enige en eigen woning is. 9

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

GEÏNDEXEERDE BEDRAGEN IN EURO AANSLAGJAAR 2012 AUTOMATISCHE INDEXERING INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN 1/32

GEÏNDEXEERDE BEDRAGEN IN EURO AANSLAGJAAR 2012 AUTOMATISCHE INDEXERING INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN 1/32 1/32 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal : 1,4796 1,5461 1,5461 1,5790 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.439,00 37 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

www.advocaatonline.be

www.advocaatonline.be 1/42 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal inkomen : 1,5461 1,5461 1,5790 1,6349 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00 395,00

Nadere informatie

www.advocaatonline.be

www.advocaatonline.be 1/43 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal inkomen : 1,5461 1,5461 1,5790 1,6349 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00 395,00

Nadere informatie

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Personenbelasting Tarief personenbelasting - inkomensschijven Inkomsten Inkomensschijf tarief Op de volle schijven 0 7.900,00 25% 1.975,00 7.900,00 11.240,00 30% 2.977,00

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

1/42 INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN Indexering kadastraal inkomen : 1,5461 1,5461 1,5790 1,6349 16, 4 (oud) Woningaftrek : - basisbedrag : - verhoging : 4.638,00 387,00 4.638,00 387,00 4.737,00 395,00

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Ink AJ 2016 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink AJ 2016 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 VOORALEER U START! Houd uw mailbox zeker in de gaten. Zéér binnenkort ontvangt u een bericht dat de versie voor het indienen van de aangiften via Tax-on-web

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Nr. 219 4 februari 2016

Nr. 219 4 februari 2016 Nr. 219 4 februari 2016 Belgisch Staatsblad Nieuwe fiscale indexgebonden bedragen voor 2016 De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 een bericht gepubliceerd over de automatische

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus 2001 2004 KPMG 1 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Ambtshalve ontheffing

Ambtshalve ontheffing Ontheffing van ambtswege : wat is een materiële vergissing? Ambtshalve ontheffing... Voorbeeld... Wetswijziging... Daardoor vallen onder dit derde geval nu bijkomend de belastingverminderingen voor :...

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie