De Barnoullâ-invloeâ. Ben besohouwing over 868 kmdratieah netwexk In verband. Ben bsreksnstt$&sthoäe voor de te 4vexwaQht6tn itromsn reep.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Barnoullâ-invloeâ. Ben besohouwing over 868 kmdratieah netwexk In verband. Ben bsreksnstt$&sthoäe voor de te 4vexwaQht6tn itromsn reep."

Transcriptie

1

2 .

3

4 41 TNWOUD. ïnlalding I Ben besohouwing over 868 kmdratieah netwexk In verband met de exaote metbode " Het nabootisn van een homo ene rtvterseatia van 1 km, door een aantal TI ai"'~;oeac f es, indien wordt aangenomgn, dat bij belde de weerstand een kweáratlsoh karakter heeif.. De Barnoullâ-invloeâ I Dualiteit van eleotrtaohe netwerken. llnkele eigenarahappen van metaaxgel1jkriohterr. Pe mekenl, van de hhsden uit de QdradyrramSea A# elrotrieohs Y Jnheden. Ben bsreksnstt$&sthoäe voor de te 4vexwaQht6tn itromsn reep. iprrnnlngen bij Be 4e proef. Beiohrijving van de /ie proef met uitkomaiten. Blotbeiahouwing Aanbangiro1 doax Je äa Kair. DI0 oilxlhangae3 bevat het eleutsoteahni,oahe gedeelte van de uitgevoerde 4e groei.

5 f- 1 De voortplaating van het Betij bepaald met Behulp van de elratrateohdek. ( 20 rtuk ) l l -_---I --_ f- --- I Weiding 0 1, fn de nota; U De voort Zanting van het getij be aard met behulp van de eleotroteohniek (. E e atuk 1, 'I wordt de am E ogie, wsl,ke turaen de begrip en uit de hj.drodrnuaioa en de elmtroteohnicsk bewtmt, uitvoer ;P g beagroken. Bien van de meeet opmerkelijke vereohtllen, aelke v e ~ elijkin van de d namiciohe vergell king eiat de en %e ipadn u-verge I ijking uit de ka i!eltelefreyie be$ verrohil k n het gedss$ VBU de weerstaiid6 In de elestroteobafek wordt de weerrtand in de m%enit voorka ade en %StuuEl2jke vorm gesealieeerd door do wet van Oh, n.l. R ~7 Verwderrtelt man Bovendien, dat in de eleotroteohniek aleabtx lineaire ewa$nrm voorkmen, d.wisi elemeatea berobreven door linasire ~~~~~~~~~~~~, Bbn geldt het ruperporitiebe inrel, ei jn 6s ge etem ntrmerl an egaaningen alnuuvormî2f dan VQ! gt uit de r aan 9 qpitvarg%li kîag e32 de hierwan toegevoegde aantlnultei trverge- I!jkAq, dat in If B elemen%en van het netwerk ook alleen rinwwiaoelatrmen en einuewiaselrpam5,ngen v8n deseîtde trsagurn%ie sollen entetasn. 1s eobter de gegeven etroom of apaml.ng niet ainurpopmig, ban kan men sowel de qtroom sla de epanning opvatten de Bom van geli katroom af -spanning en sinuavormi e itromen OP spwmingeli, va21 elk i ewvan af5or1darlijk het resiuiteat E arekenen en de result+ ben dawrlut wees opbellapn. Het grote voor%e$tl ven dit liaeraira verbaal tuaosn otroomrterkte en apannirys dat de á1 anningtlvexgslijkin$, waaraan toegrsvoegä Be aantinuiteitevergeri jk E ng, voor iedere ai avordge I anlng of otroom met behulp van aamplslxe iunstiem in ges Y aten VoPm K aat integreren. Zodra siohter in een eleatrleah nebwerkt niet-lineaire elementen voorkomen, wordt de s p ~ ~ ~ ~ g j4-~ I v een parti8lie- niet-lineaire diilerentiaalvsr~elî jklag, welka kiq$ sis in $eskoten vom niet Inat integreren, Ia deze lawtnte vorm laag de ppanntnigmosr elijli sloh het bema VeSgelijten aet de 4;fwmâsohe VargeLijk f rig wlt Y e hydrodynamios. Iamera ten$svolge van het kwadratliohe karakter van de uitdrukking van de weeretand en mede door de verandering van de diegw, strambreedte en komber ingrbreedte ti jdena de bti beweging word% de dpi&.aehe vergelijk. 4? ng een artiële niet-l fma i re ä1p~eranbiaalvergeli jking Deze laertete d f tferenbiaslver elijking, welle Limultaan optreedt met de aonbinuiteitsvargeli 9 king laat aioh In gekloten vom niet inte reren. Voor de getijbeseken f wen, ten behoeve Van ba watarbeweging in 5eeampen eu benedenrivieren, warden In de laog der eren verrahlllende m%hodes ontwikkeld, waarvan in Nedtsrlmd de i ekendete Bljn: Ia, de methode prot. Loren% )n ik, Ir. J.P. Mamure ). b. 64 exeote methode ( pro I. Lorente en Dr. J.J. Xrronkero ), BIJ db elnusolaaze methode worden gowel Be horieontale al8 de vertâoale getidksommcin door middel van een Foarterrsekr in hasmo-. nlcohe iunotier onfwikkeld Oe nlat+lineaire termen worden vervak- gen boor Lineaire uitdrukkingen, tengevolpe wbiasvian de B nadiobr verasli jkirtg over een ar$i$le lineaire Qiiferent 3 aalvergs- Lijkfng, Data nu P biabegineel eldt kan voor leffors der barn, bewegin en van oamplexe f oplomrain$ wwdm geniaohf. Deae methoda van oploaeea ia, crnaloag te siteklen met die welke gebruikslljl ia in de ele8tr0teohniek4 De exaate methoâr, etsnt bekend ako de isiereat naitwkeurige, Base methme sitelt om a.&. In rtaat het ~exïoop van ptijbeweglng Pan Pk%?Wit Dot momant te berekenen.

6 ri 2 -in 9 a ssl warden er etoond, dat men indien man een hombgene ririerseatie rsaliaeert ii oor een aantal77oitnetwerken met kwadratirahe wem#tanden en bierog de wetten ven BlFohho;ii toepalt, lang# desa eonvoudl e mg de tel?irien, welke 1313 de waste methode verkr f dgt. ao verkrijgt; men een duidelijk beeld van de phydcehe Interpretatie in de exaote mthode. 8telt men du$ Bei analogie op tuansn de wattorbewe in# en de elegtratieohyiiek in Wblieeort men eon rivier QOk door m.! ddlal. van een aiatatml of netniergen waaxin kaaäratlsahe weeretanäaeleìnenten Voorkonen, dan zal, theorah.sak een $vim rate nauwkeur1 beid bereikt kunnen warden, als mcit de BXaote met E ode het gwral. fe xn Q 3 sax warden nqagaaa, hoei Groot ket santei, ehiicsr moet StIjn voor het nwbootoan ven een homogeen rlvitsrvak bij een Vooruit te etellen graad van nauwkeurigheid, voor het WeePgeven ven de, kwaâretieahs uit raktasletisk i. de hydrod namioc5 Zo element, waarvan &e at ovrxeenl;omet ige hei heeft Voor het raalloeren van de kwadratlfsöhe weerstandotssm uit de h;ydroäyn&aa kan mn voor he$ ialeutri8oh modql 0.8. ebruikmaken van mhalgelijkriohterr, Ba erahlkt tipa hiervoor f B de WiMtln8- houme b. 06k. Eij het varltatel f en van de itroomcr ennlngaksreikteriatieken van Beslp mallen bleek, dak dess vooxgea eld kunnen worden e Daar In ds djn#mleahe vergell$klng as aeeretansterm vaerkomt in de Porm$l? D R f I alleen äaar middel van een duaal netwerk aan de kwadratiseha woerstaodewet kunnen worûen voldaan. In hoeverro de BarnOuli.1-invloed eieatsieoh gebiteerâ kan war+ äen aa2. in 0 4 worden lie~iprokem. Za $ 9 worden de duale netwerken besproken en er aal warden ntaqaan, In hoeverre een dergelijk duaal netwerk toegepa& Iran wo& aien bi de eleotsi8d3q indtratis van %e ~~~~~~~~~n~ Om t et nodige inalebt he verkrijgen f n Be eiigeniio$appen van meqsal.gelijkrlahdexa werden enkelr honderdeia van dese oellen doorgemeken en strooi~ripennl ak~rakteristierkep bepa~ld, In $ 6 sullen enkele si engaebappen vanlcfeee oallen worden beeproken. üp wel e wi$m de owsircpning van de 4énhsUen plaats vindt aal Is $ 7 woyden a&n$a$ovenr Om de el;ifmen en I s emingen he berekenen bij ~ ~ ~ r uvan i da ~ kwkdretîeohe weer kan men de, * exsote mthodra tosparaen. 2 ) In $ 8 wordt een bareteningemtho4e sangeglaoion welke wloo verloog% aan de bercskenlngiimstihoden, gsbru~kell jk fl t&itel,wr sohter met dit vereghil dat de apaloi$e waasdtbn RS XC en 0 in de bydrodjnamioa variabel eîjn tengevalge van de verttaale etljbeweging, In armlilt t lm op db ji proeven, gem& in het Ir atuk werd Qen 4e pirosi uitg-evoexd waarln de kwadratilria# weerobandawe% wealt- ilsbitfd wwä mtt behuap ( ty a Weat t! n bauae Jc j. Wede&m wtsrâ %e teli! pkoiaen en hetoelide geva P a28 in gteü werd nageg8ani Aan da le hmmr ( y1 1 werd een ge hwm, orgavoe d aodat een &eer nauwkeurige, banaderiq van de ~0~~~~~ te frhyea a/d Lek ( s andvoorraerräo ) werd verkregen. 'Ben aliqewna EieIahpijvbng van me, prodb en de uitkomirtsa erven vindt men in # 9. Tevene worden hp uitirameten v rg4leken met de uihkomrten vgn de ttcrreice&n~an, bwprokea in p 8. T~nelotte sìbät men in # rlotbeeohouwlng met aqnqluelea-.~ In hrt"aanhari $al a door JI de Kat wordt ktel; ~ l e Q ~ ~ ~ gedeelte tot in I! i3laadesheden beeprahen en toegellaht aaet barsrlh nibga en tekeniageai

7 4 2 b Pen berpakauwi over een kwadratirah netwerk in verband mt de fi exaote me Y! hwäe *a DO OIyWilriiaehe virgelbjkinjl, waarvan bij Be exaote, metkade wordt uf$gu&aan ti; Na aubrtitutie gaat vergelijking I. over int WsrW WP bovenstiaaude vsr$slijking uit don verkrijgt %ent

8

9 " '1 5- 'i,. I:, * I,.(r 1 i. I,..

10 6

11 7

12 Q

13

14

15 FIG.4

16

17

18 Eet kan ncl voorkmentb bij etrombn, welke ralob doof een muwe beddinlg weten %lagen,< dat de term van Bernou3J.i wel van betekenis wmrâ$ï $?g tiet kan selfs EO rif jn dat aese %erm van de aelide arde van groette wordt als de weakatiandstemn. 8tol derhalve, dat msw v a de &elfde orde var) $robatre. )&(&*) Men ban de reeka temea dan ook alai volgt at3hrlsijven: (iy-k) Uit bovenebaande dun gedurende de db een andere weerstand arnw gedurende de vloed. Dit ss& renvwbip keade z or do tegengriteì.de tanden te geven. Voor he gwal bat aal. mern OV~F de eb geen &W%ûSBW Bi de ultgevoesda erll~u%l.t-5nvloed in aljn gehee J. buiten Besoho

19 - Bovanrbaande ooniiguzatxie beataat uit: t 1 kskken ) k knooppunten ) m w5en ) Tuneen het; mrztsl Io&&eLL hst aantel takken en het aantal knooppurrtisn, betataart een beerski$ welke Be naam draagt; van B)uleroro poljre&erio~mule en welk% luid Y i k-t+m*l De duale vhrpool ral nu moeten bevattent a*:$' km3 mm4 Bij Be dualiteit wmdt dua de elei geslterld, dat de knoeppilnten van het duale b #teem wesiwnkomen met beparakde mmn van het oor6 FOB. kelíjke #y# i emc ü o a LlraltIee, die in een lat vlak getekend E urnen worden noamt men pla J r. Hu geldt de etell P ngt ~ oze%is;rl-bxt2g~ n w=eer het9&isalr.l II -- Voor bet bewi e van demi &ell.in wordt 'Perwemen m8r het eohritti Heä, Ra i! s %o t3enoakiohap Dar 5X Julli 1941 No.1, Ia *en netwek planair, aan kan op de volgende mtinies bat duale uyetsem 'ROX~W, %!eken áaaroae de oontáguratia v a hbt netwelrlr; ap een bol, dan wo~âem daardoor bepaalde mmen naar vorgrn &&' brasbt, n.1, de mmn, weblm de eijv takken van Be bol bqremea, Desa ww meten nu met de knooppon t en van het duale 61 Bteea overeenkomun, Binsen ieder Vaa dsae maaren ( in heb platfe v i ak ook buiten de btritensrte maar ) mmen wij dasrm eon nfeuw knwppunt aan en ve%pbinden elk paar van dege nlouwe knooppunteir âoox een nieuwe Qak. ' Hebben de mmn meer den een tak omeon, dan WOrden de bijbehorende nieuwe knaap unten ook door meex i!8n een tak verbonden. Oonatruei:!I e van de duale viespool,. tin alîeiëñ-â--boaa~~ï~~~e

20

21

22

23 ,

24 c +,

25 l ~ '. ',,,,. ~. 1 ', :.:, F- SPERUICHTINO ALGEMENE STROOMSPANNINGS VAN METAAL-GELUKRICHTER5 FIG IZ KAClAKTERISTIEK

26 lom 0.1 FIG. 18

27

28

29

30 ( sle bi lage 5 Voor een onderverdeli van de lp va il jsar 808 e~ werd bexekend in 0 J 9 wer Y he$ eletotrlwb eishem opgemet en ge%ekend op bijlage 3.'." Wil men Be etromen en epannin en berekenen bij gebruilwnsking van de quaüratisahe wesretandewe! dan kan men de 8.g" exsate malbode toepassen ( vqor de te gabuiken formule sis men 0 l.)* Wa em de onmogelijkheid van een eeloi~ea Inte ratte gaat men OVeE t ob xeeksonbwikkeliqgb Bij de d f Veme beeahi e bars berekeningal methoden voor Be petijbewepîag op beneden-rioiarea wmdt een verband gelegd tueeen de bekend onderötwlde waterboo$te an art aan bet ene uiteinde van een betrekkelijk korim sul en do waterhoogte en e0xoom aan het; andese einde. $3 ij een exaate berekening verloopt de betekening ale vol $1 Qegeven is het 5 anningsvasloog ( vert en barandtm dei gel P! oaal getij ) aan Be raond $mtzoom ( o arwetarafwar ). Menmet äan 8&n de wnb de el;ram+mrme saha B! en en wt iâese atramkromme en de ge even e annlngskronune de rivier dobrrekene& Op de pleate waar l et! gat! j uitgaedorvea La ( de wieeelspann?+n&-nu2 ) aal de, sitrcaorplrromme ovsrge aan Bijn in de gegeven gelijketrooa, Over bet algemeen $al ns de f e berekenlag hieraan nlet va'ldaan $ijn, Men moe% dan de ma de mond aassigsren an de beraken;l,n$eul solang herhalen totdat een de voorwaardbn voldaan Si, Deae asthode boewel 8e tot de meeet nautnlreuri&$e betrekeniqamethoden beshoad vereirat Perel roubine en kerui9a van mak.klln+ Da in dese nota evolgds berekent famethoder beruet op hert l$nsiarieercsn van de kwa! rat;isaha weexeten Y $twm, Isij de 4e prae 0, alei $ anning aan dei O 68% oom ZX2 + 0,U om ( de gelij~btraom a. Bf abt8 praef die te veronâers B verwaaxsloning we2 8 t de b e ~ e r ~ i ~ e v e ~ ~ e l ~ ~ ~ l ~ ~ FIG. 19

31

32

33 Subrthturero men &me waarden in f, Qn $ lende, dan vindt msnr

34 as

35

36 Op hst horisentale z p2ank e sohter U5.t parmlal. 5XJn cla vexaahi lende onäeräalen emontoerd, welke i~oäig wman vaar f 01 sleatxiaahe reelissir. tie van de rivâer Be Lek2 (yg het veorgianeel tijntillinke werd op mw&.ka; ml de bs e ogge rukte 0,92 bfahaudene de eiganningarvex e van 4(e Okmse wcleretsnden #nt handhasen, Duuxate f a ps %zag staat hisime ovextwa Ba bovena VQQX vaa $;a0 q/sca welks aiah in een oavagestalrts riolep handhaaft behoudene afesppi en kwal en lek vosli88en. De bi 7 deae 0,92 VoZt behorende gelijkiatioaom aarreagadeert ut de mlqdsmtandan op Be rivier* De gelijketrogmen

37 "

38 i 1

39

40 ~ 1 I VERTICAAL GETLJ OP DE LEK FIG. 22, ~~ ~~,

41

42 De aeaietont van de. Btudiediintet der Iliseotip, Ben, Rivieren, I.

43 I? % a4 ' 38 Teke- Formaat;. ning, Berekening der oaoifioi6nten van de kerakterletieke ver slijkingen A2 Berekening Sn oontr8le der vakoo&'f! oiënten A2 I1 I1 n I1 n A A2 Aaneensohakellng der vakkenb A3 n H U I1 H n n n Berekening der oollffioimten van de karakteristieke ver elijkingen. A2 Berekening en oontrûle der vakeahti9! oi8nten A2 N 0 i) I1 n H pa Aaneensohalreling der vakken. A3 n n H U N n n I1 Berekening der Oaëiiioilnten Van de karakterietieke ver elijkingen, A2 Berekening en 0ontr6le der vakooëff aiisnton, A2 n U 11 I1 It Aaneeneohakeling der vakken. n n 0 I( U n I1 U rr6 opgewekt door f M4. 3 n W U n 0 N A2 Aaneeneohakeling der Pakken.' M6 opgew. äoor Ni f M4. A3 n n H n O n r( $1 A3 53 U A "5 n n n n n H nnaf Berekening der ooilfhioiihten van ile kerak.t;eristieka, vergelijkingen, M4 opgewekt door Ma. A2 H e H n U N. A hneeneahakeling der vakken. M4 opgsw, door M2. A3 n n n A I1 n N A3 i) n n n n n. n n AS Berekening van het midâenetandeverval, A1 i) tl II n n Al II n H (I A Al '44 Eleotr eohema ben.rivieren, Oorapronkeli jk en duaal eohema. A2 Rivier de Lek, Bleotr. vervnnglngsaohema.4e + proe9a5 De gewenste etroom-spannin$ karakteristiekenb 461 roef. Al Randvoorwaarde te Kr, a/d Lek behorende b P j de 4er proef, Ben. mond Lek. Etroomkromme, 4e prae$, Rivier de Lek. Berekende getijhijmm. 4e proef. 3 B2 Rivier dei Lek. Berekende Btroomkraamie. 4e groef. A2 Bohama rivier de Lek. Btaat v. onderdelen, behorende bij eahemia xh.bk.a A! Aaneluitpaneel riviersohakkeling. Al Opatelling 4e proef. - Al Voedingssohems 1000 He, generator. A1 8twt V. onderdelen behoxende bij sohsuna 11. Al Voedingesohema 240 He. generator. Al Staat v. onderdelen, behorende bij sahema 111, Al Wisselepanninge-oanilpaineator A5 Staat v. onderdelen, behorende hij aohema IV. Al Bandfilters ( 1000 en 2000 He.( 745n) Al Traneformatoren behorende bij sohemb I1,Iïf eniv,dil Transformator, hhorende bij oomponeator, Al '.'

44 * i Ii 39 Oebealgde symbolen en hun betekeds in de byd dxodynamiaa en eleotroteohnlek vobx %over me niet uit de.belreti valgen, A, gelrtldbaarheld. n. natuurltjk getal. Bo komberglngsbrcoedter 4 b. rstroomvoerenâe breedte r, reaiatsntia -b 3 ) oapaoitelt, oomglaxs vervormin eooai fiaient; a, aomipenaator oomstente. aomglexe Iiangelmpa iz; antle osnetante van tel.wein, R; oomglexe âwareimpadantle integrertie oom 7! antefa, R, hydrauliaobe straal, n. demper. 8. etrooderao a* afspanning (Volt a ) &e stationcsiie etroom/aiso + $8 u L tijd, opp. Uwareprofiel. 5: transformator. versnelling cawaartekraoht u. tegenko peling. verriterkingafactar U, uitwend B g. waterdiepte t.o.r, ver$,vlak v. snelheid van het WWCBE. stroom ( Ampbxe ) ga. snelbel8 van het watcsr In V$ v-1 V4 Kracht W, faee vestiaaal getij. x. la $e a~atmá. X, 5el Y tnduotîe, x a* 2,71828 van de waterepiegel t.o,v. iasehosk van hei; verticiael geti 4 deni ingaaoafitoient. ver 70 ragiaágeoal)fflolent. 3 Ml$* dabt beid pt i trogog, ase oek van Be getijstrom. BmpLitude demping. Elaatrisohe Bénheüen; Am bre A miili-aaip8rc ma megohm 11c. &bul Kilo volt 1cV volt V Kilo watt kw watt BB j oupe J aoulomb o &wad If mi kxoiarad P nsnoferad a isia t and differentte X. Reaotantle. Impederntie, middenstand. IC Q M k m / n P

45 Ben getijberekenlng voor brnedenklvieren door Dr, JJ, Dronkere n De Ingenieur ** no. ~935. Geei ~t~aorn~ere~e~~l~e~ rrpc behut van wetten ~UM~QO a n die 8811 Ohm en KI&a i! hare, door Drr Zr, Job, vfm hap, I* Da Iqpn ff eur no. k De berekoning v8n getljdsn an atormv&oedsn op benedenrivieren, Proegaohrlft van Ir, J.P. Maeure, ï937. Blsatriaohe aabootalrig vm getijden door Dr. Ir, Joh. van Vma, 11 ~e rrigedeur 18 UO, Blaotrisahe nabootelng van getijden door Ik, fr, 3ah. van Veen, TljdeohriSt van het KonInkUjk Nedsslandsob dardrl kskundl genoateohap nee1 t ~ f jz x, Een bljâragce +ie% de kennle van de gettjberekenisq op benradenrivi ren door H.J. Bbm+bsnd, De Inpmiaur na, , Methoden van $etljberekening door Dx, 5.5. Dxonkere. De XqecPnieur nor 49 i.947. Bleatrisohe- mealiisnieohe ovf#raenkomat$n, Bsdio InJcpLeee. Tijdiohrift voor Bsdloteohnlek t , Meetkundige oourfigurattes en duaïileit van eï.eotr1eobe aetwerken door Ir e $.D& 'l?ellsgen, Tljdeohrift van het Nederlandee fladlo enooteohap 9, 37-60, Juni f! 941.

46 Verailag betreffende de uitvoering - van de 4e proef. ñiviereahakeling, Voorstellenda de rivier de Lek tussen Krimpen a/d Lek en Wijk bij Duurstede. rr<li Bij de praotisohe uitvoering van de 4e proef ia uitgegaan van de ge ontwikkeld in het verslag van de ]Heer HJ, Stroband, te we t! ent 1e.j de ~ e n B t s van 1 ~ de ~ rivieraohakelin ~ met de waarden van de VerEQhillende hierbij gebenilgde onderde!l en, 2,. de randvoorwamden,â.a. de atroomtoestand eran het begin van de sahakelln ( Krimpen a/d Lek ) en de epaaningstoeatanâ aan het einde ( W 5t jk bij Duurstede ). Voor de, berekening van deze ge evens, alemede de beoordeling van de bij de proef gevonden reau!i! taten aij naar bovengenoemd verslag verwezen. Het araotisohe - probleem - kan worden verdeeld in drie hoofd-afdelîngen: I.I Bouw van de riviersahakeling. II. Het opleggen der randvoorwaarden, 111. Heti meten. I. Bouw van de riviereohake#y Voor a eohema, ai0 bijlage pk.b De sahakeling is gemonteer8 op een houten plankje met opstaand voorpaneel, waarin mes oontaat-blokken welke getekend 85 n op bijlage ga. reder blok heeft 14 onder dng gexsoleerde aon i aat-bussen twee aan twee eplaatat. $6 meetgunten d, 3-4 ene. riijn'telkens up een stel oontaotbuseen aangenloten en korigesloten met behulp van B.gr U-links, dit aijn U-vormig omgebogen koperen otaafjae met verende oontaotpennen aan dsl uiteinden. Woxdt een U-link gegxokken, dan ia de riviersohakeling op het betreifenâe meetpunt onderbroken, riodat de artroom Oer plaatse kan worden gemeten. De overige meetpunten moeten aan alle kortgesloten blijven. Br moet op worden gelet, dat: de weerstand van de toevoerdxaäen van onderdelen naar paneel zo laag mogelijk ia ( korte en dikke draden ), evenals de overgangsweeretsn8 der U-links ( vertinde oontaotp n )en de aerie-weeretand van het meetapparaat, De faom van deze e weeratandein waarbij nog die van de apoelen moet worden opgeteld, ie n.l. niet in het ontvan de sohakeling opgenomen. Bij Be gelijkapanningemtlrig wor """4 t hierop teruggekomen. Versohillende punten kunnen direat aahter het paneel met elkaar verbonden woxden, aange even door de stipgelli nen ( buaxsl- gg." ) en de aiet overeenkomen 8 e lettere gemerkte pun 3 en, we&e eveneens met elkaar verbonden ~i ja. De onderste twee oontaot-blokken aiju ereserveerd voor raap, de hoofd-mestpunten Voor spanningemeting i! a O/m n ) en voor extra aanirluitpunten voor het voedingagedeelte.

47 43 De epamingametpunten bevinden zioh tueeen iedere Tseotie van de sahrik;eling terwijl het aantal stroommeetpunten eodaalg ie ekoeen, dat de scsoom door iedere gelijkrioht-oe& kan worden gemefen, teaeinde oontrbh van de Gellen in de aohakeling mogelijk te maken, Op het horiaontale plankje aohter het paneel ai n de vereahillende onderdelen gemonteerd, n.1, ( in volgorde ) d e spoelen in twee rijen de ougroff-aellen in oelhouders op 4th rij âaaraohter en tenelatte op een klemenstrook de oondeneatoren. De opstelling is z6 gekosen, dat de onderdelen eniakkelijk te plaatsen en te vsrvsngian zijn. De op de foto ( bfz, 7.2, ) voorkomende opatelling ie andere uitgsvoprd. Hij wesd later evenwel opnieuw gemonteerd op de hier btieobreoen wpi aet welke beter voldoet met het oog op de weerstand der verbind II ngedraäen. -ring I, Be,evoelen, der onderdelen,, vervaar i igd van elamelleerd apeoiaalelaal ten- Deze zijn gewikkeld o Fhilipa bandkernen ( ringkesnen voor Pupin-apoelen einde de wesve 1 etroom en hyetereei i! e-vertiezen zo laag mogelijk te houden, ~e draaädiarneter IS 80 groot mo elijk ekoeen om de fi;lljk+ 8tXOaplcWeerEtand eveneens 80 laag mogel fjk te f oen uitkomen. rem wordt hier geateld door het aantal windingen en de beeohiki! ma wikkelruimte. Van de spoelen ai3n aomige gewikkeld enkel Ou-montagedraad van 1,2 imn, diameter en ihiolatie van omepinning e + oellulold en andere met &draad# litze 4 x O 6 mm. $i geïeoleerd met + omepinning. Wat betreft de qua1 l teitrifaa os van dei spoel leverde dit graohiaoh geen veraohil Op; het litzedraad gedraagt ziah aoepeler tijdene het wikkelen. In ondarstaanäe tabel zi jn vessohillende grootheden, de spoelen betreffende, opgenomen, n.l. de aelfindugtie L in mh. ( gegeven ), de gslijketroompweorstand R in n, de rraietantie r-.in n ( bij 1000 Na. >, de ualiteitefaotor p, gedefidëerd ale f, het aantal w1ndinrxenw.w 8 e benodinäe draadlennte 1 in meters. Van gelijke rnpoeleñ zijn'gemiddelde %aarden o genomen * B 52 0, o, 18 O# i6 O, 14 O, 14 De spoelen sijn gewikkeld in twee helften, waardoor de bij iedere rdndirq door te eiteken draadlengte kleiner wordt. Gedeelde kernen gijn met; het oog op de hlerbij onvarmijdelijke luohtspleet, niet te verkieraen Een benaderde $aarde voor het aantal windingen kan aan de hand van een namogrsm worâen bepaald, wamna de juiete waaxäe empiriraoh wordt gevonden âoor mtiq OP een zelf-induotie-meetbrug. Aangezien de spoelen de sohakeli een elijkatroom maecen maximaal met oqeveer 50 3 ), dbnt de invloed hier- van ap 6 e sexf-&&4uo EI i e te worden nageglaan In verband hiermede is voor de meting van de spoelen gekozen de brugeohakelil?g

48 b Rij evenwioht ( telefoon ge k' =x = elätt 08 bgtateat uit een Oondentaator-bank van maxr 1 ll,n, met step pen van Zo00 pb.' Hieraaul parallel ia een geijkte braaiaondenaatox geeohskeld va21 $0 %o% 1gOO gf oontinu, ter overbrugging ven de kleine otappen van de aondeneatorbank.' Voor Rb en R r ie 10Ongekoeen ( normaalweeretanden nauwkeuri heid 1 $!a ). Bilsoadere zorg moet wordeh beateed aan de eynimcrtr e van der rugvoed ng3 Oebldmn - ie, dat de ferm B Ra.fl,Sklefn flai ben opelohte van J.$ sodat, na verwearlosing van e noemex, de uitdrukkingen VOQX L, rin rx overgaan int. I a r, I < iirg ;fl& Benry % * B,i*a$l*(wQ,) Ohm.' Het voordeel. van deae brugaohakelîng iei de eerie-aondeneator In de &tak, wsssdoor de gelijkstroom door Be linkexhelft van de brug ie afgeeneden. DB gelijkatroom bleek niet op noemenewaardige wijae van invloed $e eijn op de zel.9-inbuatie van de spoelen. Ware dit wal het geval eweest dan souden spoelen mek luohtagleet moeten worden ontworpen,! ie uitersar8 veel groter en ewaarder uitvallen, De a oelen si n ge lraatst in koperen bntrraen met pertfnax dskeel, weasog 8 aonnsot a n B aaneluitklemmen, De, baesen worden in de aohakeling geaard. Bij montage op metalen ohaasia geaahigät dit aubomatirioh.

49 g 4# De quadratieohs weeretsisde-el~mcantest Bij dese groef sija hiervoor geko5en Weistin house OUpXoxlloellen, type J, msïdrnum bslaeting 2,s ma per ael, e!i! j moeten voldoen aan de vergelijkingr I 111 &%&,p Hierin is A bij definitie.i de oonduotantie van de ael bij een geli jkepanni in doorlaatxiohting van 1 volt ( P = 1 ).I ' Verder ma$ Y p i2 aijn (. guadratieohe karaktcerietiek )k 5n het aohema ( bijj8ganga43) zijn de vereiste waarden voor A opgenomen. Oebleken ie, dab de benodigde oellenmaefen worden gevonden, âaor uit een root arantela x te aeleoterenk a. Usllen, we fo - ke voldoen aan de voorwaarde p 4$ 2, V a 37 oellen bleek 5 $ e&n deas toorwaasde te voldoen. Door de e 28 ruimerp Ca atellen, n,l. p 1,g tot 8,l etaeg dit aalirîtal toq Ig $. Bovendien kon bij Qellsn p > 1 door vooralohtig eak renl eveneen$ * i1 worden emaakt, mdat tenelotte, ruim o$ dellen bruik 8 aar warenr #$ b. 17 t de hierboven.genaemde 85 oellen konden die osllen worden goeeleatsexd, welke voldeden aan de %n het sohema opgegeven &waarded:. Tn bet riviexsohmm is iedere geli jkriohtoel een oanäenaator paralled. esohakald, Aan$eaien de auprokoellen een grote eigenospaaitei! beeittasn ( 1O.OOQ to6 l5bo.oûo p;s ), dient dese Ce worden gameten en daarna van de parallel-aapaaiteit te worden aigetr okken. De eigen-aapcaolteit b2ijlit nog eterk afhankelijk te ei n van de door de oe1 10 ende gelijketrom, aodat de oapttaitmitemet i! ng dient to geeohieden i! ij de bitroom, welke in do sohakeling door de oe1 geat Het vexdimt aenbeveliq de mtsetaohakeïing voor 0upron;-aellen riodanig in Oe riohten, bt hiermee waafdea vopr p A en de, eigen- 08 aaite3.t alle kunnen worden bepaald * Onâeretaanl(e brugiaohakeling vo 1 doe% aan deee eis,,') Bij de oorsprong ( ong. tot 0,4 V.) is g = 3.

50 46 De oe1 kan worden voorgesteld door een weerstand mt damaan parallel een oondeneator. In de ondertak van de brug bevlndt sioh Isratbaar, Op juiste symmetrie van Be brugvoeding moet eohter wal werden gelet Bij evenwioht van de brug ( telefoon geluidloos. 1 Zs de weexstand van âs oel. = 31, de oapa~iceit 01 f U Dit kan intuasen alïean gemeten worden, lnôlen de oel een gel 2 jketrom voertr Dtaxe wardt opgedrukt' dosr middel van de 6 V.-aoou re elweersband Ii en Be mooxspoel E. De laatete dient OM Be irapehant f e v$n Be geli 3 k- a%roomvoildfngatoik hoog te, maken, opdat de impedantie van de oe1 h5erâoon niet wordt bepinvloea. tak ataat n.1, garalle1. aan der oel. Dit gelät ook voor de voltmeter V die duci ook een &eer hoge neeratand raoet hebben, Qg V kan de edjkapanning aan Aa oe1 worm den afgwlesetn, terwpijl. de &mater 1 de gelijketraam door de oe1 mnwi j st. Net het galijketraom-gedeelte van de bra kunnen nu daa ksrektaristiek en de &waarde, van de oel. worden tj stroomgedeelte de e egaald, met bet wieaelc aa aaitslt. We kunnen das6 direot meten bij een $elijkspanning %lo d5e welke in de aohakeling o de oe1 komt '$enelotte zij'nog opgemerk{, dat heb nodig bleek de auprox-oellea afxonderlijk o te stellen in sen tharmodtaat;, ale a evolg van hun sterker tempera I& uur-afhankelijkheid. De tem eratuur eeft geen invloeb op de ex onent van de stroom-e anninger arakteristiet, maar wcal op de &waar i e en de oapacitelt. D ;e K b is een groot nadeel, van de ouprox-oellen. zi, oorrdenrra%oreri, Hiervan woxât de juiste waarden gevandeur, door van iedere In het sohema gegeven oondensator de oagaoiteitewaarde van de hieraan parallel geeohakelde gelijkriohtoel af te trekken. Is de laatste wasrde) de parablleloondensator, âan wordt deee geheel we gelaten. De nlt gevonden oandensatoren worden verkre en door met B ng van ean aantal rricat bebulp van een oondene;ator-mee! brug on ze daarna tot de gcawewte waarden te oombinesen.' In het B.Q.T,--dabsretorium een oondsneata8-meatbru aanweeia wasrmede de enoemde meting kon worden vsrrioht.1 Volledig Ef eidehalve wordt hleron 8 er het pxinoipe eahema. onn aem brug gegeven ( "rug

51 I U e t 47 x opleglsgn der randvoorwaardenr Bij dit probleem war& uitgegaan van de rasävoorwaardsof welke mat de riviersohakeling sijn egeven n.1, de otroom bid Krimpen s/d Lek en de tapam3.q bij Wifk bij buuratede, %ie onderataanûe tabel, waarin tehm nog eens de overeenkomst tuesen de elotrieohe en hydrauïieghe begsippen is Voorts ie nog gegeven de faeehoek tossen 9.2 en 21 op een begaald ogenblik De ogetiellin der gehele proef ia getekend o sohema X bijlap --- IM. al$ x,g. b!t oksiokams, We alen hierop de riv P exsohakelln waaro aangeraloten de meetinertrumenten VOO~ het vctrrlohten van!i e met; Ef ng, n.1, de oaoilligraaf' en de oomponaatar; welke bet gehele, onderste deel van het sehema in benlag neemt9 Ds overi e a garatuur dient voor het realiseren der randvoorwnasüen, we f ke P eder door eenmatex worâen aangewesen. ( A%, Aal dl env )i We den dat $i &iapen a/d Lek 3 randvooswaarden geli kti dig moeten worten opge 1 egd, Beiohouwen we nu b.v. I aan aal i et t d uidelijk sìjn, dat de inwendige geli jketroomweex&nâ der wleeslc etroomgenera8oren veel groter moet zijn dan die van de rivier daar X immers door daze laatete moet gaani Aan deze voorw&ar!le wordt voldaan, doord&t i& en op de rivlersahakeling worden gebraoht, doormiddel van serie-eondenetatoren, Bie de gelijke$room weg doar de generatoren afsnijdenei Noemen we de impedantie van de riviersabakeling 2 danmoeten do inwendige van de voedingeibronnen bij fhmpen a/d Lek om bovenataande reden aan de volgenâe voorwaarden voldoen: Zi 10QO HE. generator 77 a, voor f. * 2000 en f. * O. Hs. 8% 2040 a, generator.*i 28 voos 5. I lqû0 en f. * O, &. Zi gelijketr. enerator7=. Zr voor f. t 1000 BA a000 He, ( BrSr10 8 n) De5e eieen worden duis geheel gastol8 duo's raotieohe overwegin- fln. Voos een opmerking over de theoretieohe etekenis der inwen- %ge impedantieer van Be voedingebronnen, 4; De oorwaarâaa i1 en i3 í wiesel- m KServeor staat ter beeohikking een laegfrequentos illaûor, welke sinusvamige wisaarlagaraingen kan leveren van O tot t volt; van äe gewenste 134, uen8i.e. Het afgegeven vermogen ie sser gering,' Teneinde 1 e suivere ainuevorm van het uibgplngesigmal nîrb te bedbrven i8 her nodig, de osoillator te belaaten met de o gegeven imgaâantier ( = de i snüigs impedantie van de oeolllator 7, welke oonstiant moet gijn, I, f

52 48 Verder moet tueeen de eerste en tweede harmon%eohe een exaote verhouding L i 2 bestaan ( eynohronleatie ) terwijl. bovendien 12 in faee moet kunnen worden gerege18 t.o.v. Dit heeft tot $eoolg, dat i en 12 van 44n en dezelfde elspanningsbron moeten word en betrokken In verband mei bovenvermblds eiaen komen we tot het volgende werksohema voor de wlaeelstroomvoedlng I Ale sturend * element dienú een oeoillator, welke een sinv. wisseliapanning levert van 1OoQ Hs., 0-6 Volt inwendige impedantie 30on. Als energie-leverende. elementen dienen; le. Blra 1OûO Hs genercltor. Dit; ie in ws8en een energie-vaseterker, waarvan de ingan 8- impedantie oonstant Is en aangegaat 8an de oeroillator terw f j1* de uitglange-lm edsntie ho0 met; at jn, Jlaapli tude-xcgeiing d.m.vr * regelbare ver8 t erkingegrera 8. 24, Ben 2OüO Ka, generator,. Bvenmms e0n energie-veraterker, met deeelfde eiaen voor tri- en uitgang#-impedantie, Verder gijn hierin opgenomen een element voor frequentieverdubbaling, een fase-reguling en amplitude-regalina;. Het aantal generatoren kan willekeurig worden uitgebrelâ mar gelan$ van het aqntal harmonieohen dat men aan de rlviereohakeling wenet toe $9 voeren. Ge5ien de bijaonäere eisen, 5ijn 5e voor dit doel spsolasl ontworpen. Preheei. Links van het aohema ie de oaoillalor getekan8 dezelfde ale dia In echema I. De signaalsgar?nsw ( 1000 Hz. ) wordt asingenwen o 1, ) Valt. Ale P wang van de generator âient de demper DL, demping 1s) Negex; karakteristieke weeratanä 6Wn. Ket doel van deee demper Se: afgeerloten.

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT LABORATORIUM ELEKTRICITEIT 1 Proef RL in serie... 1.1 Uitvoering:... 1.2 Opdrachten... 2 Proef RC in serie... 7 2.1 Meetschema... 7 2.2 Uitvoering:... 7 2.3 Opdrachten... 7 3 Proef RC in parallel... 11

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

- 2.1 - In het model M 600 werden de volgende oppervlakten van de Biesbos R 9 KS WAT ERSTAAT - DELTA DI EN ST

- 2.1 - In het model M 600 werden de volgende oppervlakten van de Biesbos R 9 KS WAT ERSTAAT - DELTA DI EN ST RLJKSWATERSTAAT - DELTADIENST WATERLOO PK UN DIGE AFDE LI NG MAAG GESTELD DOOR Ir. H.A. Perguaon JAN Do2tadiona0 IE ~acoxavmhage. PAGINA No 1 AANTAL PAGINA'S,$ AANTAL BULAGEN 2 NOTAN? w-701 AAN Is. E+

Nadere informatie

I A (papier in) 10cm 10 cm X

I A (papier in) 10cm 10 cm X Tentamen: Fysica en Medische Fysica 2 Tijd: 15:15-18:00 uur, donderdag 28 mei 2009 Plaats: TenT blok 4 (met bijlage van formules, handrekenmachine is toegestaan) Docent: Dr. K.S.E. Eikema Puntentelling:

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

DEEL 8: Uitgangstransfo. MAES Frank

DEEL 8: Uitgangstransfo. MAES Frank DEEL 8: Uitgangstransfo MAES Frank Frank.maes6@telenet.be 0476501034 MAES Frank Uitgangstransfo Mei 2015 1 Philips transfo s http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=8744 Philips A315412.1 Afkomstig

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

Elektrische Netwerken

Elektrische Netwerken Elektrische Netwerken 1 Project 1 Info te verkrijgen via: http://www.hanese.nl/~jonokiewicz/ Programma Week 1: DC stromen en spanningen Week 2: Serie en parallel, l stroomdeling, spanningsdeling Week 3:

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Industriële luchtkoelers

Industriële luchtkoelers l VI i vu i J..UI in/y "LPMAN D20-0-86 Algemene Informatie De HL serie luchtkoelers omvat 7 modellen voorzien van, A of ventilatoren. De laroeilenatetand i«8,10 of 12. Het nomtnate koeivermogen voor R22

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

een aantal proeven, de waarde van de spro gsconcentraties die

een aantal proeven, de waarde van de spro gsconcentraties die de slechte i gevolg is van ezigheid van een oefstaven eerst vo ng worden blootges een aantal proeven, de waarde van de spro gsconcentraties die proefstuk, wordt tye en, voordat zij aan 2. kerven in pro

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Uit: Ibn al-haytham ( ), Verhandeling over de inhoud van de bol.

Uit: Ibn al-haytham ( ), Verhandeling over de inhoud van de bol. Uit: Ibn al-haytham (965-1041), Verhandeling over de inhoud van de bol. Toelichting: Vertaling door Jan P. Hogendijk gebaseerd op de Arabische editie van R. Rashed, zie de bibliografie aan het eind van

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

3bb-ï -.s??" \c?-r>.a?-

3bb-ï -.s?? \c?-r>.a?- i ~ i SluitinKsvarianten van de stormvlocdkerinfi in de Hollandsche IJssel voor een stormvlocdsvcrloo~ ulo dat van 7-8 april 1943, bij een beginwaterstand van 1.40 m + NAP. DELTADIENST Waterloopkundige

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48)

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) door Ir. W. Tops april 1949 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

High End Fed antenne

High End Fed antenne High End Fed antenne Voor amateurs die geen symmetrische antenne kunnen ophangen omdat het voedings-punt in het midden op bezwaren c.q. problemen stuit, is een op het eind (begin) gevoede antenne misschien

Nadere informatie

Overgangsverschijnselen

Overgangsverschijnselen Hoofdstuk 5 Overgangsverschijnselen Doelstellingen 1. Overgangsverschijnselen van RC en RL ketens kunnen uitleggen waarbij de wiskundige afleiding van ondergeschikt belang is Als we een condensator of

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Labo. Elektriciteit OPGAVE: De driefasetransformator. Sub Totaal :.../90 Totaal :.../20

Labo. Elektriciteit OPGAVE: De driefasetransformator. Sub Totaal :.../90 Totaal :.../20 Labo Elektriciteit OPGAVE: De driefasetransformator Datum van opgave:.../ / Datum van afgifte:.../ / Verslag nr. : 01 Leerling: Assistenten: Klas: 3.2 EIT KTA Ieper Attitude & evaluatie:.../10 Theorie:.../10

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Kleurencode van weerstanden.

Kleurencode van weerstanden. Kleurencode van weerstanden. x1 x2 x3 n t TC R = x1 x2 (x3) 10 n +/- t% +/- TC 1 Kleurencode van weerstanden. R = x1 x2 (x3) 10 n +/- t [%] +/- TC [ppm] x n t TC x n t TC zilver - -2 10 goud - -1 5 Zwart

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7611724

noiaterinzagelegging nu 7611724 Qctrooiraad noiaterinzagelegging nu 7611724 Nederland [191 NL [54] Multipactorontladingsinrichting, [Ui Irrt.CI*.: H01J23/813, [71] Aanvrager: English Electric Valve Company Limited te Chelmsford, Groot-

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Figuur 1: Blok-schema van een DC motor, a) Geef de overdrachtsfuntie G(s) = T(s)/V(s). Schrijf G(s) in de vorm K B(s) A( s

Figuur 1: Blok-schema van een DC motor, a) Geef de overdrachtsfuntie G(s) = T(s)/V(s). Schrijf G(s) in de vorm K B(s) A( s 1. Een blok-schema van een DC motor is gegeven in figuur 1. Vis) 1 m 1 Ls+R Js+b (0(5) K, Figuur 1: Blok-schema van een DC motor, a) Geef de overdrachtsfuntie G(s) = T(s)/V(s). Schrijf G(s) in de vorm

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Uitwerking LES 22 N CURSSUS

Uitwerking LES 22 N CURSSUS 1) C In een schakeling, bestaande uit een batterij en twee in serie geschakelde weerstanden, moet de stroom door de weerstanden gemeten worden. Wat is de juiste schakeling? A) schakeling 3 ( dit is de

Nadere informatie

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen.

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen. Weerstand stroombeperking voor LED s Om de stroom door een LED te beperken wordt een weerstand toegepast. Maar hoe hoog moet de waarde van zo n weerstand eigenlijk zijn? In de dagelijkse praktijk wordt

Nadere informatie