De Barnoullâ-invloeâ. Ben besohouwing over 868 kmdratieah netwexk In verband. Ben bsreksnstt$&sthoäe voor de te 4vexwaQht6tn itromsn reep.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Barnoullâ-invloeâ. Ben besohouwing over 868 kmdratieah netwexk In verband. Ben bsreksnstt$&sthoäe voor de te 4vexwaQht6tn itromsn reep."

Transcriptie

1

2 .

3

4 41 TNWOUD. ïnlalding I Ben besohouwing over 868 kmdratieah netwexk In verband met de exaote metbode " Het nabootisn van een homo ene rtvterseatia van 1 km, door een aantal TI ai"'~;oeac f es, indien wordt aangenomgn, dat bij belde de weerstand een kweáratlsoh karakter heeif.. De Barnoullâ-invloeâ I Dualiteit van eleotrtaohe netwerken. llnkele eigenarahappen van metaaxgel1jkriohterr. Pe mekenl, van de hhsden uit de QdradyrramSea A# elrotrieohs Y Jnheden. Ben bsreksnstt$&sthoäe voor de te 4vexwaQht6tn itromsn reep. iprrnnlngen bij Be 4e proef. Beiohrijving van de /ie proef met uitkomaiten. Blotbeiahouwing Aanbangiro1 doax Je äa Kair. DI0 oilxlhangae3 bevat het eleutsoteahni,oahe gedeelte van de uitgevoerde 4e groei.

5 f- 1 De voortplaating van het Betij bepaald met Behulp van de elratrateohdek. ( 20 rtuk ) l l -_---I --_ f- --- I Weiding 0 1, fn de nota; U De voort Zanting van het getij be aard met behulp van de eleotroteohniek (. E e atuk 1, 'I wordt de am E ogie, wsl,ke turaen de begrip en uit de hj.drodrnuaioa en de elmtroteohnicsk bewtmt, uitvoer ;P g beagroken. Bien van de meeet opmerkelijke vereohtllen, aelke v e ~ elijkin van de d namiciohe vergell king eiat de en %e ipadn u-verge I ijking uit de ka i!eltelefreyie be$ verrohil k n het gedss$ VBU de weerstaiid6 In de elestroteobafek wordt de weerrtand in de m%enit voorka ade en %StuuEl2jke vorm gesealieeerd door do wet van Oh, n.l. R ~7 Verwderrtelt man Bovendien, dat in de eleotroteohniek aleabtx lineaire ewa$nrm voorkmen, d.wisi elemeatea berobreven door linasire ~~~~~~~~~~~~, Bbn geldt het ruperporitiebe inrel, ei jn 6s ge etem ntrmerl an egaaningen alnuuvormî2f dan VQ! gt uit de r aan 9 qpitvarg%li kîag e32 de hierwan toegevoegde aantlnultei trverge- I!jkAq, dat in If B elemen%en van het netwerk ook alleen rinwwiaoelatrmen en einuewiaselrpam5,ngen v8n deseîtde trsagurn%ie sollen entetasn. 1s eobter de gegeven etroom of apaml.ng niet ainurpopmig, ban kan men sowel de qtroom sla de epanning opvatten de Bom van geli katroom af -spanning en sinuavormi e itromen OP spwmingeli, va21 elk i ewvan af5or1darlijk het resiuiteat E arekenen en de result+ ben dawrlut wees opbellapn. Het grote voor%e$tl ven dit liaeraira verbaal tuaosn otroomrterkte en apannirys dat de á1 anningtlvexgslijkin$, waaraan toegrsvoegä Be aantinuiteitevergeri jk E ng, voor iedere ai avordge I anlng of otroom met behulp van aamplslxe iunstiem in ges Y aten VoPm K aat integreren. Zodra siohter in een eleatrleah nebwerkt niet-lineaire elementen voorkomen, wordt de s p ~ ~ ~ ~ g j4-~ I v een parti8lie- niet-lineaire diilerentiaalvsr~elî jklag, welka kiq$ sis in $eskoten vom niet Inat integreren, Ia deze lawtnte vorm laag de ppanntnigmosr elijli sloh het bema VeSgelijten aet de 4;fwmâsohe VargeLijk f rig wlt Y e hydrodynamios. Iamera ten$svolge van het kwadratliohe karakter van de uitdrukking van de weeretand en mede door de verandering van de diegw, strambreedte en komber ingrbreedte ti jdena de bti beweging word% de dpi&.aehe vergelijk. 4? ng een artiële niet-l fma i re ä1p~eranbiaalvergeli jking Deze laertete d f tferenbiaslver elijking, welle Limultaan optreedt met de aonbinuiteitsvargeli 9 king laat aioh In gekloten vom niet inte reren. Voor de getijbeseken f wen, ten behoeve Van ba watarbeweging in 5eeampen eu benedenrivieren, warden In de laog der eren verrahlllende m%hodes ontwikkeld, waarvan in Nedtsrlmd de i ekendete Bljn: Ia, de methode prot. Loren% )n ik, Ir. J.P. Mamure ). b. 64 exeote methode ( pro I. Lorente en Dr. J.J. Xrronkero ), BIJ db elnusolaaze methode worden gowel Be horieontale al8 de vertâoale getidksommcin door middel van een Foarterrsekr in hasmo-. nlcohe iunotier onfwikkeld Oe nlat+lineaire termen worden vervak- gen boor Lineaire uitdrukkingen, tengevolpe wbiasvian de B nadiobr verasli jkirtg over een ar$i$le lineaire Qiiferent 3 aalvergs- Lijkfng, Data nu P biabegineel eldt kan voor leffors der barn, bewegin en van oamplexe f oplomrain$ wwdm geniaohf. Deae methoda van oploaeea ia, crnaloag te siteklen met die welke gebruikslljl ia in de ele8tr0teohniek4 De exaate methoâr, etsnt bekend ako de isiereat naitwkeurige, Base methme sitelt om a.&. In rtaat het ~exïoop van ptijbeweglng Pan Pk%?Wit Dot momant te berekenen.

6 ri 2 -in 9 a ssl warden er etoond, dat men indien man een hombgene ririerseatie rsaliaeert ii oor een aantal77oitnetwerken met kwadratirahe wem#tanden en bierog de wetten ven BlFohho;ii toepalt, lang# desa eonvoudl e mg de tel?irien, welke 1313 de waste methode verkr f dgt. ao verkrijgt; men een duidelijk beeld van de phydcehe Interpretatie in de exaote mthode. 8telt men du$ Bei analogie op tuansn de wattorbewe in# en de elegtratieohyiiek in Wblieeort men eon rivier QOk door m.! ddlal. van een aiatatml of netniergen waaxin kaaäratlsahe weeretanäaeleìnenten Voorkonen, dan zal, theorah.sak een $vim rate nauwkeur1 beid bereikt kunnen warden, als mcit de BXaote met E ode het gwral. fe xn Q 3 sax warden nqagaaa, hoei Groot ket santei, ehiicsr moet StIjn voor het nwbootoan ven een homogeen rlvitsrvak bij een Vooruit te etellen graad van nauwkeurigheid, voor het WeePgeven ven de, kwaâretieahs uit raktasletisk i. de hydrod namioc5 Zo element, waarvan &e at ovrxeenl;omet ige hei heeft Voor het raalloeren van de kwadratlfsöhe weerstandotssm uit de h;ydroäyn&aa kan mn voor he$ ialeutri8oh modql 0.8. ebruikmaken van mhalgelijkriohterr, Ba erahlkt tipa hiervoor f B de WiMtln8- houme b. 06k. Eij het varltatel f en van de itroomcr ennlngaksreikteriatieken van Beslp mallen bleek, dak dess vooxgea eld kunnen worden e Daar In ds djn#mleahe vergell$klng as aeeretansterm vaerkomt in de Porm$l? D R f I alleen äaar middel van een duaal netwerk aan de kwadratiseha woerstaodewet kunnen worûen voldaan. In hoeverro de BarnOuli.1-invloed eieatsieoh gebiteerâ kan war+ äen aa2. in 0 4 worden lie~iprokem. Za $ 9 worden de duale netwerken besproken en er aal warden ntaqaan, In hoeverre een dergelijk duaal netwerk toegepa& Iran wo& aien bi de eleotsi8d3q indtratis van %e ~~~~~~~~~n~ Om t et nodige inalebt he verkrijgen f n Be eiigeniio$appen van meqsal.gelijkrlahdexa werden enkelr honderdeia van dese oellen doorgemeken en strooi~ripennl ak~rakteristierkep bepa~ld, In $ 6 sullen enkele si engaebappen vanlcfeee oallen worden beeproken. üp wel e wi$m de owsircpning van de 4énhsUen plaats vindt aal Is $ 7 woyden a&n$a$ovenr Om de el;ifmen en I s emingen he berekenen bij ~ ~ ~ r uvan i da ~ kwkdretîeohe weer kan men de, * exsote mthodra tosparaen. 2 ) In $ 8 wordt een bareteningemtho4e sangeglaoion welke wloo verloog% aan de bercskenlngiimstihoden, gsbru~kell jk fl t&itel,wr sohter met dit vereghil dat de apaloi$e waasdtbn RS XC en 0 in de bydrodjnamioa variabel eîjn tengevalge van de verttaale etljbeweging, In armlilt t lm op db ji proeven, gem& in het Ir atuk werd Qen 4e pirosi uitg-evoexd waarln de kwadratilria# weerobandawe% wealt- ilsbitfd wwä mtt behuap ( ty a Weat t! n bauae Jc j. Wede&m wtsrâ %e teli! pkoiaen en hetoelide geva P a28 in gteü werd nageg8ani Aan da le hmmr ( y1 1 werd een ge hwm, orgavoe d aodat een &eer nauwkeurige, banaderiq van de ~0~~~~~ te frhyea a/d Lek ( s andvoorraerräo ) werd verkregen. 'Ben aliqewna EieIahpijvbng van me, prodb en de uitkomirtsa erven vindt men in # 9. Tevene worden hp uitirameten v rg4leken met de uihkomrten vgn de ttcrreice&n~an, bwprokea in p 8. T~nelotte sìbät men in # rlotbeeohouwlng met aqnqluelea-.~ In hrt"aanhari $al a door JI de Kat wordt ktel; ~ l e Q ~ ~ ~ gedeelte tot in I! i3laadesheden beeprahen en toegellaht aaet barsrlh nibga en tekeniageai

7 4 2 b Pen berpakauwi over een kwadratirah netwerk in verband mt de fi exaote me Y! hwäe *a DO OIyWilriiaehe virgelbjkinjl, waarvan bij Be exaote, metkade wordt uf$gu&aan ti; Na aubrtitutie gaat vergelijking I. over int WsrW WP bovenstiaaude vsr$slijking uit don verkrijgt %ent

8

9 " '1 5- 'i,. I:, * I,.(r 1 i. I,..

10 6

11 7

12 Q

13

14

15 FIG.4

16

17

18 Eet kan ncl voorkmentb bij etrombn, welke ralob doof een muwe beddinlg weten %lagen,< dat de term van Bernou3J.i wel van betekenis wmrâ$ï $?g tiet kan selfs EO rif jn dat aese %erm van de aelide arde van groette wordt als de weakatiandstemn. 8tol derhalve, dat msw v a de &elfde orde var) $robatre. )&(&*) Men ban de reeka temea dan ook alai volgt at3hrlsijven: (iy-k) Uit bovenebaande dun gedurende de db een andere weerstand arnw gedurende de vloed. Dit ss& renvwbip keade z or do tegengriteì.de tanden te geven. Voor he gwal bat aal. mern OV~F de eb geen &W%ûSBW Bi de ultgevoesda erll~u%l.t-5nvloed in aljn gehee J. buiten Besoho

19 - Bovanrbaande ooniiguzatxie beataat uit: t 1 kskken ) k knooppunten ) m w5en ) Tuneen het; mrztsl Io&&eLL hst aantel takken en het aantal knooppurrtisn, betataart een beerski$ welke Be naam draagt; van B)uleroro poljre&erio~mule en welk% luid Y i k-t+m*l De duale vhrpool ral nu moeten bevattent a*:$' km3 mm4 Bij Be dualiteit wmdt dua de elei geslterld, dat de knoeppilnten van het duale b #teem wesiwnkomen met beparakde mmn van het oor6 FOB. kelíjke #y# i emc ü o a LlraltIee, die in een lat vlak getekend E urnen worden noamt men pla J r. Hu geldt de etell P ngt ~ oze%is;rl-bxt2g~ n w=eer het9&isalr.l II -- Voor bet bewi e van demi &ell.in wordt 'Perwemen m8r het eohritti Heä, Ra i! s %o t3enoakiohap Dar 5X Julli 1941 No.1, Ia *en netwek planair, aan kan op de volgende mtinies bat duale uyetsem 'ROX~W, %!eken áaaroae de oontáguratia v a hbt netwelrlr; ap een bol, dan wo~âem daardoor bepaalde mmen naar vorgrn &&' brasbt, n.1, de mmn, weblm de eijv takken van Be bol bqremea, Desa ww meten nu met de knooppon t en van het duale 61 Bteea overeenkomun, Binsen ieder Vaa dsae maaren ( in heb platfe v i ak ook buiten de btritensrte maar ) mmen wij dasrm eon nfeuw knwppunt aan en ve%pbinden elk paar van dege nlouwe knooppunteir âoox een nieuwe Qak. ' Hebben de mmn meer den een tak omeon, dan WOrden de bijbehorende nieuwe knaap unten ook door meex i!8n een tak verbonden. Oonatruei:!I e van de duale viespool,. tin alîeiëñ-â--boaa~~ï~~~e

20

21

22

23 ,

24 c +,

25 l ~ '. ',,,,. ~. 1 ', :.:, F- SPERUICHTINO ALGEMENE STROOMSPANNINGS VAN METAAL-GELUKRICHTER5 FIG IZ KAClAKTERISTIEK

26 lom 0.1 FIG. 18

27

28

29

30 ( sle bi lage 5 Voor een onderverdeli van de lp va il jsar 808 e~ werd bexekend in 0 J 9 wer Y he$ eletotrlwb eishem opgemet en ge%ekend op bijlage 3.'." Wil men Be etromen en epannin en berekenen bij gebruilwnsking van de quaüratisahe wesretandewe! dan kan men de 8.g" exsate malbode toepassen ( vqor de te gabuiken formule sis men 0 l.)* Wa em de onmogelijkheid van een eeloi~ea Inte ratte gaat men OVeE t ob xeeksonbwikkeliqgb Bij de d f Veme beeahi e bars berekeningal methoden voor Be petijbewepîag op beneden-rioiarea wmdt een verband gelegd tueeen de bekend onderötwlde waterboo$te an art aan bet ene uiteinde van een betrekkelijk korim sul en do waterhoogte en e0xoom aan het; andese einde. $3 ij een exaate berekening verloopt de betekening ale vol $1 Qegeven is het 5 anningsvasloog ( vert en barandtm dei gel P! oaal getij ) aan Be raond $mtzoom ( o arwetarafwar ). Menmet äan 8&n de wnb de el;ram+mrme saha B! en en wt iâese atramkromme en de ge even e annlngskronune de rivier dobrrekene& Op de pleate waar l et! gat! j uitgaedorvea La ( de wieeelspann?+n&-nu2 ) aal de, sitrcaorplrromme ovsrge aan Bijn in de gegeven gelijketrooa, Over bet algemeen $al ns de f e berekenlag hieraan nlet va'ldaan $ijn, Men moe% dan de ma de mond aassigsren an de beraken;l,n$eul solang herhalen totdat een de voorwaardbn voldaan Si, Deae asthode boewel 8e tot de meeet nautnlreuri&$e betrekeniqamethoden beshoad vereirat Perel roubine en kerui9a van mak.klln+ Da in dese nota evolgds berekent famethoder beruet op hert l$nsiarieercsn van de kwa! rat;isaha weexeten Y $twm, Isij de 4e prae 0, alei $ anning aan dei O 68% oom ZX2 + 0,U om ( de gelij~btraom a. Bf abt8 praef die te veronâers B verwaaxsloning we2 8 t de b e ~ e r ~ i ~ e v e ~ ~ e l ~ ~ ~ l ~ ~ FIG. 19

31

32

33 Subrthturero men &me waarden in f, Qn $ lende, dan vindt msnr

34 as

35

36 Op hst horisentale z p2ank e sohter U5.t parmlal. 5XJn cla vexaahi lende onäeräalen emontoerd, welke i~oäig wman vaar f 01 sleatxiaahe reelissir. tie van de rivâer Be Lek2 (yg het veorgianeel tijntillinke werd op mw&.ka; ml de bs e ogge rukte 0,92 bfahaudene de eiganningarvex e van 4(e Okmse wcleretsnden #nt handhasen, Duuxate f a ps %zag staat hisime ovextwa Ba bovena VQQX vaa $;a0 q/sca welks aiah in een oavagestalrts riolep handhaaft behoudene afesppi en kwal en lek vosli88en. De bi 7 deae 0,92 VoZt behorende gelijkiatioaom aarreagadeert ut de mlqdsmtandan op Be rivier* De gelijketrogmen

37 "

38 i 1

39

40 ~ 1 I VERTICAAL GETLJ OP DE LEK FIG. 22, ~~ ~~,

41

42 De aeaietont van de. Btudiediintet der Iliseotip, Ben, Rivieren, I.

43 I? % a4 ' 38 Teke- Formaat;. ning, Berekening der oaoifioi6nten van de kerakterletieke ver slijkingen A2 Berekening Sn oontr8le der vakoo&'f! oiënten A2 I1 I1 n I1 n A A2 Aaneensohakellng der vakkenb A3 n H U I1 H n n n Berekening der oollffioimten van de karakteristieke ver elijkingen. A2 Berekening en oontrûle der vakeahti9! oi8nten A2 N 0 i) I1 n H pa Aaneensohalreling der vakken. A3 n n H U N n n I1 Berekening der Oaëiiioilnten Van de karakterietieke ver elijkingen, A2 Berekening en 0ontr6le der vakooëff aiisnton, A2 n U 11 I1 It Aaneeneohakeling der vakken. n n 0 I( U n I1 U rr6 opgewekt door f M4. 3 n W U n 0 N A2 Aaneeneohakeling der Pakken.' M6 opgew. äoor Ni f M4. A3 n n H n O n r( $1 A3 53 U A "5 n n n n n H nnaf Berekening der ooilfhioiihten van ile kerak.t;eristieka, vergelijkingen, M4 opgewekt door Ma. A2 H e H n U N. A hneeneahakeling der vakken. M4 opgsw, door M2. A3 n n n A I1 n N A3 i) n n n n n. n n AS Berekening van het midâenetandeverval, A1 i) tl II n n Al II n H (I A Al '44 Eleotr eohema ben.rivieren, Oorapronkeli jk en duaal eohema. A2 Rivier de Lek, Bleotr. vervnnglngsaohema.4e + proe9a5 De gewenste etroom-spannin$ karakteristiekenb 461 roef. Al Randvoorwaarde te Kr, a/d Lek behorende b P j de 4er proef, Ben. mond Lek. Etroomkromme, 4e prae$, Rivier de Lek. Berekende getijhijmm. 4e proef. 3 B2 Rivier dei Lek. Berekende Btroomkraamie. 4e groef. A2 Bohama rivier de Lek. Btaat v. onderdelen, behorende bij eahemia xh.bk.a A! Aaneluitpaneel riviersohakkeling. Al Opatelling 4e proef. - Al Voedingssohems 1000 He, generator. A1 8twt V. onderdelen behoxende bij sohsuna 11. Al Voedingesohema 240 He. generator. Al Staat v. onderdelen, behorende bij sahema 111, Al Wisselepanninge-oanilpaineator A5 Staat v. onderdelen, behorende hij aohema IV. Al Bandfilters ( 1000 en 2000 He.( 745n) Al Traneformatoren behorende bij sohemb I1,Iïf eniv,dil Transformator, hhorende bij oomponeator, Al '.'

44 * i Ii 39 Oebealgde symbolen en hun betekeds in de byd dxodynamiaa en eleotroteohnlek vobx %over me niet uit de.belreti valgen, A, gelrtldbaarheld. n. natuurltjk getal. Bo komberglngsbrcoedter 4 b. rstroomvoerenâe breedte r, reaiatsntia -b 3 ) oapaoitelt, oomglaxs vervormin eooai fiaient; a, aomipenaator oomstente. aomglexe Iiangelmpa iz; antle osnetante van tel.wein, R; oomglexe âwareimpadantle integrertie oom 7! antefa, R, hydrauliaobe straal, n. demper. 8. etrooderao a* afspanning (Volt a ) &e stationcsiie etroom/aiso + $8 u L tijd, opp. Uwareprofiel. 5: transformator. versnelling cawaartekraoht u. tegenko peling. verriterkingafactar U, uitwend B g. waterdiepte t.o.r, ver$,vlak v. snelheid van het WWCBE. stroom ( Ampbxe ) ga. snelbel8 van het watcsr In V$ v-1 V4 Kracht W, faee vestiaaal getij. x. la $e a~atmá. X, 5el Y tnduotîe, x a* 2,71828 van de waterepiegel t.o,v. iasehosk van hei; verticiael geti 4 deni ingaaoafitoient. ver 70 ragiaágeoal)fflolent. 3 Ml$* dabt beid pt i trogog, ase oek van Be getijstrom. BmpLitude demping. Elaatrisohe Bénheüen; Am bre A miili-aaip8rc ma megohm 11c. &bul Kilo volt 1cV volt V Kilo watt kw watt BB j oupe J aoulomb o &wad If mi kxoiarad P nsnoferad a isia t and differentte X. Reaotantle. Impederntie, middenstand. IC Q M k m / n P

45 Ben getijberekenlng voor brnedenklvieren door Dr, JJ, Dronkere n De Ingenieur ** no. ~935. Geei ~t~aorn~ere~e~~l~e~ rrpc behut van wetten ~UM~QO a n die 8811 Ohm en KI&a i! hare, door Drr Zr, Job, vfm hap, I* Da Iqpn ff eur no. k De berekoning v8n getljdsn an atormv&oedsn op benedenrivieren, Proegaohrlft van Ir, J.P. Maeure, ï937. Blsatriaohe aabootalrig vm getijden door Dr. Ir, Joh. van Vma, 11 ~e rrigedeur 18 UO, Blaotrisahe nabootelng van getijden door Ik, fr, 3ah. van Veen, TljdeohriSt van het KonInkUjk Nedsslandsob dardrl kskundl genoateohap nee1 t ~ f jz x, Een bljâragce +ie% de kennle van de gettjberekenisq op benradenrivi ren door H.J. Bbm+bsnd, De Inpmiaur na, , Methoden van $etljberekening door Dx, 5.5. Dxonkere. De XqecPnieur nor 49 i.947. Bleatrisohe- mealiisnieohe ovf#raenkomat$n, Bsdio InJcpLeee. Tijdiohrift voor Bsdloteohnlek t , Meetkundige oourfigurattes en duaïileit van eï.eotr1eobe aetwerken door Ir e $.D& 'l?ellsgen, Tljdeohrift van het Nederlandee fladlo enooteohap 9, 37-60, Juni f! 941.

46 Verailag betreffende de uitvoering - van de 4e proef. ñiviereahakeling, Voorstellenda de rivier de Lek tussen Krimpen a/d Lek en Wijk bij Duurstede. rr<li Bij de praotisohe uitvoering van de 4e proef ia uitgegaan van de ge ontwikkeld in het verslag van de ]Heer HJ, Stroband, te we t! ent 1e.j de ~ e n B t s van 1 ~ de ~ rivieraohakelin ~ met de waarden van de VerEQhillende hierbij gebenilgde onderde!l en, 2,. de randvoorwamden,â.a. de atroomtoestand eran het begin van de sahakelln ( Krimpen a/d Lek ) en de epaaningstoeatanâ aan het einde ( W 5t jk bij Duurstede ). Voor de, berekening van deze ge evens, alemede de beoordeling van de bij de proef gevonden reau!i! taten aij naar bovengenoemd verslag verwezen. Het araotisohe - probleem - kan worden verdeeld in drie hoofd-afdelîngen: I.I Bouw van de riviersahakeling. II. Het opleggen der randvoorwaarden, 111. Heti meten. I. Bouw van de riviereohake#y Voor a eohema, ai0 bijlage pk.b De sahakeling is gemonteer8 op een houten plankje met opstaand voorpaneel, waarin mes oontaat-blokken welke getekend 85 n op bijlage ga. reder blok heeft 14 onder dng gexsoleerde aon i aat-bussen twee aan twee eplaatat. $6 meetgunten d, 3-4 ene. riijn'telkens up een stel oontaotbuseen aangenloten en korigesloten met behulp van B.gr U-links, dit aijn U-vormig omgebogen koperen otaafjae met verende oontaotpennen aan dsl uiteinden. Woxdt een U-link gegxokken, dan ia de riviersohakeling op het betreifenâe meetpunt onderbroken, riodat de artroom Oer plaatse kan worden gemeten. De overige meetpunten moeten aan alle kortgesloten blijven. Br moet op worden gelet, dat: de weerstand van de toevoerdxaäen van onderdelen naar paneel zo laag mogelijk ia ( korte en dikke draden ), evenals de overgangsweeretsn8 der U-links ( vertinde oontaotp n )en de aerie-weeretand van het meetapparaat, De faom van deze e weeratandein waarbij nog die van de apoelen moet worden opgeteld, ie n.l. niet in het ontvan de sohakeling opgenomen. Bij Be gelijkapanningemtlrig wor """4 t hierop teruggekomen. Versohillende punten kunnen direat aahter het paneel met elkaar verbonden woxden, aange even door de stipgelli nen ( buaxsl- gg." ) en de aiet overeenkomen 8 e lettere gemerkte pun 3 en, we&e eveneens met elkaar verbonden ~i ja. De onderste twee oontaot-blokken aiju ereserveerd voor raap, de hoofd-mestpunten Voor spanningemeting i! a O/m n ) en voor extra aanirluitpunten voor het voedingagedeelte.

47 43 De epamingametpunten bevinden zioh tueeen iedere Tseotie van de sahrik;eling terwijl het aantal stroommeetpunten eodaalg ie ekoeen, dat de scsoom door iedere gelijkrioht-oe& kan worden gemefen, teaeinde oontrbh van de Gellen in de aohakeling mogelijk te maken, Op het horiaontale plankje aohter het paneel ai n de vereahillende onderdelen gemonteerd, n.1, ( in volgorde ) d e spoelen in twee rijen de ougroff-aellen in oelhouders op 4th rij âaaraohter en tenelatte op een klemenstrook de oondeneatoren. De opstelling is z6 gekosen, dat de onderdelen eniakkelijk te plaatsen en te vsrvsngian zijn. De op de foto ( bfz, 7.2, ) voorkomende opatelling ie andere uitgsvoprd. Hij wesd later evenwel opnieuw gemonteerd op de hier btieobreoen wpi aet welke beter voldoet met het oog op de weerstand der verbind II ngedraäen. -ring I, Be,evoelen, der onderdelen,, vervaar i igd van elamelleerd apeoiaalelaal ten- Deze zijn gewikkeld o Fhilipa bandkernen ( ringkesnen voor Pupin-apoelen einde de wesve 1 etroom en hyetereei i! e-vertiezen zo laag mogelijk te houden, ~e draaädiarneter IS 80 groot mo elijk ekoeen om de fi;lljk+ 8tXOaplcWeerEtand eveneens 80 laag mogel fjk te f oen uitkomen. rem wordt hier geateld door het aantal windingen en de beeohiki! ma wikkelruimte. Van de spoelen ai3n aomige gewikkeld enkel Ou-montagedraad van 1,2 imn, diameter en ihiolatie van omepinning e + oellulold en andere met &draad# litze 4 x O 6 mm. $i geïeoleerd met + omepinning. Wat betreft de qua1 l teitrifaa os van dei spoel leverde dit graohiaoh geen veraohil Op; het litzedraad gedraagt ziah aoepeler tijdene het wikkelen. In ondarstaanäe tabel zi jn vessohillende grootheden, de spoelen betreffende, opgenomen, n.l. de aelfindugtie L in mh. ( gegeven ), de gslijketroompweorstand R in n, de rraietantie r-.in n ( bij 1000 Na. >, de ualiteitefaotor p, gedefidëerd ale f, het aantal w1ndinrxenw.w 8 e benodinäe draadlennte 1 in meters. Van gelijke rnpoeleñ zijn'gemiddelde %aarden o genomen * B 52 0, o, 18 O# i6 O, 14 O, 14 De spoelen sijn gewikkeld in twee helften, waardoor de bij iedere rdndirq door te eiteken draadlengte kleiner wordt. Gedeelde kernen gijn met; het oog op de hlerbij onvarmijdelijke luohtspleet, niet te verkieraen Een benaderde $aarde voor het aantal windingen kan aan de hand van een namogrsm worâen bepaald, wamna de juiete waaxäe empiriraoh wordt gevonden âoor mtiq OP een zelf-induotie-meetbrug. Aangezien de spoelen de sohakeli een elijkatroom maecen maximaal met oqeveer 50 3 ), dbnt de invloed hier- van ap 6 e sexf-&&4uo EI i e te worden nageglaan In verband hiermede is voor de meting van de spoelen gekozen de brugeohakelil?g

48 b Rij evenwioht ( telefoon ge k' =x = elätt 08 bgtateat uit een Oondentaator-bank van maxr 1 ll,n, met step pen van Zo00 pb.' Hieraaul parallel ia een geijkte braaiaondenaatox geeohskeld va21 $0 %o% 1gOO gf oontinu, ter overbrugging ven de kleine otappen van de aondeneatorbank.' Voor Rb en R r ie 10Ongekoeen ( normaalweeretanden nauwkeuri heid 1 $!a ). Bilsoadere zorg moet wordeh beateed aan de eynimcrtr e van der rugvoed ng3 Oebldmn - ie, dat de ferm B Ra.fl,Sklefn flai ben opelohte van J.$ sodat, na verwearlosing van e noemex, de uitdrukkingen VOQX L, rin rx overgaan int. I a r, I < iirg ;fl& Benry % * B,i*a$l*(wQ,) Ohm.' Het voordeel. van deae brugaohakelîng iei de eerie-aondeneator In de &tak, wsssdoor de gelijkstroom door Be linkexhelft van de brug ie afgeeneden. DB gelijkatroom bleek niet op noemenewaardige wijae van invloed $e eijn op de zel.9-inbuatie van de spoelen. Ware dit wal het geval eweest dan souden spoelen mek luohtagleet moeten worden ontworpen,! ie uitersar8 veel groter en ewaarder uitvallen, De a oelen si n ge lraatst in koperen bntrraen met pertfnax dskeel, weasog 8 aonnsot a n B aaneluitklemmen, De, baesen worden in de aohakeling geaard. Bij montage op metalen ohaasia geaahigät dit aubomatirioh.

49 g 4# De quadratieohs weeretsisde-el~mcantest Bij dese groef sija hiervoor geko5en Weistin house OUpXoxlloellen, type J, msïdrnum bslaeting 2,s ma per ael, e!i! j moeten voldoen aan de vergelijkingr I 111 &%&,p Hierin is A bij definitie.i de oonduotantie van de ael bij een geli jkepanni in doorlaatxiohting van 1 volt ( P = 1 ).I ' Verder ma$ Y p i2 aijn (. guadratieohe karaktcerietiek )k 5n het aohema ( bijj8ganga43) zijn de vereiste waarden voor A opgenomen. Oebleken ie, dab de benodigde oellenmaefen worden gevonden, âaor uit een root arantela x te aeleoterenk a. Usllen, we fo - ke voldoen aan de voorwaarde p 4$ 2, V a 37 oellen bleek 5 $ e&n deas toorwaasde te voldoen. Door de e 28 ruimerp Ca atellen, n,l. p 1,g tot 8,l etaeg dit aalirîtal toq Ig $. Bovendien kon bij Qellsn p > 1 door vooralohtig eak renl eveneen$ * i1 worden emaakt, mdat tenelotte, ruim o$ dellen bruik 8 aar warenr #$ b. 17 t de hierboven.genaemde 85 oellen konden die osllen worden goeeleatsexd, welke voldeden aan de %n het sohema opgegeven &waarded:. Tn bet riviexsohmm is iedere geli jkriohtoel een oanäenaator paralled. esohakald, Aan$eaien de auprokoellen een grote eigenospaaitei! beeittasn ( 1O.OOQ to6 l5bo.oûo p;s ), dient dese Ce worden gameten en daarna van de parallel-aapaaiteit te worden aigetr okken. De eigen-aapcaolteit b2ijlit nog eterk afhankelijk te ei n van de door de oe1 10 ende gelijketrom, aodat de oapttaitmitemet i! ng dient to geeohieden i! ij de bitroom, welke in do sohakeling door de oe1 geat Het vexdimt aenbeveliq de mtsetaohakeïing voor 0upron;-aellen riodanig in Oe riohten, bt hiermee waafdea vopr p A en de, eigen- 08 aaite3.t alle kunnen worden bepaald * Onâeretaanl(e brugiaohakeling vo 1 doe% aan deee eis,,') Bij de oorsprong ( ong. tot 0,4 V.) is g = 3.

50 46 De oe1 kan worden voorgesteld door een weerstand mt damaan parallel een oondeneator. In de ondertak van de brug bevlndt sioh Isratbaar, Op juiste symmetrie van Be brugvoeding moet eohter wal werden gelet Bij evenwioht van de brug ( telefoon geluidloos. 1 Zs de weexstand van âs oel. = 31, de oapa~iceit 01 f U Dit kan intuasen alïean gemeten worden, lnôlen de oel een gel 2 jketrom voertr Dtaxe wardt opgedrukt' dosr middel van de 6 V.-aoou re elweersband Ii en Be mooxspoel E. De laatete dient OM Be irapehant f e v$n Be geli 3 k- a%roomvoildfngatoik hoog te, maken, opdat de impedantie van de oe1 h5erâoon niet wordt bepinvloea. tak ataat n.1, garalle1. aan der oel. Dit gelät ook voor de voltmeter V die duci ook een &eer hoge neeratand raoet hebben, Qg V kan de edjkapanning aan Aa oe1 worm den afgwlesetn, terwpijl. de &mater 1 de gelijketraam door de oe1 mnwi j st. Net het galijketraom-gedeelte van de bra kunnen nu daa ksrektaristiek en de &waarde, van de oel. worden tj stroomgedeelte de e egaald, met bet wieaelc aa aaitslt. We kunnen das6 direot meten bij een $elijkspanning %lo d5e welke in de aohakeling o de oe1 komt '$enelotte zij'nog opgemerk{, dat heb nodig bleek de auprox-oellea afxonderlijk o te stellen in sen tharmodtaat;, ale a evolg van hun sterker tempera I& uur-afhankelijkheid. De tem eratuur eeft geen invloeb op de ex onent van de stroom-e anninger arakteristiet, maar wcal op de &waar i e en de oapacitelt. D ;e K b is een groot nadeel, van de ouprox-oellen. zi, oorrdenrra%oreri, Hiervan woxât de juiste waarden gevandeur, door van iedere In het sohema gegeven oondensator de oagaoiteitewaarde van de hieraan parallel geeohakelde gelijkriohtoel af te trekken. Is de laatste wasrde) de parablleloondensator, âan wordt deee geheel we gelaten. De nlt gevonden oandensatoren worden verkre en door met B ng van ean aantal rricat bebulp van een oondene;ator-mee! brug on ze daarna tot de gcawewte waarden te oombinesen.' In het B.Q.T,--dabsretorium een oondsneata8-meatbru aanweeia wasrmede de enoemde meting kon worden vsrrioht.1 Volledig Ef eidehalve wordt hleron 8 er het pxinoipe eahema. onn aem brug gegeven ( "rug

51 I U e t 47 x opleglsgn der randvoorwaardenr Bij dit probleem war& uitgegaan van de rasävoorwaardsof welke mat de riviersohakeling sijn egeven n.1, de otroom bid Krimpen s/d Lek en de tapam3.q bij Wifk bij buuratede, %ie onderataanûe tabel, waarin tehm nog eens de overeenkomst tuesen de elotrieohe en hydrauïieghe begsippen is Voorts ie nog gegeven de faeehoek tossen 9.2 en 21 op een begaald ogenblik De ogetiellin der gehele proef ia getekend o sohema X bijlap --- IM. al$ x,g. b!t oksiokams, We alen hierop de riv P exsohakelln waaro aangeraloten de meetinertrumenten VOO~ het vctrrlohten van!i e met; Ef ng, n.1, de oaoilligraaf' en de oomponaatar; welke bet gehele, onderste deel van het sehema in benlag neemt9 Ds overi e a garatuur dient voor het realiseren der randvoorwnasüen, we f ke P eder door eenmatex worâen aangewesen. ( A%, Aal dl env )i We den dat $i &iapen a/d Lek 3 randvooswaarden geli kti dig moeten worten opge 1 egd, Beiohouwen we nu b.v. I aan aal i et t d uidelijk sìjn, dat de inwendige geli jketroomweex&nâ der wleeslc etroomgenera8oren veel groter moet zijn dan die van de rivier daar X immers door daze laatete moet gaani Aan deze voorw&ar!le wordt voldaan, doord&t i& en op de rivlersahakeling worden gebraoht, doormiddel van serie-eondenetatoren, Bie de gelijke$room weg doar de generatoren afsnijdenei Noemen we de impedantie van de riviersabakeling 2 danmoeten do inwendige van de voedingeibronnen bij fhmpen a/d Lek om bovenataande reden aan de volgenâe voorwaarden voldoen: Zi 10QO HE. generator 77 a, voor f. * 2000 en f. * O. Hs. 8% 2040 a, generator.*i 28 voos 5. I lqû0 en f. * O, &. Zi gelijketr. enerator7=. Zr voor f. t 1000 BA a000 He, ( BrSr10 8 n) De5e eieen worden duis geheel gastol8 duo's raotieohe overwegin- fln. Voos een opmerking over de theoretieohe etekenis der inwen- %ge impedantieer van Be voedingebronnen, 4; De oorwaarâaa i1 en i3 í wiesel- m KServeor staat ter beeohikking een laegfrequentos illaûor, welke sinusvamige wisaarlagaraingen kan leveren van O tot t volt; van äe gewenste 134, uen8i.e. Het afgegeven vermogen ie sser gering,' Teneinde 1 e suivere ainuevorm van het uibgplngesigmal nîrb te bedbrven i8 her nodig, de osoillator te belaaten met de o gegeven imgaâantier ( = de i snüigs impedantie van de oeolllator 7, welke oonstiant moet gijn, I, f

52 48 Verder moet tueeen de eerste en tweede harmon%eohe een exaote verhouding L i 2 bestaan ( eynohronleatie ) terwijl. bovendien 12 in faee moet kunnen worden gerege18 t.o.v. Dit heeft tot $eoolg, dat i en 12 van 44n en dezelfde elspanningsbron moeten word en betrokken In verband mei bovenvermblds eiaen komen we tot het volgende werksohema voor de wlaeelstroomvoedlng I Ale sturend * element dienú een oeoillator, welke een sinv. wisseliapanning levert van 1OoQ Hs., 0-6 Volt inwendige impedantie 30on. Als energie-leverende. elementen dienen; le. Blra 1OûO Hs genercltor. Dit; ie in ws8en een energie-vaseterker, waarvan de ingan 8- impedantie oonstant Is en aangegaat 8an de oeroillator terw f j1* de uitglange-lm edsntie ho0 met; at jn, Jlaapli tude-xcgeiing d.m.vr * regelbare ver8 t erkingegrera 8. 24, Ben 2OüO Ka, generator,. Bvenmms e0n energie-veraterker, met deeelfde eiaen voor tri- en uitgang#-impedantie, Verder gijn hierin opgenomen een element voor frequentieverdubbaling, een fase-reguling en amplitude-regalina;. Het aantal generatoren kan willekeurig worden uitgebrelâ mar gelan$ van het aqntal harmonieohen dat men aan de rlviereohakeling wenet toe $9 voeren. Ge5ien de bijaonäere eisen, 5ijn 5e voor dit doel spsolasl ontworpen. Preheei. Links van het aohema ie de oaoillalor getekan8 dezelfde ale dia In echema I. De signaalsgar?nsw ( 1000 Hz. ) wordt asingenwen o 1, ) Valt. Ale P wang van de generator âient de demper DL, demping 1s) Negex; karakteristieke weeratanä 6Wn. Ket doel van deee demper Se: afgeerloten.

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT

LABORATORIUM ELEKTRICITEIT LABORATORIUM ELEKTRICITEIT 1 Proef RL in serie... 1.1 Uitvoering:... 1.2 Opdrachten... 2 Proef RC in serie... 7 2.1 Meetschema... 7 2.2 Uitvoering:... 7 2.3 Opdrachten... 7 3 Proef RC in parallel... 11

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

I A (papier in) 10cm 10 cm X

I A (papier in) 10cm 10 cm X Tentamen: Fysica en Medische Fysica 2 Tijd: 15:15-18:00 uur, donderdag 28 mei 2009 Plaats: TenT blok 4 (met bijlage van formules, handrekenmachine is toegestaan) Docent: Dr. K.S.E. Eikema Puntentelling:

Nadere informatie

- 2.1 - In het model M 600 werden de volgende oppervlakten van de Biesbos R 9 KS WAT ERSTAAT - DELTA DI EN ST

- 2.1 - In het model M 600 werden de volgende oppervlakten van de Biesbos R 9 KS WAT ERSTAAT - DELTA DI EN ST RLJKSWATERSTAAT - DELTADIENST WATERLOO PK UN DIGE AFDE LI NG MAAG GESTELD DOOR Ir. H.A. Perguaon JAN Do2tadiona0 IE ~acoxavmhage. PAGINA No 1 AANTAL PAGINA'S,$ AANTAL BULAGEN 2 NOTAN? w-701 AAN Is. E+

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Industriële luchtkoelers

Industriële luchtkoelers l VI i vu i J..UI in/y "LPMAN D20-0-86 Algemene Informatie De HL serie luchtkoelers omvat 7 modellen voorzien van, A of ventilatoren. De laroeilenatetand i«8,10 of 12. Het nomtnate koeivermogen voor R22

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

een aantal proeven, de waarde van de spro gsconcentraties die

een aantal proeven, de waarde van de spro gsconcentraties die de slechte i gevolg is van ezigheid van een oefstaven eerst vo ng worden blootges een aantal proeven, de waarde van de spro gsconcentraties die proefstuk, wordt tye en, voordat zij aan 2. kerven in pro

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48)

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) door Ir. W. Tops april 1949 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

Overgangsverschijnselen

Overgangsverschijnselen Hoofdstuk 5 Overgangsverschijnselen Doelstellingen 1. Overgangsverschijnselen van RC en RL ketens kunnen uitleggen waarbij de wiskundige afleiding van ondergeschikt belang is Als we een condensator of

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen.

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen. Weerstand stroombeperking voor LED s Om de stroom door een LED te beperken wordt een weerstand toegepast. Maar hoe hoog moet de waarde van zo n weerstand eigenlijk zijn? In de dagelijkse praktijk wordt

Nadere informatie

Van Hopinhoucklian 60 AAN. Van Ho~enhoucklaan 60, ' BiaUVICNIIAUiE.

Van Hopinhoucklian 60 AAN. Van Ho~enhoucklaan 60, ' BiaUVICNIIAUiE. RJKS,WATCiRSTAAT DRECTE BENEDENRVEREN Afdeling Studiedi,enst. 'S -G R A V E N H A G E Van Hopinhoucklian 60 Tililoon 77639015 r L AAN Heer Hoofdinge ieur-. k?reoteur van de hjkswateretaut in de directie

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Deel 26:Elektronica in de Fender Telecaster

Deel 26:Elektronica in de Fender Telecaster Deel 26:Elektronica in de Fender MAES Frank 0476501034 frank.maes6@telenet.be 1 Fender met 3 standen Bedrading uit fabriek door Fender zelf 2 Fender 1950-1951 http://www.guitarhq.com/bcastwir.jpg 3 Fender

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7611724

noiaterinzagelegging nu 7611724 Qctrooiraad noiaterinzagelegging nu 7611724 Nederland [191 NL [54] Multipactorontladingsinrichting, [Ui Irrt.CI*.: H01J23/813, [71] Aanvrager: English Electric Valve Company Limited te Chelmsford, Groot-

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

Theorie Stroomtransformatoren. Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011

Theorie Stroomtransformatoren. Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011 Theorie Stroomtransformatoren Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011 Theorie Stroomtransformatoren 22 november 2011 Onderwerpen: - Theorie stroomtransformatoren - Vervangingsschema CT -

Nadere informatie

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Datum: 16 september 2009 Tijd: 10:45 12:45 (120 minuten) Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan. Deze toets telt 8 opgaven en een bonusopgave Werk systematisch

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 42 Hoofdtu 3 - Teroeen adzijde 70 V-1a In een oodiagra teen je eert 5 taen (vijf euren) en daarna aan het eind van e van deze vijf taen nog een twee (a of reed) dan zie je dat er 5 2 = 10 verhiende uitvoeringen

Nadere informatie

. Vermeld je naam op elke pagina.

. Vermeld je naam op elke pagina. Tentamen: Elektriciteit en Magnetisme Docent: J. F. J. van den Brand R. J. Wijngaarden Datum: 30 Mei 2006 Zaal: Q112/M143 Tijd: 15:15-18.00 uur. Vermeld je naam op elke pagina.. Vermeld je collegenummer..

Nadere informatie

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS. n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O"

Nadere informatie

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel

Aanwijzingen. Figuur 1 LDR (NORP12) Weerstand - lichtsterkte grafiek (Let op: Logaritmische schaal) Nakijkmodel Rotterdam Academy Tentamenvoorblad Naam: Studentnr.: Groep/klas: Tentamen voor de: Arts en Crafts Officemanagement Opleiding(en): Engineering Maintenance & Mechanic Ondernemen Pedagogisch-Educatief Mw

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit vier opgaven Bijlage: 1 antwoordpapier

Dit examen bestaat uit vier opgaven Bijlage: 1 antwoordpapier HAVO I EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1983 Dinsdag 10 mei, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE Dit examen bestaat uit vier opgaven Bijlage: 1 antwoordpapier 2 " Benodigde gegevens kunnen worden opgezocht

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit eindexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.

Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit eindexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. I V- 14 EINDEXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1977 Woensdag II mei, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE Zie ommezijde Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Rechten en vlakken (versie 14 augustus 2008)

Zomercursus Wiskunde. Rechten en vlakken (versie 14 augustus 2008) Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Rechten en vlakken (versie 14 augustus 2008) 2 Rechten en vlakken Inleiding In deze module behandelen we de theorie van rechten en vlakken in de driedimensionale

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Spanning, Stroom en Vermogen Augustus 2015 Theaterschool OTT-1 1 Lichtketen - Spanning Controle (bijv. via DMX) S p a n n i n g s b r o n n e n S t r o o m v e r d e l i n g Dimmerpack 1 Dimmer 1 Dimmer

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking.

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking. G&R havo B deel Differentiaalrekening C von Schwartzenberg /0 Toets voorkennis EXTRA: Differentiëren op bladzijde 56 aan het einde van deze uitwerking a f ( ) 5 7 f '( ) 8 5 b g( ) ( 5) 5 g '( ) 6 0 c

Nadere informatie

n:x rn;jfrf EUROPESE SCHSIEN EUROPEES BACCALAUREAAT 1995 ANALYSE VERPLICHTE VNÁAG 1 gegeven de functies x ( t zijn Op het intenral - ï -a

n:x rn;jfrf EUROPESE SCHSIEN EUROPEES BACCALAUREAAT 1995 ANALYSE VERPLICHTE VNÁAG 1 gegeven de functies x ( t zijn Op het intenral - ï -a EUROPESE SCHSEN EUROPEES BACCALAUREAAT 1995 ANALYSE VERPLCHTE VNÁAG 1 Op het intenral - ï -a x ( t zijn gegeven de functies f(x)= * en g(x)=2cosx. cos x Ten opzichte van een orthonormaal assenstelsel }ry

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

De Knight KG-600C Buizentester

De Knight KG-600C Buizentester De Knight KG-600C Buizentester Gebruiksinstructies November 1998, bijgewerkt 6 november 2002 De Knight KG-600C is een buizentester waarmee buizen kunnen worden getest op emissie, sluiting, en gaslekkage.

Nadere informatie

Wiskundige Technieken

Wiskundige Technieken 1ste Bachelor Ingenieurswetenschappen Academiejaar 009-010 1ste semester 7 oktober 009 Wiskundige Technieken 1. Integreer de volgende differentiaalvergelijkingen: (a) y + 3x y = 3x (b) y + 3y + y = xe

Nadere informatie

Indonesie in op &it morneut in etaat am Witen een atrilal. en een ïardiw 0.q. lanaingen te s%eunen.

Indonesie in op &it morneut in etaat am Witen een atrilal. en een ïardiw 0.q. lanaingen te s%eunen. ;.. 2..>. Indonesie in op &it morneut in etaat am Witen een atrilal vu 1iX, mijl om Bi& luohtomrwîaht te behalen en te behoudern. lh Inùonasiaohe luch.tnscrht beohikt fia verband met het bovenstaande laor;ionlsel

Nadere informatie

Onderdelenpakket hf kristal-oscillatoreenheid

Onderdelenpakket hf kristal-oscillatoreenheid Onderdelenpakket hf kristal-oscillatoreenheid NL 2933 HF-oscillatoreenheid voor een, met behulp van een kristal bepaalde, frequentie. Wordt geleverd inclusief een 4433 khz kristal. Te gebruiken in een

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Hoe kan functiedifferentiatie kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen daarmee (toekomstige) personeelstekorten

Nadere informatie

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN 6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN Bij weerstanden, maar ook bij spanning en stroom, kunnen zeer uit een lopende waarden voorkomen. Spanning kan liggen tussen bijvoorbeeld 0,000 001 V en 160 000 V.

Nadere informatie

Klasse B versterkers

Klasse B versterkers Klasse B versterkers Jan Genoe KHLim Universitaire Campus, Gebouw B 359 Diepenbeek Belgium http://www.khlim.be/~jgenoe In dit hoofdstuk bespreken we de Klasse B en de klasse G versterker. Deze versterker

Nadere informatie

Opgaven bij hoofdstuk 12

Opgaven bij hoofdstuk 12 32 Meerkeuze-opgaven Opgaven bij hoofdstuk 12 12.6 Van een lineaire tweepoort is poort 1 als ingang en poort 2 als uitgang op te vatten. Bij de Z-parametervoorstelling van deze tweepoort geldt dan: a:

Nadere informatie

Toegepaste wiskunde. voor het hoger beroepsonderwijs. Deel 2 Derde, herziene druk. Uitwerking herhalingsopgaven hoofdstuk 7.

Toegepaste wiskunde. voor het hoger beroepsonderwijs. Deel 2 Derde, herziene druk. Uitwerking herhalingsopgaven hoofdstuk 7. Drs. J.H. Blankespoor Drs.. de Joode Ir. A. Sluijter Toegepaste wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs Deel Derde, herziene druk herhalingsopgaven hoofdstuk 7 augustus 009 HBuitgevers, Baarn Toegepaste

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende, beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende, beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en). Octrooiraad ' [10] I n nu Nederland [19] NL [54] Thoraxfotografls. [51] Int.CI 2.: 61B5/08, 61B6/00, G03B41/16, H05G1/62. [71 ] anvrager: Stichting St. ntonius Ziekenhuis te Utrecht. ' [74] Gem.: Dr. S.

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENBUREAU HEREXAMEN END MULO tevens e ZTTNG STAATSEXAMEN END MULO 2009 VAK : NATUURKUNDE DATUM : VRJDAG 07 AUGUSTUS 2009 TJD : 7.30 9.30 UUR DEZE TAAK BESTAAT

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

1ste ronde van de 19de Vlaamse Fysica Olympiade 1. = kx. = mgh. E k F A. l A. ρ water = 1,00.10 3 kg/m 3 ( θ = 4 C ) c water = 4,19.10 3 J/(kg.

1ste ronde van de 19de Vlaamse Fysica Olympiade 1. = kx. = mgh. E k F A. l A. ρ water = 1,00.10 3 kg/m 3 ( θ = 4 C ) c water = 4,19.10 3 J/(kg. ste ronde van de 9de Vlaamse Fysica Olympiade Formules ste onde Vlaamse Fysica Olympiade 7 9de Vlaamse Fysica Olympiade Eerste ronde De eerste ronde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vragen

Nadere informatie

U niversiteit Twente - Faculteit der Elektrotechniek. Ten tam en INLEIDING ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIEK (191241770)

U niversiteit Twente - Faculteit der Elektrotechniek. Ten tam en INLEIDING ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIEK (191241770) U niversiteit Twente - Faculteit der Elektrotechniek Ten tam en NLEDNG ELEKTRSCHE ENERGETECHNEK (191241770) te houden op woensdag 19 januari 2011 van 13.30 tot 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 6 bladzijden

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie