Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving"

Transcriptie

1 Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid op een elek tro nisch sig na le rings bord A4 Ad vies snel heid Voorrang A5 Einde ad vies snel heid B1 Voor rangs weg B2 Einde voor rangs weg B3 Voor rangs kruis punt B4 Voor rangs kruis punt Zij weg links B5 Voor rangs kruis punt Zij weg rechts B6 Ver leen voor rang aan be stuur ders op de krui sen de weg B7 Stop: Ver leen voor rang aan be stuur ders op de krui sen de weg Geslotenverklaring C1 Ge slo ten in beide rich - tin gen voor voer tui gen, rui ters en ge lei ders van rij- of trek die ren of vee C2 Een rich ting weg, in deze rich ting ge slo ten voor voer - tui gen, rui ters en ge lei ders van rij- of trek die ren of vee C3 Een rich tings weg C4 Een rich tings weg 45

2 C5 In rij den toe ge staan C6 Ge slo ten voor mo tor voer tui gen op meer dan twee wie len C7 Ge slo ten voor vrachtauto s C8 Ge slo ten voor mo - tor voer tui gen die niet snel ler kun nen of mogen rij den dan 25 km/h C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet snel ler kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brom - mobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen C10 Ge slo ten voor mo tor - voer tui gen met aan - hang wa gen C11 Ge slo ten voor mo tor fiet sen C12 Ge slo ten voor alle mo tor voer - tui gen C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoer - tuigen met in werking zijnde motor C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen C16 Ge slo ten voor voet gan gers C17 Ge slo ten voor voer tui - gen en sa men stel len van voer tui gen die, met in be grip van de la ding, lan ger zijn dan op het bord is aan ge ge ven C18 Ge slo ten voor voer tui gen die, met in be grip van de la ding, bre der zijn dan op het bord is aan ge ge ven C19 Ge slo ten voor voer tui - gen die, met in be grip van de la ding, hoger zijn dan op het bord is aan ge ge ven C20 Ge slo ten voor voer tui - gen waar van de as last hoger is dan op het bord is aan ge ge ven 46

3 C21 Ge slo ten voor voer tuigen en sa men stel len van voer - tui gen, waar van de to taal - mas sa hoger is dan op het bord is aan ge ge ven C22 Ge slo ten voor voer - tui gen met be paal de ge vaar lijke stof fen C23-01 Spitsstrook open C23-02 Spitsstrook vrijmaken Rijrichting C23-03 Einde spitsstrook D1 Ro ton de: ver plich te rij rich ting D2 Gebod voor alle be stuur ders het bord voor bij te gaan aan de zijde die de pijl aan geeft D3 Bord mag aan beide zij den wor den voor bij ge gaan D4 Gebod tot het vol gen van de rij rich ting die op het bord is aan ge ge ven D5 Gebod tot het vol gen van de rij rich ting die op het bord is aan ge ge ven D6 Gebod tot het vol gen van één van de de rij rich tin gen die op het bord zijn aan ge ge ven D7 Gebod tot het vol gen van één van de de rij rich tin gen die op het bord zijn aan - gegeven Parkeren en stilstaan E1 Par keer ver bod E2 Ver bod stil te staan E3 Ver bod fiet sen en brom fiet sen te plaat sen E4 Par keer ge le gen heid E5 Taxistandplaats E6 Gehandicapten - parkeerplaats E7 Gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen E8 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuig - categorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven E9 Par keer ge le gen heid al leen be stemd voor ver gun ning - hou ders 47

4 carpool E10 Par keer schijf zo ne E11 Einde par keer schijf zo ne E12 Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer E13 Par keer ge le gen heid ten be hoe ve van car poo lers Overige geboden en verboden F1 Ver bod voor mo tor - voer tui gen om el - kaar on der ling in te halen F2 Einde ver bod voor mo tor voer tui gen om el kaar on der ling in te halen F3 Ver bod voor vracht - auto s om mo tor voer - tui gen in te halen F4 Einde ver bod voor vrachtauto s om mo tor - voer tui gen in te halen F5 Ver bod voor be stuur ders door te gaan bij na de ring van ver keer uit te gen ge - stel de rich ting F6 Be stuur ders uit te gen ge - stel de rich ting moe ten ver - keer dat van deze rich ting na dert voor laten gaan F7 Keer ver bod F8 Einde van alle door ver - keers bor den aan ge ge ven ver bo den F9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen F10 Stop. In het bord kan wor den aan ge ge ven door wie of waar om het bord wordt toe ge past Verkeersregels G1 Au to snel weg G2 Einde au to snel weg 48

5 G3 Au to weg G4 Einde au to weg G5 Erf G6 Einde erf G7 Voet pad G8 Einde voet pad G9 Rui ter pad G10 Einde rui ter pad G11 Ver plicht fiets pad G12 Einde ver plicht fiets pad G12a Fiets/brom fiet spad G12b Einde fiets/brom fiet spad G13 On ver plicht fiets pad G14 Einde on ver plicht fiets pad Bebouwde kom H1 Be bouw de kom H2 Einde be bouw de kom Waarschuwing J1 Slecht weg dek J2 Bocht naar rechts J3 Bocht naar links J4 S-bocht(en), eerst naar rechts J5 S-bocht(en), eerst naar links J6 Stei le hel ling J7 Ge vaar lijke da ling J8 Ge vaar lijk kruis punt 49

6 J9 Ro ton de J10 Over weg met over - weg bo men J11 Over weg zon der over weg bo men J12 Over weg met en kel spoor J13 Over weg met twee of meer spo ren J14 Tram(krui sing) J15 Be weeg ba re brug J16 Werk in uit voe ring J17 Rij baan ver smal ling J18 Rij baan ver smal ling rechts J19 Rij baan ver smal ling links J20 Slip ge vaar J21 Kin de ren J22 Voet gan gers over steek plaats J23 Voet gan gers J24 Fiet sers en brom fiet sers J25 Los lig gen de ste nen J26 Kade of ri vie roe ver J27 Groot wild J28 Vee 50

7 J29 Te gen lig gers J30 Laag vlie gen de vlieg tui gen J31 Zij wind J32 Ver keers lich ten J33 File J34 On ge val J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist J36 IJzel of sneeuw J37 Ge vaar (de aard van het ge - vaar is aan ge ge ven op het on der bord) J38 Verkeersdrempel Bewegwijzering K1 Lage be slis sings weg wij zer langs au to snel weg voor de door gaan de rich ting, met in ter lo ka le doe len en rou te - num mer au to snel weg K2 Voor weg wij zer langs au to snel weg voor de af gaan de rich ting, met af stand aan dui ding, in - ter lo ka le doe len (bo - ven ste doel=af rit naam) ver wij zing naar vlieg - veld/ lucht ha ven en rou te num mer niet-au - to snel weg K3 Be slis sings weg wij zer langs au to snel weg voor de af gaan de rich ting, naar een ver zor gings - plaats, met de naam van de par keer plaats en sym - bo len die de aard van de voor zie nin gen aan ge ven K4 Hoge be slis sings weg wij zer langs au to snel weg met rij strook - pa neel voor de door gaan de rich ting en af tak kings pa neel voor de af gaan de rich ting, met in ter lo ka le doe len, rou te - num mers au to snel we gen en Eu ro pe se hoofd rou tes K5 Voor weg wij zer langs niet-au to snel weg, met in ter lo ka le doe len, rou te num mers, vi a duct - sym bool en aan dui ding in dus trie ter rein K6 Be slis sings weg wij zer langs niet-au to snel weg met in ter lo ka le doe len en rou te num mer nietau to snel weg 51

8 K7 Weg wij zer voor fiet - sers en brom fiet sers (hand wij zer), met lo kaal doel, in ter lo - kaal doel, ste de lijk fiets rou te num mer (boven), en met in - ter l o ka le doe len en in ter lo kaal fiets rou te - num mer (onder) K8 Weg wij zer voor fiet - sers en brom fiet sers (sta pel bord), met in ter lo ka le doe len en een via een al ter - na tie ve route te be - rei ken doel (cur sief) K9 Om lei ding. Maat re gel op voor weg wij zer langs niet-au to snel weg K10 Voor weg wij zer bin nen de be bouw de kom met in ter lo kaal doel, lo kaal doel, een dag - re cre a tie ter rein, ob jec ten en stads rou te - num mers K11 Voor sor te ren op niet-au to snel weg. Bord met in ter lo ka le doe len, rou te num mers en ver wij zing naar au to snel weg K12 Wijk weg wij zer bin nen de be bouw de kom, met wijk na men (in ver keers - ge bie den) K13 Wijk weg wij zer bin nen de be bouw de kom, met wijk - num mers (in ver keers ge - bie den) Informatie K14 Route voor het ver voer van be paal de ge vaar lijke stof fen L1 Hoog te on der - door gang L2 Voet gan gers over - steek plaats L3 Bus hal te/ tram hal te L4 Voor sor te ren L5 Einde rij strook L6 Split sing L7 Aan tal door gaan de rijst ro ken 52

9 L8 Dood lo pen de weg L9 Voor aan dui ding dood lo pen de weg L10 Voor aan dui ding ver keers - maat re gel voor de aan ge - ge ven rich ting L11 Ver keers bord geldt al leen voor de aan ge ge ven rij - strook/rijst ro ken L12 Ver keers bord geldt al leen voor de aan - ge ge ven rij strook L13 Model bord verkeers - tunnel L14 Vluchthaven L15 Vluchthaven voorzien van een nood telefoon en brand blus apparaat L16 Nood telefoon L17 Brand blus apparaat L18 Nood telefoon en brand blus apparaat L19 Dichtsbijzijnde uitgang of twee dichtsbijzijnde uitgangen in de op het bord aan - gegeven richting en afstand 53

10 Bij la ge 2 Aan wij zin gen Al ge meen stop te ken Stop te ken voor het ver keer, dat de Stop te ken voor het ver keer dat de ver - ver keers re ge laar van voren na dert keers re ge laar van ach te ren na dert Stop te ken zowel voor het ver keer dat de ver keers re ge laar van voren, als voor het ver keer dat hem van ach te - ren na dert Stop te ken voor het ver keer dat de ver keers re ge laar van rechts na dert Stop te ken voor het ver keer in de vrije rich - tin gen. Op let ten voor het ver keer in de stop ge zet te rich tin gen. Kruis punt vrij ma ken Teken tot snel heid ver min de ren Stop te ken door ver keers bri ga dier met toe pas sing van bord F 10 54

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

De leerlingen kunnen een rap maken en uitvoeren met aandacht voor expressie en ritme.

De leerlingen kunnen een rap maken en uitvoeren met aandacht voor expressie en ritme. 66 Moet je doen muziek groep 6 les 6 zingen luisteren spelen vastleggen bewegen Te laat De leerlingen praten over te laat komen op school. Ze leren het lied Te laat. In het lied worn een aantal smoezen

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Composteren in vaten en bakken

Composteren in vaten en bakken Composteren in vaten en bakken OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem compost brengt leven in je tuin In samenwerking met de Vlaamse Compostorganisatie: Vlaco VZW Kan. De Deckerstraat 37 2800 Mechelen

Nadere informatie

2CEO TIPS & IDEEËN VOOR BEDRIJFSBEVEILIGING. Met de medewerking van: BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN!

2CEO TIPS & IDEEËN VOOR BEDRIJFSBEVEILIGING. Met de medewerking van: BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN! 2CEO TIPS & IDEEËN VOOR BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN! Met de medewerking van: Oktober 2010 VBO vzw Ravensteinstraat 4 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11 F + 32 2 515 09 99 info@vbo-feb.be www.vbo.be Verantwoordelijke

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES.

EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES. 3 1 2 EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES. Realistisch kijken naar wat kinderen wel en niet kunnen. WAT KAN JE KIND (AL)? Natuurlijk verwacht je veel van je kind. Dat het snel nieuwe dingen

Nadere informatie

Inspirerende verhalen

Inspirerende verhalen Inspirerende verhalen LEVENSPOTLOOD Er was eens een jongetje die naar zijn oma keek terwijl zij een brief aan het schrijven was. Op een bepaald moment vroeg hij: "Oma, schrijf je een verhaaltje over wat

Nadere informatie

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6

Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 Alles over de ambulance Lesboekje voor groep 5 & 6 1 1 Colofon Dit lesboekje is uitgegeven door: Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489 8000 AL Zwolle T 038 422 57 72 F 038 422 26 47 info@ambulancezorg.nl

Nadere informatie

20 fietsspelletjes. Leuke fietsoefeningen voor alle kinderen. Zo werd. Lowie. een fietskonijn

20 fietsspelletjes. Leuke fietsoefeningen voor alle kinderen. Zo werd. Lowie. een fietskonijn 20 fietsspelletjes Leuke fietsoefeningen voor alle kinderen Zo werd Lowie een fietskonijn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Inhoud: Voorwoord Leren fietsen is kinderspel! Fietsen, goed

Nadere informatie

Wat pikt de kip? alles wat je moet weten over het houden van kippen

Wat pikt de kip? alles wat je moet weten over het houden van kippen Wat pikt de kip? alles wat je moet weten over het houden van kippen OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem inleiding In samenwerking met: Vlaco vzw (Vlaamse Compostorganisatie) Kan. De Deckerstraat

Nadere informatie

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Fit op de keuring Goed gekeurd DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Inhoud 2 Inleiding 5 3 Trainingsprogramma voor de keuring 6 4 Trainingsprogramma voor de militaire opleiding

Nadere informatie

Op pad met fiets en kids. Een brochure vol informatie over veilig op pad met de fiets en je kids. van 0 tot 6 JAAR. Infoblad voor jonge ouders

Op pad met fiets en kids. Een brochure vol informatie over veilig op pad met de fiets en je kids. van 0 tot 6 JAAR. Infoblad voor jonge ouders Op pad met fiets en kids Een brochure vol informatie over veilig op pad met de fiets en je kids van 0 tot 6 JAAR Infoblad voor jonge ouders 1 Inhoud Op pad met fiets en kids 3 Algemene tips 4 Fietsen met

Nadere informatie

EEN STROOM VAN ENERGIE

EEN STROOM VAN ENERGIE EEN STROOM VAN ENERGIE Inleiding Logosynthese Dr. Willem Lammers & Andrea Fredi Lees de disclaimer op pag. 27 voordat je de tekst leest. 2010 Instituut voor Logosynthese. Je mag dit e- book downloaden,

Nadere informatie

Klachten over politie en justitie

Klachten over politie en justitie Advocaat te s-gravenhage Prof. mr. M. Wladimiroff Klachten over politie en justitie T5 Adv. Pr. februari 1987 4.4. 4.8. 4.2. 4.3. 4.5. 4.6. 4.7. 4.. 4. Beklag over het niet (verder) vervolgen De gevraagde

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Hoe voelt u zich vandaag?

Hoe voelt u zich vandaag? Mentaal welbevinden in de langdurende ouderenzorg Twaalf aanbevelingen voor zorgmedewerkers en teamleiders Hoe voelt u zich vandaag? Hoe voelt u zich vandaag? Mentaal welbevinden in de langdurende ouderenzorg

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

Certificering Gebruik gele attentieverlichting

Certificering Gebruik gele attentieverlichting Zware Richtlijn berging Certificering Gebruik gele attentie keuring oktober 2011 2011 Colofon De brochure Richtlijn Gebruik gele attentie, oktober 2011, is opgesteld in samenwerking met: ANWB Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Weten we nû wat er staat?

Weten we nû wat er staat? Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van infrastructuur en Milieu Weten we nû wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op e rn pia cernenten Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

CFChamps 24uurs Race 29/30 september 2012

CFChamps 24uurs Race 29/30 september 2012 CFChamps 24uurs Race 29/30 september 2012 Meestal zijn het de zondagavonden die ik gebruik om mijn administratie bij te werken en mijn bureau op te ruimen voor de komende week. Zo ook zondag 23 september.

Nadere informatie

Ironman Kraichgau (7-6-2015)

Ironman Kraichgau (7-6-2015) Ironman Kraichgau (7-6-2015) Zoals ik na de Challenge Almere al had aangekondigd heb ik in 2015 twee sportieve doelen op de triathlon om naar toe te pieken. De eerste is de Ironman Kriachgau met als doel

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie

Niet zo, maar zo. Tips voor de omgang. met blinden en slechtzienden. Oversteken. De engelbewaarder. Hoe te leiden

Niet zo, maar zo. Tips voor de omgang. met blinden en slechtzienden. Oversteken. De engelbewaarder. Hoe te leiden Niet zo, maar zo Tips voor de omgang met blinden en slechtzienden In Nederland zijn er ongeveer 625.000 mensen met verminderd gezichtsvermogen. Hiervan hebben er 158.000 een zeer ernstige visuele beperking

Nadere informatie

Activiteitenplan leeskastje. Dikkie Donderkopje wordt groot. Activiteitenplan bedoelt voor groep ½ in het basisonderwijs

Activiteitenplan leeskastje. Dikkie Donderkopje wordt groot. Activiteitenplan bedoelt voor groep ½ in het basisonderwijs Activiteitenplan leeskastje Dikkie Donderkopje wordt groot Activiteitenplan bedoelt voor groep ½ in het basisonderwijs Inhoudsopgave Boekorientatie Voorlezen van het boek... 4 Verhaalbegrip Kennismaken

Nadere informatie