Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie"

Transcriptie

1 Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie

2 2

3 I N H O U D S O P G A V E INLEIDING... 4 DOEL... 5 METHODE... 5 CONCLUSIES... 6 Communicatie; begrijpen we elkaar?... 6 Meetbaarheid, toegevoegde waarde... 9 Partnership, samenwerking IT en lijnorganisatie Governance, sturing Scope en architectuur Competenties Achtergrondvragen en uw persoonlijke mening COLOFON

4 4

5 I. I N L E I D I N G Het in lijn brengen van de business met IT, de zogenaamde business & IT alignment, is de laatste tijd een veel gehoord begrip. De mate waarin business & IT efficiënt en effectief met elkaar samenwerken, draagt immers in belangrijke mate bij aan het succes van de organisatie. Deze samenwerking is te meten, te vergelijken en te verbeteren aan de hand van verschillende professionaliteitsniveaus. II. D O E L Met behulp van het onderzoek Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen de lijnorganisatie (Business) en de IT-organisatie hebben wij geïnventariseerd hoe Nederlandse organisaties scoren op de professionaliteitsladder van de samenwerking tussen business & IT. Voor deelname aan het onderzoek zijn ruim Nederlandse organisaties met een bedrijfsomvang variërend van 0 tot meer dan medewerkers benaderd. III. M E T H O D E Door middel van deze vragenlijst hebben wij de professionaliteit van samenwerking in de relatie tussen business en IT onderzocht. Indien in de vraagstelling werd gesproken over de business, dan bedoelen wij daarmee de (lijn)organisatie die ICT gebruikt en inzet om diensten en producten te kunnen leveren. Indien werd gesproken over IT dan had dit betrekking op de ITorganisatie (intern danwel extern). De vragenlijst bestond uit 30 vragen en behandelt de zes kritische succesfactoren in de samenwerking tussen business en IT. Deze factoren zijn: Communicatie Meetbaarheid Partnership Governance Scope en architectuur Competenties Voor elk van de vragen zijn respondenten verzocht om één antwoord te geven dat volgens het beste past of overeenkomt met de dagelijkse praktijk binnen hun organisatie. Deelname aan het onderzoek was anoniem en alle verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk behandeld. 5

6 IV. CONCLUSIES 1 Communicatie; begrijpen we elkaar? De samenwerking en aansluiting van business met IT, de zogenaamde business & IT alignment, is de laatste tijd een veel gehoord begrip. Het veronderstelt een kloof tussen de business en de IT, die ondanks alle inspanningen nog altijd groot is. Komt dit door de wijze waarop business en IT met elkaar communiceren? Of spreken ze simpelweg verschillende talen? Uit het onderzoek komt naar voren dat de IT-discipline de problematiek van de lijnorganisatie veelal beter begrijpt dan vice versa. Dit is te verklaren uit het feit dat het onderzoek heeft plaatsgevonden onder personen die werkzaam zijn binnen de ITdiscipline. Zou dit onderzoek tevens hebben plaatsgevonden onder mensen in de lijnorganisatie, dan kan verwacht worden dat de antwoorden op vraag 1 en 2 gelijkelijk verdeeld zouden zijn. Immers, mensen uit de lijnorganisatie zullen juist van mening zijn dat zij de IT-problematiek beter begrijpen dan de IT-discipline de problematiek van de business kent. De waardering van de IT-problematiek door mensen in de lijnorganisatie (vraag 1) is overigens bij grotere organisaties (meer dan medewerkers) gemiddeld iets lager dan bij organisaties van een minder grote omvang. Vraag 01.: In welke mate vindt u dat de mensen 16% 32% in de lijn (business) de ITproblematiek begrijpen op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 4 6

7 11% 37% Vraag 02.: In welke mate vindt u dat u vanuit de IT-discipline de problematiek van de 42% lijnorganisatie (business) begrijpt op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? Opvallend bij de resultaten van vraag 2 is dat de waardering vanuit de IT-discipline voor de problematiek van de lijnorganisatie bij organisaties met een omvang van 250 tot 500 medewerkers gemiddeld iets hoger is dan bij de organisaties van een andere omvang. Ten aanzien van de communicatie tussen de IT-organisatie en de lijnorganisatie waarderen de respondenten deze voor ruim 4 als voldoende tot goed. Voor de overige 6 wordt de communicatie als matig tot onvoldoende, en in van de gevallen zelfs als slecht beoordeeld. De vraag of er een kloof tussen de business en IT heerst en of dit komt door de wijze waarop business en IT met elkaar communiceren of dat ze simpelweg verschillende talen spreken lijkt dan ook zeer gefundeerd. 34% Vraag 03.: Hoe beoordeelt u de communicatie tussen de IT-organisatie en de 21% 37% lijnorganisatie (business) op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? Een kleine meerderheid van de respondenten is van oordeel dat de informatievoorziening rond het applicatie portfolio ter ondersteuning van de business voldoende tot goed is. Slechts in van de gevallen blijkt dit onvoldoende. Echter, bij 4 van de organisaties is de informatievoorziening matig geregeld. De vraag die hierbij rijst is dan ook wat de oorzaak is van deze matige informatievoorziening. 47% Vraag 04.: Hoe beoordeelt u uw informatievoorziening om de business te 4 ondersteunen tijdens de implementatie, go-live en after go-live van uw applicatie portfolio op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 7

8 De effectiviteit van de samenwerking tussen de IT-organisatie en de lijnorganisatie laat in een overgrote meerderheid van de gevallen sterk te wensen over. Een kleine 37% waardeert de effectiviteit van de samenwerking als positief. Uit de antwoorden op de voorgaande vragen kan worden afgeleid dat het gebrek aan (wederzijds) begrip en communicatie ten grondslag ligt aan de geringe effectiviteit. 18% 32% 4 Vraag 05.: Hoe beoordeelt u de effectiviteit van de samenwerking met de lijnorganisatie (business) op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 8

9 2 Meetbaarheid, toegevoegde waarde De huidige financiële omstandigheden nopen organisaties tot het nemen van verstrekkende bezuinigingsmaatregelen. De rentabiliteit van IT staat hierdoor veelal ter discussie en plaatst IT-afdelingen onder sterke druk. Hoe kan IT een essentiële bijdrage leveren aan het realiseren van kostenbesparingen? En wat is nu werkelijk de (toegevoegde) waarde van IT? Opvallend is dat de mate waarin mensen uit de IT-discipline weten hoe de verschillende applicaties worden ingezet in de bedrijfsprocessen en op welke manier zij deze ondersteunen zeer uiteenlopend is. 21% Vraag 06.: In welke mate weet u vanuit uw IT- 1 21% 37% discipline hoe de verschillende applicaties worden ingezet in de verschillende bedrijfsprocessen op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 8% 5=slecht)? Uit het onderzoek blijkt dat men over het algemeen genomen redelijk op de hoogte is van de impact van applicaties op de bedrijfsresultaten. Echter, binnen 1/5 van de organisaties blijkt men niet goed op de hoogte van de gevolgen van (de inzet van) applicaties op de resultaten binnen de business. 9

10 Vraag 07.: 11% 24% 4 In welke mate weet u vanuit uw ITdiscipline wat de impact is van de verschillende applicaties op de resultaten binnen de business op een 18% schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? Bovendien blijkt men zelfs beter op de hoogte te zijn van de impact van applicaties op de bedrijfsresultaten in geval van een gepland, danwel ongepland incident. Ook hier geldt echter dat men binnen iets minder dan 1/5 van de organisaties onvoldoende op de hoogte blijkt te zijn van de gevolgen van applicaties op de resultaten binnen de business in geval van een incident. 26% Vraag 08.: In welke mate weet u vanuit uw IT- 16% 18% 39% discipline wat de impact is op de business resultaten in geval van een (gepland danwel ongepland) incident (zoals changes, upgrades, storingen, uitval, etc.) op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? Een kwart van de organisaties blijkt niet goed in staat om applicaties uit te faseren. Vraag 09.: 11% 29% 32% In welke mate bent u in staat om applicaties uit te faseren op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 11% 1 Daarentegen lijkt men iets beter in staat om bestaande functionaliteiten binnen het applicatie portfolio aan te laten sluiten op wensen vanuit de gebruikersorganisatie. Desalniettemin is ruim 6 van de organisaties matig tot onvoldoende in staat om hier een goede invulling aan te geven. 10

11 8% Vraag 10.: In welke mate bent u in staat om 11% 29% 5 bestaande functionaliteiten binnen het applicatie portfolio aan te laten sluiten op (nieuwe) wensen vanuit de gebruikersorganisatie op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? De waardering van de set van afspraken tussen de IT-organisatie en de lijnorganisatie evenredig positief als negatief beoordeeld. Vraag 11.: Hoe waardeert u de set van afspraken 1 34% 47% tussen u als IT-organisatie en de lijnorganisatie (business) op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 11

12 3 Partnership, samenwerking IT en lijnorganisatie Een goede samenwerking tussen business en IT houdt organisaties flexibel en tegelijkertijd stabiel. Maar hoe realiseer je een sterk samenwerkingsverband, waarbij beide partijen evenwaardig opereren en gezamenlijk optrekken om de beoogde doelstellingen te behalen? En hoe kan IT als smeermiddel fungeren bij het creëren van een betere betrokkenheid van beide partijen en het delen van risico's? Vraag 12.: Gemiddelde 7,01 Wat is volgens u het rapportcijfer dat u krijgt van uw collega's in de lijnorganisatie (business) ten aanzien Minimum 4,00 van de samenwerking? Op een schaal van 1 tot 10 waarbij Maximum 9,00 10=hoogste score en 1=laagste score) De rol die IT heeft gekregen binnen de strategische overall planning wordt overwegend matig tot slecht beoordeeld. Slechts een derde van de respondenten is positief over de rolverdeling. 11% Vraag 13.: Hoe waardeert u de rol die IT heeft 18% 24% 39% gekregen binnen de strategische overall (business) planning op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 8% 12

13 Een nog minder positieve waardering als bij vraag 13 is te zien bij het antwoord op de vraag in welke mate de IT-doelstellingen en KPI s worden afgestemd op de business doelstellingen. Hierover is slechts een kwart van de respondenten positief. Vraag 14.: In welke mate worden uw IT- 16% 21% 39% doelstellingen en KPI's afgestemd op de business doelstellingen op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 16% Volgens een overgrote meerderheid (84%) van de respondenten is Applicatie Portfolio Management een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen de lijnorganisatie (business) en de IT-organisatie. Helemaal mee eens 39% Vraag 15.: In welke mate bent u het eens met de Mee eens Niet eens / niet oneens Oneens 4 stelling dat Applicatie Portfolio Management een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen de lijnorganisatie (business) en de IT- Helemaal mee oneens organisatie? Geen mening De samenwerking en de gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lijnorganisatie (business) en de IT-organisatie is evenzeer voldoende als onvoldoende vastgelegd en geborgd binnen organisaties. Opmerkelijk is dat in een aanzienlijk deel van de gevallen (16%) de samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid slecht is vastgelegd en geborgd. Vraag 16.: In welke mate is de samenwerking en 18% 29% 32% de gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lijnorganisatie (business) en de IT-organisatie duidelijk vastgelegd en geborgd binnen uw organisatie op 16% een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 13

14 4 Governance, sturing Bij de afstemming van de business- en IT-strategie spelen besluitvormingsprocessen een belangrijke rol en maken onderdeel uit van de algehele governance en sturing binnen een organisatie. In hoeverre zijn de business- en IT-strategie daadwerkelijk op elkaar afgestemd? En hoe is de besluitvorming rond de inzet van resources en financiële middelen geregeld? Naar de mening van de respondenten wordt de IT-discipline onvoldoende betrokken bij de strategische business planning. Dit antwoord ligt deels in de lijn met het antwoord op de vraag over de rol die IT heeft gekregen binnen de strategische overall planning, zij het dat hun betrokkenheid nog slechter wordt beoordeeld dan de rol die zij hebben in de strategische planning. 8% 26% 29% 32% Vraag 17.: In welke mate wordt u vanuit uw ITdiscipline mee-genomen in de strategische business planning op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? De mogelijkheden om prioriteiten te stellen rondom de inzet van resources en (financiële) middelen binnen het IT-domein worden gelijk evenredig beoordeeld (48% goed tot voldoende versus 47% matig tot onvoldoende ). 14

15 16% Vraag 18.: Hoe waardeert u de mogelijkheden die 8% 32% 39% u heeft om prioriteiten te stellen rondom de inzet van resources en (financiële) middelen binnen het IT-domein op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? Ook de wijze waarop men kan samenwerken met de lijnorganisatie (business) om prioriteiten te stellen rondom de planning van inzet van resources en (financiële) middelen binnen het IT-domein wordt zowel positief als negatief beoordeeld. 1 Vraag 19.: Hoe waardeert u de wijze waarop u 18% 32% 34% kunt samenwerken met de lijnorganisatie (business) om prioriteiten te stellen rondom de planning van inzet van resources en (financiële) middelen binnen het IT-domein op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? Een kleine meerderheid (56%) is positief over de investeringsvrijheid die hij heeft gekregen als IT-organisatie. 11% Vraag 20.: Hoe waardeert u de investeringsvrijheid 8% 32% 4 die u heeft gekregen als IT-organisatie op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 15

16 5 Scope en architectuur Architectuur, infrastructuur, processtructuur en een zorgvuldig beheer van het portfolio van applicaties en toepassingen kunnen een sleutelrol spelen bij het realiseren van een effectieve en efficiënte samenwerking tussen business en IT. Is de IT dusdanig gestructureerd ingericht dat flexibel kan worden ingespeeld op veranderingen en vernieuwingen binnen de organisatie? Een derde van de respondenten is van mening dat de flexibiliteit van de applicatie- en ITarchitectuur om in te spelen op de behoeften van de business voldoende tot goed aansluit bij die behoefte. Eenzelfde percentage vindt dat deze flexibiliteit onvoldoende tot slecht aansluit op de behoefte van de business. Opmerkelijk is dat organisaties met 250 tot 500 medewerkers overwegend positiever antwoorden dan organisaties met een andere bedrijfsomvang. 16% Vraag 21.: Hoe waardeert u de flexibiliteit van 18% 29% 34% uw applicatie- en IT-architectuur om snel in te spelen op de behoeften van de business op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 16

17 Hoewel meer dan een derde tevreden is over de wijze waarop binnen een standaard architectuurmodel tussen de lijnorganisatie en de IT-organisatie wordt gecommuniceerd, geeft bijna een kwart van de respondenten een slechte waardering over deze vorm van communicatie. 8% Vraag 22.: Hoe waardeert u de wijze waarop 18% 26% 42% binnen uw organisatie binnen een standaard architectuurmodel tussen de lijnorganisatie (business) en de ITorganisatie wordt gecommuniceerd op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 17

18 6 Competenties Degelijke kennis en kunde en goede sociale vaardigheden bevorderen de samenwerking tussen business en IT. Maar ook inlevingsvermogen, flexibiliteit en (technisch) inzicht zijn belangrijke competenties. In hoeverre beschikt de IT over het vereiste kennisniveau, de veranderingsbereidheid en instelling om goed te kunnen samenwerken met de business en vice versa? Het kennisniveau binnen de IT-organisatie om te kunnen innoveren is bij 6 van de organisaties voldoende tot goed. Voor de overige 4 is dit echter matig tot slecht. 1 Vraag 23.: Hoe waardeert u het kennisniveau 32% 47% binnen uw IT-organisatie om te kunnen innoveren op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? De veranderingsbereidheid en ondernemersattitude van IT-medewerkers om mee te denken met de lijnorganisatie (business) is overwegend positief. Bij circa een kwart van de organisaties is dit echter niet het geval. 16% Vraag 24.: Hoe waardeert u de veranderings- 18% 24% 34% bereidheid en ondernemersattitude van uw IT-medewerkers om mee te denken met de lijnorganisatie (business) op een schaal van 1 tot 5 8% (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 18

19 De aansluiting van de kennis en kunde (competenties) van IT-medewerkers op de geïdentificeerde bedrijfskritische applicaties is overtuigend voldoende tot goed. Opmerkelijk is dat wederom organisaties met 250 tot 500 medewerkers (vgl. vraag 21) de aansluiting van kennis en kunde overwegend positiever waarderen dan organisaties met een andere bedrijfsomvang. 11% Vraag 25.: Hoe waardeert u de aansluiting van de 11% 18% 58% kennis en kunde (competenties) van uw IT-medewerkers op de geïdentificeerde bedrijfskritische applicaties op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1=goed en 5=slecht)? 19

20 7 Achtergrondvragen en uw persoonlijke mening Vraag 26.: werkplekken werkplekken 8% 16% Wat is het aantal werkplekken (PC's, terminals) die u met uw ITorganisatie beheert? werkplekken 26% werkplekken 29% meer dan werkplekken 21% Vraag 27.: applicaties applicaties 26% 5 Wat is het aantal applicaties dat binnen uw organisatie is ingezet? applicaties applicaties meer dan applicaties 8% Maar liefst 31% van de respondenten weet niet wat naar schatting de totale kosten zijn die op jaarbasis verbonden zijn met het beheer van applicaties % Vraag 28.: Wat zijn naar schatting op meer dan % jaarbasis de totale kosten verbonden met het beheer van deze applicaties (licentiekosten, technische en functionele Geen antwoord 31% beheerkosten)? 20

21 Ruim een kwart van de respondenten geeft aan niet te weten wat het percentage aan besparingen rondom het applicatiebeheer naar schatting zou kunnen zijn. Meer dan de helft schat dat de besparing tussen de 1 en 2 zal bedragen. Vraag 29.: % Welk percentage aan besparingen % 52% rondom het applicatiebeheer zou er naar schatting volgens u gerealiseerd kunnen worden? meer dan 4 Geen antwoord FTE's FTE's 8% 39% Vraag 30.: Wat is het totaal aantal FTE's binnen de IT-organisatie (eigen personeel en FTE's 17% inhuur)? FTE's 6% FTE's 8% meer dan 50 FTE's 22% Geen antwoord 6% 21

22 22

23 COLOFON Titel: Volwassenheidsmeting rondom de strategische samenwerking tussen Business & IT Datum: 1 oktober 2012 Project: Campagne APM, Michel Eckersley Uitgevoerd door: Nathalie Ramas Contactadres voor deze publicatie: Mavim B.V. Adres: Postbus AG Noordwijk Telefoon: +31 (0) Telefax: +31 (0) Website: 23

24 Oude Zeeweg TB Noordwijk Postbus AG Noordwijk Nederland T (0) F. +31 (0) I. E.

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Brug tussen strategie en realisatie. Herfst 2014

Brug tussen strategie en realisatie. Herfst 2014 Herfst 2014 Waarom is het realiseren van de strategie vaak zo lastig? Het ontwikkelen van een goede strategie is al niet eenvoudig, laat staan de realisatie ervan Het blijkt in de praktijk dat veel organisaties

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team.

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team. Test naam Readiness scan Veranderen Datum 10-4-2013 Ingevuld door Peter Jansen Ingevuld voor Peter Jansen Team Testteam Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Veranderkracht Een genuanceerd beeld

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde Aanleiding Professionaliseringsprogramma sector Bedrijfsvoering, onderbouwd met 2 onderzoeken uit 2013: IT-scan door Ernst en Young Analyse en advies I&A-organisatie door BoerCroon Context: Krimp van beschikbare

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Change Management RFC Template

Change Management RFC Template Change Management RFC Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : RFC template Pagina : I Colofon Titel Change

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Resultaten van het onderzoek naar de rol van procesmanagement in Nederland NGI 24 maart 2010 Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Stand van zaken en plannen IPv6 2012

Stand van zaken en plannen IPv6 2012 Stand van zaken en plannen IPv6 2012 Auteurs: Maurice van den Akker (SURFnet) Karianne Vermaas (WAU?!) Versie: 1.0 Datum: Augustus 2012 SURFnet bv Radboudkwartier 273 Postbus 19035, 3501 DA Utrecht T 030

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam 5-7-2015 1 Rondetafel De wisselwerking tussen Business Management en Business Control v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam Agenda Rondetafel 15.00 15.15 uur: Introductie 15.15 15.35 uur: Bespiegelingen

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE. Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016

Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE. Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016 Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016 Noodzaak goede data Voorbeeld sociaal domein Inhoud Data is vakwerk Het Data Maturity Model

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Portfolio Management - van Idee tot Project

Portfolio Management - van Idee tot Project Portfolio Management - Over QS solutions Het implementeren van Microsoft Project Server 2010 is het specialisme van QS solutions. Al onze consultants hebben 10 jaar of langer ervaring met het implementeren

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Pagina 1 Introductie Tijdens de beurs infosecurity.nl, die gehouden werd op 11 en 12 oktober 2006, heeft Northwave een onderzoek uitgevoerd onder bezoekers en exposanten.

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Hoog tijd voor meer focus op besturing!

Hoog tijd voor meer focus op besturing! Het curriculum van het hoger IT onderwijs is (hopeloos?) verouderd: Hoog tijd voor meer focus op besturing! NIOC 2011 7 april 2011, Daniël Smits, Debbie Tarenskeen, Bert Wimmenhove Vereiste kennis ICT

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Datum publicatie: oktober 1 Auteur: Remko Boonstra Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar de klanttevredenheid

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Agenda Introductie Wat levert het op? De uitdaging en de resultaten Aanpak en organisatie Afronding en Vragen Introductie Co Klerkx Gino Kemp

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Conclusies Kwaliteitsonderzoek

Conclusies Kwaliteitsonderzoek Conclusies Kwaliteitsonderzoek Obs De Moespot, mei 2016 In mei 2016 is er een kwaliteitsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders, medewerkers en management ten aanzien van het onderwijs op obs De Moespot

Nadere informatie

Data at your fingertips

Data at your fingertips Data at your fingertips 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 6 redenen waarom de marketeer zelf eigenaar moet zijn van de Marketing Software uitdaging! Bij beslissingen

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2014 (WTCO13)

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2014 (WTCO13) Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2014 (WTCO13) Appelweg 16, 3818 NN Amersfoort 033 4220 220 www.mxi.nl Project wtco13 Versie 1.0 / 20 juni 2014 WTCO13: INZICHT IN ICT In 2014

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 GV Centric. Infact Marktonderzoek Augustus 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 GV Centric. Infact Marktonderzoek Augustus 2015 KTO 2015 GV CENTRIC Klanttevredenheidsonderzoek 2015 GV Centric Infact Marktonderzoek Augustus 2015 http://infactmarktonderzoek.nl marten@infactmarktonderzoek.nl +31 (0) 337850868 Inhoud 1. Samenvatting

Nadere informatie

Enquêteresultaten Nationaal onderzoek strategisch opleiden en HR

Enquêteresultaten Nationaal onderzoek strategisch opleiden en HR Enquêteresultaten Nationaal onderzoek strategisch opleiden en HR Uw gegevens: O Test organisatie 2 N Paul Kemper E p.kemper@pat.nl T 1234567890 Inleiding Deze enquête geeft inzicht in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Situatie en centrale vraagstelling

Inhoudsopgave. Situatie en centrale vraagstelling Mei 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Bevindingen, conclusies en aanbevelingen Deelnemers Pensioengerechtigden Deelnemers 45- versus deelnemers 45 + Deelnemers versus pensioengerechtigden

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Oudertevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

ETION Waardenrapport van Vlaamse ondernemingen. Oktober 2015

ETION Waardenrapport van Vlaamse ondernemingen. Oktober 2015 ETION van Vlaamse ondernemingen Oktober 2015 45% van de ondervraagde ondernemingen benoemt expliciet haar waarden 8 op de 10 ondernemingen besteedt aandacht aan waarden In 94% van de ondernemingen bepaalt

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

BENCHMARKRAPPORTAGE PERSOONLIJK RAPPORT. De heer VOORBEELD

BENCHMARKRAPPORTAGE PERSOONLIJK RAPPORT. De heer VOORBEELD BENCHMARKRAPPORTAGE Raad van Commissarissen VOORBEELDORGANISATIE PERSOONLIJK RAPPORT De heer VOORBEELD Introductie Geachte heer VOORBEELD, Dit rapport geeft een beeld van (1) uw opvattingen over het functioneren

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Oordeel organisaties en inwoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie. Hoe ging de samenwerking?. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe

Nadere informatie