Nameting Scan Mijn Bedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012"

Transcriptie

1 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestatie van het bedrijf en tot ontplooiing van talenten. Onderstaand volgt een aantal stellingen. Wij vragen u aan te geven in welke mate u het met elke stelling eens of oneens bent. Denk niet te lang na; de eerste ingeving is meestal de juiste. Vraag : Organisatorische flexibiliteit Hier volgen stellingen over hoe uw bedrijf verschillende zaken organiseert. Door antwoord te geven op onderstaande stellingen, wordt zichtbaar in welke mate uw organisatie beschikt over flexibiliteit om in te spelen op veranderende eisen. (Zoals veranderingen in uw interne en/of externe omgeving.) Mogelijke antwoorden helemaal eens eens eens noch oneens oneens helemaal oneens Vraag nr Vragen 1a Ons bedrijf biedt ruimte aan medewerkers voor samenwerking, onafhankelijk van tijd of plaats 1b Ons bedrijf biedt ruimte aan medewerkers om werktijden in overleg in te vullen 1c Ons bedrijf biedt ruimte om in een deel van de werktijd aan nieuwe ideeën te werken 1d Ons bedrijf benut de talenten van de medewerkers effectief 1e Onze werkprocessen worden in overleg met medewerkers ingericht 1f In ons bedrijf worden werkprocessen regelmatig vernieuwd 1g In ons bedrijf combineren we verschillende methoden om het werkproces te organiseren. (Bijvoorbeeld het tegelijk combineren van flexibel inzetten van personeel met nieuwe toepassingen van ICT.)

2 Sociale innovatie(2) Vraag : Arbeidsrelaties en werkverhoudingen Nu volgen er stellingen over arbeidsrelaties en over flexibilisering van arbeid. Deze zaken zijn van groot belang om te bepalen of uw medewerkers flexibel inzetbaar zijn en of er in het bedrijf mogelijkheden zijn voor flexibilisering van banen en contracten. Het kan van belang zijn dat u als werkgever rekening houdt met wensen van medewerkers. Mogelijke antwoorden helemaal eens eens eens noch oneens oneens helemaal oneens Vraag nr Vragen 1a De ambitie van ons bedrijf wordt samen door management en medewerkers geformuleerd 1b Medewerkers hebben zeggenschap over de besluiten binnen ons bedrijf 1c Medewerkers en management stimuleren elkaar om te komen tot vernieuwing of verbetering 1d Medewerkers en management vertrouwen elkaar 1e Medewerkers hebben vertrouwen in het leiderschap van ons bedrijf 1f Fouten maken mag in ons bedrijf Vraag : Ruimte voor individueel maatwerk In hoeverre is er veel of weinig ruimte in uw situatie voor individueel maatwerk over de volgende onderwerpen? Maatwerk is het kunnen maken van verschillende afspraken met individuele werknemers. Mogelijke antwoorden heel veel ruimte veel ruimte veel noch weinig ruimte weinig ruimte heel weinig/ geen ruimte weet niet Vraag nr 2a 2b 2c 2d Vragen Werktijden van medewerkers Werkprestaties van medewerkers Ontwikkeling/opleiding van medewerkers Flexibele inzet van medewerkers

3 Vraag : Toepassing van flexibilisering In welke mate past uw bedrijf de volgende vormen van flexibilisering toe? zeer sterke mate sterke mate enige mate geringe mate helemaal niet weet niet Vraag nr 3a 3b 3c 3d 3e Vragen Brede inzetbaarheid van personeel Flexibele werktijden Flexibele contracten Zelf roosteren Ruimte voor individuele keuzemogelijkheden

4 Innovatief ondernemingsbeleid Vraag : Innovatief ondernemingsbeleid Nu volgen enkele stellingen over innoveren, de omgeving van uw bedrijf en over innoveren samen met derden. Met innoveren wordt bedoeld: het komen tot verbetering en vernieuwing van processen, diensten of producten. Het gaat dus niet uitsluitend om "uitvindingen" of "ontdekkingen". Het is belangrijk te bedenken dat innoveren steeds meer een kwestie is van samen doen met anderen: binnen uw bedrijf door organisatorische flexibiliteit en goede arbeidsrelaties, en buiten uw bedrijf met derden. helemaal wel wel neutraal niet helemaal niet Vraag nr Vragen 1a In ons bedrijf zijn wij goed in het ontwikkelen van ideeën over producten, processen of markten 1b In ons bedrijf slagen wij erin om dergelijke ideeën om te zetten in concrete resultaten 1c In ons bedrijf wordt regelmatig naar nieuwe markten/klanten gezocht 1d In ons bedrijf worden de bestaande producten/diensten regelmatig verbeterd en/of verfijnd 1e In ons bedrijf zijn wij er goed in om winst te halen uit nieuwe / vernieuwde producten, processen of markten 1f Wij halen onze kennis vaak bij derden 1g Ons bedrijf werkt samen met derden en/of participeert in netwerken 1h Ons bedrijf reageert meteen op ontwikkelingen die op haar 1i Ons bedrijf haalt bewust nieuwe kennis van buiten naar binnen 1j Onze medewerkers ontwikkelen samen kennis met derden 1k Wij realiseren nieuwe producten of diensten in samenwerking met klanten 1l Wij realiseren nieuwe producten of diensten in samenwerking met 1m Ons bedrijf levert aantoonbaar een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken

5 Mogelijke effecten van uw deelname aan Mijn Bedrijf 2.0 In dit deel leggen wij u vragen voor over mogelijke effecten van het meedoen aan Mijn Bedrijf 2.0, zoals de effecten op bedrijfsprestaties. De vorige vragen waren hetzelfde als die van de scan die u eerder invulde. De volgende vragen gaan vooral over datgene wat er in uw bedrijf is veranderd. Mogelijke interventies in uw bedrijf Onderstaande vragen gaan over interventies gericht op bedrijfsdoelen en of de bedrijfsdoelen zijn bereikt. Met interventie wordt elke maatregel bedoeld die uw bedrijf heeft toegepast vanaf het begin van Mijn Bedrijf 2.0. Het kan gaan om uiteenlopende interventies, zoals op het vlak van ondernemerschap, strategie, nieuwe diensten en producten, leiderschap, personele inzet en samenwerking met derden. Meestal is het doel om daarmee uiteindelijk de bedrijfsprestaties te verbeteren, en met een algemenere term, het innovatief vermogen van uw bedrijf. Een interventie kan een vernieuwing zijn, maar ook een verbetering van bestaande praktijken. Vraag : Interventie(s) in het kader van Mijn Bedrijf 2.0? Heeft in uw bedrijf een (of meer) interventie(s) plaatsgevonden in het kader van Mijn Bedrijf 2.0? Ja, één interventie Ja, twee of meer interventies (beantwoordt dan het vervolg van de vragen voor de belangrijkste van deze interventies) nee (ga door naar de vraag over Belang van Sociale Innovatie en Slimmer Werken ) Vraag : Interventies in relatie tot bedrijfsdoelen (Beantwoordt het vervolg van de vragen voor de belangrijkste interventie) Op welk bedrijfsdoel had de interventie (het meest) betrekking? Vragen 1a 1b 1c 1d Mogelijke Antwoorden strategie de inrichting van uw primaire proces de inzet van uw personeel het managen van uw bedrijf

6 Interventies (2) Indien is geantwoord: Strategie Met welke van de volgende onderwerpen heeft de interventie het meest te maken? Kies er maximaal drie Mogelijke antwoorden (maximaal 3): Het ontwikkelen van business plannen (strategie) De marketing van onze producten/diensten De verkoop van onze producten/diensten Het verkrijgen van financiering/investeringsmiddelen De samenwerking met (mogelijke) partners Het verwerven van kennis en technologie Het innovatieproces/innovatief vermogen van ons bedrijf Anders, namelijk.. Indien is geantwoord: Primaire proces Met welke van de volgende onderwerpen heeft de interventie het meest te maken? Kies er maximaal drie Mogelijke antwoorden (maximaal 3): Het vernieuwen/verbeteren van onze producten/diensten Het inrichten van werkprocessen zonder verstoringen De orderstroom Het inrichten van afdelingen/teams Het (flexibel) afstemmen van onze interne capaciteit en werkproces op het werkaanbod vanuit de markt Het optimaler benutten van machines e.d./bestaande technologie (bezettingsgraad) Het vernieuwen/verbeteren van ICT systemen/software Het verhogen van de arbeidsproductiviteit Anders, namelijk..

7 Indien is geantwoord: Personeel Met welke van de volgende onderwerpen heeft de interventie het meest te maken? Kies er maximaal drie Mogelijke antwoorden (maximaal 3): Het optimaal inzetten van medewerkers Het opleiden en ontwikkelen van personeel Het werven van goed personeel Het verhogen van de vitaliteit van het personeel Het rekening houden met privéomstandigheden van medewerkers Het (zorgvuldig) afvloeien van personeel Anders, namelijk.. Indien is geantwoord: Management Met welke van de volgende onderwerpen heeft de interventie het meest te maken? Kies er maximaal drie Mogelijke antwoorden (maximaal 3): Leidinggeven in ons bedrijf Zelfsturing (zoals eigen initiatief) in ons bedrijf De samenwerking in ons bedrijf De samenwerking van medewerkers met partners buiten ons bedrijf Feedback geven naar medewerkers over resultaten Aan medewerkers aangeven waar het bedrijf naar toe wil Mijn eigen rol(len) in het bedrijf Anders, namelijk..

8 Interventies (3) De volgende vragen gaan over het effect van de interventie op de bedrijfsdoelen en op de bedrijfsprestaties van uw bedrijf. Vraag : Interventie en bedrijfsdoelen Kunt u aangeven of het bereiken van de bedrijfsdoelen op de onderstaande punten sinds én door de interventie (sterk) zijn toegenomen, gelijk gebleven, of juist (sterk) afgenomen? Sinds en door de interventie Sterk toegenomen Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Sterk afgenomen Vragen 1a 1b 1c 1d Antwoorden Is de flexibiliteit om strategisch in te spelen op veranderende omgevingseisen Is het vermogen om processen en werkwijzen te verbeteren en / of te vernieuwen Is de flexibiliteit bij personele inzet Is de kwaliteit van het managen Vraag : Interventie en bedrijfsprestaties Nu kijken we naar verschillende aspecten van bedrijfsprestaties. Kunt u aangeven of de bedrijfsprestaties sinds én door de interventie (sterk) zijn toegenomen, gelijk gebleven, of juist (sterk) afgenomen? Sinds en door de interventie Sterk toegenomen Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Sterk afgenomen Vragen 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h Antwoorden Is de innovatie van producten of diensten Zijn de bedrijfskosten Zijn de personeelskosten Is de doorlooptijd... Is de levertijd Is de service aan onze klanten Is de arbeidsproductiviteit in ons bedrijf Is de kwaliteit van de producten/diensten van ons bedrijf

9 1i 1j 1k Is de tevredenheid van de klanten van ons bedrijf Is de omzet van ons bedrijf Is de winst van ons bedrijf Vraag : Tevredenheid interventie Over het geheel genomen, is uw oordeel over de gevolgen van de interventie Positief? Negatief? Positief noch negatief? Vraag : Overige interventie(s) in het kader van Mijn Bedrijf 2.0? Het is mogelijk dat in uw bedrijf meer interventies hebben plaatsgevonden, dan die wij zojuist hebben besproken. Heeft in uw bedrijf nog een (of meer) interventie(s) plaatsgevonden in het kader van Mijn Bedrijf 2.0? Ja nee (ga door naar de vraag over Arbeidsproductiviteit )

10 Vraag : Overige interventies in relatie tot bedrijfsdoelen Op welk bedrijfsdoel had(den) de overige interventie(s) voornamelijk betrekking? Meer antwoorden mogelijk Het ontwikkelen van business plannen (strategie) De marketing van onze producten/diensten De verkoop van onze producten/diensten Het verkrijgen van financiering/investeringsmiddelen De samenwerking met (mogelijke) partners Het verwerven van kennis en technologie Het innovatieproces/innovatief vermogen van ons bedrijf Het vernieuwen/verbeteren van onze producten/diensten Het inrichten van werkprocessen zonder verstoringen De orderstroom Het inrichten van afdelingen/teams Het (flexibel) afstemmen van onze interne capaciteit en werkproces op het werkaanbod vanuit de markt Het optimaler benutten van machines e.d./bestaande technologie (bezettingsgraad) Het vernieuwen/verbeteren van ICT systemen/software Het verhogen van de arbeidsproductiviteit Het optimaal inzetten van medewerkers Het opleiden en ontwikkelen van personeel Het werven van goed personeel Het verhogen van de vitaliteit van het personeel Het rekening houden met privéomstandigheden van medewerkers Het (zorgvuldig) afvloeien van personeel Leidinggeven in ons bedrijf Zelfsturing (zoals eigen initiatief) in ons bedrijf De samenwerking in ons bedrijf De samenwerking van medewerkers met partners buiten ons bedrijf Feedback geven naar medewerkers over resultaten Aan medewerkers aangeven waar het bedrijf naar toe wil Mijn eigen rol(len) in het bedrijf

11 Overige vragen Ten slotte eerst enkele vragen over arbeidsproductiviteit, de financiële crisis en het belang van sociale innovatie en slimmer werken. En daarna vragen over uw mening over de ondersteuning door Mijn Bedrijf 2.0. Vraag : Arbeidsproductiviteit Hoe zou u de arbeidsproductiviteit van uw bedrijf inschatten ten opzichte van de arbeidsproductiviteit van uw concurrenten in de markt/andere organisaties die een vergelijkbare dienst verlenen? Ruim boven het gemiddelde Boven het gemiddelde Gemiddeld Onder het gemiddelde Ruim onder het gemiddelde Vraag : Gevolgen van de financiële crisis De financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende economische situatie kunnen van invloed zijn op de resultaten van de interventie. Door de economische situatie was het effect op de gewenste resultaten van de interventie(s) Sterk negatief Zwak negatief Geen effect Zwak positief Sterk positief Vraag : Belang van sociale innovatie en slimmer werken Het project MijnBedrijf2.0 heeft als doel het helpen vergroten van de innovatieve kracht van bedrijven, ook wel innovatief vermogen. De gedachte hierachter is dat interventies op het vlak van Sociale Innovatie en Slimmer Werken het innovatief vermogen versterken. In welke mate bent u het eens of oneens met de stelling dat een interventie op het vlak van sociale innovatie en / of slimmer werken het innovatief vermogen van uw bedrijf versterkt? In zeer sterke mate In sterke mate In enige mate In geringe mate Helemaal niet weet niet

12 Ondersteuning van Mijn Bedrijf 2.0 De volgende vragen gaan over uw mening over de ondersteuning door Mijn Bedrijf 2.0. Vraag : Rapportcijfer voor de ondersteuning Wilt u met rapportcijfers van 1 tot 10 aangeven hoe u de ondersteuning heeft ervaren die u ontving op de volgende aspecten van het project Mijn Bedrijf 2.0? (Daarbij is 1= zeer slecht, tot 10=uitmuntend; of niet van toepassing als de ondersteuning niet aan de orde was) Vragen Antwoorden 1a De ondersteuning door een adviseur bij de aanmelding en de scan Mijn Bedrijf 2.0 1b De kwaliteit van het adviesrapport van de adviseur 1c De ondersteuning door een adviseur bij de voucheraanvraag 1d De ondersteuning door een adviseur tijdens het vouchertraject (d.w.z. met een voucher) 1e De ondersteuning door een adviseur tijdens de interventie (d.w.z. zonder een voucher) 1f De Slimmer Werken cafés 1g De samenwerking in het Samenwerkingsverband 1h De workshops 1i De masterclasses 1j De jaarconferentie Mijn Bedrijf 2.0 van 23 september k De ondersteuning door informatie op de website MijnBedrijf2.0 1l De telefonische ondersteuning van de organisatie achter MijnBedrijf2.0 1m Wat is het algemene rapportcijfer dat u geeft aan MijnBedrijf2.0? Rapportcijfer Niet van toepassing

13 Slotvraag Vraag : Best practices Tot slot, het project MijnBedrijf2.0 heeft ook als doel best practices te beschrijven, en toegankelijk te maken voor andere bedrijven. Mogen wij u eventueel bij het beschrijven zo n best practice telefonisch benaderen voor aanvullende vragen? Nee (naar einde vragenlijst) Ja Zo ja, wat is uw telefoonnummer en naam? (nota bene met deze gegevens gaan wij uiteraard vertrouwelijk om) - De heer of mevrouw - Voorletters:.. - Achternaam:.. - Telefoonnummer:. Einde Vragenlijst Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Het geheim van de Groene Lijn

Het geheim van de Groene Lijn Het geheim van de Groene Lijn Noodzakelijke acties om succesvol veranderingen te implementeren Als directeur of manager staat u elke dag voor de uitdaging om de operatie soepel te laten verlopen en bent

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Whitepaper Investeren in Talent. Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties

Whitepaper Investeren in Talent. Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties Whitepaper Investeren in Talent Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties Talent is the multiplier. The more energy and attention you invest in it, the greater the yield. The time you spend with

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

Pensioenfonds. Training IVP. instituut voor pensioeneducatie

Pensioenfonds. Training IVP. instituut voor pensioeneducatie Studiegids Studiegids Pensioenfonds Competentiemanagement Training IVP instituut voor pensioeneducatie www.instituutpensioeneducatie.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 Effectieve Teams 3 Effectief Onderhandelen

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie