Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04."

Transcriptie

1 Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht van de directeur van Stichting SURF de voortgang van het onderwijsvernieuwingsproject 'Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs' (KRUL). In dat kader heeft de Commissie Projectbewaking een Mid Term Review uitgevoerd. Onze bevindingen en conclusies zijn verwerkt in voorliggend advies. De Commissie Projectbewaking adviseert de instellingen toestemming te geven het project te continueren. In dit advies komen achtereenvolgens aanbod: Inleiding Mid Term Review: doel en resultaat Reviewcommissie: samenstelling en werkwijze Karakteristieken van het project Resultaten tot dusverre Bevindingen van de Reviewcommissie Conclusies en advies. Inleiding De directeur van Stichting SURF heeft de Commissie Projectbewaking verzocht de voortgang van het onderwijsvernieuwingsproject KRUL te bewaken. De Commissie Projectbewaking heeft deze opdracht geaccepteerd en voert de projectbewaking uit volgens de gebruikelijke procedures. Dit betekent dat de Commissie Projectbewaking: op basis van kwartaalrapportages de voortgang van het project toetst, drie keer een inhoudelijke beoordeling van het project uitvoert, te weten: o enkele maanden na de start van het project (Intake Review, is al uitgevoerd) o ongeveer halverwege de projectperiode (Mid Term Review; dit document) o na afloop van het project (End Review). Mid Term Review: doel en resultaat Het doel van een Mid Term Review is: te beoordelen hoe de voortgang van het project zich verhoudt tot hetgeen is opgenomen in het controlling document, de betrokkenen (projectleider, opdrachtgever) een spiegel voor te houden over het project de directeur van SURF o te informeren over de bevindingen van de Review o te adviseren of redelijkerwijze verwacht mag worden dat de doelstellingen en beoogde projectresultaten binnen planning en begroting gerealiseerd zullen worden. Een Mid Term Review resulteert in een schriftelijk advies van de Commissie Projectbewaking aan de directeur van Stichting SURF. Laatstgenoemde beslist op basis van dit advies of de projectuitvoerder toestemming krijgt om het project wat Stichting SURF betreft te continueren. Hieraan kunnen bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Mid Term Review project KRUL 1

2 Reviewcommissie: samenstelling en werkwijze De Commissie Projectbewaking heeft voor de uitvoering en voorbereiding van de Mid Term Review van het onderwijsvernieuwingsproject KRUL een Reviewcommissie ingesteld. Deze bestond uit de volgende personen: de heer Sanders mevrouw Zwarthoed. De Reviewcommissie heeft in het kader van de Mid Term Review de volgende documenten beoordeeld resp. in haar beoordeling meegenomen: Kenmerk omschrijving controlling document rapportage 1Q03 -- vergadervel Intake Review d.d verslag Intake Review d.d brief inzake aanpassingen fase 2 (incl. advies WTR) rapportage 2Q goedkeuringsbrief rapportage 2Q rapportage 3Q goedkeuringsbrief rapportage 3Q zelfevaluatie Mid Term Review rapportage 4Q03. De Reviewcommissie heeft op donderdag 26 februari 2004 in het LUMC te Leiden twee gesprekken gevoerd met betrokkenen. Tijdens het gesprek met het projectteam is tevens een demonstratie verzorgd. Bij de gesprekken waren de volgende personen aanwezig. - Gesprek met het projectteam: mevrouw Beekhuizen, de heer Bloemendaal (projectleider), mevrouw Donnison, mevrouw Eggermont, de heer Quaak en de heer De Vries Robbé. - Gesprek met vertegenwoordiger namens het College van Bestuur van de penvoerende instelling: de directeur Onderwijs en Studentenzaken (de heer Hendrix). De Reviewcommissie heeft haar bevindingen, conclusies en advies opgenomen in een memo memo. Een concept van dit memo is voorgelegd aan de projectleider. De Reviewcommissie heeft de opmerkingen van de projectleider in de definitieve versie van het memo verwerkt. De Reviewcommissie heeft het memo voorgelegd aan de Commissie Projectbewaking. Het memo is besproken in de vergadering van de Commissie Projectbewaking van 24 maart De projectleider was daarbij aanwezig. De Commissie Projectbewaking heeft de conclusies en het advies van de Reviewcommissie overgenomen en verwerkt in dit memo. Karakteristieken van het project Het project KRUL wordt uitgevoerd door LUMC (penvoerder), AMC, UMCN en UMCU. De uitvoering vindt plaats in de periode t/m De projectbegroting bedraagt Stichting SURF heeft maximaal subsidie voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Doel van het project is de ontwikkeling van een nieuwe onderwijswerkvorm voor het aanleren van systematisch medisch probleem oplossen (klinisch redeneren). Deze werkvorm past bij het toenemende aandeel van gestructureerde zelfstudie in het vernieuwde curriculum voor de opleiding Geneeskunde (zie ook het 'Raamplan 2001'). Klinisch redeneren is een basisvaardigheid die elke arts moet beheersen. Daarom wordt hieraan in elk curriculum geneeskunde aandacht besteed, al heeft elke instelling daarbij wel een eigen Mid Term Review project KRUL 2

3 aanpak. Het materiaal dat in dit project ontwikkeld wordt, kan dus aan alle instellingen in Nederland gebruikt gaan worden; het is zowel geschikt voor de integratie in blok- en lijnonderwijs, als voor gebruik bij zelfstudie. Tijdens het project wordt bestaande simulatieprogrammatuur (DPS) zodanig uitgebreid en aangepast dat een vorm van klinisch redeneren kan worden geïmplementeerd. In totaal zullen 75 casussen gebouwd worden. Leiden, Amsterdam en Nijmegen ontwikkelen hiervoor elk 25 casussen. Utrecht zal de casussen niet zelf ontwikkelen, maar wel (in beperkte mate) inzetten in het onderwijs. Het eindresultaat van het project bestaat uit het inzetten van de gemaakte 75 patiëntsimulatiecasussen in de curricula geneeskunde van de deelnemende universitaire medische centra. De casussen worden aangeboden via een centrale server die via internet te bereiken is zodat studenten op elke locatie en op elk tijdstip met de casussen kunnen werken. In het project worden tevens een helpdesk opgezet voor de samenwerkende instellingen waar binnen het KRULproject casussen worden ontwikkeld. Men verwacht als gevolg van deze onderwijsvernieuwing mede de volgende resultaten te bereiken: de kwaliteit van het onderwijs wordt constanter de toegankelijkheid van het onderwijs wordt verbeterd studenten participeren in gelijke mate in het onderwijs het maakt automatische analyse van kwalitatieve en kwantitatieve participatie van studenten in een werkgroep mogelijk de druk op docenten vermindert 'schaarse' klinische docenten worden efficiënter ingezet. Om deze doelstelling en resultaten te realiseren bestaat het project uit de volgende onderdelen: Fase 1: Aanpassing DPS. Doel: ontwerpen en implementeren van een nieuwe functionaliteit ( klinisch redeneren ) in de Dynamische Patiënten Simulator (DPS). Resultaat: aangepaste DPS-software beschikbaar voor alle Nederlandstalige onderwijsinstellingen. Fase 2: Opzetten Windows Based Terminal (WBT) server. Doel: eenvoudige disseminatie van DPS casussen via Internet naar universiteiten en hogescholen. Resultaat: WBT server geschikt voor inzet van DPS casussen. Fase 3: Inwerken ICTers in DPS. Doel: opdoen van kennis en ervaring met DPS. Resultaat: de ICTers betrokken bij de productie van casussen kunnen zelfstandig casussen in DPS bouwen. Fase 4: Helpdesk DPS. Doel: ondersteuning van de betrokken ICT-ers (casusontwikkelaars); voorkomen en oplossen van software-technische problemen. Fase 5: Inventarisatie onderwerpen. Doel: selectie van onderwerpen en van docenten die bij de productie van DPS-casussen betrokken worden. Resultaat: lijst van casusonderwerpen (diagnostische problemen). Fase 6: Productie casussen. Doel: productie van 25 casussen vanuit de instellingen LUMC, AMC en UMCN. In eerste instantie in papieren vorm, en in tweede instantie in digitale vorm. Deze digitale vorm wordt vervolgens beoordeeld door de UMCU. Fase 7: Kwaliteitscontrole casussen. Doel: van elke casus een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit uit te voeren. Fase 8: Evaluatie onderwijs. Doel: vaststellen van de onderwijskundige effecten van implementatie van de casussen in het onderwijs aan studenten. Resultaten; onderzoeksrapporten en publicaties. De kennisdisseminatie wordt verzorgd via o.a. de projectwebsite, website van NVMO (Nederlandse Vereniging Medisch Onderwijs), aangepaste DPScursus, gemaakte casussen en publicaties. Mid Term Review project KRUL 3

4 Resultaten tot dusverre Het is de deelnemende instellingen gelukt tijdig de nieuwe projectmedewerkers te werven, waardoor het project op volle kracht van start kon gaan. De kick-off meeting vond plaats op 16 januari Het project is vervolgens goed op gang gekomen. Momenteel loopt het op bepaalde fases iets voor, en op andere fases iets achter. Hierna is de status per werkpakket aangegeven. Fase 1: Aanpassing DPS. De beoogde aanpassing van DPS is gerealiseerd maar detailaanpassingen vinden nog steeds plaats. Het ontwikkelen van de onderwijskundig gezien optimale interface is een continu proces dat in de praktijk parallel loopt aan de ontwikkelingen van de casuïstiek. Fase 2: Opzetten WBT server. Dit onderdeel is na goedkeuring van SURF anders uitgevoerd dan gepland. Oorspronkelijk zouden de applicaties ter beschikking gesteld worden op een WBT server uitgaande van Citrix metaframe. Besloten is echter uit te gaan van de Windows 2003 Advanced Server. Deze server is eind februari 2004 beschikbaar gekomen. Deze wijziging van fase 2 heeft niet of nauwelijks tot vertraging geleid. Fase 3: Inwerken ICTers in DPS. Afgerond. Het blijkt in de praktijk dat ontwikkelaars de behoefte hebben om met elkaar over praktische zaken van gedachten te wisselen. Hiervoor worden zgn. terugkomdagen georganiseerd. Fase 4: Helpdesk DPS. Deze functioneert zoals gewenst. De helpdesk is overigens bedoeld voor auteurs, niet voor studenten. In de praktijk leidt dit ook niet tot problemen. Fase 5: Inventarisatie onderwerpen. Ook de casusonderwerpen te realiseren in 2004 zijn vrijwel geheel bekend. Fase 6: Productie casussen. Verloopt volgens planning. In de laatste drie maanden van 2003 is de productie van casusscripts en de implementatie van de casussen in DPS goed op gang gekomen. De eerste casussen en de huidige versie van de klinisch redeneermodule zijn in Nijmegen ingezet voor testdoeleinden met studenten. Dit is goed verlopen. Fase 7: Kwaliteitscontrole casussen. De eerste 6 casussen zijn volgens planning beoordeeld en afgerond. De verdere beoordeling van casussen heeft echter wat vertraging opgelopen maar de achterstand wordt naar verwachting in maart 2004 ingelopen. Fase 8: Evaluatie onderwijs. In Nijmegen is in 4Q03 een beperkte proef gedaan. Studenten hebben hun ervaringen met het werken met enkele casussen gerapporteerd. Het aanbieden van casussen aan studenten via DPS zal met name in 2004 plaats gaan vinden. Bevindingen van de Reviewcommissie De Reviewcommissie heeft twee gesprekken gevoerd, met eerdergenoemde personen. De gesprekken verliepen in een open en prettige sfeer. De uitgebreide demonstratie was zeer informatief en het getoonde product zag er fraai uit. De Reviewcommissie heeft op basis van de gesprekken en de projectpresentatie een goed beeld gekregen van het project. De vragen van de Reviewcommissie zijn naar tevredenheid beantwoord. Hieronder zijn de bevindingen van de Reviewcommissie puntsgewijs weergegeven. 1. De projectdocumentatie is tijdig ingeleverd en voldoet aan de eisen van SURF. De rapportages zijn helder, zakelijk van opzet en evaluatief van karakter. De projectleider constateert dat het opstellen van de rapportages relatief veel tijd vergt. Men verdeelt daarom de werklast door rapportages beurtelings door de leden van het projectteam op te laten stellen. Dit bevordert volgens de projectleider tevens de betrokkenheid van de projectgroepleden bij het project. Dit is wellicht een werkbare tip voor andere projectleiders. 2. Het projectteam is enthousiast en werkt goed samen. Het zijn ervaren projectmanagers, die elkaar al langere tijd kennen en ook in eerdere projecten hebben samengewerkt (o.a. het SURF-onderwijsvernieuwingsproject 'Interfacultaire Communicatie Training'). Deze vorm van samenwerken is een belangrijke succesfactor. Mid Term Review project KRUL 4

5 3. Een andere succesfactor is het heldere doel dat men bij de start goed voor ogen had. In het project worden namelijk twee ontwikkelingen samengebracht, die al langer bestonden, en waarover voorafgaand aan het project al veel is nagedacht. Het betreft enerzijds de ideeën achter het klinisch redeneren (vanuit met name Nijmegen), in combinatie met de techniek van de Dynamische Patiënt Simulator DPS (vanuit Leiden). Beide komen in dit project samen en worden nu (succesvol) verder ontwikkeld tot een nieuw integraal product. 4. De kans van slagen voor goede inbedding in het onderwijs van de ontwikkelde casussen lijkt uitstekend. De casussen worden eind 2004 in Nijmegen en Leiden in ieder geval in plaats van de papieren casussen ingezet. Er zijn volgens het projectteam geen belemmeringen (ook financieel niet) om de producten te gaan gebruiken. Het projectteam tracht actief de inzet van casussen binnen de opleidingen zoveel mogelijk te verbreden. Men betrekt bijvoorbeeld de docenten zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van de casussen, om zodoende de acceptatiegraad zo groot mogelijk te maken. Tegelijkertijd is de werklast voor de docenten bij de ontwikkeling van casussen minimaal, omdat het inbrengen van het casusmateriaal in DPS door de ICT-ers gebeurt. Volgens het projectteam zijn de docenten over het algemeen positief gestemd over het gebruik van de casussen. 5. Gedurende 2004 zullen naar verwachting ca studenten de casussen gaan doorlopen. Het betreft de studenten van de partners in Leiden, Amsterdam en Nijmegen. In Utrecht is de vertrouwdheid met COO-materiaal minder en is het gebruik van de digitale casussen nog niet ingebouwd in het curriculum. Wel vindt daar nu discussie plaats over de inzet van casuïstiek. 6. De ontwikkelde casussen zouden ook goed gebruikt kunnen worden door andere medische instellingen. Het leren klinisch redeneren is immers een basiscompetentie die elke arts zich eigen moet maken. De programmatuur en casussen zijn ook zodanig opgezet dat ze bij elke instelling te gebruiken zijn. Ook aan goede toegankelijkheid wordt gewerkt. Alle 75 casussen zullen toegankelijk gemaakt worden via het LRS.NET van Leiden (LRS = Les Registratie Systeem). Het LRS.NET maakt registratie van het casusgebruik mogelijk (het LRS.NET registreert begintijd, eindtijd, score, kosten en commentaar). Binnen het LRS.NET wordt een aparte KRUL-groep gemaakt. Hierbij zullen echter wel enkele toegangsrestricties gelden. De gebruiker moet een zgn. 'KRULler' zijn om erbij te kunnen (student of docent zijn in Leiden, Nijmegen, Amsterdam of Utrecht). Men heeft nog niet veel reclame gemaakt voor het LRS.NET, maar krijgt er desondanks al veel reacties op. De casussen van Leiden zullen in ieder geval ook via internet openbaar toegankelijk gemaakt worden. Dit geeft trouwens direct een goede marketing van het product (uitgaande van goede kwaliteit van de casussen). 7. Over het algemeen tonen andere instellingen (ook het HBO) veel interesse voor het ontwikkelde product. De ontwikkelde casussen zijn echter opleidingsspecifiek, dus niet direct buiten een medisch curriculum te gebruiken. In bijv. het HBO zou men deze zelf moeten ontwikkelen. Het projectteam suggereert binnen de vakgroepen Verpleegwetenschappen van universitaire medische faculteiten aan casusontwikkeling te gaan doen, en van daar uit het HBO bijvoorbeeld bij de ontwikkeling te betrekken. Zo zou de kans van slagen van het beschikbaar komen van deze simulaties in het HBO vergroten. De DPS is er zonder meer geschikt voor. 8. Gedurende het eerste projectjaar werd men wat betreft de techniek geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Hierop heeft het projectteam goed ingespeeld. De beoogde technische voorzieningen zijn weliswaar later dan gepland beschikbaar gekomen, maar dit heeft weinig tot geen gevolgen gehad voor de andere onderdelen van het project. De gekozen oplossing (2x 1 SQL-databaseserver (productie+backup) + 3 webservers (productie DPS) + 1x test/acceptatie/ontwikkelserver, dit alles samen in een blade server ) lijkt een goede technische basis te bieden voor de beschikbaarstelling van de ontwikkelde casussen aan een breder publiek. Mid Term Review project KRUL 5

6 9. Een punt van aandacht voor de toekomst is wel het onderhoud van de casussen en het maken van nieuwe casussen. Behalve Leiden heeft ook Nijmegen aangegeven dat er geen middelsn beschikbaar zijn voor de productie van nieuwe casussen of de onderhoud van eerder gemaakte casussen. Deze middelen zouden moeten komen uit de reguliere blokbegroting. 10. Het klinisch redeneren zelf is nog voor een groot deel een 'black box'. Wat denkt een student, welke stappen doorloopt zij/hij, en hoe verschillen die van een ervaren arts? En hoe bepaal je dan of een student er goed (genoeg) in is geworden? Ook is van belang nader vast te stellen wat de moeilijkheidsgraad van een casus bepaalt. Dit project zal in ieder geval voldoende informatie bieden om dit verder te gaan onderzoeken. In databases worden immers de keuzes van studenten bij het doorlopen van een casus vastgelegd en vervolgens kan nagegaan worden of en zo ja welke structuur daarin is terug te vinden. Als een voldoende breed scala van casussen beschikbaar is, biedt dit de mogelijkheid tot onderzoek van en inzicht verkrijgen in het klinisch redeneren. 11. Het kostenoverzicht geeft geen aanleiding tot nadere opmerkingen. Halverwege de projectperiode is ongeveer de helft van de middelen ingezet. Voor de nog resterende projectperiode lijkt voldoende budget beschikbaar te zijn. Geen van de onderdelen vertoont een tekort. Het project verloopt redelijk volgens schema. 12. Middels de website, de DPScursus en de helpdesk wordt aan kennisverspreiding gedaan. Daarnaast neemt men deel aan nationale en internationale congressen. Dit lijkt voldoende te zijn. 13. Uit het gesprek met de directeur Onderwijs en Studentenzaken bleek, dat hij positief gestemd is over het project en het projectteam. Het is volgens hem een schoolvoorbeeld van een project waarbij de opbrengst van het project goed aansluit op de vraag vanuit het onderwijs. Voor COO-materialen is dat z.i. niet altijd het geval (geweest). Conclusies en advies De Commissie Projectbewaking deelt het optimisme van de Reviewcommissie en het projectteam. Hier is sprake van een goed doordacht en goed opgezet project, dat gerund wordt door een ervaren projectteam. In alle redelijkheid mag verwacht worden dat het projectteam de beoogde doelstellingen en resultaten binnen planning en budget zal behalen. De Commissie Projectbewaking heeft daarom de Mid Term Review met positief gevolg afgesloten. Wij adviseren daarom de directeur van Stichting SURF de instellingen toestemming te geven het project te continueren. Mid Term Review project KRUL 6

Mid Term Review 26 februari 2004

Mid Term Review 26 februari 2004 Mid Term Review 26 februari 2004 Doelstelling Het Mid Term Review (MTR) heeft tot doel de stand van zaken van het KRUL-project tot nu toe te evalueren. Naar aanleiding van het MTR geeft de commissie projectbewaking

Nadere informatie

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Vragen over Commissie Projectbewaking SURF Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Rapportages Commissie Projectbewaking SURF Wijzigingen van het

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Eindrapportage Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Notulen KRUL overleg 11 april 2003 te Leiden. Notulen vergadering 05-03-2003 te Utrecht

Notulen KRUL overleg 11 april 2003 te Leiden. Notulen vergadering 05-03-2003 te Utrecht Notulen KRUL overleg 11 april 2003 te Leiden Opening Aanwezig: Peter Bloemendaal (PB) (voorzitter), Ernst Schoonderwaldt (EMS) (notulen), Esther Beekhuizen (EB), Pieter de Vries Robbé (PVR), Roel Sijstermans

Nadere informatie

Kickoff KRUL 16 januari 2003

Kickoff KRUL 16 januari 2003 Kickoff meeting KRUL 16 januari 2003 Pagina 1 Kickoff KRUL 16 januari 2003 Opening Peter Bloemendaal opent de vergadering en geeft alle aanwezigen de gelegenheid zichzelf voor te stellen. Voorstelronde

Nadere informatie

Notulen KRUL (Amsterdam) 18 juni 2003

Notulen KRUL (Amsterdam) 18 juni 2003 Agenda 1. Opening 2. Klinisch redeneren binnen AMC-UvA (Grundmeijer) 3. Interface DPS (n.a.v. document Martien) 4. Stand van zaken DPS 5. Server 6. Rondvraag 1. Opening Aanwezig: Josette Donnison (voorzitter)

Nadere informatie

Notulen KRUL overleg 26 mei 2004 Oortjeshekken, Nijmegen

Notulen KRUL overleg 26 mei 2004 Oortjeshekken, Nijmegen Notulen KRUL overleg 26 mei 2004 Oortjeshekken, Nijmegen Rondom deze KRUL-bijeenkomst was door Pieter de Vries-Robbé en Marinus Popeijus in Nijmegen een 2-daags uitje georganiseerd. Naast bezoeken aan

Nadere informatie

Notulen KRUL overleg 26 september 2003 Utrecht

Notulen KRUL overleg 26 september 2003 Utrecht Notulen KRUL overleg 26 september 2003 Utrecht KRUL-overleg 26 september 2003- Utrecht Actiepunten n.a.v. KRUL overleg 26 september 2003 20030926_1.PVR.PB: Nader uitwerken KRUL interface (m.n. hypothesen/test

Nadere informatie

Notulen ICT 16 oktober 2002

Notulen ICT 16 oktober 2002 Notulen ICT 16 oktober 2002 Aanwezig E.M. Schoonderwaldt, S. Eggermont, R. Sijsterman, D. Borensztajn J. Donnison, P.M. Bloemendaal (notulen) Agenda 1. ICT inzet in het onderwijs 2. Fase E 3. Eindrapportage

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project

Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project Doelstelling Het doel van fase 2 van het project Interfacultaire communicatie training via een virtuele

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

PASTEL Notulen Projectgroep 1 november 2007

PASTEL Notulen Projectgroep 1 november 2007 PASTEL Notulen Projectgroep 1 november 2007 Aanwezig P.M. Bloemendaal (PMB), A.J.M. de Man (AM), E. Noorbergen (EN), T.O. Moelker (TM), S.T.M. Peek (SP), S. Eggermont (SE), J. Goris (JG) en P. de Vries

Nadere informatie

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013.

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Subsidievoorwaarden Stichting SURF ten behoeve van

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden.

4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden. Memo Aan Commissie Projectbewaking Van Reviewcommissie Datum 6-7-2012 Kenmerk XX.XXX.XXX Betreft Intake Review project 'Non satis scire' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht van

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden

Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden Agenda 1. Opening/Mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Fase 2 Inventarisatie COO a. Lessen invoeren in LRS.Net 4. Fase 4 Technische realisatie a. Classificatie lessen

Nadere informatie

Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht

Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht Aanwezig M. Alers (MA), P. Bloemendaal (PB) (voorzitter), F. Diepmaat (FD), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ) (notulen),

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

PASTEL Notulen Groningen 13 december 2007

PASTEL Notulen Groningen 13 december 2007 PASTEL Notulen Groningen 13 december 2007 Locatie: Groningen, gebouw "de Brug", zaal 10.034 Aanwezig P.M. Bloemendaal (PMB), E. J. Noorbergen (EN), T.O. Moelker (TM), S. Eggermont (SE), J. Goris (JG) en

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Jij en 3 vrienden besluiten om jouw woonkamer te verven. Om dit project te voltooien

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek ACTA Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek,

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht

Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht Notulen SCALE vergadering 22 september 2005, UMC Utrecht Aanwezig M. Alers (MA) (voorzitter), P. Bloemendaal (PB), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ) (notulen) Afwezig F. Diepmaat

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Welkom bij Chronotech.. leverancier voor. het onderwijs

Welkom bij Chronotech.. leverancier voor. het onderwijs Welkom bij Chronotech.. leverancier voor het onderwijs Een gebruiksvriendelijker Aanmeldingenbeheer CS.. kan dat? Jan van Doornmalen Pim Kamstra Onderwerpen: Kennismaking Onze bevindingen in de markt Hoe

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam

Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam Agenda 1. Opening 2. Vaststellen definitieve agenda 3. Notulen overleg dd. 26-10-2005 in Leiden + actiepunten 4. Fase 2: Inventarisatie en classificatie COO

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met verandering en aanpassen Reflecteren Werkgroep Onderwijs, September 2011 Toelichting beschrijving

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Voorwaarden gestructureerde feedback 2010

Voorwaarden gestructureerde feedback 2010 Voorwaarden gestructureerde feedback 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Voorwaarden en puntenaantal... 3 2.1 Intervisie... 3 2.2 Collegiale toetsing... 3 3. Toelichting... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: Participerende instellingen: LUMC, Universiteit Leiden AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Wasven Boerderijnummer: 2109

Wasven Boerderijnummer: 2109 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Wasven Boerderijnummer: 2109 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : Kredietaanvraag project Voldoen en implementeren veiligheidsnormen bestaande rwzi Garmerwolde KORTE SAMENVATTING:

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) bij het Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire Plaats : Kralendijk, Bonaire Datum onderbezoek : 11 november 2015 Rapport

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Het juiste moment, de juiste mensen,

Het juiste moment, de juiste mensen, planning.nl Het juiste moment, de juiste mensen, de juiste plek Plannen is aan alles denken. Of het nu gaat om een onderwijsrooster, een bouwplanning, een planning voor uw bedrijfsprocessen of een planning

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek Handleiding Bachelor eindwerk Versie : juli 2007 Inhoudsopgave Inleiding Opzet van het eindwerk Voorstudie Conceptvorming/modelvorming/analyse Organisatie van het eindwerk Toelating Aanmelding Aangeboden

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova

Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova Gaan we verbouwen? De vertrouwde begeleiding van PrachtNova Een verbouwing is een mooie stap naar een woning die beter past bij persoonlijke wensen en eisen. Maar de verbouwing kan ook een bron zijn van

Nadere informatie