4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden."

Transcriptie

1 Memo Aan Commissie Projectbewaking Van Reviewcommissie Datum Kenmerk XX.XXX.XXX Betreft Intake Review project 'Non satis scire' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht van de directeur van Stichting SURF de voortgang van het project 'Non satis scire'. In dat kader voert de Commissie Projectbewaking een zgn. Intake Review uit. De heer Roel Rexwinkel en mevrouw Annemieke ter Borg (Reviewcommissie) hebben namens de Commissie Projectbewaking de Intake Review voorbereid. De Reviewcommissie heeft haar bevindingen, conclusies en advies verwerkt in voorliggend memo. In dit memo komen achtereenvolgens aan bod: inleiding Intake Review: doel en resultaat Intake Review: werkwijze karakteristieken van het project resultaten tot dusverre bevindingen conclusies en advies. Inleiding De directeur van Stichting SURF heeft de Commissie Projectbewaking verzocht de voortgang van het project 'Non satis scire' te bewaken De Commissie Projectbewaking heeft deze opdracht geaccepteerd en voert de projectbewaking uit volgens de werkwijze die voor de Tender Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2010 is vastgesteld. Dit betekent dat de Commissie Projectbewaking: op basis van kwartaalrapportages de voortgang van het project toetst; drie keer een inhoudelijke beoordeling van het project uitvoert, te weten: o enkele maanden na de start van het project (Intake Review; dit document) o ongeveer halverwege de projectperiode (Mid Term Review) o na afloop van het project (End Review). Intake Review: doel en resultaat Een Intake Review heeft de volgende doelen: 1. beoordelen of de Commissie Projectbewaking op basis van de voorliggende stukken (controlling document, eerste rapportage) haar opdracht goed kan uitvoeren; 2. beoordelen of het project goed uit de startblokken is gekomen; 3. met de projectleider de beheers-, succes- en faalfactoren, en het risicomanagement bespreken; 4. beoordelen of de voortgangsrapportage voldoet aan de eisen die Stichting SURF daaraan stelt en derhalve goedgekeurd kan worden. Een Intake Review resulteert in een schriftelijk advies van de Commissie Projectbewaking aan de directeur van Stichting SURF. Intake Review: werkwijze De Commissie Projectbewaking bepaalt voor elk project welke leden van de Commissie eerst verantwoordelijken en dus de Reviewers zijn. Voor het project 'Non satis scire' zijn dat mevrouw Annemieke ter Borg de heer Roel Rexwinkel Intake Review project Non satis scire memo Reviewcommissie 1

2 De Reviewcommissie bereidt de Intake Review voor. In het kader van de Intake Review heeft de Reviewcommissie de volgende documenten beoordeeld resp. in de beoordeling meegenomen: controlling document (ons kenmerk ) eerste voortgangsrapportage: kwartaalrapportage maart-mei 2012 (ons kenmerk ). Daarnaast heeft de Reviewcommissie op 7 juli 2012 te Amsterdam met de projectleiders een gesprek gevoerd. Hierbij waren zowel de huidige projectleider Inge Molenaar, als haar vervangster Tanja Janssen (beide UvA) en de co-projectleider Alessandra Corda (UL) aanwezig. De Reviewcommissie heeft haar bevindingen, conclusies en advies opgenomen in het hier voorliggende memo. Een concept van dit memo is voorgelegd aan de projectleider met het verzoek te reageren. Haar reacties zijn waar relevant in dit memo verwerkt en/of in de vorm van een afzonderlijk document bijgevoegd. Het memo is geagendeerd voor bespreking in de vergadering van de Commissie Projectbewaking d.d. 25 september Als onderdeel van de Intake Review wordt vastgesteld of de projectleider uitgenodigd wordt daarbij aanwezig te zijn. Karakteristieken project Deelnemers en financiering Het project wordt uitgevoerd door Universiteit van Amsterdam, Instituut voor de Lerarenopleiding ILO (penvoerder). Aan het project doen alle universitaire lerarenopleidingen mee, in totaal 13 partners: Universiteit van Amsterdam (UvA) Universiteit Leiden (UL) Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Technische Universiteit Delft (TUD) Technische Universiteit Eindhoven (TUE) Universiteit Maastricht (UM) Universiteit van Tilburg (UvT) Universiteit Twente (UTwente) Universiteit Utrecht (UU) Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Wageningen Universiteit (WU) De uitvoering vindt plaats in de periode van 1 maart 2012 t/m 28 februari De projectbegroting bedraagt Stichting SURF heeft maximaal subsidie voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Doel van het project De universitaire eerstegraads lerenopleidingen zijn academische beroepsopleidingen. Door hun aard is de toetspraktijk complex en arbeidsintensief. In het project Non satis scire wordt de toetsing en beoordeling in zowel de minor-- als masterprogramma s aangepakt. In Non satis scire wordt gewerkt aan het (door)ontwikkelen en standaardiseren van beoordeling van digitale producten en digitaal toetsen. Dit gebeurt niet alleen door informatie te verzamelen en af te stemmen, maar ook door pilots uit te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van het ontwikkelde beoordelingsmateriaal. Het doel van het onderhavige project is derhalve niet alleen inzicht te verkrijgen in een goede beoordelingspraktijk, maar deze praktijk ook te implementeren en te evalueren: Non satis scire, weten is niet voldoende. De doelstellingen van het project zijn het terugdringen van de tijd die opleiders van de universitaire lerarenopleiding besteden aan toetsen en beoordelen en het verbeteren van de studievoortgang van studenten van de opleiding. Beoogd eindresultaat Intake Review project Non satis scire memo Reviewcommissie 2

3 Beoogde projectresultaten zijn, naast de ervaringen in de pilots, een digitale itembank (met procedures) voor de toetsing van een gedeelde kennisbasis, gedeelde digitale beoordelingsprocedure van onderzoeksplannen, de inzet van digitale video bij het beoordelen van de onderwijspraktijk en de inzet van zelftoetsen in een digitaal portfolio. Project en mijlpalen Het project is onderverdeeld in de volgende werkpakketten: Werkpakket 1. Projectmanagement Doel van dit werkpakket is het leiden en stroomlijnen van het project, de werkpakketten en de contacten met de instellingen alsmede het informeren en betrekken van de stuurgroep en Stichting SURF. Werkpakket 2. Effectmeting Voor het meten van effecten wordt gebruik gemaakt van de CIMO--logic van Denyer, Tranfield en Van Aken (2008) waarbij effecten (Outcomes) worden gerelateerd aan het proces (Mechanisms) in een bepaalde interventie binnen een bepaalde context. Werkpakket 3. Digitale toetsing kennisbasis van docenten Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen, delen en implementeren van een digitale itembank en digitale beoordelingsprocedures voor de toetsing van de kennisbasis van aanstaande docenten in zowel de minor-- als masterprogramma s van de universitaire lerarenopleiding. Focus ligt op de inhoud van de items en beoordelingsprocedure en niet op de techniek (databank en toetssystemen). Werkpakket 4. Digitale beoordeling van onderzoeksplan Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen, delen en implementeren van een digitale beoordelingsprocedure voor de beoordeling van onderzoeksplannen van aanstaande docenten in de masterprogramma s van de universitaire lerarenopleiding. Werkpakket 5. Beoordeling van onderwijspraktijk Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen, delen en implementeren van een procedure voor de beoordeling van digitale video van de onderwijspraktijk van aanstaande docenten in zowel het minor-als masterprogramma van de universitaire lerarenopleiding. Werkpakket 6. Zelftoetsen in digitaal portofolio Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen, delen en implementeren van zelftoetsen voor de beoordeling van competenties van aanstaande docenten in hun digitale portfolio. Deze zelftoetsen hebben niet alleen tot doel competenties van studenten in kaart te brengen (toetsen), maar ook te reflecteren op de ontwikkeling in competenties zoals die middels zelftoetsing worden beoordeeld (toetsgestuurd leren). Werkpakket 7: Disseminatie en valorisatie Het doel van dit werkpakket is het bekend maken en verspreiden van de projectresultaten en het blijvend beschikbaar maken van deze resultaten voor het Nederlandse hoger onderwijs. Projectorganisatie Projectgroep De projectleider is Inge Molenaar (UvA) die hierin nauw samenwerkt met de co- projectleider Alessandra Corda (UL). Zowel de projectleider als co-projectleider hebben ruime ervaring in het leiden van SURF-projecten en in activiteiten rond de inzet van technologie in het onderwijs. Inge Molenaar zal in het tweede kwartaal stoppen met haar werkzaamheden voor het project. De nieuwe projectleider is Tanja Janssen (ILO, UvA). Het projectteam bestaat uit de werkpakketleiders (zie hieronder). De partners zijn als volgt onder de werkpakketten verdeeld: Werkpakket Partner Werkpakketleiding 1. Projectmanagement UvA, UL, TUE, UU UvA (Inge Molenaar), UL (Alessandra Corda) 2. Effectmeting UvA UvA (Inge Molenaar) 3. Digitale toetsing kennisbasis UvA, RUG, UM, UTwente, UU UvA (Wim van Kleef; per 1-6 Jantina Huizenga) Intake Review project Non satis scire memo Reviewcommissie 3

4 4. Digitale beoordeling van het onderzoeksplan 5. Beoordeling van onderwijspraktijk via digitale video 6. Zelftoetsen in digitaal portfolio 7. Disseminatie en valorisatie UvA, UL, RUN, RUG, TUD, TUE, UvT, UTwente, UU UL, EUR, RUN, TUD, TUE, UM, UvT, UTwente, UU, VU, WU TUD, TUE, UTwente, WU UvA, UL UU (Frans Kranenburg) UL (Alessandra Corda) TUE (Ruurd Taconis) UvA (Inge Molenaar, UL (Alessandra Corda) De werkpakketleiders zijn verantwoordelijk voor de oplevering van de daarbij behorende producten. Stuurgroep De stuurgroep bestaat uit: Prof. dr Gert Rijlaarsdam, voorzitter, ICL Universiteit van Amsterdam Prof. dr Frans Oort, lid, Directeur Graduate School Child Development and Education Universiteit van Amsterdam Prof. dr Jos Beishuizen, lid, ICL Vrije Universiteit Amsterdam Prof. dr Wilfried Admiraal, lid, Universiteit Leiden De stuurgroep is bij het project betrokken voor advies op hoofdlijnen. Op verzoek van de projectleider of vervangend projectleider kan de stuurgroep zich nadrukkelijk bemoeien met bijsturing van het project. Daarnaast rapporteert de projectleider in ieder geval halfjaarlijks naar de stuurgroep over de stand van zaken in het project. Klankbordgroep De Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) vormt het klankbord van het project; twee leden van de stuurgroep (Rijlaarsdam en Beishuizen) zijn ook lid van de ICL. Een derde lid (Oort) is directeur van de graduate school waar het project wordt ondergebracht. Het vierde lid (Admiraal) heeft het consortium bij elkaar gebrachte en het project aangevraagd. Resultaten tot dusverre Hieronder de resultaten per werkpakket: Werkpakket 1. Projectmanagement Het controlling document (CD) is opgeleverd. De startbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 29 maart Voor de 3 partners die niet a aanwezig konden zijn, is op 15 mei een vergadering gehouden in Utrecht. De dropbox-omgeving is ingericht en in gebruik genomen door alle partners. Werkpakket 2. Effectmeting Volgens de CIMO-logic methodiek is er per werkpakket een overzicht gemaakt van de interventie, mechanisme, context en uitkomsten. Per werkpakket is via de werkpakketleiders gevraagd aan de instellingen om de context en de pilots te beschrijven. Deze zullen als input dienen voor de ontwikkeling van de evaluatie-instrumenten. Tevens is er begonnen met een literatuuronderzoek naar het meten van de werkdruk. Werkpakket 3. Digitale toetsing kennisbasis van docenten Alle 5 partners hebben pilotcoördinatoren voor WP3 aangewezen. Er is een oriënterende vragenlijst verspreid en ingevuld door alle partners. Hierin zijn vragen beantwoord over literatuur (resultaat 1), de toetsmatrijs (resultaat 2), het gebruik van een digitale itembank (resultaat 3), de beoordelingsprocedure (resultaat 4). Een format voor de beschrijving van de pilots is aan het begin van het tweede kwartaal verspreid. Betrokken bij pilots: circa 27 opleiders en 390 studenten. De pilots zullen worden uitgevoerd vanaf september 2012 tot december De resultaten van de andere formats zijn nog niet geanalyseerd maar de nieuwe werkpakketleider gaat hiermee voortvarend te werk. Werkpakket 4. Digitale beoordeling van onderzoeksplan Alle partners (9) hebben geïnventariseerd welke programma-onderdelen zich voor dit werkpakket lenen. Er is informatie verzameld over de eisen die gesteld worden aan onder- Intake Review project Non satis scire memo Reviewcommissie 4

5 zoeksplannen van aanstaande docenten en gehanteerde beoordelingsprocedures. Zo is een start gemaakt voor resultaten 1, 2 en 3. Alle partners hebben inmiddels ook een beschrijving gemaakt van de voorgenomen pilot (resultaat 4). De opleidingen maken van de gelegenheid gebruik om d.m.v. de pilots het onderzoeksplanningsproces (transparanter) op te zetten. Ze stellen de focus daarbij op het leereffect c.q. studievoortgang, werkdrukvermindering, verbeteren van feedback en het onderzoeksproces zelf. Daarnaast worden ook doelen gesteld met betrekking tot digitale feedback en opstellen van criteria voor beoordeling Betrokken bij pilots: circa 50 opleiders, 75 begeleiders op school en 230 studenten. Pilots starten in augustus 2012 en duren tot september Werkpakket 5. Beoordeling van onderwijspraktijk Alle partners hebben pilotcoördinatoren voor WP5 aangewezen. 10 van de 11 partners hebben een opzet gemaakt voor de richtlijnen voor het gebruik van video (resultaat 1), procedure voor beoordeling van videomateriaal (resultaat 2) en hebben het eerste deel van de pilotbeschrijving (resultaat 3) opgeleverd. Er zijn binnen de instellingen medewerkers benaderd en afspraken gemaakt rond de uitvoering van de pilots vanaf augustus. 1 partner (TUD) zal dit in het tweede kwartaal doen. Op basis van de informatie in resultaat 1, 2 en 3 wordt de vragenlijst samengesteld voor de effectmeting (WP2). Betrokken bij pilots: 98 opleiders en 213 studenten. Pilots starten vanaf aug 2012 en worden afgerond tussen jan en aug 2013 Werkpakket 6. Zelftoetsen in digitaal portofolio Er is een format opgesteld voor de inventarisatie van de stand van zaken m.b.t. het gebruik van interactieve vragenlijsten in de lerarenopleiding, in het bijzonder het onderdeel portfolio. Het format is verspreid en documentatie over het gebruik van (digitale) zelftoetsen bij alle vier de partners is verzameld. Daarnaast zijn de diverse pilotbeschrijvingen (resultaat 3) verzameld. Tenslotte is er een aanzet gemaakt voor de opzet van de bibliotheek. Betrokken bij pilots: circa 25 opleiders en 100 studenten. Pilots starten in augustus 2012 en duren tot december Werkpakket 7: Disseminatie en valorisatie De startconferentie heeft plaats gevonden op 29 maart. Inge Molenaar heeft een presentatie verzorgd over WP2 tijdens een bijeenkomst voor alle projectleiders van de tender toets en toetsgestuurd leren op 21 maart. De website van het project is is beschikbaar gekomen en wordt de komende weken verder gevuld. De volgende werkconferentie wordt georganiseerd op 4 oktober. Bevindingen De Reviewcommissie heeft ter voorbereiding van de Intake Review gesproken met de projectleiding. Dit gesprek verliep in een open en prettige sfeer. De vragen van de Reviewcommissie zijn uitgebreid en naar tevredenheid beantwoord. De Reviewcommissie heeft op basis van het gesprek en de projectdocumentatie een goed beeld gekregen van het project. Hieronder zijn de bevindingen van de Reviewcommissie (puntsgewijs) weergegeven. Documentatie Op basis van het Controlling Document en de eerste voortgangsrapportage is de opdracht goed uitvoerbaar voor de Commissie Projectbewaking. De eerste voortgangsrapportage is zowel in inhoudelijk, planmatig als financieel opzicht helder en overzichtelijk en geeft een goed beeld van de stand van zaken per werkpakket en blikt tevens vooruit. Mogelijke risico s en (tegen)maatregelen worden benoemd Verloop eerste projectfase Het project is goed uit de startblokken gekomen. Het project loopt op schema. Er worden geen grote risico's gesignaleerd. Het enige risico dat de reviewcommissie ziet is de verandering van projectleider. De zeer ervaren projectleider heeft een nieuwe baan en wordt vervangen door een ervaren onderzoekster, met minder projectleiderservaring. De co-projectleider is wel een stabiele factor. Zij is zeer gedreven en enthousiast en in het verleden ook al bij diverse SURF projecten betrokken geweest. Intake Review project Non satis scire memo Reviewcommissie 5

6 Het project beoogt een verbeterslag te maken in zowel de competentietoetsing als kennistoetsing in de universitaire lerarenopleidingen. Hoe kan men de transparantie, validiteit en betrouwbaarheid verhogen en de toetsing efficiënt inrichten? Het betreft een project met 13 relatief kleine opleidingen voor in totaal zo'n 2000 studenten. Men ziet voordelen in het bundelen van de krachten. Men is gestart met een succesvolle werkconferentie, waarbij concept formats voor de inventarisatie van de huidige situatie en doelen per werkpakket besproken werden. Dit leverde meteen een zinvolle inhoudelijke uitwisseling van ervaringen en hoge betrokkenheid en een gezamenlijk beeld op. Bijna alle samenwerkingspartners waren vertegenwoordigd. Voor de instellingen die er niet waren, is een inhaalbijeenkomst georganiseerd. Nieuw is de kennistoetsing hierbinnen. Bij de lerarenopleidingen lag het accent de laatste jaren vooral op de competentietoetsing. Het betreft postmasteropleidingen, studenten hebben al een mastertitel, hun vakinhoudelijke kennis hoeft niet meer te worden getoetst. Toch is er een ontwikkeling in het toetsen van meer didactisch, pedagogische kennis. Het werkpakket kennistoetsing richt zich vooral op het construeren van toetsvragen (bottom-up) en minder op het systeem waarin de toetsvragen opgeslagen worden en de manier waarop ze aangeboden gaan worden. Men wacht de ontwikkelingen in Pijler 3 af. Men heeft bij de inventarisatie ontdekt dat de gebruikte literatuur een grote overlap vertoont en dat de grotere opleidingen al over meer toetsitems beschikken. Er is nog geen enkele opleiding die digitaal toetst. Ook voor de andere werkpakketten is geïnventariseerd wat de stand van zaken is, welke pilots op welk moment op de rol staan en wat de doelstellingen per pilot zijn. Men verwacht niet binnen 2 jaar van de projectperiode enorme effecten te kunnen bereiken of te kunnen meten. De SMART-geformuleerde ambities zijn een streven voor de langere termijn. Er worden in ieder geval 2 vragenlijsten ontwikkeld waarin de (perceptie) van de werkdruk gemeten wordt. Het is nog niet geheel duidelijk hoe de studievoortgang gemeten zal worden. Er zijn nog rendementscijfers van 2011 beschikbaar die voor de nulmeting gebruikt zouden kunnen worden. Het is de vraag hoe zinvol dit is omdat het rendement ook bepaald wordt door vele andere variabelen. Succesfactoren: Het is voor alle lerarenopleidingen een onderdeel van strategie op lange termijn en daarom is het draagvlak voor het project groot Er wordt gewerkt met een kleine projectgroep met enthousiaste deelnemers die bereid zijn om te delen. Het betreft bovendien een homogene groep, ze ervaren dezelfde problematiek, ze zitten op 1 lijn en hebben een gedeeld beeld Bovendien is men bij de startconferentie per werkpakket uitgebreid bezig gegaan met de formats die gebruikt worden bij de inventarisatie van de situatie per instelling. Hierdoor werd het draagvlak vergroot en gingen mensen meteen de dialoog aan. Deze bottom-up aanpak wordt ook als een van de succesfactoren genoemd. De lijnen tussen de projectleiding en de stuurgroepleden zijn kort (zelfde gebouw). De stuurgroep komt alleen in actie als er problemen dreigen. Die voorziet men nog niet. De stuurgroep maakt deel uit van het landelijk orgaan voor de lerarenopleidingen ICL. De leden zien dit als een van de vele projecten waarbij ze samen betrokken zijn en alle opleidingen doen mee. Het sluit goed aan bij het beleid van de instellingen en OCW Conclusies en advies Conclusies Op basis van het Controlling Document en de eerste voortgangsrapportage is de opdracht goed uitvoerbaar voor de Commissie Projectbewaking. De eerste voortgangsrapportage is helder en overzichtelijk en geeft een goed beeld van de stand van zaken per werkpakket en blikt tevens vooruit. De voortgangsrapportage kan goedgekeurd worden. Het project is goed uit de startblokken gekomen en loopt op schema. Het kan gekwalificeerd wor- Intake Review project Non satis scire memo Reviewcommissie 6

7 den als een groen project. Het draagvlak voor het project binnen de lerarenopleidingen is groot te noemen, men zit op dezelfde lijn, heeft een gemeenschappelijk doel en is bereid kennis te delen. Er zijn geen specifieke risico s te noemen, anders dan de wisseling in projectleiding. De nieuwe projectleider wordt momenteel ingewerkt. Advies De Reviewcommissie adviseert: de voortgangsrapportage goed te keuren; de Intake Review met positief gevolg af te sluiten; de directeur SURF te adviseren de opgevraagde subsidie betaalbaar te stellen; de projectleider niet uit te nodigen voor de bespreking van de Intake Review tijdens de eerstvolgende vergadering van de Commissie Projectbewaking. Intake Review project Non satis scire memo Reviewcommissie 7

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Non satis scire: weten is niet voldoende Toetsen, beoordelen en toetsgestuurd leren in de universitaire lerarenopleidingen

Non satis scire: weten is niet voldoende Toetsen, beoordelen en toetsgestuurd leren in de universitaire lerarenopleidingen Non satis scire: weten is niet voldoende Toetsen, beoordelen en toetsgestuurd leren in de universitaire lerarenopleidingen Eindrapportage (juli 2014) Penvoerder: Universiteit van Amsterdam, Interfacultaire

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Non satis scire: Weten is niet genoeg Beoordelen van docentcompetenties in de universitaire lerarenopleiding

Non satis scire: Weten is niet genoeg Beoordelen van docentcompetenties in de universitaire lerarenopleiding Non satis scire: Weten is niet genoeg Beoordelen van docentcompetenties in de universitaire lerarenopleiding Tanja Janssen, Universiteit van Amsterdam (voorzitter) Jan van Driel, Universiteit Leiden (referent)

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

Kernpunten uit de pilotrapportages compleet (jan 2014) Bereikte doelen Criteria voor het maken van een uitvoerbaar onderzoeksplan

Kernpunten uit de pilotrapportages compleet (jan 2014) Bereikte doelen Criteria voor het maken van een uitvoerbaar onderzoeksplan Kernpunten uit de pilotrapportages compleet (jan 2014) Op basis van de pilotrapportages van de 9 ULO s (laatste ontvangen eind november) eerste bespreking tijdens de werkconferentie op 2 oktober. In alle

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Werkwijze 10voordeleraar

Werkwijze 10voordeleraar Werkwijze 10voordeleraar Cito Kennisplatform examinering 6 oktober 2016 Arian van Staa, programmamanager Jolien Pas, psychometricus Opbouw Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat hebben

Nadere informatie

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT 25 februari 2010 Partners: Universiteit van Amsterdam, ILO (Instituut voor de Lerarenopleiding; penvoerder); Vrije Universiteit, Onderwijscentrum VU; Universiteit

Nadere informatie

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten

Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Valorisatie Performance 2015 van de Nederlandse Universiteiten Presentatie ScienceWorks Frank Zwetsloot Mauritskade 5 2514 HC Den Haag T: +31 70 346 2505 info@scienceworks.nl www.scienceworks.nl Waarom

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie

Validatie schattingsmethodiek Defensie. Rapportage Klankbordgroep

Validatie schattingsmethodiek Defensie. Rapportage Klankbordgroep Validatie schattingsmethodiek Defensie Rapportage Klankbordgroep 21 december 2011 Rapportage Klankbordgroep Inleiding / Samenvatting De Klankbordgroep heeft op verzoek van het ministerie van Defensie toezicht

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Vragen over Commissie Projectbewaking SURF Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Rapportages Commissie Projectbewaking SURF Wijzigingen van het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1.

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1. Project organisatie Deliverable 1.1 Hans Cuypers Inleiding Het project ONBETWIST is een samenwerking van de volgende instellingen: TU/e, penvoerder Universiteit van Amsterdam Open Universiteit Universiteit

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Projectplan Implementatie Kennisbasis Frans (VLoF / Expertisecentrum MVT) Leesvaardigheid C1

Projectplan Implementatie Kennisbasis Frans (VLoF / Expertisecentrum MVT) Leesvaardigheid C1 Projectplan Implementatie Kennisbasis Frans (VLoF / Expertisecentrum MVT) Leesvaardigheid C1 Achtergrond van het project De Kennisbasis voor Frans is vorig jaar gelegitimeerd. Binnen de opleidingen is

Nadere informatie

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost Met Sprongen Vooruit Begeleiding startende leraren in regio Oost Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede, februari 2014. Deze

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument

Zelfevaluatie-instrument Zelfevaluatie-instrument voor het bepalen van de kwaliteit van een toets Faculteit Management en Bestuur Zoëzi Opleidingsadvies Drs. Hilde ter Horst Drs. Annemiek Metz Versie 4.0, 11 september 2008 1.

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement plan. Aspect(en): 4.A.2-3.B.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement plan. Aspect(en): 4.A.2-3.B.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement plan Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2-3.B.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 28 februari 2012 Inhoud Kwaliteitsmanagement plan... 3

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e),

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e), BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST 2017-2018 (Master) Beste student(e), De afspraken in deze overeenkomst zijn bedoeld om studie, werk en begeleiding van de student in het kader van de opleiding Master of

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST Met sprongen vooruit 2 Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede,

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Trends en dilemma s. Toetsen en beoordelen. Formatief en summatief beoordelen. Constructive alignment

Trends en dilemma s. Toetsen en beoordelen. Formatief en summatief beoordelen. Constructive alignment Trends en dilemma s bij toetsen en beoordelen in het Hoger onderwijs Desirée Joosten-ten Brinke Open universiteit Fontys lerarenopleiding Tilburg 26 maart 2012, presentatie Onderwijs Inspectie Toetsen

Nadere informatie

Onderzoeksplan AcOA

Onderzoeksplan AcOA Onderzoeksplan AcOA 2012-2013 Voorwoord Dit is het zesde jaar dat binnen de AcOA onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksdocenten. Het eerste jaar (2007-2008) gebeurde dit binnen de drie deelnemende

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013.

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Subsidievoorwaarden Stichting SURF ten behoeve van

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen Omgaan met verschillen De ZAOS ontwikkelt een kenniskring binnen de opleidingsschool waar het thema 'omgaan met verschillen' in samenwerking met de opleidingsinstituten concreet zal worden uitgewerkt.

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Voor meer en beter gekwalificeerde academische leraren

Voor meer en beter gekwalificeerde academische leraren Voor meer en beter gekwalificeerde academische leraren Conferentie 14 november 2013 Olympisch Stadion Amsterdam Vereniging van Universiteiten VSNU i.s.m. de universitaire lerarenopleidingen PROGRAMMA 09:30

Nadere informatie

"Organisatie op scherp"

Organisatie op scherp "Organisatie op scherp" Wat betekent digitaal toetsen voor uw organisatie? Masterclass, I&I conferentie, 23 november 2011 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

De driejarige begeleiding van startende leraren

De driejarige begeleiding van startende leraren De driejarige begeleiding van startende leraren Informatie over deelname aan een project in uw regio April 2014 Voorwoord M De driejarige begeleiding van startende leraren Met behulp van inwerkprogramma

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE 2015 DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN. Utrecht, december 2015

TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE 2015 DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN. Utrecht, december 2015 TOELICHTING BIJ FORMAT FACULTAIRE RAPPORTAGE DUURZAME GEESTESWETENSCHAPPEN Utrecht, december 1. Vooraf Per 1 mei heeft het Regieorgaan zijn eindevaluatie met betrekking tot het proces Duurzame Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 5: april 2007-juni 2007 6 juli 2007 Penvoerende instelling: Rijksuniversiteit

Nadere informatie

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Pilotproject Verbetering kwaliteitsborging in de bouw (toetsing & toezicht): Bohemen, Woningborg, KYP en Gemeente Leiderdorp / 22 april 2014

Pilotproject Verbetering kwaliteitsborging in de bouw (toetsing & toezicht): Bohemen, Woningborg, KYP en Gemeente Leiderdorp / 22 april 2014 Pilotproject Verbetering kwaliteitsborging in de bouw (toetsing & toezicht): Bohemen, Woningborg, KYP en Gemeente Leiderdorp / 22 april 2014 Algemene gegevens Naam van het project: 1 Private kwaliteitsborging

Nadere informatie

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Marij Veugelers 2 november 2007 communitymanager SURF NL Portfolio Wat hebben we in de zaal Wie heeft er al een eigen portfolio?

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Landelijke VoortGangsToets (LVGT) HBO Bachelor Verloskunde. Facta Organiseert, 8 oktober 2015 Noortje Jonker en Xandra Janssen-Brandt

Landelijke VoortGangsToets (LVGT) HBO Bachelor Verloskunde. Facta Organiseert, 8 oktober 2015 Noortje Jonker en Xandra Janssen-Brandt Landelijke VoortGangsToets (LVGT) HBO Bachelor Verloskunde Hogeschool Rotterdam Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) Hogeschool Inholland - Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG) Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Management Summary. Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator

Management Summary. Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator Management Summary Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator Uitgevoerd door onderzoekers van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement plan

Kwaliteitsmanagement plan CO 2 Prestatieladder Portfolio 2010 Kwaliteitsmanagement plan Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2-3.B.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 21 December 2011 Inhoud Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Definitief projectplan Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Dienst Mediavoorzieningen Datum: 16 maart 2010 p. 1 Inhoudsopgave 1. Probleemschets 2. Opdracht van het project

Nadere informatie

NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering

NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering NVMO werkgroep Docentprofessionalisering Projectplan NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering aandachtsgebieden en prioriteiten voor de (nabije) toekomst Definitieve versie dd 11 maart 2013 Administratieve

Nadere informatie

Profiel. Auditor NCP NLQF

Profiel. Auditor NCP NLQF Profiel Auditor NCP NLQF 2014 Auditor uitgebreide validiteitstoets NCP NLQF Context Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) heeft onder andere de taak om niet door de overheid gereguleerde kwalificaties

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie