--- Het Theater met Karakter '" 1/1 INHOUD ""' ;.,: /!!!f k.. n.itp... de 5,klI.1tt:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "--- Het Theater met Karakter '" 1/1 INHOUD ... - ""'... ... ...;.,:...--.. /!!!f k.. n.itp... de 5,klI.1tt:"

Transcriptie

1

2 INHOUD 1/1 Feuilleton 21 IIWTllh... a..;.-... ~~... _ 11« pood< 'al.. --Z Io <Ir al R_.._s..!!'' lnl Il<....'n... oti...j.... L&H in Brussel 'I 0... ol< I.nr ''''''''' <Ii< Fanmail he< ia../. m ' I ' F odi... o-... k... _oof_ ( S..IN c... ~ IdI... Jo Bolhoedjes 33 Ot (J.<!I; ~I... Het Theater met Karakter ' AMsn : IU)\M n : U :FOON OZo-HS190 /!!!f k.. n.itp... de 5klI.1tt: I.AUI<~L fj'< 'IARDY FOOI' _'...' _. ~O... '.. 4 t '.sdi... T.U.s._...;.: ~~D... CTIK J 000_. (hoof_.i. KK.k... llotto rijk..1- '... Y.. bo<l<. MWEERK~R$ s.-ac.... Ikrwau... L5.'-Oo. II..... U O'I~T_... ~ (t s.a.~u 11.~~'!. LlJbof ~- ~~. s;.... l kt k '-'> <ir... ~ AR<ijnh<uJ.

3 I NII UWS I ' OLLIE'S PAK PAARS.... au. ijn... kor LsJ' r... _hok; kino Ik Kal R... _I b<jinnrn ç..y.~.i. TI>< I'... IJ..... * la_ 10 k... _ tw c...- _;ji Vide... I... WiUIo.. _!dr.... -P'... ~tlk.. do ok btion'.u'... de ~;.... 'i. oio... '''P''''' _... ~;..... impu u... Ik jo do... O1Imi<ld<Uijl<... ' bnoal kit. olo.. op h~n... ci... beeld.n... do ~.in... b«ld... '. d.hit<h 1... Id..!...<1 h<t bij h«. p... pon Vu l.i.lhii... ; Id.. ooi.-... Nakrl_... J<n'O<h... ol< tull.o _Jo... ko<h~ hr../t BUl'ITl) op... <In. kamrr... <<0 c;.; omn>q' 'JUl'''''' no;' ku 00- m'n... h<t _W<. '.. if...ro.. ;....«rol< ~.. _er- ROGUE SONG

4 - -- '>--.

5 GAGS 1)< 'g.g'.. d. 'Opp<T' dn.d«ien'1i' n.' _ om M.kr. een noojuklijk k... d. 11<1 publiek Jen= h «:n lort'j. '''11' en-loek[. IlO...!' en Ik[. l... eh' onl><durlijk nd.nk ~h<eh'e en d.... mee d. I oen Iore. d.. In weinig k<nn~ fe 1>< vd. W.nt h<l doel on de '1.. <0 bfuu.k d... Idk n'.. I op de l><h'p«n en wij Europeanen. die 'i«'n m... m on. mo<lorten. houden i. I'an een do'l(ehjk. oion krd' hed. Wij w~l e I>«<h ld en onderhoudend muer..! worden wij iuon de 'ijd hob bon Om NI 'e g.. n. hoc: n 'urom 'ij 1. chen 'ij willon Je g'p en nkom.n en a u' behoor!.jk op.oorboid.n En zkdu ' erlang<n. w<lke d.... ijler' genjk d. 'g.j!' n!loll.od k.. 1 hkt - op eoo qua«ij.e n'1e«l!lij lorc«n Van Ikyssd'. kl... de woord en kom' op on f n k<tel ov<ffoi!lpolt on. ij' (.I'«rl) m<l on'-< 1~In. met unze I < met on«w..dilhd Mu wij laoh C de 'g. ~ ' httf. he[ >pel 'unrn. liedt m <igenhj k 'ol 'n' orwn dot Je 'gag' d genlijk he< 'oim.. k'e $tuk vak m.n.. h.p i. d.. d. film kcntiu«1 'dro' m.. slagon cr 'e'kcl'lk in on. ccn mom.n[ te on[ronen? 110<> 'hrill' we.. n n on.. ersp.nncn.en'.n te pikkclnl Il'ecl 'how' cmln ' on gebi.!c<1'je en e boeien? Oe '. ' h«r d onver<b.. r.ijn w«k ondank Jn u. 1. ond.nk. LIjn impcle mdd<len. Wie cr.. eh n ogenbhk rekcnh.p van «ft. hoc\o <00'.1«1. ho'l menni... h'«1.. I h.. m.. Je B. ' crw n Jl<T! h«ff. wordt mer <<rbied... Id. egen... ccn dc1jclijk' pnm;icye kach[ en... khed van rc<p. In de lirlu 'e ijd het i..... men tc... n.k n de '' '0' h<1 and.n: i'''''1<... ' on. on''ciw... bu' mdl«tullie... f on... ''''' groruht ook de 'g'l' te '.menuh. n oen de Sc~I =- ra.1«e.. chtin en <Ie Ch.ryb<l' der.. nti mciili;<i' dt.ic!llmboi!e n het ged.. n~ te.. ken. 1)< 'gos' «n.. Amcrik n< podu de o««fehjke den.' dn Y.nk...._ De went< pog'ngen. bu.n de N..e Wndd ondnnomen. om d. rlmburlel' te pro du«<n. ij op jomn\<.. üjke mislukkinen uill dopen Ik... pronkehlkc m'il.i. het 0 fe gn gold. 1.. kkohjk ' imeren. h«i' 10'«ccn... uchl< kn... gekregen Wij mi... n de onbc....h.! de' \mcrik cn. -'J m..en hun d...nd opi' m'. hn oon. «ndhc! e hun ~eh InHr v.. 1 wij m«n hun film... n nct. li'ant mkt dan '(1k I n«ook i. Je 'gag' n.1.. jn.irnpelh<id. een..... eh 'ij product der eu.egnfi«he on '''l- De burl!e i... de ec mn tot de 1. Ol. zu'cf film onntrl><ld doof 1 e c of p'eturlle «nden... Z'J i< de noo erkende wegbo«!' ~ cw. 1'00 de... hjk n[;êl< ~hoppen..la Ijlm La... ''OOI' een G..n< I)u l d 'e.agde rlm 11. J.. m.uh componen' ' hu C0'llIr op..m en P.bo Cf zijn droom!.n mcc <de wed h«'/rnr in Je M. x Scnn«-<=omdy'. 11 komi«h fl«'<><g'1''[' I... g -oor D.II' Gdfith n<1 Ic.. eeleje me ondekt<. wunn«hij de oonah C un h. slo '-'jn' 'Bih ol Nation' p' zw«p'e... I~do:n d< Je '/1..~J Ilo g.. rccd n 'lein. n buien' Ihw her Journaal i. do 'olf don ook het 'u' oorbodd... n {Jm en hel ;< ICC 000'.I dol ttn.i I''''' jildochcr. to' nu ' '''' Je on'erg<lojkdilxe '1. peler Chp- Ij. '.. Met h<l nonn.. d«e illo.. naam... kcn w'j 'IIS n het ohucxtct denk' b«ld'ge gevaar dat.ic 'g' E' b...'igt. De we' rdd had In L '~.. ~r.'0'; to' en me! l'b kiof derug 011< JOtn nodig. om te I.. ren 'n. d.. ach... do burl! ' 'ol wat an<lcrs.uk. Jan knda.eh n.u rei. Mu '''''n J 'OI-'cr.. -u. blk ct ~ I<<n hden '''.. n. li'ij hebl><n <1 n on' ' 0Plernhdd ocr de on[dekkng der..ron. lie mn of m.. ' I><><u Ol mcq... lio.d litt.. o.. n (j ku.cn in 0... eign land mer nome n... moni) de kh.. igc.. n d. film I... n so d'1<n Ikten ligg.n. wierpen kh p het o bedo... n. onbo... cn senk.. n Ch.phn en b.en n I).. he IInd.. uv m.n. dh[cüjkhl. J..ocl;l~ JIm. lach.en Jn bonich[. 1.ch e... n' k 11 '''n 'n.i. '-ken en fu«on (clk.op~!) 'nd.i klei o...h.<>nden.. r.i... Jel'jk.. kt.i.. h'j 'kn' p<ou«cr.lc Jn.. kt«'_ijn «hn.. k. jn 'm«bode' 'cr~ cn onje. de loup. ''' en 't<.. ''11 bcj..«rd en..nn' de.wc men Kn.. hwc Ch.. lo '. c.. n nule JU' 'n.. «>c. fne en ~hc mmo '''''». d.n kan.i..hjk me' de.. huid der hu«... n '.n... J worden. Intu«m.. ' de«'ntcn'al... ng n Ir' lentc Jn in'!.! n;. eh.phn df I>< IM de onkohjk. '''''pel... [m n«e' S.. IC romphe... n en te breiden en wan.ijn lenie tot nu... 'I oor em ho'gpng I><'p..d I>Ittf _ <<n oorui I.ng... hrt steil OIO'. Wk de n... on mening hogel'jk o....h.. - eh.pln-<=p '00' Hu.. '.on. 11<'1 de c<nouj'k b.. ' Icsq.. e.. n en Ing un md.nchohe en. ek doen. ' lrotc.. rukkmi Jer '. n'ntcle hnno'e. Zelf.!larold IJo)'d Je m.. u kol'j ke en.... ':\<e filmk... mek bruh n Jn f~m <<n KnUm'teel 't<.. n (G'm.. ) <n m<n... 1 he' hem oll. omdat h'j ten slone 'och nog op.. n.. ken '''lr«:d. of taclrt mo. buen de l><ji.ne gond un ccn... kooijn h m' 'U'tc oob«ld hleek «h«he! f.pe«l>ml'iup.. r w~ ~ Ih/I w~. [)ct< pu... nr...ot.kom.k.n.i. ' nmmcr in csl d lo'ven de mm.. h~... d. dolhe! en d kra.ht cl.. Amerikunoc '1>«ook mur [. I><n.dcren. gi.n '... I... n op het... k.i.. fcuiil... onin. door 'eenum' en '. OOiJ ' wor<lcn. Ald< wodt bet onde. k.hl enu d filnl burl... u cm; bcd.;gd doof..n. n I~.i JJe.i.lcc«erJe dcg<... - <. d.. het '11' doct... Welk CC I I~k don. dil midden in de..... roic-.n «non[ol'.riodo w<< 'OC.. pel... kondon opkom.n d het ge.re '-00 onjorg'''' cn on... J'11... 'n t. b<hocjn W'J b<docl.. Sun I-urel <n Oh'Cf U.. dyl Een. ~pilc~'... *** n«loop n do: 'JOfI'''pek b<:>en J ' hor< m.1 p.nricl held] T= j... I. Lijn >ij.1< min of m=.. konde..uki d.. fdm p'l......ond«.i.. men <lf. hun namen kent. sten' 'eet het )Nblick... n 'dk dikke kie' mu...k. 'u..n I><rocmdhed I'OOral. 'en'= sln. al. dl! met d Choplin.I.. f:.... y n u01 m... y. he gl1 '.. - ZIj beoefenen de '1>«' I' dclfde interu.<. 1<1<<<. md;j~e wij hun lrol< voo..ngen. Z'J '<1 en I.dlo!'!. geen..tc 'k' d.n di. >'On clk.. of anderrn CC h.k. '.tcn. Zij 'onen i<h.1 Iccn... I!!'... n <en vlculelp... O boc hon n.ik.. uk en LIjn.11 mur

6 m.ncholitk. ol «n x0'lldia... ik'e oilj Jn dad m.. l 'J Jn!lOOi 'fijh. en.dj n d<onk.nl<hap on 'n' eh.nk<l I'0OI' h.. mt... dol J dkur... pnncn. \lul!ioo Vft'o~.!lOOn ud knk nimm..- hun <iod on O.k<-... n.n '... «11 n'... p<o<o'yp' loch.pcn. met.. n... omlijn'ol.n voikon onkdijkc..;.m... d'&id. Cd<od doof ftn.nuffdljk. di...0< ROKh. p.n tij... h P'I«' iod<><i< ol d. ba _h.u.l.fh... dik k..-d en de Jn<ncric... I<k... I<h.m' nk<i.n ' w'jk ij «ft h..bkcd... n deu hun mm'po:n<><>njijkhedcn af (m.n het'n'.. oh ilekn.. film.n rdm _ ) Ui'lcloo' iet dt dwaul...min... ol. <o n... in... ~.. nirtl...'n hun mml... n oi«ht< het ubundir< ''''... 1 hun' penoonlijkhedcn. Mm LOU h.n'...'on VIn' h.. tl.oln... <Ier.emi.h. kun_....'01««n... tmj... durf p... n ~ ij h.. - o nir<n. nu '... rolstuk' ori&n.k - p.elpc dcf '<pc'i '0<'. H.. dy kom. &I. k.u.n mn «11.. n bin... en.. ruikd 0VC1' «ti kup<t. (-cvol d. Jcbluik<i'JItt oi f. Hij k h... binntn m... an de«.un.n.. ruik.h op d.njfd. p... me. knmr... h...'. t:n <kr<k h.mli... vin dm 'Ij ol ewucd en «n ~irtd.v...hl.n wij... U nirt kom' ' ot «n vijf.... «n...j «n uv.nd<... en.i<. hn cff... i< on...ntunbur wij rnodc'fcn nin ';J <I'JCf.n 0... nin - wij l.. h... '0' nu: w.inj en 'o... ij nl<1 m«r kun... Vo.. n 'I>'>'1lI''''... «n m. VIn.'0 '...h' - \'O<j'p San.n Oh... n «n 0..) I'o.dj 1>00. «n... k monipulatit k<)m' h.. 1'0.dJ< in bots.. m... d... h'... nd. 0. Ru';'... bed.. J... 0<... o~....p'.... raoluu. op IK.!'o.dj f ~.np' ti'... n... ;'I'>n' d.. uit. Oiivn k«'fl.leh n... ' au 'o en... k <1' «n.. bon af. In minder d.n I«n ijd. is dt.crn.. li.swoedc op dt bdt fd. <W<'fJ'n ~n is itd... b<:t. andermam.u'o. od.n '0' de m'''' 'p<>it k...;... en. ido me hot...'il bc'fnori.\\idj... iet de fum.. debatt.n <>v krn d.. O1<<<Idtri. n..! ois... ''Pk... olcijns h.. Iu... h.i...' J. poii;.mor.. 'fblrndcnl Slotl il.. i< - om... Iui< Ot... 1'... - de.. '{oiw J Jsni. dit.. =I.. in &l1.ri<; hun film booli en onf<übul '0'... n p''''~rsm... toi'jkhciollciol. Dr... Iciolill i< VOO' om di. 0llcloonijk kn.pp< vûmansch.p.. ontled.n.n.. b<otu.... Wij Ilon het niet 'n _ wij U... aljo:n m... on S.. «rl>1td voo' d... v..o-..n... de I.. h bet... on ov.. ~... hoprn. dat.oem on in.mn... h... me. ot mos' lat.n..\\... YCfB. Ju haul.lijk hun namtn cn <'ft.. im «n l«'1'1... hrid om... Lien -.In. ' _d 1.~'''' p{ ~.... CP DE FOTO MET LDU VAN REES Als ik toèn impressario was geweest..:' Ik roto on!... ns... k' doof om pr.:uatlo L<>u va. Kon T... lf JUl ~ led... hadd.. 'J h....beid d. 'UI of 1... tei... III.Jy btj Jn '... lijde... 1>.0.. buru.ndsc ~ Sod.. llnd kodden.. «I n... d... bn).. 0' ~<n... nd. m.. ' Van R_ hod «n >lnnh' n pc. IJ...<id.I.. h~ h... duo lijden «n I'edcn n R'... I k..!... k' IhJ... 'orn m... kon. en h.d...- d. komk.n J<S(I<'dd f... foo '.. n dl< b'j LOod....t>no n cn...-u ' n Jn 10<._ N.. '. hc'fto. mn hn <><IJ de YC't1<h'j' ni... h... nmn.. n Rt..OrrO. Jll.. k. '.. m.n. I«n..... bi'jk' )..on ft_ om «h. bn.. Jn ' I~ bon.1jd.k 1< d.. 'w«11< n 'u.n mo. da.nd ~ ' <'FM'... d. n... mou. ~. Of lijk... I... hd ''n leuk Jn... Inok doen Ik Iocb h.. '«1 fihn. >.n h... '\1 Vln.f he mom... do vodco n Naktland. k<><>p... Iocb k Wnom<n. V.n d. VPRO... he!.. k.u... Ik... mol 'rou... nn all... '.a.noi. tint. ook.ndcu Ju <) II ~I no

7 ...'...t'jk h«i <cd m<>ni. 'ro<j<'... ni«aank'en ~ ljrud I.. d.. an w 19H 11.. duo m...'. 'n «n met 0... In<kro do te n do...r 1uI1. op..! '... ft... eh d.. '11.. )bni'lo' h...< WOl... l.. ultl... IIad) '''''rl ol «<n!><jnp '00' \'... Il... andanb hn pot '... PI na -.n..~( PUo«lGJ' ' oir il< -'<>I ol... f... Ik ode... I.!ka I\LI' ol hu r : d... dm.. In ok poe... 'h.. '... '_.. ol ' de flon I>Ir_fI>t.cld ~'.. /)w 0 d.. het. ik lil d.. rm.. 'ri l ktt' «'n 1>... p.o<h En din d.. film... u... 'ctm do. Ik 'Jut _oot ~IJ \I. dl' non d... UM film 'unn.c Lo.. Ia M'.'... '''.. ''I<'''I.. _n... I Nu on... <m van <I >nl h.lo<. <I... nll... ode dtd ''' n:.. ol.. odton...df. _h_ kom.. k... döot dkur wao da.w. -. Ua)' u. d... ' 1 do' «hl' Ki op YO... t-k.i T... nln dit {dm mn d... _ hoop bhkjn1 N... TH ~'/YO J D ndn1. IIn... 8/ort IN..J.' 0.'«d... _ htoil.!:in On urd <n 1I... y... VIn Koe.. eh... n. '<'C'f t< hnon... don <1.0.. rob In... n «n '-' ~'''''f'''..m. ~. 'crd n.... ~d... l... B 'B kon. '~J< t<>ii'o Ik htb..... '_~ met '< p...w Ik... loc1 '01.nden Iwbbno.....k oh ik ''''''' p<...'... do \..-am pu.. 1~9 In d... Jd op<dik ol<...u In I>n o.t... Hn IIoyd a.chb_ \I. 'f'oddcn In h 1.0<10 'tut B... elk vond... -.n.iq... d... k. f... boj bc-p... dc.i... broon... n n: S... <kllk.n b op do (0'0 Ilcnk 'U Sp'.i<l... r~ bdt... van '~8...'.. '. _ol on \laltjido 11 oped.m- '...- _.. ~ ' n... \... StJp'- ('Oot... 1 Ion ' ~ kt... Ik: on V... 1<.<81... klu..w....uopnd dol.u '..' dol ' do on be' bootuu. II<IS' d. Rod... n lloyd Ih.h... '.n d.. wo n q:onod om In... omo<pg.t pur urn'jd te kofllc'n.n.o. om I>n umcnj... (... ohjk 'J... T.. _. h... hul Vo.. St. Uit I uchirl..n foto <voorschijn. -urop St.nI<y... OIy... hub... h...'.... dc <I... ij.. J<'<h.unl... ok mu.iun'm... n 8..hm.n.chter.h en ok om'o<pbonu.. lcm o... cd... on. op d '''''IJf0nd f.... op.m. of..hm:b. nd 'hijn' di. d... lom k'. jn Von Sphou. '1...1 on ll.nly Ien Mn 'n UIl 1 hoel n <oll<m.ul. ik relf do Mct~o ao... _... ' CT... «n IUIf<!...bn<h en ' I>n hoel rock loper ui<id<jd. DI< omroepb... IIth._n uurd en U.dy of I>n kon.n -arm. 7.. durfokn ook nw '<c<n... ''11... M.. IIoyd bohm.n Iq: d.. h«1.ndon. d.. u vijf mnutcn dfllk mc:. IC... d.nc... liuhmon... «Ikoon di. h.. poot c <1«1... n Jn I... on in Nrocrlond heef...'oond. IhJ... Im! in Sieuwk. n... b«1981 B.aoh... (d.. Ol de '1 d. ccde n n lijn o.ch'<m..' ''1 hn) WH I>n ~'pe. an do... k. kapel'..... IhJ... k Jd.roppen._ til... Ion orkat. In... k.dtr... n de aja....-rohjk. h<id d.. he. orlon. boj Jn opmkn>.xbed F~'ora...-ooruk<n.... ook.. n I.. ~.<I til u.<dy.... h.. p.mmo or<'n V.n StIpho... W. OI'IJ 'ulde w'ngn. Ol... II.. dy '''''''JI d. IIornl>on' Jo<qu wn Wouw (lat.. b'j ' The Skyrn... ) un m.' ten hol< I.f van SIOn l.u num''' ''. '.<1 _.co.... I>n ook.... d I'I'Ond..n do... ]<1.. Co... lllo krnbnjh. '0'... Co<><> n Zun<h AI... n n... w.'< foo un... rijk... hoef... n V.n Snphou lipjicd... blijk' dot ook Ch.pI n de.... opirad. en..'1:1 n d. okk. kapel....<lf liadtrnan otnl d.. id<l'jk do D.n. '.. de llrood J' 1' CoJiJ R..b Van Sphou' kan h.. 'On van h.. lolldl. on...ioj... Uo. cn y.. i.. n... \'.n w... d... '''I' h'j... nn.. n...<1 bd'''i''jk«ol Id. n ook.. h or Sto. I... rd l.. 1:.. Ik liom' Lu III.OnO -oi&cns ld'onirdo... ol.. Ion nu'... '0'. n mnu'... duu... ' Ik... ol. S.. n «n.. d... ollnki IJ... pen... pou... de zuk un I>n I..h bm..n Jo. ik had «n.. >j><i bardcn d n.. I... Un Ik..... liet publi<k held 'n h.... d.. M.pd om.ou.. n.. ml dit g<bnod n.. uur]jk.... 1«hC! bo<on. bod... I... n d.. '0. k don li«f IIKhm di<... klon In h.. '... n' ' II.n V... Stpho.. '''''kk dur... di< '-IJ... he bord. Jdoof ik... a..h... n do.-onl<0 m«~huid.' H.. Ikoo... S«krlond' boihoc'd.nno h<fl' h... oei i... do..h Iludy op t. ~. V... S'phou' m«n. ZICh h..nneron d.. d. 0 Co Ifornil in Bou] onhuld LIJn op hn dold... nurn...' 'Do KCJOIduu. 'Ulin alle... k.. tlcdm hll0 hotd.n d'<je. 'MlO' d. I..el... Udy 'm'... hobb<n..... <1><.01. Dan WAren < n..'......'1iel... denk k. Da. konden...j:.r.

8 DE SPAANSE Il<...ad< r... clo<.. ft loet nol.. n ~ p'. '... n'. <<ft... c... _LUlt.. 1I001).-oad. k.._.--. g... economi''''' «... 1l.1<... lor'ode J'... <kjon d. f<1mnjunc 'UlL'... on. 1<\1 <'. h.. }h Iduod bkn..'in.i n... IC l.ijn &&r lito publ... Ift\k... ~d. JAI'' ~... n Ik J op'... do 1<.'''''''''''' <ti... ~p<n on ~... T... 'p«knok r u 'u'c n... ~ ok t... wrl<n «'f 'OC'. l<if... C1~.. n \00 <lu... nk.hjk nlot.n Il< u... dc. problcm... Uil de.. 1'... od<... U ftpa a< 19U du.nl<. E LI'... '... k je: fl~... Ikn.....kJ< k.proknl- In Ion kon Ik n... c _nuur... l'e do ''... do LKh 1U.ul'lk. '... 1' k...' en 'C'>.. nden Ih.on- Icn >I'ukln><n of on''''' I<... k.... kc. '... U of pon.' oom... P«l.....lcn Cf... '~... UI h r.... I< PO--' f.u...\<ii)k..!...'...-lom '... rd en UarJy SdIMIu' II>O<l'doo. «n.~ h.c... e...'um...' hn hond. «en All.1 h. fe do. I al <1\10 op ttlkkn. '... 1Nk d. d d..\ooi n P'~ I«~ p!'<ibkmno hoef«op '... nm VOOl' eit... n bn boj.-k<.- o..p~n.. ft 11:..... nd ok k... ft ok '<t<ou.p<- In ft'ft... ~lln prvt>i«m dan ho:<.-domal... r... run' Ol l/ard)'... nolt<. d.. J.n Ik... n ok flm Ofn.1..'... 'non... 'nnru... hun \omalonp<l 1 I.k. VCf1<&1p... n ~d......na......u.h' otdta...oep 10 dmk f.._ d.. vu bdo... u.- Ik..-cnool- 1< op... bn rel' bn bn... rut..'orok.. nocmd tu_ft bn 7...Io1lk-... b._.ctn'.. ft 01_... dy... bn 111( n Sto. uur<!. Voonl ' ok..i... J.. ~... k... d... <~... ' <'10 li.. dy ' bnpu.td bi«f _ kon.. ndn _cnok oomp... ' d.. ~... odt u bn d cnl _I... n okd.. n d b..... Ia... rio'. Ilono'cl... bnnenl... - bt... k. WAl>... d ~.J 'n ok.. '.r.... I.. la... ok bdo... rili. 0'00< bn ou)'..! pooduk.... ok '~ na... tptdo' r.lm n hov..... \ 'oot de Nooo-4a-..lu... r... ' bol... NI rdl... _~.r n bn bo...!... JOId da... ho<._... oink Spa.o ' ' N ynhron..... <'<ft «h.k d.. '... ft' ok kno< Nd.oJ.o de.tu doo rblcd dan Ik... td.'... n boo<1i1a1llbt ft... btia. b.. r... ot.. prochok. ownao ttc'... Ion... van... '' n... fot!... n.. '... dotn in... Spuno. q I>u of F... Voo. Ik b'l roilm... optk.t>uunl di< Ot... to<f<pul< m<thook... om d... of...«mdt ' 01< ken... _... ht... octt'lln... de _ vbjk _... IIoIIywood ou de obc komt Ot ' bdondt... Iotn a IOtIn 110)-... do< In IkfhJn. f 'ft'\... n Uf'-(Jm< '... k '~ hoi in ldt'tiko.. mi ald om duf op ~..... IA ' tlr Mny v... 1 nor.._ M... D_.... a q da..... kwoju... a ulf..

9 ... ko r<h... n.. '.Jo b nl... I... ~ I.n oj n 1.j.... d n ~... h' hn ohon n <I~. 11'' hnn'f'!ok<n. ol d. n n'''' b'jj~on d << n f.-><h...'j... h... ok... d L..;.n «Id ;n h... JCh...-.lJ.. n... '1'0....'PII J b) p.... burokn JCLnuk.... k. h.. lp.. Uon m<1 '. dl< jol n' n rli...k<hjk. oio<h du'... ft... m'... n' b... cl.urnoot ra k.... ~. \. '''''<' bc-kno!... 'oilf.b ' '..Irll -f~m uno!......kn... k' Ik I'... n... to..... n '0_ pl.o ~.~l' Ik '...n.k Spo.n.. ' J.o.n. On bc-k.noj ~n.k d... n ok ~'''''''' Plo... Ik n rmnr..ili JO.... ' do< KI Ik Spu '<f1.i< L.a N n.k h... U... 'ol. 1iJI... In m.. n 19)0.... d.~. n..~u.oh... ~ n ')0 ' dor '''ol Glw. /ocbr /(...Jbr mutr... '...'cl II.Jr Ilcl>b<n...1. brk.noj d~11<n ok.. film.-.in..n hon.pttl' -cl ok nik al. ok n. In... I... '.. 8r... 'dy IIook ' IC.... 1I00I<.. N 'k. 1~1l).. d ''....eh)... Ilo... Cru)' n hn 'd <u.n. d. d'''jd 'j do pnam.n.. n IIW un. ' 'ti... On J..I'''' <n... d)..... or Ion... d. ')0... '''IIv.l. 'J '''''1 1)0 I) M' I... ho. h... ok'.....d. n... 1 pn '... ' n h. [)U h.. h.lon. Ihj K'_.... he... k... n do camo..... n. I... do. n m. ok' <><f.ni. '>f'. IhJ d... >Or to..x h.. n hpn m.n... mon on h..... con. k...n Ik..... h~''''''hj... I<n... <h.j.... n.. kon o p hn JWO. k.. n I <~ Ion b<<ld hn..1.. n n... n.iu klonk ' k n <>m.. I... n.... u..... '<11.' ' Ik... ~ «n JU' b... n... d y... '/b ch ~... J ~ n... ''''''hjk.... dt.\ t..i... U. pr... n.... 'JI<<Ir... w<n- milt<><b '01 6.I y.~9'. 6.. b 'T' S<~I opm<u d h 10P«J... 'b'l h n....tt>iod... do l. m1'<n k.-t. n <n md d. >lof.. -d n.i U. On '''.... '16... di:. ok.... I ~... II'hl<hll ''f'''''''' ood. 'Ik... ~... dy... IF~. G. lf.. _ J o 'y... ~. b. U kn of n... u..... hi k I.. k'... Ilo< p«<><> m< n... 1IkhJ k. -.n' k hrll. lt'j JNa<h' da ok ]<I... O<>J....-biJ n n ~ lint I:..... ) ;. «n.'... 1 'n C<n thn. <> ' Ou..... d...t publk n S... Yo.k ni kt.~kbl... v... y 'n. <<'<... '11.. ku... h. d....) ')0.~ haf. ' 'J<'Ik... \... ii<.. ' >«<n: S. IIw... <1<.. _ to.... noj......uk... n <I<.Wtt-... /lao. l... ( I... Y Ti... ~). 11 \lilj (Il.d.\10' n.. l. Tbr 1... J./ /~.Jy.IF ~. C~... I '...b..i. l)w.j~. I... Ol....Ir J~ P'.'. IJ Sp.... '... b.l <-. n_.lin (I IIQ.d. ~ 11.; IL... Co/~ r f:l C~.rI Q. eb _ /10 _ IP<>Il....0.). L'''1/6. G~.. (L C... o S cr... nr'.1 <I< n ' nn ho oodj<) <n ~ ik '--00' II<! 11 (/..I ''''... 'm). V.n do bu<.fdfi I'~J. U. ''''don.~f... J... k' 'n de ~'... h... f. n...-..k... 1\ I.. ff «n kl... I h..ff.. op h<\ pulh.. k 'n k 'J'o d... 'CJ.. m)d......h.k d. wood... Som;''' h.. o<.o m... o dit... mo' n '1' d. ~ um... k< ~un... md 'P.. kn <I< ku.. ho k'... n d. film '... An.kr.. Jn '~n ~.h ol.. ~.. I k ol... h... n on.. la.. ok.' i... n... to n ook...'... Jk urn <<Onom..ho nic:... ft..-nd....r... 1 '~Jl.l.o'on h<1.... T..n d... ]<I... b«.t<dlj<no! «ii. n... k... m'kk<ld ond<t''''''''c.. n. r_on ~.... v u r... j;p... Z... _M... al... bi;.. ~ ~.._... 'flou ro)' 11.1 I... al... n......_. _... r-..jo. v t... ' '..._ ' oh... 'r d.._ 0.. F..._... c...;...._-_.. I '

10

11 MA! BUSCH een last~ portret 1>< cn'll< 'QI~k... ~n. cl... < on. nn '.. ' hmnner.n t.t'''''t hu bnk j< n d. lonc.n. In Tb... b. IIJlI. C:... d'... mtm... In <k.. '.. n VlI nl al.<i~... oecbdt..d. nokcn I. ' ''''''''' boo'al hun t.«w... U <on... ~.... ft<d~. >'Ol '... '.ru.bhj< onochuld... n. nlc'fturw..... do hct..ruamd '1... houj.nd. bron- '''CT Ju.....ond cn P''I _uk. ' fc n'~ dijk. -«Jund.... ky 'l. He is.<>.01 I.'<ld bij 0... '''. cl. ctll< kft't dat Mu...tI ccht urd'l i> In rit I~' r. nl. IC 001<.'ei '... ritut ha.. rol b<'petk. 111 <In. r~m doc _ d..... ccn kon '''''''' bd<h... d Tb... IN IIJI._ In ajk.nd~ (dm. Jnl... M i<h I «rq<cl«:t< f...k. «UP IJ. n ''''''I<rend k m<1 koud.... nde ogen cn... n 10.1< crr. J h Ol.. -rij.] 0.1 h.. d.cluoff<r ) '.. <Ol I<'.. u of «Lu._ me' b<:dodii... «10 OOSJ< <>p h....-.lln. In O/on IN lip ti.~ <k pcnon~ f><a'''' '''n het k.uad «VTo..I'Jh bi.. butd nwc... krullotjn op hu hoof~.<plak. AI ''''''n oj'jp<~.. >Ij ~oo d I''''.. n haa... mb.. hu.. op... q... om' ojupk. d ob Irh.. h'<)fr...; op... hu.. djk.. d... '''' h<ri ~d. In Sns of b ~ I>rkOVl'. on... mot 11 pottn ~ bonien d... n de: k... k... Ir n J' A u n Co_ C/4'~. <loot Ol.....«rlI.-Jen is n df_cl en drupend ~rt de: w«is opsdi.. ld..... onmoldrlhjk <>v.. 'Ol chan... doo hur mld... r bn<huld'li<n n ffn P<'I '''II '0' oordl ehn.. ook hu. Imcrk 'n Cbo<~'~ <0... ho.11 bhjk'. ol. ou<ie m n Ol'... 0 «n rompromrt'c'tmdr r<>10 b<o<hkk... LIJ h Idukk.. hu.. djhit'... en dc: p.... mdr poi~ l< ca'... 0 komtjnqohondciur Hard)' de n kan bcmn h ro _ou Je door kun l\rhojo n de 1<<1< rol u.d J <><Ik 11<11 m.' '.aud <n.. dy op n to... '.. ~d liüp (c..... y.... van C~... '_ h _I U_r.. u~_j.. _ Ik b. r... hls!.11 Tb BDbr.... Con. TIN I'n-Uppm. C_ 11)'1' B)'I... Tb tw Cbo Vaudeville Maa.11.. liu... d n 1891 (1) n Au... hl W2> J<botc en dc: 11'''.. IOnoI. h.d h<ri. ' uuju..j ' Ibl Houh Snod. rcwnkl mo:><olet... op<... ~ h < ortntd... tft... Mx I<clo vootb«or-rnoj. J >'OOI «n mu';hlr Ioopbun. Z'J...jc... ai /uh.. hu.... n Am.-nb. 1'''1 do.. 1>0 ol< non... op.. hooi en _.. droon d.nb lun. «n mt..: op h.. 'Qn«l. b<j:'m<n. (;(nrr kak <om'.. en d~k In lioiiy.. ood <kbu... <ie. ~ boj de ' 10;1 ot Comody' \lark Sra... In <ft. '.. n d... dolk lrjud<n oprrl ~... dc:... ~M. r ~r.-... '''''''Il'f..olt;. ot _' rl..... * Inrn-... u/rf_'... 1oo.. a.'9' ~ : I I \..

12 _ T H! EXPRESSION5 Of M'~ BUSCI! A NEW GLORY QUA YLE M 8...\' R; r_ M _ ~ -.. _ ~ t _ ~._ _Ow I' '1 ~ A': C ~ '-' _.~ ~ ~ ~... j C S 1'1.1\ C.... f _. s... ~ :.c:.. ~ _ l _ '1:. '1'... L _~. _t_ M _md~ Clurl.y Ch... ls.u/.ot. In S.J~. I 91 SI. Tljdtn. nn halob.. k. toc't in «:11.noI film....m M... 0 onc<iu... h d I Nu'. nol. '''C'< ;.ar uit_...hok<l I'k k' Wfir ' I 'lil... Eft... Shn.I fun>«had rcmuk... I...t< N.J II... IJ h pi on Jn n... pf... ~. '... TIN /)nj'.. u.'7-.\ik 1kI..t. 'h nu.00fj<>c'l... n tin 1.. nlj<' I~ bc->'j'l f ~..... f... Sm 'Ol 'oeh... lil ' )' p<'c... li'j... 1Iu I~ C....''''n... 1.I... tn<'>f< ' 0... k twr <'ft bniooi do. LIJ nnop' U.-- Ik rol -on Ik SpunK do La lidk o.kn I. Ik krrl... on.h 00<01 ok... ~ <'ft.....'ol>o<... 1oCh... bncdu'i ~... 1II_... rmtkto ~k~ p' ~ -<01 1)0 k.'j'k M.o. ook... rol on v... Strolln 'Hlnh 'lw>. Corset J do q<mdc M~... _k PI''''''''''' 011<.. men me. h~n.ornull>lk nnf. Ik...'... r 1(0... 'n. «op/i<h... no... n..... ~' m lol... ukh bi... k lil <Ir ~'!i« 'w.. U VlII _ lito.j '... _ s.. ~.. n...itff..t.. Jr UI fii' u...bk... _ _ M 'HO... M J Iok ou VO Suoh<.1 Ka''''''. '''' door de Pll... n Jn CO..-orol..... N. oi~... n' mn v... Stohn >f'i'c'i.k \IK 11 n «.. <k. I«f ~i..'of'<'i'ik rol...a' ha...- de bljn.am TI>< V... s. Vp' 1M-<>rJol~ IIortuMf>«'tal.. Tod _-'''1 I... ha...- opttl/<kft Otall<}' ' Tk U.boIy nru... nde.... I... ~ Z... enk ITJ'IKII' Victo. Sp..rOta opcd<k I ' de nu 'nr-d... m r. N.._.w.\fot..In dt F \lau... T... '... ~ IIU' ~ nrrland.... <t <I< rol vu GIory Qu'} ~ _alk Tk Chm... cvmal. N._ IW.'I pt>.o0«'l'd op... bod; '''n liall c.a U... ~... ok P.'''' Uil Ion IIo-K bi.d 'r.m... Show'. ol.. ol iilulln' bol ol mild kon...-dm of. f<b<dol don I ok _~lplumh<' 'Ikfpma''... IJ' K.m... <I< ' Soru 0/... I>ncn'. ook...-i 1x1u:..J ah TI><...d & 1I0'dy APP'-Ion Soconr' u... ~ Laum en Iwtly r.... nn... ~ _~ op' ~...1 W'p fk..... red ol 'u... <I< rq>ii'''' 'n'i... rekt... alk' «h... no...: ''M... ook 0\.. G.....r IloIokTncoo. o.phllc' PO/Iud.n I><>rothy 0.'1><... n.-... 'Ofd~~ VJI'I><1'Id.... lisch ~.... n Hl... d. op 19..a Im IIoUr''... n I... d... óok. J.o. n n

13 WEG MET DE POEHA lachen IS LIEFDE... ' Ah... mu klop...r. li>on ~ h... do. «ft klip '... a... I II<I i. _... dit!ir...~od al t<k beuj houdt. QJ... goi..1 GOJ.. <lof ft <NI....~..1 Ook 5...!.aucl!\ttfl... n.g<d... ht. Th... he y of. m. n..'ho 'U'n' td hc O1h.. <h«k.0><1 I' punchod In tbr.. Zo lood... 01'[.1.n... film Brl '.nu. N alken bij uum <n liardy.. hn JC...dd'UM «n bekend '... IIn.. «D... bnuddd<d on... ol... Maar... do Cdm... n Lau1 <1> liudy... «ri lied boj...jn J<bnoik.. n _:alll. [... hjk... St. laim ol. Iwt. leh dt rd... - In de JO... 1 koken ~ Of' hel Je. Iml 'aan WI' in 0110 '-I.k film. al I... k bl\lik. he '.ni.f.... d. To hij op'... n id«kr«j «n rilm... kc. 'unn h«.. <.' 'J«n tol In h l<tl'''''on w<nl. En Ith_ Vin T un<n1l~id «n.~ n... h... 1d.Iq dic.ik olijke rdnd... tof' In 1~28 bnioo SIon JO'. rilm I. maku TW lj.jlk f IN C Poo<' ptodok... u.. hipp'j......a <'On hou... n de o.rm I d.. op«...u \OOI'... ~ P I<o'h... bond.. d<n rd... ~ moest bak. W.. rom i. k.. '0 rojn om... ;n h... ~ mond ~~n.. in.. jn of ku uh k Jl'.d.po... d of.id? j.. k.. de da m n ho<' 1 d< poii'... n. d.... mttt _n' «f het ol. w... U.... nu.... n h... ock JU.. h.. bda ' ' d. kr... njt JI ok.. Op _.odt van h.. dc<i'jk... '..... K....~ Knn... U... N«: h.. r. blo... h..... kond1jd< pramnu. om n~ I h.. WOO<d I... d op d< ckmo bo'... d< da n d. 'uk i..n d.. cl~ cl.. om... n binnen.... n J. «1. b'j d. c. M.n njp< nou.. lljkhden.. '.'. m... n M....h.. di. ook.....n t>os.. «d. k'.. ob h.. klrol.... d< «hh.od. S.el J... 11< ~ ok... cl<n.i... M llot I~k. wei of PI'... l~ bet h... cwn I..>urd ' Il... y... h. C.-ei.... Ik... ' Kd... p'k rd... m... rtcfj<m _dl het 10 m«>t...lk rebntlkl Al cl; val h'jn. ol J.. mook... on.n op Kn ~q' Ienblk.. n.n. Son h«f hct..'... ld. to.al. blijk. Tb< fi>l. of ~ c.~~?... i.cl.... m... do oolt.. J I...n n.jn... i<h krijct Al cl.. _.. n cl ;hzdf ro 0Xd... d. OO.n. d.. mot mooi' pr... Jn. bon< KItIJ on.joftl< m..tn<tt' '0 vn.nulf.. u' In Dn.. 'ot hu ok«ul n.-cniwljncn... (10'0. <0- m..- 'un mtcljen on.....b'imotii k BOMMEN W.. '''''n cl.. 11 en To}«ncnko Ol.. Udy-seh... cl...l ~.kijk.. «n' <>«I op cl< 'v ah.. voor om 00' c<1too h~ mool.1< ik l en... n IJ... bndt~td~ k'l' kn.~ ol... h~n... <><><Ikn appl.u. klnk.1 Wo _den..lf bq:i me' muf ah de._... r...'j b<jjn... w'j... ~g. 'I>... <>v«ol bom ' Uur.n t~ijk li<'opn J<I<' In... opnolt... v<>... 'n ~ft.~.o<h... ~ knjjc1l l h~ don k~k... ah OIht.1. d.. nel... bed... Mcf. r.ju> Of... <0...u... ah 00.. ah~ n I be.oftj' '...J... on tit ~.''''B kijk '.. hn... '''. don.... te do<n kjin. W..J. ~... hyp't n l.ff~ Ol I.. «nm.. l.. h...t... cmcjtnl. <Ioor het olijk thuld. c<p'jncj~ Joo...sc.=.'trb... cla h<bb<n ~... h... te dot.. DUBBEl D~ P ku... 'e... I.. lf.- m<dhnd. I... nio<>ohttd... lijd <JO m<...n '....I.. poch&... ~.~...ollcmnlltlooot)fto \ on bon......j1omu1 I kntitm> OMchulJ. llooold Ol... dy 'nvj'r kc'ft <ft k... opp<n 't' 1'01< '''''''r flm' 'Una.a ti< ~ ~I Won!... op... RolI l>a... bedo<i.' ~... bet«...- U'MII en I... lkmiii lach..... l...r... tic op/oooi... n 011<... OW fi.....!ir botio<l... s.... '... urd ~ rf... cwn hot _.... ' \tu. cm 'nt.. t>os.d rojl'''' nte... 'ktn tn lkk... ubboll. h ~ NOl n I' c<loltn ik ' h.. Sh.ffy T1>e«In AmMtnll' n «1t gv... kod.. ~ fdm.. l m '«kd'ik... I. dubbd. Nu... ol d.. Jll'Cn.... ' cl< ftm va Lou m... Hudy 'I ro..m ~ _... ' T..... do. al ow -..-n d.. -'X Ot.rif I< _lint n.. tit Irit. be 't k.. r-j hoc Itjdloot... wutdtt<oi 6c.~ f~m. J _.-

14 ~ ~ ;: ':'::.~; LAUREL & HARDY..._... - OIL'S WELL THAT ENDS WELL FeUilleton HOOFDSTUK 1 Towed In A Hole Van De Wal In De Sloot IILOlTO bli<'ht. in.n... ~ Ik ';inde... in continulty' van ro-.t.~ U4k <1<1... de: 1101 II OKh 5 Oeu rdm in tw«kt I.. i.. hawc... w nnno r-uk' _DO< M~... CoIdory... m h.od lmr... _ ;WCM. Ak.oil _... hij IJO... O'p.._.... _T.H.w.op~.tll. Ik no... cont;ity' «n k... e bndorij..._... op.r..-.in1ijk...-npór ou de...-..w-. <a... kotic... I<I;..M... p;do<ff... U<... r rij rijf.. de _ de 0'--' <I< IW.me rij...et ' rl FiOd Ik k...'c UA in....cu '«wijl <I< dorde rij <ft! oppot io... het _<SI J.-~jII.jIerloI;n da 000>. cm c ~inj... bij... pul In Il10<' wonkn... t<ld. I><.. alo... r.. fhj... 1/01.>... do.o.. dj rt k 19 1) U klj< be- Itk.. «.op«id~~. <on... on win' m.n... Ik.... n... tri'... nlot' TO-f... ~ku>n bd>.k do...;er ' in~'... de- r~... Ik S.doriADd.. '... Il..o...- f~... h.od ' _11 i... IIw in.'p'.' s.. (lm ~ 11 _..«ol cl< a'.. l'-<>.k ' P' - - Wh)' Mobilo il COSts less than ordinary oi l Yvur Uf I\I;'~ 1101 Ix- old cnouf:h ttl :l.el in ~ ('omctl~ hui don' kt 11.In UI Ihc tr.lgcd) of high 011 bills :lod ~honcf1«1 CJr life! Mobilull for ) yc:u- ill!.(i\lau 0))[ ~O\.I Ie». hc:c.. u~ ;1 is douhk-rjngc. 11 sla n d~ up ;I' lil ~pcc:ds- (:bl Of \ Ill. ou U:IC Ic)~ (lil. And hcc':lusc )(JII 1l(1 tuil prulection :1( :all \ pc.. d~. our ('.lr luu Jonger! Ch;.ngc tod.. 10 Ihe orld'~ b.rscsl.sclling mi! Mobiloil SOCON' \'ACLU M <

SO N ST~FE DESERT."ê::stm lau REL

SO N ST~FE DESERT.ê::stm lau REL YOU'U BE IHITIATED ;"/0. IholU...4 "'"' '-thi;" lawn - H.Jtl """*11 1.J1 u.t,h I'MrIT' pir""" SO N ST~FE DESERT."ê::Stm lau REL.. It' C H A I L E Y C H AS' _.. ne... _O"'YC"."". lkllllutt\.mft.t 010.....,

Nadere informatie

In dit nummer: DEVROUWEN DE AUro'S FI1250

In dit nummer: DEVROUWEN DE AUro'S FI1250 In dit nummer: DEVROUWEN DE AUro'S FI1250 u HEEFT EEN COMMERCIËLE PASEN MET DEZE DOLLE DWAZEN -11Wt LAUREL&HARDY # td ~ 11UM~1'~# / /' INHOUD NIEUWS 665 HUMOR 2 675 Op de actuele pagina's nieuws over het

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of

':',1 -; : ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of ST AAN i HOOFD Sectie Veiligheid-LAS Nr. 92.685.w.l3./Conf DATUMS 17 februari 1987 ':',1 -; ": ^.?v>' ; -^:V^;H.,,:; O-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-s>-o-o-o-o-o-o-o-o-of Datum bericht J 13 februari,,1907

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

--- Srrretflrilwt: Mud'lg/(f(1I/ 1.3941 Cj Doorn

--- Srrretflrilwt: Mud'lg/(f(1I/ 1.3941 Cj Doorn Srrretflrilwt: Mud'lg/(f(1I/ 1.3941 Cj Doorn --- Dele lekst werd in

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

KLEURIG EN FLEURIG Kinder- en Jeugdboeken

KLEURIG EN FLEURIG Kinder- en Jeugdboeken KLEURIG EN FLEURIG Kinder- en Jeugdboeken,. -.J. f ' - 1-01 VOORHOEVE DEN HAAG 1986 Kleurig' en Fle urig i neken N.leui ip en Fleurig Kerel Expasirins Wi In '1

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~",:".. :.+~. .. ::':. ;... '" . '-::--, ~. " 1'''''':''. .:.1 "". '~"'J.. _ -:;;" ~.

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::' ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~,:.. :.+~. .. ::':. ;... ' . '-::--, ~.  1'''''':''. .:.1 . '~'J.. _ -:;; ~. r 1...,,,...1.. ::':. ;.... '" I..,".:.1 "". '~"'J.. _ "',,!.,'. '-:1:-:- ~",:".. :.+~... ~..i...:... '.~ = _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... ~--,,:: ~~~I,:I' ':.: -. 1 -:;;" ~.-'. '-::--, ~. " 1'''''':''.

Nadere informatie

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante'

op $vjet-ru$ibno- ÈerhuaglSC.!.oncg leest mèn nrl nog flechta reldsn tulk êen 8rap.! sint, hlel wat elíêcuewr gaen hante' L!{'a het tlem's',gpdsdlqst'rrtiheld" eo ite trle interqórid: P{llen rc Pu gen ecl qèder oqdemetir. bêtidsen- Een Jorgero V'D. beeft ortg Bet een brleí de kweètlo,,comtnunl3me en t46' bomst".asn de hud-

Nadere informatie

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. *

'. ', ENCOUNTER \.JITH A G/ANT . ' fe.bru a.r; 't 8 '...,,',. * .'. '. : ZWA~T-é. GATÊN . '. ~. '. IN D IT NUMM E R. O:M. * NUIMLOO lejft ~4 fe.bru a.r; 't 8 * '. ',. '. ~. '. '.',...'..'. '. : '...,,',. *. '. ',..,. *,. () PIONECR,. ODY5S E: Y ENCOUNTER \.JITH A G/ANT IN D IT NUMM E R. O:M. *. ' PI ONIE R,.VL.U.CHJ 'NAAR JUPITER

Nadere informatie

V, V. Vp-l- 1 FEBR. 1941 IN GEPEINS VERZONKEN. m * : «nre»jkmisb«««ntaehafcébeh ailbli Uil I i 1! S \ ". GIMEMA& THEATER. V ' la

V, V. Vp-l- 1 FEBR. 1941 IN GEPEINS VERZONKEN. m * : «nre»jkmisb«««ntaehafcébeh ailbli Uil I i 1! S \ . GIMEMA& THEATER. V ' la ' I I I I '. V ' la Rtdati««n Adm. NoontoiiMI* «, L«ld«n< «nre»jkmisb«««ntaehafébeh ailbli Uil I i 1! ^i»«^»r41m0 ". GIMEMA& THEATER Vp-l- 1 FEBR. 1941 V, V i l^fl 11 5^ 'i'' '* ^^ m * : ^ "'^iè - &: {

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

f.- .. ~ --- - --- BLOTTO verschijnt onregelmatig, maar doorgaans twee keer in iets meer dan een jaar. - - -==

f.- .. ~ --- - --- BLOTTO verschijnt onregelmatig, maar doorgaans twee keer in iets meer dan een jaar. - - -== -- -- -- - - --- - -~ -- -. -- -~ -_ ~ -.. - -- _.- -.- - -=. :" -- -- ZATERDAG, 18 JANUARI OM 13.30 UUR,aYOUT'EST TOWm IN A HOlf t 8flOW ZfRO EXTRA! HERONTDEKT: i.s.m. Nederlands Filmmuseum THE SNOW HAWK

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven T U} Technische Universiteit Unlversity of Technology

en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven T U} Technische Universiteit Unlversity of Technology 4673 en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven Unlversity of Technology T U} Technische Universiteit SAMENWERKINGSVOORBEREIDING BIJ WIJ KH ERSTRUCTU RERING: een door gemeenten en corpor~ties

Nadere informatie

nummer 17 Student is geen konijn O Brand op sludenlenkol Vegetarisch in Alma: opnieuw vleesloze dag maandag 22 januari Licht S1IIdon_oldllad

nummer 17 Student is geen konijn O Brand op sludenlenkol Vegetarisch in Alma: opnieuw vleesloze dag maandag 22 januari Licht S1IIdon_oldllad S1IIdon_oldllad.. do 1.1.. pollii.. KrI.. orpoluuo nummer 17 maandag 22 januari jlarpnl 2! 1115-'"'.oIJlJ uuv (w.-.,kb1.>d- v x hljm nl., "3nJunl!, augu

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Zout op drieduizend meter diepte kruipt anders

Zout op drieduizend meter diepte kruipt anders MAAFT -/ 4 "LJ Bodemdating bij Barradeel gemodetteerd Zout op drieduizend meter diepte kruipt anders E Al eeuwen wodt er zout E gewonnen uit de Nederlandse : bodem. In de Middeleeuwen 6 uit zilte Zeeuwse

Nadere informatie

Groepswonen met 55-plussers. 2.100 moederhaarden vervangen door combiketels. 100 extra parkeerplekken

Groepswonen met 55-plussers. 2.100 moederhaarden vervangen door combiketels. 100 extra parkeerplekken 3 KLANTENMAGAZINE VAN RIJSWIJK WONEN SEPTEMBER 2012 Groepswonen met 55plussers 2100 moederhaarden vervangen door combiketels 100 extra parkeerplekken BERT VAN OIJEN: Het is prettig wonen in een woongroep

Nadere informatie

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail.

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail. met Lees i n d eze KM K al l es over: Chinese geluksgetallen Interview met de oprichter van CHINESEONLINE! " zo ben je een goede masterstudent" - Door Lisa van Baar Chiang Kai-shek in een Korreltje Zout

Nadere informatie

,.',t 'f fl... :!::~ I.. ...' ..:!..., d.,j/~!.~' ... ... 1 ... ",... :: ... I',,." ",.;"l!:!.-... ...'.. 0" ~" "~"'...,,\111-:.

,.',t 'f fl... :!::~ I.. ...' ..:!..., d.,j/~!.~' ... ... 1 ... ,... :: ... I',,. ,.;l!:!.-... ...'.. 0 ~ ~'...,,\111-:. ~-----------------------------------:-,.',t 'f fl... :!::~ I.. " 0" I',,.".....:.'..:!..., d.,j/~!.~'... ",..... ::...... 1...' ",.;"l!:!.-......'.. 0" ~" "~"'...,,\111-:.'- it Haven-py zak eels Ijuslig

Nadere informatie

POLITIESPIONNEN. Tot nu toe werden dit soort methoden alleen toegepastop het terrein van. de zware kriminaliteit.

POLITIESPIONNEN. Tot nu toe werden dit soort methoden alleen toegepastop het terrein van. de zware kriminaliteit. 3 POLITIESPIONNEN ONTMASKERD! In een persverklaring maakt de '~ottinger Arbeidskreis gegen Atomenergie" bekent dat er twee politiespionnen een tijd lang bij hen meegedraaid hebben. Eentje van hen:klaus

Nadere informatie

mer 16 kosten? Mag een voortgezene opleiding J.a GROEPr (l)

mer 16 kosten? Mag een voortgezene opleiding J.a GROEPr (l) 111 11,.1 1Itl1'lInl'... nu 19 Januari 1998 mer 16.t,JI,~...""rn X ~,,",kblod - ""~ni nio'...n jwu 'Ol.UJlHltlJl Wijziging universiteitsdekreet VAO's in de maak Mag een voortgezene opleiding fge10pen week

Nadere informatie