--- Het Theater met Karakter '" 1/1 INHOUD ""' ;.,: /!!!f k.. n.itp... de 5,klI.1tt:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "--- Het Theater met Karakter '" 1/1 INHOUD ... - ""'... ... ...;.,:...--.. /!!!f k.. n.itp... de 5,klI.1tt:"

Transcriptie

1

2 INHOUD 1/1 Feuilleton 21 IIWTllh... a..;.-... ~~... _ 11« pood< 'al.. --Z Io <Ir al R_.._s..!!'' lnl Il<....'n... oti...j.... L&H in Brussel 'I 0... ol< I.nr ''''''''' <Ii< Fanmail he< ia../. m ' I ' F odi... o-... k... _oof_ ( S..IN c... ~ IdI... Jo Bolhoedjes 33 Ot (J.<!I; ~I... Het Theater met Karakter ' AMsn : IU)\M n : U :FOON OZo-HS190 /!!!f k.. n.itp... de 5klI.1tt: I.AUI<~L fj'< 'IARDY FOOI' _'...' _. ~O... '.. 4 t '.sdi... T.U.s._...;.: ~~D... CTIK J 000_. (hoof_.i. KK.k... llotto rijk..1- '... Y.. bo<l<. MWEERK~R$ s.-ac.... Ikrwau... L5.'-Oo. II..... U O'I~T_... ~ (t s.a.~u 11.~~'!. LlJbof ~- ~~. s;.... l kt k '-'> <ir... ~ AR<ijnh<uJ.

3 I NII UWS I ' OLLIE'S PAK PAARS.... au. ijn... kor LsJ' r... _hok; kino Ik Kal R... _I b<jinnrn ç..y.~.i. TI>< I'... IJ..... * la_ 10 k... _ tw c...- _;ji Vide... I... WiUIo.. _!dr.... -P'... ~tlk.. do ok btion'.u'... de ~;.... 'i. oio... '''P''''' _... ~;..... impu u... Ik jo do... O1Imi<ld<Uijl<... ' bnoal kit. olo.. op h~n... ci... beeld.n... do ~.in... b«ld... '. d.hit<h 1... Id..!...<1 h<t bij h«. p... pon Vu l.i.lhii... ; Id.. ooi.-... Nakrl_... J<n'O<h... ol< tull.o _Jo... ko<h~ hr../t BUl'ITl) op... <In. kamrr... <<0 c;.; omn>q' 'JUl'''''' no;' ku 00- m'n... h<t _W<. '.. if...ro.. ;....«rol< ~.. _er- ROGUE SONG

4 - -- '>--.

5 GAGS 1)< 'g.g'.. d. 'Opp<T' dn.d«ien'1i' n.' _ om M.kr. een noojuklijk k... d. 11<1 publiek Jen= h «:n lort'j. '''11' en-loek[. IlO...!' en Ik[. l... eh' onl><durlijk nd.nk ~h<eh'e en d.... mee d. I oen Iore. d.. In weinig k<nn~ fe 1>< vd. W.nt h<l doel on de '1.. <0 bfuu.k d... Idk n'.. I op de l><h'p«n en wij Europeanen. die 'i«'n m... m on. mo<lorten. houden i. I'an een do'l(ehjk. oion krd' hed. Wij w~l e I>«<h ld en onderhoudend muer..! worden wij iuon de 'ijd hob bon Om NI 'e g.. n. hoc: n 'urom 'ij 1. chen 'ij willon Je g'p en nkom.n en a u' behoor!.jk op.oorboid.n En zkdu ' erlang<n. w<lke d.... ijler' genjk d. 'g.j!' n!loll.od k.. 1 hkt - op eoo qua«ij.e n'1e«l!lij lorc«n Van Ikyssd'. kl... de woord en kom' op on f n k<tel ov<ffoi!lpolt on. ij' (.I'«rl) m<l on'-< 1~In. met unze I < met on«w..dilhd Mu wij laoh C de 'g. ~ ' httf. he[ >pel 'unrn. liedt m <igenhj k 'ol 'n' orwn dot Je 'gag' d genlijk he< 'oim.. k'e $tuk vak m.n.. h.p i. d.. d. film kcntiu«1 'dro' m.. slagon cr 'e'kcl'lk in on. ccn mom.n[ te on[ronen? 110<> 'hrill' we.. n n on.. ersp.nncn.en'.n te pikkclnl Il'ecl 'how' cmln ' on gebi.!c<1'je en e boeien? Oe '. ' h«r d onver<b.. r.ijn w«k ondank Jn u. 1. ond.nk. LIjn impcle mdd<len. Wie cr.. eh n ogenbhk rekcnh.p van «ft. hoc\o <00'.1«1. ho'l menni... h'«1.. I h.. m.. Je B. ' crw n Jl<T! h«ff. wordt mer <<rbied... Id. egen... ccn dc1jclijk' pnm;icye kach[ en... khed van rc<p. In de lirlu 'e ijd het i..... men tc... n.k n de '' '0' h<1 and.n: i'''''1<... ' on. on''ciw... bu' mdl«tullie... f on... ''''' groruht ook de 'g'l' te '.menuh. n oen de Sc~I =- ra.1«e.. chtin en <Ie Ch.ryb<l' der.. nti mciili;<i' dt.ic!llmboi!e n het ged.. n~ te.. ken. 1)< 'gos' «n.. Amcrik n< podu de o««fehjke den.' dn Y.nk...._ De went< pog'ngen. bu.n de N..e Wndd ondnnomen. om d. rlmburlel' te pro du«<n. ij op jomn\<.. üjke mislukkinen uill dopen Ik... pronkehlkc m'il.i. het 0 fe gn gold. 1.. kkohjk ' imeren. h«i' 10'«ccn... uchl< kn... gekregen Wij mi... n de onbc....h.! de' \mcrik cn. -'J m..en hun d...nd opi' m'. hn oon. «ndhc! e hun ~eh InHr v.. 1 wij m«n hun film... n nct. li'ant mkt dan '(1k I n«ook i. Je 'gag' n.1.. jn.irnpelh<id. een..... eh 'ij product der eu.egnfi«he on '''l- De burl!e i... de ec mn tot de 1. Ol. zu'cf film onntrl><ld doof 1 e c of p'eturlle «nden... Z'J i< de noo erkende wegbo«!' ~ cw. 1'00 de... hjk n[;êl< ~hoppen..la Ijlm La... ''OOI' een G..n< I)u l d 'e.agde rlm 11. J.. m.uh componen' ' hu C0'llIr op..m en P.bo Cf zijn droom!.n mcc <de wed h«'/rnr in Je M. x Scnn«-<=omdy'. 11 komi«h fl«'<><g'1''[' I... g -oor D.II' Gdfith n<1 Ic.. eeleje me ondekt<. wunn«hij de oonah C un h. slo '-'jn' 'Bih ol Nation' p' zw«p'e... I~do:n d< Je '/1..~J Ilo g.. rccd n 'lein. n buien' Ihw her Journaal i. do 'olf don ook het 'u' oorbodd... n {Jm en hel ;< ICC 000'.I dol ttn.i I''''' jildochcr. to' nu ' '''' Je on'erg<lojkdilxe '1. peler Chp- Ij. '.. Met h<l nonn.. d«e illo.. naam... kcn w'j 'IIS n het ohucxtct denk' b«ld'ge gevaar dat.ic 'g' E' b...'igt. De we' rdd had In L '~.. ~r.'0'; to' en me! l'b kiof derug 011< JOtn nodig. om te I.. ren 'n. d.. ach... do burl! ' 'ol wat an<lcrs.uk. Jan knda.eh n.u rei. Mu '''''n J 'OI-'cr.. -u. blk ct ~ I<<n hden '''.. n. li'ij hebl><n <1 n on' ' 0Plernhdd ocr de on[dekkng der..ron. lie mn of m.. ' I><><u Ol mcq... lio.d litt.. o.. n (j ku.cn in 0... eign land mer nome n... moni) de kh.. igc.. n d. film I... n so d'1<n Ikten ligg.n. wierpen kh p het o bedo... n. onbo... cn senk.. n Ch.phn en b.en n I).. he IInd.. uv m.n. dh[cüjkhl. J..ocl;l~ JIm. lach.en Jn bonich[. 1.ch e... n' k 11 '''n 'n.i. '-ken en fu«on (clk.op~!) 'nd.i klei o...h.<>nden.. r.i... Jel'jk.. kt.i.. h'j 'kn' p<ou«cr.lc Jn.. kt«'_ijn «hn.. k. jn 'm«bode' 'cr~ cn onje. de loup. ''' en 't<.. ''11 bcj..«rd en..nn' de.wc men Kn.. hwc Ch.. lo '. c.. n nule JU' 'n.. «>c. fne en ~hc mmo '''''». d.n kan.i..hjk me' de.. huid der hu«... n '.n... J worden. Intu«m.. ' de«'ntcn'al... ng n Ir' lentc Jn in'!.! n;. eh.phn df I>< IM de onkohjk. '''''pel... [m n«e' S.. IC romphe... n en te breiden en wan.ijn lenie tot nu... 'I oor em ho'gpng I><'p..d I>Ittf _ <<n oorui I.ng... hrt steil OIO'. Wk de n... on mening hogel'jk o....h.. - eh.pln-<=p '00' Hu.. '.on. 11<'1 de c<nouj'k b.. ' Icsq.. e.. n en Ing un md.nchohe en. ek doen. ' lrotc.. rukkmi Jer '. n'ntcle hnno'e. Zelf.!larold IJo)'d Je m.. u kol'j ke en.... ':\<e filmk... mek bruh n Jn f~m <<n KnUm'teel 't<.. n (G'm.. ) <n m<n... 1 he' hem oll. omdat h'j ten slone 'och nog op.. n.. ken '''lr«:d. of taclrt mo. buen de l><ji.ne gond un ccn... kooijn h m' 'U'tc oob«ld hleek «h«he! f.pe«l>ml'iup.. r w~ ~ Ih/I w~. [)ct< pu... nr...ot.kom.k.n.i. ' nmmcr in csl d lo'ven de mm.. h~... d. dolhe! en d kra.ht cl.. Amerikunoc '1>«ook mur [. I><n.dcren. gi.n '... I... n op het... k.i.. fcuiil... onin. door 'eenum' en '. OOiJ ' wor<lcn. Ald< wodt bet onde. k.hl enu d filnl burl... u cm; bcd.;gd doof..n. n I~.i JJe.i.lcc«erJe dcg<... - <. d.. het '11' doct... Welk CC I I~k don. dil midden in de..... roic-.n «non[ol'.riodo w<< 'OC.. pel... kondon opkom.n d het ge.re '-00 onjorg'''' cn on... J'11... 'n t. b<hocjn W'J b<docl.. Sun I-urel <n Oh'Cf U.. dyl Een. ~pilc~'... *** n«loop n do: 'JOfI'''pek b<:>en J ' hor< m.1 p.nricl held] T= j... I. Lijn >ij.1< min of m=.. konde..uki d.. fdm p'l......ond«.i.. men <lf. hun namen kent. sten' 'eet het )Nblick... n 'dk dikke kie' mu...k. 'u..n I><rocmdhed I'OOral. 'en'= sln. al. dl! met d Choplin.I.. f:.... y n u01 m... y. he gl1 '.. - ZIj beoefenen de '1>«' I' dclfde interu.<. 1<1<<<. md;j~e wij hun lrol< voo..ngen. Z'J '<1 en I.dlo!'!. geen..tc 'k' d.n di. >'On clk.. of anderrn CC h.k. '.tcn. Zij 'onen i<h.1 Iccn... I!!'... n <en vlculelp... O boc hon n.ik.. uk en LIjn.11 mur

6 m.ncholitk. ol «n x0'lldia... ik'e oilj Jn dad m.. l 'J Jn!lOOi 'fijh. en.dj n d<onk.nl<hap on 'n' eh.nk<l I'0OI' h.. mt... dol J dkur... pnncn. \lul!ioo Vft'o~.!lOOn ud knk nimm..- hun <iod on O.k<-... n.n '... «11 n'... p<o<o'yp' loch.pcn. met.. n... omlijn'ol.n voikon onkdijkc..;.m... d'&id. Cd<od doof ftn.nuffdljk. di...0< ROKh. p.n tij... h P'I«' iod<><i< ol d. ba _h.u.l.fh... dik k..-d en de Jn<ncric... I<k... I<h.m' nk<i.n ' w'jk ij «ft h..bkcd... n deu hun mm'po:n<><>njijkhedcn af (m.n het'n'.. oh ilekn.. film.n rdm _ ) Ui'lcloo' iet dt dwaul...min... ol. <o n... in... ~.. nirtl...'n hun mml... n oi«ht< het ubundir< ''''... 1 hun' penoonlijkhedcn. Mm LOU h.n'...'on VIn' h.. tl.oln... <Ier.emi.h. kun_....'01««n... tmj... durf p... n ~ ij h.. - o nir<n. nu '... rolstuk' ori&n.k - p.elpc dcf '<pc'i '0<'. H.. dy kom. &I. k.u.n mn «11.. n bin... en.. ruikd 0VC1' «ti kup<t. (-cvol d. Jcbluik<i'JItt oi f. Hij k h... binntn m... an de«.un.n.. ruik.h op d.njfd. p... me. knmr... h...'. t:n <kr<k h.mli... vin dm 'Ij ol ewucd en «n ~irtd.v...hl.n wij... U nirt kom' ' ot «n vijf.... «n...j «n uv.nd<... en.i<. hn cff... i< on...ntunbur wij rnodc'fcn nin ';J <I'JCf.n 0... nin - wij l.. h... '0' nu: w.inj en 'o... ij nl<1 m«r kun... Vo.. n 'I>'>'1lI''''... «n m. VIn.'0 '...h' - \'O<j'p San.n Oh... n «n 0..) I'o.dj 1>00. «n... k monipulatit k<)m' h.. 1'0.dJ< in bots.. m... d... h'... nd. 0. Ru';'... bed.. J... 0<... o~....p'.... raoluu. op IK.!'o.dj f ~.np' ti'... n... ;'I'>n' d.. uit. Oiivn k«'fl.leh n... ' au 'o en... k <1' «n.. bon af. In minder d.n I«n ijd. is dt.crn.. li.swoedc op dt bdt fd. <W<'fJ'n ~n is itd... b<:t. andermam.u'o. od.n '0' de m'''' 'p<>it k...;... en. ido me hot...'il bc'fnori.\\idj... iet de fum.. debatt.n <>v krn d.. O1<<<Idtri. n..! ois... ''Pk... olcijns h.. Iu... h.i...' J. poii;.mor.. 'fblrndcnl Slotl il.. i< - om... Iui< Ot... 1'... - de.. '{oiw J Jsni. dit.. =I.. in &l1.ri<; hun film booli en onf<übul '0'... n p''''~rsm... toi'jkhciollciol. Dr... Iciolill i< VOO' om di. 0llcloonijk kn.pp< vûmansch.p.. ontled.n.n.. b<otu.... Wij Ilon het niet 'n _ wij U... aljo:n m... on S.. «rl>1td voo' d... v..o-..n... de I.. h bet... on ov.. ~... hoprn. dat.oem on in.mn... h... me. ot mos' lat.n..\\... YCfB. Ju haul.lijk hun namtn cn <'ft.. im «n l«'1'1... hrid om... Lien -.In. ' _d 1.~'''' p{ ~.... CP DE FOTO MET LDU VAN REES Als ik toèn impressario was geweest..:' Ik roto on!... ns... k' doof om pr.:uatlo L<>u va. Kon T... lf JUl ~ led... hadd.. 'J h....beid d. 'UI of 1... tei... III.Jy btj Jn '... lijde... 1>.0.. buru.ndsc ~ Sod.. llnd kodden.. «I n... d... bn).. 0' ~<n... nd. m.. ' Van R_ hod «n >lnnh' n pc. IJ...<id.I.. h~ h... duo lijden «n I'edcn n R'... I k..!... k' IhJ... 'orn m... kon. en h.d...- d. komk.n J<S(I<'dd f... foo '.. n dl< b'j LOod....t>no n cn...-u ' n Jn 10<._ N.. '. hc'fto. mn hn <><IJ de YC't1<h'j' ni... h... nmn.. n Rt..OrrO. Jll.. k. '.. m.n. I«n..... bi'jk' )..on ft_ om «h. bn.. Jn ' I~ bon.1jd.k 1< d.. 'w«11< n 'u.n mo. da.nd ~ ' <'FM'... d. n... mou. ~. Of lijk... I... hd ''n leuk Jn... Inok doen Ik Iocb h.. '«1 fihn. >.n h... '\1 Vln.f he mom... do vodco n Naktland. k<><>p... Iocb k Wnom<n. V.n d. VPRO... he!.. k.u... Ik... mol 'rou... nn all... '.a.noi. tint. ook.ndcu Ju <) II ~I no

7 ...'...t'jk h«i <cd m<>ni. 'ro<j<'... ni«aank'en ~ ljrud I.. d.. an w 19H 11.. duo m...'. 'n «n met 0... In<kro do te n do...r 1uI1. op..! '... ft... eh d.. '11.. )bni'lo' h...< WOl... l.. ultl... IIad) '''''rl ol «<n!><jnp '00' \'... Il... andanb hn pot '... PI na -.n..~( PUo«lGJ' ' oir il< -'<>I ol... f... Ik ode... I.!ka I\LI' ol hu r : d... dm.. In ok poe... 'h.. '... '_.. ol ' de flon I>Ir_fI>t.cld ~'.. /)w 0 d.. het. ik lil d.. rm.. 'ri l ktt' «'n 1>... p.o<h En din d.. film... u... 'ctm do. Ik 'Jut _oot ~IJ \I. dl' non d... UM film 'unn.c Lo.. Ia M'.'... '''.. ''I<'''I.. _n... I Nu on... <m van <I >nl h.lo<. <I... nll... ode dtd ''' n:.. ol.. odton...df. _h_ kom.. k... döot dkur wao da.w. -. Ua)' u. d... ' 1 do' «hl' Ki op YO... t-k.i T... nln dit {dm mn d... _ hoop bhkjn1 N... TH ~'/YO J D ndn1. IIn... 8/ort IN..J.' 0.'«d... _ htoil.!:in On urd <n 1I... y... VIn Koe.. eh... n. '<'C'f t< hnon... don <1.0.. rob In... n «n '-' ~'''''f'''..m. ~. 'crd n.... ~d... l... B 'B kon. '~J< t<>ii'o Ik htb..... '_~ met '< p...w Ik... loc1 '01.nden Iwbbno.....k oh ik ''''''' p<...'... do \..-am pu.. 1~9 In d... Jd op<dik ol<...u In I>n o.t... Hn IIoyd a.chb_ \I. 'f'oddcn In h 1.0<10 'tut B... elk vond... -.n.iq... d... k. f... boj bc-p... dc.i... broon... n n: S... <kllk.n b op do (0'0 Ilcnk 'U Sp'.i<l... r~ bdt... van '~8...'.. '. _ol on \laltjido 11 oped.m- '...- _.. ~ ' n... \... StJp'- ('Oot... 1 Ion ' ~ kt... Ik: on V... 1<.<81... klu..w....uopnd dol.u '..' dol ' do on be' bootuu. II<IS' d. Rod... n lloyd Ih.h... '.n d.. wo n q:onod om In... omo<pg.t pur urn'jd te kofllc'n.n.o. om I>n umcnj... (... ohjk 'J... T.. _. h... hul Vo.. St. Uit I uchirl..n foto <voorschijn. -urop St.nI<y... OIy... hub... h...'.... dc <I... ij.. J<'<h.unl... ok mu.iun'm... n 8..hm.n.chter.h en ok om'o<pbonu.. lcm o... cd... on. op d '''''IJf0nd f.... op.m. of..hm:b. nd 'hijn' di. d... lom k'. jn Von Sphou. '1...1 on ll.nly Ien Mn 'n UIl 1 hoel n <oll<m.ul. ik relf do Mct~o ao... _... ' CT... «n IUIf<!...bn<h en ' I>n hoel rock loper ui<id<jd. DI< omroepb... IIth._n uurd en U.dy of I>n kon.n -arm. 7.. durfokn ook nw '<c<n... ''11... M.. IIoyd bohm.n Iq: d.. h«1.ndon. d.. u vijf mnutcn dfllk mc:. IC... d.nc... liuhmon... «Ikoon di. h.. poot c <1«1... n Jn I... on in Nrocrlond heef...'oond. IhJ... Im! in Sieuwk. n... b«1981 B.aoh... (d.. Ol de '1 d. ccde n n lijn o.ch'<m..' ''1 hn) WH I>n ~'pe. an do... k. kapel'..... IhJ... k Jd.roppen._ til... Ion orkat. In... k.dtr... n de aja....-rohjk. h<id d.. he. orlon. boj Jn opmkn>.xbed F~'ora...-ooruk<n.... ook.. n I.. ~.<I til u.<dy.... h.. p.mmo or<'n V.n StIpho... W. OI'IJ 'ulde w'ngn. Ol... II.. dy '''''''JI d. IIornl>on' Jo<qu wn Wouw (lat.. b'j ' The Skyrn... ) un m.' ten hol< I.f van SIOn l.u num''' ''. '.<1 _.co.... I>n ook.... d I'I'Ond..n do... ]<1.. Co... lllo krnbnjh. '0'... Co<><> n Zun<h AI... n n... w.'< foo un... rijk... hoef... n V.n Snphou lipjicd... blijk' dot ook Ch.pI n de.... opirad. en..'1:1 n d. okk. kapel....<lf liadtrnan otnl d.. id<l'jk do D.n. '.. de llrood J' 1' CoJiJ R..b Van Sphou' kan h.. 'On van h.. lolldl. on...ioj... Uo. cn y.. i.. n... \'.n w... d... '''I' h'j... nn.. n...<1 bd'''i''jk«ol Id. n ook.. h or Sto. I... rd l.. 1:.. Ik liom' Lu III.OnO -oi&cns ld'onirdo... ol.. Ion nu'... '0'. n mnu'... duu... ' Ik... ol. S.. n «n.. d... ollnki IJ... pen... pou... de zuk un I>n I..h bm..n Jo. ik had «n.. >j><i bardcn d n.. I... Un Ik..... liet publi<k held 'n h.... d.. M.pd om.ou.. n.. ml dit g<bnod n.. uur]jk.... 1«hC! bo<on. bod... I... n d.. '0. k don li«f IIKhm di<... klon In h.. '... n' ' II.n V... Stpho.. '''''kk dur... di< '-IJ... he bord. Jdoof ik... a..h... n do.-onl<0 m«~huid.' H.. Ikoo... S«krlond' boihoc'd.nno h<fl' h... oei i... do..h Iludy op t. ~. V... S'phou' m«n. ZICh h..nneron d.. d. 0 Co Ifornil in Bou] onhuld LIJn op hn dold... nurn...' 'Do KCJOIduu. 'Ulin alle... k.. tlcdm hll0 hotd.n d'<je. 'MlO' d. I..el... Udy 'm'... hobb<n..... <1><.01. Dan WAren < n..'......'1iel... denk k. Da. konden...j:.r.

8 DE SPAANSE Il<...ad< r... clo<.. ft loet nol.. n ~ p'. '... n'. <<ft... c... _LUlt.. 1I001).-oad. k.._.--. g... economi''''' «... 1l.1<... lor'ode J'... <kjon d. f<1mnjunc 'UlL'... on. 1<\1 <'. h.. }h Iduod bkn..'in.i n... IC l.ijn &&r lito publ... Ift\k... ~d. JAI'' ~... n Ik J op'... do 1<.'''''''''''' <ti... ~p<n on ~... T... 'p«knok r u 'u'c n... ~ ok t... wrl<n «'f 'OC'. l<if... C1~.. n \00 <lu... nk.hjk nlot.n Il< u... dc. problcm... Uil de.. 1'... od<... U ftpa a< 19U du.nl<. E LI'... '... k je: fl~... Ikn.....kJ< k.proknl- In Ion kon Ik n... c _nuur... l'e do ''... do LKh 1U.ul'lk. '... 1' k...' en 'C'>.. nden Ih.on- Icn >I'ukln><n of on''''' I<... k.... kc. '... U of pon.' oom... P«l.....lcn Cf... '~... UI h r.... I< PO--' f.u...\<ii)k..!...'...-lom '... rd en UarJy SdIMIu' II>O<l'doo. «n.~ h.c... e...'um...' hn hond. «en All.1 h. fe do. I al <1\10 op ttlkkn. '... 1Nk d. d d..\ooi n P'~ I«~ p!'<ibkmno hoef«op '... nm VOOl' eit... n bn boj.-k<.- o..p~n.. ft 11:..... nd ok k... ft ok '<t<ou.p<- In ft'ft... ~lln prvt>i«m dan ho:<.-domal... r... run' Ol l/ard)'... nolt<. d.. J.n Ik... n ok flm Ofn.1..'... 'non... 'nnru... hun \omalonp<l 1 I.k. VCf1<&1p... n ~d......na......u.h' otdta...oep 10 dmk f.._ d.. vu bdo... u.- Ik..-cnool- 1< op... bn rel' bn bn... rut..'orok.. nocmd tu_ft bn 7...Io1lk-... b._.ctn'.. ft 01_... dy... bn 111( n Sto. uur<!. Voonl ' ok..i... J.. ~... k... d... <~... ' <'10 li.. dy ' bnpu.td bi«f _ kon.. ndn _cnok oomp... ' d.. ~... odt u bn d cnl _I... n okd.. n d b..... Ia... rio'. Ilono'cl... bnnenl... - bt... k. WAl>... d ~.J 'n ok.. '.r.... I.. la... ok bdo... rili. 0'00< bn ou)'..! pooduk.... ok '~ na... tptdo' r.lm n hov..... \ 'oot de Nooo-4a-..lu... r... ' bol... NI rdl... _~.r n bn bo...!... JOId da... ho<._... oink Spa.o ' ' N ynhron..... <'<ft «h.k d.. '... ft' ok kno< Nd.oJ.o de.tu doo rblcd dan Ik... td.'... n boo<1i1a1llbt ft... btia. b.. r... ot.. prochok. ownao ttc'... Ion... van... '' n... fot!... n.. '... dotn in... Spuno. q I>u of F... Voo. Ik b'l roilm... optk.t>uunl di< Ot... to<f<pul< m<thook... om d... of...«mdt ' 01< ken... _... ht... octt'lln... de _ vbjk _... IIoIIywood ou de obc komt Ot ' bdondt... Iotn a IOtIn 110)-... do< In IkfhJn. f 'ft'\... n Uf'-(Jm< '... k '~ hoi in ldt'tiko.. mi ald om duf op ~..... IA ' tlr Mny v... 1 nor.._ M... D_.... a q da..... kwoju... a ulf..

9 ... ko r<h... n.. '.Jo b nl... I... ~ I.n oj n 1.j.... d n ~... h' hn ohon n <I~. 11'' hnn'f'!ok<n. ol d. n n'''' b'jj~on d << n f.-><h...'j... h... ok... d L..;.n «Id ;n h... JCh...-.lJ.. n... '1'0....'PII J b) p.... burokn JCLnuk.... k. h.. lp.. Uon m<1 '. dl< jol n' n rli...k<hjk. oio<h du'... ft... m'... n' b... cl.urnoot ra k.... ~. \. '''''<' bc-kno!... 'oilf.b ' '..Irll -f~m uno!......kn... k' Ik I'... n... to..... n '0_ pl.o ~.~l' Ik '...n.k Spo.n.. ' J.o.n. On bc-k.noj ~n.k d... n ok ~'''''''' Plo... Ik n rmnr..ili JO.... ' do< KI Ik Spu '<f1.i< L.a N n.k h... U... 'ol. 1iJI... In m.. n 19)0.... d.~. n..~u.oh... ~ n ')0 ' dor '''ol Glw. /ocbr /(...Jbr mutr... '...'cl II.Jr Ilcl>b<n...1. brk.noj d~11<n ok.. film.-.in..n hon.pttl' -cl ok nik al. ok n. In... I... '.. 8r... 'dy IIook ' IC.... 1I00I<.. N 'k. 1~1l).. d ''....eh)... Ilo... Cru)' n hn 'd <u.n. d. d'''jd 'j do pnam.n.. n IIW un. ' 'ti... On J..I'''' <n... d)..... or Ion... d. ')0... '''IIv.l. 'J '''''1 1)0 I) M' I... ho. h... ok'.....d. n... 1 pn '... ' n h. [)U h.. h.lon. Ihj K'_.... he... k... n do camo..... n. I... do. n m. ok' <><f.ni. '>f'. IhJ d... >Or to..x h.. n hpn m.n... mon on h..... con. k...n Ik..... h~''''''hj... I<n... <h.j.... n.. kon o p hn JWO. k.. n I <~ Ion b<<ld hn..1.. n n... n.iu klonk ' k n <>m.. I... n.... u..... '<11.' ' Ik... ~ «n JU' b... n... d y... '/b ch ~... J ~ n... ''''''hjk.... dt.\ t..i... U. pr... n.... 'JI<<Ir... w<n- milt<><b '01 6.I y.~9'. 6.. b 'T' S<~I opm<u d h 10P«J... 'b'l h n....tt>iod... do l. m1'<n k.-t. n <n md d. >lof.. -d n.i U. On '''.... '16... di:. ok.... I ~... II'hl<hll ''f'''''''' ood. 'Ik... ~... dy... IF~. G. lf.. _ J o 'y... ~. b. U kn of n... u..... hi k I.. k'... Ilo< p«<><> m< n... 1IkhJ k. -.n' k hrll. lt'j JNa<h' da ok ]<I... O<>J....-biJ n n ~ lint I:..... ) ;. «n.'... 1 'n C<n thn. <> ' Ou..... d...t publk n S... Yo.k ni kt.~kbl... v... y 'n. <<'<... '11.. ku... h. d....) ')0.~ haf. ' 'J<'Ik... \... ii<.. ' >«<n: S. IIw... <1<.. _ to.... noj......uk... n <I<.Wtt-... /lao. l... ( I... Y Ti... ~). 11 \lilj (Il.d.\10' n.. l. Tbr 1... J./ /~.Jy.IF ~. C~... I '...b..i. l)w.j~. I... Ol....Ir J~ P'.'. IJ Sp.... '... b.l <-. n_.lin (I IIQ.d. ~ 11.; IL... Co/~ r f:l C~.rI Q. eb _ /10 _ IP<>Il....0.). L'''1/6. G~.. (L C... o S cr... nr'.1 <I< n ' nn ho oodj<) <n ~ ik '--00' II<! 11 (/..I ''''... 'm). V.n do bu<.fdfi I'~J. U. ''''don.~f... J... k' 'n de ~'... h... f. n...-..k... 1\ I.. ff «n kl... I h..ff.. op h<\ pulh.. k 'n k 'J'o d... 'CJ.. m)d......h.k d. wood... Som;''' h.. o<.o m... o dit... mo' n '1' d. ~ um... k< ~un... md 'P.. kn <I< ku.. ho k'... n d. film '... An.kr.. Jn '~n ~.h ol.. ~.. I k ol... h... n on.. la.. ok.' i... n... to n ook...'... Jk urn <<Onom..ho nic:... ft..-nd....r... 1 '~Jl.l.o'on h<1.... T..n d... ]<I... b«.t<dlj<no! «ii. n... k... m'kk<ld ond<t''''''''c.. n. r_on ~.... v u r... j;p... Z... _M... al... bi;.. ~ ~.._... 'flou ro)' 11.1 I... al... n......_. _... r-..jo. v t... ' '..._ ' oh... 'r d.._ 0.. F..._... c...;...._-_.. I '

10

11 MA! BUSCH een last~ portret 1>< cn'll< 'QI~k... ~n. cl... < on. nn '.. ' hmnner.n t.t'''''t hu bnk j< n d. lonc.n. In Tb... b. IIJlI. C:... d'... mtm... In <k.. '.. n VlI nl al.<i~... oecbdt..d. nokcn I. ' ''''''''' boo'al hun t.«w... U <on... ~.... ft<d~. >'Ol '... '.ru.bhj< onochuld... n. nlc'fturw..... do hct..ruamd '1... houj.nd. bron- '''CT Ju.....ond cn P''I _uk. ' fc n'~ dijk. -«Jund.... ky 'l. He is.<>.01 I.'<ld bij 0... '''. cl. ctll< kft't dat Mu...tI ccht urd'l i> In rit I~' r. nl. IC 001<.'ei '... ritut ha.. rol b<'petk. 111 <In. r~m doc _ d..... ccn kon '''''''' bd<h... d Tb... IN IIJI._ In ajk.nd~ (dm. Jnl... M i<h I «rq<cl«:t< f...k. «UP IJ. n ''''''I<rend k m<1 koud.... nde ogen cn... n 10.1< crr. J h Ol.. -rij.] 0.1 h.. d.cluoff<r ) '.. <Ol I<'.. u of «Lu._ me' b<:dodii... «10 OOSJ< <>p h....-.lln. In O/on IN lip ti.~ <k pcnon~ f><a'''' '''n het k.uad «VTo..I'Jh bi.. butd nwc... krullotjn op hu hoof~.<plak. AI ''''''n oj'jp<~.. >Ij ~oo d I''''.. n haa... mb.. hu.. op... q... om' ojupk. d ob Irh.. h'<)fr...; op... hu.. djk.. d... '''' h<ri ~d. In Sns of b ~ I>rkOVl'. on... mot 11 pottn ~ bonien d... n de: k... k... Ir n J' A u n Co_ C/4'~. <loot Ol.....«rlI.-Jen is n df_cl en drupend ~rt de: w«is opsdi.. ld..... onmoldrlhjk <>v.. 'Ol chan... doo hur mld... r bn<huld'li<n n ffn P<'I '''II '0' oordl ehn.. ook hu. Imcrk 'n Cbo<~'~ <0... ho.11 bhjk'. ol. ou<ie m n Ol'... 0 «n rompromrt'c'tmdr r<>10 b<o<hkk... LIJ h Idukk.. hu.. djhit'... en dc: p.... mdr poi~ l< ca'... 0 komtjnqohondciur Hard)' de n kan bcmn h ro _ou Je door kun l\rhojo n de 1<<1< rol u.d J <><Ik 11<11 m.' '.aud <n.. dy op n to... '.. ~d liüp (c..... y.... van C~... '_ h _I U_r.. u~_j.. _ Ik b. r... hls!.11 Tb BDbr.... Con. TIN I'n-Uppm. C_ 11)'1' B)'I... Tb tw Cbo Vaudeville Maa.11.. liu... d n 1891 (1) n Au... hl W2> J<botc en dc: 11'''.. IOnoI. h.d h<ri. ' uuju..j ' Ibl Houh Snod. rcwnkl mo:><olet... op<... ~ h < ortntd... tft... Mx I<clo vootb«or-rnoj. J >'OOI «n mu';hlr Ioopbun. Z'J...jc... ai /uh.. hu.... n Am.-nb. 1'''1 do.. 1>0 ol< non... op.. hooi en _.. droon d.nb lun. «n mt..: op h.. 'Qn«l. b<j:'m<n. (;(nrr kak <om'.. en d~k In lioiiy.. ood <kbu... <ie. ~ boj de ' 10;1 ot Comody' \lark Sra... In <ft. '.. n d... dolk lrjud<n oprrl ~... dc:... ~M. r ~r.-... '''''''Il'f..olt;. ot _' rl..... * Inrn-... u/rf_'... 1oo.. a.'9' ~ : I I \..

12 _ T H! EXPRESSION5 Of M'~ BUSCI! A NEW GLORY QUA YLE M 8...\' R; r_ M _ ~ -.. _ ~ t _ ~._ _Ow I' '1 ~ A': C ~ '-' _.~ ~ ~ ~... j C S 1'1.1\ C.... f _. s... ~ :.c:.. ~ _ l _ '1:. '1'... L _~. _t_ M _md~ Clurl.y Ch... ls.u/.ot. In S.J~. I 91 SI. Tljdtn. nn halob.. k. toc't in «:11.noI film....m M... 0 onc<iu... h d I Nu'. nol. '''C'< ;.ar uit_...hok<l I'k k' Wfir ' I 'lil... Eft... Shn.I fun>«had rcmuk... I...t< N.J II... IJ h pi on Jn n... pf... ~. '... TIN /)nj'.. u.'7-.\ik 1kI..t. 'h nu.00fj<>c'l... n tin 1.. nlj<' I~ bc->'j'l f ~..... f... Sm 'Ol 'oeh... lil ' )' p<'c... li'j... 1Iu I~ C....''''n... 1.I... tn<'>f< ' 0... k twr <'ft bniooi do. LIJ nnop' U.-- Ik rol -on Ik SpunK do La lidk o.kn I. Ik krrl... on.h 00<01 ok... ~ <'ft.....'ol>o<... 1oCh... bncdu'i ~... 1II_... rmtkto ~k~ p' ~ -<01 1)0 k.'j'k M.o. ook... rol on v... Strolln 'Hlnh 'lw>. Corset J do q<mdc M~... _k PI''''''''''' 011<.. men me. h~n.ornull>lk nnf. Ik...'... r 1(0... 'n. «op/i<h... no... n..... ~' m lol... ukh bi... k lil <Ir ~'!i« 'w.. U VlII _ lito.j '... _ s.. ~.. n...itff..t.. Jr UI fii' u...bk... _ _ M 'HO... M J Iok ou VO Suoh<.1 Ka''''''. '''' door de Pll... n Jn CO..-orol..... N. oi~... n' mn v... Stohn >f'i'c'i.k \IK 11 n «.. <k. I«f ~i..'of'<'i'ik rol...a' ha...- de bljn.am TI>< V... s. Vp' 1M-<>rJol~ IIortuMf>«'tal.. Tod _-'''1 I... ha...- opttl/<kft Otall<}' ' Tk U.boIy nru... nde.... I... ~ Z... enk ITJ'IKII' Victo. Sp..rOta opcd<k I ' de nu 'nr-d... m r. N.._.w.\fot..In dt F \lau... T... '... ~ IIU' ~ nrrland.... <t <I< rol vu GIory Qu'} ~ _alk Tk Chm... cvmal. N._ IW.'I pt>.o0«'l'd op... bod; '''n liall c.a U... ~... ok P.'''' Uil Ion IIo-K bi.d 'r.m... Show'. ol.. ol iilulln' bol ol mild kon...-dm of. f<b<dol don I ok _~lplumh<' 'Ikfpma''... IJ' K.m... <I< ' Soru 0/... I>ncn'. ook...-i 1x1u:..J ah TI><...d & 1I0'dy APP'-Ion Soconr' u... ~ Laum en Iwtly r.... nn... ~ _~ op' ~...1 W'p fk..... red ol 'u... <I< rq>ii'''' 'n'i... rekt... alk' «h... no...: ''M... ook 0\.. G.....r IloIokTncoo. o.phllc' PO/Iud.n I><>rothy 0.'1><... n.-... 'Ofd~~ VJI'I><1'Id.... lisch ~.... n Hl... d. op 19..a Im IIoUr''... n I... d... óok. J.o. n n

13 WEG MET DE POEHA lachen IS LIEFDE... ' Ah... mu klop...r. li>on ~ h... do. «ft klip '... a... I II<I i. _... dit!ir...~od al t<k beuj houdt. QJ... goi..1 GOJ.. <lof ft <NI....~..1 Ook 5...!.aucl!\ttfl... n.g<d... ht. Th... he y of. m. n..'ho 'U'n' td hc O1h.. <h«k.0><1 I' punchod In tbr.. Zo lood... 01'[.1.n... film Brl '.nu. N alken bij uum <n liardy.. hn JC...dd'UM «n bekend '... IIn.. «D... bnuddd<d on... ol... Maar... do Cdm... n Lau1 <1> liudy... «ri lied boj...jn J<bnoik.. n _:alll. [... hjk... St. laim ol. Iwt. leh dt rd... - In de JO... 1 koken ~ Of' hel Je. Iml 'aan WI' in 0110 '-I.k film. al I... k bl\lik. he '.ni.f.... d. To hij op'... n id«kr«j «n rilm... kc. 'unn h«.. <.' 'J«n tol In h l<tl'''''on w<nl. En Ith_ Vin T un<n1l~id «n.~ n... h... 1d.Iq dic.ik olijke rdnd... tof' In 1~28 bnioo SIon JO'. rilm I. maku TW lj.jlk f IN C Poo<' ptodok... u.. hipp'j......a <'On hou... n de o.rm I d.. op«...u \OOI'... ~ P I<o'h... bond.. d<n rd... ~ moest bak. W.. rom i. k.. '0 rojn om... ;n h... ~ mond ~~n.. in.. jn of ku uh k Jl'.d.po... d of.id? j.. k.. de da m n ho<' 1 d< poii'... n. d.... mttt _n' «f het ol. w... U.... nu.... n h... ock JU.. h.. bda ' ' d. kr... njt JI ok.. Op _.odt van h.. dc<i'jk... '..... K....~ Knn... U... N«: h.. r. blo... h..... kond1jd< pramnu. om n~ I h.. WOO<d I... d op d< ckmo bo'... d< da n d. 'uk i..n d.. cl~ cl.. om... n binnen.... n J. «1. b'j d. c. M.n njp< nou.. lljkhden.. '.'. m... n M....h.. di. ook.....n t>os.. «d. k'.. ob h.. klrol.... d< «hh.od. S.el J... 11< ~ ok... cl<n.i... M llot I~k. wei of PI'... l~ bet h... cwn I..>urd ' Il... y... h. C.-ei.... Ik... ' Kd... p'k rd... m... rtcfj<m _dl het 10 m«>t...lk rebntlkl Al cl; val h'jn. ol J.. mook... on.n op Kn ~q' Ienblk.. n.n. Son h«f hct..'... ld. to.al. blijk. Tb< fi>l. of ~ c.~~?... i.cl.... m... do oolt.. J I...n n.jn... i<h krijct Al cl.. _.. n cl ;hzdf ro 0Xd... d. OO.n. d.. mot mooi' pr... Jn. bon< KItIJ on.joftl< m..tn<tt' '0 vn.nulf.. u' In Dn.. 'ot hu ok«ul n.-cniwljncn... (10'0. <0- m..- 'un mtcljen on.....b'imotii k BOMMEN W.. '''''n cl.. 11 en To}«ncnko Ol.. Udy-seh... cl...l ~.kijk.. «n' <>«I op cl< 'v ah.. voor om 00' c<1too h~ mool.1< ik l en... n IJ... bndt~td~ k'l' kn.~ ol... h~n... <><><Ikn appl.u. klnk.1 Wo _den..lf bq:i me' muf ah de._... r...'j b<jjn... w'j... ~g. 'I>... <>v«ol bom ' Uur.n t~ijk li<'opn J<I<' In... opnolt... v<>... 'n ~ft.~.o<h... ~ knjjc1l l h~ don k~k... ah OIht.1. d.. nel... bed... Mcf. r.ju> Of... <0...u... ah 00.. ah~ n I be.oftj' '...J... on tit ~.''''B kijk '.. hn... '''. don.... te do<n kjin. W..J. ~... hyp't n l.ff~ Ol I.. «nm.. l.. h...t... cmcjtnl. <Ioor het olijk thuld. c<p'jncj~ Joo...sc.=.'trb... cla h<bb<n ~... h... te dot.. DUBBEl D~ P ku... 'e... I.. lf.- m<dhnd. I... nio<>ohttd... lijd <JO m<...n '....I.. poch&... ~.~...ollcmnlltlooot)fto \ on bon......j1omu1 I kntitm> OMchulJ. llooold Ol... dy 'nvj'r kc'ft <ft k... opp<n 't' 1'01< '''''''r flm' 'Una.a ti< ~ ~I Won!... op... RolI l>a... bedo<i.' ~... bet«...- U'MII en I... lkmiii lach..... l...r... tic op/oooi... n 011<... OW fi.....!ir botio<l... s.... '... urd ~ rf... cwn hot _.... ' \tu. cm 'nt.. t>os.d rojl'''' nte... 'ktn tn lkk... ubboll. h ~ NOl n I' c<loltn ik ' h.. Sh.ffy T1>e«In AmMtnll' n «1t gv... kod.. ~ fdm.. l m '«kd'ik... I. dubbd. Nu... ol d.. Jll'Cn.... ' cl< ftm va Lou m... Hudy 'I ro..m ~ _... ' T..... do. al ow -..-n d.. -'X Ot.rif I< _lint n.. tit Irit. be 't k.. r-j hoc Itjdloot... wutdtt<oi 6c.~ f~m. J _.-

14 ~ ~ ;: ':'::.~; LAUREL & HARDY..._... - OIL'S WELL THAT ENDS WELL FeUilleton HOOFDSTUK 1 Towed In A Hole Van De Wal In De Sloot IILOlTO bli<'ht. in.n... ~ Ik ';inde... in continulty' van ro-.t.~ U4k <1<1... de: 1101 II OKh 5 Oeu rdm in tw«kt I.. i.. hawc... w nnno r-uk' _DO< M~... CoIdory... m h.od lmr... _ ;WCM. Ak.oil _... hij IJO... O'p.._.... _T.H.w.op~.tll. Ik no... cont;ity' «n k... e bndorij..._... op.r..-.in1ijk...-npór ou de...-..w-. <a... kotic... I<I;..M... p;do<ff... U<... r rij rijf.. de _ de 0'--' <I< IW.me rij...et ' rl FiOd Ik k...'c UA in....cu '«wijl <I< dorde rij <ft! oppot io... het _<SI J.-~jII.jIerloI;n da 000>. cm c ~inj... bij... pul In Il10<' wonkn... t<ld. I><.. alo... r.. fhj... 1/01.>... do.o.. dj rt k 19 1) U klj< be- Itk.. «.op«id~~. <on... on win' m.n... Ik.... n... tri'... nlot' TO-f... ~ku>n bd>.k do...;er ' in~'... de- r~... Ik S.doriADd.. '... Il..o...- f~... h.od ' _11 i... IIw in.'p'.' s.. (lm ~ 11 _..«ol cl< a'.. l'-<>.k ' P' - - Wh)' Mobilo il COSts less than ordinary oi l Yvur Uf I\I;'~ 1101 Ix- old cnouf:h ttl :l.el in ~ ('omctl~ hui don' kt 11.In UI Ihc tr.lgcd) of high 011 bills :lod ~honcf1«1 CJr life! Mobilull for ) yc:u- ill!.(i\lau 0))[ ~O\.I Ie». hc:c.. u~ ;1 is douhk-rjngc. 11 sla n d~ up ;I' lil ~pcc:ds- (:bl Of \ Ill. ou U:IC Ic)~ (lil. And hcc':lusc )(JII 1l(1 tuil prulection :1( :all \ pc.. d~. our ('.lr luu Jonger! Ch;.ngc tod.. 10 Ihe orld'~ b.rscsl.sclling mi! Mobiloil SOCON' \'ACLU M <

15 NO HET ~'RA\l F.S COLOR B & W.. 9 In 1tF. f.l 1 PAGE 1 DF.SC1l1~T10N PART ON): FADE IN IH.;.II I~onh~.d l 'udemllk F\1J F. DUT (ikm '0''') FIDf. IN III\1 ROICII Pr<><n STAl I.\U1I F.1. i\nd 01.11'1: 11. IIAIIDI' We'T. F.t;. Sound Syem CoP1tu MC.II.~XXII on U SA br M<1fO Gotdw) n.ii ayer Tudernuk Ht:I.IJISSO I. \l F. INTO In TOII'[O IN I 1I01. E H U DISSO!.\'F. INTO li'h Hl!.!.Y Gl'-HF. RT PEt:!. DISSOI.\'E INTO I)Hl Een:O by Gt:ORCF. M\IlSII>\ l.i. Pho'ogroph.d br lri Uo)'d R<CQfdi t:..-.. J.m.. C«... F.ded bl' Ri<h.d Curi FADE OUT FAU t: IN CU '<gn.rollo'0 LAU1IF. 1. AntlIIAIlOY I'IIHII FISIl (r.$h hon o.o.) C.b I Sp«i.Iy CA.IIERA IXlI.I.IF.S n fron of L.u.'... d liordy in I'o<d... h fis!> eobin. on bod Ilordr dn-ng ' I ' l.urel blow. hom II.. dy i...lurei bi hom ag.in. bu 'n.ad of.he '<gul..... he.. a ud' Ilordy look... I.ourel.. h. rn.. '0 r.x hofn hll i..in ij. of u' blow.n <mi.. he.<gui.... boh il. I b rd}' n~ I.uh..pc.k.. 1'. [b (fi... ho) Ibrdy (.iing) Hord) (Îng) C~~8bl ;~ b ~ (JUON bij... o'ni~ (...!I' fi' ho.) Hordy (o;nl) SIli'OH.<lu..I. So/..d T 11. IJ. ('puk.) 11'7 ob y.l/. IJ \\S CA.IIf.M1 JXlI. U t:s on lton o f Lau.d and Iludy in he.... lh}' con l.g. Uord)'.puk. Lau.1 JI<>d JlarJy <aninu t..uul bi... an ho. un '0 Il udy hoy.ik Ilo'y hink. fo. mom... l->.u.<i biow'''n hom ' (continun) NO H:U FR\M ~S 9 OONT INU t:u RH :1. I PAG E l DF.SC1lIPTrOS II.. d) «.<he' down anti pull. he bk< n heyp.. Ik 1. <I~ hî< '<><d cd up an.l. on hi. emb.... <n. blo.. on hon ans ' <.~ Il1dy nte 'p nim l..liu.d nod. II.. d) honk. Lau«1 bi on ho n.. Ik.1... \k. l... u'ci blo- un hom II.. dl' ''11' a. hey... f. ~. l..lu«1 bio'on he ho'n..in.nd!ludr.in PEEl. l.lissoi.\'e INTO: liordy 1'0' h ~ ['W 'ml';~ (JN' Ij.. á...«.. ~ A ~i«/il.. {ow b.;~. UNJ.iNIf o~'y (r..h ho.n) l..luei Yo. h it' I bu 'b'.i/i liordy (nu) l.. u.oi 1 1*61. bo 'e ou!j.../0' 'Ott '''''q li.ro l 1107 I->.urel IWI/. [ [. '&I>' 0' o~{oh. W. /dh' ho '0 fy f' i hu bik '. old i a I o~ld h. d po{o'. (noi... fish ham nai.. of br.. k) IlOtd) T<'it... h. 8' l.u 1 ell.[ ;[Y~ &I>.[h d.. b'rk' yo. wlol i ''' b'yulol. b.. ofy[o;' h _ profil< Ulo.loI oloigoob{ob 1[. I[yo. (fooi> harn) l..1 Ilanly (n«''''p'i) I ho '''''''y wb yo m.~~. YON' ik.; '0 IHi. b. 'ddl. (na... fis!> horn) Il.. dy Tb.' PY.m. 'bonjih. Jf.. '....0.i.8 ~~... b~ t. bou!j he.ig.101/.!.ou 1 en;ty ui.1 i opi of {o.b po!n liarjy A ra~pi Df{o' polr$' 11. tl!ih 0 m~l;o Joli. ;J~ Ii. ~ ba7 II'b. _... a;n~ '0 Jo i$ V' ou... I... '. (no... r..h homf 1'. fi<b (fo' ho'n) II.. Jy(.in~inJ) li.. dy (.. ng. unontclligibj)') Boop ~oop f'lb Joop! 1.1 $ÎJI: fauo.oilod ona ;d< of '00<1 b.i. n «ondnun)

16 NO. F+: ET FRAMES IW5CRII'TlON 10 <;ONfIN UF.ll '. ' ' ' ' ' RF. F.I. 1 ~M;F. J Jm:'S J UNK YARD Anyhing From A I.krul< '0. H..'I«hip HOUGH SOLU INU F. XCHING.: I) ' CAM F.R PANS '0 l.ucl.n~ II.. Jy n.i~'... llug b<>~ liar'ly on d«k.i On.. I MS II.. dy dap. h.. hand.. ppol.1... k.. nd (noise< II.. dy Abhbb ) L5 ll.. dy 'alk on d«k 81l.L.V G ILH.: RT (propi<1o) oom... In from I... d <'''' In Iom II ~illy.nd Ilad)' alk 'I... lr.k~ c'p' I'Q' BlIr (M'... [ Billy Tb'....yON' <ip'..u I/;ndy. llady S/uYOU Hilly 8iJly /l nd. you t' ~ b.'8~iw; MCU Hilly Iooki~ up ure' spnks. liilly. Ouid. of'''_ f. Iml. '~'.olj YON obou. ~ ~d. (il. flxi~8 up. you 71 fiod you... 80t b.. fi... lil.. '4' b. ~.'' ijd tb... ~.. 1tS.\\S Ibdy look'il down g«t. 'puk. U.. dy So f... o / h.\i S Sh.. int Jown 0...Jg< <>f bo.. I... 'd lookill up d. MS II.dy Ikont down O.~.puh II..-dy No;. I'... I b'hk b. f 'biwk IH'd Mur do i. '0 fiod b 1.kJ. MS l.aurellooki on'o d<ek O'CI. il ing... I< ~ La.el Ilo; do.. do b.7.lis Il ad)' Iookng d. ''''.;u«opc.h Hud)' Wby b~ 'impl I'ill b. boo'.;b.t...\\s l.. urelloo~ing n. JC1:k O.CI rlihog <mil....lis J I.. dy poinu 0.'.!<ak>. II1dy r;.. tb.t hu 'UrB <~.If NO. I'HRT I'RA..\\ I'.S Uf. SC IIII'TlOS H H ' ' H' ' H Hl RH I'.I. [ 1'\ CoI'. 4 \U.5 l..urel Ik. frbm If '0 os< 'h.h i... hcd ' fu«.. h. tun th. fa on. ho>< me into h i making on ai noik 1. «1 'n' ln<k.n... ~. up onlo fauoe o<i. he un i off ho hok goc$ b.<k ino po.i' io. Lauel look. bc wiklcfed 'urn. f.u<c:' on og.in 1[' ho><' V into.i I...el un. fou<<i ~ff ho.. gou b<k ino pooiion I..c! look> Q. ~ 1>opt1... IJ un f.uoo.. n h... m. i.o h i La.el gn' hold of i 'un. faucc'.. n full. (ai i<n) Mr.U ltady looking O. ~ 'rugo. MS Sidc or boot t... u] com... in from II ih h....\\s H.dy Iooking 0.'. gntu.pcah Ibdy No b J;' te. b' ~8b be po bol..\is l... u«1... ndng bde hoa! 1001<> down a! por' hol<.u '0 '.rb noul. of ho><' on. (noisn) M I.S Ilady on deck <~ i ino.. bin Laud '!1ndil ~< 1>0.0 'urn. nok of hooe on W CT >pay. lrom hok. (W'.. IlO'K) MS l... u.1... nd'ng bnid. bu pu ho><' ino po hol. I I.dy ydl... ('.. e' noi...) Il..-dy (o.~) Obbb-b h b-b b b.lis II.. Jy run up.. no d<ek from.abi. wipi <Irom hi. ('<. (noi... ).lis l.. uj.. ~.. h... lrum po holo... n. '0 look in '0' ' hom ho><' ~ up... ~ (... no).\\s Hatdy.. n deck 'Cl oomu In.nJ gon...' him. ('>1....<td oth.. noisn) MS Lau1... <tding bnjd. bo wcr going fram ho><' up 0. Lauel put< ho«b.<k inio po hok \... tcr noi... ).lis H.. rd) On deck... k~ Hard) I\ b. u' yd.int:'o ol? MS Lau1... nd ~ bnod< bo.;o k h... (tum pon hol. g...' 'Poak. w... go<s up 0. (wa'.. no;) I.aUfOl \IS Ilanl) on d«k w... JIOm~ Ol' hm ho jump...nd w...' IinaU) lu... '< I dy 'I'a~.. (' 00 oh< ltady no) I'w. b~t ho.. boci j~ b.' bol.!

17 H.~ - d. ~' Mu.. I.. -a.~.~.... ' z ij n... I. 1_. En '. I>ooflo ~. Ie b' I.i' ~oo_» Ik lil... n...01 m li... y die In N..J.rl.nd vid«> ~ i.~.. h. n h.. dl U.. ~ U..~..- I~ do '''n'' fd di<...ij... m... h«1 _>Oli... ;...' Im...roI'... ~ ~ k '1. hl mokld...i In b... 'nt d.. I bi«k dl. ~. m~d Uo.I!-fi...!J '0 ij... <I.. i. f>tn. n d h<l>l><n w< nl:... h... n. _d In «... k.n... ol... h.. hd ki... k. I'oi. m.. ' m.. h. -or I. J..N.dm. Bij «n.od<r<.1<1<0-... koo.. h.. n mooi.. ' ui.. Jo Ahbo f. Co.tdlo <.r. nin 'pi<. b... U... ooi< ol b<bb<n... it><iljd '... h om...»ou CoilJ. ' '.... di< hooid-.ijk v... «id<_... et ; N«I«I...d &on 1.&11 b<o<hikb. Of i~ _oh ; r.. k.i1t<i><><h.-d; lbo. 'WC IEo! VkI<o (:OrpOht1o.1 Nj'... k. M.Iuo... voo ' F'J.m. bil < 1< ol. 0. _ pil..._.in do. ';p..i<.id. 'Ik.... d<.. td......;. oi d< jv.-n 10. dl. /'.../ or- p-... 5<.' '-J tdtuól.... ook ol< _... WC.t-.. klo '... 1<Iri... j. h.d ol. d... Dj.-. I'.-s. i bij HVC _oe'...la d<.~d.... _/;.n UP ; It<lijkb.id ' _.. Fro.ltollun.. oop...b:ti< 011 I( (19101 ' I. r~m...-i. '-1<1 lioif '. dm. U. _n_ di< wil..1<0 hob' ho<... bffidkwoll.<l... ~In... dttiijk -. p!~idok... I.rit. Ah r..... O<i!ljk pil. i kop... n>iu<hi<.... '... opioooi.. V... '0. _n.. k.. do Uoll-l'im..id<u Vhoj. :... h' prij</< ' -.Jij.IOC ' bo< bod Jo 000< -. m..... n.. r~ op <ald n~«_oit... <>di... u <lpi~ k... It.. ;....jijk <!ad''''' p'~. di< ook do._k Iortol... ft. nn~ _... h d&ub;j 1n''1'... (lmj... w vid<oband bnt... d I..p 'ik...it<..- ~w... b bnun.j.jod kpp' <1& do ~Ij> hn _'' m~k wo! I.. k~n 01)11. Bij h<-< huidljr 'l'... In Nodo... 1at>oI. w..t.ii d<.ijn;kh.k... ai... h...t In...oom kh' d d _''''n al... m... ~ h p.. tiooh ~ijk ' di prij.<>... bid... km. W. h<-< I.. n ~Ijk... I<oof... rid<o- kb... h.. filmli<lh<!>bn. Ilono... I.. bon of '_A' s.o. h '.01 loootbi. ' _ p« op.mool... f ilm Ofr~. t... nl I. a _ do }urp. '~... n... H Ul _...;11 VUs p... <'... nt.. hf in B<li!... on '.np' Bi n. ~-'. ----:-... C«o<h. JO<d< nom' Op bo'l'l von h«.. lol<! HO... In Toy IUI. Ik _k!w 'kj< '1... <1.n It...ly.1.. V nop...0..v-.... ~L ~.n 'K... In 0-0:< In... Film. 'ptt'... q.i 'n S.. ' ' P'OJ>- _ U '' wil.~_... ~.... Uo.II r~ fto. us m..... I~... Ik K<l..i<. sl.otto..... do '''''-n... i<> n... do< ~1...i<mtria>I ;uk< '-'It. Ool< 10'0 m ~.bditi'..ikol... S.'..!Z9 JI4t..lHkItn ol.tt pl«ft _.n ' njdoon m«... bodl<o (;d I'... s.. d o! fjdo'''' C-.. Id\... 0I 1J Uo.... T. _oop... kri< ''''... n lort Am. blo<i....u lil li4t G<t:o<b P 'i«. p.... ' _.. d. '... ton <1. O<>k.. il _Ho!> U ook _.Ic-'b... k lur'. Z.kcr.oowr.o.n 00 ik e. wel _ <>en p ' wuien olonl I \ 1)0 ER R \\ OS U. I. Coad.a Z. R... 1'' J. U' Ol vo...n on op'''';'' 'oh_pol'. d0ok<...ot. I'''''' 81/.ro. lil. on d< ~<.. Int. do.. ~o nn d< I..s.s.. d. 'ft... n... 'on n... ko OInk.t ' «ft... tric<.. ho). di< hop.. hjk i... In.. n >l... rl......tl<..'~ 0... do.ro. opi_ bi n'oi Uo.It... loo1_h jou '~71

18 Summary 111 Tilt ncw! secuon of IhlS fim Issue of BLOTID. 'I filmmagalme in blaek and hltc ded... red 10 Laurd & Ihrdy' feawres a report.bout ncw com pu(em.cd systcms for colormg old films (!llono's tomment no pro' olems. as long as there's a black/'hnc SWitch on you. IV'set) Also 'lcms about the forthcomm! com'trlllon of the Sons of the Descrt In Ukcrslon and a fcsm.l of L&I films In the DUICh Natlonal 1'Immuscum Readers arc called up< 10 ~rch thelr al\lo for Ihe stil! mlssmg mlegnl ersion of Tbe Rogrle Song In the Edltonal point IS made of (he eduonal mdependente of SLOT TO Tht magu IS an '.cm liy' bui not the mouthpc.:.: of die 'Laurcl en Hardy Fonds' (I' 0 Box AW Hikersum Tht NClhcrlandsl.IS<) known as the Pcrfcçt Dar Tent of the Sons of the DeM'ft. Bow ~ cr. the editor promises to... ork In the Spiril of the Sons 3nd 10 prescrvc the 'half-il5scd dlgnuyl'ofessed by Stan laurel hlmsdf On page 8 a reprint of 'Gags' hy L.J.Jordaan. the dcan of Dutch film crmes... no TOtt thls arllde in Jordaan shows InSlght md appre- ClaIIon on a SQIe that was unusual In th~ day!. Laurd & Hardy WerC consldcted CT)' low brow In Intclle.:lual and bourgrols Clrdes In the Ne therland s. Perhaps ths was the r'ason why Holland was neer Included In thelr Europe.n tours. Nelghhounng IIcJglUm wu vrslled IR 1947/48 and On page II DUl ch muslelans Lau van ~ ees (Ialcr a prominent agent) Henk va n StIphout and Jacques van Wouw femlnlsee ahout!heit bnef encounter 'ah (he hoy~. Thcy wcre membcrs of Ihe show orch~t... of Danlsh hom Bord Bathman thu wa~ hlred 10 enl'cn a lunqucl offered 10 the boys by the Belgl.n Broadcastlng Insmutt In october 1947 A funhcr artlele IS promlscd on l&h's Vlsn to Antwerp A so-call ed sclenufic ple.:e on Ihe forclgn \'ersions of L& H-films by Drs. Hille Tymsml and hcad hned 'Th Spanlsh Conne.:llon' IS uscd as an e>:cusc 10 cmbel hsh the magazine w!lh still from Below Zero Be B'g and Hog Wild Ths 1$ followed IJ)' a portr.'! of (he rrrepre$siblc Mae 8usch The onglnal tuning continuuy of Towed lil IJ Hole IS pubhshed as BLOlï'O's senal. The fisl Innalmcnt eomprises the first four mlnu(es of IhlS (Wenl y mnule fil m. At a rate of onc page a mlnule and four pages per l'ut Ihe end mie will hopefullr. apl'e2t n the sprmg of L 985 In the rcadcr's secnon 'Fanmail' Riek de Bocr hnks Tbe Balije of tbe Century to Ihe IntCTnational arms raec. As a mean. of delcme he suggcsis a plc fight for the Icadcr$ of!he Un ltc<l Stales and (he Sm~ 1 Union. The Id eo ~nd hook section compl'lns about Ihe Ilnmed availah llly of l&h films on 'ideo Mention IS made of Ihe ncw edltlon of ' Laurel & Hard) by McCabc. Kilgore anti B.nn. 0.:.. (0<0 to ulo... rijm... ~<f. I;nl I IIc ~......I<ijd Uo<[.. ll.. ~ ij... 'oe< ~.. 16rnm _dl_ ~.. I a... or.. IIood<<d<... b<><~;kbaat... P... h !< I<..-h...;.... Uf en... ai< t.. b<tfl6«0;' 9lrd1...d. zk u... M... 8 n>ol><f> ol W<>t>oly.. tl _...tij. ' 8<. o.. iol' Tal; ol Se.. tol P_.;.s.1 C_<t) M;k. ski><>io.i B..t... m<t D2D JX AMSTEROAM C'est SKOOP UHUJ5196l POSTRU51IJ71 AMSTI':ROA.\I

19 Best & Boef Farlhelt. ~VAN 'VIlHOUTEN _--... ><>.1-'

20 ALLE BOEI(EN

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Molenvens. Magrietla Rijksweg N65. Olmenla. 22A t/m 26E. Helvoirtseweg. 19 t/m 37.

Molenvens. Magrietla Rijksweg N65. Olmenla. 22A t/m 26E. Helvoirtseweg. 19 t/m 37. H ijm / B A m A m A A w g Rij A B C D E F G H Miii v Ifuuu Miiu M Smi : Poji Fom Sh T Az x B i IN W i j z D k Siui uif km - km Tkigumm /m wwwoup A /m A A /m A k o A A B A A A /m o o o /m A Tk Tkigomhijvig

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

,JJ. S[* ol* besl"-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar.

,JJ. S[* ol* besl-.,uol op. du t 'un ia ouort hu* . Open een nieuw bestand.. Typ de tekst: Ïaak 3 Sommen maken met Excel. . Ktik in celar. A i mo oppn voorai m h aak kaar bn, a h ban an op onr naam: Sommnr. ln zaakkun i hgmakvan n rknba zlf onkkn.!o biiwrkn àki logbok bij oor naam van aak n aum in vuln. i$ gran Bgrkn l lnvogn Oprna lro Da

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgijpd udd z igmi pof iuci 6 BLOK 3 LES 3 TELEVISIE 2 1 W vid d mm m g g po v-p v-p v h v v D m g g g g d i wi hui hu K o H K H g g z g m om o D w w d m m m m om o ccho g g ig v i fv d iid D j j i i ui

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW Toetsnaam minuten datum tijd akdocent H4 ges 90 18-1-2016 08:20-09:50 FK SCJ H4 fatl luistertoets 55 18-1-2016 10:20-11:15 DD EP H4 mo 90 18-1-2016 12:30-14:00 HEM KH H4 wisd samen met H5 100 18-1-2016

Nadere informatie

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton!

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton! Wl Scl 2016/2017 v? b v f v Hb! G S K IHOUSOPGAVE 2 3 V 4 u cl 5 Lbë 6 l Ll 7 L 8 TlFcy 9 C Sll 10 Buy Hlh & C Wl v SG! 11 Sp Sll 12 Tc Sll 13 Th Sll 14 A Su 15 E- 16 Pc bu cl W h v u hb v z cl T vl f

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

jt2016/ed - aankondiging

jt2016/ed - aankondiging j6/d kod Vooood kood H VSV b zj jk dk ko o o 8 jdooo " Vd", jjk oo oz. I dz d o 7 jdo ko, oo dk. E od dod k d od o b bjf oo VSV oo. Exof ook b o o ooo. O doddod k oz bfd Pybko, d j "Sf". O zdod Edzof doo

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet.

1.1.1 Deze code bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207309 Zaaknummer: 14.0048.66 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet (Gebiedsindelingscode

Nadere informatie

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder Usn Usn Usn Vn on vn pmr m worn, mo v n us n worn. ou n n nn m wor vn n prou, zos u n v p n worn, us voor vouwn, z, on, ws, m o s wor. mrn wr ms n or s, s m (sp) n ppr/ron n vrpnsrn. N vn vorm n n us nn.

Nadere informatie

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2 Vsp 0 maa 04 M mwk va Mav Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va kus. L mj, o

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Gebiedsindeling Gas per 18 december 2015 1/9 A B C D Onderwerp & besluitnummer Besluit Gebiedisindeling Gas - RNB

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Draadfittingen / koppelingen

Draadfittingen / koppelingen Draadfittingen / koppelingen De zogenaamde gasdraadfittingen of BSP fittingen worden in verschillende uitvoeringen op de markt gebracht. De meest actuele norm voor de inbouwmaten van deze fittingen is

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie