~ ARS I Traffic & Transport Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "~ ARS I Traffic & Transport Technology"

Transcriptie

1 ~ ARS I Traffic & Transprt Technlgy Van: Datum: Onderwerp: De I: 1. lnleiding 1.1 Bereik van het dcument Privacy- en beveiligingsbeleid ARS T& TT inzake rittenregistratie Met dit dcument wil ARS T&TT graag aantnen dat zij betrkken is bij de bescherming van de privacy van de deelnemers aan haar prjecten en hier de ndige maatregelen vr treft. Dit dcument mschrijft de uitgangspunten rnd privacy en beveiliging die ARS T& TT hanteert bij prjecten die gebruik maken van ritregistratie waarbij persnen (van wie ARS T&TT de persnsgegevens heeft) wrden gevlgd via kentekenherkenningscamera's en/f OBU's in de vertuigen van deze persnen. Aan de hand van deze richtlijnen zijn enkele rganisatrische en technische maatregelen getrffen m de te verwerken persnsgegevens te beschermen tegen nrechtmatig gebruik. 1.2 Del van het dcument Met dit dcument wil ARS T&TT graag aantnen dat zij betrkken is bij de bescherming van de privacy van de deelnemers aan haar prjecten en hier de ndige maatregelen vr treft. 2. Wettelijke richtlijnen Privacy en beveiliging van persnlijke gegevens zijn twee zaken die niet aileen technisch van belang zijn, maar k plitiek en publiekelijk erg gevelig liggen. Dit dcument beschrijft he in nze prjecten met deze zaken wrdt mgegaan. Binnen deze prjecten bestaat de vrnaamste verwerking van persnsgegevens uit 2 brnnen: in bulk verzamelde NAW gegevens, verkregen via het kentekenregister van RDW, en persnen die zichzelf als (ptentiele) deelnemer bij het prject aanmelden. De navlgende tekst mtrent privacy gaat primair uit van de eerste grep daar in dat geval ndzakelijkerwijs een gedeelte van de verwerking van persnsgegevens gebeurt vrdat de persnen hier expliciet van p de hgte zijn. De verwerkings- en vrzrgsmaatregelen ter bescherming van de privacy en gegevens (beveiliging) van persnen nadat zij kunnen weten dat de gegevens wrden verwerkt zijn natuurlijk vr beide grepen van tepassing. Smmige prjecten kennen een herhaling van verscheidene subprjecten ("belningsmaatregelen", "tranches", etc) die gelijkelijk van pzet zijn. Deze subprjecten behelsen elk een cyclus van verzamelen, verwerken, vernietigen van persnsgegevens. Onderstaande tekst beschrijft vrnamelijk de prcedure zals deze vr een (en elke) dergelijke cyclus werkt. 2.1 Privacy Gebruik persnsgegevens binnen mbiliteitsprjecten In de mbiliteitsprjecten wrden persnsgegevens verzameld, beheerd en verwerkt ten beheve van het werven, meten en analyseren van het mbiliteitsgedrag van de deelnemers. De deelnemers aan het prject meten erp kunnen vertruwen dat er zrgvuldig met de verzamelde persnsen meetgegevens zal wrden mgegaan. Dr te werken vlgens de richtlijnen van het Cllege Bescherming Persnsgegevens (CBP) wrdt gebrgd dat k daadwerkelijk p een juiste, zrgvuldige wijze met de privacygevelige gegevens wrdt mgesprngen. Bij een geschil kan dat wrden aangetnd, dr middel van de richtlijnen en maatregelen die in dit dcument wrden beschreven Wet bescherming persnsgegevens De belangrijkste regels vr het vastleggen en gebruiken van persnsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persnsgegevens (Wbp). Deze wet is p 1 september 2001 van kracht gewrden. De Wbp heeft betrekking p aile gebruik- 'verwerkingen'- van persnsgegevens, van het verzamelen ervan tt en met het vernietigen van persnsgegevens. Aile verwerkingen van persnsgegevens meten wrden gemeld bij de tezichtpagina 1 van 6

2 Memrandum ARS I Traffic & Transprt Technlgy huder, het Cllege Bescherming Persnsgegevens (CBP). Het CBP hudt een penbaar register van deze meldingen bij. Een grt aantal maatschappelijk ged bekende en geaccepteerde veiwerkingen zijn echter vrijgesteld van melding. Uitqanqspunten van de Wet bescherminq persnsqeqevens: 1. Persnsgegevens mgen aileen in vereenstemming met de Wet bescherming persnsgegevens en p een behrlijke en zrgvuldige manier wrden ve!werkt. 2. Persnsgegevens mgen aileen vr welbepaalde, vraf uitdrukkelijk mschreven en gerechtvaardigde deleinden wrden verzameld en vervlgens aileen verder wrden ve!werkt vr deleinden die daarmee verenigbaar zijn. 3. Degene ver wie gegevens wrden ve!werkt met ten minste p de hgte zijn van de identiteit van de verantwrdelijke en van het del van de ve!werking waarvr de gegevens zijn bestemd. 4. De gegevensverwerking meten p een passende manier wrden beveiligd. 5. Vr bijzndere gegevens, zeals ver ras, gezndheid en gelfsvertuiging, gelden extra strenge regels. 3. Kern werkwijze mbiliteitsprjecten 3.1 Algemeen Rijkswaterstaat en de RDW hebben bij het Cllege Bescherming Persnsgegevens (CBP) een algemene gecmbineerde melding gedaan (nder nr ) dat zij kentekenregistraties en gegevensuitwisseling Iaten plaatsvinden vr verkeersnderzeken. Dit uiteraard nder strikte v!waarden zeals die bij dit type nderzek gelden. Gecntrleerd wrdt f partijen hier daadwerkelijk aan vlden. Pas na akkrd van de aangewezen crdinerende cntactpersnen bij Rijkswaterstaat en de RDW mgen kentekens vr dit prject wrden geregistreerd en gegevens via de RDW wrden verstrekt. 3.2 Deelnemerswerving Ptentiele deelnemers wrden binnen de mbiliteitsprjecten van ARS T& TT geselecteerd aan de hand van de cameraregistraties in het delgebied.. Vrafgaand aan de metingen wrden deze aangekndigd middels een persbericht dat aan aile landelijke pers wrdt aangebden. Degenen van wie het kenteken gemiddeld een minimaal aantal keer per peride p het traject wrdt geftgrafeerd, behren tt de delgrep en zullen wrden uitgendigd m deel te nemen. De NAW-gegevens behrend bij de betreffende kentekens wrden via Rijkswaterstaat (RWS) pgevraagd bij de RDW. De cntactpersn bij Rijkswaterstaat tetst de aanvraag. Nadat de NAW-gegevens van de RDW zijn ntvangen zullen de ptentiele deelnemers een dr RWS getetste wervingsbrief ntvangen. In de brief wrdt vermeld: dat men zich kan aanmelden p een website dat men p die website k kan aangeven dat men niet meer benaderd wil wrden (pt-ut) dat als men niet reageert (en k via de website niet aangeeft dat men niet meer benaderd wil wrden) men mgelijk binnen enkele maanden ngmaals benaderd kan wrden m kennis te nemen van zaken aangaande het mbiliteitsprject danwel te nderzeken waarm men niet heeft willen/kunnen deelnemen. Deelnemers die zich (vervlgens) aanmelden p de prject website, dienen in eerste instantie uitsluitend een e mailadres en kenteken p te gegeven ten beheve van verdere cmmunicatie. Uit deze aanmeldingen wrdt een selectie gemaakt m tt de deelnemersgrep te kmen. Deelnemers die wrden geselecteerd vr deelname dienen in een vlgende fase een uitgebreide set aan persnsgegevens p te geven. Het gaat hierbij nder andere m de vlgende gegevens: pagina 2 van 6

3 Memrandum ARS I Traffic & Transprt Technlgy NAW gegevens Gebrtedatum Werkadres(sen) Telefnnummer prive Telefnnummer zakelijk Telefnnummer mbiel Kentekens van aile persnenaut's geregistreerd p het wnadres Bank/girrekeningnr. De adressen van degenen die niet reageren wrden bewaard gedurende de lptijd van het prject m in een later stadium van het prject ng te kunnen benaderen m redenen van niet-deelname te achterhalen (maximale bewaartermijn, en daarmee maximale termijn dat herinnering kan wrden verznden, is zes (6) maanden). De adressen van aile bij ROW pgevraagde kentekens wrden in eerste instantie aileen gebruikt vr de brieven (uitndigingen). Aanmelders dienen zelf hun adres p te geven bij activering van hun aanmelding. De eerder bij de ROW pgevraagde gegevens wrden niet via de website aan persn en verstrekt. De kentekens van degenen die via de pt-ut mgelijkheid p de website hebben aangegeven niet benaderd te willen wrden, wrden bewaard gedurende de lptijd van het prject. Dit juist m te zrgen dat duidelijk is welke persnen niet meer mgen wrden aangeschreven. Deze kentekens wrden ten allen tijde te wrden verwijderd uit mailingbestanden behrende bij de pref. Deelnemers kunnen te allen tijde de bij het prject geregistreerde persnsgegevens pvragen via de persnlijke inlgcdes die zij bij de aanvang van het prject ntvangen. Bij deze inzage staat k vermeldt via welke stappen de deelnemer deze gegevens kan Iaten actualiseren. Afmelden is vr gendigden, aanmelders en deelnemers te aile tijde mgelijk bij de helpdesk via /telefn. Cntactgegevens van de helpdesk wrden vermeld p de website en in aile cmmunicatie. Afmeldingen wrden binnen enkele dagen verwerkt. Bij afmelding krijgen de persnen de mededeling dat de persnsgegevens wrden bewaard tt het einde van het prject m ngmaals aanschrijven te vrkmen. Deze gegevens wrden vanaf de afmelddatum niet meer meegenmen in verdere (resultaat)analyses. 3.3 Metingen Om de belningsmaatregelen ged te kunnen uitveren is het analyzeren van reisgedrag per deelnemer ndzakelijk. Om te vrkmen dat meetgegevens nndig gekppeld zijn aan persnsgegevens wrdt enkele maatregelen in acht genmen: Meetgegevens wrden p andere systemen verzameld dan daar waar de persnsgegevens p staan pgeslagen. Slechts een samenvatting van de resultaten bij de persnsgegevens bewaard. Het aantal medewerkers en tegangsmgelijkheden die een kppeling tussen de systemen kunnen rnaken is zeer beperkt. 4. Organisatrische maatregelen Met name vr de cmmunicatie met de deelnemers is het ndzakelijk dat persnlijk identificerende gegevens wrden vastgelegd en geraadpleegd. De vlgende cncrete maatregelen wrden genmen dr ARS T& TT met betrekking tt de registratie van en mgang met privacygevelige persnsgegevens binnen de administratieve mgeving van de mbiliteitsprjecten. 4.1 Geheimhuding Aile medewerkers van ARS T&TT die uitverend bij prjecten zijn betrkken hebben een geheimhudingsverklaring getekend bij hun aanstelling. Aanvullend hebben diegenen die uitverend zijn betrkken bij mbiliteitsprjecten expliciet de inhud van dit dcument nderschreven. pagina 3 van 6

4 Memrandum ARS I Traffic & Transprt Technlgy Van nieuwe (tijdelijke) werknemers die enige interactie met meet- f persnsgegeens zullen krijgen wrdt eveneens vereist dat zij een geheimhudingsverklaring tekenen en de richtlijnen van dit dcument naleven. Het niet naleven van de beveiligings f privacy richtlijnen kan wrden bestraft met ntslag p staande vet. 4.2 Verwerking van persnsgegevens De helpdesk heeft.a. in haar primaire takenpakket het nderhuden van de persnsgegevens p aanwijzen van deelnemers. Zij wrdt daarm uitgebreid geinstrueerd in de prcedures die bij deze verwerkingen ndig zijn. Deze prcedures zijn gericht p het crrect naleven van privacy regels en het juist verwerken t.b.v. de prjectdelstellingen. De beheerders zijn verder de enigen met tegang tt persnsgegevens van de deelnemers. Zij stemmen nderling de prcedures af die wrden gebruikt vr analyses en nderhud met daarbij privacy en gegevensbescherming in het achterhfd. 4.3 lnzage in gegevens De deelnemers kunnen te aile tijde de bij ns geregistreerde gegevens inzien via de website van het prject. Zij krijgen daarte bij aanvang van het prject een persnlijke inlgcde. Deze tegang is via SSL beveiligd (zie Technische maatregelen) tegen meelezen dr derden. De pdrachtgever is tegestaan de (persns )gegevens in te zien ten beheve van een financiele audit. Dit kan tt 6 maanden na afsluiting van een belningsmaatregel, aileen bij het kantr van ARS T& TT. De pdrachtgever krijgt geen kpie van de persnsgegevens. lndien ndig wrden slechts geannimiseerde betalings- en belningsgegevens verstrekt. 4.4 Cmputers en randapparatuur Aile PC's, laptps en andere middelen die rechtstreeks tegang kunnen krijgen tt de persnsgegevens meten hebben schermbeveiliging met wachtwrd dat intreed wanneer een systeem nbeheerd wrdt achtergelaten. Lsse gegevensdragers mgen nit en te nimmer persnsgegevens bevatten, anders dan expliciet aangegeven in de Technische maatregelen (bijv. vr backup). 4.5 Vernietiging van gegevens Wanneer, na het aflpen van elke belningsmaatregel, de gegevens niet meer mdig zijn vr resultaat berekeningen, betalingen en cntrles, wrden deze verwijderd uit de systemen. De betreffende databases wrden pgeschnd en er zullen geen persnsgegevens van deelnemers meer in zijn pgeslagen. Ndzakelijkerwijs wrden de gegevens van afgemelde persnen Ianger bewaard zdat deze bij een vlgende fase/tranche/inzet niet pnieuw zullen wrden aangeschreven. De gegevens die p backup medium zijn pgeslagen blijven maximaal een half jaar na het afsluiten van een fase/tranche/inzet pgeslagen, waarna deze eveneens vernietigd wrden. 5. Technische maatregelen Cncrete (technische) beveiligingsmaatregelen ten beheve van eerdergenemde richtlijnen Er zijn 4 gebruikerssrten die met nze technische systemen in aanmerking kmen: anniem, deelnemer, helpdesk, beheerder. Deze zijn als vlgt gedefinieerd: Anniem. Hiernder vallen aile bezekers van de website die niet zijn ingelgd, en medewerkers van betrkken rganisaties (ARS, UB, RWS, etc) die niet nder de andere rllen vallen. Deelnemer. Hiernder vallen aile mensen die gendigd zijn f die zich spntaan hebben aangemeld en vervlgens hebben ingelgd p de website. Helpdesk. Hiernder vallen de medewerkers van de helpdesk die nder verantwrdelijkheid van ARS T& TT de deelnemersvragen beantwrden. Expliciet hierbij uitgeslten zijn helpdeskmedewerkers van andere rganisaties zals de pdrachtgever, RWS, etc. Beheerder. Hiernder vallen de 4 persnen die de verantwrdelijkheid dragen vr de werking van de systemen. pagina 4 van 6

5 Memrandum ARS I Traffic & Transprt Technlgy Er zijn glbaal 5 systemen die gegevens van het prject verwerken: Kentekenmeetsysteem, "in het veld", verzamelt kentekenmetingen langs de weg OBU systeem, "in het veld", verzamelt ritgegevens vanuit het deelnemende vertuig Verzamelsysteem, in een cmmercieel datacentrum, cnslideert meetgegevens van verschillende meetsystemen. Dit systeem wrdt nder auspicien van ARS T&TT beheerd. Analysesysteem, in een cmmercieel datacentrum, verwerkt de meetgegevens tt (tussen)resultaten van het prject Publieksysteem, in een cmmercieel datacentrum, beheert de persnsgegevens en stelt deze met belningsgegevens beschikbaar aan de deelnemer. Dit systeem wrdt dr ARS T&TT beheerd. Het kentekenmeetsysteem bevat aileen lijsten van geregistreerde kentekens met tijd/datum. Deze gegevens wrden niet-versleuteld verzameld en naar het centrale verzamelsysteem verstuurd. Na verzending (gewnlijk m de 30 minuten) wrden de gegevens in het meetsysteem vernietigd. Het OBU systeem verzamelt elke secnde de psitie, rijrichting en snelheid van het vertuig. Deze gegevens wrden eens per minuut, versleuteld, verstuurd naar het verzamelsysteem. Het verzamelsysteem is een set niet-publiekelijk tegankelijke systemen dat de gegevens verzamelt en nderscheid van gegevens bij andere prjecten en stelt deze beschikbaar aan het analysesysteem van het prject. In de servers van het verzamelsysteem wrden geen gegevens gecmbineerd (kentekenmetingen en OBU metingen wrden niet p dezelfde servers ntvangen). Vanaf het analyse systeem wrdt het cmbineren van gegevens mgelijk. Het analysesysteem is een verzameling servers dat de meetgegevens, in cmbinatie met een beperkte set persnsgegevens tt prjectresultaten verwerkt. De publiekelijk tegankelijke systemen (webservers) bevatten aileen de strikt ndzakelijke gegevens die n dig zijn vr deelnemers m het prject te kunnen uitveren. Hiernder vall en: NAW en aanvullende persnsgegevens (hiermee wrdt 'recht p inzage' geregeld) Kentekens die dr de deelnemer zijn pgegeven adres en telefnnummers Belningstussenstand Rittenregistratie samenvatting en details (glbale verzichten en details van individuele ritten) Authenticatiegegevens van deelnemers tbv hun tegang tt de website Tegang tt de publieke servers dr annieme gebruikers, deelnemers en de helpdesk gebeurt via het SSL beveiligde HTTPS prtcl met een certificaat p naam van ARS T& TT en certificeringstraject tt aan een algemeen geaccepteerde Certificatin Authrity. Tegang tt de publieke servers dr beheerders verlpt via SSL-beveiligct~ VPN verbinding. De helpdesk heeft aileen tegang tt de gegevens p de publieke servers via een beperkte interface (CRM). Deze interface is dr de beheerders pgesteld (en wrdt indien ndig uitgebreid) m beheer van de persnsgegevens gerganiseerd en gemnitrd te Iaten plaatsvinden. Rechtstreekse tegang tt de brndata ("de database" is vrbehuden aan de beheerders). Aileen de beheerders hebben ttale tegang tt aile systemen, inclusief de mgelijkheid tt kppelen van persnlijke gegevens aan ruwe meetgegevens. De website heeft ndzakelijkerwijs tegang ndig tt de database met persnsgegevens. Echter de mate van tegang verschilt sterk van het srt gebruiker. "annieme" bezekers hebben aileen tegang ndig tt de algmene infrmatiepagina's en de mgelijkheid tt inlggen, terwijl de helpdesk via het CRM persnsgegevens met kunnen wijzigen. Daarm kent de website 3 rechtenniveau's die aflpend het systeem als vlgt beschermen: Een 'annieme' gebruiker, niet aangemeld, heeft aileen beperkte rechten tt de database zdat wei de HTML webpagina's kunnen wrden pgevraagd en aile gebruik kan wrden gelgd, maar pagina 5 van 6

6 Memrandum ARS J Traffic & Transprt Technlgy geen persnsgegevens kunnen wrden bekeken. Wanneer men inlgt wrdt dit via een interne prcedure geregeld zdat lees-tegang tt de authenticatie gegevens niet ndig is. Wanneer een gebruiker als deelnemer inlgt verzekt de website via een interne database prcedure m een verhgd tegangsniveau. De algemene lees-tegang tt de persnsgegevens wrdt hiermee ntslten. Wanneer een helpdeskmedewerker inlgt wrdt een ng hger tegangsniveau gevraagd via dezelfde interne database prcedure. Hiermee verkrijgt de gebruiker tegang tt het aanpassen van persnsgegevens. Algemene tegang (als zgn 'rt') kan niet aan een web-gebruiker wrden verleend. Deze manier van rechtenbeheer biedt een extra beveiliging tegen hackers (m.n. SQL Injectin) drdat de website zelf niet meer tegang heeft dan dat p dat mment ndig is. Waar rechten een rl spelen wrdt z mgelijk een interne (database) prcedure gebruikt die de tegang verder afschermt. Wachtwrden zijn aileen bekend aan die persnen die deze regelmatig ndig hebben bij uitvering van hun functie binnen dit prject. Uitzndering hierp zijn de beheerwachtwrden die eveneens bekend zijn bij de 2 reservebeheerders. Opslag van wachtwrden tbv authenticatie gebeurt via een MD5 hash als extra beveiliging. De webserver(s) zijn up-t-date qua sftware en anti-virus, en wrden beschermd dr een firewall die tegang vr beheer buiten de standaard HTTP(S) prten uitsluitend verleend via dears T&TT VPN verbinding met het kantr in Leidschendam. Backups van aile systemen wrden autmatisch gemaakt en lkaal pgeslagen. Daar waar mgelijk zal een gelijkbeveiligd systeem als externe backup wrden gebruikt. Een beheerder zal de verige backups eenmaal per week p een mbiel medium pslaan en vervlgens in een afgeslten ruimte bewaren. Backups wrden behandeld als de meest gevelige gegevens en aileen via versleutelde kanalen gekpieerd. Fysieke tegang tt aile machines is vrbehuden aan de afdeling Systeembeheer van ARS T&TT die verder geen uitverende rl heeft binnen dit prject. Vr hen gelden echter dezelfde geheimhudingsrichtlijnen als vr de verige prjectmedewerkers. Tegang tt de server ruimte in het datacentrum is afgeschermd via een persnlijke pas + pasft en wrdt aileen verleend n cntrle dr een beveiligingsmedewerker. Tegang tt de serverkasten zelf is daarbvenp met een sleutel beveiligd. pagina 6 van 6

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

100 Present registreert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers ten behoeve van:

100 Present registreert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers ten behoeve van: Privacy Reglement 100 Present 2016 Identiteit van 100 Present BV 100 Present BV, gevestigd te Peldijk, kantrhudend ABC Westland 145, hierna te nemen 100 Present. Registratie Kamer van Kphandel, Westland,

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN Beheer van prtcllen Beheer van registraties Ontvangst dieren Reiniging en ntsmetting Veren Cntrle van dieren Klachten Mdel Prtcllen [naam nderneming] 1 Stichting

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email PCBO Gedragscde Internet/ Intranet en email Deze tekst mschrijft het gebruik van internet en intranet (hierna tezamen internet ) en e-mail vr werknemers van PCBO Apeldrn. De vlgende punten zijn verwgen

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid (IBB)

Informatiebeveiligingsbeleid (IBB) Cmpetentie Thermmeter Niclaes Maesstraat 2 unit 216 Infrmatiebeveiligingsbeleid (IBB) De veiligheid van de sftware die Cmpetentie Thermmeter BV (hierna: CT) aanbiedt, staat hg in het vaandel. We hebben

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een 'webbased survey', een vragenlijst die via het internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een 'webbased survey', een vragenlijst die via het internet ingevuld kan worden. Vragenlijst CRO 2012 Infrmatie ver de digitale vragenlijst De Inspectie vr de Gezndheidszrg (hierna: de inspectie) hudt tezicht p klinisch nderzek p basis van de Wet medisch-wetenschappelijk nderzek met

Nadere informatie

Procedure verzending Lg01-berichten via alternatief medium. Procedure. Verzending Lg01-berichten via alternatief medium

Procedure verzending Lg01-berichten via alternatief medium. Procedure. Verzending Lg01-berichten via alternatief medium Prcedure verzending Lg01-berichten via alternatief medium Prcedure Verzending Lg01-berichten via alternatief medium Bestandsnaam: Prcedure AM levering Lg01-berichten v1 2.dc Auteur: Marte ten Dam Datum

Nadere informatie

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Inhudstafel Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN... 3 A. Wat te vermijden bij het invullen.... 3 B. Invullen van het deelnamefrmulier.... 3 1) 1 e stap: Invullen gegevens verantwrdelijke...

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1.

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1. Inspectielijst Ingangsdatum: 1 januari 2015 (deze inspectielijst is van tepassing p leegstandbeheer waarvan de cntracten tussen eigenaar/pdrachtgever en leegstandbeheerder geslten zijn p f na 1 januari

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Protocol Geheimhouding BRIANT COLLEGE 2013-2014 VMBO

Protocol Geheimhouding BRIANT COLLEGE 2013-2014 VMBO Prtcl Geheimhuding BRIANT COLLEGE 2013-2014 VMBO Basisberepsgerichte leerweg (BB) Kaderberepsgerichte leerweg (KB) Theretische leerweg (TL) Prtcl geheimhuding bij papieren centrale examens De geheimhuding

Nadere informatie

Reglement beheerssysteem dienstvoertuigen Veiligheidsregio Utrecht

Reglement beheerssysteem dienstvoertuigen Veiligheidsregio Utrecht Reglement beheerssysteem dienstvertuigen Veiligheidsregi Utrecht Vastgesteld dr het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregi Utrecht, d.d. 5 september 2014 Reglement beheerssysteem dienstvertuigen versie

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Naam onderneming. Adres hoofdvestiging. Postcode en plaats. Postbus+postcode/plaats. Naam eigenaar van de onderneming

Naam onderneming. Adres hoofdvestiging. Postcode en plaats. Postbus+postcode/plaats. Naam eigenaar van de onderneming Aanvraag frmulier ANVR lidmaatschap Gegevens nderneming Naam nderneming Adres hfdvestiging Pstcde en plaats Pstbus+pstcde/plaats Naam eigenaar van de nderneming Cntactpersn aanvraag + tel.nr. Cncern/Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht ONDERWERP: Cisc WebEx: Standaardpatch wrdt tegepast p [[DATE]] vr [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standaardpatch p [[DATE]] Cisc WebEx stuurt dit bericht naar belangrijke zakelijke cntacten via https://[[webexurl]]

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

Privacy reglement. Artikel 1. Begripsbepaling

Privacy reglement. Artikel 1. Begripsbepaling Privacy reglement Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: De Wet: de Wet Bescherming Persnsgegevens; WLZ: de Wet Langdurige Zrg; WMO: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; ZVW:

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie