Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet."

Transcriptie

1 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1139/CSS-CCN I. MELDING 1. Op 10 november 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Computer Service Solutions Holding NV (hierna: CSS) voornemens is zeggenschap te verkrijgen in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Computer Company NV (hierna: CCN). Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 218 van 13 november Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. II. PARTIJEN 2. CSS is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en staat aan het hoofd van een groep ondernemingen. CSS is beursgenoteerd en actief op het terrein van de integratie van computersystemen, detachering van ondersteunend automatiseringspersoneel, outtasking en de verkoop van (computer-)hardware en software aan eindgebruikers. 3. CCN is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en staat eveneens aan het hoofd van een groep ondernemingen. CCN heeft als belangrijkste aandeelhouders Reiss en Co. NV, NPM Capital, Buffalo BV en NMB Heller. CCN is via een aantal regionale business centers actief ten aanzien van de levering van (computer)-hardware en software aan eindgebruikers in het midden- en kleinbedrijf, en voorts verricht deze onderneming activiteiten op het gebied van ondersteunen, onderhouden en beheren van computernetwerk-infrastructuren. III. DE GEMELDE OPERATIE 4. Partijen zijn voornemens een concentratie tot stand te brengen waarbij CSS alle aandelen in het kapitaal van CCN overneemt. In ruil daarvoor krijgen de huidige aandeelhouders van CCN nieuw uit te geven aandelen in het kapitaal van CSS. Het voornemen van partijen is neergelegd in een (concept) Intentieverklaring. Partijen hebben naar voren gebracht dat ten gevolge van de voorgenomen transactie CSS uitsluitende zeggenschap file:///w /Webredactie/Besluiten%201998/Besluiten%2...ncentraties%20in%20meldingsfase%20(BCM)/1139BCM.htm (1 van 6) :29:17

2 verwerft in CCN. IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 5. Het resultaat van de voorgenomen operatie is dat CSS de zeggenschap verwerft in een voorheen van CSS onafhankelijke onderneming. De gemelde operatie is derhalve een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet. 6. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn CSS en CNN. 7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. V. BEOORDELING A. Relevante markten Relevante productmarkten 8. Partijen hebben gesteld dat CSS vooral actief is op het terrein van de ITdienstverlening en dat CCN zich concentreert op de markt voor de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers. Uit de melding blijkt voorts dat CSS in geringe mate ook actief is ten aanzien van de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers en dat CCN in geringe mate actief is op het gebied van de IT-dienstverlening. 9. Partijen hebben verder naar voren gebracht dat de markt voor ITdienstverlening uit een aantal segmenten bestaat (detachering van ITpersoneel, outtasking van IT-personeel, netwerkintegratie op het gebied van computernetwerken en netwerkintegratie op het gebied van telecomapparatuur etc.). 10. In enkele recente besluiten van de directeur-generaal van de NMa is een markt voor IT-dienstverlening onderscheiden. Voorts is de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers als activiteit naar haar aard te onderscheiden van de IT-dienstverlening. Dientengevolge behoort de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers tot een andere markt dan de ITdienstverlening. In het onderhavige geval is het niet relevant of binnen de ITdienstverlening moet worden onderscheiden naar verschillende activiteiten, omdat de uiteindelijke beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed. Zie punt 14. file:///w /Webredactie/Besluiten%201998/Besluiten%2...ncentraties%20in%20meldingsfase%20(BCM)/1139BCM.htm (2 van 6) :29:17

3 Voorts is in het onderhavige geval niet van belang of er één markt is voor de verkoop van hardware én software aan eindgebruikers of dat sprake is van afzonderlijke markten terzake. Zie punt 19 van dit besluit. Ten slotte is een nadere segmentering naar doelgroep (zakelijke eindgebruikers met een onderscheid tussen grote bedrijven enerzijds en het midden- en kleinbedrijf anderzijds, consumenten etc.) in het onderhavige geval niet noodzakelijk, omdat ook hierdoor de materiële beoordeling niet wijzigt. Zie eveneens punt 19 van het onderhavige besluit. Relevante geografische markten 11. Partijen hebben naar voren gebracht dat CSS en CCN beide in Nederland actief zijn. Daarnaast is CSS ook in België en Duitsland actief. CCN is voorts in België en Luxemburg actief, ten aanzien van zowel de IT-dienstverlening als de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers. Partijen hebben voorts opgemerkt dat de geografische markt voor IT-dienstverlening Nederland omvat en de geografische markt terzake van de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers ten minste Europa omvat. 12. In verschillende eerdere besluiten van de d-g NMa is uitgegaan van een nationale markt voor IT-dienstverlening. Ten aanzien van de geografische markt voor de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers oordeelde een concurrent van partijen desgevraagd dat de concurrentie op het gebied van de verkoop van hardware en software ten behoeve van zakelijke gebruikers zich naar zijn oordeel op Europees niveau afspeelt. In casu kan echter in het midden blijven of de markt voor verkoop van hardware en software aan eindgebruikers Europees is of beperkt is tot Nederland, omdat de uiteindelijke beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed. Zie punt 17. B. Gevolgen van de concentratie 13. De branche-organisatie FENIT schat de totale bestedingen op de ITmarkt in Nederland over 1997 op ongeveer 19 miljard gulden. Ongeveer 26% hiervan heeft betrekking op dienstverlening (5 miljard gulden), 54% op hardware (11 miljard gulden) en 17% op software (3 miljard gulden). De cijfers voor hardware en software weerspiegelen diverse activiteiten (productie, assemblage, distributie en verkoop). Terzake van de in totaal gegenereerde omzet, gerealiseerd met de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers, zij opgemerkt dat hier geen exacte separate cijfers over bestaan. 14. Op basis van de in het vorige punt vermelde gegevens behalen partijen op de markt voor IT-dienstverlening een gecombineerd marktaandeel van minder dan [..]% in Nederland. Indien de markt voor IT-dienstverlening wordt opgesplitst in een aantal segmenten, kan geconstateerd worden dat alleen ten aanzien van de activiteit remote-beheer sprake is van overlappende activiteiten van partijen. Gelet op het feit dat partijen geconfronteerd worden met andere, sterke concurrenten die eveneens een totaalpakket aan (kunnen) bieden op het gebied van IT-dienstverlening, waaronder remote-beheer, file:///w /Webredactie/Besluiten%201998/Besluiten%2...ncentraties%20in%20meldingsfase%20(BCM)/1139BCM.htm (3 van 6) :29:17

4 behoeft ook bij een nadere segmentering van de markt voor ITdienstverlening niet gevreesd te worden dat een economische machtspositie zal ontstaan of worden versterkt, welke tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 15. Voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige concentratie terzake van de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers is in de eerste plaats van belang dat er sprake is van een geringe overlapping van activiteiten tussen partijen: CSS is slechts in beperkte mate actief ten aanzien van de verkoop van computer hardware en software aan eindgebruikers. Deze onderneming realiseert [..]% van haar omzet met de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers, zijnde slechts fl [..], terwijl CCN met de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers in 1997 een omzet van fl [..] realiseerde. 16. In de tweede plaats blijkt uit de resultaten van een onderzoek door International Data Corporation op basis van omzetgegevens van IT-bedrijven dat partijen niet tot de top tien van de IT-bedrijven in Nederland behoren. Eén van de door partijen genoemde concurrenten realiseerde in 1997 met de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers een omzet die ongeveer het [..]voudige was van de omzet die partijen gezamenlijk realiseerden met die verkoop in De in punt 12 genoemde concurrent gaf aan dat de voorgenomen concentratie niet tot problemen van mededingingsrechtelijke aard kan leiden, omdat partijen ten aanzien van de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers geconfronteerd worden met veel sterkere tegenspelers. De bedoelde concurrent beschouwde zichzelf ook als een (aanzienlijk) grotere marktdeelnemer dan partijen. 17. Voorts kan overwogen worden dat, wanneer niet wordt uitgegaan van een Nederlandse maar een Europese markt voor de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers, partijen met een nog groter aantal, op grotere schaal opererende en daardoor sterke concurrenten worden geconfronteerd. 18. Ten slotte is het voor de beoordeling van de gevolgen van de concentratie van belang dat de IT-branche in haar algemeenheid een competitief en dynamisch karakter kent, zoals reeds in een eerder besluit van de directeurgeneraal van de Nederlandse mededingingsautoriteit is vastgesteld. Een dergelijke dynamiek kan in beginsel prikkels opwerpen voor nieuwe toetreding van potentiële concurrenten tot de markt, zowel ten aanzien van de verkoop van hardware en software aan eindgebruikers als ten aanzien van de IT-dienstverlening. 19. Ook indien uitgegaan wordt van afzonderlijke markten voor de verkoop van hardware en voor de verkoop van software aan eindgebruikers zijn voorgaande overwegingen en argumenten in het onderhavige geval relevant: ook in dat geval is immers sprake van slechts geringe overlapping van activiteiten tussen partijen en zullen partijen geconfronteerd worden met een aantal sterkere concurrenten. Het argument van het competitieve en file:///w /Webredactie/Besluiten%201998/Besluiten%2...ncentraties%20in%20meldingsfase%20(BCM)/1139BCM.htm (4 van 6) :29:17

5 dynamische karakter van de IT-branche heeft bovendien betrekking op zowel de hardware als de software. Deze argumenten zijn overigens ook van belang wanneer binnen de onderscheiden markten een nadere segmentering zou plaatsvinden naar doelgroep (zakelijke eindgebruikers met een onderscheid tussen grote bedrijven enerzijds en het midden- en kleinbedrijf anderzijds, consumenten etc.). 20. Het voorgaande samenvattend, kan geconcludeerd worden dat in het onderhavige geval niet gevreesd behoeft te worden dat een economische machtspositie zal ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. VI. CONCLUSIE 21. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 22. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft, geen vergunning is vereist. Datum: A.W. Kist Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. terug file:///w /Webredactie/Besluiten%201998/Besluiten%2...ncentraties%20in%20meldingsfase%20(BCM)/1139BCM.htm (5 van 6) :29:17

6 Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen. file:///w /Webredactie/Besluiten%201998/Besluiten%2...ncentraties%20in%20meldingsfase%20(BCM)/1139BCM.htm (6 van 6) :29:17

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0987-9808.htm. NMa, Mededingingswet

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0987-9808.htm. NMa, Mededingingswet pagina 1 van 5 BESLUIT NMa, Mededingingswet Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Datum: 14 augustus

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1055-9810.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1055-9810.htm pagina 1 van 7 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1055 /ABN AMRO Lease - KPN

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1169-9812.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1169-9812.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1169: Deutsche Babcock - Steinmüller

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm pagina 1 van 6 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: Zaak nr. 891 / debitel-cellway

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\76openbdoc.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\76openbdoc.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: 76/ Pakhoed - Transol Nummer:

Nadere informatie

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2014/36 Bijgewerkt tot: 04-03-2014 Auteur: Mr. J.C.M. van der Beek

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten Datum April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting

Nadere informatie

Zaak Nr COMP/M.5410 - FORFARMERS/ CEFETRA. VERORDENING (EG) nr. 139/2004 CONCENTRATIEPROCEDURE

Zaak Nr COMP/M.5410 - FORFARMERS/ CEFETRA. VERORDENING (EG) nr. 139/2004 CONCENTRATIEPROCEDURE NL Zaak Nr COMP/M.5410 - FORFARMERS/ CEFETRA Alleen de Nederlandse tekst is beschikbaar en authentiek. VERORDENING (EG) nr. 139/2004 CONCENTRATIEPROCEDURE Artikel 6, lid 1, sub b : GEEN BEZWAAR datum :

Nadere informatie

Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk

Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk Mr. J.W. Fanoy en mr. T. Raats Het mededingingsrecht wordt doorgaans vooral geassocieerd met het bestraffen van kartelafspraken (bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kroniek concentratiecontrole 2011

Kroniek concentratiecontrole 2011 Kroniek concentratiecontrole 2011 Mr. J.W. Fanoy en mr. N.C. Stive* 40 Inleiding Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste besluiten en informele zienswijzen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid Ontstaat op de zorgverzekeringsmarkt onder de zorgverzekeraars een collectieve machtspositie, en tot welke mededingingsrechtelijke knelpunten kan het bestaan van een collectieve machtspositie op die markt

Nadere informatie

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, zetelende te 's-gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.W.H. van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

INVENTARISATIE VRIJE BEROEPEN: ADVOCATUUR. Oktober 2006

INVENTARISATIE VRIJE BEROEPEN: ADVOCATUUR. Oktober 2006 INVENTARISATIE VRIJE BEROEPEN: ADVOCATUUR Oktober 2006 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doel van deze inventarisatie en afbakening rol NMa... 4 1.3 Procedure...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Modelcontract Franchising 2002 Modelcontract Franchising 2002 ARTIKEL 23: Copyright: RZO en HBD behouden zich alle rechten op het model voor. Auteurs: Het modelcontract 2002 is de geactualiseerde versie

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 090 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21999 Deelname in Internationale Nederlanden Groep NV na fusie NMB Postbank/Nationale Nederlanden Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN Aan

Nadere informatie

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.3.2010 COM(2010) 100 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

memo Geachte dames, mijne heren

memo Geachte dames, mijne heren Aan DEMRA T.a.v. de heer W. van Douwen de heer F. Schuitemaker Datum 13 februari 2012 de heer R. Petersen N.V. HVC T.a.v. mevrouw M. van Eerden De heer J. Beemsterboer Mevrouw M. Rademaker Van Michel Chatelin

Nadere informatie

Indien wordt overwogen om een aan Euronext

Indien wordt overwogen om een aan Euronext MR. P.E.B. CORTEN Het openbaar bod en de biedingsregels Indien wordt overwogen om een aan Euronext Amsterdam genoteerde vennootschap over te nemen, zal de desbetreffende potentiële koper zich rekenschap

Nadere informatie