BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1169-9812.htm"

Transcriptie

1 pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1169: Deutsche Babcock - Steinmüller I. MELDING 1. Op 24 november 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Deutsche Babcock Aktiengesellschaft voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Steinmüller Verwaltungs GmbH. Partijen hebben deze concentratie tevens aangemeld bij de Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 228 van 27 november Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen.ii. PARTIJEN 2. Deutsche Babcock Aktiengesellschaft (hierna: Babcock) is een rechtspersoon naar Duits recht. Zij staat aan het hoofd van de Babcockgroep, waartoe een groot aantal ondernemingen behoort. Babcock is actief in aandrijvingstechniek, krachtcentraletechniek, machinebouw, constructiebouw, bouwtechniek, energie- en procestechniek en industriële service. 3. Steinmüller Verwaltungs GmbH (hierna: Steinmüller) is een rechtspersoon naar Duits recht. Zij is een dochteronderneming van Philipp Holzmann Aktiengesellschaft (hierna: Philipp Holzmann). Steinmüller heeft een groot aantal dochterondernemingen. Steinmüller is actief in constructiebouw van energie- en milieuwerken. III. DE GEMELDE OPERATIE 4. De gemelde operatie betreft de overname door Babcock van de door Philipp Holzmann gehouden 74,9% van de aandelen in Steinmüller. IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie leidt er toe dat Babcock zeggenschap verkrijgt over Steinmüller. 6. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn de Babcock-groep en Steinmüller. 7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat

2 pagina 2 van 5 de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. V. BEOORDELING A. Relevante markten Relevante productmarkten 8. Partijen maken onderscheid tussen het leveren van energiewerken en het leveren van milieuwerken. Zij merken op dat wellicht de volgende (deel) markten moeten worden afgebakend op het gebied van energiewerken: i. stoomketels met een vermogen van meer dan 200 ton per uur, ii. stoomketels met een vermogen van minder dan 200 ton per uur, iii. gasturbines, iv. afvalwarmteketels, v. onderhoud en reparatie, vi. onderdelen voor koolvergassingsconstructies en vii. procesgaskoelers. Op het gebied van milieuwerken onderscheiden zij de volgende (deel) markten: viii. huisvuilverbrandingsinstallaties, ix. andere verbrandingsinstallaties, x. rookgasontzwavelingsconstructies, xi. rookgasontstikkingsconctructies, xii. rookgasreinigingsinstallaties voor huisvuilverbrandingsinstallaties, xiii. water- en afvalwaterbehandelingsinstallaties en xiv. compost- en gistingsinstallaties. 9. Gezien de verschillen tussen energiewerken en milieuwerken met betrekking tot onder meer prijzen, productkarakteristieken en beoogd gebruik kan ten behoeve van de beoordeling van de onderhavige concentratie worden aangenomen dat energiewerken en milieuwerken behoren tot verschillende productmarkten. 10. Ten aanzien van energiewerken is in het onderhavige geval verder van belang dat werken uit de categorieën (i) en (ii) (stoomketels) voldoen aan andere behoeften dan werken uit de categorieën (iii) en (iv) (gasturbines en afvalwarmteketels). Stoomketels worden gebruikt voor het opwekken van energie met behulp van kolen en olie, gasturbines en afvalwarmteketels worden - in combinatie - benut om energie te winnen uit gas. Vraag naar nieuw te bouwen stoomketels bestaat uitsluitend in landen met relatief hoge gasprijzen en in landen waar de overheid, op grond van sociale of politieke overwegingen, het gebruik van kolen en/of olie stimuleert. Bijkomend verschil is, dat het bouwen van met name stoomketels met een vermogen van meer dan 200 ton per uur (hierna ook: 'grote stoomketels') aanzienlijk duurder is en langer duurt dan het bouwen van een combinatie van gasturbines en afvalwarmteketels. Op grond van het voorgaande wordt aangenomen dat de werken uit de categorieën (i) en (ii) behoren tot andere productmarkten dan de werken uit de categorieën (iii) en (iv). 11. Aannemelijk is tevens dat gasturbines (iii) en afvalwarmteketels (iv) tot verschillende markten behoren. Zij hebben geheel verschillende prijzen, productkenmerken en werkwijzen en zijn niet onderling substitueerbaar. Hoewel zij in combinatie worden aangewend om uit gas energie te winnen, worden opdrachten altijd afzonderlijk aanbesteed.

3 pagina 3 van Voor het overige kan in het midden blijven in welke mate binnen de categorieën energiewerken en milieuwerken nader onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende productmarkten. De uiteindelijke beoordeling van de concentratie wordt hierdoor niet anders (zie punten 18-24). 13. Te overwegen is of ten aanzien van de verschillende markten waartoe de producten van partijen behoren een onderscheid moet worden gemaakt tussen het ontwerpen van bijvoorbeeld installaties en het uitvoeren van een dergelijk ontwerp. In deze sector worden opdrachten veelal verstrekt voor een project, waarbij ontwerp en uitvoering zijn inbegrepen. Het is gangbaar dat opdrachtnemers op eigen verantwoordelijkheid de uitvoering uitbesteden aan een derde marktpartij. In het onderhavige geval kan een dergelijke uitsplitsing evenwel achterwege blijven, aangezien de uiteindelijke beoordeling van de concentratie hierdoor evenmin wordt beïnvloed (zie punten 18-24). Relevante geografische markten 14. Partijen zijn van mening dat de door hen onderscheiden (deel)markten in beginsel Europees zijn, zo niet wereldwijd. Zij stellen in Europa te leveren aan Europese klanten. Ten aanzien van grote stoomketels merken zij op, dat deze door hen onderscheiden markt is beperkt tot de onder punt 10 genoemde landen, waar energie met olie en/of kolen wordt opgewekt. 15. Er is in Nederland momenteel geen vraag naar het ontwerpen en/of het daadwerkelijk bouwen van grote stoomketels. Een dergelijke vraag heeft in het recente verleden niet bestaan en het is onwaarschijnlijk dat zij zal ontstaan in de voorzienbare toekomst. Gezien de relatief lage gasprijzen in Nederland wordt het bouwen van deze ketels - gegeven dat dit niet in sterke mate door de overheid wordt gestimuleerd - pas een reëel alternatief voor de combinatie van gasturbines met afvalwarmteketels, wanneer deze prijzen stijgen met circa 50%. Een dergelijke stijging in de voorzienbare toekomst is uitermate onwaarschijnlijk. Onderlinge vergelijking van de gasprijzen in Nederland over de afgelopen vijf jaar wijst uit, dat deze prijzen niet meer dan een paar procent per jaar fluctueren en dat de huidige prijzen niet significant afwijken van die van vijf jaar geleden. 16. Aannemelijk is derhalve dat er in Nederland geen markt is voor het ontwerpen en/of het daadwerkelijk bouwen van grote stoomketels. Bij een eventueel te onderscheiden Europese of mondiale markt is Nederland niet inbegrepen. 17. Met betrekking tot de overige markten waarop partijen actief zijn wordt het volgende opgemerkt. Het is voorshands aannemelijk dat veel van de te onderscheiden markten in deze sector, voor zover het ontwerpen betreft, internationaal zijn. Dit vermoeden wordt door ondervraagde marktpartijen bevestigd. Denkbaar is dat de eventueel te onderscheiden markten voor het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke ontwerpen kleiner zijn. De geografische dimensie van genoemde markten - regionaal, nationaal dan wel internationaal - kan evenwel in het midden blijven. De beoordeling van de gevolgen van de onderhavige concentratie wordt hierdoor niet beslissend beïnvloed (zie punten 18-24). B. Gevolgen van de concentratie Stoomketels met een vermogen van meer dan 200 ton per uur 18. Ten aanzien van grote stoomketels hebben partijen in Europa - althans in de Europese landen waar daadwerkelijke vraag is naar dergelijke ketels - gezamenlijk een marktaandeel van gemiddeld 58% over de afgelopen vijf jaar. Op hun 'thuismarkt', Duitsland, is dit 77%. In andere Europese landen

4 pagina 4 van 5 hebben zij de afgelopen vijf jaar evenwel geen opdrachten verkregen op dit gebied. Indien de in Duitsland vergeven opdrachten buiten beschouwing worden gelaten, is hun gezamenlijke Europese marktaandeel over de afgelopen vijf jaar derhalve nihil. 19. Zoals overwogen onder punten 15 en 16 mag worden aangenomen dat er in Nederland geen markt is voor het ontwerpen en/of het daadwerkelijk bouwen van grote stoomketels. Er is derhalve geen reden om aan te nemen dat door de onderhavige concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt, die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 20. Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat ook Alstom, de enige daadwerkelijke concurrent van partijen ten aanzien van in Duitsland vergeven opdrachten voor grote stoomketels, op het standpunt staat dat de concentratie geen gevolgen zal hebben in Nederland. Overige activiteiten 21. Ten aanzien van de overige activiteiten van partijen wordt het volgende opgemerkt. Indien de markten waarop partijen actief zijn nationaal moeten worden afgebakend, zijn partijen de afgelopen jaren in Nederland niet op dezelfde markten actief geweest. Steinmüller heeft zich in Nederland uitsluitend bewogen op het gebied van energiewerken, Babcock vrijwel uitsluitend op het gebied van milieuwerken. Enige uitzondering op dit laatste zijn door Babcock geleverde gasturbines; Steinmüller is op dit gebied evenwel niet in Nederland actief. 22. Indien de relevante markten Europees of mondiaal zijn, hebben partijen op geen van de eventueel te onderscheiden markten waarop zij beiden actief zijn een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 20%. Ten aanzien van de markten waarop zij een significant gezamenlijk marktaandeel bezitten, wordt nog opgemerkt dat het veelal openbare aanbestedingsprocedures betreft waarin een substantieel aantal grote ondernemingen meedingt. Een relatief klein deel van de door partijen uitgebrachte offertes leidt tot een opdracht. Dit is een verdere indicatie dat zij zich ook op deze markten niet onafhankelijk van concurrenten en afnemers zullen kunnen gedragen. 23. Andere marktpartijen merken op dat naar elke in Nederland te vergeven opdracht in deze sector intensief wordt geconcurreerd door voor het merendeel buitenlandse ondernemingen. Geen van de ondervraagde ondernemingen verwacht dat partijen zich als gevolg van de onderhavige overname onafhankelijk van concurrenten of afnemers zullen kunnen gedragen ten aanzien van één of meer van hun activiteiten. VI. CONCLUSIE 24. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 25. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen

5 pagina 5 van 5 van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. Datum: 29 december 1998 De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, voor deze: w.g. Drs. R.J.P. Jansen Hoofd Concentratiecontrole Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. terug Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1055-9810.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1055-9810.htm pagina 1 van 7 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1055 /ABN AMRO Lease - KPN

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\76openbdoc.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\76openbdoc.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: 76/ Pakhoed - Transol Nummer:

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm pagina 1 van 6 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: Zaak nr. 891 / debitel-cellway

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0987-9808.htm. NMa, Mededingingswet

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0987-9808.htm. NMa, Mededingingswet pagina 1 van 5 BESLUIT NMa, Mededingingswet Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Datum: 14 augustus

Nadere informatie

Kroniek concentratiecontrole 2011

Kroniek concentratiecontrole 2011 Kroniek concentratiecontrole 2011 Mr. J.W. Fanoy en mr. N.C. Stive* 40 Inleiding Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste besluiten en informele zienswijzen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten Datum April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting

Nadere informatie

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2014/36 Bijgewerkt tot: 04-03-2014 Auteur: Mr. J.C.M. van der Beek

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE

Nadere informatie

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Modelcontract Franchising 2002 Modelcontract Franchising 2002 ARTIKEL 23: Copyright: RZO en HBD behouden zich alle rechten op het model voor. Auteurs: Het modelcontract 2002 is de geactualiseerde versie

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid Ontstaat op de zorgverzekeringsmarkt onder de zorgverzekeraars een collectieve machtspositie, en tot welke mededingingsrechtelijke knelpunten kan het bestaan van een collectieve machtspositie op die markt

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk

Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk Mr. J.W. Fanoy en mr. T. Raats Het mededingingsrecht wordt doorgaans vooral geassocieerd met het bestraffen van kartelafspraken (bijvoorbeeld

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet Ten geleide: Op grond van artikel 12, vierde lid, van de Warmtewet wordt de voordracht van een algemene maatregel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden. vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: 271007 / KG ZA 09-750 Vonnis in kort geding van 30 september 2009 in de zaak van [29 automobielbedrijven] eisers, advocaat

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en

Nadere informatie

Advies 198. 1.3. In paragraaf 1.2.2 ( Aanleiding en Doel ) van het Beschrijvend Document is onder andere het volgende bepaald:

Advies 198. 1.3. In paragraaf 1.2.2 ( Aanleiding en Doel ) van het Beschrijvend Document is onder andere het volgende bepaald: Advies 198 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 23 oktober 2014 in het Publicatieblad van de Europese Unie een Europese openbare aanbesteding aangekondigd voor het sluiten van een raamovereenkomst voor levering

Nadere informatie

Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2009

Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2009 Kroniek Nederlands mededingingsrecht 2009 Regelgeving, mededingingsafspraken, machtsposities en procedurele aangelegenheden Mr. C.T. Dekker en mr. A.B.B. Gelderman* 68 Inleiding Het jaar 2009 kan de mededingingsrechtelijke

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

Exendis N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)

Exendis N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht) BIEDINGSBERICHT Laatste dag van aanmelding gedateerd 19 december 2008 18.00 uur Amsterdamse tijd, behoudens verlenging OPENBAAR BOD IN CONTANTEN VAN EUR 0,38 PER AANDEEL 3L Capital Holding B.V. (een besloten

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten.

Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. Door: J. Bouwmeester MSc 2011/ 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Btw-richtlijn vs. Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft Inleiding: BinckBank N.V. dient krachtens artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een reglement vast te stellen waarin regels worden gesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie