BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\76openbdoc.htm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\76openbdoc.htm"

Transcriptie

1 pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: 76/ Pakhoed - Transol Nummer: NMa-76/15.B93 Datum: Op heeft de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit een melding ontvangen waarin is medegedeeld dat Pakhoed Distribution Europe B.V. en TH International Holding B.V. het voornemen hebben een concentratie als bedoeld in artikel 27 van de Mededingingswet aan te gaan. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 24 van Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. I. DE PARTIJEN 2. Pakhoed Distribution Europe B.V. (hierna: Pakhoed), is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij maakt onderdeel uit van de groep van Koninklijke Pakhoed N.V. (hierna: Pakhoed Groep). De Pakhoed Groep is actief in distributie van chemicaliën, met name "commodities"; tankopslag van chemicaliën, minerale olie en oliederivaten en plantaardige en dierlijke oliën en vetten; aan de opslag gerelateerde dienstverlening; en de scheepvaart (vervoer van chemicaliën en bitumen). 3. TH International Holding B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij is 100% aandeelhoudster van Transol International Corporation B.V. (hierna: Transol). Transol is door middel van haar dochterondernemingen Transol Chemicals International B.V. en THP Beheer B.V. actief in de distributie van chemicaliën, in de tankopslag en aan de opslag gerelateerde dienstverlening terzake van chemicaliën, minerale olie en oliederivaten en plantaardige en dierlijke oliën en vetten. II. DE GEMELDE OPERATIE 4. De gemelde operatie behelst de verwerving door Pakhoed van het gehele aandelenkapitaal in TH International Holding B.V. III. TOEPASSELIJKHEID VAN DE MEDEDINGINGSWET 5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie leidt er toe dat Pakhoed middels de verwerving van het aandelenkapitaal in TH International Holding B.V. zeggenschap in Transol verwerft. 6. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat

2 pagina 2 van 5 de gemelde concentratie binnen het toepassingsbereik van de Mededingingswet valt. IV. BEOORDELING A. Relevante markten Relevante productmarkten 7. Partijen zijn bij de melding van de voorgenomen concentratie uitgegaan van de volgende relevante productmarkten: a. distributie van chemicaliën. b. logistiek voor derden met betrekking tot: (1) chemicaliën (2) olie en oliederivaten (3) plantaardige en dierlijke oliën en vetten De markt voor distributie van chemicaliën heeft betrekking op handelsactiviteiten van chemicaliën voor eigen rekening en risico. Deze markt omvat een scala aan chemische specialiteiten die al dan niet uit voorraad worden verkocht. Hiervoor wordt eigen opslagcapaciteit aangehouden. Het gaat hier om gebonden capaciteit. Gebonden capaciteit maakt geen deel uit van de markt voor logistiek voor derden, omdat deze capaciteit voor afnemers niet beschikbaar is. De markt voor logistiek heeft betrekking op de opslag en opslaggerelateerde activiteiten voor derden. De opslagcapaciteit wordt geheel aangehouden ten behoeve van derden. De opslag-gerelateerde activiteiten zien op het in en uit de tanks pompen. Voor deze dienstverlening worden opslag- en doorzettarieven in rekening gebracht. 8. Het standpunt van partijen dat er wat de afbakening van de markt betreft een onderscheid bestaat tussen distributie-activiteiten en logistieke activiteiten wordt gedeeld. Er is immers een commercieel verschil tussen het aanhouden van opslagcapaciteit ten behoeve van eigen handelsactiviteiten en het aanbieden van opslagcapaciteit ten behoeve van derden. Ook het standpunt van partijen dat met betrekking tot logistieke activiteiten een onderscheid gemaakt moet worden tussen opslag van chemicaliën, opslag van minerale olie en oliederivaten en opslag van dierlijke en plantaardige oliën en vetten kan worden gedeeld. De opslaginstallaties verschillen in technisch opzicht al naar gelang de productgerelateerde eisen die daaraan worden gesteld. De opslaginstallaties kunnen evenmin ter substitutie worden aangewend. 9. Partijen hebben in de melding en op basis van een verzoek om aanvullende inlichtingen met betrekking tot de markt voor distributie van chemicaliën verklaard, dat - Pakhoed noch enige dochter of gelieerde onderneming in Nederland chemicaliën verkoopt; - Pakhoed en Transol doorgaans in verschillende productpakketten

3 pagina 3 van 5 handelen; - Transol relatief sterk aanwezig is in markten (Nederland en Duitsland) waar Pakhoed niet aanwezig is; - Pakhoed en Transol als handelaren in chemische producten op hun respectievelijke markten een zeer bescheiden marktaandeel hebben. Er is geen reden om aan te nemen dat deze voorstelling van zaken onjuist is. Op grond hiervan wordt deze markt niet nader onderzocht. Relevante geografische markten Logistiek van chemicaliën 10. Met betrekking tot de markt voor logistiek van chemicaliën voor derden is Pakhoed middels haar dochter Paktank Chemicals B.V., actief. Transol is in het geheel niet actief op deze markt. Derhalve kan de afbakening van de geografische markt in het midden blijven. Logisitiek van minerale olie en oliederivaten 11. Partijen hebben aangevoerd dat de relevante geografische markt voor logistiek voor derden met betrekking tot minerale oliën en oliederivaten Noord-West Europa (België-Hamburg) betreft. Volgens partijen betreft het hier producten die in grote hoeveelheden behandeld en vervoerd worden, na altijd overzee te zijn aangevoerd. Voor de beoordeling van de gevolgen van de concentratie met betrekking tot het onderhavige geval kan ook in dit opzicht in het midden blijven of de relevante markt zich beperkt tot Nederland, dan wel Noord-West Europa beslaat (zie punt 14). Logistiek van plantaardige en dierlijke oliën 12. Partijen hebben aangegeven dat het moeilijk is de relevante geografische markt te definiëren. De markt voor logistiek voor derden met betrekking tot plantaardige en dierlijke oliën en vetten is daarvoor te versnipperd: er bestaan talloze producten die om tal van verschillende redenen op verschillende lokaties worden opgeslagen. Factoren als bereikbaarheid van lokaties en fysieke klantgebondenheid spelen hier een rol. Volgens partijen lijkt de markt kleiner dan de Nederlandse markt. Partijen betogen op basis van bovenstaande dat Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen geografisch aparte markten zijn. Hoewel er een onderscheid te maken valt tussen lokaties bij zeehavens en 'inland'-lokaties kan, naar de mening van de directeur-generaal, voor de beoordeling van de gevolgen van de concentratie in het midden blijven of sprake is van meerdere geografische markten, danwel dat de geografische markt geheel Nederland beslaat. B. Gevolgen van de concentratie Logistiek van chemicaliën

4 pagina 4 van Met betrekking tot de markt voor logistiek voor derden met betrekking tot chemicaliën is van belang dat Transol in het geheel niet actief is in deze markt. Transol beschikt weliswaar in Nederland en ook elders in Europa (het Verenigd Koninkrijk en Turkije) over opslagcapaciteit, maar deze capaciteit dient uitsluitend voor eigen distributie-activiteiten en niet voor logistieke doeleinden voor derden. Derhalve heeft de voorgenomen concentratie geen gevolgen voor de markt voor logistiek voor derden met betrekking tot chemicaliën. Logistiek van minerale olie en oliederivaten 14. In de markt voor logistiek voor derden met betrekking tot minerale olie en oliederivaten is Pakhoed de grootste marktpartij. Pakhoed beschikt in Rotterdam over een opslagcapaciteit van ruim [...] cbm en heeft daarmee (indien de Nederlandse markt als uitgangspunt genomen wordt) een marktaandeel van ca. [...%], gevolgd door Van Ommeren [tussen de %] en COMOS-Tank B.V. [minder dan...%]. Transol speelt ten opzichte van Pakhoed en andere marktpartijen een zeer bescheiden rol. De capaciteit van Transol bevindt zich in Amsterdam en bedraagt [...] cbm, hetgeen neer komt op een marktaandeel van slechts ca. [...%]. Derhalve heeft de voorgenomen concentratie geen significante versterking van de positie van Pakhoed op deze markt tot gevolg. Indien de markt voor logistiek met betrekking tot minerale oliën en oliederivaten voor derden in Noord-West Europa als uitgangspunt wordt genomen, is dat evenmin het geval. Logistiek van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 15. Ten aanzien van de markt voor logistiek voor derden met betrekking tot dierlijke en plantaardige oliën en vetten ontstaat door de voorgenomen concentratie geen machtspositie. Pakhoed beschikt in Rotterdam over een opslagcapaciteit van [...] cbm. Transol beschikt over een opslagcapaciteit van ca. [...] cbm in Nijmegen en ca. [...] cbm in Amsterdam. Indien Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam als aparte geografische markten worden gezien, treedt geen overlap van activiteiten op. Indien wordt uitgegaan van Nederland als de relevante geografische markt, ontstaat evenmin een machtspositie. Pakhoed is met een marktaandeel van ca. [...%] een belangrijke marktpartij. Transol behoort met een marktaandeel van ca. [...%] tot de kleinere marktpartijen. Het marktaandeel dat onstaat na de concentratie is niet zodanig, dat er reden is om aan te nemen dat een machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Daarnaast zijn er echter nog andere marktpartijen, waaronder Van Ommeren, die een groter marktaandeel heeft dan Pakhoed [tussen de %]. V. CONCLUSIE 16. Na onderzoek van deze melding, is de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot de slotsom gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 17. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen

5 pagina 5 van 5 van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. w.g. A.W. Kist directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. terug Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0987-9808.htm. NMa, Mededingingswet

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0987-9808.htm. NMa, Mededingingswet pagina 1 van 5 BESLUIT NMa, Mededingingswet Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Datum: 14 augustus

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1055-9810.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1055-9810.htm pagina 1 van 7 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1055 /ABN AMRO Lease - KPN

Nadere informatie

Kroniek concentratiecontrole 2011

Kroniek concentratiecontrole 2011 Kroniek concentratiecontrole 2011 Mr. J.W. Fanoy en mr. N.C. Stive* 40 Inleiding Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste besluiten en informele zienswijzen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, zetelende te 's-gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.W.H. van

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten Datum April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting

Nadere informatie

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Modelcontract Franchising 2002 Modelcontract Franchising 2002 ARTIKEL 23: Copyright: RZO en HBD behouden zich alle rechten op het model voor. Auteurs: Het modelcontract 2002 is de geactualiseerde versie

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting

Outsourcing en het Mededingingsrecht. Samenvatting Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2014/36 Bijgewerkt tot: 04-03-2014 Auteur: Mr. J.C.M. van der Beek

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Ondernemerschap door voorbereiding

Ondernemerschap door voorbereiding Ondernemerschap door voorbereiding Een onderzoek naar de invloed van duurzame voorbereidende handelingen op het btw-ondernemerschap ingeval van incidentele prestaties Door: Jeroen de Jong 2011/ 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Aandeelhouders Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten.

Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. Makelaar, blijf bij je leest. Een onderzoek naar de reikwijdte van bemiddeling bij effecten. Door: J. Bouwmeester MSc 2011/ 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Btw-richtlijn vs. Wet

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20891 21 november 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 november 2011, nr.

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Onderstaande instructie geldt ten aanzien van de handel in en het bezit van Financiële Instrumenten uitgegeven

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft Bijlage: Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Huislijn.nl De directie Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA DORDRECHT Datum 30 maart 2012 _ Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G.

Nadere informatie

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Private Equity fondsen en Omzetbelasting Door: mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Afkortingenlijst... 2 Inleiding... 3 1 Wat is een Private

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit wetsvoorstel breidt de

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk

Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk Mr. J.W. Fanoy en mr. T. Raats Het mededingingsrecht wordt doorgaans vooral geassocieerd met het bestraffen van kartelafspraken (bijvoorbeeld

Nadere informatie