BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm. NMa, Mededingingswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0987-9808.htm. NMa, Mededingingswet"

Transcriptie

1 pagina 1 van 5 BESLUIT NMa, Mededingingswet Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Datum: 14 augustus 1998 Nummer: 987 / Pon Holdings - Hoogenboom-Britax-Paho I. MELDING 1. Op 20 juli 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Pon Holdings B.V. voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Automobielbedrijven Hoogenboom B.V., Paho B.V. en Britax Autolease B.V. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 136 van 22 juli Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. II. PARTIJEN 2. Pon Holdings B.V. (hierna: Pon) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Pon is actief op het gebied van de handel in nieuwe en gebruikte auto's, onderdelen en accessoires, dienstverlening op het gebied van reparatie en onderhoud van auto's inclusief schadereparaties en leasing, import van automobielen, banden, vrachtwagens, landbouwtrekkers, heftrucks en onderdelen, financiële dienstverlening, telecommunicatie en import van industriële producten en diensten. 3. Automobielbedrijven Hoogenboom B.V. (hierna: Hoogenboom), Paho B.V. (hierna: Paho) en Britax Autolease B.V. (hierna Britax) zijn besloten vennootschappen naar Nederlands recht. Het gehele aandelenkapitaal van alle drie vennootschappen is in handen van Britax International B.V. Hoogenboom, Britax en Paho ontplooien respectievelijk activiteiten op het gebied van handel in nieuwe en gebruikte auto's, onderdelen en accessoires en het verlenen van service op het gebied van onderhoud en reparatie van auto's, op het gebied van leasing en op het gebied van de bemiddeling ten aanzien van autoverzekeringen. III. DE GEMELDE OPERATIE 4. De gemelde operatie, zoals weergegeven in de "Declaration of Intent" van 5 juni 1998 betreft de verkoop door Britax International B.V. van het volledige geplaatste aandelenkapitaal van Hoogenboom, Paho en Britax aan Pon.

2 pagina 2 van 5 IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, beschreven transactie leidt er toe dat Pon uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Hoogenboom, Paho en Britax. 6. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Pon, Hoogenboom, Paho en Britax. 7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens van de betrokken ondernemingen blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. V. BEOORDELING A. Relevante markten Relevante productmarkt a. Import van en detailhandel in auto's 7. Pon en Hoogenboom zijn actief in de detailhandel in nieuwe en gebruikte auto's (Volkswagen- en Audi-personen- en bedrijfsauto's), onderdelen en accessoires en het verrichten van onderhoud en reparaties aan auto's. Voorts is Pon in Nederland importeur van auto's van de volgende merken: Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, en MAN Trucks. Als importeur staan de bedrijfsactiviteiten van Pon derhalve in een verticale relatie tot de detailhandelsactiviteiten van Hoogenboom. 8. In verband met de in het voorgaande geschetste horizontale en verticale relatie tussen de activiteiten van Pon en Hoogenboom kunnen voor het onderhavige besluit de volgende markten worden onderscheiden: 1) de markt voor de import van personenauto's en onderdelen en accessoires, 2) de markt voor de import van bedrijfsauto's en onderdelen en accessoires, 3) de markt voor de detailhandel in nieuwe en gebruikte personenauto's, onderdelen en accessoires en onderhoud en reparaties, en 4) de markt voor de detailhandel in nieuwe en gebruikte bedrijfsauto's, onderdelen en accessoires en onderhoud en reparaties. 9. Voorts zou binnen de onder de punten 3) en 4) genoemde markten een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen markten voor nieuwe en gebruikte voertuigen. Uit punt 13 van dit besluit blijkt echter dat dit onderscheid niet beslissend is voor de beantwoording van de vraag of er reden is om aan te nemen dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een machtspositie zal ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. b. Leasing van auto's 10. Verder is de markt voor autoleasing een beïnvloede markt. Britax is actief als universele autolease-maatschappij. Als zodanig concurreert Britax met andere grote universele leasemaatschappijen. De Pon-vennootschap Mobility Lease Services B.V. biedt "operational lease"-diensten aan voor personenwagens ten behoeve van klanten van de eigen Pondetailhandelsbedrijven voor auto's. Voor zover Pon actief is op het gebied

3 pagina 3 van 5 van autolease liggen deze activiteiten volgens partijen in het verlengde van de detailhandelsactiviteiten van Pon. c. Bemiddeling ten aanzien van autoverzekeringen 11. Bovendien is er sprake van overlap op het gebied van de bemiddeling ten aanzien van autoverzekeringen. Paho is aanbieder van autoverzekeringen ten behoeve van de assuradeuren V.V.S.- verzekeringen, Nationale Nederlanden, Generali Verzekeringsgroep en Stad Rotterdam Verzekeringen. Als zodanig concurreert Paho met andere assurantietussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen die rechtstreeks verzekeringen aanbieden. De diverse auto-verkooppunten van Pon bieden ook bemiddelingsdiensten met betrekking tot autoverzekeringen aan, die volgens partijen evenals de autolease-activiteiten in het verlengde van de detailhandelsactiviteiten van Pon liggen. Relevante geografische markt 12. Voor het onderhavige besluit kan een precieze afbakening van de relevante geografische markten voor de respectievelijke productmarkten achterwege blijven omdat, zoals uit de punten 13 t/m 16 van dit besluit blijkt, deze omschrijving niet beslissend is voor de beantwoording van de vraag of er reden is om aan te nemen dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een machtspositie zal ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. B. Gevolgen van de concentratie a Import van en detailhandel in auto's 13. Op detailhandelsniveau is Pon via haar eigen dealerbedrijven actief vanuit vestigingen in Amersfoort, Den Bosch, Enschede, Terneuzen, Roermond en Bergen op Zoom, Nijmegen, Hengelo en Haaksbergen. Hoogenboom is actief in Rotterdam-Zuid, Rhoon, Poortugaal en Barendrecht. Wanneer wordt uitgegaan van de veronderstelling dat deze vestigingen in geografisch opzicht op verschillende markten werkzaam zijn, dan heeft de concentratie geen gevolgen voor de mededinging. Wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de vestigingen van Pon enerzijds en Hoogenboom anderzijds een in geografisch opzicht overlappend gebied bestrijken dan zijn de gevolgen voor de mededinging beperkt, omdat de marktaandelen van de betrokken dealerbedrijven hoe dan ook zeer beperkt zijn (uit de door partijen verstrekte gegevens resulteert een gezamenlijk marktaandeel op nationaal niveau van minder dan 2%). Deze conclusie geldt ongeacht of nieuwe en gebruikte auto's tot één markt of tot afzonderlijke markten worden gerekend. 14. Op importeursniveau vindt geen samenvoeging van marktaandelen plaats. Het marktaandeel van Pon bedroeg in 1997 in Nederland rond de 15% voor personenauto's en rond de 19% voor bestelwagens. Een gering deel van de door Pon verkochte voertuigen worden via tot de eigen onderneming behorende dealers afgezet. Dit blijft ook na realisering van de voorgenomen overname het geval. Gezien de zojuist genoemde marktaandelen en de geringe toename van het deel van de afzet dat Pon via in de eigen onderneming geïncorporeerde dealers zal afzetten, luidt de slotsom dat de gevolgen voor de mededinging ook op het importeursniveau beperkt zijn. b. Leasing van auto's 15. Het totaal aantal in Nederland afgesloten autolease-contracten bedroeg

4 pagina 4 van 5 in 1997 naar schatting van partijen In waarde betekent dit een marktvolume van rond 5,3 miljard gulden. Ongeacht of wordt gekeken naar het aantal contracten of naar de waarde van deze contracten in guldens, bereiken Pon en Britax een marktaandeel van minder dan 3%. Britax is hoofdzakelijk actief in de regio Rotterdam en verricht alleen incidenteel activiteiten elders in Nederland, terwijl Pon alleen ten behoeve van de klanten van de dealerbedrijven autoleasing aanbiedt. Wanneer met betrekking tot autoleasing wordt uitgegaan van regionale markten, dan heeft de concentratie geen gevolgen voor de mededinging omdat er geen overlap tussen de activiteiten van Pon en Britax is. c. bemiddeling ten aanzien van autoverzekeringen 16. Hoewel partijen met betrekking tot deze markt over geen marktgegevens beschikken, kan met partijen worden aangenomen dat hun marktaandeel op de markt voor assurantiebemiddeling verwaarloosbaar klein is. Het aantal door bemiddeling van Paho in 1997 afgesloten polissen bedraagt slechts 758. Het is aannemelijk dat Paho daarmee ten aanzien van slechts een zeer klein aantal van alle verzekeringscontracten in Nederland heeft bemiddeld. Bovendien is Paho hoofdzakelijk actief in Rotterdam, terwijl de dealerbedrijven van Pon hoofdzakelijk in de hen toegekende dealerrayons met betrekking tot verzekeringen bemiddelen. Wanneer met betrekking tot de bemiddeling van autoverzekeringen wordt uitgegaan van regionale markten, dan heeft de concentratie geen gevolgen voor de mededinging omdat er geen overlap is tussen de activiteiten van Pon en Paho. VI. CONCLUSIE 17. Na onderzoek van deze melding, is de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot de slotsom gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 18. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. w.g. A.W. Kist directeur generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. terug

5 pagina 5 van 5 Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten Datum April 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Managementsamenvatting

Nadere informatie

3. Bij e-mail van 1 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van het verzoek van Ymere bevestigd.

3. Bij e-mail van 1 juli 2014 heeft ACM de ontvangst van het verzoek van Ymere bevestigd. Ons kenmerk: ACM/DTVP/2014/204149 Zaaknummer: 14.0761.35 Datum: 21 augustus 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt waarbij het verzoek van woningcorporatie Ymere om een beschikking als bedoeld

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Toelichting. Toepassing artikel 45 Wmg

Toelichting. Toepassing artikel 45 Wmg Toelichting Toepassing artikel 45 Wmg december 2009 Inhoud Vooraf 5 1. Artikel 45 Wmg 7 2. Reikwijdte 9 3. Overwegingen ten aanzien van soorten marktpartijen 11 3.1 Algemeen: nadruk op verkoopmacht en

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2004/86 Mo i n d e k l a c h t nr. 2004.1627 (037.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers. Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers. Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group PROSPECTUS Stichting Administratiekantoor AUV (een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Cuijk, Nederland) Dit Prospectus

Nadere informatie

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Private Equity fondsen en Omzetbelasting Door: mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Afkortingenlijst... 2 Inleiding... 3 1 Wat is een Private

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden 315-04 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2015-002 d.d. 5 januari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

nysinghadvocaten - notarisser

nysinghadvocaten - notarisser 7- nysinghadvocaten - notarisser MEMORANDUM Aan : Provincie Fryslân College van Gedeputeerde Staten Datum : 16juni2012 Betreft : Provincie Fryslân/advies grondbeleid Referentie : 210120/CTD Conclusies

Nadere informatie