VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004"

Transcriptie

1 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest van deze vrwaarden: We dekken alle schade waarvan je redelijk mag verwachten dat die gedekt is Staat je schade niet in de vrwaarden, dan zeken we samen een gede plssing Met het kenteken p juw naam staan? Het kenteken van een aut die je bij ns verzekert met p naam staan van: Ju f een van je inwnende gezinsleden, f Je eenmanszaak f BV: je gebruikt de aut zelf privé en zakelijk, f Je eenmanszaak f BV: je least de aut en gebruikt hem privé en zakelijk We verzekeren alleen aut's met een geel kenteken: Dus geen busjes, bestelaut s, quads, kampeeraut s, vrachtwagens, buggy s f mtrfietsen Wat is altijd verzekerd? Mbiliteitsgarantie We willen je graag mbiel huden, welke dekkingen je k hebt. Dus kun je na een ngeval niet meer verder rijden, dan heb je recht p: Hulp van de SOS Internatinal Alarmcentrale: In Nederland bel je (0800 AWSCHADE). De Alarmcentrale regelt dat jij en je passagiers naar de bestemming f naar huis (beide in Nederland) gebracht wrden. We ververen k je aut: jij mag zeggen waar naarte in Nederland. In het buitenland bel je Als je aut niet meer rijdt en niet binnen 4 dagen gerepareerd kan wrden, krijg je een vervangende aut. Je eigen aut wrdt dan gratis ververd naar Nederland. Behalve als de waarde van de aut te laag is: dan vergeden we de waarde van je aut en de ksten van inveren en achterlaten van de aut in het land waar hij staat. Als de bestuurder dr ziekte niet meer kan rijden, vergeden we repatriëring (van persnen en aut). De vergeding van ksten vr een vervangende aut is maximaal 100 per dag en in ttaal maximaal Haal & Breng Service: Als je de schade laat repareren dr een dr ns aangewezen herstelbedrijf heb je recht p de Haal en Breng Reparatieservice: Je aut wrdt vr reparatie pgehaald p de plek in Nederland die je wilt Je krijgt vr de peride van reparatie gratis een vervangende aut Je aut wrdt na reparatie gebracht naar de plek in Nederland die je wilt De vervangende aut wrdt weer pgehaald Je krijgt 4 jaar garantie p reparatie en nderdelen Ok als je niet vr de schade verzekerd bent, kun je kstels gebruik maken van de Haal en Breng Reparatieservice inclusief vervangende aut. Natuurlijk met je dan de reparatie zelf betalen, maar je krijgt wel krting p reparatie en nderdelen. 1

2 Eigen risic Maximumbedragen per schadegeval WA (wettelijk verplicht) Schade die dr f met je aut aan anderen wrdt verrzaakt Schade aan anderen dr f met je gekppelde f lsgekppelde maar ng niet veilig buiten het verkeer tt stilstand gekmen aanhangwagen, caravan f vuwwagen Schade aan bekleding eigen aut dr verver van persnen die bij een ngeval gewnd zijn geraakt Schade dr f met je aut verrzaakt aan een andere aut van jezelf, als deze schade niet ergens anders is verzekerd Schade aan anderen dr afvallende lading Schade aan je eigen aut, aanhanger, caravan f vuwwagen Schade aan (bezittingen van) de bestuurder Schade verrzaakt dr een bestuurder die geen testemming had m met de aut te rijden Schade aan met de aut ververde lading Schade tijdens laden en lssen 0 Bij schade aan zaken Bij schade aan persnen Als wettelijk een hger maximumbedrag verplicht is, geldt het wettelijke bedrag Let p WA is altijd verplicht. Ok als je niet rijdt met je aut. Deze dekking vldet aan de eisen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Mtrrijtuigen (WAM) hieraan stelt. Wat is nit verzekerd? Aut s die (bijna) uitsluitend zakelijk wrden gebruikt zijn niet verzekerd. Wij vergeden geen schade die ntstaan is: Tijdens wedstrijden waarbij de aut is gebruikt Tijdens verhuur f leasing. Je aut is wel verzekerd bij privé-leasing dr je eigen eenmanszaak f BV. Tijdens gebruik van de aut als taxi, lesaut f bestelaut Terwijl de bestuurder niet rijbevegd is: zals geen geldig rijbewijs, ntzegging van de rijbevegdheid, nder invled van alchl f drugs Aan illegale accessires zals radarverklikkers Dr illegale f criminele activiteiten van ju Aan lsse navigatiesystemen (inclusief diefstal en verlies) Drdat je die pzettelijk hebt tegebracht, f dat met juw testemming is gebeurd We vergeden k geen schade als: Die p basis van een wet f een andere verzekering al wrdt verged f verged zu wrden als je niet bij ns verzekerd was geweest Je ns pzettelijk njuiste infrmatie hebt gegeven bij aanvang van je verzekering f bij schade, f belangrijke wijzigingen niet hebt drgegeven Die is verrzaakt f verband hudt met mlest f atmkernreacties 2

3 De uitsluiting van atmkernreacties geldt niet als: Deze te maken hebben met radiactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden. Deze nucliden meten gebruikt wrden f bestemd zijn m te gebruiken vr industriële, cmmerciële, landbuwkundige, medische, nderwijskundige, wetenschappelijke deleinden f niet-militaire beveiligingsdeleinden en Er dr de verheid een vergunning vr vervaardiging, gebruik, pslag en het zich ntden van radiactieve stffen is afgegeven Vr zver er vlgens de wet een derde vr de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder 'wet' verstaan wij de Wet Aansprakelijkheid Kernngevallen (Staatsblad ). In deze wet is de bijzndere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid p het gebied van de kernenergie pgenmen. Onder 'kerninstallatie' verstaan wij een kerninstallatie in de zin van deze wet f aan brd van een schip. Welke dekkingen kun je kiezen? Ruitbreuk Laten vervangen f repareren van: Eigen risic Ruit Glazen dak Krassen f vuil Ruitschade als de aut ttal lss is 0 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 75 bij vervanging dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 150 bij vervanging f reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Brand, strm en natuur Schades direct verrzaakt dr: Eigen risic Strm (windkracht 7 f hger) Natuurgeweld Brand Explsies Krtsluiting in de aut Vgels en lslpende dieren Schade dr bevriezen f lekken 0 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 150 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedragen per schadegeval Autwaarde Garantie Aut s jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt Vervangend verver bij ttal lss maximaal 30 dagen 3

4 Eigen risic Diefstal (Pging tt) diefstal, plichting en verduistering (Pging tt) jyriding (Pging tt) inbraak Als de aut niet p slt stnd f de sleutels er in lagen Als de aut niet vldet aan nze beveiligingseisen 0 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 150 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedragen per schadegeval Let p Autwaarde Garantie Aut's jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt Vervangend verver bij ttal lss maximaal 30 dagen Als je aut gestlen is, nemen we 30 dagen tijd m de aut p te (laten) spren. In die peride krijg je vervangend verver. De in dat geval direct aangifte bij de plitie. Schade aan je eigen aut (Aanrijdings)schade anders dan bij de dekkingen Brand, strm en natuur, Diefstal en Ruitbreuk Schade die je zelf per ngeluk verrzaakt hebt Schade ntstaan terwijl je aut geparkeerd stnd Slijtage 0 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 150 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Eigen risic Je kunt kiezen m dit eigen risic te verhgen met: 100 f 250 Maximumbedragen per schadegeval Let p Op je plis staat welk eigen risic geldt Autwaarde Garantie Aut s jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt Vervangend verver bij ttal lss maximaal 30 dagen In het buitenland heb je k recht p hulp dr de SOS Internatinal Alarmcentrale bij pech. 4

5 Eigen risic Maximumbedragen per schadegeval Let p Inzittenden Schade die inzittenden (f hun spullen) in je aut lijden dr een verkeersngeval en die niet p je aansprakelijkheidsverzekering wrdt verged We vergeden schade k als jij niet aansprakelijk bent Schade aan je aut Vergeding alleen en naar verhuding vr het tegestane aantal inzittenden in de aut. Als een inzittende geen verplichte autgrdel dreg, verminderen we de vergeding met 25%. Accessires bven Alles wat niet af fabriek, maar later is ingebuwd, zals: Navigatiesysteem Geluidsinstallatie LPG-installatie Illegale accessires Lsse navigatiesystemen Eigen risic Maximumbedragen per schadegeval Let p bvenp de standaarddekking van We vergeden dus maximaal Neem deze aanvullende dekking als je dure accessires hebt, en hebt gekzen vr de dekking Brand, strm en natuur, Diefstal f Schade aan je eigen aut. Dan zijn je accessires verzekerd tt in plaats van

6 Rechtsbijstand Juridische ndersteuning via ns dr DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. bij: Het verhalen van de schade aan je aut bij een geschil ntstaan dr deelname met je aut aan het wegverkeer. Geschillen ntstaan bij de kp, verkp f nderhud bij een merkdealer. Geschillen tussen ju en DAS ver de juridische ndersteuning. Die kunnen vrgelegd wrden aan een advcaat. De ksten zijn dan vr DAS en het rdeel van de advcaat is bindend vr DAS. Eigen risic Maximumbedragen per schadegeval Als anderen ju aansprakelijk stellen vr dr hen geleden schade Als de bestuurder niet bevegd was m de aut te besturen Geschillen ver deze verzekering Geschillen ver de explitatie van de aut, zals taxi, rijschl f keriersdiensten Zaken die je redelijkerwijs had kunnen vrzien binnen 3 maanden na afsluiten van de verzekering Als je vr een strafbaar feit vervlgd wrdt Je hebt geen eigen risic. Maar we nemen een geschil alleen in behandeling als het m meer dan 110 gaat vr ksten m deskundigen en/f getuigen in te schakelen, prcesksten, reis- en verblijfksten en de ksten van het uitveren Als de rechter bepaalt dat de tegenpartij aansprakelijk is maar de schade niet kan vergeden, kmen wij je tegemet dr tch deel van je schade te vergeden. Het maximaal uitgekeerd bedrag is dan 750. Let p Geldt k vr caravan, aanhangwagen en vuwwagen In nze claimbehandeling claimen we k juw eigen risic We nemen een geschil alleen in behandeling als het gaat m 110 f meer Waar kun je zien welke dekkingen je hebt? Ga p internet naar AutWeekverzekeringen.nl, klik p Mijn verzekeringen en lg in. In Mijn verzekeringen vind je juw autplis. Die bevat je verzekeringsvereenkmst(en) en de dekking(en) per verzekering. 6

7 He bepalen wij je premie? De AutWeek Bnus/Malus ladder Het aantal schadevrije jaren dat je hebt pgebuwd, bepaalt p welke trede je start p de AutWeek Bnus/Malus ladder. We halen je schadevrije jaren uit een centraal gegevensbestand, waarin de meeste verzekeraars je schadevrije jaren vastleggen. Als daarin minder schadevrije jaren staan dan je bij ns hebt pgegeven, prberen we samen met ju het gede aantal te bepalen. Elk jaar berdelen we je schade(s) van het afgelpen jaar, vr het eerst één jaar na de ingangsdatum van je eerste verzekering. Dit den we vr elke autverzekering waarvan je hfdbestuurder bent, f bent geweest in dat jaar. Heb je een jaar lang geen schade gehad, dan ga je autmatisch naar de vlgende trede. Hierdr kan je Bnuskrting stijgen tt maximaal 72%. Heb je wel schade, dan bepalen we je vlgende trede aan de hand van het aantal schuldschades die je in dat jaar hebt gehad, én f je de dekking Premiekrting Garantie daarbij aan had staan. Na schade geen terugval? Premiekrting Garantie Kies je vr de dekking Premiekrting Garantie, dan heb je na een schade geen terugval van het aantal schadevrije jaren. Je kunt vr elke autverzekering afznderlijk kiezen f je de dekking Premiekrting Garantie wel f niet aanzet. Ok kun je tussentijds de dekking aan- f uitzetten. Schade met de Premiekrting Garantie, dan: Heb je geen malus, maar wel een Bnuskrting. Dat betekent dat je niet terugvalt naar een lagere trede. Blijf je vr deze schade p dezelfde trede staan als de schade juw schuld is. Stijg je een trede p de Bnus/Malus ladder ais de schade niet juw schuld is. Schade znder de Premiekrting Garantie, dan: Heb je wel malus. Dat betekent dat je bij een schade terugvalt naar een lagere trede. Val je 6 treden terug als de schade juw schuld is. Je kunt echter niet lager kmen dan trede 1. Stijg je een trede p de Bnus/Malus ladder als de schade niet juw schuld is. Bijhuden van je schadevrije jaren Wij huden het aantal pgebuwde schadevrije jaren vr je bij. Als je de AutWeek Autverzekering pzegt, kun je deze pgebuwde schadevrije jaren bij een andere verzekeraar inbrengen. Premie en schadevrije jaren van je gezinsleden Je gezinsleden kmen bij AutWeek binnen met hun eigen aantal schadevrije jaren. En kunnen vr elke autverzekering kiezen vr de dekking Premiekrting Garantie. Bij beëindiging van hun AutWeek Autverzekering krijgen ze een ryementsverklaring met hun eigen pgebuwde schadevrije jaren. 7

8 De AutWeek Bnus/Malus ladder Als je geen schade rijdt Als je wel schade rijdt Als je.. schadevrije jaren hebt Sta je p trede En is je krting Sta je vlgend jaar p trede % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 31 Bepalen.. het aantal schuldschades die je in dat jaar hebt gehad, én f je de dekking Premiekrting Garantie daarbij aan had staan.. je trede vr het vlgende jaar 8

9 Wanneer begint de verzekering? De ingangsdatum van je verzekering staat p je nline plis die je via Mijn verzekeringen kunt inzien. Je verzekering geldt vr nbepaalde tijd. De dekking begint nit eerder dan het tijdstip waarp de verzekering is afgeslten. Als de eerste incass niet kan plaatsvinden, ben je niet verzekerd geweest. Schade die het gevlg is van gebeurtenissen die vr de ingangsdatum van de verzekering hebben plaatsgevnden, vergeden we niet. Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf de datum van het afsluiten van de verzekering. In die peride kun je, znder enige verplichting, de verzekering ngedaan maken. De premie die je al hebt betaald, betalen we dan vlledig terug. Wanneer en he kun je de verzekering beëindigen? Je kunt de verzekering altijd beëindigen per telefn f nline via Mijn verzekeringen. Per direct f per een datum in de tekmst. Op die datum stpt je verzekering en ben je dus veral van af. De premie die je teveel hebt betaald strten we dan terug p je rekening. Krijg ik premie terug na verkp f ttal lss van mijn aut? Je dekking eindigt autmatisch als je geen belang meer hebt bij je verzekering hebt. Bijvrbeeld bij ttal lss f bij verkp. Stuur ns dan binnen één maand een kpie van het vrijwaringsbewijs. In alle gevallen betalen we dan je te veel betaalde premie terug. Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen? Als we de verschuldigde premie niet kunnen afschrijven van je rekening. Als je veel f nduidelijke schades meldt, kan dat vr ns reden zijn m met ju te kijken wat de rzaken zijn en f die in de tekmst vrkmen kunnen wrden. Wil je daaraan niet meewerken, f schatten wij in dat je gedrag niet gaat veranderen, dan kan dat aanleiding zijn m de verzekering te beëindigen. Wij delen dat per brief mee en hanteren een pzegtermijn van 2 maanden. Als vast is kmen te staan dat er sprake is van fraude, plichting f bedrg. De verzekering eindigt dan p de datum van de dagtekening van de brief waarmee we je dit meedelen. Dit kan vr ns reden zijn k eventuele andere verzekeringen direct te beëindigen. Ok zullen we aangifte den bij de plitie en je gegevens pnemen in een f meer registers die k vr andere verzekeraars tegankelijk zijn. He betaal je premie? Je betaalt de premie per maand vruit. De premie wrdt autmatisch van je rekening afgeschreven. Als je de verzekering afsluit, schrijven we rnd de ingangsdatum van de plis je eerste premie af. We schrijven je maandpremie af aan het begin van elke maand. Als dat niet lukt, krijg je daarver bericht. Lukt het de maand erp k niet, dan krijg je bericht dat we het ng 1 keer prberen. Als bij de 3 e (en laatste) pging de maand erp je premie k niet afgeschreven kan wrden, beëindigen we je verzekering in haar geheel. Je krijgt daarver bericht. Als de eerste afschrijving lukt, ben je verzekerd vanaf de ingangsdatum van de plis. Lukt de eerste afschrijving niet, dan ben je pas verzekerd vanaf het mment dat we je eerste betaling hebben ntvangen. Als je bij ns verzekerd bent en een betalingsachterstand krijgt, nemen wij een schadeclaim van je pas in behandeling als we de achterstallige premie hebben ntvangen. Je kunt dagelijks je verzekering wijzigen dr dekkingen aan f uit te zetten. Als je premie daardr lager wrdt, strten we direct de te veel betaalde premie terug p je rekening. Als je p dat mment een betalingsachterstand hebt, trekken we het terug te betalen bedrag af van het bedrag dat je ng met betalen. Als je premie hger wrdt drdat je je dekkingen wijzigt, schrijven we het extra premiebedrag direct af van je rekening. 9

10 Als je de verzekering wijzigt, berdelen we je gegevens p dezelfde manier als bij een nieuwe verzekering. Gevlgen van je wijziging kunnen dus zijn dat je premie hger f lager wrdt, f dat we je niet meer kunnen verzekeren. In dat laatste geval zullen we je verzekering beëindigen. Wij kunnen penstaande (premie)bedragen verrekenen met schade-uitkeringen. Waar zijn je premie en dekking p gebaseerd? Wij berekenen je premie en sluiten je verzekering af p basis van de gegevens die je ns hebt verstrekt. Aan het begin van elke maand berekenen we je premie p basis van je actuele gegevens. Z is je premie dus altijd up t date en betaal je altijd het juiste bedrag. In Mijn verzekeringen vind je je premie. Als je je gegevens wijzigt, gaat de nieuwe premie per direct in. Is je aut k verzekerd als iemand anders erin rijdt? Ja, want de AutWeek Autverzekering is gekppeld aan je kenteken. Dus als iemand anders met juw testemming in je aut rijdt, gelden vr die persn precies dezelfde dekkingen als vr jezelf. Wat met je den als je schade hebt? 1. Neem z snel mgelijk cntact met ns p: Schade in Nederland: Bel (0800 AWSCHADE). Gratis 24 uur per dag, 7 dagen per week. Schade in het buitenland: Bel (24 uur per dag, 7 dagen per week). Of meld schade nline: 2. Vul een Eurpees schadefrmulier in en stuur het naar ns. He sneller he beter! 3. Is de schade verrzaakt dr diefstal, jyriding, inbraak, vandalisme f is juw aut aangereden dr een nbekende dader? De direct aangifte bij de plitie, en stuur het prces verbaal naar ns. Stuur je Eurpees schadefrmulier en prces verbaal naar: AutWeek Verzekeringen Antwrdnummer TC Zeist He wrdt een schade vastgesteld en verged? Wij gaan ervan uit dat je de mvang van de schade crrect pgeeft. Zwel jij als wij hebben de mgelijkheid m een deskundige in te schakelen. Als je daar gebruik van wilt maken, met je ns dat wel eerst laten weten. De deskundigen meten zich huden aan de Gedragscde Expertiserganisaties en wrden betaald dr ns. Als wij (f nze deskundigen) het niet eens kunnen wrden, benemen de deskundigen samen een derde deskundige. Die stelt de mvang van de schade vr ju en ns bindend vast. Je hrt van ns f de schade verged wrdt en wat de vergeding zal zijn. Als je aut ttal lss raakt, draag je het eigendm ver aan AutWeek. He gaan wij m met schades? We willen de schade, waarvr je bent verzekerd, vlledig vergeden. Tegelijkertijd willen we de premie z laag mgelijk huden. Dat bereiken we dr: Samen te werken met zrgvuldig geselecteerde herstel- en reparatiebedrijven Schades waar mgelijk p te lssen dr: Reparaties Vervanging als reparatie nwenselijk is Vergeden in geld als vervanging f reparatie nmgelijk is Erp te vertruwen dat je de juiste mvang van de schade pgeeft Sms inspecties uit te (laten) veren: Steekprefsgewijs Als het lastig is m de ksten van herstel f vervanging vast te stellen Als we twijfels hebben ver de aard en/f tedracht van de schade Bij schade snel met je te verleggen he de schade hersteld wrdt 10

11 Vrdelen vr ju: Bij reparaties dr samenwerkende bedrijven heb je geen f een veel lager eigen risic Je krijgt krting p reparatie van niet-gedekte schade bij deze bedrijven In welke landen ben je verzekerd? Je autverzekering is gedurende maximaal 3 aaneengeslten maanden geldig in Eurpa Alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee Je autverzekering is niet geldig in Landen die niet p de grene kaart staan Landen die zijn drgestreept p de grene kaart Kunnen wij premie en vrwaarden wijzigen? Ja, we kunnen de premie en/f vrwaarden van deze verzekering wijzigen. Als we dat den, dan hr je dat 1 maand van tevren van ns. Ga je niet akkrd met de wijziging, dan kun je natuurlijk de verzekering pzeggen. Waar kun je infrmatie ver ns pvragen? Je kunt infrmatie ver ns pvragen bij de Autriteit Financiële Markten. Wat kun je den als je een klacht hebt? Heb je een klacht f ben je het neens met een beslissing van een medewerker? Neem dan alsjeblieft cntact met ns p, zdat we het kunnen bespreken. Km je er met nze medewerker niet uit, dien je klacht dan in via Mijn verzekeringen. Lssen wij je klacht niet p, dan kun je hem vrleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) f aan de rechter. Wat vergeden we als je schade hebt dr terrrisme? Wij vergeden je schade dan p basis van het Prtcl afwikkeling Claims van de NHT. Daarin staat dat we schadevergeding kunnen beperken bij terrrisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De vlledige tekst van dit prtcl kan je vinden p He verhalen wij schade? Wij hebben het recht m schade te verhalen: WA - Als je aansprakelijk bent vr schade die dr je aut aan iemand anders is tegebracht, vergeden we bij schade aan zaken (inclusief de gevlgschade) maximaal en bij persnenschade maximaal aan die 'tegenpartij'. Maar we kunnen de schade bij ju verhalen als: Je meer alchl had gedrnken dan wettelijk tegestaan Je geen geldig rijbewijs had Je met pzet schade hebt tegebracht Er m een andere reden geen dekking bestaat Overige dekkingen - Als anderen aansprakelijk zijn vr schade waarvr je een dekking hebt afgeslten, zullen wij die aan ju vergeden. Vanzelfsprekend willen we dan k juw medewerking m vervlgens die schade weer te verhalen bij diegene die aansprakelijk is. Wat betalen we maximaal als waarbrgsm? Ongeacht f het verzekerde bedrag vldende is m de schade te dekken, betalen wij een waarbrgsm tt als een bevegde verheidsinstantie die verlangt vr: je vrijlating teruggave van je rijbewijs pheffing van de beslaglegging p je aut. Je met de brg altijd binnen 1 jaar aan ns terugbetalen. 11

12 He gaan we m met je persnlijke gegevens? We gaan fatsenlijk m met je persnlijke gegevens. We vragen je alleen m die persnlijke gegevens die ndig zijn m: Verzekeringen te kunnen afsluiten en uitveren Fraude te vrkmen en bestrijden Je per cmmerciële aanbiedingen te den. Wil je dat niet, dan kun je dat natuurlijk aangeven. Ga daarvr naar Mijn verzekeringen. Als je nze website bezekt: Bewaren we je bezekgegevens en bewaart je brwser een ckie. Dat den we m je steeds relevantere infrmatie te kunnen aanbieden. Kun je al je persnlijke gegevens altijd inzien en wijzigen via Mijn verzekeringen. Je gegevens zijn beveiligd met een wachtwrd. Je bent zelf verantwrdelijk vr het geheim huden van je wachtwrd. We huden ns aan: De Gedragscde verwerking persnsgegevens financiële instellingen Vind je dat we iets hebben gedaan in strijd met deze gedragscde? Vertel het ns dan. Km je er met ns niet uit en vind je ns gedrag ng steeds in strijd met deze gedragscde, meld het dan bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. We wisselen je schadegegevens en verzekeringsgegevens uit met de Stichting Centraal Infrmatie Systeem (CIS) in Zeist. We huden ns aan het privacyreglement van de Stichting CIS. We kunnen telefngesprekken pnemen. Z beperken we administratieve rmpslmp. En kunnen we met ju altijd achteraf vaststellen welke afspraken we gemaakt hebben. De telefngesprekken kunnen k wrden gebruikt vr trainingsdeleinden van nze medewerkers We kunnen de tekst van deze privacyverklaring wijzigen. Bijvrbeeld als we starten met andere financiële diensten waarvr andere regels gelden. Wat bedelen we met? Aut: De aut die p je plis staat en waarvr het rijbewijs categrie B f BE vereist is. Ok de aut die de garage f AutWeek ter beschikking stelt, behalve als die aut ergens anders is verzekerd. Verzekerde: De verzekeringnemer, de hfdbestuurder, de eigenaar, de huder en de persnen die met hun testemming de aut besturen en erin meerijden. In een gezin: Jezelf. Je echtgent/echtgente f partner. Je meerderjarige kinderen die bij ju inwnen f vr studie f stage ergens anders binnen Eurpa wnen. Ttal lss: De aut is technisch niet meer in een staat m veilig mee te rijden, en reparatie is nmgelijk f nverantwrd. Hfdbestuurder: Degene die meestal de aut bestuurt. Catalgusprijs: De prijs van de aut naar mdel, type en uitvering en pties af fabriek, zals vermeld in de laatst bekende prijslijst van de fabrikant/imprteur. Autwaarde Garantie: Bedrag dat ndig is m na ttal lss een aut te kpen van hetzelfde merk, type, buwjaar, uitvering en kilmeterstand als de verzekerde aut. Uitgangspunt daarbij is 110% van de verkpwaarde vlgens de kerslijst van de ANWB. Is je aut jnger dan 1 jaar, dan krijg je altijd de laatst bekende catalgusprijs. Je/Jij/Verzekeringnemer: Degene die de verzekeringsvereenkmst met AutWeek is aangegaan. Wij/we: AutWeek bemiddelt bij het afsluiten van de verzekering als verbnden bemiddelaar van ASR Schadeverzekering NV. Verzekeraar: Je verzekering wrdt afgeslten bij ASR Schadeverzekering N.V., KvK Utrecht , gebruikmakend van de faciliteiten van Ditz BV (KvK Utrecht ). 12

13 Atmkernreactie: Iedere kernreactie waarbij energie vrijkmt, zals kernfusies, kernsplijting f kunstmatige en natuurlijke radiactiviteit Mlest Gewapend cnflict Elk geval waarin staten f andere gerganiseerde partijen elkaar, f althans de een de ander, bestrijden met gebruik van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend cnflict verstaan wij k het gewapend ptreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties. Burgerrlg Een min f meer gerganiseerde gewelddadige strijd tussen inwners van een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwners van die staat betrkken is. Opstand Gerganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat is gericht tegen het penbaar gezag. Binnenlandse nlusten Min f meer gerganiseerde gewelddadige handelingen, die zich p verschillende plaatsen binnen een staat vrden. Oprer Een min f meer gerganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die is gericht tegen het penbaar gezag. Muiterij Een min f meer gerganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het gezag waarnder zij gesteld zijn. Wat mag je van ns verwachten? Dat we: Redelijk zijn Billijk zijn Respect vr je hebben Je vertruwen De schade waarvr je bent verzekerd, vlledig willen vergeden Samen met ju zeken naar een gede plssing bij schade Onze medewerkers zelf beslissingen laten nemen ver schadevergeding als je schade niet in de vrwaarden staat Wat mgen we van ju verwachten? Dat je: Redelijk bent Billijk bent Respect vr ns hebt Vrzichtig met je spullen mgaat Al het redelijke det m schade te vrkmen en te beperken Plitieaangifte det bij strafbare feiten zals inbraak, diefstal en jyriding Schade z snel mgelijk aan ns meldt Ons alle infrmatie geeft die vr de schadeafhandeling van belang kan zijn Meewerkt aan het snel en ged regelen van schadevergeding Juiste gegevens verstrekt Alle wijzigingen aan ns drgeeft die vr je verzekering van belang zijn Ervr zrgt dat er elke maand geneg sald p je betaalrekening staat zdat we je premie autmatisch kunnen afschrijven 13

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO DOORLOPENDE REISVERZEKERING RE 1203

VOORWAARDEN DITZO DOORLOPENDE REISVERZEKERING RE 1203 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO RECHTSBIJSTANDVERZEKERING RB 0805

VOORWAARDEN DITZO RECHTSBIJSTANDVERZEKERING RB 0805 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar naar de geest

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

VOORWAARDEN DITZO RECHTSBIJSTANDVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 0803

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 0803 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar

Nadere informatie

Voorwaarden Vigi smartphoneverzekering

Voorwaarden Vigi smartphoneverzekering Vrwaarden Vigi smartphneverzekering Vigi 20170522 001 1. De Vigi smartphneverzekering Met de n demand smartphne-verzekering van Vigi is je smartphne verzekerd tegen beschadiging en diefstal. Je kunt meerdere

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 0803

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 0803 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1205

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1205 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502 Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Moet het kenteken op jouw naam staan? 3 Welke auto kan je verzekeren? 3 Mobiliteitsgarantie 3 Welke dekkingen kun

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311 Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Moet het kenteken op jouw naam staan? 3 Welke auto kan je verzekeren? 3 Mobiliteitsgarantie 3 Welke dekkingen kun

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr. 2200 Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Welke schades vergoeden wij? 3 3. Welke schade vergoeden

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG VRB-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Verhaalsrechtshulpverzekering

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-WA_BP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA. VPPWA1401 - SAA Assuradeuren

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA. VPPWA1401 - SAA Assuradeuren Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA VPPWA1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden autoverzekering van InShared. Januari 2009

Bijzondere voorwaarden autoverzekering van InShared. Januari 2009 Bijzondere voorwaarden autoverzekering van InShared Januari 2009 Deze voorwaarden gelden voor de auto( s) op uw verzekeringsoverzicht. Er zijn ook algemene voorwaarden en productclausules. De bijzondere

Nadere informatie

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-WA_SP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: april 2012

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: april 2012 Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: april 2012 Beste onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij

Nadere informatie

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen Nieuwe verplaatsingstestellen: lpt technlgie vr p de wettelijke regeling van de verzekering van aansprakelijkheid? C. Van Schubreck Hgleraar KU Leuven, advcaat Balie Turnhut FOD Ecnmie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014 Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014 Beste onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Nederlandse Rpe Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Inhud Het bestuur... 2 Bestuur invulling... 2 Algemene ledenvergadering... 2 Leden en verenigingen...

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Auto WA

Polisvoorwaarden Auto WA Polisvoorwaarden Auto WA Polisvoorwaarden Auto WA PP 3315-04 WG Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2014 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering technische berepen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING AV 0709

VOORWAARDEN DITZO AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING AV 0709 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw motor. 3 Met de Motorverzekering heeft u meer voordelen. 4 U kiest zelf

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Gerust Op Weg Autoverzekering. Voorwaarden

Gerust Op Weg Autoverzekering. Voorwaarden Voorwaarden In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar u aan toe bent, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

Red levens! Voorkom dat onbevoegden het spoorgebied betreden

Red levens! Voorkom dat onbevoegden het spoorgebied betreden Red levens! Vrkm dat nbevegden het sprgebied betreden Prijzengeld: 5000,- Deadline: zndag 26 augustus 2012 Intrductie PrRail is verantwrdelijk vr de aanleg, het nderhud, de veiligheid en het beheer van

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende: Algemene vrwaarden Kwaliteit Kwaliteit vinden wij bij Rugkliniek Zetermeer erg belangrijk. Alle fysitherapeuten binnen nze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Kninklijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie