VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004"

Transcriptie

1 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest van deze vrwaarden: We dekken alle schade waarvan je redelijk mag verwachten dat die gedekt is Staat je schade niet in de vrwaarden, dan zeken we samen een gede plssing Met het kenteken p juw naam staan? Het kenteken van een aut die je bij ns verzekert met p naam staan van: Ju f een van je inwnende gezinsleden, f Je eenmanszaak f BV: je gebruikt de aut zelf privé en zakelijk, f Je eenmanszaak f BV: je least de aut en gebruikt hem privé en zakelijk We verzekeren alleen aut's met een geel kenteken: Dus geen busjes, bestelaut s, quads, kampeeraut s, vrachtwagens, buggies f mtrfietsen Wat is altijd verzekerd? Mbiliteitsgarantie We willen je graag mbiel huden, welke dekkingen je k hebt. Dus kun je na een ngeval niet meer verder rijden, dan heb je recht p: Hulp van de Ditz Alarmcentrale: In Nederland bel je (0800 SOSDITZO). De Alarmcentrale regelt dat jij en je passagiers naar de bestemming f naar huis (beide in Nederland) gebracht wrden. We ververen k je aut: jij mag zeggen waar naarte in Nederland. In het buitenland bel je Als je aut niet meer rijdt en niet binnen 4 dagen gerepareerd kan wrden, krijg je een vervangende aut. Je eigen aut wrdt dan gratis ververd naar Nederland. Behalve als de waarde van de aut te laag is: dan vergeden we de waarde van je aut en de ksten van inveren en achterlaten van de aut in het land waar hij staat. Als de bestuurder dr ziekte niet meer kan rijden, vergeden we repatriëring (van persnen en aut). De vergeding van ksten vr een vervangende aut is maximaal 100 per dag en in ttaal maximaal Haal & Breng Service: Als je de schade laat repareren dr een dr ns aangewezen herstelbedrijf heb je recht p de Haal & Breng Service: Je aut wrdt vr reparatie pgehaald p de plek in Nederland die je wilt Je krijgt vr de peride van reparatie gratis een vervangende aut Je aut wrdt na reparatie gebracht naar de plek in Nederland die je wilt De vervangende aut wrdt weer pgehaald Je krijgt 4 jaar garantie p reparatie en nderdelen Ok als je niet vr de schade verzekerd bent, kun je kstels gebruik maken van de Haal & Breng Service inclusief vervangende aut. Natuurlijk met je dan de reparatie zelf betalen, maar je krijgt wel krting p reparatie en nderdelen. 1

2 Eigen risic Maximumbedragen per schadegeval WA (wettelijk verplicht) Schade die dr f met je aut aan anderen wrdt verrzaakt Schade aan anderen dr f met je gekppelde f lsgekppelde maar ng niet veilig buiten het verkeer tt stilstand gekmen aanhangwagen, caravan f vuwwagen Schade aan bekleding eigen aut dr verver van persnen die bij een ngeval gewnd zijn geraakt Schade dr f met je aut verrzaakt aan een andere aut van jezelf, als deze schade niet ergens anders is verzekerd Schade aan anderen dr afvallende lading Schade aan je eigen aut, aanhanger, caravan f vuwwagen Schade aan (bezittingen van) de bestuurder Schade verrzaakt dr een bestuurder die geen testemming had m met de aut te rijden Schade aan met de aut ververde lading Schade tijdens laden en lssen 0 Bij schade aan zaken Bij schade aan persnen Als wettelijk een hger maximumbedrag verplicht is, geldt het wettelijke bedrag Let p WA is altijd verplicht. Ok als je niet rijdt met je aut. Deze dekking vldet aan de eisen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Mtrrijtuigen (WAM) hieraan stelt. Wat is nit verzekerd? Aut s die (bijna) uitsluitend zakelijk wrden gebruikt zijn niet verzekerd. Wij vergeden geen schade die ntstaan is: Tijdens wedstrijden waarbij de aut is gebruikt Tijdens verhuur f leasing. Je aut is wel verzekerd bij privé-leasing dr je eigen eenmanszaak f BV. Tijdens gebruik van de aut als taxi, lesaut f bestelaut Terwijl de bestuurder niet rijbevegd is: zals geen geldig rijbewijs, ntzegging van de rijbevegdheid, nder invled van alchl f drugs Aan illegale accessires zals radarverklikkers Dr illegale f criminele activiteiten van ju Aan lsse navigatiesystemen (inclusief diefstal en verlies) Drdat je die pzettelijk hebt tegebracht, f dat met juw testemming is gebeurd We vergeden k geen schade als: Die p basis van een wet f een andere verzekering al wrdt verged f verged zu wrden als je niet bij ns verzekerd was geweest Je ns pzettelijk njuiste infrmatie hebt gegeven bij aanvang van je verzekering f bij schade, f belangrijke wijzigingen niet hebt drgegeven Die is verrzaakt f verband hudt met mlest f atmkernreacties 2

3 De uitsluiting van atmkernreacties geldt niet als: Deze te maken hebben met radiactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden. Deze nucliden meten gebruikt wrden f bestemd zijn m te gebruiken vr industriële, cmmerciële, landbuwkundige, medische, nderwijskundige, wetenschappelijke deleinden f niet-militaire beveiligingsdeleinden en Er dr de verheid een vergunning vr vervaardiging, gebruik, pslag en het zich ntden van radiactieve stffen is afgegeven Vr zver er vlgens de wet een derde vr de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder 'wet' verstaan wij de Wet Aansprakelijkheid Kernngevallen (Staatsblad ). In deze wet is de bijzndere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid p het gebied van de kernenergie pgenmen. Onder 'kerninstallatie' verstaan wij een kerninstallatie in de zin van deze wet f aan brd van een schip. Welke dekkingen kun je kiezen? Ruitbreuk Laten vervangen f repareren van: Eigen risic Ruit Glazen dak Krassen f vuil Ruitschade als de aut ttal lss is 0 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 75 bij vervanging dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 150 bij vervanging f reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Brand, strm en natuur Schades direct verrzaakt dr: Eigen risic Strm (windkracht 7 f hger) Natuurgeweld Brand Explsies Krtsluiting in de aut Vgels en lslpende dieren Schade dr bevriezen f lekken 0 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 150 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedragen per schadegeval Gelijkwaardige Aut Garantie Aut s jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt Vervangend verver bij ttal lss maximaal 30 dagen 3

4 Eigen risic Diefstal (Pging tt) diefstal, plichting en verduistering (Pging tt) jyriding (Pging tt) inbraak Als de aut niet p slt stnd f de sleutels er in lagen Als de aut niet vldet aan nze beveiligingseisen 0 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 150 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedragen per schadegeval Let p Eigen risic Gelijkwaardige Aut Garantie Aut's jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt Vervangend verver bij ttal lss maximaal 30 dagen Als je aut gestlen is, nemen we 30 dagen tijd m de aut p te (laten) spren. In die peride krijg je vervangend verver. De in dat geval direct aangifte bij de plitie. Schade aan je eigen aut (Aanrijdings)schade anders dan bij de dekkingen Brand, strm en natuur, Diefstal en Ruitbreuk Schade die je zelf per ngeluk verrzaakt hebt Schade ntstaan terwijl je aut geparkeerd stnd Slijtage 0 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 150 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedragen per schadegeval Gelijkwaardige Aut Garantie Aut s jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt Vervangend verver bij ttal lss maximaal 30 dagen 4

5 Eigen risic Maximumbedragen per schadegeval Let p Inzittenden Schade die inzittenden (f hun spullen) in je aut lijden dr een verkeersngeval en die niet p je aansprakelijkheidsverzekering wrdt verged We vergeden schade k als jij niet aansprakelijk bent Schade aan je aut Vergeding alleen en naar verhuding vr het tegestane aantal inzittenden in de aut. Als een inzittende geen verplichte autgrdel dreg, verminderen we de vergeding met 25%. Accessires bven Alles wat niet af fabriek, maar later is ingebuwd, zals: Navigatiesysteem Geluidsinstallatie LPG-installatie Illegale accessires Lsse navigatiesystemen Eigen risic Maximumbedragen per schadegeval Let p bvenp de standaarddekking van We vergeden dus maximaal Neem deze aanvullende dekking als je dure accessires hebt, en hebt gekzen vr de dekking Brand, strm en natuur, Diefstal f Schade aan je eigen aut. Dan zijn je accessires verzekerd tt in plaats van

6 Rechtsbijstand Juridische ndersteuning via ns dr DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. bij: Het verhalen van de schade aan je aut bij een geschil ntstaan dr deelname met je aut aan het wegverkeer. Geschillen ntstaan bij de kp, verkp f nderhud bij een merkdealer. Geschillen tussen ju en DAS ver de juridische ndersteuning. Die kunnen vrgelegd wrden aan een advcaat. De ksten zijn dan vr DAS en het rdeel van de advcaat is bindend vr DAS. Eigen risic Maximumbedragen per schadegeval Als anderen ju aansprakelijk stellen vr dr hen geleden schade Als de bestuurder niet bevegd was m de aut te besturen Geschillen ver deze verzekering Geschillen ver de explitatie van de aut, zals taxi, rijschl f keriersdiensten Zaken die je redelijkerwijs had kunnen vrzien binnen 3 maanden na afsluiten van de verzekering Als je vr een strafbaar feit vervlgd wrdt Je hebt geen eigen risic. Maar we nemen een geschil alleen in behandeling als het m meer dan 110 gaat vr ksten m deskundigen en/f getuigen in te schakelen, prcesksten, reis- en verblijfksten en de ksten van het uitveren Als de rechter bepaalt dat de tegenpartij aansprakelijk is maar de schade niet kan vergeden, kmen wij je tegemet dr tch deel van je schade te vergeden. Het maximaal uitgekeerd bedrag is dan 750. Let p Geldt k vr caravan, aanhangwagen en vuwwagen In nze claimbehandeling claimen we k juw eigen risic We nemen een geschil alleen in behandeling als het gaat m 110 f meer Waar kun je zien welke dekkingen je hebt? Ga p internet naar klik p Mijn Ditz en lg in. In Mijn Ditz vind je je autplis. Die bevat je verzekeringsvereenkmst(en) en de dekking(en) per verzekering. He bepalen wij je premie? Premie 1 e aut: Ditz Bnusladder Het aantal schadevrije jaren dat je hebt pgebuwd, bepaalt p welke trede je start p de Ditz Bnusladder. Het aantal schadevrije jaren halen wij uit een centraal gegevensbestand waarin de meeste verzekeraars je schadevrije jaren vastleggen. Als daarin minder jaren staan dan je hebt pgegeven, prberen we samen met ju het gede aantal jaren te bepalen. 6

7 Wij kennen geen malus, maar wel een Bnuskrting. Dat betekent dat je nit meer kunt terugvallen naar een lagere trede, maar alleen klimmen naar hgere treden. Ieder jaar dat je geen schade hebt gehad, klim je 1 trede en stijgt je Bnuskrting. He hger je trede, he lager je premie: Aantal schadevrije jaren Trede Bnusladder Bnuskrting 20 f meer 20 55% % % % % % % % % % % % % % % % % % % 1 1 5% 0 0 0% Heb je een jaar lang vanaf de ingangsdatum geen schade dan ga je autmatisch naar de vlgende trede. Na elk vlgend jaar dat je geen schade hebt, stijg je autmatisch p de Bnusladder. Heb je in een jaar wel schade geclaimd die we betaald hebben, dan blijf je in het vlgende jaar p dezelfde trede staan. Dat geldt alleen als de geclaimde schade juw schuld is en dus niet p een ander kan wrden verhaald. Bijhuden van je schadevrije jaren Wij huden het aantal pgebuwde schadevrije jaren vr je bij. Als je de Ditz Autverzekering pzegt, kun je deze pgebuwde schadevrije jaren bij een andere verzekeraar inbrengen. Heb je in een jaar schade geclaimd die we betaald hebben, dan blijf je in het vlgende jaar p hetzelfde aantal schadevrije jaren staan. Dit geldt alleen als de geclaimde schade juw schuld is en dus niet p een ander kan wrden verhaald. Je valt nit terug in je aantal pgebuwde schadevrije jaren. Premie verige gezinsaut's: Ditz Gezinsvrdeel Ditz Gezinsvrdeel betekent dat je juw aut s en die van je gezinsleden vrdelig kunt verzekeren. Je trede p de Ditz Bnusladder bepaalt de Bnuskrting p de verige autverzekeringen. Daarbij gelden deze regels: Je start met dezelfde Bnuskrting vr elke andere aut waar jij f je partner hfdbestuurder van zijn. Daarna passen we p iedere aut afznderlijk de regels van de Ditz Bnusladder te. De premie en Bnuskrting van een autverzekering vr je kind bepalen we p basis van zijn/haar eigen aantal schadevrije jaren. 7

8 Als je kind jnger is dan 27 jaar, krijgt hij/zij een vrdeel van 10% p de vr hem f haar geldende premie. Jij, je partner en je kinderen meten de hfdbestuurders zijn van de aut s die je wilt verzekeren met Ditz Gezinsvrdeel. Je partner met p hetzelfde adres staan ingeschreven als jij. Schadevrije jaren van je gezinsleden bij beëindiging Ditz Autverzekering Je gezinsleden kmen bij Ditz binnen met hun eigen aantal schadevrije jaren. Bij elk jaar znder schuldschade stijgt het aantal schadevrije jaren met 1 jaar. Ze vallen nit terug in hun aantal pgebuwde schadevrije jaren. Bij beëindiging van je Ditz Autverzekering krijgen ze een ryementsverklaring met hun eigen pgebuwde schadevrije jaren. Wanneer begint de verzekering? De ingangsdatum van je verzekering staat p je nline plis die je via Mijn Ditz kunt inzien. Je verzekering geldt vr nbepaalde tijd. De dekking begint nit eerder dan het tijdstip waarp de verzekering is afgeslten. Als de eerste incass niet kan plaatsvinden, ben je niet verzekerd geweest. Schade die het gevlg is van gebeurtenissen die vr de ingangsdatum van de verzekering hebben plaatsgevnden, vergeden we niet. Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf de datum van het afsluiten van de verzekering. In die peride kun je, znder enige verplichting, de verzekering ngedaan maken. De premie die je al hebt betaald, betalen we dan vlledig terug. Wanneer en he kun je de verzekering beëindigen? Je kunt de verzekering altijd beëindigen per telefn f nline via Mijn Ditz. Per direct f per een datum in de tekmst. Op die datum stpt je verzekering en ben je dus veral van af. De premie die je teveel hebt betaald strten we dan terug p je rekening. Krijg ik premie terug na verkp f ttal lss van mijn aut? Je dekking eindigt autmatisch als je geen belang meer hebt bij je verzekering hebt. Bijvrbeeld bij ttal lss f bij verkp. Stuur ns dan binnen één maand een kpie van het vrijwaringsbewijs. In alle gevallen betalen we dan je te veel betaalde premie terug. Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen? Als we de verschuldigde premie niet kunnen afschrijven van je rekening. Als je veel f nduidelijke schades meldt, kan dat vr ns reden zijn m met ju te kijken wat de rzaken zijn en f die in de tekmst vrkmen kunnen wrden. Wil je daaraan niet meewerken, f schatten wij in dat je gedrag niet gaat veranderen, dan kan dat aanleiding zijn: m je eigen risic te verhgen. We verlagen je eigen risic weer als je 2 jaar geen schade hebt gemeld m de verzekering te beëindigen. Wij delen dat per brief mee en hanteren een pzegtermijn van 2 maanden. Als vast is kmen te staan dat er sprake is van: fraude, plichting f bedrg. De verzekering eindigt dan p de datum van de dagtekening van de brief waarmee we je dit meedelen. Dit kan vr ns reden zijn k je andere Ditzverzekeringen direct te beëindigen. Ok zullen we aangifte den bij de plitie en je gegevens pnemen in een f meer registers die k vr andere verzekeraars tegankelijk zijn. schade die is verrzaakt terwijl de bestuurder niet rijbevegd is: zals geen geldig rijbewijs, ntzegging van de rijbevegdheid, nder invled van alchl f drugs. 8

9 He betaal je premie? Je betaalt de premie per maand vruit. De premie wrdt autmatisch van je rekening afgeschreven. Als je de verzekering afsluit, schrijven we rnd de ingangsdatum van de plis je eerste premie af. We schrijven je maandpremie af aan het begin van elke maand. Als dat niet lukt, krijg je daarver bericht. Lukt het de maand erp k niet, dan krijg je bericht dat we het ng 1 keer prberen. Als bij de 3 e (en laatste) pging de maand erp je premie k niet afgeschreven kan wrden, beëindigen we je verzekering in haar geheel. Je krijgt daarver bericht. Als de eerste afschrijving lukt, ben je verzekerd vanaf de ingangsdatum van de plis. Lukt de eerste afschrijving niet, dan ben je pas verzekerd vanaf het mment dat we je eerste betaling hebben ntvangen. Als je bij ns verzekerd bent en een betalingsachterstand krijgt, nemen wij een schadeclaim van je pas in behandeling als we de achterstallige premie hebben ntvangen. Je kunt dagelijks je verzekering wijzigen dr dekkingen aan f uit te zetten. Als je premie daardr lager wrdt, strten we direct de te veel betaalde premie terug p je rekening. Als je p dat mment een betalingsachterstand hebt, trekken we het terug te betalen bedrag af van het bedrag dat je ng met betalen. Als je premie hger wrdt drdat je je dekkingen wijzigt, schrijven we het extra premiebedrag direct af van je rekening. Als je de verzekering wijzigt, berdelen we je gegevens p dezelfde manier als bij een nieuwe verzekering. Gevlgen van je wijziging kunnen dus zijn dat je premie hger f lager wrdt, f dat we je niet meer kunnen verzekeren. In dat laatste geval zullen we je verzekering beëindigen. Wij kunnen penstaande (premie)bedragen verrekenen met schade-uitkeringen. Waar zijn je premie en dekking p gebaseerd? Wij berekenen je premie en sluiten je verzekering af p basis van de gegevens die je ns hebt verstrekt. Aan het begin van elke maand berekenen we je premie p basis van je actuele gegevens. Z is je premie dus altijd up t date en betaal je altijd het juiste bedrag. In Mijn Ditz vind je je premie. Als je je gegevens wijzigt, gaat de nieuwe premie per direct in. Is je aut k verzekerd als iemand anders erin rijdt? Ja, want de Ditz Autverzekering is gekppeld aan je kenteken. Dus als iemand anders met juw testemming in je aut rijdt, gelden vr die persn precies dezelfde dekkingen als vr jezelf. Wat met je den als je schade hebt? 1. Neem z snel mgelijk cntact met ns p: Schade in Nederland: Bel (0800 SOSDITZO). Gratis 24 uur per dag, 7 dagen per week. Schade in het buitenland: Bel (24 uur per dag, 7 dagen per week). Of meld schade nline: 2. Vul een Eurpees schadefrmulier in en stuur het naar ns. He sneller he beter! 3. Is de schade verrzaakt dr diefstal, jyriding, inbraak, vandalisme f is juw aut aangereden dr een nbekende dader? De direct aangifte bij de plitie, en stuur het prces verbaal naar ns. Stuur je Eurpees schadefrmulier en prces verbaal naar: Ditz Antwrdnummer TC Zeist 9

10 He wrdt een schade vastgesteld en verged? Wij gaan ervan uit dat je de mvang van de schade crrect pgeeft. Zwel jij als wij hebben de mgelijkheid m een deskundige in te schakelen. Als je daar gebruik van wilt maken, met je ns dat wel eerst laten weten. De deskundigen meten zich huden aan de Gedragscde Expertiserganisaties en wrden betaald dr ns. Als wij (f nze deskundigen) het niet eens kunnen wrden, benemen de deskundigen samen een derde deskundige. Die stelt de mvang van de schade vr ju en ns bindend vast. Je hrt van ns f de schade verged wrdt en wat de vergeding zal zijn. Als je aut ttal lss raakt, draag je het eigendm ver aan Ditz. He gaan wij m met schades? We willen de schade, waarvr je bent verzekerd, vlledig vergeden. Tegelijkertijd willen we de premie z laag mgelijk huden. Dat bereiken we dr: Samen te werken met zrgvuldig geselecteerde herstel- en reparatiebedrijven Schades waar mgelijk p te lssen dr: Reparaties Vervanging als reparatie nwenselijk is Vergeden in geld als vervanging f reparatie nmgelijk is Erp te vertruwen dat je de juiste mvang van de schade pgeeft Sms inspecties uit te (laten) veren: Steekprefsgewijs Als het lastig is m de ksten van herstel f vervanging vast te stellen Als we twijfels hebben ver de aard en/f tedracht van de schade Bij schade snel met je te verleggen he de schade hersteld wrdt Vrdelen vr ju: Bij reparaties dr samenwerkende bedrijven heb je geen f een veel lager eigen risic Je krijgt krting p reparatie van niet-gedekte schade bij deze bedrijven In welke landen ben je verzekerd? Je autverzekering is gedurende maximaal 3 aaneengeslten maanden geldig in Eurpa Alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee Je autverzekering is niet geldig in Landen die niet p de grene kaart staan Landen die zijn drgestreept p de grene kaart Kunnen wij premie en vrwaarden wijzigen? Ja, we kunnen de premie en/f vrwaarden van deze verzekering wijzigen. Als we dat den, dan hr je dat 1 maand van tevren van ns. Ga je niet akkrd met de wijziging, dan kun je natuurlijk de verzekering pzeggen. Waar kun je infrmatie ver ns pvragen? Je kunt infrmatie ver ns pvragen bij de Autriteit Financiële Markten. Wat kun je den als je een klacht hebt? Heb je een klacht f ben je het neens met een beslissing van een Ditz-medewerker? Neem dan alsjeblieft cntact met ns p, zdat we het kunnen bespreken. Km je er met nze medewerker niet uit, dien je klacht dan in via Mijn Ditz. Lssen wij je klacht niet p, dan kun je hem vrleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) f aan de rechter. Wat vergeden we als je schade hebt dr terrrisme? Wij vergeden je schade dan p basis van het Prtcl afwikkeling Claims van de NHT. Daarin staat dat we schadevergeding kunnen beperken bij terrrisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De vlledige tekst van dit prtcl kan je vinden p 10

11 He verhalen wij schade? Wij hebben het recht m schade te verhalen: WA - Als je aansprakelijk bent vr schade die dr je aut aan iemand anders is tegebracht, vergeden we bij schade aan zaken (inclusief de gevlgschade) maximaal en bij persnenschade maximaal aan die 'tegenpartij'. Maar we kunnen de schade bij ju verhalen als: Je meer alchl had gedrnken dan wettelijk tegestaan Je geen geldig rijbewijs had Je met pzet schade hebt tegebracht Er m een andere reden geen dekking bestaat Overige dekkingen - Als anderen aansprakelijk zijn vr schade waarvr je een dekking hebt afgeslten, zullen wij die aan ju vergeden. Vanzelfsprekend willen we dan k juw medewerking m vervlgens die schade weer te verhalen bij diegene die aansprakelijk is. Wat betalen we maximaal als waarbrgsm? Ongeacht f het verzekerde bedrag vldende is m de schade te dekken, betalen wij een waarbrgsm tt als een bevegde verheidsinstantie die verlangt vr: je vrijlating teruggave van je rijbewijs pheffing van de beslaglegging p je aut. Je met de brg altijd binnen 1 jaar aan ns terugbetalen. He gaan we m met je persnlijke gegevens? We gaan fatsenlijk m met je persnlijke gegevens. We vragen je alleen m die persnlijke gegevens die ndig zijn m: Verzekeringen te kunnen afsluiten en uitveren Fraude te vrkmen en bestrijden Je per cmmerciële aanbiedingen te den. Wil je dat niet, dan kun je dat natuurlijk aangeven. Ga daarvr naar Mijn Ditz. Als je nze website bezekt: Bewaren we je bezekgegevens en bewaart je brwser een ckie. Dat den we m je steeds relevantere infrmatie te kunnen aanbieden. Kun je al je persnlijke gegevens altijd inzien en wijzigen via Mijn Ditz. Je gegevens zijn beveiligd met een wachtwrd. Je bent zelf verantwrdelijk vr het geheim huden van je wachtwrd. We huden ns aan: De Gedragscde verwerking persnsgegevens financiële instellingen Vind je dat we iets hebben gedaan in strijd met deze gedragscde? Vertel het ns dan. Km je er met ns niet uit en vind je ns gedrag ng steeds in strijd met deze gedragscde, meld het dan bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. We wisselen je schadegegevens en verzekeringsgegevens uit met de Stichting Centraal Infrmatie Systeem (CIS) in Zeist. We huden ns aan het privacyreglement van de Stichting CIS. We kunnen telefngesprekken pnemen. Z beperken we administratieve rmpslmp. En kunnen we met ju altijd achteraf vaststellen welke afspraken we gemaakt hebben. De telefngesprekken kunnen k wrden gebruikt vr trainingsdeleinden van nze medewerkers We kunnen de tekst van deze privacyverklaring wijzigen. Bijvrbeeld als we starten met andere financiële diensten waarvr andere regels gelden. 11

12 Wat bedelen we met? Aut: De aut die p je plis staat en waarvr het rijbewijs categrie B f BE vereist is. Ok de aut die de garage f Ditz ter beschikking stelt, behalve als die aut ergens anders is verzekerd. Verzekerde: De verzekeringnemer, de hfdbestuurder, de eigenaar, de huder en de persnen die met hun testemming de aut besturen en erin meerijden. In een gezin: Jezelf. Je echtgent/echtgente f partner. Je meerderjarige kinderen die bij ju inwnen f vr studie f stage ergens anders binnen Eurpa wnen. Ttal lss: De aut is technisch niet meer in een staat m veilig mee te rijden, en reparatie is nmgelijk f nverantwrd. Hfdbestuurder: Degene die meestal de aut bestuurt. Catalgusprijs: De prijs van de aut naar mdel, type en uitvering en pties af fabriek, zals vermeld in de laatst bekende prijslijst van de fabrikant/imprteur. Gelijkwaardige Aut Garantie: Bedrag dat ndig is m na ttal lss een aut te kpen van hetzelfde merk, type, buwjaar, uitvering en kilmeterstand als de verzekerde aut. Uitgangspunt daarbij is 110% van de verkpwaarde vlgens de kerslijst van de ANWB. Is je aut jnger dan 1 jaar, dan krijg je altijd de laatst bekende catalgusprijs. Je/Jij/Verzekeringnemer: Degene die de verzekeringsvereenkmst met Ditz is aangegaan. Wij/we: Ditz B.V. in Zeist, KvK Utrecht , gevlmachtigd agent van ASR Schadeverzekering N.V. Verzekeraar: ASR Schadeverzekering N.V., KvK Utrecht Atmkernreactie: Iedere kernreactie waarbij energie vrijkmt, zals kernfusies, kernsplijting f kunstmatige en natuurlijke radiactiviteit Mlest Gewapend cnflict Elk geval waarin staten f andere gerganiseerde partijen elkaar, f althans de een de ander, bestrijden met gebruik van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend cnflict verstaan wij k het gewapend ptreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties. Burgerrlg Een min f meer gerganiseerde gewelddadige strijd tussen inwners van een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwners van die staat betrkken is. Opstand Gerganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat is gericht tegen het penbaar gezag. Binnenlandse nlusten Min f meer gerganiseerde gewelddadige handelingen, die zich p verschillende plaatsen binnen een staat vrden. Oprer Een min f meer gerganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die is gericht tegen het penbaar gezag. Muiterij Een min f meer gerganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het gezag waarnder zij gesteld zijn. 12

13 Wat mag je van ns verwachten? Dat we: Redelijk zijn Billijk zijn Respect vr je hebben Je vertruwen De schade waarvr je bent verzekerd, vlledig willen vergeden Samen met ju zeken naar een gede plssing bij schade Onze medewerkers zelf beslissingen laten nemen ver schadevergeding als je schade niet in de vrwaarden staat Wat mgen we van ju verwachten? Dat je: Redelijk bent Billijk bent Respect vr ns hebt Vrzichtig met je spullen mgaat Al het redelijke det m schade te vrkmen en te beperken Plitieaangifte det bij strafbare feiten zals inbraak, diefstal en jyriding Schade z snel mgelijk aan ns meldt Ons alle infrmatie geeft die vr de schadeafhandeling van belang kan zijn Meewerkt aan het snel en ged regelen van schadevergeding Juiste gegevens verstrekt Alle wijzigingen aan ns drgeeft die vr je verzekering van belang zijn Ervr zrgt dat er elke maand geneg sald p je betaalrekening staat zdat we je premie autmatisch kunnen afschrijven 13

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 0803

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 0803 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502 Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Moet het kenteken op jouw naam staan? 3 Welke auto kan je verzekeren? 3 Mobiliteitsgarantie 3 Welke dekkingen kun

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311 Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Moet het kenteken op jouw naam staan? 3 Welke auto kan je verzekeren? 3 Mobiliteitsgarantie 3 Welke dekkingen kun

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 0803

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 0803 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar

Nadere informatie

Voorwaarden Auto 003. Index. Stoppen van de verzekering. Algemeen. Bijzonderheden. Hoofddekkingen. Aanvullende dekkingen. Toelichting op de dekking

Voorwaarden Auto 003. Index. Stoppen van de verzekering. Algemeen. Bijzonderheden. Hoofddekkingen. Aanvullende dekkingen. Toelichting op de dekking Voorwaarden Auto 003 Index Algemeen 1. Wat mag u verwachten van Allsecur? 2. Wat te doen als u schade heeft? 3. Hulpverlening bij een verkeersongeval. 4. Definities (begripsomschrijvingen). Hoofddekkingen

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Ditzo AV1311

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Ditzo AV1311 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Ditzo AV1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Wat is verzekerd? 3 Als je werkster of oppas schade krijgen of veroorzaken, is die dan verzekerd? 4

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 1210

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 1210 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

Voorwaarden Reisverzekering Ditzo RE1311

Voorwaarden Reisverzekering Ditzo RE1311 Voorwaarden Reisverzekering Ditzo RE1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Wat is altijd verzekerd? 3 In welke landen ben je verzekerd? 5 Wat is de maximale reisduur? 5 Wat is nooit verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden Inboedelverzekering Ditzo IN1311

Voorwaarden Inboedelverzekering Ditzo IN1311 Voorwaarden Inboedelverzekering Ditzo IN1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Wat is verzekerd? 3 In welke landen zijn je spullen verzekerd? 3 Wat is niet verzekerd? 5 Wat is je eigen risico?

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2015-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

Gerust Op Weg Autoverzekering. Voorwaarden

Gerust Op Weg Autoverzekering. Voorwaarden Voorwaarden In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar u aan toe bent, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

Voorwaarden ING Autoverzekering

Voorwaarden ING Autoverzekering Voorwaarden ING Autoverzekering Voorwaarden ING Autoverzekering Algemeen PP 9100-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijk heid. Ook als u niet rijdt met uw auto. Deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis

Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis 1 / 13 APP0711 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Dekking 4 Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2012-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden Carmeleon Autoverzekering

Voorwaarden Carmeleon Autoverzekering Voorwaarden Carmeleon Autoverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van uw Autoverzekering. Begrijpelijke en duidelijke voorwaarden, die uitgaan van onderling vertrouwen. U kunt ervan op aan dat wij u goed

Nadere informatie

Voorwaarden Triple A Verzekering

Voorwaarden Triple A Verzekering Algemene voorwaarden Model AAA 2012-1 Wanneer start mijn verzekering? De datum waarop uw verzekering in gaat staat op het (digitale) polisblad. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop de

Nadere informatie

Voorwaarden AutoWeek autoverzekering

Voorwaarden AutoWeek autoverzekering Algemene voorwaarden Model AW 2013-11 Wanneer start mijn verzekering? De datum waarop uw verzekering in gaat staat op het (digitale) polisblad. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop de

Nadere informatie

Voorwaarden Triple A Verzekering

Voorwaarden Triple A Verzekering Algemene voorwaarden Model AW 2013-11 Wanneer start mijn verzekering? De datum waarop uw verzekering in gaat staat op het (digitale) polisblad. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop de

Nadere informatie

Voorwaardenset VOOROP autoverzekering (VW VO)

Voorwaardenset VOOROP autoverzekering (VW VO) Voorwaardenset VOOROP autoverzekering (VW VO) Voorwaardenset VOOROP autoverzekering ((VW VO) Versie 2.3 d.d. 01052015 1 Voorwaardenset VOOROP autoverzekering (VW VO) WEGWIJZER Algemene voorwaarden VOOROP

Nadere informatie

CarKroodle. Polisvoorwaarden. nr. 1412/CarKroodle

CarKroodle. Polisvoorwaarden. nr. 1412/CarKroodle CarKroodle Polisvoorwaarden nr. 1412/CarKroodle S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden RV 0413-01 Voorwaarden Schadeverzekering Mijn verplichtingen bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte had kunnen

Nadere informatie

Voorwaardenset autoverzekering fairzekering VW FZ

Voorwaardenset autoverzekering fairzekering VW FZ Voorwaardenset autoverzekering fairzekering VW FZ Wegwijzer pagina Algemene Voorwaarden fairzekering (PP 8000-01-FZ) 2-7 Verzekeringsvoorwaarden Autoverzekering fairzekering (PP 8300-01-FZ) 8-11 Autoverzekering

Nadere informatie

Voorwaardenset Autofairzekering VW FZ

Voorwaardenset Autofairzekering VW FZ Voorwaardenset Autofairzekering VW FZ Wegwijzer pagina Algemene Voorwaarden fairzekering (PP 8000-01-FZ) 2-7 Verzekeringsvoorwaarden Autofairzekering (PP 8300-01-FZ) 8-11 Autofairzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

HYUNDAI AUTOVERZEKERING

HYUNDAI AUTOVERZEKERING HYUNDAI AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden BVP 1009 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Uw dekking 1. Wettelijke aansprakelijkheid 2. Beperkt casco 3. Volledig

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering PLUS

BOVAG Autoverzekering PLUS BOVAG Autoverzekering PLUS Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 2.

Nadere informatie