VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING"

Transcriptie

1 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid naar de bedeling van deze vrwaarden. Met het kenteken p juw naam staan? Het kenteken van de aut die je bij ns verzekert met p naam staan van ju, f van je partner met wie je duurzaam samenwnt. Wat is altijd verzekerd? We verzekeren alleen persnenaut's met een geel kenteken vr particulier gebruik. Dus geen: Busjes, bestelaut s, quads, trikes, kampeeraut s, vrachtwagens, buggy s f mtrfietsen Aut s die gebruikt wrden als lesaut f taxi f aut s die wrden gebruikt vr keriersdiensten Welke dekking je k hebt. Kan je na brand f een ngeval niet meer verder rijden, dan heb je recht p: Hulp van de SOS Internatinal Alarmcentrale: In Nederland bel je De Alarmcentrale regelt dat jij en je passagiers naar de bestemming f naar huis (beide in Nederland) gebracht wrden. We ververen k je aut: jij mag zeggen waar naarte in Nederland. In het buitenland bel je De alarmcentrale kan je helpen met: Een vervangende aut. Als je aut niet binnen 4 dagen gerepareerd kan wrden. Een vergeding van ksten vr een vervangende aut. Maximaal 100 per dag en ttaal. Het transprt van je eigen aut naar Nederland. Behalve als de waarde van je aut te laag is: dan vergeden we de waarde van je aut en de ksten van inveren en achterlaten van de aut in het land waar hij staat. Repatriëring (van persnen en aut) als de bestuurder dr ziekte f een ngeval niet meer kan rijden. Wel verzekerd Niet verzekerd WA (wettelijk verplicht) Schade die dr f met je aut aan anderen wrdt verrzaakt Schade aan anderen dr f met je gekppelde f lsgekppelde maar ng niet veilig buiten het verkeer tt stilstand gekmen aanhangwagen, caravan f vuwwagen Schade aan bekleding eigen aut dr verver van persnen die bij een ngeval gewnd zijn geraakt Schade dr f met je aut verrzaakt aan een andere aut van jezelf, als deze schade niet ergens anders is verzekerd Schade aan anderen dr afvallende lading Schade aan je eigen aut, aanhanger, caravan f vuwwagen Schade aan (bezittingen van) de bestuurder Schade verrzaakt dr een bestuurder die geen testemming had m met de aut te rijden Schade aan met de aut ververde lading Schade tijdens laden en lssen 0 1

2 Maximumbedragen per schadegeval Bij schade aan zaken Bij schade aan persnen Als wettelijk een hger maximumbedrag verplicht is, geldt het wettelijke bedrag WA is altijd verplicht. Ok als je niet rijdt met je aut. Deze dekking vldet aan de eisen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Mtrrijtuigen (WAM) hieraan stelt. Wat is nit verzekerd? Aut s die (bijna) uitsluitend zakelijk wrden gebruikt zijn niet verzekerd. Wij vergeden geen schade die ntstaan is: Tijdens wedstrijden waarbij de aut is gebruikt Tijdens verhuur f leasing Terwijl de bestuurder niet rijbevegd is, bijvrbeeld dr: Geen geldig rijbewijs f een ntzegging van de rijbevegdheid (Overmatig) gebruik van drugs f geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvleden. Meer alchl gebruik dan wettelijk is tegestaan Aan illegale accessires zals radarverklikkers Dr illegale f criminele activiteiten van ju f van de bestuurder die met juw testemming in je aut rijdt Aan lsse navigatiesystemen (inclusief diefstal en verlies) Drdat je die pzettelijk hebt tegebracht, f dat met juw testemming is gebeurd We vergeden k geen schade als: Die p basis van een wet f een andere verzekering al wrdt verged f verged zu wrden als je niet bij ns verzekerd was geweest Die is verrzaakt dr f verband hudt met mlest f atmkernreacties Je ns pzettelijk njuiste infrmatie hebt gegeven bij aanvang van je verzekering f bij schade, f belangrijke wijzigingen niet aan ns hebt drgegeven Welke extra dekkingen kun je kiezen? Beperkt Casc Ruitbreuk Schade aan je ruiten, bijvrbeeld dr steenslag Krassen f vuil Ruitschade als de aut ttal lss is 0 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 250 bij vervanging dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 500 bij vervanging f reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld 2

3 Brand, strm en natuur Schades direct verrzaakt dr: Strm (windkracht 7 f hger) Natuurgeweld Brand Explsies Krtsluiting in de aut Vgels en lslpende dieren Schade dr bevriezen f lekken 250 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 500 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedragen per schadegeval Autwaarde Garantie Aut s jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt maximaal 500 Raakt je aut beschadigd dr (één van) deze rzaken, dan krijg je tijdens de reparatieperide alleen een vervangende aut, als je gebruik maakt van een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf. Diefstal (pging tt) Diefstal, plichting en verduistering (pging tt) Jyriding (pging tt) Inbraak Als de aut niet p slt stnd f de sleutels er in lagen Als de aut niet vldet aan nze beveiligingseisen Vervangend verver bij diefstal van je aut 250 bij diefstal van je aut 250 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 500 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedragen per schadegeval Autwaarde garantie Aut's jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt 500 Als je aut gestlen is, nemen we 30 dagen tijd m de aut p te (laten) spren. De bij diefstal direct aangifte bij de plitie. Raakt je aut beschadigd dr (één van) deze rzaken, dan krijg je tijdens de reparatieperide alleen vervangend verver, als je gebruik maakt van een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf. 3

4 Vlledig Casc (in aanvulling p de dekking beperkt casc) (Aanrijdings)schade Aanrijdings- f brandschade die is ntstaan dr verkeerd uitgeverd nderhud f verkeerde reparatie Schade die je zelf per ngeluk verrzaakt hebt Slijtage f mankementen Gevlgen van verudering f nvldende nderhud Vervangend verver bij ttal lss : 250 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 500 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld 250 extra eigen risic als de bestuurder van je aut p het mment van het ntstaan van een schade jnger is dan 24 jaar. Dit extra eigen risic geldt niet als de pgegeven hfdbestuurder jnger is dan 24 jaar. Maximumbedragen per schadegeval Autwaarde garantie Aut s jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt 500 Raakt je aut beschadigd dr (één van) deze rzaken, dan krijg je tijdens de reparatieperide alleen vervangende verver, als je gebruik maakt van een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf. Inzittenden Schade die inzittenden in je aut lijden dr een verkeersngeval en die niet p je dekking WA wrdt verged zals: - Schade aan persnen - Schade aan spullen We vergeden schade k als jij niet aansprakelijk bent. We vergeden alle schade zals die vlgens de wet verhaald kan wrden als een ander aansprakelijk zu zijn geweest. Maximumbedrag per schadegeval Schade aan je aut 250 vr schade aan spullen Vergeding alleen en naar verhuding vr het tegestane aantal inzittenden in de aut. Als een inzittende geen verplichte autgrdel dreg verminderen we de vergeding met 25%. 4

5 Accessires bven 500 Alles wat niet af fabriek, maar later is ingebuwd, zals: Navigatiesysteem Geluidsinstallatie LPG-installatie Illegale accessires Lsse navigatiesystemen 250 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 500 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedrag per schadegeval bvenp de standaarddekking van 500. We vergeden dus maximaal Neem deze aanvullende dekking als je accessires hebt, en hebt gekzen vr de dekking Beperkt Casc f Vlledig Casc. Je accessires zijn verzekerd tt in plaats van 500. Rechtsbijstand Juridische ndersteuning via ns dr ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. bij: Het verhalen van juw letsel en/f materiële schade en die van inzittenden, die is ntstaan dr deelname met je aut aan het verkeer (wereldwijd) Geschillen ntstaan bij de aankp, verkp f nderhud/reparatie van het verzekerde vertuig binnen de EU Strafzaken bij dd f letsel dr schuld verrzaakt dr deelname met je aut aan het verkeer (wereldwijd) ARAG verleent zelf rechtsbijstand f kan besluiten deze ver te dragen aan een externe deskundige. Je mag zelf één advcaat kiezen als ARAG een pdracht geeft aan een advcaat m de belangen van ju in een gerechtelijke f administratieve prcedure te behartigen. Als anderen ju aansprakelijk stellen vr dr hen geleden schade Als de bestuurder niet bevegd was m de aut te besturen Als je meedet aan snelheids- f behendigheidswedstrijden Aankp van een tweedehands vertuig znder BOVAG-garantie en/f schriftelijke garantie van een fficiële dealer Geschillen ver deze verzekering Geschillen als de aut niet particulier wrdt gebruikt, bijvrbeeld ver de explitatie van de aut, zals taxi, rijschl f keriersdiensten Geschillen die je redelijkerwijs had kunnen vrzien bij het afsluiten van de verzekering Je hebt geen eigen risic 5

6 Maximumbedragen per schadegeval Onbeperkt in Nederland binnen de EU buiten de EU Deze dekking geldt k: Vr je gekppelde caravan, aanhang- f vuwwagen Als je tijdens de reparatie van je verzekerde aut in een vervangende aut rijdt ARAG neemt een geschil alleen in behandeling als het gaat m een financieel belang van 150 f meer Als de ksten van de behandeling niet (meer) in verhuding staan met juw financieel belang kan ARAG de behandeling afkpen dr ju schadels te stellen Verschil van mening ver de behandeling dr ARAG Als je het niet eens bent met de manier waarp wij je zaak behandelen f willen behandelen en we kmen er samen niet uit, dan kun je ns vragen m een nafhankelijke advcaat in te schakelen die bindend rdeelt ver het verschil van mening. We vragen dan aan de Orde van Advcaten m een advcaat aan te wijzen. De ksten van de advcaat kmen vr nze rekening. Geschillenregeling Deskundige is het eens met ARAG Is de advcaat het met nze visie eens, dan behandelen we je zaak verder zals we eerder hadden vrgesteld. Wil je de zaak tch p een andere manier vrtzetten, dan sturen we je de stukken te en kun je de zaak vr eigen rekening verder (laten) behandelen. Bereik je uiteindelijk het dr ju begde resultaat, dan vergeden we de verzekerde ksten van rechtsbijstand achteraf alsng aan je. Deskundige is het eens met ju Is de advcaat het met juw visie eens, dan wrdt de verlening van rechtsbijstand vrtgezet. Als ARAG de behandeling verdraagt aan een externe advcaat, dan mag je zelf kiezen wie de zaak verder zal behandelen. De advcaat zelf f een kantrgent mag de zaak niet verder behandelen. Verschil van mening ver de behandeling die is uitbesteed aan een advcaat Wrdt je zaak behandeld dr een advcaat en je bent het niet eens met de manier waarp zij je zaak behandelen f willen behandelen en jullie kmen er samen niet uit, dan kunt je de zaak vrtzetten met behulp van een andere advcaat. De hiermee gemeide ksten kmen vr je eigen rekening. Bereik je uiteindelijk het dr ju begde resultaat, dan vergedt ARAG ju de verzekerde ksten van rechtsbijstand achteraf alsng. Waar kun je zien welke dekkingen je hebt? Ga p internet naar Crisper.nl, klik p Mijn Crisper en lg in. In Mijn Crisper vind je juw autplis. Die bevat je verzekeringsvereenkmst(en) en de dekking(en) per verzekering. He bepalen wij je premie? De Crisper Bnus/Malus ladder Het aantal schadevrije jaren dat je hebt pgebuwd, bepaalt p welke trede je start p de Crisper Bnus/Malus ladder. 6

7 We halen je schadevrije jaren uit een centraal gegevensbestand, waarin de meeste verzekeraars je schadevrije jaren vastleggen. Elk jaar berdelen we je schade(s) van het afgelpen jaar, vr het eerst één jaar na de ingangsdatum van je eerste verzekering. Dit den we vr elke autverzekering waarvan je hfdbestuurder bent, f bent geweest in dat jaar. Elk jaar ga je autmatisch naar de vlgende trede. Heb je schade gehad, dan bepalen we je vlgende trede aan de hand van het aantal schuldschades die je in dat jaar hebt gehad. Vr elke schuldschade val je 6 treden terug. Je krting kan stijgen tt maximaal 72%. Bijhuden van je schadevrije jaren Wij huden het aantal pgebuwde schadevrije jaren vr je bij. Als je de Crisper Autverzekering pzegt, kun je deze pgebuwde schadevrije jaren bij een andere verzekeraar inbrengen. De Crisper Bnus/Malus ladder Als je geen schade rijdt Als je wel schade rijdt Als je.. schadevrije jaren hebt Sta je p trede En is je krting Sta je vlgend jaar p trede % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 25 Bepaalt het aantal schuldschades die je in dat jaar hebt gehad je trede vr het vlgende jaar 7

8 % % % % % % 31 Wanneer begint de verzekering? De ingangsdatum van je verzekering staat p je plisblad die je via Mijn Crisper kunt inzien. Je verzekering geldt vr nbepaalde tijd. De dekking begint nit eerder dan het tijdstip waarp de verzekering is afgeslten. Als de eerste incass niet kan plaatsvinden, ben je niet verzekerd geweest. Schade die het gevlg is van gebeurtenissen die vr de ingangsdatum van de verzekering hebben plaatsgevnden, vergeden we niet. Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf de datum van het afsluiten van de verzekering. In die peride kun je, znder enige verplichting, de verzekering ngedaan maken. Heb je de premie al betaald? Neem dan even cntact met ns p. De premie die je al hebt betaald, betalen we dan vlledig terug. Wanneer en he kun je de verzekering beëindigen? Je kunt de verzekering altijd nline beëindigen via Mijn Crisper. Per direct f per een datum in de tekmst. Op die datum stpt je verzekering. De premie die je teveel hebt betaald strten we dan terug p je rekening. Wat met je den bij ttal lss f verkp van je aut? Je dekking eindigt als je geen belang meer hebt bij je verzekering. Bijvrbeeld dr: Verkp Ttal lss Inbeslagname dr bijvrbeeld justitie f plitie Zrg dat je zelf je verzekering p tijd beëindigt. Heb je hierbij hulp ndig? Bel ns dan Z lang je je verzekering niet zelf beëindigt, met je je premie betalen. Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen? Als we de verschuldigde premie niet kunnen afschrijven van je rekening wrdt je verzekering stpgezet wegens wanbetaling. Als blijkt dat je ns bij aanvang van de verzekering niet alle f ns niet de juiste infrmatie hebt gegeven ver je situatie, en we je aanvraag niet zuden hebben geaccepteerd als je ns de juiste infrmatie zu hebben gegeven. Bijvrbeeld als je minder dan 0 schadevrije jaren hebt. We maken hiervr gebruik van de infrmatie in Ry Data. Als je veel schades meldt, kan dat vr ns reden zijn m een eigen risic te te passen f m de verzekering te beëindigen. Als we je verzekering beëindigen dan hanteren we een pzegtermijn van 2 maanden. Als vast is kmen te staan dat er sprake is van fraude, plichting f bedrg. De verzekering eindigt dan p de datum van de dagtekening van de brief waarin we je dit meedelen. Als bij schade vast is kmen te staan dat de bestuurder van je aut met juw medeweten: Meer alchl heeft gebruikt dan wettelijk is tegestaan Onder invled is van drugs f geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvleden Niet rijbevegd is, bijvrbeeld dr het ntbreken van een geldig rijbewijs f een ntzegging van de rijbevegdheid hebt Dit geldt dus k als jij zelf de bestuurder van je aut bent. De verzekering eindigt dan p de datum van de dagtekening van de brief waarmee we je dit meedelen. 8

9 He betaal je premie? Je betaalt de premie per maand vruit. De premie wrdt autmatisch van je rekening afgeschreven. Als je de verzekering afsluit, schrijven we rnd de ingangsdatum van de plis je eerste premie af. Als de eerste afschrijving lukt, ben je verzekerd vanaf de ingangsdatum van de plis. Lukt de eerste afschrijving niet, dan ben je pas verzekerd vanaf het mment dat we je eerste betaling hebben ntvangen. We schrijven je maandpremie af aan het begin van elke maand. Als dat niet lukt, zullen wij ng 2 keer prberen de bedragen te incasseren. Mchten deze pgingen alle drie mislukken dan beëindigen we je verzekering. Je krijgt daarver bericht. Vanaf het mment dat je betalingsachterstand hebt, is je dekking vervallen. Je dekking gaat weer in vanaf het mment dat we je (achterstallige) premie hebben ntvangen en geaccepteerd. Je kunt dagelijks je verzekering wijzigen dr dekkingen aan f uit te zetten. Als je premie daardr lager wrdt, strten we de te veel betaalde premie terug p je rekening. Als je p dat mment een betalingsachterstand hebt, trekken we het terug te betalen bedrag af van het bedrag dat je ng met betalen. Als je premie hger wrdt drdat je je dekkingen wijzigt, schrijven we het extra premiebedrag direct af van je rekening. Als je de verzekering wijzigt, berdelen we je gegevens p dezelfde manier als bij een nieuwe verzekering. Gevlgen van je wijziging kunnen dus zijn dat je premie hger f lager wrdt, f dat we je niet meer kunnen verzekeren. In dat laatste geval zullen we je verzekering beëindigen. Wij kunnen penstaande (premie)bedragen verrekenen met schade-uitkeringen. Waar zijn je premie en dekking p gebaseerd? Wij berekenen je premie en sluiten je verzekering af p basis van de gegevens die je ns hebt verstrekt. Aan het begin van elke maand berekenen we je premie p basis van je actuele gegevens. Z is je premie dus altijd up t date en betaal je altijd het juiste bedrag. In Mijn Crisper vind je je premie. Als je je gegevens wijzigt, gaat de nieuwe premie per direct in. Is je aut k verzekerd als iemand anders erin rijdt? Ja, want de Crisper Autverzekering is gekppeld aan je kenteken. Dus als iemand anders met juw testemming in je aut rijdt, gelden vr die persn precies dezelfde dekkingen als vr jezelf.! Is de pgegeven hfdbestuurder 24 jaar f uder, en ntstaat er schade terwijl de werkelijke bestuurder jnger is dan 24 jaar, dan geldt een extra eigen risic van 250 p de dekking Vlledig Casc. Wat met je den als je schade hebt? 1. Neem z snel mgelijk cntact met ns p: Schade in Nederland: Bel (24 uur per dag, 7 dagen per week) Schade in het buitenland: Bel (24 uur per dag, 7 dagen per week) Of meld schade nline: 2. Vul een Eurpees schadefrmulier in en stuur het naar ns. He sneller he beter! 3. Is de schade verrzaakt dr diefstal, jyriding, inbraak, vandalisme f is juw aut aangereden dr een nbekende dader? De direct aangifte bij de plitie, en stuur het prces verbaal naar ns. He wrdt een schade vastgesteld en verged? Wij gaan ervan uit dat je de mvang van de schade crrect pgeeft. Zwel jij als wij hebben de mgelijkheid m een deskundige in te schakelen. Als je daar gebruik van wilt maken, met je ns dat wel eerst laten weten. De deskundigen meten zich huden aan de Gedragscde Expertiserganisaties en wrden betaald dr ns. Als wij (f nze deskundigen) het niet eens kunnen wrden, benemen de deskundigen samen een derde deskundige. Die stelt de mvang van de schade vr ju en ns bindend vast. 9

10 Je hrt van ns f de schade verged wrdt en wat de vergeding zal zijn. Als je aut ttal lss raakt, draag je het eigendm inclusief alle tebehren en (aut)papieren ver aan Crisper f aan een dr Crisper aangewezen partij. He gaan wij m met schades? We willen de schade, waarvr je bent verzekerd, vlledig vergeden. Tegelijkertijd willen we de premie z laag mgelijk huden. Dat bereiken we dr: Samen te werken met zrgvuldig geselecteerde herstel- en reparatiebedrijven Schades waar mgelijk p te lssen dr: Reparaties Vervanging als reparatie nmgelijk is Vergeden in geld als vervanging f reparatie nmgelijk is Erp te vertruwen dat je de juiste mvang van de schade pgeeft Sms inspecties uit te (laten) veren: Steekprefsgewijs Als het lastig is m de ksten van herstel f vervanging vast te stellen Als we twijfels hebben ver de aard en/f tedracht van de schade Bij schade snel met je te verleggen he de schade hersteld wrdt In welke landen ben je verzekerd? Je autverzekering is in het buitenland gedurende maximaal 3 aaneengeslten maanden geldig in de landen die p je grene kaart staan aangegeven. Je autverzekering is niet geldig in: Landen die niet p de grene kaart staan Landen die zijn drgestreept p de grene kaart Kunnen wij premie en vrwaarden wijzigen? Ja, we kunnen de premie en/f vrwaarden van deze verzekering wijzigen. Als we dat den, dan hr je dat minimaal 1 maand van tevren van ns. Ga je niet akkrd met de wijziging, dan kun je natuurlijk de verzekering pzeggen. Waar kun je infrmatie ver ns pvragen? Je kunt infrmatie ver ns pvragen bij de Autriteit Financiële Markten. Wat kun je den als je een klacht hebt? Heb je een klacht f ben je het neens met een beslissing van een medewerker? Neem dan cntact met ns p, zdat we het kunnen bespreken. Km je er met nze medewerker niet uit, dien je klacht dan in via Mijn Crisper. Lssen wij je klacht niet p, dan kun je hem vrleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) f aan de rechter. Welk recht geldt vr deze vereenkmst? Op deze verzekering is het Nederlands recht van tepassing. Wat vergeden we als je schade hebt dr terrrisme? Wij vergeden je schade dan p basis van het Prtcl afwikkeling Claims van de NHT. Daarin staat dat we schadevergeding kunnen beperken bij terrrisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De vlledige tekst van dit prtcl kan je vinden p He verhalen wij schade? Wij hebben het recht m schade te verhalen: WA - Als je aansprakelijk bent vr schade die dr je aut aan iemand anders is tegebracht, vergeden we bij schade aan zaken (inclusief de gevlgschade) maximaal en bij persnenschade maximaal aan die 'tegenpartij'. Maar we kunnen de schade bij ju verhalen als: Je meer alchl had gedrnken dan wettelijk tegestaan Je nder invled was van drugs, f geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvleden 10

11 Je geen geldig rijbewijs had Je met pzet schade hebt tegebracht Iemand met juw testemming in je aut reed terwijl je wist dat deze persn meer alchl had gedrnken dan wettelijk is tegestaan, nder invled van drugs f geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvleden was, geen geldig rijbewijs had f een ntzegging van de rijbevegdheid had. Er m een andere reden geen dekking is, bijvrbeeld dr een premieachterstand. Overige dekkingen - Als anderen aansprakelijk zijn vr schade waarvr je een dekking hebt afgeslten, zullen wij die aan ju vergeden. Vanzelfsprekend willen we dan k juw medewerking m vervlgens die schade weer te verhalen bij diegene die aansprakelijk is. Wat betalen we maximaal als waarbrgsm? Ongeacht f het verzekerde bedrag vldende is m de schade te dekken, betalen wij een waarbrgsm tt als een bevegde verheidsinstantie die verlangt vr: je vrijlating teruggave van je rijbewijs pheffing van de beslaglegging p je aut. Je met de brg altijd binnen 1 jaar aan ns terugbetalen. He gaan we m met je persnlijke gegevens? We huden ns aan de Gedragscde verwerking persnsgegevens financiële instellingen, en vragen je alleen m die persnlijke gegevens die ndig zijn m: Verzekeringen te kunnen afsluiten en uitveren Fraude te vrkmen en bestrijden Je per cmmerciële aanbiedingen te den. Wil je dat niet, dan kun je dat natuurlijk aangeven. Ga daarvr naar Mijn Crisper. Als je nze website bezekt: Bewaren we je bezekgegevens en bewaart je brwser een ckie. Dat den we m je steeds relevantere infrmatie te kunnen aanbieden. Kun je al je persnlijke gegevens altijd inzien en wijzigen via Mijn Crisper. Je gegevens zijn beveiligd met een wachtwrd. Je bent zelf verantwrdelijk vr het geheim huden van je wachtwrd. Vind je dat we iets hebben gedaan in strijd met de Gedragscde verwerking persnsgegevens financiële instellingen? Vertel het ns dan. Km je er met ns niet uit en vind je ns gedrag ng steeds in strijd met deze gedragscde, meld het dan bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. He gaan we m met fraude? Vertruwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Dit vertruwen wrdt sms misbruikt dr fraude te plegen. Fraude is bijvrbeeld: Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd Bedragen p aankpnta s veranderen Meer claimen dan de geleden schade Een afgewezen schade ngmaals pgeven We den steekprefsgewijs nderzek naar schadeclaims. Als wij fraude vaststellen dan nemen we een aantal maatregelen: De schade keren wij niet uit Alle ksten en uitkeringen verhalen wij p ju We den altijd aangifte bij de plitie We beëindigen alle verzekeringen die je bij ns hebt De fraudecördinatr van de verzekeraar neemt je gegevens p in hun incidentenregister en kan je gegevens pnemen in het Extern Verwijzingsregister. 11

12 Het Extern Verwijzingsregister is een nderdeel van het incidentenregister van de verzekeraar. De registratie kan dr andere verzekeraars wrden getetst. Zie vr meer infrmatie We wisselen je schadegegevens en verzekeringsgegevens uit met de Stichting Centraal Infrmatie Systeem (CIS) in Zeist. We huden ns aan het privacyreglement van de Stichting CIS. We kunnen telefngesprekken pnemen. Z beperken we administratieve rmpslmp. En kunnen we met ju altijd achteraf vaststellen welke afspraken we gemaakt hebben. De telefngesprekken kunnen k wrden gebruikt vr trainingsdeleinden van nze medewerkers We kunnen de tekst van deze privacyverklaring wijzigen. Bijvrbeeld als we starten met andere financiële diensten waarvr andere regels gelden. Wat bedelen we met: Aut: De aut die p je plis staat en waarvr het rijbewijs categrie B f BE vereist is. Verzekerde: De verzekeringnemer, de hfdbestuurder, de eigenaar, de huder en de persnen die met hun testemming de aut besturen en erin meerijden. Aanrijdingsschade: schade ntstaan dr btsen, stten, slippen, mslaan f te water raken van je aut. Ttal lss: de aut is technisch niet meer in een staat m veilig mee te rijden f reparatie is nmgelijk f ecnmisch nverantwrd. Accessires: nderdelen van je aut die geen deel uitmaken van de fabrieksspecificatie en die zijn tegevegd ná afgifte van het kentekenbewijs. Hfdbestuurder: degene die meestal de aut bestuurt. Catalgusprijs: de prijs van de aut naar mdel, type en uitvering en pties af fabriek, zals vermeld in de laatst bekende prijslijst van de fabrikant/imprteur. Autwaarde Garantie: bedrag dat ndig is m na ttal lss een aut te kpen van hetzelfde merk, type, buwjaar, uitvering en kilmeterstand als de verzekerde aut. Uitgangspunt daarbij is 110% van de verkpwaarde vlgens de kerslijst van de ANWB. Is je aut, die je zelf nieuw in Nederland hebt gekcht, jnger dan 1 jaar dan krijg je altijd de laatst bekende catalgusprijs. Je/Jij/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsvereenkmst met Crisper is aangegaan. Wij/we: Crisper. Crisper is een handelsnaam van Ditz BV in Zeist (KvK Utrecht ). Ditz is gevlmachtigd agent van ASR Schadeverzekering N.V. Verzekeraar: ASR Schadeverzekering N.V., KvK Utrecht Atmkernreactie: iedere kernreactie waarbij energie vrijkmt, zals kernfusies, kernsplijting f kunstmatige en natuurlijke radiactiviteit Schuldschade: schade die wij vr je betalen en niet f niet geheel p een ander kunnen verhalen, tenzij wij de schade niet kunnen verhalen p grnd van de wet f een vereenkmst die tussen verzekeraars is geslten. Mlest Gewapend cnflict Elk geval waarin staten f andere gerganiseerde partijen elkaar, f althans de een de ander, bestrijden met gebruik van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend cnflict verstaan wij k het gewapend ptreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties. Burgerrlg Een min f meer gerganiseerde gewelddadige strijd tussen inwners van een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwners van die staat betrkken is. Opstand Gerganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat is gericht tegen het penbaar gezag. Binnenlandse nlusten Min f meer gerganiseerde gewelddadige handelingen, die zich p verschillende plaatsen binnen een staat vrden. 12

13 Oprer Een min f meer gerganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die is gericht tegen het penbaar gezag. Muiterij Een min f meer gerganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het gezag waarnder zij gesteld zijn. Wat mag je van ns verwachten? Dat we: Redelijk zijn Billijk zijn Respect vr je hebben Je vertruwen De schade waarvr je bent verzekerd, vlledig willen vergeden Wat verlangen we van ju? Dat je: Redelijk bent Billijk bent Respect vr ns hebt Vrzichtig met je spullen mgaat Al het redelijke det m schade te vrkmen en te beperken Plitieaangifte det bij strafbare feiten zals inbraak, diefstal, vandalisme, jyriding f een aanrijding waarbij de dader nbekend is Schade z snel mgelijk aan ns meldt Ons alle infrmatie geeft die vr de schadeafhandeling van belang kan zijn Meewerkt aan het snel en ged regelen van schadevergeding Juiste gegevens verstrekt Binnen 2 dagen alle wijzigingen aan ns drgeeft die vr je verzekering van belang zijn, zals Een verhuizing f wijziging van je cntactgegevens Het aantal kilmeters dat je p jaarbasis rijdt Verkp f ttal lss van je aut Wijziging van hfdbestuurder Ervr zrgt dat er elke maand geneg sald p je betaalrekening staat zdat we je premie autmatisch kunnen afschrijven Als je hier niet aan vldet? Kan dat vr ns reden zijn m: Je verzekering te beëindigen Bij een schade minder f niets uit te keren Eventueel betaalde schade p ju te verhalen 13

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311 Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Moet het kenteken op jouw naam staan? 3 Welke auto kan je verzekeren? 3 Mobiliteitsgarantie 3 Welke dekkingen kun

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502 Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Moet het kenteken op jouw naam staan? 3 Welke auto kan je verzekeren? 3 Mobiliteitsgarantie 3 Welke dekkingen kun

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 0803

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 0803 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 1210

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 1210 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

Voorwaarden Inboedelverzekering Ditzo IN1311

Voorwaarden Inboedelverzekering Ditzo IN1311 Voorwaarden Inboedelverzekering Ditzo IN1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Wat is verzekerd? 3 In welke landen zijn je spullen verzekerd? 3 Wat is niet verzekerd? 5 Wat is je eigen risico?

Nadere informatie

Voorwaarden Reisverzekering Ditzo RE1311

Voorwaarden Reisverzekering Ditzo RE1311 Voorwaarden Reisverzekering Ditzo RE1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Wat is altijd verzekerd? 3 In welke landen ben je verzekerd? 5 Wat is de maximale reisduur? 5 Wat is nooit verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Ditzo AV1311

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Ditzo AV1311 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Ditzo AV1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Wat is verzekerd? 3 Als je werkster of oppas schade krijgen of veroorzaken, is die dan verzekerd? 4

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 0803

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 0803 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar

Nadere informatie

Voorwaarden Auto 003. Index. Stoppen van de verzekering. Algemeen. Bijzonderheden. Hoofddekkingen. Aanvullende dekkingen. Toelichting op de dekking

Voorwaarden Auto 003. Index. Stoppen van de verzekering. Algemeen. Bijzonderheden. Hoofddekkingen. Aanvullende dekkingen. Toelichting op de dekking Voorwaarden Auto 003 Index Algemeen 1. Wat mag u verwachten van Allsecur? 2. Wat te doen als u schade heeft? 3. Hulpverlening bij een verkeersongeval. 4. Definities (begripsomschrijvingen). Hoofddekkingen

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Gerust Op Weg Autoverzekering. Voorwaarden

Gerust Op Weg Autoverzekering. Voorwaarden Voorwaarden In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar u aan toe bent, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2015-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden ING Autoverzekering

Voorwaarden ING Autoverzekering Voorwaarden ING Autoverzekering Voorwaarden ING Autoverzekering Algemeen PP 9100-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijk heid. Ook als u niet rijdt met uw auto. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering April 2010 Voorwaarden Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die je bij ons hebt afgesloten. Zo weet je waar je

Nadere informatie

Voorwaarden Carmeleon Autoverzekering

Voorwaarden Carmeleon Autoverzekering Voorwaarden Carmeleon Autoverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van uw Autoverzekering. Begrijpelijke en duidelijke voorwaarden, die uitgaan van onderling vertrouwen. U kunt ervan op aan dat wij u goed

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis

Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis 1 / 13 APP0711 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Dekking 4 Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

CarKroodle. Polisvoorwaarden. nr. 1412/CarKroodle

CarKroodle. Polisvoorwaarden. nr. 1412/CarKroodle CarKroodle Polisvoorwaarden nr. 1412/CarKroodle S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2012-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

HYUNDAI AUTOVERZEKERING

HYUNDAI AUTOVERZEKERING HYUNDAI AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Uw dekking 1. Wettelijke aansprakelijkheid 2. Beperkt casco 3. Volledig

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering PLUS

BOVAG Autoverzekering PLUS BOVAG Autoverzekering PLUS Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 2.

Nadere informatie

Geerts Autoverzekering Voorwaardennummer: GAV 1501

Geerts Autoverzekering Voorwaardennummer: GAV 1501 Deze polisvoorwaarden zijn bedoeld om afspraken over het verzekeren van uw auto vast te leggen. Uw hele verzekeringscontract bestaat uit: de groene kaart met daarop handige informatie voor als u een schade

Nadere informatie

POLIS DIRECT AUTOVERZEKERING

POLIS DIRECT AUTOVERZEKERING POLIS DIRECT AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden PDA 0912 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0415. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0415. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0415 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0415 1. Beschrijving van begrippen 3 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden STE 0613

Polisvoorwaarden STE 0613 Polisvoorwaarden STE 0613 1. Beschrijving van begrippen 2 1.1 Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2 2. Uw dekking 2 2.1 Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 2.2 Beperkt casco 3 2.3 Volledig

Nadere informatie