Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen."

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken. Wij dienen een ndertekend exemplaar van u te ntvangen. Het dienstverleningsdcument bestaat uit de vlgende nderdelen: Bereikbaarheid en gegevens Kwaliteit waarbrging Onze werkwijze Taken en verantwrdelijkheden van Omnis Taken en verantwrdelijkheden van de cliënt Belningswijze (declaratie en prvisie) Overige aandachtspunten Bereikbaarheid en gegevens Wij zijn telefnisch, per fax, via de website en per te bereiken. Tevens kunt u tijdens werkdagen van 09:00 tt 17:00 uur langskmen p ns kantr. Onze bedrijfsgegevens zijn: Naam Omnis Financieel Adviesgrep BV Bezekadres Merwede NA Lelystad Pstadres Pstbus AB Lelystad Telefn +31 (0) Fax +31 (0) Website Indien u ns telefnisch een pdracht geeft, dient u deze pdracht schriftelijk te bevestigen. Kwaliteit waarbrging De dienstverlening van Omnis Financieel Adviesgrep BV is gebaseerd p kwaliteit en deskundigheid. Onze cnsultants zijn daarm hg pgeleid en beschikken ver de bendigde vakspecialistisch diplma s. De cnsultants financiële planning hebben een studie genten vlgens de richtlijnen van de Federatie Financieel planners. Tevens wrden nze cnsultants permanent geschld m p de hgte te blijven van ntwikkelingen in de markt. Omnis Financieel Adviesgrep BV is dr diverse nafhankelijke erkenninginstituten gecertificeerd: Federatie Financieel Planners (www.ffp.nl) Stichting Erkenningsregeling Hyptheekadviseur (www.seh.nl) Omnis Financieel Adviesgrep BV is bij de vlgende rganisaties geregistreerd: Autriteit Financiële markten (AFM) : Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) : Sciaal Ecnmische Raad (SER) : B Handelsregister van de Kamer van Kphandel (KVK) :

2 Onze werkwijze Tijdens ns inventarisatiegesprek, dat geheel vrijblijvend is, wrden de vlgende punten behandeld: Kennismaking Uitleg van de werkwijze van Omnis Uitleg van nze dienstverlening Inventarisatie van uw financiële situatie en financiële wensen Na het inventarisatiegesprek wrdt vastgesteld welke dienstverlening u afneemt en he wij wrden belnd. Taken en verantwrdelijkheden van Omnis Gedragscde: Omnis Financieel Adviesgrep BV verklaart dat het dagelijks handelen geleid wrdt dr nderstaande uitgangspunten: Onze cliënten ntvangen adviezen die naar eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en mstandigheden van de betreffende cliënt; In nze adviezen huden wij rekening met de belangen p langere termijn van nze cliënten, vr zver wij hiermee bekend zijn f deze kunnen vernderstellen; Er wrdt niet meegewerkt aan cnstructies die naar ns rdeel in strijd zijn met de belangen van nze cliënt. Zelfs niet indien een cliënt hier expliciet m vraagt en ns juridisch vrijwaart van eventuele aansprakelijkheid en/f gevlgen; Bij het afsluiten van een financieel prduct f tijdens de lptijd van het prduct f indien een berep gedaan wrdt p dit financiële prduct werken wij p geen enkele wijze mee aan het bewust verstrekken van verkeerde infrmatie aan banken, verzekeringsmaatschappijen f andere financiële instellingen; Wij behandelen en beschuwen alle gegevens van nze cliënten als strikt vertruwelijk. Wij verstrekken alleen uw gegevens aan derden in de vlgende situaties: Verplichting krachtens wettelijke bepalingen; Eisen van de tezichthuders; Indien dit vrtvleit uit de aard van de dienstverlening die wij vr u verzrgen; Op uw eigen verzek f met uw instemming. In ns dagelijks handelen zijn wij ns er terdege van bewust dat wij een vertruwensfunctie vervullen en dat schending van dit vertruwen niet alleen het aanzien van nze rganisatie maar de gehele branche van financiële dienstverlening kan schaden. Algemeen: Wij kunnen u adviseren p het gebied van: Financiële planning Pensienen Hyptheken Financieringen Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Belastingen Sparen Beleggen Emplyee benefits Estate planning Aankpbegeleiding nrerend ged

3 Aard en reikwijdte werkzaamheden: De vlgende werkzaamheden veren wij uit: Inventarisatie van huidige financiële situatie, wensen en verwachtingen; Onafhankelijk advies gebaseerd p uw wensen, verwachtingen en mgelijkheden p basis van een financieel plan; Peridiek bijwerken van uw financieel plan; Het verzrgen en bewaken van de vlgende trajecten: Offerte aanvraag financiële prducten; Aanvraag financiële prducten; Mutaties en pzegging financiële prducten; Schadeafwikkeling; Regelmatige cntactmmenten, met een serviceabnnement kiest u de gewenste peridiek; Uw gegevens wrden in nze database geregistreerd en digitaal bewaard. Taken en verantwrdelijkheden van de cliënt Aan nze advisering en dienstverlening kunt u hge eisen stellen, echter wij verwachten k een aantal zaken van u: Dat u juiste en vlledige gegevens verstrekt binnen de afgesprken termijn; Dat u ns inzicht geeft in uw wensen, beheften en verwachtingen; Om alle financiële risic s vlledig in beeld te hebben, is het van belang dat wij inzage hebben in al uw financiële prducten/diensten. Ok als deze niet via ns zijn afgeslten. Wij verwachten hierin een transparante samenwerking; U dient ns k na de adviesfase p de hgte te stellen van wijzigingen in de persnlijke situatie en wijzigingen die zich vrden tt verzekerde zaken. Dit is belangrijk m te vrkmen dat risic s nverzekerd blijven. Vrbeelden zijn gebrte, scheiding, huwelijk, ntslag, wijziging werkgever, inkmensstijging f -daling f het pzeggen van een financieel prduct welke elders lpt; Indien u rechtstreeks cmmuniceert met de financiële instelling waar uw prduct lpt, dient u ns hiervan p de hgte te stellen; Aanvraag, pzegging en mutatiefrmulieren dienen vlledig ingevuld en ndertekend en spedig te wrden gereturneerd; Het is uw plicht m de ntvangen stukken te cntrleren p juistheid en njuistheden, deze njuistheden dient u z spedig mgelijk aan ns dr te geven. Indien dit niet gebeurt en er njuistheden wrden gecnstateerd kan dit gevlgen hebben bij een eventuele (schade)uitkering; Wij verzeken u m het verlijden van een verzekerde, schades en mstandigheden die kunnen lijden tt een (schade)uitkering z spedig mgelijk te melden. U dient vlledige penheid van de feiten en mstandigheden te geven; U dient kennis te nemen van de vrwaarden van een financiële dienst; Premies, rente en facturen, verschuldigd vr een financiële dienst dienen tijdig en vlledig te wrden vldaan. Indien u deze niet tijdig kunt vlden, dient u direct cntact p te nemen met ns kantr. Indien u dit verzuimt en er geen betalingsregeling wrdt getrffen kan de financiële instelling de dekking pschrten f uw financiële dienst ryeren. Facturen van Omnis Financieel Adviesgrep BV dienen binnen 30 dagen te wrden vldaan. Indien dit niet lukt, dient u cntact p te nemen met uw cnsultant; Indien u aanvullende vragen f suggesties heeft, dan dient u deze aan ns kenbaar te maken;

4 Wij stellen het p prijs als u ns infrmeert wanneer de dienstverlening niet aan uw verwachtingen vldet. Dr deze melding krijgen wij de mgelijkheid m te leren en nze dienstverlening te verbeteren. U kunt rekenen p een spedige, adequate reactie van nze zijde. He wrden wij belnd? Vr de hiernder benemde prducten dienen wij nze verdiensten aan uw kenbaar maken Hyptheken Beleggingsverzekeringen Spaarplissen Bankspaarprducten Levensverzekeringen Arbeidsngeschiktheidsverzekeringen Uitvaartverzekeringen De dienstverlening van de bvengenemde prducten vergt tussen de 4 en 30 uur. Naast deze prducten zullen wij nze verdiensten aan de dr ns aangebden prducten z cmpleet mgelijk presenteren. Op verschillende wijzen kunt u Omnis belnen. Vrafgaande aan nze dienstverlening wrden deze mgelijkheden besprken en de afspraken schriftelijk vastgelegd. Belning p basis van declaratie (rechtstreekse belning) 1 - Onze uurtarieven De advieswerkzaamheden vr financiële planning, hyptheek, pensien, emplyee benefits en verige cmplexe analyses wrden p basis van een uurtarief van 130,00 exclusief 21% BTW (prijspeil 2013) in rekening gebracht; De werkzaamheden ten beheve van het bemiddelen van een prduct zijn vrijgesteld van BTW. De advieswerkzaamheden inzake estate planning wrden p basis van een uurtarief van 150,00 exclusief 21% BTW (prijspeil 2013) in rekening gebracht; De advieswerkzaamheden inzake zakelijke schadeverzekeringen wrden p basis van een uurtarief van 90,00 exclusief 21% BTW (prijspeil 2013) in rekening gebracht; De verige werkzaamheden wrden p basis van een uurtarief van 75,00 exclusief 21% BTW (prijspeil 2013) in rekening gebracht. Indien u kiest vr betalen p uurtarief, zult u achteraf een gespecificeerde rekening ntvangen. Vraf zullen wij u een indicatie geven van het aantal uren dat wij bezig zijn met een bepaalde pdracht. Indien de werkelijke tijdsbesteding afwijkt, zal er cntact met u wrden pgenmen. 2 - Onze vaste prijzen / percentages Vr diverse diensten kunt u een vaste prijs afspreken, hiervr maken wij een fferte. Vr specifieke verlijdensrisicverzekeringen vr cliënten met chrnische aandeningen hanteren wij een minimale vergeding van 1.250,- per plis (BTW vrijgesteld). 3 - Onze abnnementen Om nze kwaliteit en service te garanderen maken wij gebruik van servicevereenkmsten. Dr het afsluiten van een serviceabnnement kunt u kiezen uit het gewenste service en diensten niveau.

5 Belning p basis van prvisie Bij prvisiebelning ntvangen wij van de financiële instelling waar uw prduct afgeslten is een kstenvergeding die nderdeel vrmt van de premie die bij u in rekening wrdt gebracht. Heveel prvisie wij ntvangen is afhankelijk van het prduct en de financiële instelling waar uw prduct wrdt afgeslten. Vr het afsluiten van een prduct, wrdt u p de hgte gesteld van het prvisiebedrag. Van diverse dr ns aangebden prducten zullen wij hiernder de prvisiebandbreedte aangeven. Prduct Aansprakelijkheid verzekering 0-25% Rechtsbijstand verzekering 0-20% Drlpende reis verzekering / Annulering 0-35% Zrg verzekering 0-10% Ongevallen verzekering 0-25% WGA-hiaat verzekering WIA-excedent verzekering Ziekteverzuim verzekering Opstal-, inbedel- en kstbaarheden verzekering Indicatie drlpprvisie per van de betaalde premie 0-15% 0-27,5% Cmputer verzekering 0-15% Aut-, ldtimer-, caravan-, mtr-, brmfiets- en fiets verzekering 0-25% Pleziervaartuigen verzekering 0-20% Klachten Wij den nze uiterste best maar het is nit helemaal uit te sluiten dat er ergens futen wrden gemaakt. Mcht u niet tevreden zijn met nze dienstverlening dan kunt u dit telefnisch f schriftelijk kenbaar maken aan nze directie zdat we samen tt een plssing kunnen kmen. Indien u ntevreden bent ver de afhandeling van de klacht, dan kunt u uw klacht vrleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, waarbij ns kantr is aangeslten. Het Klachteninstituut zal uw klacht verder in behandeling nemen. De adresgegevens van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) zijn: Brdewijklaan 38 Pstbus AG Den Haag Tel: (070)

6 Overige aandachtspunten Indien u cliënt bent bij Omnis Financieel Adviesgrep BV, kunt u te allen tijde bij ns terecht vr al uw vragen en huden wij u p de hgte van de relevante ntwikkelingen. Wij behuden ns het recht vr, m wijzigingen in dit dcument eenzijdig dr te veren, indien er ntwikkelingen vrden die aanpassing van dit dienstverleningsdcument vereisen. Op nze website treft u de meest actuele versie aan. Indien u ver dit dienstverleningsdcument p- en/f aanmerkingen hebt, kunt u cntact pnemen met uw cnsultant. Met vriendelijke gret, Omnis Financieel Adviesgrep BV Ondertekening vr ntvangst en gelezen dienstverleningsdcument Naam cliënt: Datum: Plaats: Handtekening 1 exemplaar vr uw administratie 1 exemplaar retur aan uw cnsultant Dit dcument mvat in ttaal 6 pagina s.

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiele) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening Wet op het financieel toezicht - versie 5- dd 11 januari 2012 - Pagina 1 Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie