Eisen thermisch gespoten deklagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eisen thermisch gespoten deklagen"

Transcriptie

1 Opdrachtgeversverleg Staalcnserveren Eisen thermisch gespten deklagen Eisendeel Opdrachtgever : OGOS, Opdrachtgeversverleg Staalcnservering Samenwerkingsverband tussen: Gasunie Gemeentewerken Rtterdam Gemeente Utrecht Ministerie van Defensie NAM/Shell PrRail Prvincie Zuid-Hlland Rijkswaterstaat Opsteller : Len Linssen (Deltarail) Carlien Nieuwland (RWS/OGOS) Arnld Seegers (RWS/OGOS) Extern adviseur Tny de Munter (M&O Beheer) Datum : Vastgesteld : OGOS Versie : Definitief 1.0

2 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 3 3 Definities 3 4 Eisenpakket vr thermisch gespten deklagen Eisen aan de selectie van een type thermisch gespten deklaag Eisen aan de cnstructie Eisen bij applicatie Eisen aan eindlaag Eisen aan metalliseerbedrijf en metalliseerder 6 5 Eisen verflagen p thermisch gespten deklagen Eisen selectie van een verfsysteem p een thermisch gespten deklaag Eisen applicatie Eisen applicatiebedrijf en applicateur 7 6 Nrmen 8 Bijlage 1 Eisen aan de selectie van een te te passen thermisch gespten deklaag 9 Bijlage 2 Eisen aan de selectie van verflagen p een thermisch gespten deklaag 11 Eisen Thermisch gespten deklagen 2/12

3 1 Inleiding Deze technische richtlijn mschrijft de eisen waaraan met wrden vldaan vr: thermisch gespten deklagen; de metalliseerbedrijven en de metalliseerders; verfsystemen aangebracht p thermisch gespten deklagen. In hfdstuk 2 zijn de uitgangspunten weergegeven. Hfdstuk 3 geeft een verzicht van de definities. Hfdstuk 4 mschrijft de eisen aan de thermisch gespten deklagen, metalliseerbedrijven en de metalliseerders. Hfdstuk 5 mschrijft de eisen aan verflagen p thermisch gespten deklagen. 2 Uitgangspunten In dit dcument wrden de nderstaande uitgangspunten gehanteerd. Het metalliseren met Aluminium en Zink/Aluminium 85/15, bedeld vr de crrsiebescherming van staalcnstructies. Vr de nrmverwijzing is gebruik gemaakt van geldende ISO-nrmen, waar dat niet mgelijk is, is gebruik gemaakt van andere nrmen. 3 Definities Metalliseerbedrijf: Bedrijf dat de thermisch gespten deklaag aanbrengt. Metalliseerder: Persn die de thermisch gespten deklaag aanbrengt. Sealer: Organische verflaag met een lage viscsiteit die ged indringt in de priën van de thermisch gespten deklaag. Eisen Thermisch gespten deklagen 3/12

4 4 Eisenpakket vr thermisch gespten deklagen Bij de eisen aan thermisch gespten deklagen wrdt het nderstaande nderscheid gemaakt: Eisen aan de selectie van een nieuw type thermisch gespten deklaag pgesplitst in: labratriumeisen; praktijkervaring/referenties. Eisen aan de cnstructie pgesplitst in: bereikbaarheid; afrnding randen. Eisen aan de applicatie pgesplitst in: type thermisch gespten deklaag; ppervlaktereinheid; ppervlakteruwheid; aanbrengmethde; mgevingscnditie. Eisen aan de thermisch gespten deklaag pgesplitst in: de laagdikte; de hechting; eisen aan het metalliseerbedrijf en de metalliseerder. Deze eisen zijn in de nderstaande paragrafen nader uitgewerkt. 4.1 Eisen aan de selectie van een type thermisch gespten deklaag Bij de selectie van een thermisch gespten deklaag met aan de eisen zals vermeld in de Bijlage 1 wrden vldaan. 4.2 Eisen aan de cnstructie Bereikbaarheid De cnstructie met veral bereikbaar zijn met een gangbaar metalliseerpistl. Afrnding randen De afrndingsstraal van alle randen met minimaal 2 mm bedragen. Het breken van randen is tegestaan. 4.3 Eisen bij applicatie Type thermisch gespten deklaag De vlgende uitgangsmaterialen zijn tegestaan bij het aanbrengen van thermisch gespten deklagen. Al 99,0 f zuiverder AlMg5 Zn/Al 85/15 Oppervlaktereinheid Het staalppervlak met p het mment van aanbrengen van de thermisch gespten deklaag een reinheid van ten minste Sa 2½ vlgens NEN-EN-ISO hebben. Eisen Thermisch gespten deklagen 4/12

5 Oppervlakteruwheid De ruwheid van het staalppervlak (Rz) met bij aluminium-type deklagen tussen µm en bij zinkaluminium deklagen tussen µm liggen vlgens NEN-EN-ISO Er met wrden gestraald met scherpkantig grit. Aanbrengmethde De vlgende methden zijn tegestaan vr het aanbrengen van de thermisch gespten deklagen: autgeen vlamspuiten; elektrisch draadspuiten. Het is niet tegestaan m p een dr middel van vlamspuiten aangebrachte thermisch gespten deklaag een thermisch gespten deklaag dr middel van elektrisch draadspuiten aan te brengen. Omgevingscndities De staaltemperatuur met vanaf het stralen ttdat de thermisch gespten deklaag is aangebracht minimaal 3ºC bven het dauwpunt liggen en de relatieve vchtigheid mag niet hger zijn dan 85%. 4.4 Eisen aan eindlaag Laagdikte In nderstaande tabel zijn de vrgeschreven laagdikten pgenmen. Metalliseerlaag Aluminiumtypen ZnAl Met sealer f aanvullende cnservering Nee Ja Nee Ja Klimaatklasse Minimale gemiddelde laagdikte in µm Absluut minimum in µm C2-C4 en C5I C5 M en immersie in zet water Immersie in zut water C2-C4 en C5I C5 M en immersie in zet water Immersie in zut water C2-C4 en C5I C5 M en immersie in zet water Immersie in zut water Niet tepassen C2-C4 en C5I C5 M en immersie in zet water Immersie in zut water Laagdiktemeting Het minimum aantal metingen bedraagt: 10 metingen per m² vr gevarieerde cnstructiedelen. 5 metingen per m² vr cntinue vlakken grter dan 20 m². 5 metingen per strekkende meter per vr-, achter- en/f binnenzijde van smalle cnstructies en/f prfielen zals hekstaal, leuningregels en staanders, verstijvingen, leidingwerk, gten enzvrt. Hechting De hechting van de thermisch gespten deklaag, bepaald met een hydraulische hechtingsmeter, met minimaal 5 MPa bedragen bij een destructieve bepaling vlgens NEN-EN-ISO 4624 en minimaal 6 MPa te bedragen bij een niet destructieve bepaling vlgens NEN-EN-ISO Eisen Thermisch gespten deklagen 5/12

6 4.5 Eisen aan metalliseerbedrijf en metalliseerder Eisen aan het metalliseerbedrijf Er met aantnbaar gewerkt wrden vlgens NEN-EN-ISO en/f ANSI/AWS C Tevens met het bedrijf minimaal 3 jaar ervaring met het metalliseren van een bject hebben. Er met minimaal 1 bject met een ppervlak van minimaal 50% van het te metalliseren ppervlak zijn uitgeverd, waarbij te te passen materiaal f methde met hetzelfde zijn al waarmee ervaring is pgedaan. Eisen aan de metalliseerder De metalliseerder met gecertificeerd zijn vlgens NEN-EN-ISO en/f vlgens ANSI/AWS C2.16 waarbij de theretische kennis en het praktijkexamen van metalliseerder dr een nafhankelijke instantie zijn getetst. 5 Eisen verflagen p thermisch gespten deklagen Bij de eisen aan verflagen p een thermisch gespten ndergrnd wrdt het nderstaande nderscheid gemaakt: Eisen aan de selectie van verfsystemen p een thermisch gespten deklaag: labratriumeisen; praktijkervaring/referenties. Eisen aan de applicatie pgesplitst in: ppervlaktereinheid; aanbrengmethde; mgevingscndities; laagdikte eisen. Eisen aan bedrijven die de verflagen aanbrengen pgesplitst in: eisen aan het applicatiebedrijf; vakbekwaamheidseisen applicateur. Deze eisen zijn in de nderstaande paragrafen nader uitgewerkt. 5.1 Eisen selectie van een verfsysteem p een thermisch gespten deklaag Ten beheve van de selectie van een verfsysteem p een thermisch gespten deklaag met vldaan wrden aan de eisen zals vermeld in de Bijlage Eisen applicatie De applicatie van het verfsysteem met vlden aan ISO 12944, tevens gelden vr zver niet pgenmen de nderstaande eisen. Oppervlaktereinheid Op het mment van aanbrengen mgen p het ppervlak geen verntreinigingen aanwezig zijn. Aanbrengmethde Het aanbrengen van de sealer f primer met z spedig mgelijk geschieden na het metalliseren. Eisen Thermisch gespten deklagen 6/12

7 Omgevingscnditie De staaltemperatuur met tijdens het aanbrengen minimaal 3ºC bven het dauwpunt liggen en de relatieve vchtigheid mag niet hger zijn dan 85%. Laagdikte eisen Vr de laagdikte van het verfsysteem gelden de nminale laagdikten van het geschikte verfsysteem vlgens bijlage 2. Vr de laagdikte tleranties zijn de bepalingen in de ISO van tepassing. 5.3 Eisen applicatiebedrijf en applicateur Eisen aan het applicatiebedrijf Het bedrijf met minimaal 3 jaar ervaring hebben met het aanbrengen van verflagen p een thermisch gespten deklaag. Er met minimaal 1 bject met een ppervlaktegrtte van minimaal 50% van het te behandelen ppervlak zijn uitgeverd. Vakbekwaamheidseisen applicateur 1. Straal- en cnserveringswerkzaamheden meten wrden uitgeverd dr werknemers die in het bezit zijn van een certificaat vereenkmstig het bepaalde in de navlgende leden 2 en Het certificaat met dr een daarte ISO geaccrediteerde certificatie-instelling zijn afgegeven p basis van Vakbekwaamheidsnrmen (eindtermen), geldigheidsduur en cndities vr de functieprfielen: Straler -1, Cnstructieschilder, Spuiter -1, zals vastgesteld dr de Waarbrgcmmissie Vakbekwaamheid Metaalcnservering, dan wel een gelijkwaardig certificaat afgegeven dr een daarte EN-45013/ISO geaccrediteerde Certificatie-instelling. 3. Het certificaat met vrts zijn afgegeven p basis van de examenreglementen zals deze dr de Waarbrgcmmissie Metaalcnservering zijn vastgesteld en waarin tetsprcedures zijn vastgelegd dan wel afgegeven p basis van gelijkwaardige examenreglementen. 4. Van de p het werk ten beheve van straal en/f cnserveringswerkzaamheden in te zetten werknemers, met tenminste 75% van die werknemers, in een van de in lid 2 genemde functieprfielen, in het bezit zijn van het in lid 1 bedelde certificaat. Werknemers die niet in het bezit zijn van het vereiste certificaat vr de dr hen uit te veren werkzaamheden, mgen straal en/f schilderwerkzaamheden uitsluitend uitveren nder verantwrding en tezicht van een vr de uit te veren werkzaamheden wel gecertificeerde werknemer. Eisen Thermisch gespten deklagen 7/12

8 6 Nrmen De nderstaande nrmen zijn in de tekst vermeld. NEN-EN-ISO 2409: Ruitjespref, Juni NEN-EN-ISO 4288: Oppervlaktegesteldheid - Prfielmethde - Regels en prcedures vr de berdeling van de ppervlaktextuur, April NEN-EN-ISO 4624: Lstrekpref vr de bepaling van de hechting, Juni NEN-EN-ISO : Berdeling van de kwaliteitsafbraak van verflagen - Aanduiding van de intensiteit, heveelheid en mvang van algemeen vrkmende gebreken - Deel 2: Berdeling van de mate van blaarvrming, September NEN-EN-ISO : Deel 3: Berdeling van de mate van restvrming, Sep NEN-EN-ISO : Deel 4: Berdeling van de mate van barstvrming, Sep NEN-EN-ISO : Deel 5: Aanduiding van de mate van afbladderen, Sep NEN-EN-ISO : Bepaling van de bestandheid tegen vcht - Deel 1: cntinuecndensatie, September NEN-EN-ISO : Vrbehandeling van staal vr het aanbrengen van verven en aanverwante prducten - Visuele berdeling van ppervlaktereinheid:deel 1: Vrbehandeling vr rest van niet-bekleed staal en van staal na verwijdering van vrgaande deklagen, Augustus NEN-EN-ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen, September NEN-EN-ISO : Bepaling van de weerstand tegen cyclische crrsie-mstandigheden - Deel 1: Nat (zutnevel)/drg/vchtig, Februari ISO Paints and varnishes Crrsin prtectin f steel structures by prtective paint systems NEN-EN-ISO 14918: Thermisch spuiten Het kwalificeren van thermische spuiters, Oktber NEN-EN-ISO 17024: Cnfrmiteitsberdeling - Algemene eisen vr instellingen die persnscertificatie uitveren, Juni NEN-EN-ISO 20340: Prestatie-eisen vr beschermende verfsystemen vr buitengaatse en gerelateerde cnstructies, April EN 45013: Algemene criteria vr certificatie-instellingen die certificatie van persnen uitveren, 1991 AWS C2.16/C2.16M:2002: Guide fr Thermal-Spray Operatr Qualificatin, Juli AWS C : Guide fr the Prtectin f Steel with Thermal Sprayed Catings f Aluminum and Zinc and Their Allys and Cmpsites, April Eisen Thermisch gespten deklagen 8/12

9 Bijlage 1 Eisen aan de selectie van een te te passen thermisch gespten deklaag Het nderzek ten beheve van de selectie van een nieuw type thermisch gespten deklaag mvat de navlgende eisen. Labratriumnderzek De vrbehandeling, applicatiemethde en de metalliseerlegering meten identiek zijn aan hetgeen p het bject wrdt tegepast. Omschrijving eisen bij labratriumnderzeken Na het aanbrengen van het te nderzeken systeem wrdt p de prefpanelen een kruiskras aangebracht tt p de stalen ndergrnd. In de hiernder genemde eisen wrdt met "bij beschadiging" bedeld rnd de vraf aangebrachte kruiskras en met "in het vlak", het nbeschadigde ppervlak. Met het aangebden systeem dient bij de nderstaande preven vldaan te wrden aan de daarbij genemde eisen. Snelverwering cnfrm ISO (4200 uur) Op prefpanelen (vlak en U-prfiel): bij beschadiging: bij kras van 2 mm breed, blaren + ndermijning: geen bij kras van 0,5 mm breed, blaren + ndermijning: geen in het vlak: blaarvrming: S0 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO hechting: minimaal 5 MPa vlgens ISO 4624 Crrsiewisseltest vlgens ISO (1998) Cycle B (15 cycli) bij beschadiging: bij kras van 2 mm breed, blaren + ndermijning: geen bij kras van 0,5 mm breed, blaren + ndermijning: geen in het vlak: blaarvrming: S0 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO hechting: minimaal 5 MPa vlgens ISO 4624 Waterdamptest vlgens ISO 6270 (3 maanden) bij beschadiging: bij kras van 2 mm breed, blaren + ndermijning: geen bij kras van 0,5 mm breed, blaren + ndermijning: geen in het vlak: blaarvrming: S0 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO hechting: minimaal 5 MPa vlgens ISO 4624 Eisen Thermisch gespten deklagen 9/12

10 Omschrijving eisen praktijkervaring Algemeen Het vrgestelde systeem is in de praktijk minimaal 3 jaar aantnbaar tegepast p een vergelijkbare cnstructie f prefvlak waarbij de ndergrnd en mstandigheden vergelijkbaar meten zijn met het bject. Dit wrdt aangetnd met een recent inspectierapprt van het referentie-bject van een nafhankelijk inspectiebureau. Berdeling van de praktijkervaring van het verfsysteem p een bject met plaats vinden cnfrm de nderstaande eisen. Omschrijving eisen praktijkervaring van referentiebject f prefvlak Bij een bestaand, minimaal 3 jaar ud, referentiebject f prefvlak dient de tegepaste prducten en de pbuw van het aangebrachte prducten te wrden aangetnd. Dit kan bijvrbeeld dr kwaliteitsdcumenten van het applicatiebedrijf en/f met rapprtages welke tijdens de cnservering van het betreffende bject dr een nafhankelijk nderzeksbureau zijn pgesteld. Het systeem met wat betreft pbuw en laagdikte vereenkmen met het systeem waarmee met ged gevlg de labratriumbepreving is uitgeverd. Tt en met het derde jaar zijn de eisen: geen restvrming p nbeschadigd ppervlak, restvrming, ndermijning f blaarvrming vanuit mechanische beschadigingen max. 1 mm, geen blaarvrming p nbeschadigd ppervlak, geen barst- en/f scheurvrming, hechting minimaal 6 MPa vlgens ISO Bij bjecten uder dan 3 jaar wrden de eisen afhankelijk van de uderdm en de mgevingsklasse waarin het bject zich bevindt aangepast. Hechting dient tt 25 jaar na de applicatie nveranderd ged te zijn. Er mag tt 30 jaar na de applicatie geen rest- blaar-, barst- en/f scheurvrming p nbeschadigd ppervlak zijn pgetreden. Restvrming, ndermijning f blaarvrming vanuit mechanische beschadigingen: na 10 jaar maximaal 1 mm na 15 jaar maximaal 1 mm na 20 jaar maximaal 2 mm na 25 jaar maximaal 3 mm na 30 jaar maximaal 5 mm Incidentele uitveringgebreken zullen niet wrden meegewgen. Als er meerdere uitveringgebreken wrden gecnstateerd wrdt er vanuit gegaan dat de applicatie-eigenschappen van het systeem nvldende zijn en daarmee het systeem ngeschikt is. Eisen Thermisch gespten deklagen 10/12

11 Bijlage 2 Eisen aan de selectie van verflagen p een thermisch gespten deklaag De geschiktheid van een sealer f verfsysteem p een thermisch gespten deklaag met vr tepassing wrden aangetnd cnfrm het beschreven labratriumnderzek en de praktijktets. Dit nderzek met per type thermisch gespten deklaag en per leverancier wrden uitgeverd. De eisen hebben betrekking p het aantnen van de gede hechting en barrièrewerking. De eisen zijn hiernder weergegeven. Labratriumnderzek Het systeem met vr dit nderzek wrden aangebracht p de thermisch gespten deklaag waarp het verfsysteem dient te wrden aangebracht. De vrbehandeling met identiek zijn aan de vrbehandelingsmethde die p de bjecten wrdt tegepast. Omschrijving eisen verflagen p een thermisch gespten deklaag bij labratriumnderzeken Na het aanbrengen van het te nderzeken systeem wrdt p de prefpanelen een kruiskras aangebracht tt p de thermisch gespten deklaag. In de hiernder genemde eisen wrdt met "bij beschadiging" bedeld rnd de vraf aangebrachte kruiskras en met "in het vlak", het nbeschadigde ppervlak. Met het aangebden systeem dient bij de nderstaande preven vldaan te wrden aan de daarbij genemde eisen. Crrsiewisseltest vlgens ISO (1998) Cycle B (15 cycli) bij beschadiging: bij kras van 2 mm breed, blaren + ndermijning: geen bij kras van 0,5 mm breed, blaren + ndermijning: geen in het vlak: blaarvrming: S0 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO hechting: klasse 0 f 1 vlgens NEN-EN-ISO 2409 Waterdamptest vlgens ISO 6270 (3 maanden) bij beschadiging: bij kras van 2 mm breed, blaren + ndermijning: geen bij kras van 0,5 mm breed, blaren + ndermijning: geen in het vlak: blaarvrming: S2 D2 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO hechting: klasse 0 f 1 vlgens NEN-EN-ISO 2409 Snelverweringstest m.b.v. een Weather-Ometer vlgens ISO (1994) Cycle A (2000 uur) in het vlak: blaarvrming: S0 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO verkleuring afhankelijk van type dekverf en kleur glans minimaal 30% van de uitgangsglans Eisen Thermisch gespten deklagen 11/12

12 Omschrijving eisen praktijkervaring Het vrgestelde systeem is in de praktijk minimaal 3 jaar aantnbaar tegepast p een vergelijkbare cnstructie f prefvlak waarbij de ndergrnd en mstandigheden vergelijkbaar meten zijn met het bject. Dit wrdt aangetnd met een recent inspectierapprt van het referentie-bject van een nafhankelijk inspectiebureau. Berdeling van de praktijkervaring van het verfsysteem p een bject met plaats vinden cnfrm de nderstaande eisen. Omschrijving eisen praktijkervaring van referentiebject f prefvlak Op een bestaande referentie f een prefvlak Bij een bestaand, minimaal 3 jaar ud, referentiebject f prefvlak dient de aanbieder van het systeem de tegepaste prducten en de pbuw van het aangebrachte prducten aan te tnen. Dit kan bijvrbeeld d.m.v. kwaliteitsdcumenten van het applicatiebedrijf en/f met rapprtages welke tijdens de cnservering van het betreffende bject dr een nafhankelijk nderzeksbureau zijn pgesteld. Het systeem met wat betreft pbuw en laagdikte vereenkmen met het systeem waarmee met ged gevlg de labratriumbepreving is uitgeverd. Tt en met het derde jaar zijn de eisen: geen crrsievrming van de thermisch gespten deklaag p nbeschadigd ppervlak, crrsie van de thermisch gespten deklaag, ndermijning f blaarvrming vanuit mechanische beschadigingen maximaal 2 mm, geen blaarvrming p nbeschadigd ppervlak, geen barst- en/f scheurvrming, hechting klasse 0 f 1 vlgens NEN-EN-ISO Bij bjecten uder dan 3 jaar wrden de eisen afhankelijk van de uderdm en de mgevingsklasse waarin het bject zich bevindt aangepast. Hechting dient tt 20 jaar na de applicatie nveranderd ged te zijn. Er mag tt 10 jaar na de applicatie geen crrsie, blaar-, barst- en/f scheurvrming p nbeschadigd ppervlak p zijn pgetreden. Crrsie, ndermijning f blaarvrming vanuit mechanische beschadigingen: na 10 jaar maximaal 1 mm na 15 jaar maximaal 4 mm na 20 jaar maximaal 6 mm na 25 jaar maximaal 10 mm na 30 jaar maximaal 15 mm. Gebreken dr incidentele uitveringgebreken zullen niet wrden meegewgen. Als er meerdere uitveringgebreken wrden gecnstateerd wrdt er vanuit gegaan dat de applicatie-eigenschappen van het systeem nvldende zijn en daarmee het systeem ngeschikt is. Eisen Thermisch gespten deklagen 12/12

Eisen thermisch gespoten deklagen

Eisen thermisch gespoten deklagen Opdrachtgeversoverleg Staalconserveren Eisen thermisch gespoten deklagen (Thermal Sprayed Metallic coatings) Eisendeel OGOS-500-TRL Opdrachtgever : OGOS, Opdrachtgeversoverleg Staalconservering Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Cursus Metalliseerder Vakbekwaamheid Metaalconservering

Cursus Metalliseerder Vakbekwaamheid Metaalconservering Cursus Metalliseerder Vakbekwaamheid Metaalcnservering Inleiding De kwaliteit, duurzaamheid en levensduur van stalen bjecten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de cnservering. Objecten, zals bruggen,

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Datum: 16 okt. 2015 Nummer: REG SKNDO 20 001 Versie: 7.6. Regelingen SKNDO Blad 2 van 30

Inhoudsopgave. Datum: 16 okt. 2015 Nummer: REG SKNDO 20 001 Versie: 7.6. Regelingen SKNDO Blad 2 van 30 Regelingen SKNDO Blad 2 van 30 Inhudspgave pagina Registratieblad 1 Inhudspgave 2 Vrwrd 3 1. Tepassingsgebied SKNDO 4 2. Definities van gebruikte termen en afkrtingen 4 3. Kwalificatieniveaus 6 4. Sectren

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Certificatiecommissie, Examencommissie, examinatoren, gecommitteerden en toezichthouders SKNDO 16. Hobéon SKO Examination Centres

Certificatiecommissie, Examencommissie, examinatoren, gecommitteerden en toezichthouders SKNDO 16. Hobéon SKO Examination Centres Regelingen SKNDO Blad 2 van 33 Inhudspgave pagina Registratieblad 1 Inhudspgave 2 Vrwrd 3 1. Tepassingsgebied SKNDO 4 2. Definities van gebruikte termen en afkrtingen 4 3. Kwalificatieniveaus 6 4. Sectren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Interpretatiedocument VWA: Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Interpretatiedocument VWA: Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen Interpretatiedcument VWA: Verrdening (EG) nr. 2073/2005 inzake micrbilgische criteria vr levensmiddelen Infrmatieblad 85 / 1. INLEIDING... 2 2. IMPLEMENTATIE IN NEDERLANDSE WETGEVING... 2 3. INTERVENTIEBELEID...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Trekvaste PE-koppelingen insteek

TECHNISCHE FICHE. Trekvaste PE-koppelingen insteek TECHNISCHE FICHE Trekvaste PE-kppelingen insteek WL-10-03-00 Datum: 01.02.2013 Pagina s: 5 Bijlagen: geen Inleiding De trekvaste PE-kppeling wrdt gebruikt als verbinding p PE-leidingen en materialen met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Introductie. Introductie

Introductie. Introductie Intrductie Intrductie Op het industrieterrein De Hemmen in Sneek wrden een 9 tal hagelnieuwe, nder architectuur ntwrpen, multifunctinele bedrijfsunits gerealiseerd. Alle units zijn gelegen p uitstekende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Naam onderneming. Adres hoofdvestiging. Postcode en plaats. Postbus+postcode/plaats. Naam eigenaar van de onderneming

Naam onderneming. Adres hoofdvestiging. Postcode en plaats. Postbus+postcode/plaats. Naam eigenaar van de onderneming Aanvraag frmulier ANVR lidmaatschap Gegevens nderneming Naam nderneming Adres hfdvestiging Pstcde en plaats Pstbus+pstcde/plaats Naam eigenaar van de nderneming Cntactpersn aanvraag + tel.nr. Cncern/Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1.

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1. Inspectielijst Ingangsdatum: 1 januari 2015 (deze inspectielijst is van tepassing p leegstandbeheer waarvan de cntracten tussen eigenaar/pdrachtgever en leegstandbeheerder geslten zijn p f na 1 januari

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van 6 februari 2003, hudende regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan wrden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat hudende regels met betrekking tt de pleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van verkeersregelaars (Regeling verkeersregelaars 2009)

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Edegem 10/11 juni 2010. Corrosiebescherming Ir. Paul Meekels, afdelingshoofd Afdeling Metaalstructuren Vlaamse Overheid. Corrosiebescherming

Edegem 10/11 juni 2010. Corrosiebescherming Ir. Paul Meekels, afdelingshoofd Afdeling Metaalstructuren Vlaamse Overheid. Corrosiebescherming Studiedag EN1090 Edegem 10/11 juni 2010 Corrosiebescherming Ir. Paul Meekels, afdelingshoofd Afdeling Metaalstructuren Vlaamse Overheid Corrosiebescherming Voorschriften volgens EN 1090-2 Visie van de

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Certificatieschema. BEI-BLS-VP LS-LNB/Transport

Certificatieschema. BEI-BLS-VP LS-LNB/Transport Pagina 1 van 7 LNB/Transprt LNB/Transprt Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Hygiëneprotocol voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder

Hygiëneprotocol voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder Hygiëneprtcl vr het reinigen en ntsmetten van transprtmiddelen Te gebruiken ten tijde van een dierziekte uitbraak Kwaliteitsreeks nr. 131 Maart 2012 Hygiëneprtcl vr het reinigen en ntsmetten van transprtmiddelen

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. december 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Privacy statement

Algemene Voorwaarden en Privacy statement Algemene Vrwaarden en Privacy statement Privacy Statement ISO Beauty BV det er alles aan m uw privacy te waarbrgen. Uw gegevens blijven bij ns en wrden niet drverkcht f drgespeeld aan derden. De database

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie