Eisen thermisch gespoten deklagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eisen thermisch gespoten deklagen"

Transcriptie

1 Opdrachtgeversverleg Staalcnserveren Eisen thermisch gespten deklagen Eisendeel Opdrachtgever : OGOS, Opdrachtgeversverleg Staalcnservering Samenwerkingsverband tussen: Gasunie Gemeentewerken Rtterdam Gemeente Utrecht Ministerie van Defensie NAM/Shell PrRail Prvincie Zuid-Hlland Rijkswaterstaat Opsteller : Len Linssen (Deltarail) Carlien Nieuwland (RWS/OGOS) Arnld Seegers (RWS/OGOS) Extern adviseur Tny de Munter (M&O Beheer) Datum : Vastgesteld : OGOS Versie : Definitief 1.0

2 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 3 3 Definities 3 4 Eisenpakket vr thermisch gespten deklagen Eisen aan de selectie van een type thermisch gespten deklaag Eisen aan de cnstructie Eisen bij applicatie Eisen aan eindlaag Eisen aan metalliseerbedrijf en metalliseerder 6 5 Eisen verflagen p thermisch gespten deklagen Eisen selectie van een verfsysteem p een thermisch gespten deklaag Eisen applicatie Eisen applicatiebedrijf en applicateur 7 6 Nrmen 8 Bijlage 1 Eisen aan de selectie van een te te passen thermisch gespten deklaag 9 Bijlage 2 Eisen aan de selectie van verflagen p een thermisch gespten deklaag 11 Eisen Thermisch gespten deklagen 2/12

3 1 Inleiding Deze technische richtlijn mschrijft de eisen waaraan met wrden vldaan vr: thermisch gespten deklagen; de metalliseerbedrijven en de metalliseerders; verfsystemen aangebracht p thermisch gespten deklagen. In hfdstuk 2 zijn de uitgangspunten weergegeven. Hfdstuk 3 geeft een verzicht van de definities. Hfdstuk 4 mschrijft de eisen aan de thermisch gespten deklagen, metalliseerbedrijven en de metalliseerders. Hfdstuk 5 mschrijft de eisen aan verflagen p thermisch gespten deklagen. 2 Uitgangspunten In dit dcument wrden de nderstaande uitgangspunten gehanteerd. Het metalliseren met Aluminium en Zink/Aluminium 85/15, bedeld vr de crrsiebescherming van staalcnstructies. Vr de nrmverwijzing is gebruik gemaakt van geldende ISO-nrmen, waar dat niet mgelijk is, is gebruik gemaakt van andere nrmen. 3 Definities Metalliseerbedrijf: Bedrijf dat de thermisch gespten deklaag aanbrengt. Metalliseerder: Persn die de thermisch gespten deklaag aanbrengt. Sealer: Organische verflaag met een lage viscsiteit die ged indringt in de priën van de thermisch gespten deklaag. Eisen Thermisch gespten deklagen 3/12

4 4 Eisenpakket vr thermisch gespten deklagen Bij de eisen aan thermisch gespten deklagen wrdt het nderstaande nderscheid gemaakt: Eisen aan de selectie van een nieuw type thermisch gespten deklaag pgesplitst in: labratriumeisen; praktijkervaring/referenties. Eisen aan de cnstructie pgesplitst in: bereikbaarheid; afrnding randen. Eisen aan de applicatie pgesplitst in: type thermisch gespten deklaag; ppervlaktereinheid; ppervlakteruwheid; aanbrengmethde; mgevingscnditie. Eisen aan de thermisch gespten deklaag pgesplitst in: de laagdikte; de hechting; eisen aan het metalliseerbedrijf en de metalliseerder. Deze eisen zijn in de nderstaande paragrafen nader uitgewerkt. 4.1 Eisen aan de selectie van een type thermisch gespten deklaag Bij de selectie van een thermisch gespten deklaag met aan de eisen zals vermeld in de Bijlage 1 wrden vldaan. 4.2 Eisen aan de cnstructie Bereikbaarheid De cnstructie met veral bereikbaar zijn met een gangbaar metalliseerpistl. Afrnding randen De afrndingsstraal van alle randen met minimaal 2 mm bedragen. Het breken van randen is tegestaan. 4.3 Eisen bij applicatie Type thermisch gespten deklaag De vlgende uitgangsmaterialen zijn tegestaan bij het aanbrengen van thermisch gespten deklagen. Al 99,0 f zuiverder AlMg5 Zn/Al 85/15 Oppervlaktereinheid Het staalppervlak met p het mment van aanbrengen van de thermisch gespten deklaag een reinheid van ten minste Sa 2½ vlgens NEN-EN-ISO hebben. Eisen Thermisch gespten deklagen 4/12

5 Oppervlakteruwheid De ruwheid van het staalppervlak (Rz) met bij aluminium-type deklagen tussen µm en bij zinkaluminium deklagen tussen µm liggen vlgens NEN-EN-ISO Er met wrden gestraald met scherpkantig grit. Aanbrengmethde De vlgende methden zijn tegestaan vr het aanbrengen van de thermisch gespten deklagen: autgeen vlamspuiten; elektrisch draadspuiten. Het is niet tegestaan m p een dr middel van vlamspuiten aangebrachte thermisch gespten deklaag een thermisch gespten deklaag dr middel van elektrisch draadspuiten aan te brengen. Omgevingscndities De staaltemperatuur met vanaf het stralen ttdat de thermisch gespten deklaag is aangebracht minimaal 3ºC bven het dauwpunt liggen en de relatieve vchtigheid mag niet hger zijn dan 85%. 4.4 Eisen aan eindlaag Laagdikte In nderstaande tabel zijn de vrgeschreven laagdikten pgenmen. Metalliseerlaag Aluminiumtypen ZnAl Met sealer f aanvullende cnservering Nee Ja Nee Ja Klimaatklasse Minimale gemiddelde laagdikte in µm Absluut minimum in µm C2-C4 en C5I C5 M en immersie in zet water Immersie in zut water C2-C4 en C5I C5 M en immersie in zet water Immersie in zut water C2-C4 en C5I C5 M en immersie in zet water Immersie in zut water Niet tepassen C2-C4 en C5I C5 M en immersie in zet water Immersie in zut water Laagdiktemeting Het minimum aantal metingen bedraagt: 10 metingen per m² vr gevarieerde cnstructiedelen. 5 metingen per m² vr cntinue vlakken grter dan 20 m². 5 metingen per strekkende meter per vr-, achter- en/f binnenzijde van smalle cnstructies en/f prfielen zals hekstaal, leuningregels en staanders, verstijvingen, leidingwerk, gten enzvrt. Hechting De hechting van de thermisch gespten deklaag, bepaald met een hydraulische hechtingsmeter, met minimaal 5 MPa bedragen bij een destructieve bepaling vlgens NEN-EN-ISO 4624 en minimaal 6 MPa te bedragen bij een niet destructieve bepaling vlgens NEN-EN-ISO Eisen Thermisch gespten deklagen 5/12

6 4.5 Eisen aan metalliseerbedrijf en metalliseerder Eisen aan het metalliseerbedrijf Er met aantnbaar gewerkt wrden vlgens NEN-EN-ISO en/f ANSI/AWS C Tevens met het bedrijf minimaal 3 jaar ervaring met het metalliseren van een bject hebben. Er met minimaal 1 bject met een ppervlak van minimaal 50% van het te metalliseren ppervlak zijn uitgeverd, waarbij te te passen materiaal f methde met hetzelfde zijn al waarmee ervaring is pgedaan. Eisen aan de metalliseerder De metalliseerder met gecertificeerd zijn vlgens NEN-EN-ISO en/f vlgens ANSI/AWS C2.16 waarbij de theretische kennis en het praktijkexamen van metalliseerder dr een nafhankelijke instantie zijn getetst. 5 Eisen verflagen p thermisch gespten deklagen Bij de eisen aan verflagen p een thermisch gespten ndergrnd wrdt het nderstaande nderscheid gemaakt: Eisen aan de selectie van verfsystemen p een thermisch gespten deklaag: labratriumeisen; praktijkervaring/referenties. Eisen aan de applicatie pgesplitst in: ppervlaktereinheid; aanbrengmethde; mgevingscndities; laagdikte eisen. Eisen aan bedrijven die de verflagen aanbrengen pgesplitst in: eisen aan het applicatiebedrijf; vakbekwaamheidseisen applicateur. Deze eisen zijn in de nderstaande paragrafen nader uitgewerkt. 5.1 Eisen selectie van een verfsysteem p een thermisch gespten deklaag Ten beheve van de selectie van een verfsysteem p een thermisch gespten deklaag met vldaan wrden aan de eisen zals vermeld in de Bijlage Eisen applicatie De applicatie van het verfsysteem met vlden aan ISO 12944, tevens gelden vr zver niet pgenmen de nderstaande eisen. Oppervlaktereinheid Op het mment van aanbrengen mgen p het ppervlak geen verntreinigingen aanwezig zijn. Aanbrengmethde Het aanbrengen van de sealer f primer met z spedig mgelijk geschieden na het metalliseren. Eisen Thermisch gespten deklagen 6/12

7 Omgevingscnditie De staaltemperatuur met tijdens het aanbrengen minimaal 3ºC bven het dauwpunt liggen en de relatieve vchtigheid mag niet hger zijn dan 85%. Laagdikte eisen Vr de laagdikte van het verfsysteem gelden de nminale laagdikten van het geschikte verfsysteem vlgens bijlage 2. Vr de laagdikte tleranties zijn de bepalingen in de ISO van tepassing. 5.3 Eisen applicatiebedrijf en applicateur Eisen aan het applicatiebedrijf Het bedrijf met minimaal 3 jaar ervaring hebben met het aanbrengen van verflagen p een thermisch gespten deklaag. Er met minimaal 1 bject met een ppervlaktegrtte van minimaal 50% van het te behandelen ppervlak zijn uitgeverd. Vakbekwaamheidseisen applicateur 1. Straal- en cnserveringswerkzaamheden meten wrden uitgeverd dr werknemers die in het bezit zijn van een certificaat vereenkmstig het bepaalde in de navlgende leden 2 en Het certificaat met dr een daarte ISO geaccrediteerde certificatie-instelling zijn afgegeven p basis van Vakbekwaamheidsnrmen (eindtermen), geldigheidsduur en cndities vr de functieprfielen: Straler -1, Cnstructieschilder, Spuiter -1, zals vastgesteld dr de Waarbrgcmmissie Vakbekwaamheid Metaalcnservering, dan wel een gelijkwaardig certificaat afgegeven dr een daarte EN-45013/ISO geaccrediteerde Certificatie-instelling. 3. Het certificaat met vrts zijn afgegeven p basis van de examenreglementen zals deze dr de Waarbrgcmmissie Metaalcnservering zijn vastgesteld en waarin tetsprcedures zijn vastgelegd dan wel afgegeven p basis van gelijkwaardige examenreglementen. 4. Van de p het werk ten beheve van straal en/f cnserveringswerkzaamheden in te zetten werknemers, met tenminste 75% van die werknemers, in een van de in lid 2 genemde functieprfielen, in het bezit zijn van het in lid 1 bedelde certificaat. Werknemers die niet in het bezit zijn van het vereiste certificaat vr de dr hen uit te veren werkzaamheden, mgen straal en/f schilderwerkzaamheden uitsluitend uitveren nder verantwrding en tezicht van een vr de uit te veren werkzaamheden wel gecertificeerde werknemer. Eisen Thermisch gespten deklagen 7/12

8 6 Nrmen De nderstaande nrmen zijn in de tekst vermeld. NEN-EN-ISO 2409: Ruitjespref, Juni NEN-EN-ISO 4288: Oppervlaktegesteldheid - Prfielmethde - Regels en prcedures vr de berdeling van de ppervlaktextuur, April NEN-EN-ISO 4624: Lstrekpref vr de bepaling van de hechting, Juni NEN-EN-ISO : Berdeling van de kwaliteitsafbraak van verflagen - Aanduiding van de intensiteit, heveelheid en mvang van algemeen vrkmende gebreken - Deel 2: Berdeling van de mate van blaarvrming, September NEN-EN-ISO : Deel 3: Berdeling van de mate van restvrming, Sep NEN-EN-ISO : Deel 4: Berdeling van de mate van barstvrming, Sep NEN-EN-ISO : Deel 5: Aanduiding van de mate van afbladderen, Sep NEN-EN-ISO : Bepaling van de bestandheid tegen vcht - Deel 1: cntinuecndensatie, September NEN-EN-ISO : Vrbehandeling van staal vr het aanbrengen van verven en aanverwante prducten - Visuele berdeling van ppervlaktereinheid:deel 1: Vrbehandeling vr rest van niet-bekleed staal en van staal na verwijdering van vrgaande deklagen, Augustus NEN-EN-ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen, September NEN-EN-ISO : Bepaling van de weerstand tegen cyclische crrsie-mstandigheden - Deel 1: Nat (zutnevel)/drg/vchtig, Februari ISO Paints and varnishes Crrsin prtectin f steel structures by prtective paint systems NEN-EN-ISO 14918: Thermisch spuiten Het kwalificeren van thermische spuiters, Oktber NEN-EN-ISO 17024: Cnfrmiteitsberdeling - Algemene eisen vr instellingen die persnscertificatie uitveren, Juni NEN-EN-ISO 20340: Prestatie-eisen vr beschermende verfsystemen vr buitengaatse en gerelateerde cnstructies, April EN 45013: Algemene criteria vr certificatie-instellingen die certificatie van persnen uitveren, 1991 AWS C2.16/C2.16M:2002: Guide fr Thermal-Spray Operatr Qualificatin, Juli AWS C : Guide fr the Prtectin f Steel with Thermal Sprayed Catings f Aluminum and Zinc and Their Allys and Cmpsites, April Eisen Thermisch gespten deklagen 8/12

9 Bijlage 1 Eisen aan de selectie van een te te passen thermisch gespten deklaag Het nderzek ten beheve van de selectie van een nieuw type thermisch gespten deklaag mvat de navlgende eisen. Labratriumnderzek De vrbehandeling, applicatiemethde en de metalliseerlegering meten identiek zijn aan hetgeen p het bject wrdt tegepast. Omschrijving eisen bij labratriumnderzeken Na het aanbrengen van het te nderzeken systeem wrdt p de prefpanelen een kruiskras aangebracht tt p de stalen ndergrnd. In de hiernder genemde eisen wrdt met "bij beschadiging" bedeld rnd de vraf aangebrachte kruiskras en met "in het vlak", het nbeschadigde ppervlak. Met het aangebden systeem dient bij de nderstaande preven vldaan te wrden aan de daarbij genemde eisen. Snelverwering cnfrm ISO (4200 uur) Op prefpanelen (vlak en U-prfiel): bij beschadiging: bij kras van 2 mm breed, blaren + ndermijning: geen bij kras van 0,5 mm breed, blaren + ndermijning: geen in het vlak: blaarvrming: S0 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO hechting: minimaal 5 MPa vlgens ISO 4624 Crrsiewisseltest vlgens ISO (1998) Cycle B (15 cycli) bij beschadiging: bij kras van 2 mm breed, blaren + ndermijning: geen bij kras van 0,5 mm breed, blaren + ndermijning: geen in het vlak: blaarvrming: S0 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO hechting: minimaal 5 MPa vlgens ISO 4624 Waterdamptest vlgens ISO 6270 (3 maanden) bij beschadiging: bij kras van 2 mm breed, blaren + ndermijning: geen bij kras van 0,5 mm breed, blaren + ndermijning: geen in het vlak: blaarvrming: S0 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO hechting: minimaal 5 MPa vlgens ISO 4624 Eisen Thermisch gespten deklagen 9/12

10 Omschrijving eisen praktijkervaring Algemeen Het vrgestelde systeem is in de praktijk minimaal 3 jaar aantnbaar tegepast p een vergelijkbare cnstructie f prefvlak waarbij de ndergrnd en mstandigheden vergelijkbaar meten zijn met het bject. Dit wrdt aangetnd met een recent inspectierapprt van het referentie-bject van een nafhankelijk inspectiebureau. Berdeling van de praktijkervaring van het verfsysteem p een bject met plaats vinden cnfrm de nderstaande eisen. Omschrijving eisen praktijkervaring van referentiebject f prefvlak Bij een bestaand, minimaal 3 jaar ud, referentiebject f prefvlak dient de tegepaste prducten en de pbuw van het aangebrachte prducten te wrden aangetnd. Dit kan bijvrbeeld dr kwaliteitsdcumenten van het applicatiebedrijf en/f met rapprtages welke tijdens de cnservering van het betreffende bject dr een nafhankelijk nderzeksbureau zijn pgesteld. Het systeem met wat betreft pbuw en laagdikte vereenkmen met het systeem waarmee met ged gevlg de labratriumbepreving is uitgeverd. Tt en met het derde jaar zijn de eisen: geen restvrming p nbeschadigd ppervlak, restvrming, ndermijning f blaarvrming vanuit mechanische beschadigingen max. 1 mm, geen blaarvrming p nbeschadigd ppervlak, geen barst- en/f scheurvrming, hechting minimaal 6 MPa vlgens ISO Bij bjecten uder dan 3 jaar wrden de eisen afhankelijk van de uderdm en de mgevingsklasse waarin het bject zich bevindt aangepast. Hechting dient tt 25 jaar na de applicatie nveranderd ged te zijn. Er mag tt 30 jaar na de applicatie geen rest- blaar-, barst- en/f scheurvrming p nbeschadigd ppervlak zijn pgetreden. Restvrming, ndermijning f blaarvrming vanuit mechanische beschadigingen: na 10 jaar maximaal 1 mm na 15 jaar maximaal 1 mm na 20 jaar maximaal 2 mm na 25 jaar maximaal 3 mm na 30 jaar maximaal 5 mm Incidentele uitveringgebreken zullen niet wrden meegewgen. Als er meerdere uitveringgebreken wrden gecnstateerd wrdt er vanuit gegaan dat de applicatie-eigenschappen van het systeem nvldende zijn en daarmee het systeem ngeschikt is. Eisen Thermisch gespten deklagen 10/12

11 Bijlage 2 Eisen aan de selectie van verflagen p een thermisch gespten deklaag De geschiktheid van een sealer f verfsysteem p een thermisch gespten deklaag met vr tepassing wrden aangetnd cnfrm het beschreven labratriumnderzek en de praktijktets. Dit nderzek met per type thermisch gespten deklaag en per leverancier wrden uitgeverd. De eisen hebben betrekking p het aantnen van de gede hechting en barrièrewerking. De eisen zijn hiernder weergegeven. Labratriumnderzek Het systeem met vr dit nderzek wrden aangebracht p de thermisch gespten deklaag waarp het verfsysteem dient te wrden aangebracht. De vrbehandeling met identiek zijn aan de vrbehandelingsmethde die p de bjecten wrdt tegepast. Omschrijving eisen verflagen p een thermisch gespten deklaag bij labratriumnderzeken Na het aanbrengen van het te nderzeken systeem wrdt p de prefpanelen een kruiskras aangebracht tt p de thermisch gespten deklaag. In de hiernder genemde eisen wrdt met "bij beschadiging" bedeld rnd de vraf aangebrachte kruiskras en met "in het vlak", het nbeschadigde ppervlak. Met het aangebden systeem dient bij de nderstaande preven vldaan te wrden aan de daarbij genemde eisen. Crrsiewisseltest vlgens ISO (1998) Cycle B (15 cycli) bij beschadiging: bij kras van 2 mm breed, blaren + ndermijning: geen bij kras van 0,5 mm breed, blaren + ndermijning: geen in het vlak: blaarvrming: S0 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO hechting: klasse 0 f 1 vlgens NEN-EN-ISO 2409 Waterdamptest vlgens ISO 6270 (3 maanden) bij beschadiging: bij kras van 2 mm breed, blaren + ndermijning: geen bij kras van 0,5 mm breed, blaren + ndermijning: geen in het vlak: blaarvrming: S2 D2 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO hechting: klasse 0 f 1 vlgens NEN-EN-ISO 2409 Snelverweringstest m.b.v. een Weather-Ometer vlgens ISO (1994) Cycle A (2000 uur) in het vlak: blaarvrming: S0 vlgens ISO restvrming Ri0 vlgens ISO barstvrming S0 vlgens ISO nthechting S0 vlgens ISO verkleuring afhankelijk van type dekverf en kleur glans minimaal 30% van de uitgangsglans Eisen Thermisch gespten deklagen 11/12

12 Omschrijving eisen praktijkervaring Het vrgestelde systeem is in de praktijk minimaal 3 jaar aantnbaar tegepast p een vergelijkbare cnstructie f prefvlak waarbij de ndergrnd en mstandigheden vergelijkbaar meten zijn met het bject. Dit wrdt aangetnd met een recent inspectierapprt van het referentie-bject van een nafhankelijk inspectiebureau. Berdeling van de praktijkervaring van het verfsysteem p een bject met plaats vinden cnfrm de nderstaande eisen. Omschrijving eisen praktijkervaring van referentiebject f prefvlak Op een bestaande referentie f een prefvlak Bij een bestaand, minimaal 3 jaar ud, referentiebject f prefvlak dient de aanbieder van het systeem de tegepaste prducten en de pbuw van het aangebrachte prducten aan te tnen. Dit kan bijvrbeeld d.m.v. kwaliteitsdcumenten van het applicatiebedrijf en/f met rapprtages welke tijdens de cnservering van het betreffende bject dr een nafhankelijk nderzeksbureau zijn pgesteld. Het systeem met wat betreft pbuw en laagdikte vereenkmen met het systeem waarmee met ged gevlg de labratriumbepreving is uitgeverd. Tt en met het derde jaar zijn de eisen: geen crrsievrming van de thermisch gespten deklaag p nbeschadigd ppervlak, crrsie van de thermisch gespten deklaag, ndermijning f blaarvrming vanuit mechanische beschadigingen maximaal 2 mm, geen blaarvrming p nbeschadigd ppervlak, geen barst- en/f scheurvrming, hechting klasse 0 f 1 vlgens NEN-EN-ISO Bij bjecten uder dan 3 jaar wrden de eisen afhankelijk van de uderdm en de mgevingsklasse waarin het bject zich bevindt aangepast. Hechting dient tt 20 jaar na de applicatie nveranderd ged te zijn. Er mag tt 10 jaar na de applicatie geen crrsie, blaar-, barst- en/f scheurvrming p nbeschadigd ppervlak p zijn pgetreden. Crrsie, ndermijning f blaarvrming vanuit mechanische beschadigingen: na 10 jaar maximaal 1 mm na 15 jaar maximaal 4 mm na 20 jaar maximaal 6 mm na 25 jaar maximaal 10 mm na 30 jaar maximaal 15 mm. Gebreken dr incidentele uitveringgebreken zullen niet wrden meegewgen. Als er meerdere uitveringgebreken wrden gecnstateerd wrdt er vanuit gegaan dat de applicatie-eigenschappen van het systeem nvldende zijn en daarmee het systeem ngeschikt is. Eisen Thermisch gespten deklagen 12/12

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het herhaalbezoek aan Laser Surgery 01 augustus 2012 te Haarlem

Rapport naar aanleiding van het herhaalbezoek aan Laser Surgery 01 augustus 2012 te Haarlem Rapprt naar aanleiding van het herhaalbezek aan Laser Surgery V 46765-434129 Amsterdam, augustus, Amsterdam, augustus Inhud 1 Inleiding 3 2 Cnclusie 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Het medisch handelen is niet cnfrm

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren,

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Arbocatalogus UMC s: Veilig werken met MRI

Arbocatalogus UMC s: Veilig werken met MRI NFU-10.3224 d.d. 08-10-10 Arbcatalgus UMC s: Veilig werken met MRI MRI staat vr magnetic resnance imaging fwel magnetische kernspinresnantie tmgrafie. Het is een krachtige diagnstische techniek die sinds

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie