Deel A Contractvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel A Contractvoorwaarden"

Transcriptie

1 Definitieve Voorwaarden d.d. 23 oktober 2008 Citigroup Funding Inc. Uitgifte van maximaal EUR obligaties met een rentevoet van 6,00 %, invorderbaar op 19 december 2013 Gewaarborgd door Citigroup Inc. onder het U.S. $ Euro Medium Term Note Programme Onderhavig Basisprospectus (met inbegrip van deze Definitieve Voorwaarden) is opgesteld er van uitgaande dat, behoudens de bepaling in subparagraaf (b), elke aanbieding van Obligaties in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dat de Prospectusrichtlijn (2003/71/EC) heeft omgezet (hierna een Relevante Lidstaat ), zal gebeuren krachtens een vrijstelling van de prospectusplicht voor de aanbieding van Obligaties, zoals voorzien in de Prospectusrichtlijn, als dusdanig omgezet in de Relevante Lidstaat. Dienovereenkomstig mag een (toekomstige) aanbieder enkel overgaan tot aanbieding van de Obligaties indien: (a) er in hoofde van de Emittent of Dealer geen prospectusplicht overeenkomstig Artikel 3 van de Prospectusrichtlijn of een verplichting de prospectus aan te vullen overeenkomstig Artikel 16 van de Prospectusrichtlijn ontstaat met betrekking tot deze aanbieding. (b) het een Openbare Aanbieding betreft in het Rechtsgebied hierna vermeld in Deel A, paragraaf 55, op voorwaarde dat de aanbieder een van de in Deel A, paragraaf 55 bedoelde personen is en dat een dergelijke aanbieding plaatsvindt binnen de daarin met dat doel vermelde Aanbiedingsperiode. De Emittent, noch de Garant, noch de Dealer hebben toegestaan of zullen toestaan dat een aanbieding van Obligaties plaatsvindt anders dan hierboven bepaald. De Obligaties en de Akte van Garantie zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de United States Securities Act van 1933, als gewijzigd (de Securities Act), of bij een regelgevende instantie voor effecten van een staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten en mag niet aangeboden, verkocht of, in het geval van Obligaties aan toonder, geleverd worden binnen de Verenigde Staten, of voor de rekening of ten behoeve van VS ingezetenen (zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act), behalve voor bepaalde transacties vrijgesteld van de registratieverplichting van de Securities Act. Voor een beschrijving van bepaalde beperkingen op aanbiedingen en verkoop van de Obligaties, zie de sectie "Plan of Distribution" in de Prospectus. Deze Definitieve Voorwaarden werden opgesteld in het Engels. Een niet-bindende vertaling in respectievelijk het Frans en het Nederlands is ook beschikbaar. Bij onverenigbaarheid tussen de Engelse versie van deze Definitieve Voorwaarden en de respectieve niet-bindende vertalingen in het Frans en het Nederlands zal de Engelse versie doorslaggevend zijn. Deel A Contractvoorwaarden De gedefinieerde termen die gebruikt worden in deze Definitieve Voorwaarden hebben dezelfde betekenis als in sectie Terms and Conditions of the Notes in het Basisprospectus d.d. 21 augustus 2008, die beschouwd dient te worden als een basisprospectus in de zin van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EC) (hierna de Prospectusrichtlijn ). Dit document omvat de Definitieve Voorwaarden van de hierin beschreven Obligaties voor de doeleinden van Artikel 5.4 van de Prospectusrichtlijn en moet in samenhang worden gelezen met het voornoemde Basisprospectus. Volledige informatie over de Emittent, de Garant en de aanbieding van de Obligaties kan uitsluitend worden verkregen op basis van de combinatie van deze Definitieve Voorwaarden en het Basisprospectus Het Basisprospectus en de Franse en Nederlandse vertalingen van de Samenvatting zijn beschikbaar ter inzage op het kantoor van de

2 Betaalagent in Londen en op de website van de Luxemburgse Beurs (www.bourse.lu). Verder zijn de Definitieve Voorwaarden beschikbaar op de website van de Luxemburgse Beurs (www.bourse.lu). 1. (i) Emittent: Citigroup Funding Inc. (ii) Garant: Citigroup Inc. 2. (i) Serienummer: EMTN0604 (ii) Tranchenummer : 1 3. Gespecificeerde munteenhe(i)d(en): Euro ( EUR ). 4. Totale Hoofdsom: (i) Serie: Maximum EUR Het wordt voorzien dat het definitieve Totale Nominaal Bedrag van de uit te geven Obligaties gepubliceerd zal worden op de website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) op of omstreeks 19 december (ii) Tranche: Maximum EUR Het wordt voorzien dat het definitieve Totale Nominaal Bedrag van de uit te geven Obligaties gepubliceerd zal worden op de website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) op of omstreeks 19 december Uitgifteprijs: 100,00 per cent van de Totale Hoofdsom. 6. (i) Gespecifieerde Nominale Waarde: EUR De Obligaties mogen niet onderverdeeld worden of in een kleinere coupure heruitgegeven worden. (ii) Berekeningsbedrag: EUR (i) Uitgiftedatum: 19 december 2008 (ii) Begindatum van de rente Uitgiftedatum 8. Vervaldatum: 19 december 2013, onderworpen aan aanpassingen in overeenstemming met de Modified Following Business Day Convention waarvoor de toepasselijke Handelscentra Londen, TARGET en New York zijn. 9. Type Obligaties: Vastrentende Obligaties (Fixed Rate) 10. Basis voor rentevergoeding 6,00 % Fixed Rate

3 11. Basis voor terugbetaling: Terugbetaling aan pari-waarden. 12. Rente-of terugbetalingswijziging/betalings basis: 13. Put/Call Opties: 14. (i) Status van de Obligaties: Senior (ii) Status van de Akte van Garantie: Senior 15. Distributiemethode: Niet gesyndiceerd BEPALINGEN BETREFFENDE DE TE BETALEN RENTE (INDIEN TOEPASSELIJK) 16. Bepalingen betreffende Obligaties met een vaste rente Toepasselijk (i) Rentevoet(en): (ii) Rentebetalingdatum(s): (iii) Bedrag(en) van de vaste rente: (iv) Uitgesplitste Bedrag(en): (v) Dagtellingsfractie: (vi) Vaststellingsdata: (vii) Andere voorwaarden betreffende de renteberekeningsmethode voor Obligaties met een vaste rente: 17. Bepalingen betreffende Obligaties met een variabele rente 18. Bepalingen betreffende Obligaties met een nulcoupon 6,00 % per jaar vanaf en met inbegrip van de Uitgiftedatum tot de Vervaldatum (niet inbegrepen). 19 december van elk jaar, betaalbaar met terugwerkende kracht, vanaf en met inbegrip van 19 december 2009 tot en met inbegrip van de Vervaldatum, gewijzigd uitsluitend voor betaling in overeenstemming met de Modified Following Business Day Convention waarvoor de toepasselijke Handelscentra Londen, TARGET en New York zijn. EUR 60,00 per Berekeningsbedrag. 30E/360 onaangepast

4 19. Bepalingen betreffende in een dubbele munteenheid gelibelleerde Obligaties 20. Bepalingen betreffende Obligaties met een indexgebonden rente 21. Bepalingen betreffende Obligaties met een rente gebonden aan inflatie 22. Bepalingen betreffende Obligaties met een rente gebonden aan basisproducten 23. Bepalingen betreffende Obligaties met een rente gebonden aan aandelen 24. Bepalingen betreffende Obligaties met een formulegebonden rente 25. Bepalingen betreffende Obligaties met een rente gebonden aan wisselkoersen van vreemde munteenheden BEPALINGEN BETREFFENDE DE TERUGBETALING 26. Call Optie Emittent 27. Put Optie Belegger 28. Terugbetalingbedrag per Obligatie 29. Terugbetalingbedrag gebonden aan de index 30. Terugbetalingbedrag gebonden aan de inflatie 31. Terugbetalingbedrag gebonden aan basisproducten 32. Terugbetalingbedrag gebonden aan een aandeel EUR per Berekeningsbedrag

5 33. Terugbetalingbedrag gebonden aan een formule 34. Terugbetalingbedrag gebonden aan de wisselkoersen van vreemde munteenheden 35. Bedrag bij vervroegde Terugbetaling (i) Bedrag(en) bij vervroegde terugbetaling van een Obligatie, verschuldigd op de terugbetaling om fiscale redenen of onwettigheid (Voorwaarde 5(b) van de Algemene Voorwaarden) of in geval van verzuim (Voorwaarde 9 van de Algemene Voorwaarden) en/of de berekeningsmethode ervan: (ii) Bedrag bij vervroegde Terugbetaling omvat het bedrag van de lopende rente: 36. Bepalingen met betrekking tot de Fysieke Levering EUR per Berekeningsbedrag Nee: lopende rente zal worden uitbetaald tezamen met Bedrag(en) bij vervroegde terugbetaling 37. Betalingswijziging ALGEMENE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE OBLIGATIES 38. Vorm van de Obligaties: Obligaties aan toonder: Tijdelijk Verzamelbewijs ( Temporary Global Note ) inwisselbaar in een Permanent Verzamelbewijs ( Permanent Global Note ) op of na de Omruildatum op zijn beurt inwisselbaar in Definitieve Obligaties ( Definitive Notes ) op een dag die valt binnen de zestig dagen nadat de kennisgeving voor omruiling is gegeven door de houder of de Belastingsagent (Fiscal Agent) en op dewelke de banken geopend zijn in Londen (de stad waarin het gespecificeerde kantoor van de Belastingsagent is gevestigd) en in Brussel en Luxemburg. 39. Nieuwe Globale Obligatie ( New Global Note ) Ja

6 40. Financiële Centrums: Londen, TARGET en New York 41. Werkdag Rechtsgebieden of andere bijzondere bepalingen betreffende de Betalingsdata: 42. Stroken voor toekomstige Coupons of Kwitanties die gehecht moeten worden aan de Definitieve Obligaties (en de data waarop deze Stroken vervallen): 43. Coupons die ongeldig worden op de Einddatum voor Terugbetaling van de Obligaties: 44. Details betreffende tot de Gedeeltelijk Betaalde Obligaties: bedrag van elke betaling met inbegrip van de Uitgifteprijs en datum waarop elke betaling moet uitgevoerd worden en (mogelijke) gevolgen van het onvermogen te betalen, inbegrepen elk recht van de Emittent om de Obligaties en de rente wegens laattijdige betaling vervallen te verklaren: 45. Details betreffende Termijnobligaties ( Instalment Notes ): bedrag van elke Termijn (inclusief elke maximum en minimum Termijn), de datum waarop elke betaling moet gebeuren: 46. Bepalingen met betrekking tot redenominatie, renominalisatie en het sluiten van nieuwe overeenkomsten ( Reconventioning Provisions ) London, TARGET en New York Nee 47. Consolidatiebepalingen: 48. Andere Definitieve Voorwaarden: 49. Naam en adres van de Berekeningsagent:

7 50. Vaststellingen: VERDELING 51. (i) Indien gesyndiceerd, namen en adressen van de Beheerders en de te onderschrijven verbintenissen: (ii) Datum van de Inschrijvingsovereenkomst: (iii) Stabiliserende Beheerder(s) (indien van toepassing): 52. Als niet-gesyndiceerd, naam en adres van de Dealer: Citigroup Global Markets Limited Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf Londen E14 5LB Verenigd Koninkrijk 53. Totale Provisie en Concessie: De relevante Distribution Agent verplicht zich tot het naleven van alle toepasselijke wetten en regelgeving in de rechtsgebieden waar de Obligaties worden aangeboden, verdeeld, verkocht of geleverd, met inbegrip van elke verplichting met betrekking tot het bekend maken van elke vergoeding of elke economische prikkel (zoals weergegeven in het bijzonder in de Richtlijn Markten voor Financiële Instrumenten (MIFID) 2004/39/EC, Verordening 128/2004 en de implementatiemaatregelen in de relevante rechtsgebieden.). Er zal een inschrijvingskost geheven worden van maximum 2 % van het nominale bedrag. Een Distribution Agent zal een gemiddeld bedrag tussen 0 en 5 % van de uitgifteprijs verdienen. Een dergelijke marge is gerelateerd aan de potentiële wijzigingen in de marktvoorwaarden tijdens de Aanbiedingsperiode. Verdere informatie met betrekking tot het inschrijvingsbedrag kan verkregen worden bij de relevante Distribution Agent. 54. U.S. verkoopsbeperkingen: Reg. S Compliance Category: 2 TEFRA D 55. Niet-vrijgestelde Aanbieding: Gedurende de periode van en met inbegrip van 23 oktober 2008 tot en met inbegrip van 15 december 2008 (de Aanbiedingsperiode ) tijdens de normale handelsuren voor banken in België, kunnen de Obligaties in België (de Openbare Aanbieding

8 Jurisdictie ) op een andere wijze dan krachtens Artikel 3 lid 2 van de Prospectusrichtlijn worden aangeboden (de Aanbieding ). De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) heeft de bevoegde autoriteit in België, een certificaat van goedkeuring ter beschikking gesteld welke bekrachtigt dat de Basisprospectus is opgesteld in overeenstemming met de Prospectusrichtlijn. De Basisprospectus werd in België ingevoerd. De Obligaties zullen in België aangeboden worden door: 56. Aanvullende verkoopsbeperkingen: Deutsche Bank Belgium NV/SA Avenue Marnix Bruxelles

9 DOEL VAN DE DEFINITIEVE VOORWAARDEN Deze Definitieve Voorwaarden omvatten de definitieve voorwaarden, vereist voor de emissie en de openbare aanbieding in de Openbare Aanbieding Jurisdictie van de hierin beschreven Obligaties en om de hierin beschreven Obligaties tot de handel toe te laten op de gereglementeerde markt van de Luxembourg Stock Exchange overeenkomstig het Euro Medium Term Note Programme van U.S. $ van Citigroup Funding Inc. VERANTWOORDELIJKHEID De Emittent en de Garant aanvaarden verantwoordelijkheid voor de in deze Definitieve Voorwaarden vervatte informatie. Getekend namens de Emittent: Door:... Gevolmachtigd ondertekenaar Getekend namens de Garant: Door:... Gevolmachtigd ondertekenaar

10 DEEL B OVERIGE GEGEVENS 1. NOTERING EN TOELATING TOT DE HANDEL (i) Notering Een aanvraag werd ingediend door de Emittent (of in zijn naam) om de Obligaties toe te laten tot de notering op de gereglementeerde markt van de Luxembourg Stock Exchange met ingang van 19 december (ii) Toelating tot de handel Een aanvraag werd ingediend door de Emittent (of in zijn naam) om de Obligaties toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van de Luxembourg Stock Exchange met ingang van 19 december RATINGS Aan de langlopende seniorschuld van de Emittent zijn momenteel de volgende ratings toegekend: Aa3 / P-1, Review for Possible Downgrade (Moody's), AA- / A- 1+, CreditWatch Negative (S&P) en AA- / F1+, Watch Negative (Fitch), gebaseerd op de garantie van Citigroup Inc. De ratings en prognoses zijn onderhevig aan wijzigingen tijdens de looptijd van de Obligaties. 3 BELANGEN VAN NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN BETROKKEN BIJ DEZE EMISSIE/DEZE AANBIEDING Voorzover de Emittent op de hoogte is, heeft geen enkele persoon betrokken bij de Aanbieding van de Obligaties een materieel belang bij de aanbieding. 4 REDENEN VOOR DE AANBIEDING, GERAAMDE NETTO-OPBRENGST EN TOTALE KOSTEN (i) Redenen voor de aanbieding: (ii) Geraamde netto-opbrengst: Algemene Ondernemingsdoelstellingen De geraamde netto-opbrengst zal afhangen van de uiteindelijke omvang van de aanbieding. Het is voorzien dat de geraamde netto-opbrengst zal worden bekendgemaakt op de website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) op of rond 19 december Om alle twijfel te vermijden, de geraamde nettoopbrengst beantwoordt aan de opbrengst die de Emittent zal ontvangen op de Uitgiftedag en komt niet overeen met de commissies die worden betaald door of aan de Distribution Agent of om het even welke andere persoon die van tijd tot tijd kunnen betrokken zijn bij de distributie van de Obligaties. (iii) Geraamde totale kosten: Ongeveer EUR OBLIGATIES MET EEN VASTE RENTE - OPBRENGST Aanduiding van opbrengst: Vanaf en met inbegrip van de Uitgiftedatum tot de Vervaldatum (niet inbegrepen): 6,00 procent per jaar. Zoals hierboven uiteengezet wordt de winst berekend op de Uitgiftedatum op basis van de Uitgifteprijs. Dit is niet indicatief voor de toekomstige opbrengst. 6. OPERATIONELE INFORMATIE ISIN Code: XS Gemeenschappelijke code:

11 Enig ander clearing systeem dan Euroclear Bank S.A./N.V. en Clearstream Banking, société anonyme, en het (de) betrokken identificatienummer(s) en gegevens aangaande de relevante bewaarinstelling (depository), indien van toepassing: Levering: Namen en adressen van de oorspronkelijke uitbetalende instantie: Namen en adressen van de bijkomende uitbetalende instantie(s) (als er zijn): Naam en adres van de registerhouder (Registrar): Naam en adres van de Transfer Agents: Levering tegen betaling Citibank, N.A. kantoor Londen: Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf Londen E14 5LB Verenigd Koninkrijk Kredietbank S.A. Luxembourg, 43, Boulevard Royal, L Luxembourg Bedoeld om gevoerd te worden op een Ja manier die een Eurosysteem Let erop dat het antwoord Ja enkel betekent dat het de verkiesbaarheid mogelijk maakt: bedoeling is dat de Obligaties worden bijgehouden door één van de ICSD s als gemeenschappelijke bewaker (common safekeeper), en niet noodzakelijk betekent dat de Obligaties zullen worden beschouwd als beleenbare activa voor de muntstrategie van het Eurosysteem en voor intra-dagelijkse kredietoperaties door het Eurosysteem, hetzij bij hun uitgifte, hetzij op het even welk ogenblik tijdens hun looptijd. Dergelijke erkenning zal afhangen van het beantwoorden aan de verkiesbaarheidscriteria van het Eurosysteem. 7. BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DE AANBIEDING Biedprijs: EUR voor een nominaal bedrag van EUR. Voorwaarden waaraan de aanbieding onderhevig is: Aanbiedingen van Obligaties zijn voorwaardelijk op hun uitgifte. De Emittent behoudt zich het recht voor om de Obligaties niet uit te geven.

12 Beschrijving van de inschrijvingsprocedure: Beschrijving van de mogelijkheid om de inschrijvingen te beperken en de manier van terugbetaling van het door inschrijvers teveel betaalde bedrag: Details van het minimum- en/of maximum inschrijvingsbedrag: Methode en termijnen voor volstorting en levering van de Obligaties: Wijze en datum waarop de resultaten van de aanbieding bekend moeten worden gemaakt Procedure voor de uitoefening van eventuele voorkeursrechten, verhandelbaarheid van inschrijfrechten en behandeling van niet-uitgeoefende inschrijfrechten: De beleggers kunnen een aanvraag tot inschrijving indienen gedurende de Aanbiedingsperiode. Deze periode mag op gelijk welk ogenblik worden stopgezet. In dat geval zal de Emittent daar onmiddellijk het publiek van op de hoogte brengen voor het einde van de Aanbiedingsperiode via een nota op de website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). De investeerders moeten geen rechtstreekse contractuele afspraken maken met de Uitgever wat betreft de intekening op de Obligaties. Een kandidaat-inschrijver moet een Distribution Agent contacteren voor het einde van de Aanbiedingsperiode. Een kandidaat-inschrijver zal intekenen overeenkomstig de met de betrokken Distribution Agent getroffen regelingen betreffende inschrijving op effecten in het algemeen. Er zijn geen vooraf bepaalde toewijzingscriteria. Citi zal toewijzingscriteria hanteren die een gelijke behandeling verzekeren van de kandidaat-investeerders. Alle via een Distribution Agent aangevraagde Obligaties gedurende de Aanbiedingsperiode zullen worden toegewezen tot het maximum bedrag van de Aanbieding. Een toekomstige investeerder zal, op de Uitgiftedag, 100 procent verkrijgen van het aantal Obligaties die worden toegewezen gedurende de Aanbiedingsperiode. De Intekenaars zullen door de betrokken Distribution Agent onmiddellijk worden op de hoogte gesteld van het al dan niet slagen van hun intekening. Het minimumbedrag is de Gespecifieerde Nominale Waarde De Obligaties zullen beschikbaar zijn op basis van levering tegen betaling. De uitgever is van mening dat de Obligaties aan de inschrijvers zullen worden overgemaakt op de effectenrekeningen op of omstreeks de Uitgiftedatum. De verhandeling van de Obligaties kan beginnen op de Uitgiftedatum. Via een nota op de website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).

13 Categorieën van potentiële beleggers aan wie de Obligaties worden aangeboden en details van de tranche(s) die voor een bepaald land zijn gereserveerd: Procedure van kennisgeving aan inschrijvers van het toegekende bedrag en aanwijzing of de handel mag aanvangen voordat de kennisgeving is gedaan: Bedrag van de kosten en belastingen aangerekend aan de inschrijver of aankoper: Na(a)m(en) en adres(sen), voor zover de Emittent hiervan kennis heeft, van de Verdelers in de verschillende landen waar de aanbieding plaatsvindt. De Obligaties zullen door de Distribution Agents worden aangeboden aan eender wie in België. Eventuele aanbiedingen in andere EER landen zullen enkel plaatsvinden mits vrijstelling van de prospectusplicht overeenkomstig de Prospectusrichtlijn zoals omgezet. De Intekenaars zullen door de betrokken Distribution Agent onmiddellijk worden op de hoogte gesteld van het al dan niet slagen van hun intekening. Verhandeling van de Obligaties kan beginnen op de Uitgiftedatum. De inschrijver of aankoper dragen de lasten van de fiscale gevolgen van de investeringen in deze Obligaties. Deutsche Bank Belgium NV/SA Avenue Marnix Bruxelles Zulke Verdelers kunnen door de Emittent van tijd tot tijd worden aangeduid. 8. ANDERE INFORMATIE Citigroup Global Markets Limited zal ernaar streven een secundaire markt te creëren voor deze Obligaties, maar garandeert niet dat een dergelijke secundaire markt zal bestaan.

14 APPENDIX Fiscaliteit Het Belgisch belastingstelsel Deze sectie bevat een korte samenvatting van bepaalde principes die van belang zijn in België met betrekking tot Obligaties. Deze samenvatting heeft niet tot doel een exhaustieve beschrijving te geven van alle mogelijke fiscale aspecten en behandelt evenzeer geen specifieke gevallen die relevant kunnen zijn voor individuele potentiële investeerders. Deze is zowel gebaseerd op de huidige Belgische belastingwetgeving, de rechtspraak en de wettelijke voorschriften van de belastingsautoriteiten, als op hun respectieve interpretatie, die allen van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. Dergelijke amendementen kunnen ook met terugwerkende kracht ingevoerd worden en kunnen als dusdanig een negatieve impact hebben op de fiscale gevolgen zoals hieronder beschreven. Het is potentiële kopers van Obligaties derhalve aangeraden hun juridische en fiscale adviseur te raadplegen met betrekking tot de fiscale gevolgen van de aankoop, het houden van of de verkoop van de Obligaties. Wat betreft de Belgische inkomstenbelastingen worden de Obligaties beschouwd als vastrentende effecten (artikel 2, 1 8 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 ( WIB 92 )). (a) Belastingsregels van toepassing op natuurlijke personen ingezeten in België De fiscale regels zoals hieronder uiteengezet zijn van toepassing op natuurlijke personen die in het bezit zijn van de Obligaties buiten hun zakelijke activiteiten om, met fiscale woonplaats in België. Een roerende voorheffing van 15% wordt afgehouden van alle interestbetalingen op Obligaties die door financiële tussenpersonen in België uitbetaald zijn. Indien buiten België rente wordt geïnd, zonder tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon, dan moet de belastingbetaler deze rente aangeven in zijn/haar belastingaangifte. De standaard belastingvoet kan verhoogd worden met gemeentebelasting. (b) Belastingregels van toepassing op vennootschappen gevestigd in België Voor belastingplichtige vennootschappen, maakt de interest op de Obligaties deel uit van de belastinggrondslag. De roerende voorheffing kan verminderd worden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Bepaalde vennootschappen kunnen mits voorlegging van een specifiek vrijstellingscertificaat, vrijgesteld worden van de bronbelasting. Belgische vennootschappen zijn volledig belastbaar op vermogenswinsten. Elk verlies is in principe fiscaal aftrekbaar. (c) Belastingregels van toepassing op niet-ingezetenen Vennootschappen die niet gevestigd zijn in België maar de Obligaties gebruiken teneinde hun zakelijke activiteiten in België te voeren, zijn onderworpen aan dezelfde regels als de vennootschappen gevestigd in België (zie (b) hierboven). Andere niet-ingezetenen zijn onderworpen aan de 15% roerende voorheffing, behoudens enkele specifieke gevallen. Het is aanbevolen hieromtrent fiscaal advies in te winnen. (d) Belastingregels van toepassing op belastingplichtige als rechtspersonen Interesten die in België geïnd worden door belastingplichtige rechtspersonen, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 15%. Deze bronbelasting is een definitieve belasting.

15 Belastingplichtige rechtspersonen die rente innen zonder tussenkomst van een tussenpersoon gevestigd in België moeten de bronbelasting betalen. (e) Belasting op beurstransacties Aankoop en verkoop van Obligaties op de secundaire markt zijn onderworpen aan een 0,07% belasting op de beursverrichtingen. Het bedrag van deze belasting is beperkt tot EUR 500 per transactie. (f) De Spaarrichtlijn Een Belgische uitbetalende instantie zoals gedefinieerd in de Spaarrichtlijn zal een Bronbelasting a rato van 15 procent afhouden op rentebetalingen aan een particuliere uiteindelijke gerechtigde van deze rentebetaling, inwoner van een andere EU Lidstaat of van een van de geassocieerd en afhankelijke territoria. Het tarief van de Bronbelasting zal verhoogd worden tot 20% 1 juli 2008 en tot 35% op 1 juli De Bronbelasting is berekend op basis van de rentebetaling voor afhouding van om het even welke Belgische voorheffing. De Bronbelasting en voorheffing kunnen beide geïnd worden. De Bronbelasting wordt berekend pro rata de periode waarin de Obligaties gehouden zijn door de uiteindelijke gerechtigde van de rentebetalingen. Er moet geen Bronbelasting betaald worden indien de investeerder aan de Belgische uitbetalende instantie een certificaat op naam voorlegt, opgesteld door de competente autoriteit van zijn Staat van verblijf voor fiscale doeleinden. Het certificaat dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam, het adres en het belasting- of ander identificatienummer, of, ingeval dit laatste niet bestaat, de datum en geboorteplaats van de uiteindelijke gerechtigde, (ii) de naam en het adres van de uitbetalende autoriteit; en (iii) het rekeningnummer van de uiteindelijke gerechtigde.

Citigroup Inc. Euro ( EUR ).

Citigroup Inc. Euro ( EUR ). Definitieve Voorwaarden d.d. 10 januari 2008 Citigroup Funding Inc. Uitgifte van Step Up aflosbare obligaties met een vaste wisselkoers (Step up Callable Fixed Rate Notes) tot een bedrag van maximaal EUR

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Slotvoorwaarden van 20.12.07

Slotvoorwaarden van 20.12.07 Slotvoorwaarden van 20.12.07 Citigroup Funding Inc. Uitgifte van tot EUR50,000,000 CMS gelinkde Waardepapieren, in 2016 invorderbare Gewaarborgd door Citigroup Inc. onder het U.S. $20,000,000,000 Euro

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent:

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent: SAMENVATTING Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Registratiedocument van 2 april 2007 voorbereid door de Emittent in verband met obligaties uitgegeven onder zijn U.S. $ 80.000.000.000

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

HSBC Bank plc. Emissieprogramma voor Notes en Warrants. Emissie van. Autocallable Notes. tot een bedrag van 50.000.000 euro

HSBC Bank plc. Emissieprogramma voor Notes en Warrants. Emissie van. Autocallable Notes. tot een bedrag van 50.000.000 euro Het onderhavige document betreft een informele en indicatieve vertaling van enkel de informatie van de Definitieve Voorwaarden gerelateerd aan de obligaties zoals beschreven in de «Final Terms dated[27

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Synthesenota van [ ] 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgever van Vastrentende Notes Serie 1448, met vervaldag in 2017,

Nadere informatie

DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH. Uitgifte van Obligaties voor een bedrag tot EUR Gekoppeld aan de EURO STOXX 50 Index (de "Effecten")

DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH. Uitgifte van Obligaties voor een bedrag tot EUR Gekoppeld aan de EURO STOXX 50 Index (de Effecten) Definitieve Voorwaarden van 26 september 2011 DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH Uitgifte van Obligaties voor een bedrag tot EUR 50.000.000 Gekoppeld aan de EURO STOXX 50 Index (de "Effecten") Uitgegeven onder

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH. Uitgifte van EUR 25,000,000 Obligaties gerelateerd aan Ethna-Aktive E-T Fund (de "Effecten")

DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH. Uitgifte van EUR 25,000,000 Obligaties gerelateerd aan Ethna-Aktive E-T Fund (de Effecten) Definitieve Voorwaarden van 15 maart 2013 DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH Uitgifte van EUR 25,000,000 Obligaties gerelateerd aan Ethna-Aktive E-T Fund (de "Effecten") onder haar Programme voor de uitgifte

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager:

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager: SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot het Prospectus, en iedere beslissing om te investeren in de Obligaties, moet gebaseerd zijn op bestudering van het Prospectus in

Nadere informatie

Credit Suisse International

Credit Suisse International Definitieve voorwaarden van 13 mei 2009 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr. 2500199 Zero Coupon Index-linked Principal

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH. Reeks Nr: 3304

Definitieve Voorwaarden DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH. Reeks Nr: 3304 Definitieve Voorwaarden 15 december 2008 DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH Reeks Nr: 3304 Uitgifte van Notes tot EUR 100,000,000 met Vaste Interestvoet van 4,25% met vervaldatum 30 december 2013 onder het

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan een aandelenindex ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 gelinkt aan een emerging market aandelenindex Productfiche 25 oktober 2010 OMSCHRIJVING Deze 5Y EUR Participation

Nadere informatie

Credit Suisse handelend via haar London Branch

Credit Suisse handelend via haar London Branch Definitieve voorwaarden van 23 juli 2009 Credit Suisse handelend via haar London Branch Zero Coupon Index-linked Principal Protected Notes (Aan Index gekoppelde Nulcoupon Notes met beschermde hoofdsom)

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Beleggingsproduct. 5Y EUR Booster Note

Beleggingsproduct. 5Y EUR Booster Note Beleggingsproduct 5Y EUR Booster Note 1 Risicoklasse eigen aan ING Luxembourg* 1 2 3 4 5 Gunstigste scenario Elk kwartaal Op de vervaldag Ongunstigste scenario Elk kwartaal Op de vervaldag : Brutocoupon

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 4Y EUR Euro Stoxx 50 Autocallable Note Potentieel brutorendement: 8,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 4 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van Samenvatting van het Prospectus d.d. 16 september 2008 betreffende de emissie door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van tenminste 50.000.000 en maximum 500.000.000 achtergestelde senior

Nadere informatie

ING Europe Invest Autocall II

ING Europe Invest Autocall II Potentieel brutorendement: 4,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3,5 jaar Risicoprofiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op Vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Risicoklasse eigen

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Hoe is het aanbod gestructureerd? Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en elders

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet Note KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA N.V. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

GREENYARD FOODS Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c. (de Vennootschap)

GREENYARD FOODS Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c. (de Vennootschap) GREENYARD FOODS Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c (de Vennootschap) RPR Gent, afdeling Gent BTW BE-0402.777.157 --------------------------------- VOLMACHT

Nadere informatie

HSBC Bank plc Emissieprogramma voor Notes en Warrants

HSBC Bank plc Emissieprogramma voor Notes en Warrants DEFINITIEVE VOORWAARDEN Definitieve voorwaarden d.d. 4 maart 2008 Serienummer: NWP[ ] Tranchenummer: 1 HSBC Bank plc Emissieprogramma voor Notes en Warrants Emissie van Autocallable Notes met een looptijd

Nadere informatie

SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM

SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM Obligatielening Residentie De Beemden Privaat aanbod tot inschrijving van: 36 obligaties met optie op een woonrecht in een assistentiewoning waarvan 20 obligaties uitgebreid

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

DOCUMENT DEFINITIEVE VOORWAARDEN. Definitieve voorwaarden van 23 april 2008

DOCUMENT DEFINITIEVE VOORWAARDEN. Definitieve voorwaarden van 23 april 2008 DOCUMENT DEFINITIEVE VOORWAARDEN Definitieve voorwaarden van 23 april 2008 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr. 2500199

Nadere informatie

SGA Société Générale Acceptance N.V. SG Option Europe

SGA Société Générale Acceptance N.V. SG Option Europe DIT DOCUMENT IS EEN SAMENVATTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 5.2 VAN DE PROSPECTUS RICHTLIJN (RICHTLIJN 2003/71/EG) EN WERD DOOR DE EMITTENT OPGESTELD ONDER ANDERE VOOR DE DOELEINDEN VAN DE KENNISGEVING OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

1 Overwegingen voor de belegger

1 Overwegingen voor de belegger SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 8 december 2009 met betrekking tot de uitgifte en het openbaar bod tot inschrijving in België en het Groothertogdom Luxemburg van een obligatielening voor een verwacht

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in enige Notes dient gebaseerd te zijn op de bestudering

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

EUR 5.000.000.000 Gewaarborgd Euro Medium Term Note Programma Terugbetaalbaar 1 maand tot 30 jaar na de oorspronkelijke uitgiftedatum

EUR 5.000.000.000 Gewaarborgd Euro Medium Term Note Programma Terugbetaalbaar 1 maand tot 30 jaar na de oorspronkelijke uitgiftedatum Eandis CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent opgericht als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) / société coopérative à responsabilité limitée

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

ING Bank N.V. (NL) 3Y DAXK Autocallable Note

ING Bank N.V. (NL) 3Y DAXK Autocallable Note Rendement: 3,5% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Terugbetaling op vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Omschrijving is een beleggingsproduct: uitgegeven

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE EMISSIE VAN NOTES

OVERZICHT VAN DE EMISSIE VAN NOTES OVERZICHT VAN DE EMISSIE VAN NOTES CALYON Notes waarvan Terugbetaling Geïndexeerd is op een index voor een maximaal totaalbedrag van 100.000.000, vervaldatum 2015, Serie 606 ISIN XS0309489630 (de «Notes»)

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

EURIBOR FLOATER NOTE 2017

EURIBOR FLOATER NOTE 2017 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) EURIBOR FLOATER NOTE 2017 FLASH INVEST December 2011 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 5 jaar Recht op terugbetaling tegen 100% op de eindvervaldag 20 variabele

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie