Deel A Contractvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel A Contractvoorwaarden"

Transcriptie

1 Definitieve Voorwaarden d.d. 23 oktober 2008 Citigroup Funding Inc. Uitgifte van maximaal EUR obligaties met een rentevoet van 6,00 %, invorderbaar op 19 december 2013 Gewaarborgd door Citigroup Inc. onder het U.S. $ Euro Medium Term Note Programme Onderhavig Basisprospectus (met inbegrip van deze Definitieve Voorwaarden) is opgesteld er van uitgaande dat, behoudens de bepaling in subparagraaf (b), elke aanbieding van Obligaties in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dat de Prospectusrichtlijn (2003/71/EC) heeft omgezet (hierna een Relevante Lidstaat ), zal gebeuren krachtens een vrijstelling van de prospectusplicht voor de aanbieding van Obligaties, zoals voorzien in de Prospectusrichtlijn, als dusdanig omgezet in de Relevante Lidstaat. Dienovereenkomstig mag een (toekomstige) aanbieder enkel overgaan tot aanbieding van de Obligaties indien: (a) er in hoofde van de Emittent of Dealer geen prospectusplicht overeenkomstig Artikel 3 van de Prospectusrichtlijn of een verplichting de prospectus aan te vullen overeenkomstig Artikel 16 van de Prospectusrichtlijn ontstaat met betrekking tot deze aanbieding. (b) het een Openbare Aanbieding betreft in het Rechtsgebied hierna vermeld in Deel A, paragraaf 55, op voorwaarde dat de aanbieder een van de in Deel A, paragraaf 55 bedoelde personen is en dat een dergelijke aanbieding plaatsvindt binnen de daarin met dat doel vermelde Aanbiedingsperiode. De Emittent, noch de Garant, noch de Dealer hebben toegestaan of zullen toestaan dat een aanbieding van Obligaties plaatsvindt anders dan hierboven bepaald. De Obligaties en de Akte van Garantie zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de United States Securities Act van 1933, als gewijzigd (de Securities Act), of bij een regelgevende instantie voor effecten van een staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten en mag niet aangeboden, verkocht of, in het geval van Obligaties aan toonder, geleverd worden binnen de Verenigde Staten, of voor de rekening of ten behoeve van VS ingezetenen (zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act), behalve voor bepaalde transacties vrijgesteld van de registratieverplichting van de Securities Act. Voor een beschrijving van bepaalde beperkingen op aanbiedingen en verkoop van de Obligaties, zie de sectie "Plan of Distribution" in de Prospectus. Deze Definitieve Voorwaarden werden opgesteld in het Engels. Een niet-bindende vertaling in respectievelijk het Frans en het Nederlands is ook beschikbaar. Bij onverenigbaarheid tussen de Engelse versie van deze Definitieve Voorwaarden en de respectieve niet-bindende vertalingen in het Frans en het Nederlands zal de Engelse versie doorslaggevend zijn. Deel A Contractvoorwaarden De gedefinieerde termen die gebruikt worden in deze Definitieve Voorwaarden hebben dezelfde betekenis als in sectie Terms and Conditions of the Notes in het Basisprospectus d.d. 21 augustus 2008, die beschouwd dient te worden als een basisprospectus in de zin van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EC) (hierna de Prospectusrichtlijn ). Dit document omvat de Definitieve Voorwaarden van de hierin beschreven Obligaties voor de doeleinden van Artikel 5.4 van de Prospectusrichtlijn en moet in samenhang worden gelezen met het voornoemde Basisprospectus. Volledige informatie over de Emittent, de Garant en de aanbieding van de Obligaties kan uitsluitend worden verkregen op basis van de combinatie van deze Definitieve Voorwaarden en het Basisprospectus Het Basisprospectus en de Franse en Nederlandse vertalingen van de Samenvatting zijn beschikbaar ter inzage op het kantoor van de

2 Betaalagent in Londen en op de website van de Luxemburgse Beurs (www.bourse.lu). Verder zijn de Definitieve Voorwaarden beschikbaar op de website van de Luxemburgse Beurs (www.bourse.lu). 1. (i) Emittent: Citigroup Funding Inc. (ii) Garant: Citigroup Inc. 2. (i) Serienummer: EMTN0604 (ii) Tranchenummer : 1 3. Gespecificeerde munteenhe(i)d(en): Euro ( EUR ). 4. Totale Hoofdsom: (i) Serie: Maximum EUR Het wordt voorzien dat het definitieve Totale Nominaal Bedrag van de uit te geven Obligaties gepubliceerd zal worden op de website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) op of omstreeks 19 december (ii) Tranche: Maximum EUR Het wordt voorzien dat het definitieve Totale Nominaal Bedrag van de uit te geven Obligaties gepubliceerd zal worden op de website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) op of omstreeks 19 december Uitgifteprijs: 100,00 per cent van de Totale Hoofdsom. 6. (i) Gespecifieerde Nominale Waarde: EUR De Obligaties mogen niet onderverdeeld worden of in een kleinere coupure heruitgegeven worden. (ii) Berekeningsbedrag: EUR (i) Uitgiftedatum: 19 december 2008 (ii) Begindatum van de rente Uitgiftedatum 8. Vervaldatum: 19 december 2013, onderworpen aan aanpassingen in overeenstemming met de Modified Following Business Day Convention waarvoor de toepasselijke Handelscentra Londen, TARGET en New York zijn. 9. Type Obligaties: Vastrentende Obligaties (Fixed Rate) 10. Basis voor rentevergoeding 6,00 % Fixed Rate

3 11. Basis voor terugbetaling: Terugbetaling aan pari-waarden. 12. Rente-of terugbetalingswijziging/betalings basis: 13. Put/Call Opties: 14. (i) Status van de Obligaties: Senior (ii) Status van de Akte van Garantie: Senior 15. Distributiemethode: Niet gesyndiceerd BEPALINGEN BETREFFENDE DE TE BETALEN RENTE (INDIEN TOEPASSELIJK) 16. Bepalingen betreffende Obligaties met een vaste rente Toepasselijk (i) Rentevoet(en): (ii) Rentebetalingdatum(s): (iii) Bedrag(en) van de vaste rente: (iv) Uitgesplitste Bedrag(en): (v) Dagtellingsfractie: (vi) Vaststellingsdata: (vii) Andere voorwaarden betreffende de renteberekeningsmethode voor Obligaties met een vaste rente: 17. Bepalingen betreffende Obligaties met een variabele rente 18. Bepalingen betreffende Obligaties met een nulcoupon 6,00 % per jaar vanaf en met inbegrip van de Uitgiftedatum tot de Vervaldatum (niet inbegrepen). 19 december van elk jaar, betaalbaar met terugwerkende kracht, vanaf en met inbegrip van 19 december 2009 tot en met inbegrip van de Vervaldatum, gewijzigd uitsluitend voor betaling in overeenstemming met de Modified Following Business Day Convention waarvoor de toepasselijke Handelscentra Londen, TARGET en New York zijn. EUR 60,00 per Berekeningsbedrag. 30E/360 onaangepast

4 19. Bepalingen betreffende in een dubbele munteenheid gelibelleerde Obligaties 20. Bepalingen betreffende Obligaties met een indexgebonden rente 21. Bepalingen betreffende Obligaties met een rente gebonden aan inflatie 22. Bepalingen betreffende Obligaties met een rente gebonden aan basisproducten 23. Bepalingen betreffende Obligaties met een rente gebonden aan aandelen 24. Bepalingen betreffende Obligaties met een formulegebonden rente 25. Bepalingen betreffende Obligaties met een rente gebonden aan wisselkoersen van vreemde munteenheden BEPALINGEN BETREFFENDE DE TERUGBETALING 26. Call Optie Emittent 27. Put Optie Belegger 28. Terugbetalingbedrag per Obligatie 29. Terugbetalingbedrag gebonden aan de index 30. Terugbetalingbedrag gebonden aan de inflatie 31. Terugbetalingbedrag gebonden aan basisproducten 32. Terugbetalingbedrag gebonden aan een aandeel EUR per Berekeningsbedrag

5 33. Terugbetalingbedrag gebonden aan een formule 34. Terugbetalingbedrag gebonden aan de wisselkoersen van vreemde munteenheden 35. Bedrag bij vervroegde Terugbetaling (i) Bedrag(en) bij vervroegde terugbetaling van een Obligatie, verschuldigd op de terugbetaling om fiscale redenen of onwettigheid (Voorwaarde 5(b) van de Algemene Voorwaarden) of in geval van verzuim (Voorwaarde 9 van de Algemene Voorwaarden) en/of de berekeningsmethode ervan: (ii) Bedrag bij vervroegde Terugbetaling omvat het bedrag van de lopende rente: 36. Bepalingen met betrekking tot de Fysieke Levering EUR per Berekeningsbedrag Nee: lopende rente zal worden uitbetaald tezamen met Bedrag(en) bij vervroegde terugbetaling 37. Betalingswijziging ALGEMENE BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE OBLIGATIES 38. Vorm van de Obligaties: Obligaties aan toonder: Tijdelijk Verzamelbewijs ( Temporary Global Note ) inwisselbaar in een Permanent Verzamelbewijs ( Permanent Global Note ) op of na de Omruildatum op zijn beurt inwisselbaar in Definitieve Obligaties ( Definitive Notes ) op een dag die valt binnen de zestig dagen nadat de kennisgeving voor omruiling is gegeven door de houder of de Belastingsagent (Fiscal Agent) en op dewelke de banken geopend zijn in Londen (de stad waarin het gespecificeerde kantoor van de Belastingsagent is gevestigd) en in Brussel en Luxemburg. 39. Nieuwe Globale Obligatie ( New Global Note ) Ja

6 40. Financiële Centrums: Londen, TARGET en New York 41. Werkdag Rechtsgebieden of andere bijzondere bepalingen betreffende de Betalingsdata: 42. Stroken voor toekomstige Coupons of Kwitanties die gehecht moeten worden aan de Definitieve Obligaties (en de data waarop deze Stroken vervallen): 43. Coupons die ongeldig worden op de Einddatum voor Terugbetaling van de Obligaties: 44. Details betreffende tot de Gedeeltelijk Betaalde Obligaties: bedrag van elke betaling met inbegrip van de Uitgifteprijs en datum waarop elke betaling moet uitgevoerd worden en (mogelijke) gevolgen van het onvermogen te betalen, inbegrepen elk recht van de Emittent om de Obligaties en de rente wegens laattijdige betaling vervallen te verklaren: 45. Details betreffende Termijnobligaties ( Instalment Notes ): bedrag van elke Termijn (inclusief elke maximum en minimum Termijn), de datum waarop elke betaling moet gebeuren: 46. Bepalingen met betrekking tot redenominatie, renominalisatie en het sluiten van nieuwe overeenkomsten ( Reconventioning Provisions ) London, TARGET en New York Nee 47. Consolidatiebepalingen: 48. Andere Definitieve Voorwaarden: 49. Naam en adres van de Berekeningsagent:

7 50. Vaststellingen: VERDELING 51. (i) Indien gesyndiceerd, namen en adressen van de Beheerders en de te onderschrijven verbintenissen: (ii) Datum van de Inschrijvingsovereenkomst: (iii) Stabiliserende Beheerder(s) (indien van toepassing): 52. Als niet-gesyndiceerd, naam en adres van de Dealer: Citigroup Global Markets Limited Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf Londen E14 5LB Verenigd Koninkrijk 53. Totale Provisie en Concessie: De relevante Distribution Agent verplicht zich tot het naleven van alle toepasselijke wetten en regelgeving in de rechtsgebieden waar de Obligaties worden aangeboden, verdeeld, verkocht of geleverd, met inbegrip van elke verplichting met betrekking tot het bekend maken van elke vergoeding of elke economische prikkel (zoals weergegeven in het bijzonder in de Richtlijn Markten voor Financiële Instrumenten (MIFID) 2004/39/EC, Verordening 128/2004 en de implementatiemaatregelen in de relevante rechtsgebieden.). Er zal een inschrijvingskost geheven worden van maximum 2 % van het nominale bedrag. Een Distribution Agent zal een gemiddeld bedrag tussen 0 en 5 % van de uitgifteprijs verdienen. Een dergelijke marge is gerelateerd aan de potentiële wijzigingen in de marktvoorwaarden tijdens de Aanbiedingsperiode. Verdere informatie met betrekking tot het inschrijvingsbedrag kan verkregen worden bij de relevante Distribution Agent. 54. U.S. verkoopsbeperkingen: Reg. S Compliance Category: 2 TEFRA D 55. Niet-vrijgestelde Aanbieding: Gedurende de periode van en met inbegrip van 23 oktober 2008 tot en met inbegrip van 15 december 2008 (de Aanbiedingsperiode ) tijdens de normale handelsuren voor banken in België, kunnen de Obligaties in België (de Openbare Aanbieding

8 Jurisdictie ) op een andere wijze dan krachtens Artikel 3 lid 2 van de Prospectusrichtlijn worden aangeboden (de Aanbieding ). De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) heeft de bevoegde autoriteit in België, een certificaat van goedkeuring ter beschikking gesteld welke bekrachtigt dat de Basisprospectus is opgesteld in overeenstemming met de Prospectusrichtlijn. De Basisprospectus werd in België ingevoerd. De Obligaties zullen in België aangeboden worden door: 56. Aanvullende verkoopsbeperkingen: Deutsche Bank Belgium NV/SA Avenue Marnix Bruxelles

9 DOEL VAN DE DEFINITIEVE VOORWAARDEN Deze Definitieve Voorwaarden omvatten de definitieve voorwaarden, vereist voor de emissie en de openbare aanbieding in de Openbare Aanbieding Jurisdictie van de hierin beschreven Obligaties en om de hierin beschreven Obligaties tot de handel toe te laten op de gereglementeerde markt van de Luxembourg Stock Exchange overeenkomstig het Euro Medium Term Note Programme van U.S. $ van Citigroup Funding Inc. VERANTWOORDELIJKHEID De Emittent en de Garant aanvaarden verantwoordelijkheid voor de in deze Definitieve Voorwaarden vervatte informatie. Getekend namens de Emittent: Door:... Gevolmachtigd ondertekenaar Getekend namens de Garant: Door:... Gevolmachtigd ondertekenaar

10 DEEL B OVERIGE GEGEVENS 1. NOTERING EN TOELATING TOT DE HANDEL (i) Notering Een aanvraag werd ingediend door de Emittent (of in zijn naam) om de Obligaties toe te laten tot de notering op de gereglementeerde markt van de Luxembourg Stock Exchange met ingang van 19 december (ii) Toelating tot de handel Een aanvraag werd ingediend door de Emittent (of in zijn naam) om de Obligaties toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van de Luxembourg Stock Exchange met ingang van 19 december RATINGS Aan de langlopende seniorschuld van de Emittent zijn momenteel de volgende ratings toegekend: Aa3 / P-1, Review for Possible Downgrade (Moody's), AA- / A- 1+, CreditWatch Negative (S&P) en AA- / F1+, Watch Negative (Fitch), gebaseerd op de garantie van Citigroup Inc. De ratings en prognoses zijn onderhevig aan wijzigingen tijdens de looptijd van de Obligaties. 3 BELANGEN VAN NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN BETROKKEN BIJ DEZE EMISSIE/DEZE AANBIEDING Voorzover de Emittent op de hoogte is, heeft geen enkele persoon betrokken bij de Aanbieding van de Obligaties een materieel belang bij de aanbieding. 4 REDENEN VOOR DE AANBIEDING, GERAAMDE NETTO-OPBRENGST EN TOTALE KOSTEN (i) Redenen voor de aanbieding: (ii) Geraamde netto-opbrengst: Algemene Ondernemingsdoelstellingen De geraamde netto-opbrengst zal afhangen van de uiteindelijke omvang van de aanbieding. Het is voorzien dat de geraamde netto-opbrengst zal worden bekendgemaakt op de website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) op of rond 19 december Om alle twijfel te vermijden, de geraamde nettoopbrengst beantwoordt aan de opbrengst die de Emittent zal ontvangen op de Uitgiftedag en komt niet overeen met de commissies die worden betaald door of aan de Distribution Agent of om het even welke andere persoon die van tijd tot tijd kunnen betrokken zijn bij de distributie van de Obligaties. (iii) Geraamde totale kosten: Ongeveer EUR OBLIGATIES MET EEN VASTE RENTE - OPBRENGST Aanduiding van opbrengst: Vanaf en met inbegrip van de Uitgiftedatum tot de Vervaldatum (niet inbegrepen): 6,00 procent per jaar. Zoals hierboven uiteengezet wordt de winst berekend op de Uitgiftedatum op basis van de Uitgifteprijs. Dit is niet indicatief voor de toekomstige opbrengst. 6. OPERATIONELE INFORMATIE ISIN Code: XS Gemeenschappelijke code:

11 Enig ander clearing systeem dan Euroclear Bank S.A./N.V. en Clearstream Banking, société anonyme, en het (de) betrokken identificatienummer(s) en gegevens aangaande de relevante bewaarinstelling (depository), indien van toepassing: Levering: Namen en adressen van de oorspronkelijke uitbetalende instantie: Namen en adressen van de bijkomende uitbetalende instantie(s) (als er zijn): Naam en adres van de registerhouder (Registrar): Naam en adres van de Transfer Agents: Levering tegen betaling Citibank, N.A. kantoor Londen: Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf Londen E14 5LB Verenigd Koninkrijk Kredietbank S.A. Luxembourg, 43, Boulevard Royal, L Luxembourg Bedoeld om gevoerd te worden op een Ja manier die een Eurosysteem Let erop dat het antwoord Ja enkel betekent dat het de verkiesbaarheid mogelijk maakt: bedoeling is dat de Obligaties worden bijgehouden door één van de ICSD s als gemeenschappelijke bewaker (common safekeeper), en niet noodzakelijk betekent dat de Obligaties zullen worden beschouwd als beleenbare activa voor de muntstrategie van het Eurosysteem en voor intra-dagelijkse kredietoperaties door het Eurosysteem, hetzij bij hun uitgifte, hetzij op het even welk ogenblik tijdens hun looptijd. Dergelijke erkenning zal afhangen van het beantwoorden aan de verkiesbaarheidscriteria van het Eurosysteem. 7. BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DE AANBIEDING Biedprijs: EUR voor een nominaal bedrag van EUR. Voorwaarden waaraan de aanbieding onderhevig is: Aanbiedingen van Obligaties zijn voorwaardelijk op hun uitgifte. De Emittent behoudt zich het recht voor om de Obligaties niet uit te geven.

12 Beschrijving van de inschrijvingsprocedure: Beschrijving van de mogelijkheid om de inschrijvingen te beperken en de manier van terugbetaling van het door inschrijvers teveel betaalde bedrag: Details van het minimum- en/of maximum inschrijvingsbedrag: Methode en termijnen voor volstorting en levering van de Obligaties: Wijze en datum waarop de resultaten van de aanbieding bekend moeten worden gemaakt Procedure voor de uitoefening van eventuele voorkeursrechten, verhandelbaarheid van inschrijfrechten en behandeling van niet-uitgeoefende inschrijfrechten: De beleggers kunnen een aanvraag tot inschrijving indienen gedurende de Aanbiedingsperiode. Deze periode mag op gelijk welk ogenblik worden stopgezet. In dat geval zal de Emittent daar onmiddellijk het publiek van op de hoogte brengen voor het einde van de Aanbiedingsperiode via een nota op de website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). De investeerders moeten geen rechtstreekse contractuele afspraken maken met de Uitgever wat betreft de intekening op de Obligaties. Een kandidaat-inschrijver moet een Distribution Agent contacteren voor het einde van de Aanbiedingsperiode. Een kandidaat-inschrijver zal intekenen overeenkomstig de met de betrokken Distribution Agent getroffen regelingen betreffende inschrijving op effecten in het algemeen. Er zijn geen vooraf bepaalde toewijzingscriteria. Citi zal toewijzingscriteria hanteren die een gelijke behandeling verzekeren van de kandidaat-investeerders. Alle via een Distribution Agent aangevraagde Obligaties gedurende de Aanbiedingsperiode zullen worden toegewezen tot het maximum bedrag van de Aanbieding. Een toekomstige investeerder zal, op de Uitgiftedag, 100 procent verkrijgen van het aantal Obligaties die worden toegewezen gedurende de Aanbiedingsperiode. De Intekenaars zullen door de betrokken Distribution Agent onmiddellijk worden op de hoogte gesteld van het al dan niet slagen van hun intekening. Het minimumbedrag is de Gespecifieerde Nominale Waarde De Obligaties zullen beschikbaar zijn op basis van levering tegen betaling. De uitgever is van mening dat de Obligaties aan de inschrijvers zullen worden overgemaakt op de effectenrekeningen op of omstreeks de Uitgiftedatum. De verhandeling van de Obligaties kan beginnen op de Uitgiftedatum. Via een nota op de website van de Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).

13 Categorieën van potentiële beleggers aan wie de Obligaties worden aangeboden en details van de tranche(s) die voor een bepaald land zijn gereserveerd: Procedure van kennisgeving aan inschrijvers van het toegekende bedrag en aanwijzing of de handel mag aanvangen voordat de kennisgeving is gedaan: Bedrag van de kosten en belastingen aangerekend aan de inschrijver of aankoper: Na(a)m(en) en adres(sen), voor zover de Emittent hiervan kennis heeft, van de Verdelers in de verschillende landen waar de aanbieding plaatsvindt. De Obligaties zullen door de Distribution Agents worden aangeboden aan eender wie in België. Eventuele aanbiedingen in andere EER landen zullen enkel plaatsvinden mits vrijstelling van de prospectusplicht overeenkomstig de Prospectusrichtlijn zoals omgezet. De Intekenaars zullen door de betrokken Distribution Agent onmiddellijk worden op de hoogte gesteld van het al dan niet slagen van hun intekening. Verhandeling van de Obligaties kan beginnen op de Uitgiftedatum. De inschrijver of aankoper dragen de lasten van de fiscale gevolgen van de investeringen in deze Obligaties. Deutsche Bank Belgium NV/SA Avenue Marnix Bruxelles Zulke Verdelers kunnen door de Emittent van tijd tot tijd worden aangeduid. 8. ANDERE INFORMATIE Citigroup Global Markets Limited zal ernaar streven een secundaire markt te creëren voor deze Obligaties, maar garandeert niet dat een dergelijke secundaire markt zal bestaan.

14 APPENDIX Fiscaliteit Het Belgisch belastingstelsel Deze sectie bevat een korte samenvatting van bepaalde principes die van belang zijn in België met betrekking tot Obligaties. Deze samenvatting heeft niet tot doel een exhaustieve beschrijving te geven van alle mogelijke fiscale aspecten en behandelt evenzeer geen specifieke gevallen die relevant kunnen zijn voor individuele potentiële investeerders. Deze is zowel gebaseerd op de huidige Belgische belastingwetgeving, de rechtspraak en de wettelijke voorschriften van de belastingsautoriteiten, als op hun respectieve interpretatie, die allen van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. Dergelijke amendementen kunnen ook met terugwerkende kracht ingevoerd worden en kunnen als dusdanig een negatieve impact hebben op de fiscale gevolgen zoals hieronder beschreven. Het is potentiële kopers van Obligaties derhalve aangeraden hun juridische en fiscale adviseur te raadplegen met betrekking tot de fiscale gevolgen van de aankoop, het houden van of de verkoop van de Obligaties. Wat betreft de Belgische inkomstenbelastingen worden de Obligaties beschouwd als vastrentende effecten (artikel 2, 1 8 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 ( WIB 92 )). (a) Belastingsregels van toepassing op natuurlijke personen ingezeten in België De fiscale regels zoals hieronder uiteengezet zijn van toepassing op natuurlijke personen die in het bezit zijn van de Obligaties buiten hun zakelijke activiteiten om, met fiscale woonplaats in België. Een roerende voorheffing van 15% wordt afgehouden van alle interestbetalingen op Obligaties die door financiële tussenpersonen in België uitbetaald zijn. Indien buiten België rente wordt geïnd, zonder tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon, dan moet de belastingbetaler deze rente aangeven in zijn/haar belastingaangifte. De standaard belastingvoet kan verhoogd worden met gemeentebelasting. (b) Belastingregels van toepassing op vennootschappen gevestigd in België Voor belastingplichtige vennootschappen, maakt de interest op de Obligaties deel uit van de belastinggrondslag. De roerende voorheffing kan verminderd worden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Bepaalde vennootschappen kunnen mits voorlegging van een specifiek vrijstellingscertificaat, vrijgesteld worden van de bronbelasting. Belgische vennootschappen zijn volledig belastbaar op vermogenswinsten. Elk verlies is in principe fiscaal aftrekbaar. (c) Belastingregels van toepassing op niet-ingezetenen Vennootschappen die niet gevestigd zijn in België maar de Obligaties gebruiken teneinde hun zakelijke activiteiten in België te voeren, zijn onderworpen aan dezelfde regels als de vennootschappen gevestigd in België (zie (b) hierboven). Andere niet-ingezetenen zijn onderworpen aan de 15% roerende voorheffing, behoudens enkele specifieke gevallen. Het is aanbevolen hieromtrent fiscaal advies in te winnen. (d) Belastingregels van toepassing op belastingplichtige als rechtspersonen Interesten die in België geïnd worden door belastingplichtige rechtspersonen, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 15%. Deze bronbelasting is een definitieve belasting.

15 Belastingplichtige rechtspersonen die rente innen zonder tussenkomst van een tussenpersoon gevestigd in België moeten de bronbelasting betalen. (e) Belasting op beurstransacties Aankoop en verkoop van Obligaties op de secundaire markt zijn onderworpen aan een 0,07% belasting op de beursverrichtingen. Het bedrag van deze belasting is beperkt tot EUR 500 per transactie. (f) De Spaarrichtlijn Een Belgische uitbetalende instantie zoals gedefinieerd in de Spaarrichtlijn zal een Bronbelasting a rato van 15 procent afhouden op rentebetalingen aan een particuliere uiteindelijke gerechtigde van deze rentebetaling, inwoner van een andere EU Lidstaat of van een van de geassocieerd en afhankelijke territoria. Het tarief van de Bronbelasting zal verhoogd worden tot 20% 1 juli 2008 en tot 35% op 1 juli De Bronbelasting is berekend op basis van de rentebetaling voor afhouding van om het even welke Belgische voorheffing. De Bronbelasting en voorheffing kunnen beide geïnd worden. De Bronbelasting wordt berekend pro rata de periode waarin de Obligaties gehouden zijn door de uiteindelijke gerechtigde van de rentebetalingen. Er moet geen Bronbelasting betaald worden indien de investeerder aan de Belgische uitbetalende instantie een certificaat op naam voorlegt, opgesteld door de competente autoriteit van zijn Staat van verblijf voor fiscale doeleinden. Het certificaat dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam, het adres en het belasting- of ander identificatienummer, of, ingeval dit laatste niet bestaat, de datum en geboorteplaats van de uiteindelijke gerechtigde, (ii) de naam en het adres van de uitbetalende autoriteit; en (iii) het rekeningnummer van de uiteindelijke gerechtigde.

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Synthesenota van [ ] 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgever van Vastrentende Notes Serie 1448, met vervaldag in 2017,

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 20 februari 2006 met betrekking tot de uitgifte van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Snowball Notes II terugbetaalbaar op 6 april 2016 (the Notes ) uitgegeven

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood.

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood. SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus voor notering en aanbieding van 23 maart 2010 (het "Prospectus") en elke beslissing om te beleggen in de 5,5% vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Pinguin NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs: 4,635% Netto

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Aanbieding van Gewone Aandelen (inclusief ongeveer 325 miljoen EUR aan Nieuw Uitgegeven Gewone Aandelen (wat neerkomt op een maximum

Nadere informatie

Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005

Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005 Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005 Rabo Securities N.V. de Emittent (naamloze vennootschap naar Nederlands

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN UITGIFTE A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot de basisprospectus. A.2 Toestemming voor gebruik van de basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

PROSPECTUS. Inschrijvingsperiode: van 24 juni 2005 tot 25 juli 2005. Uitgifteprijs: 102% Uitgiftedatum : 27 juli 2005

PROSPECTUS. Inschrijvingsperiode: van 24 juni 2005 tot 25 juli 2005. Uitgifteprijs: 102% Uitgiftedatum : 27 juli 2005 PROSPECTUS D Ieteren Trading B.V. Besloten Vennootschap naar Nederlands recht Openbaar aanbod tot inschrijving op de uitgifte van een obligatielening voor een bedrag van EUR 100.000.000 4,25% (bruto) vervaldag

Nadere informatie