Synthesenota van [ ] Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)"

Transcriptie

1 Synthesenota van [ ] 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgever van Vastrentende Notes Serie 1448, met vervaldag in 2017, voor een bedrag van maximaal [ ] EUR Dit document vormt een synthesenota (de Synthesenota ) met het oog op het verlenen van bepaalde informatie met betrekking tot de Notes hierin beschreven. Iedere beslissing om te beleggen in de Notes dient genomen te worden op basis van het Basisprospectus van 22 juni 2007 (het Basisprospectus ) en de Final Terms van 14 oktober 2007 (de Final Terms ). Deze twee documenten, evenals een samenvatting in het Frans en in het Nederlands van het Basisprospectus, zijn gratis verkrijgbaar in de kantoren van Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London, E14 4QA, Verenigd Koninkrijk, alsook in de kantoren van Deutsche Bank S.A., Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België. De gedefinieerde termen die gebruikt worden in deze Synthesenota hebben dezelfde betekenis als in de Conditions in het Basisprospectus dat beschouwd dient te worden als basisprospectus in de zin van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG) (de Prospectusrichtlijn ). DEZE SYNTHESENOTA DIENT GELEZEN TE WORDEN ALS EEN INLEIDING OP HET PROSPECTUS EN IEDERE BESLISSING OM TE BELEGGEN IN DE NOTES DIENT GEBASEERD TE ZIJN OP DE OVERWEGING VAN HET PROSPECTUS IN ZIJN GEHEEL, MET INBEGRIP VAN DE FINAL TERMS. DEZE SYNTHESENOTA VORMT GEEN AANBOD OM TE VERKOPEN NOCH EEN VERZOEK AAN ENIGE PERSOON OM DE NOTES AAN TE KOPEN IN DE JURISDICTIES WAAR HET ONWETTIG IS EEN DERGELIJK AANBOD OF EEN DERGELIJK VERZOEK AAN DEZE PERSONEN TE DOEN. DE PERSONEN IN HET BEZIT VAN DEZE SYNTHESENOTA, VAN EENDER WELK DOCUMENT DAT HIERMEE VERBAND HOUDT OF VAN EENDER WELKE TOEKOMSTIGE NOTA DIENEN ZICH TE INFORMEREN HIEROMTRENT EN DEZE BEPERKINGEN TE RESPECTEREN. 1

2 Informatie Betreffende het Beleggingsrisico De indicatieve Hoofdsom van de Notes is [ ] EUR, hoewel de feitelijke Hoofdsom van de uitgegeven Notes zal afhangen van het aantal orders ontvangen tijdens de Inschrijvingsperiode, voorzien tussen 20 september 2007 (inbegrepen) en 14 oktober 2007 (inbegrepen). De Finale Hoofdsom van de Notes die uitgegeven zullen worden zal door Deutsche Bank S.A. in België meegedeeld worden rond 16 oktober De houders van de Notes en de potentiële kopers van de Notes dienen zich ervan te vergewissen dat ze de aard van de Notes en de mate waarin ze blootgesteld zijn aan risico s, begrijpen. Ze dienen de geschiktheid van de Notes als een belegging te overwegen in het licht van hun eigen situatie en financiële toestand. Gegeven de gespecialiseerde aard van deze Notes, zijn de Emittent en Morgan Stanley & Co International plc ( MSIplc ) van oordeel dat zij enkel geschikt zijn voor ervaren beleggers die in staat zijn om zelf het risico van deze belegging vast te stellen. Bijgevolg is het aangewezen dat u, indien u geen belegger bent die valt onder de beschrijving hierboven, deze Notes niet aankoopt zonder een gedetailleerd advies te vragen aan een gespecialiseerde professionele adviseur. Het wordt potentiële beleggers aangeraden om hun juridische, reglementaire, beleggings-, boekhoudkundige, fiscale en andere adviseurs te raadplegen wat betreft elke voorgestelde of effectieve belegging in de Notes. Beleggers dienen het Basisprospectus en de Final Terms na te zien voor een volledige en gedetailleerde beschrijving van de Notes, en, in het bijzonder, de Risicofactoren ( Risk Factors ) verbonden aan de Notes. Beleggen in de Notes brengt bepaalde risico s met zich mee, waaronder, zij het niet beperkt tot : Kredietrisico ("Credit Risk") : De houder van de Notes zal blootgesteld zijn aan het kredietrisico van de Emittent. Risico van Aanpassing door de Vaststellingsagent ("Determination Agent Adjustment Risk") : De Vaststellingsagent kan aanpassingen maken of enige andere gepaste handeling stellen in omstandigheden dat de interestvoeten in euro beïnvloed worden door een verstoring van de markt of in omstandigheden die de normale activiteiten beïnvloeden. De Vaststellingsagent zal niet verplicht zijn om in zulke omstandigheden de houders van de Notes te raadplegen. Exitrisico ("Exit Risk") : De prijs van de Notes op de secundaire markt zal afhangen van meerdere factoren, met inbegrip van het niveau en de volatiliteit van interestvoeten, de kredietwaardigheid van de Emittent en de tijd die rest tot de vervaldag van de Notes. Bijgevolg is het mogelijk dat de houder van de Notes een bedrag ontvangt dat lager is dan de intrinsieke marktwaarde van de Notes op dat moment en dat ook lager is dan het bedrag dat de houder ontvangen zou hebben indien hij de Notes tot de vervaldag had gehouden. Liquiditeitsrisico ("Liquidity Risk") : Hoewel de Notes verhandeld zullen worden op een georganiseerde beurs, zal een secundaire markt gemaakt door de Dealer gerealiseerd worden enkel op basis van redelijke inspanningen en onderworpen zijn aan marktvoorwaarden, wetgeving, reglementen, en intern beleid. Hoewel er een secundaire markt in de Notes kan zijn, kan het toch zijn dat deze niet liquide genoeg is om een verkoop door de houder te vergemakkelijken. In de veronderstelling dat er geen verandering zal zijn in de marktvoorwaarden, of enige andere relevante omstandigheden, zal de prijs, indien van toepassing, waaraan MSIplc Notes wil aankopen in secundaire markttransacties, waarschijnlijk lager zijn dan de oorspronkelijke 2

3 uitgifteprijs, aangezien de oorspronkelijke uitgifteprijs commissies betaald in verband met de Notes inhoudt, en de secundaire marktprijs de betaalde commissies waarschijnlijk uitsluit, evenals de voorziene winsten inbegrepen in de kost van de hedging van de verplichtingen van de Emittent onder de Notes. Bovendien kunnen deze prijzen verschillen van de waarden vastgesteld door de prijsmodellen gebruikt door MSIplc, ten gevolge van dealerskortingen, van mark-ups of andere transactiekosten. Bij het aankopen van de Notes, zullen de kopers verondersteld worden, ten opzichte van de Emittent, de Dealer en alle vennootschappen die met hen verbonden zijn te verklaren en te garanderen (i) dat zulke koper de risico s en potentiële gevolgen verbonden aan de aankoop van de Notes begrijpt, (ii) dat de koper zijn eigen juridische, reglementaire, beleggings-, boekhoudkundige, fiscale en andere adviseurs geraadpleegd heeft in het geval hij het passend acht bijgestaan te worden in het begrijpen en de evaluatie van de risico s en de gevolgen die voortvloeien uit de aankoop van de Notes en (iii) overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in Annex 2. 3

4 1. Emittent ( Issuer ) Morgan Stanley 2. (i) Serienummer ( Series Number ) (ii) Tranchenummer ( Tranche Number ) 3. Gespecifieerde Munteenheid of Munteenheden ( Specified Currency or Currencies ) Euro ( EUR ) 4. Globaal Bedrag in Hoofdsom ( Aggregate Principal Amount ) (i) Serie ( Series ) (ii) Tranche ( Tranche ) [ ] EUR [ ] EUR 5. Uitgifteprijs ( Issue Price ) 101% van de Gespecifieerde Nominale Waarde per Note. 6. Gespecifieerde Nominale Waarde ( Specified Denominations (Par) ) : (Condition 3) EUR 7. Datum van Uitgifte ( Issue Date ) 16 oktober Vervaldatum ( Maturity Date ) 16 oktober Interestbasis ( Interest Basis ) De Notes zijn interestdragend tegen de Vaste Rentevoet (verdere details zijn gespecifieerd in punt 15 hieronder) 10. Terugbetalingsbasis/Betalingsbasis ( Redemption/Payment Basis ) 11. Verandering van Interestbasis of Verandering van Terugbetalingsbasis/Betalingsbasis ( Change of Interest or Redemption/Payment Basis ) Terugbetaling tegen de pari waarde 12. Put/Call Opties ( Put/Call Options ) Toepasselijk (i) (ii) Terugbetaling naar keuze van de Emittent (Redemption at the option of the Issuer) (Condition 13.7) Terugbetaling naar keuze van de houders van de Notes (Redemption at the option of the Noteholders) (Condition 13.9) Toepasselijk (iii) Andere Put/Call opties 13. Status van de Notes ( Status of the Notes ) (Condition 4) Senior 4

5 14. Verdelingsmethode ( Method of distribution ) Niet-gesyndiceerd BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BETAALBARE INTEREST (INDIEN VAN TOEPASSING) 15. Bepalingen met betrekking tot Vastrentende Notes ( Fixed Rate Note Provisions ) (Condition 5) Toepasselijk (i) Interestvoeten (Rates of Interest) 4,50% per jaar, betaalbaar op het einde van het jaar gedurende de periode vanaf de Uitgiftedatum (inbegrepen) tot de Interestbetalingsdatum (niet inbegrepen) die voorzien is op 16 oktober Daarna, 4.75% per jaar tot (maar niet inbegrepen) de Vervaldatum of de Datum van Vervroegde Terugbetaling. (ii) (iii) Interestbetalingsdat(um)(a) (Interest Payment Date(s)) Bedrag(en) Vaste coupon (Fixed Coupon Amount(s)) 16 oktober in ieder jaar vanaf 16 oktober 2008 (inbegrepen) tot de Vervaldatum (inbegrepen), onder voorbehoud van de Volgende Werkdag Conventie (Following Business Day Convention) (iv) Gebroken Bedrag(en) (Broken Amount(s)) (v) Dagelijkse Interestfractie (Day Count Fraction) 30/360 onaangepast (vi) Andere bepalingen in verband met de methode voor het berekenen van interest op Vastrentende Notes 16. Bepalingen met betrekking tot Vlotrentende Notes ( Floating Rate Note Provisions ) (Condition 6) 17. Bepalingen met betrekking tot Notes waarvan de interest gelinkt is aan een Index/waarvan de interest gelinkt aan andere variabelen ( Index-Linked Interest Note/other variablelinked interest Note Provisions ) (Condition 6) 18. Bepalingen met betrekking tot Nulcoupon Notes ( Zero Coupon Note Provisions ) (Condition 7) 19. Bepalingen met betrekking tot Notes met Dubbele Munteenheid ( Dual Currency Note 5

6 Provisions ) (Condition 8) 20. Bepalingen met betrekking tot Notes gelinkt aan Eigen Vermogen ( Equity Linked Notes Provisions ) (Condition 9) 21. Grondstoffen Notes ( Commodity Notes ) 22. Deviezen Notes ( Currency Notes ) 23. Bepalingen met betrekking tot Kredietgerelateerde Notes ( Credit-Linked Note Provisions ) BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE TERUGBETALING 24. Call Optie ( Call Option ) (Condition 13.7) Toepasselijk Dat(um)(a) van Optionele Terugbetaling (Optional Redemption Date(s)) Bedrag(en) van Optionele Terugbetaling van iedere Note en methode (indien van toepassing) van berekening van zulk(e) bedrag(en) Indien deels terugbetaalbaar Periode van Voorafgaande Kennisgeving (Notice period) Iedere Interestbetalingsdatum vanaf (en met inbegrip van) 16 oktober 2014 tot 16 oktober 2017 (inbegrepen) EUR per Note van gespecifieerde nominale waarde van EUR Voorafgaande Kennisgeving van vijf Werkdagen (Business Days) vóór de Datum van Optionele Terugbetaling 25. Put Optie ( Put Option ) (Condition 13.9) 26. Finale Bedrag van Terugbetaling van elke Note ( Final Redemption Amount of each Note ) (Condition 13.1) EUR per Note van gespecifieerde nominale waarde van EUR 27. Bedrag van Vervroegde Beëindiging en Bedrag van Terugbetaling bij vervroegde terugbetaling (Early Termination Amount and Redemption Amount upon early redemption) (Condition 13.2, 13.5, 13.10, and 17) Bedrag(en) van Vervroegde Terugbetaling ( Early Redemption Amount(s) ) van elke Note betaalbaar bij terugbetaling omwille van fiscale redenen of bij een wanprestatie (event of default) of bij andere vervroegde 6

7 terugbetalingen en/of de equivalente berekeningsmethode (indien noodzakelijk of verschillend van wat uiteengezet is in de Voorwaarden) 28. Toepasselijk recht Engels recht ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE NOTES 29. Vorm van de Notes ( Form of Notes ) (Voorwaarde 3) 30. Bijkomende Financiële Centra of andere bijzondere bepalingen met betrekking tot Betalingsdata 31. Talons voor toekomstige Coupons of Ontvangstbewijzen die aangehecht worden aan Definitieve Notes (en data waarop deze talons vervallen) 32. Details met betrekking tot Gedeeltelijk Betaalde Notes ( Partly Paid Notes ) : bedrag van iedere betaling die de Uitgifteprijs omvat en datum waarop iedere betaling gedaan dient te worden en gevolgen (indien enige) van het ingebreke blijven te betalen, met inbegrip van het recht van de Emittent om de Notes en de interest verschuldigd wegens van het ingebreke blijven te betalen, verbeurd te laten verklaren : 33. Details met betrekking tot Termijn Notes ( Instalment Notes ) : bedrag van elke schijf, datum waarop iedere betaling gedaan dient te worden : 34. Bepalingen met betrekking tot herbepaling van de nominale waarde, renominalisation en het sluiten van nieuwe overeenkomsten : Notes aan toonder Tijdelijke Globale Note ( Temporary Global Note ) omwisselbaar voor een Permanente Globale Note ( Permanent Global Note ) die omwisselbaar is in Definitieve Notes ( Definitive Notes ) na afloop van een periode van 30 dagen volgend op de schriftelijke mededeling gegeven conform de bepalingen van de Permanente Globale Note of in de beperkte gevallen gespecifieerd in de Permanente Globale Note. 7

8 35. Consolidatiebepalingen : 36. Andere definitieve voorwaarden : De betalingen met betrekking tot de Notes zullen vrij van bronheffingen gebeuren, tenzij het anders vereist wordt door de wet. Indien de Emittent een bronheffing moet inhouden op de betalingen gedaan met betrekking tot de Notes, zal een netto-bedrag betaald worden, met name zonder de bronheffing die werd betaald of die afgetrokken diende te worden of ingehouden en de Emittent is niet verplicht het bruto-bedrag te berekenen. VERDELING 37. (i) Indien gesyndiceerd, naam van de Managers (ii) Datum van Intekeningsovereenkomst (Subscription Agreement) (iii) Stabiliserende Managers (Stabilising Manager(s)) (indien van toepassing) 38. Indien niet gesyndiceerd, naam van de Dealer ( Dealer ) 39. Indien TEFRA D regels of TEFRA C regels toepasselijk zijn, of TEFRA regels toepasselijk zijn Morgan Stanley & Co. International plc TEFRA D regels 40. Bijkomende verkoopsbeperkingen Geen enkel openbare aanbod van de Notes, of het bezit of de verspreiding van enig advertentiemateriaal in verband daarmee is toegestaan in eender welke jurisdictie waar stappen ondernomen dienen te worden met het oog hierop, tenzij deze stappen reeds werden ondernomen. De Notes mogen niet worden aangeboden of verkocht in enige jurisdictie behalve aan personen die wegens hun beleggingsactiviteiten betrokken zijn in het verwerven, houden, beheren of beschikken (als principaal of als agent) over beleggingen van een zelfde aard als de Notes en die een bijzondere kennis hebben van beleggen. 8

9 ANDERE INFORMATIE NOTERING (i) Notering ( Listing ) Het is de bedoeling dat een aanvraag zal worden gericht aan de Luxembourg Stock Exchange voor de toelating van de Notes op de Officiële Lijst ( Official List ). Er kan geen zekerheid worden geboden omtrent het feit of, en wanneer zulke aanvraag zal worden goedgekeurd. De omzetting van de voorgestelde Transparantierichtlijn van de Europese Unie (de Richtlijn ) kan bepaalde moeilijkheden tot gevolg hebben voor ondernemingen zoals de Emitttent. In het bijzonder zou het van ondernemingen vereist kunnen worden jaarrekeningen frequenter te publiceren dan ze anders zouden doen, of jaarrekeningen op te stellen overeenkomstig andere boekhoudkundige standaarden dan degene die zij anders zouden gebruiken, bijvoorbeeld kan de Emittent gevraagd worden zijn jaarrekeningen op te stellen overeenkomstig standaarden andere dan U.S. G.A.A.P. De Emittent is niet verplicht de notering van de Notes aan te houden, en potentiële kopers van de Notes dienen er zich bewust van te zijn dat de notering van de Notes beëindigd kan worden, in het geval dat een notering van de Notes op de Luxembourg Stock Exchange de meer frequente publicatie van jaarrekeningen door de Emittent zou vereisen dan anders, of dat de jaarrekening opgesteld dient te worden overeenkomstig standaarden andere dan U.S. G.A.A.P., of in enige andere omstandigheden waarin de Richtlijn omgezet wordt op een manier die, volgens de Emittent, bepaalde moeilijkheden tot gevolg zal hebben. In een dergelijke situatie van beëindiging van de notering kan de Emittent, maar is hij niet verplicht, een alternatieve notering voor de Notes zoeken op een markt buiten de Europese Unie. Indien echter zulke alternatieve notering niet beschikbaar is, of volgens de Emittent, bepaalde moeilijkheden tot gevolg zal hebben, is het mogelijk dat een alternatieve notering niet in overweging wordt 9

10 genomen. Hoewel geen zekerheid kan worden geboden over de liquiditeit van de Notes als gevolg van de toelating op de Officiële Lijst, kan de beëindiging van de notering van de Notes een wezenlijk effect hebben op de mogelijkheid van de Houders van de Notes om deze te verkopen op de secundaire markt. (ii) Toelating tot verhandeling ( Admission to trading ) VERWACHTE NETTO OPBRENGSTEN ( Estimated Net Proceeds ) De gereglementeerde markt van Luxembourg Stock Exchange. [ ] EUR RATINGS Ratings ( Rating ) De Notes maken niet het voorwerp uit van een rating. KENNISGEVING De UKFSA ( United Kingdom Financial Services Authority ) heeft de CBFA ( Commissie voor het Bank, Financie- en Assuranciewezen ) een goedkeuringsverklaring voorgelegd waaruit blijkt dat het Basisprospectus werd opgesteld conform de bepalingen van de Prospectusrichtlijn. BELANGEN VAN FYSIEKE EN RECHTSPERSONEN BETROKKEN BIJ DE UITGIFTE Onder voorbehoud van de sectie Subscription and Sale van het Basisprospectus van 22 juni 2007, heeft, voor zover de Emittent weet, geen enkele persoon betrokken bij de uitgifte van de Notes een belangrijk belang bij het aanbod. OPERATIONELE INFORMATIE ISIN Code ( ISIN Code ) XS Gemeenschappelijke Code ( Common Code ) Nieuwe Globale Note ( New Global Note ) Alle vereffeningsstelsels ( clearing systems ) andere dan Euroclear Bank N.V. / S.A. en Clearstream Banking Société Anonyme en de relevante identificatienummers Levering ( Delivery ) Naam en adres van bijkomende Betalingsagenten ( Paying Agent ) Aangehouden op een manier geschikt voor Neen Levering tegen betaling Geen Neen 10

11 Eurosystem VERANTWOORDELIJKHEID De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de informatie opgenomen in deze Synthesenota en verklaart dat, alle gewoonlijke voorzorgen nemend zich ervan te verzekeren dat dit het geval is, de informatie opgenomen in deze Synthesenota, voor zover hij weet, juist is en geen weglatingen inhoudt die mogelijks de inhoud ervan beïnvloedt. 11

12 ANNEX 1 - FISCALITEIT Op grond van het Belgische belastingrecht zal iedere som die door de Emittent boven de Uitgifteprijs wordt betaald als interest beschouwd worden en onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 15% die de definitieve belasting uitmaakt voor natuurlijke personen en rechtspersonen die Belgisch inwoner zijn. In geval van verkoop van de Notes aan derden (andere dan de Emittent) zal het inkomen gelijk aan de pro rata verlopen interesten gedurende de bezitsperiode tevens beschouwd worden als interest. Voor de vennootschappen kan deze roerende voorheffing verrekend worden met de vennootschapsbelasting. Een taks op de beursverrichtingen van 0,07% is verschuldigd voor elke verrichting op de secundaire markt (geplafonneerd op 500 EUR per partij en per verrichting), onder voorbehoud van bepaalde vrijstellingen die van toepassing zijn, onder andere, op financiële tussenpersonen, instellingen voor collectieve belegging, of niet-inwoners, die voor hun eigen rekening handelen. In voorkomend geval is een taks van 0,60% op de aflevering van effecten aan toonder verschuldigd op de materiële aflevering van de Notes. 12

13 ANNEX 2 Kopers zullen geacht worden, door het aankopen van de Notes, ten aanzien van de Emittent, Morgan Stanley & Co. International plc en alle met hen verbonden vennootschappen, te verklaren en te garanderen, en akkoord te gaan met de volgende bepalingen: (a) (b) De koper verklaart en garandeert ten aanzien van de Emittent, de Dealer en alle met hen verbonden vennootschappen dat (i) hij de Notes aankoopt als principaal (en niet als agent of in enige andere hoedanigheid); (ii) noch de Emittent, noch de Dealer of enige met hen verbonden vennootschap voor hem optreedt als fiduciair (fiduciary) of als adviseur met betrekking tot de Notes; (iii) hij niet steunt op enige verklaringen gedaan door de Emittent, de Dealer of enige met hen verbonden vennootschap; (iv) hij zijn eigen juridische, reglementaire, fiscale, zakelijke, beleggings-, financiële en boekhoudkundige adviseurs geraadpleegd heeft in de mate dat hij het nodig achtte, en dat hij zijn eigen beslissingen inzake beleggingen, hedging en verhandeling heeft genomen op basis van zijn eigen beoordeling en op basis van het advies van zulke adviseurs in de mate hij dit noodzakelijk achtte, en niet op basis van enige opinie geuit door de Emittent of enige van diens verbonden vennootschappen of agenten; en (v) hij de Notes aankoopt met een volledig begrip van de termen, voorwaarden en risico s daarvan en hij bekwaam is en bereid om deze risico s op zich te nemen. De koper verklaart en garandeert ten aanzien van de Emittent, de Dealer en alle met hen verbonden vennootschappen (i) dat hij de Notes, direct noch indirect, zal te koop aanbieden, verkopen of zorgen voor de verkoop ervan, en dat hij geen aanbiedingsdocumenten (offering materials) zal verspreiden of publiceren (hetgeen, voor alle duidelijkheid, ook enige aanbiedingscirculaire, prospectus, marketingdocumenten, aanvraagformulier, advertentie, ander document of informatie inhoudt) of enig type van aanbod doen in verband met de Notes (in ieder geval op welke manier ook, via het internet inbegrepen) in enig land of enige jurisdictie, behalve onder omstandigheden die zullen resulteren in de naleving van enige toepasselijke wetten en reglementen (voor alle duidelijkheid, met inbegrip van Rule 903 (a) en Rule 93 (b) (2) van Regulation S van de Securities Act), en dat geen openbaar aanbod van de Notes zal uitmaken, zoals deze term begrepen wordt onder de toepasselijke wetten van het relevante land of de relevante jurisdictie, en dat geen aanleiding geeft tot enige aansprakelijkheid van de Emittent, de Dealer of enige van hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werkgevers, agenten of verbonden vennootschappen en (ii) dat hij de Notes niet aangeboden heeft of zal aanbieden aan personen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, behalve dat hij Notes mag aanbieden in een Lidstaat: (aa) in de periode startend op de datum van publicatie van een prospectus in verband met de Notes dat werd goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een Lidstaat overeenkomstig de Prospectusrichtlijn en, waar passend, waarvan werd kennisgegeven aan de bevoegde autoriteit in de Lidstaat waar zulk aanbod wordt gedaanovereenkomstig artikel 18 van de Prospectusrichtlijn, en eindigend op de datum 12 maanden na de datum van zulke publicatie; (bb) op ieder moment aan rechtspersonen die gemachtigd zijn om of gereglementeerd om te opereren op de financiële markten, of indien niet zo gemachtigd of gereglementeerd, wiens vennootschapsdoel uitsluitend bestaat in het beleggen in instrumenten zoals de Notes; (cc) op ieder moment aan een rechtspersoon die aan twee of meer van de volgende voorwaarden voldoet: (1) een gemiddelde hebben van ten minste 250 werknemers gedurende het laatste financiële jaar; (2) een balanstotaal hebben van meer dan EUR en (3) een jaarlijkse omzet van meer dan EUR, steeds zoals 13

14 weergegeven in diens laatste jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen; of (dd) op ieder moment in om het even welke andere omstandigheden die niet de publicatie vereisen van een prospectus door de Emittent, de Dealer of enige met hen verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 3 van de Prospectusrichtlijn, op voorwaarde dat een aanbod niet zal behandeld worden als een aanbod waarvoor de publicatie van een prospectus niet vereist is overeenkomstig artikel 3 van de Prospectusrichtlijn, louter omwille van de toepassing van artikel 3 (2) (b) (aanbiedingen aan minder dan 100 natuurlijke of rechtspersonen). Voor wat betreft deze bepaling betekent het begrip aanbod in verband met enige Notes in een Lidstaat de mededelingen in om het even welke vorm en om op het even welke manier gedaan, van voldoende informatie over de bepalingen van het aanbod en de Notes die worden aangeboden om de belegger in staat te stellen te beslissen om de Notes te kopen of om op de Notes in te schrijven, of zoals dit begrepen wordt in die Lidstaat door enige maatregel ten uitvoering van de Prospectusrichtlijn in die Lidstaat en betekent de uitdrukking Prospectusrichtlijn de Richtlijn 2003/71/EG en omvat relevante implementerende maatregelen in elke relevante Lidstaat. (c) (d) (e) De koper (i) erkent dat de Notes niet werden geregistreerd en niet zullen worden geregistreerd onder de Securities Act of enige effectenwetgeving in een staat van de Verenigde Staten en dat zij onderworpen zijn aan fiscale vereisten in de Verenigde Staten (U.S. tax requirements); (ii) gaat ermee akkoord dat de koper noch enige van zijn verbonden vennootschappen op geen enkel ogenblik, rechtstreeks of onrechtstreeks, Notes te koop zullen aanbieden, verkopen, overdragen of leveren in de Verenigde Staten (deze term omvat alle gebieden, bezittingen en alle andere zones die deel uitmaken van het rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika) of voor rekening van een U.S. Person (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act of de Internal Revenue Code); en (iii) garandeert ten aanzien van de Emittent, de Dealer en alle met hen verbonden vennootschappen dat alle aanbiedingen, verkopen, afspraken voor verkopen van Notes door hem zullen worden gedaan onder de voorwaarde dat de perso(o)n(en) met wie hij handelt, zal/zullen garanderen hetgeen hierboven is uiteengezet in (i), (ii) en (iii). De koper verklaart en garandeert dat in het geval dat de koper of een met hem verbonden vennootschap of agent een advertentie of promotiemateriaal met betrekking tot de Notes voorbereidt (met inbegrip van zulke documenten die op een internet site worden geplaatst), (i) hij alle toepasselijke instemmingen en goedkeuringen zal verkrijgen en hij de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Emittent of de relevante verbonden vennootschap zal verkrijgen voor enige verwijzing daarin naar de Emittent of enige verbonden vennootschap; (ii) hij de goedkeuring van de reglementaire overheden (voor alle duidelijkheid, met inbegrip van deze onder Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 en verbonden wetgeving en reglementen) voor zulke advertentie zal verkrijgen, en promotiemateriaal louter de verantwoordelijkheid zal zijn van de koper of diens verbonden vennootschap of agent; en (iii) zulke documenten een vrijwaring van aansprakelijkheid van Morgan Stanley zullen bevatten voor zulke documenten in een formaat voorbereid door Morgan Stanley. De koper zal de de Emittent, de Dealer en alle met hen verbonden vennootschappen en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen en controlerende personen vrijwaren en schadeloos stellen en houden voor enige en alle verliezen, vorderingen, eisen, schade en aansprakelijkheid (met inbegrip van geldboetes, geldstraffen en enige juridische of andere uitgaven opgelopen in verband met het verweer tegen of het onderzoek van zulke vordering of eis), direct of indirect veroorzaakt door de koper of enige van zijn verbonden 14

15 vennootschappen of zijn agenten door het niet naleven van de bepalingen uiteengezet in (a), (b), (c) of (d) hierboven, of door anders te handelen dan vereist of voorzien daarin. 15

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Credit Suisse International

Credit Suisse International Definitieve voorwaarden van 13 mei 2009 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr. 2500199 Zero Coupon Index-linked Principal

Nadere informatie

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent:

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent: SAMENVATTING Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Registratiedocument van 2 april 2007 voorbereid door de Emittent in verband met obligaties uitgegeven onder zijn U.S. $ 80.000.000.000

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Credit Suisse handelend via haar London Branch

Credit Suisse handelend via haar London Branch Definitieve voorwaarden van 23 juli 2009 Credit Suisse handelend via haar London Branch Zero Coupon Index-linked Principal Protected Notes (Aan Index gekoppelde Nulcoupon Notes met beschermde hoofdsom)

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH. Reeks Nr: 3304

Definitieve Voorwaarden DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH. Reeks Nr: 3304 Definitieve Voorwaarden 15 december 2008 DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH Reeks Nr: 3304 Uitgifte van Notes tot EUR 100,000,000 met Vaste Interestvoet van 4,25% met vervaldatum 30 december 2013 onder het

Nadere informatie

Synthesenota van 1 oktober Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Synthesenota van 1 oktober Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Synthesenota van 1 oktober 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgifte van Notes Serie 1454, met vervaldag in 2011, voor een

Nadere informatie

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager:

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager: SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot het Prospectus, en iedere beslissing om te investeren in de Obligaties, moet gebaseerd zijn op bestudering van het Prospectus in

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in enige Notes dient gebaseerd te zijn op de bestudering

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Citigroup Inc. Euro ( EUR ).

Citigroup Inc. Euro ( EUR ). Definitieve Voorwaarden d.d. 10 januari 2008 Citigroup Funding Inc. Uitgifte van Step Up aflosbare obligaties met een vaste wisselkoers (Step up Callable Fixed Rate Notes) tot een bedrag van maximaal EUR

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

Deel A Contractvoorwaarden

Deel A Contractvoorwaarden Definitieve Voorwaarden d.d. 23 oktober 2008 Citigroup Funding Inc. Uitgifte van maximaal EUR 100.000.000 obligaties met een rentevoet van 6,00 %, invorderbaar op 19 december 2013 Gewaarborgd door Citigroup

Nadere informatie

HSBC Bank plc. Emissieprogramma voor Notes en Warrants. Emissie van. Autocallable Notes. tot een bedrag van 50.000.000 euro

HSBC Bank plc. Emissieprogramma voor Notes en Warrants. Emissie van. Autocallable Notes. tot een bedrag van 50.000.000 euro Het onderhavige document betreft een informele en indicatieve vertaling van enkel de informatie van de Definitieve Voorwaarden gerelateerd aan de obligaties zoals beschreven in de «Final Terms dated[27

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient als inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Iedere beslissing om te beleggen in enige Notes dient gebaseerd te zijn op de overweging van dit Basisprospectus

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Sint-Baafs-Vijve, België (3 juli 2017) Balta Group NV ( Balta of de Vennootschap ) kondigt vandaag het einde van

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

SGA Société Générale Acceptance N.V. SG Option Europe

SGA Société Générale Acceptance N.V. SG Option Europe DIT DOCUMENT IS EEN SAMENVATTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 5.2 VAN DE PROSPECTUS RICHTLIJN (RICHTLIJN 2003/71/EG) EN WERD DOOR DE EMITTENT OPGESTELD ONDER ANDERE VOOR DE DOELEINDEN VAN DE KENNISGEVING OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan een aandelenindex ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 gelinkt aan een emerging market aandelenindex Productfiche 25 oktober 2010 OMSCHRIJVING Deze 5Y EUR Participation

Nadere informatie

DOCUMENT DEFINITIEVE VOORWAARDEN. Definitieve voorwaarden van 23 april 2008

DOCUMENT DEFINITIEVE VOORWAARDEN. Definitieve voorwaarden van 23 april 2008 DOCUMENT DEFINITIEVE VOORWAARDEN Definitieve voorwaarden van 23 april 2008 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr. 2500199

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten:

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten: SAMENVATTING Deze Samenvattingsectie moet gelezen worden als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing om in de Effecten (Securities) te beleggen moet gebaseerd zijn op een bestudering van het

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent NATIXIS Structured Products Limited Dutch Translation of the Summary of the Base Prospectus dated June 2010 SAMENVATTING Deze samenvatting dient als inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden.

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE EMITTENTEN DE BANK EN DE GROEP

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE EMITTENTEN DE BANK EN DE GROEP SAMENVATTING Deze samenvatting werd opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EC) (de "Prospectusrichtlijn") en dient gelezen te worden als inleiding tot

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze Samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot deze Debt Issuance Programme Prospectus en elke beslissing om in Notes te investeren dient gebaseerd te zijn op

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren Samenvatting Het volgende is een samenvatting (de Samenvatting ) van de belangrijkste kenmerken en risico s verbonden aan Commerzbank Aktiengesellschaft (de Emittent, de Bank, of Commerzbank, samen met

Nadere informatie

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Ratio: 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten Inschrijvingsprijs: 70,83 per nieuw

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH. Uitgifte van Obligaties voor een bedrag tot EUR Gekoppeld aan de EURO STOXX 50 Index (de "Effecten")

DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH. Uitgifte van Obligaties voor een bedrag tot EUR Gekoppeld aan de EURO STOXX 50 Index (de Effecten) Definitieve Voorwaarden van 26 september 2011 DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH Uitgifte van Obligaties voor een bedrag tot EUR 50.000.000 Gekoppeld aan de EURO STOXX 50 Index (de "Effecten") Uitgegeven onder

Nadere informatie

Slotvoorwaarden van 20.12.07

Slotvoorwaarden van 20.12.07 Slotvoorwaarden van 20.12.07 Citigroup Funding Inc. Uitgifte van tot EUR50,000,000 CMS gelinkde Waardepapieren, in 2016 invorderbare Gewaarborgd door Citigroup Inc. onder het U.S. $20,000,000,000 Euro

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Mik op een hoger rendement.

Mik op een hoger rendement. Interest Linked Bond 2020 STRATEGIE P. 2 Dit product speelt in op een stijgende langetermijnrente en een kortetermijnrente die lager blijft dan de langetermijnrente. LOOPTIJD p. 3 Max. 0 jaar ONDERLIGGENDE

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Basisprospectus van de Emittenten dd. 17 juni 2010 dat een basisprospectus vormt voor Fortis Bank en een basisprospectus voor

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50

BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50 BIOCARTIS VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING TOT EEN ENKELE AANBIEDINGSPRIJS VAN EUR 11,50 Mechelen, België, 20 april 2015 Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"),

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV.

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV. ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 75.000.000 uitstaande 4,75% vastrentende obligaties (ISIN: BE0002183490) met vervaldatum

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA. 1 Belangrijke informatie omtrent de Notes die zullen worden uitgegeven onder het Programma

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA. 1 Belangrijke informatie omtrent de Notes die zullen worden uitgegeven onder het Programma SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting is opgesteld met het oog op de uitgifte door GDF SUEZ van Notes met een nominale waarde van minder dan 50.000. Investeerders in Notes met een nominale waarde

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH. Uitgifte van EUR 25,000,000 Obligaties gerelateerd aan Ethna-Aktive E-T Fund (de "Effecten")

DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH. Uitgifte van EUR 25,000,000 Obligaties gerelateerd aan Ethna-Aktive E-T Fund (de Effecten) Definitieve Voorwaarden van 15 maart 2013 DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH Uitgifte van EUR 25,000,000 Obligaties gerelateerd aan Ethna-Aktive E-T Fund (de "Effecten") onder haar Programme voor de uitgifte

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie