Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V."

Transcriptie

1 Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam in Nederland, en kantooradres te 4811 WZ Breda, Waterstraat 1 Registratie nr in het Register van de Kamer van Koophandel te te Breda Emittent met de onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie van AXA BANK EUROPE N.V. Garant en Betaalagent in België DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME Fiscaal en Hoofdbetaalagent Maximumbedrag EUR De Emittent en de Garant nemen volledige verantwoordelijkheid op voor het prospectus in het Engels en voor deze samenvatting in het Nederlands. De overeenkomst van de verschillende taalversies van de samenvatting werd nagegaan door AXA Bank Europe N.V. die verklaart hiervoor verantwoordelijk te zijn. Het Prospectus, inclusief deze samenvatting, is gratis te verkrijgen in de kantoren van de Garant (AXA Bank Europe NV, Vorstlaan 25, 1170Brussel. Tel.: internet: en de Fiscaal Agent. Het Prospectus is op 19 augustus 2008 door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurd in overeenstemming met artikel 23 van de wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de situatie van de Emittent of de Garant. Deze samenvatting is gedateerd op 19 augustus 2008.

2 WAARSCHUWING: Deze samenvatting mag enkel gezien worden als een inleiding op het Prospectus. De beslissing om te beleggen in de Obligaties dient gebaseerd te zijn op de volledige informatie opgenomen in het Prospectus, inclusief de relevante Definitieve Voorwaarden. Indien de belegger een vordering instelt betreffende de informatie opgenomen in het Prospectus, kan hij onder de nationale wetgeving van de Lidstaat van de Europese Unie waar de vordering wordt ingesteld, gehouden zijn tot vergoeding van de kosten voor de vertaling ervan. De personen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend en om de publicatie ervan hebben verzocht, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld, doch enkel indien de samenvatting wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus gelezen misleidend, onjuist of inconsistent is. Algemene informatie Beschrijving van de risico s Er bestaan risico s verbonden aan de Obligaties beschreven in dit Prospectus. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: - Marktrisico : bewegingen van marktrentevoeten, steilheid van de rentecurve, marktbewegingen van aandelen, volatiliteit, - Prijsrisico : tussentijdse en terugbetalingprijzen kunnen beneden pari zijn wegens veranderingen van economische en marktomstandigheden - Liquiditeitsrisico : in geval van beursgenoteerde Obligaties, zou de markt erg beperkt kunnen zijn, en in geval van niet beursgenoteerde Obligaties is er, hoewel AXA Bank Europe op periodieke tijdstippen prijzen van de uitgegeven Obligaties zal bekendmaken, geen brede secundaire markt. - Kredietrisico : kredietwaardigheid van de Emittent en de Garant - Wisselrisico : de Obligaties kunnen uitgegeven worden tegen een rentevoet betaalbaar in één of meerdere valuta andere dan de munt waarin de Obligaties zijn uitgedrukt - Risico op terugbetaling : de Obligaties kunnen vervroegd terugbetaald worden Er is geen zekerheid dat de Obligatiehouders de terugbetaalde bedragen zullen kunnen herinvesteren met hetzelfde rendement als dat van de initiële investering in de Obligaties. Met name in het geval van Obligaties met Variabele Intrest kan het terugbetaald kapitaal lager zijn dan het initiële kapitaal en kunnen de intrest en terugbetalingprijs afhankelijk zijn van een aantal met elkaar verbonden factoren. Indien er twijfel bestaat over het risico verbonden aan deze Obligaties en om de geschiktheid in te schatten volgens het persoonlijke risicoprofiel dienen de beleggers hun eigen financiële, juridische, boekhoudkundige en fiscale specialisten te raadplegen over de risico s verbonden aan een belegging in deze Obligaties, de gepaste methodes om die belegging te analyseren en de geschiktheid van deze belegging voor zijn of haar specifieke noden. Alvorens de Obligaties te kopen, dient de belegger over voldoende kennis en financiële middelen te beschikken om het prijsrisico, marktrisico, liquiditeitsrisico, risico op terugbetaling van de structuur en andere risico s verbonden met een belegging in deze Obligaties te dragen. De marktwaarde kan aanzienlijk schommelen en beleggers dienen bereid te zijn het marktrisico verbonden aan deze Obligaties op zich te nemen. Potentiële beleggers wordt aangeraden kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus alvorens in de Obligaties te beleggen. 2

3 Informatie met betrekking tot het Programma: Emittent: Garant: Berekeningsagent: Omvang: Fiscaal Agent: Hoofdbetaalagent: Betaalagent in België: Noteringsagent: Registratieagent: Wijze van uitgifte: Vorm en Denominatie: Uitgifteprijs: Interest: AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V., vennootschap naar Nederlands recht AXA BANK EUROPE N.V., vennootschap naar Belgisch recht AXA INVESTMENT MANAGERS Paris S.A., vennootschap naar Frans recht, tenzij in de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde Tranche wordt bepaald dat een andere berekeningsagent wordt aangesteld voor de betreffende Tranche. Tot euro (of de tegenwaarde in enige andere munt op het moment van uitgifte) totaal nominaal bedrag van de uitstaande Obligaties. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, S.A., vennootschap naar Luxemburgs recht DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, société anonyme, tenzij in de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde Tranche bepaald wordt dat een andere hoofdbetaalagent wordt aangesteld voor de betreffende Tranche. AXA BANK EUROPE N.V., tenzij in de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde Tranche wordt bepaald dat een andere betaalagent wordt aangesteld voor de betreffende Tranche. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, société anonyme, tenzij in de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde Tranche wordt bepaald dat een andere Registratieagent wordt aangesteld voor de betreffende Tranche. De Obligaties worden uitgegeven in tranches (elk een Tranche genoemd) met een of meerdere uitgiftedata en voor het overige onder identieke voorwaarden (of identiek behalve wat de eerste intrestbetaling betreft). De Obligaties van elke Tranche worden verondersteld uitwisselbaar te zijn met alle andere Obligaties van die Tranche. Elke Tranche kan worden uitgegeven in reeksen (elk een Reeks genoemd) met gelijke of verschillende uitgiftedata. De specifieke voorwaarden van elke Reeks (die, waar nodig, zullen worden aangevuld met bijkomende algemene voorwaarden en waarvoor dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor de andere Reeksen van dezelfde Tranche, behalve wat de uitgiftedatum, de uitgifteprijs, de eerste intrestbetaling en het nominale bedrag van de Reeks betreft) zullen worden bepaald in de Definitieve Voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden ). De Obligaties worden uitgegeven ofwel aan toonder ( Obligaties aan Toonder ) ofwel op naam ( Obligaties op Naam ) met een Denominatie zoals bepaald in de relevante Definitieve Voorwaarden. Obligaties aan Toonder kunnen zowel fysisch leverbaar zijn als gedematerialiseerd. De Obligaties kunnen uitgegeven worden aan hun nominale waarde of beneden pari of boven pari. De interest die op de Obligaties betaald wordt (de Interest ) kan gebaseerd zijn op een vaste interestvoet ( Vaste Interestvoet, zulke Obligaties worden Obligaties met Vaste Interest genoemd), een vlottende interestvoet ( Vlottende Interestvoet, zulke Obligaties worden Obligaties met Vlottende Interest genoemd) of afhangen van een andere variabele formule of ander onderliggende ( Variabele Interestvoet, zulke Obligaties worden Obligaties met Variabele Interest genoemd) (Vaste Interestvoet, Vlottende Interestvoet en Variabele Interestvoet worden samen de Interestvoet genoemd). De Interestvoet wordt uitgedrukt als een percentage op jaarbasis. 3

4 Garantie: Beursnotering: Toepasselijk recht: De Garant garandeert op onvoorwaardelijke, onherroepelijke en nietachtergestelde basis de betaling van zowel het nominaal bedrag als de interest op de Obligaties, alsook elk ander bedrag waarvoor betaling door de Emittent vereist kan zijn. Indien zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, zal een aanvraag ingediend worden voor een notering van een Tranche van Obligaties op de Beurs van Luxemburg of enige andere beurs die gestipuleerd is in de relevante Definitieve Voorwaarden. Een Tranche van Obligaties kan eveneens niet beursgenoteerd zijn. De Noteringsagent is Dexia Banque Internationale à Luxembourg. Het Nederlands recht is van toepassing op de Obligaties. Alle geschillen die ontstaan met betrekking tot de Obligaties worden onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in Nederland. De overeenkomst voor de agentuur (Agency Agreement) is onderworpen aan het Engels recht. De garantie is onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die verband houden met de garantie vallen onder de jurisdictie van de Belgische hoven en rechtbanken. De financiële dienstverlening De financiële dienstverlening wordt waargenomen door AXA Bank Europe N.V. De prijs voor de Obligaties (secundaire marktprijs genoteerd door AXA Bank Europe of desgevallend beursnotering) is beschikbaar op vraag in elk kantoor van AXA Bank Europe N.V. tot 30 werkdagen voor de Vervaldatum, in acht genomen de periodieke basis bepaald voor elke Tranche. AXA Bank Europe N.V. zal een secundaire markt organiseren, waarbij zij een prijs publiceert volgens de periodiciteit die gespecificeerd wordt voor elke Tranche. De prijs van de Obligaties is afhankelijk van de marktcondities, rentevoeten, forward rentevoeten, volatiliteit, enz. Indien Obligaties worden verkocht voor vervaldag, kunnen de opbrengsten van deze verkoop lager uitvallen dan het geïnvesteerde bedrag. Verkoopsbeperking De Emittent en haar agenten zullen de Obligaties niet aanbieden, overdragen of verkopen, zowel direct als indirect, aan personen die gevestigd dan wel woonachtig zijn of hun gewone verblijfplaats hebben in Nederland. Documenten ter inzage De laatste jaarverslagen gedateerd 31 december 2007, de toekomstige jaarverslagen en statuten van respectievelijk de Emittent en van de Garant, zijn op verzoek gratis verkrijgbaar aan de loketten van de Fiscaal Agent en aan de loketten van de Luxemburgse en de Betaalagent in België en dit gedurende de ganse looptijd van de Obligaties. De jaarverslagen van de Garant en de Emittent zullen ten laatste 6 maanden na de afsluiting van het vorige boekjaar beschikbaar zijn op de internet site ( Fiscaal stelsel van de Obligaties in België (a) Fiscaal stelsel van toepassing op natuurlijke personen in België Op natuurlijke personen die houders zijn van Obligaties buiten het kader van hun beroepswerkzaamheid, en die voor fiscale doeleinden als Belgische inwoners te beschouwen zijn, is het volgend fiscaal regime van toepassing. Op alle interestbetalingen van de Obligaties wordt een bevrijdende roerende voorheffing van 15% ingehouden door de in België gevestigde financiële tussenpersoon. Indien de interest buiten België wordt geïnd zonder tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon is de belastingplichtige verplicht deze interesten aan te geven in zijn belastingaangifte. De gebruikelijke inkomstenbelastingen bedragen dan 15% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. 4

5 (b) Fiscaal stelsel van toepassing op vennootschappen Voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting worden de interesten uit de Obligaties opgenomen in de belastbare basis en de roerende voorheffing kan verrekend worden overeenkomstig de wettelijke voorwaarden. De binnenlandse vennootschappen kunnen mits aflevering van een welbepaald getuigschrift een vrijstelling van de roerende voorheffing bekomen. Belgische vennootschappen zijn belastbaar op de totale opbrengst. De eventuele minwaarde is in principe fiscaal aftrekbaar. (c) Fiscaal stelsel van toepassing op niet-inwoners De niet-inwoners die de Obligaties gebruiken voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in België zijn onderworpen aan de regels die gelden voor Belgische vennootschappen (zie punt (b) hierboven). (d) Fiscaal stelsel van toepassing op rechtspersonen Voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting zijn de in België geïnde interesten aan de roerende voorheffing van 15% onderworpen. Deze roerende voorheffing is voor hen een definitieve belasting. De belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting en de interesten in het buitenland innen zonder tussenkomst van een Belgische financiële instelling staan zelf in voor de betaling van de roerende voorheffing. (e) Tussentijdse verkoop Indien een Obligatie voor de vervaldag wordt verkocht, dient de verkoper die een natuurlijke persoon is geen roerende voorheffing te betalen op de Coupon of op de eventuele meerwaarde. De verkoper is er wel toe gehouden om de interesten (inclusief de winst die uit de verkoop voortvloeit) op zijn Belgische belastingaangifte aan te geven. De verkoper die evenwel als rechtspersoon belast is, staat zelf in voor de betaling van de roerende voorheffing. (f) Taks op beursverrichtingen De aankoop en verkoop van de Obligaties op de secundaire markt zijn aan een beurstaks van 0,07% onderworpen met een maximum van 500 EUR per verrichting. (g) De spaarrichtlijn Een Belgische betaalagent in de zin van de Spaarrichtlijn zal de woonstaatheffing aan het tarief van 15% inhouden op de interestbetalingen verricht aan een natuurlijke persoon die de uiteindelijk gerechtigde van de interestbetaling is en verblijfhouder is van een andere EU-Lidstaat of verblijfhouder in één van de afhankelijke of geassocieerde gebieden. Het tarief van de woonstaatheffing is 20% vanaf 1 juli 2008 en 35% vanaf 1 juli De woonstaatheffing wordt berekend op het interestbedrag vóór de aftrek van de Belgische roerende voorheffing. De woonstaatheffing en de roerende voorheffing kunnen beide tegelijk verschuldigd zijn. De woonstaatheffing wordt berekend in verhouding tot de periode dat de uiteindelijk gerechtigde van de interestbetalingen de Obligaties in bezit heeft. Er zal geen woonstaatheffing ingehouden worden indien de investeerder aan de Belgische betaalagent een certificaat overmaakt dat voor belastingdoeleinden op zijn naam werd opgemaakt door de bevoegde in de woonstaat. Het certificaat moet minstens de volgende informatie bevatten: (i) naam, adres en fiscaal of ander identificatienummer, of bij gebrek aan deze laatste, de geboortedatum en plaats van de uiteindelijke gerechtigde; (ii) naam en adres van de uitbetalende instantie; en (iii) het rekeningnummer van de uiteindelijk gerechtigde of bij gebrek hieraan een éénduidige omschrijving van het schuldinstrument. 5

6 Deze informatie is van algemene aard en beoogt niet alle fiscale aspecten van een investering in Obligaties te behandelen. Potentiële investeerders worden aangeraden om in verband met hun specifieke situatie, hun fiscaal adviseur te raadplegen. Levering van de Obligaties De Obligaties kunnen fysiek geleverd worden of op een effectenrekening geplaatst. In België is de fysieke levering niet toegelaten. AXA Bank Europe N.V. rekent geen bewaarloon aan voor de bewaring van de Obligaties in een effectenrekening. Beleggers die hun effecten bij een andere financiële instelling in bewaring wensen te geven, dienen zich bij die instelling te informeren over de eraan verbonden kosten. De aankoop en verkoop van de Obligaties op de secundaire markt zijn aan een beurstaks van 0,07% onderworpen met een maximum van 500 EUR per verrichting. Beleggers niet-residenten zijn vrijgesteld van deze taks. In geval een Tranche voorziet in fysieke levering zullen de Obligaties geleverd worden binnen de 6 maand na de uitgifte. Informatieverstrekking aan de Obligatiehouders Alle informatie zal geldig verstrekt zijn aan de Obligatiehouders indien gepubliceerd in L Echo en De Tijd in België of, waar de Obligaties worden aangehouden op een effectenrekening, door middel van een rechtstreeks bericht vanwege de Betaalagent, telkens de Fiscaal Agent en/of Berekeningsagent het nodig acht de Obligatiehouders te informeren. De mededelingen zullen zo snel als praktisch mogelijk gebeuren. Enige mededeling wordt geacht gebeurd te zijn op de datum van publicatie of, indien meerdere malen gepubliceerd, de datum van de eerste publicatie. Inlichtingen over de Emittent AXA Belgium Finance (NL) B.V. ( ABF ) werd opgericht voor een onbepaalde duur als Besloten Vennootschap naar Nederlands recht op 30 oktober 1990, onder de naam Ippa Finance Company B.V. De statutaire zetel bevindt zich te Amsterdam en het kantooradres te WZ Breda, Waterstraat 1. De statuten werden gewijzigd op 2 mei Artikel 2 van de statuten van ABF beschrijft het maatschappelijk doel van de vennootschap: De vennootschap heeft ten doel: - het financieren van ondernemingen en vennootschappen; - het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; - het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; - het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen; - het lenen, uitlenen en bijeen brengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; - het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende goederen en van vermogenswaarden in het algemeen; - het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten. ABF is ingeschreven in het Register van de Kamer van Koophandel te Breda onder het nummer Inlichtingen over de Garant 6

7 AXA Bank Europe N.V. is een naamloze vennootschap van onbepaalde duur, opgericht naar Belgisch recht en geregistreerd in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer , en BTW-plichtig onder nummer BE In overeenstemming met het artikel 3 van de statuten heeft de vennootschap tot doel alle verrichtingen die verenigbaar zijn met het wettelijk en reglementair statuut van de kredietinstellingen. Zij kan alle financiële verrichtingen uitvoeren, onder meer kapitalen inzamelen, op welke manier zij ook terugbetaalbaar zijn, leningen en kredietopeningen toestaan tegen hypothecaire waarborg of het neerleggen van waarden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag tevens verrichtingen op afbetaling financieren, leningen en kredieten toestaan, onder meer op handelsfonds, en verrichtingen uitvoeren van disconto en herdisconto. Zij mag alle activiteiten uitoefenen, alle bedrijven uitoefenen of stichten en alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel en van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, evenals alle bedrijven of verrichtingen die kunnen uitgevoerd of georganiseerd worden bij wijze van service aan de cliënteel, onder meer op het gebied van de verzekering. Zij mag alle beleggingen verrichten met het oog op de beste aanwending van de fondsen die haar toebehoren of die haar worden toevertrouwd. Zij mag, mits goedkeuring van de algemene vergadering, fusioneren met andere vennootschappen die een gelijkaardig doel hebben, volgens de modaliteiten die het meest geschikt zullen zijn. Het maatschappelijk doel kan zowel in het buitenland als in België verwezenlijkt worden. 7

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS II SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Op datum van 30 september 2005 over de uitgifte van maximum EUR 41.075.000 vertegenwoordigd door maximum 132.500 obligaties met een nominale waarde van maximum EUR 310

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Befimmo Comm.VA, een vastgoedbevak (openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal), bijzonder gespecialiseerd in beleggingen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

1 Overwegingen voor de belegger

1 Overwegingen voor de belegger SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGSNOTA VAN 28 april 2010 EN VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT VAN 20 april 2010 in verband met het openbaar aanbod tot inschrijving op obligaties in België (de Obligaties ) met

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet Note KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA N.V. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS

28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS 28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE SA/NV SOCIÉTÉ ANONYME / NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Warandeberg 3 1000 Brussel Ondernemingsnummer 893.587.655 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

RECORD BANK NV. (de "Obligaties") commercieel "Record Target Note" genoemd. Uitgifteprijs : 102%

RECORD BANK NV. (de Obligaties) commercieel Record Target Note genoemd. Uitgifteprijs : 102% PROSPECTUS 19 februari 2008 RECORD BANK NV Minimum EUR 20.000.000 Obligaties waarvan het kapitaal op de vervaldatum van 6 mei 2014 gewaarborgd is en waarvan de eerste coupon is vastgesteld op 8% en de

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 10 september 2012. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 29 augustus 2006 met betrekking tot de uitgifte van minimum 5.000.000 en maximum 150.000.000, van 11.50% Reverse Convertible Notes op gewone aandelen van ABN- AMRO HOLDING

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van Notes

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM

SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM Obligatielening Residentie De Beemden Privaat aanbod tot inschrijving van: 36 obligaties met optie op een woonrecht in een assistentiewoning waarvan 20 obligaties uitgebreid

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU).

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU). SECURASSET SSET (LU) 3,50% FLF SUB 2015 Kapitaal voor 100% blootgesteld aan een obligatie van BNP Paribas Fortis Funding met een achtergestelde waarborg van Fortis Bank NV (vervaldatum 2015) Promotioneel

Nadere informatie

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe s uit. KBC IFIMA S.A. (LUX) in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie