Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V."

Transcriptie

1 Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam, in Nederland, en adres te 1118 BH Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 231 toren B 5 e etage Registratie nr in het Register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam Emittent met de onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie van AXA BANK BELGIUM N.V. Garant en Betaalagent DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME Fiscaal en Hoofdbetaalagent Maximumbedrag EUR De Emittent en de Garant nemen volledige verantwoordelijkheid op voor het prospectus in het Engels en voor deze samenvatting in het Nederlands. De overeenkomst van de verschillende taalversies van de samenvatting werd nagegaan door AXA Bank Belgium N.V. die verklaart hiervoor verantwoordelijk te zijn. Het Prospectus, inclusief deze samenvatting, is gratis te verkrijgen in de kantoren van de Garant en de Fiscaal Agent. Het Prospectus is op 9 mei 2006 door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurd in overeenstemming met artikel 14 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de situatie van de Emittent of de Garant. Het bericht voorgeschreven door artikel 13, 1 ste lid van de voormelde wet is bekendgemaakt. Deze samenvatting is gedateerd op 9 mei 2006.

2 WAARSCHUWING: Deze samenvatting mag enkel gezien worden als een inleiding op het Prospectus. De beslissing om te beleggen in de Obligaties dient gebaseerd te zijn op de volledige informatie opgenomen in het Prospectus, inclusief de relevante Definitieve Voorwaarden. Indien de belegger een vordering instelt betreffende de informatie opgenomen in het Prospectus, kan hij onder de nationale wetgeving van de Lidstaat van de Europese Unie waar de vordering wordt ingesteld, gehouden zijn tot vergoeding van de kosten voor de vertaling ervan. De personen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend en om de publicatie ervan hebben verzocht, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld, doch enkel indien de samenvatting wanneer zij samen met de andere delen van het prospectus gelezen misleidend, onjuist of inconsistent is. Algemene informatie Er bestaan risciofactoren die een invloed hebben op de mogelijkheid voor de Emittent om de verplichtingen onder de Obligaties na te komen. Deze omvatten het kredietrisico, marktrisico, operationeel risico, liquiditeitsrisico, risicobeheer, reglementair risico en de onzekerheid van de economische en concurrentiële situatie (zie 4. Risk Factors Related to the Notes in het Prospectus). Er bestaan risicofactoren die essentieel zijn voor de beoordeling van het marktrisico dat verbonden is aan de Obligaties. Deze omvatten het risico dat de Obligaties niet de gepaste belegging kunnen zijn voor alle beleggers. Er bestaan ook risicofactoren die betrekking hebben op de structuur van een specifieke uitgifte van Obligaties. Deze omvatten de risicofactoren voor Obligaties met een mogelijke vervroegde terugbetaling op initiatief van de Emittent, Obligaties uitgedrukt in meerdere valuta, gedeeltelijke betaalde Obligaties, Variabele Obligaties met een multiplicator of een andere dekkingscoëfficiënt, Obligaties met een Vaste of Vlottende Rentevoet, het feit dat de beleggers niet in staat zijn om vooraf de rente te berekenen op een Obligatie met Vlottende Rentevoet, Zero Coupon Obligaties die onderworpen zijn aan grotere prijsfluctuaties dan niet verdisconteerde obligaties, Obligaties uitgegeven hoog boven of beneden pari, Obligaties gelinkt aan wisselkoersen genereren voor de investeerder zowel een wisselriscio als een risico op de Emittent, het feit dat het reëel rendement van de Obligaties voor de belegger lager kan zijn dan het meegedeelde rendement door transactiekosten en het feit dat het effectieve rendement voor de beleggers verminderd kan worden door de belasting van toepassing op de houder van de Obligaties. Er bestaan risicofactoren die betrekking hebben op de Obligaties in het algemeen. Deze omvatten wijzigingen, verklaringen van afstand en substitutie, de Basel Richtlijn met betrekking tot de kapitaalvereisten, het feit dat de markt voor schuldinstrumenten volatiel kan zijn en ongunstig kan beïnvloed worden door verschillende gebeurtenissen, de Europese Monetaire Unie, de EU Spaarrichtlijn en wijziging van wetgeving. Er bestaan risico s die betrekking hebben op de markt in het algemeen. Deze omvatten de secundaire markt, wisselrisico en wisselcontroles, de renterisico s en de risico s met betrekking tot de kredietwaardigheid geven misschien niet alle risico s weer. Juridische overwegingen kunnen bepaalde investeringen beperken. Indien er twijfel bestaat over het risico verbonden aan deze Obligaties en om de geschiktheid in te schatten volgens het persoonlijke risicoprofiel dienen de beleggers hun eigen financiële, juridische, boekhoudkundige en fiscale specialisten te raadplegen over de risico s verbonden aan een belegging in deze Obligaties, de gepaste methodes om die belegging te analyseren en de geschiktheid van deze belegging voor zijn of haar specifieke noden. Alvorens de Obligaties te kopen, dient de belegger over voldoende kennis en financiële middelen te beschikken om het prijsrisico, marktrisico, liquiditeitsrisico, risico op terugbetaling van de structuur en andere risico s verbonden met een belegging in deze Obligaties te dragen. De marktwaarde kan aanzienlijk schommelen en beleggers dienen bereid te zijn het marktrisico verbonden aan deze Obligaties op zich te nemen. Potentiële beleggers wordt aangeraden kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus alvorens in de Obligaties te beleggen. 2

3 Informatie met betrekking tot het Programma: Emittent: Garant: Berekeningsagent: Omvang: Fiscaal Agent: Hoofdbetaalagent: Betaalagent: Noteringsagent: Registratieagent: Wijze van uitgifte: Vorm en Denominatie: Uitgifteprijs: Interest: AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V., vennootschap naar Nederlands recht AXA BANK BELGIUM N.V., vennootschap naar Belgisch recht AXA INVESTMENT MANAGERS Paris S.A., vennootschap naar Frans recht, tenzij in de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde Tranche wordt bepaald dat een andere berekeningsagent wordt aangesteld voor de betreffende Tranche. Tot euro (of de tegenwaarde in enige andere munt op het moment van uitgifte) totaal nominaal bedrag van de uitstaande Obligaties. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, S.A., vennootschap naar Luxemburgs recht DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, société anonyme, tenzij in de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde Tranche bepaald wordt dat een andere hoofdbetaalagent wordt aangesteld voor de betreffende Tranche. AXA BANK BELGIUM N.V., tenzij in de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde Tranche wordt bepaald dat een andere betaalagent wordt aangesteld voor de betreffende Tranche. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, société anonyme, tenzij in de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde Tranche wordt bepaald dat een andere Registratieagent wordt aangesteld voor de betreffende Tranche. De Obligaties worden uitgegeven in tranches (elk een Tranche genoemd) met een of meerdere uitgiftedata en voor het overige onder identieke voorwaarden (of identiek behalve wat de eerste intrestbetaling betreft). De Obligaties van elke Tranche worden verondersteld uitwisselbaar te zijn met alle andere Obligaties van die Tranche. Elke Tranche kan worden uitgegeven in reeksen (elk een Reeks genoemd) met gelijke of verschillende uitgiftedata. De specifieke voorwaarden van elke Reeks (die, waar nodig, zullen worden aangevuld met bijkomende algemene voorwaarden en waarvoor dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor de andere Reeksen van dezelfde Tranche, behalve wat de uitgiftedatum, de uitgifteprijs, de eerste intrestbetaling en het nominale bedrag van de Reeks betreft) zullen worden bepaald in de Definitieve Voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden ). De Obligaties worden uitgegeven ofwel aan toonder ( Obligaties aan Toonder ) ofwel op naam ( Obligaties op Naam ) met een Denominatie zoals bepaald in de relevante Definitieve Voorwaarden. Obligaties aan Toonder kunnen zowel fysisch leverbaar zijn als gedematerialiseerd. De Obligaties kunnen uitgegeven worden aan hun nominale waarde of beneden pari of boven pari. De interest die op de Obligaties betaald wordt (de Interest ) kan gebaseerd zijn op een vaste interestvoet ( Vaste Interestvoet, zulke Obligaties worden Obligaties met Vaste Interest genoemd), een vlottende interestvoet ( Vlottende Interestvoet, zulke Obligaties worden Obligaties met Vlottende Interest genoemd) of afhangen van een andere variabele formule of ander onderliggende ( Variabele Interestvoet, zulke Obligaties worden Obligaties met Variabele Interest genoemd) (Vaste Interestvoet, Vlottende Interestvoet en Variabele Interestvoet worden samen de Interestvoet genoemd). De Interestvoet wordt uitgedrukt als een percentage op jaarbasis. 3

4 Garantie: Beursnotering: Toepasselijk recht: De Garant garandeert op onvoorwaardelijke, onherroepelijke en nietachtergestelde basis de betaling van zowel het nominaal bedrag als de interest op de Obligaties, alsook elk ander bedrag waarvoor betaling door de Emittent vereist kan zijn. Indien zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, zal een aanvraag ingediend worden voor een notering van een Tranche van Obligaties op de Beurs van Luxemburg of enige andere beurs die gestipuleerd is in de relevante Definitieve Voorwaarden. Een Tranche van Obligaties kan eveneens niet beursgenoteerd zijn. De Noteringsagent is Dexia Banque Internationale à Luxembourg. Het Nederlands recht is van toepassing op de Obligaties. Alle geschillen die ontstaan met betrekking tot de Obligaties worden onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in Nederland. De overeenkomst voor de agentuur (Agency Agreement) is onderworpen aan het Engels recht. De garantie is onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die verband houden met de garantie vallen onder de jurisdictie van de Belgische hoven en rechtbanken. De financiële dienstverlening De financiële dienstverlening wordt waargenomen door AXA Bank Belgium N.V. De prijs voor de Obligaties is beschikbaar op vraag in elk kantoor van AXA Bank Belgium N.V. tot 30 werkdagen voor de Vervaldatum, in acht genomen de periodieke basis bepaald voor elke Tranche. AXA Bank België N.V. zal een secundaire markt organiseren, waarbij zij een prijs publiceert volgens de periodiciteit die gespecificeerd wordt voor elke Tranche. De prijs van de Obligaties is afhankelijk van de marktcondities, rentevoeten, forward rentevoeten, volatiliteit, enz. Indien Obligaties worden verkocht voor vervaldag, kunnen de opbrengsten van deze verkoop lager uitvallen dan het geïnvesteerde bedrag. Verkoopsbeperking De Emittent en haar agenten zullen de Obligaties niet aanbieden, overdragen of verkopen, zowel direct als indirect, aan personen die gevestigd dan wel woonachtig zijn of hun gewone verblijfplaats hebben in Nederland. Documenten ter inzage De laatste jaarverslagen gedateerd 31 december 2005, de toekomstige jaarverslagen en statuten van respectievelijk de Emittent en van de Garant, zijn op verzoek gratis verkrijgbaar aan de loketten van de Fiscaal Agent en aan de loketten van de Luxemburgse en Belgische Betaalagent en dit gedurende de ganse looptijd van de Obligaties. De jaarverslagen van de Garant en de Emittent zullen ten laatste 6 maanden na de afsluiting van het vorige boekjaar beschikbaar zijn op de internet site ( Fiscaal stelsel van de Obligaties in België (a) Fiscaal stelsel van toepassing op natuurlijke personen in België Op natuurlijke personen die houders zijn van Obligaties buiten het kader van hun beroepswerkzaamheid, en die voor fiscale doeleinden als Belgische inwoners te beschouwen zijn, is het volgend fiscaal regime van toepassing. Op alle interestbetalingen van de Obligaties wordt een bevrijdende roerende voorheffing van 15% ingehouden door de in België gevestigde financiële tussenpersoon. Indien de interest buiten België wordt geïnd zonder tussenkomst van een Belgische financiële tussenpersoon is de belastingplichtige verplicht deze interesten aan te geven in zijn belastingaangifte. De gebruikelijke inkomstenbelastingen bedragen dan 15% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. 4

5 (b) Fiscaal stelsel van toepassing op vennootschappen Voor de belastingplichtingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting worden de interesten uit de Obligaties opgenomen in de belastbare basis en de roerende voorheffing kan verrekend worden overeenkomstig de wettelijke voorwaarden. De binnenlandse vennootschappen kunnen mits aflevering van een welbepaald getuigschrift een vrijstelling van de roerende voorheffing bekomen. Belgische vennootschappen zijn belastbaar op de totale opbrengst. De eventuele minwaarde is in principe fiscaal aftrekbaar. (c) Fiscaal stelsel van toepassing op niet-inwoners De niet-inwoners die de Obligaties gebruiken voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in België zijn onderworpen aan de regels die gelden voor Belgische vennootschappen (zie punt (b) hierboven). (d) Fiscaal stelsel van toepassing op rechtspersonen Voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting zijn de in België geïnde interesten aan de roerende voorheffing van 15% onderworpen. Deze roerende voorheffing is voor hen een definitieve belasting. De belastingplichtingen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting en de interesten in het buitenland innen zonder tussenkomst van een Belgische financiële instelling staan zelf in voor de betaling van de roerende voorheffing. (e) Tussentijdse verkoop Indien een Obligatie voor de vervaldag wordt verkocht, dient de verkoper die een natuurlijke persoon is geen roerende voorheffing te betalen op de Coupon of op de eventuele meerwaarde. De verkoper is er wel toe gehouden om de interesten (inclusief de winst die uit de verkoop voortvloeit) op zijn Belgische belastingaangifte aan te geven. De verkoper die evenwel als rechtspersoon belast is, staat zelf in voor de betaling van de roerende voorheffing. (f) Taks op beursverrichtingen De aankoop en verkoop van de Obligaties op de secundaire markt zijn aan een beurstaks van 0,07% onderworpen met een maximum van 500 EUR per verrichting. (g) De spaarrichtlijn Een Belgische betaalagent in de zin van de Spaarrichtlijn zal de woonstaatheffing aan het tarief van 15% inhouden op de interestbetalingen verricht aan een natuurlijke persoon die de uiteindelijk gerechtigde van de interestbetaling is en verblijfhouder is van een andere EU-Lidstaat of verblijfhouder in één van de afhankelijke of geassocieerde gebieden. Het tarief van de woonstaatheffing zal stijgen naar 20% vanaf 1 juli 2008 en 35% vanaf 1 juli De woonstaatheffing wordt berekend op het interestbedrag vóór de aftrek van de Belgische roerende voorheffing. De woonstaatheffing en de roerende voorheffing kunnen beide tegelijk verschuldigd zijn. De woonstaatheffing wordt berekend in verhouding tot de periode dat de uiteindelijk gerechtigde van de interestbetalingen de Obligaties in bezit heeft. Er zal geen woonstaatheffing ingehouden worden indien de investeerder aan de Belgische betaalagent een certificaat overmaakt dat voor belastingdoeleinden op zijn naam werd opgemaakt door de bevoegde in de woonstaat. Het certificaat moet minstens de volgende informatie bevatten: (i) naam, adres en fiscaal of ander identificatienummer, of bij gebrek aan deze laatste, de geboortedatum en plaats van de uiteindelijke gerechtigde; (ii) naam en adres van de uitbetalende instantie; en (iii) het rekeningnummer van de uiteindelijk gerechtigde of bij gebrek hieraan een éénduidige omschrijving van het schuldinstrument. Deze informatie is van algemene aard en beoogt niet alle fiscale aspecten van een investering in Obligaties te behandelen. Potentiële investeerders worden aangeraden om in verband met hun specifieke situatie, hun fiscaal adviseur te raadplegen. 5

6 Levering van de Obligaties De Obligaties kunnen fysiek geleverd worden of op een effectenrekening geplaatst. AXA Bank Belgium N.V. rekent geen bewaarloon aan voor de bewaring van de Obligaties in een effectenrekening. Beleggers die hun effecten bij een andere financiële instelling in bewaring wensen te geven, dienen zich bij die instelling te informeren over de eraan verbonden kosten. In geval van fysieke levering, wordt een vaste kost van EUR 15 (incl. BTW) aangerekend, bovenop de 0.60% taks op fysieke levering van toepassing op transacties op de secundaire markt. De aankoop en verkoop van de Obligaties op de secundaire markt zijn aan een beurstaks van 0,07% onderworpen met een maximum van 500 EUR per verrichting. Beleggers niet-residenten zijn vrijgesteld van deze taks. In geval een Tranche voorziet in fysieke levering zullen de Obligaties geleverd worden binnen de 6 maand na de uitgifte. Informatieverstrekking aan de Obligatiehouders Alle informatie zal geldig verstrekt zijn aan de Obligatiehouders indien gepubliceerd in L Echo en De Tijd in België of, waar de Obligaties worden aangehouden op een effectenrekening, door middel van een rechtstreeks bericht vanwege de Betaalagent, telkens de Fiscaal Agent en/of Berekeningsagent het nodig acht de Obligatiehouders te informeren. De mededelingen zullen zo snel als praktisch mogelijk gebeuren. Enige mededeling wordt geacht gebeurd te zijn op de datum van publicatie of, indien meerdere malen gepubliceerd, de datum van de eerste publicatie. Inlichtingen over de Emittent AXA Belgium Finance (NL) B.V. ( ABF ) werd opgericht voor een onbepaalde duur als Besloten Vennootschap naar Nederlands recht op 30 oktober 1990, onder de naam Ippa Finance Company B.V. De statutaire zetel bevindt zich te Amsterdam en het adres te 1118 BH Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 231 toren B 5 e etage. De statuten werden gewijzigd op 21 maart Artikel 2 van de statuten van ABF beschrijft het maatschappelijk doel van de vennootschap: De vennootschap heeft ten doel: - het financieren van ondernemingen en vennootschappen; - het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; - het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; - het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen; - het lenen, uitlenen en bijeen brengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; - het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende goederen en van vermogenswaarden in het algemeen; - het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten. ABF is ingeschreven in het Register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer Inlichtingen over de Garant AXA Bank Belgium N.V. is een naamloze vennootschap van onbepaalde duur, opgericht naar Belgisch recht en geregistreerd in het Rechtspersonenregister onder het nummer , en BTW-plichtig onder nummer BE

7 In overeenstemming met het artikel 3 van de statuten heeft de vennootschap tot doel alle verrichtingen die verenigbaar zijn met het wettelijk en reglementair statuut van de kredietinstellingen. Zij kan alle financiële verrichtingen uitvoeren, onder meer kapitalen inzamelen, op welke manier zij ook terugbetaalbaar zijn, leningen en kredietopeningen toestaan tegen hypothecaire waarborg of het neerleggen van waarden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag tevens verrichtingen op afbetaling financieren, leningen en kredieten toestaan, onder meer op handelsfonds, en verrichtingen uitvoeren van disconto en herdisconto. Zij mag alle activiteiten uitoefenen, alle bedrijven uitoefenen of stichten en alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel en van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, evenals alle bedrijven of verrichtingen die kunnen uitgevoerd of georganiseerd worden bij wijze van service aan de cliënteel, onder meer op het gebied van de verzekering. Zij mag alle beleggingen verrichten met het oog op de beste aanwending van de fondsen die haar toebehoren of die haar worden toevertrouwd. Zij mag, mits goedkeuring van de algemene vergadering, fusioneren met andere vennootschappen die een gelijkaardig doel hebben, volgens de modaliteiten die het meest geschikt zullen zijn. Het maatschappelijk doel kan zowel in het buitenland als in België verwezenlijkt worden. 7

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS II SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Op datum van 30 september 2005 over de uitgifte van maximum EUR 41.075.000 vertegenwoordigd door maximum 132.500 obligaties met een nominale waarde van maximum EUR 310

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Befimmo Comm.VA, een vastgoedbevak (openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal), bijzonder gespecialiseerd in beleggingen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet Note KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA N.V. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

1 Overwegingen voor de belegger

1 Overwegingen voor de belegger SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGSNOTA VAN 28 april 2010 EN VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT VAN 20 april 2010 in verband met het openbaar aanbod tot inschrijving op obligaties in België (de Obligaties ) met

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

163

163 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 13. Aanvullende informatie Het maatschappelijk kapitaal van Argenta BVg bedraagt per 31 december 2009 460.831.500 euro en is volledig geplaatst en volstort.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS

28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS 28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE SA/NV SOCIÉTÉ ANONYME / NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Warandeberg 3 1000 Brussel Ondernemingsnummer 893.587.655 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 8 januari 2008 met betrekking tot de uitgifte en het openbaar bod tot inschrijving van obligaties uitgegeven in het kader van een obligatielening van 100.000.000 5,30%

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 10 september 2012. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018

Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018 Nieuwe obligatielening in Euro Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe s uit. KBC IFIMA S.A. (LUX) in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

RECORD BANK NV. (de "Obligaties") commercieel "Record Target Note" genoemd. Uitgifteprijs : 102%

RECORD BANK NV. (de Obligaties) commercieel Record Target Note genoemd. Uitgifteprijs : 102% PROSPECTUS 19 februari 2008 RECORD BANK NV Minimum EUR 20.000.000 Obligaties waarvan het kapitaal op de vervaldatum van 6 mei 2014 gewaarborgd is en waarvan de eerste coupon is vastgesteld op 8% en de

Nadere informatie

SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM

SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM Obligatielening Residentie De Beemden Privaat aanbod tot inschrijving van: 36 obligaties met optie op een woonrecht in een assistentiewoning waarvan 20 obligaties uitgebreid

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 29 augustus 2006 met betrekking tot de uitgifte van minimum 5.000.000 en maximum 150.000.000, van 11.50% Reverse Convertible Notes op gewone aandelen van ABN- AMRO HOLDING

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie