Kaders introductie en begeleiding van nieuw personeel KS FECTIO. Concept maart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaders introductie en begeleiding van nieuw personeel KS FECTIO. Concept maart 2011"

Transcriptie

1 Kaders introductie en begeleiding van nieuw personeel KS FECTIO 2010 Concept maart 2011

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Introductie van nieuw personeel 3. Begeleiding van nieuw personeel 3.1 leidinggevenden 3.2 onderwijsgevend personeel 3.3 onderwijsondersteunend personeel 3.4 schematische weergave begeleiding nieuw personeel 4. Nieuwe medewerkers en taaktoedeling 5. Bekostiging van begeleiding 6. Begeleidingsmogelijkheden startende leerkrachten op bovenschools niveau 6.1 cursusaanbod startende leerkrachten 6.2 intervisie startende leerkrachten 6.3 overzicht aanbod schooljaar Bijlage 1: voorbeeld begeleidingstraject nieuwe leerkracht Bijlage 2: voorbeeld invulformulier mentorlogboek 2

3 1. INLEIDING Voor elk nieuw personeelslid binnen de Katholieke Scholenstichting Fectio (in het vervolg: KS Fectio) is een goede introductie en begeleiding noodzakelijk. Of iemand net afgestudeerd is, inmiddels al de nodige werkervaring heeft opgebouwd, op bovenschools- of schoolniveau begint, hij of zij start in een nieuwe of veranderde- werkomgeving. Daarin vindt de kennismaking met collega s, leerlingen, ouders, leidinggevenden of bestuur plaats, maar ook met de cultuur en structuur van de (school) organisatie; de werkwijzen, afspraken en procedures. In een korte tijd komen heel veel zaken op zo iemand af en ondertussen wordt ook verwacht dat de betrokkene direct inzetbaar is. Om er voor te zorgen dat een nieuw personeelslid snel zijn of haar eigen plek vindt binnen de organisatie, is een planmatige aanpak gewenst. Daarbij moet wel gedifferentieerd worden; de begeleiding van een nieuwe (bovenschoolse) directeur zal immers een andere werkwijze en inhoud kennen dan de begeleiding van een leerkracht of (bovenschools) administratief medewerker. De begeleiding wordt in eerste instantie op dat niveau uitgevoerd waar het nieuwe personeelslid komt te werken. Op bovenschools niveau wordt die vormgegeven door de algemeen directeur. Als de nieuwe medewerker de algemeen directeur is, kan ook een deel van de begeleiding vanuit het DirectieTeamOverleg (DTO) plaatsvinden en kan ook het bestuur een rol vervullen. Op schoolniveau hoort de begeleiding tot de verantwoordelijkheid van de schooldirectie. Dat betekent niet dat die begeleiding uitsluitend door de schooldirectie gedaan wordt; wél dat die voor ieder nieuw personeelslid herkenbaar plaatsvindt. De introductie en begeleiding van nieuwe personeelsleden is te zien als startpunt van de personeelsbegeleiding gedurende het hele dienstverband en maakt een wezenlijk onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid op bovenschools- en schoolniveau. Daarnaast vormt het een belangrijk pluspunt voor sollicitanten, vooral in tijden waarin zij kunnen kiezen voor meerdere werkgevers, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het werven en behouden van personeel en verkleint het de kans op een snel vertrek of ziekteverzuim. In dat kader verstaan wij onder personeelsbegeleiding het volgende: Alle vormen van begeleiding die erop gericht zijn de medewerkers optimaal te laten functioneren binnen hun beroep, zodat zij hun kwaliteiten kunnen inzetten, hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten en er rekening gehouden wordt met hun wensen, zodat zij en daarmee de organisatie, goed functioneren. Nieuwe medewerkers zijn er in verschillende soorten en maten : Leidinggevenden (op bovenschools- en schoolniveau) Onderwijsgevenden Onderwijsondersteunenden (op bovenschools- en schoolniveau) Daarbinnen kunnen we nog de volgende verschillen aantreffen: Ervaren medewerkers die overstappen vanuit een ander bevoegd gezag Ervaren medewerkers die overstappen vanuit een andere school binnen KS Fectio Herintreders Startende leerkrachten (net afgestudeerde leerkrachten) Zij-instromers (leerkrachten en leidinggevenden) Onderwijsondersteunend personeel met diverse gradaties aan kennis en ervaring. 3

4 Het hoeft geen betoog dat een ervaren personeelslid andere behoeften aan begeleiding heeft dan een beginnende medewerker. Personeelsbegeleiding is dus maatwerk. Op Stichtingsniveau ziet het introductie- en begeleidingsprogramma er voor iedereen hetzelfde uit. ( zie schema 3.4) Op schoolniveau wordt er een maatwerk programma opgesteld in overleg met de directeur en desbetreffende leerkracht. 4

5 2. INTRODUCTIE VAN NIEUW PERSONEEL Bij introductie zijn vier elementen te onderscheiden: 1. Kennismaking met de overkoepelende organisatie (KS Fectio), met haar doelstellingen, regelingen, voorzieningen en afspraken op centraal niveau 2. Kennismaking met de schoolorganisatie, omgeving, cultuur, werkwijze en afspraken 3. Het inwerken in de dagelijkse praktijk van de beroepsuitoefening 4. Het begeleiden, gericht op reflectie, verbeteren van de eigen deskundigheid en perspectief voor de toekomst. Ad 1: Kennismaking met de overkoepelende organisatie Deze kennismaking valt onder de verantwoordelijkheid van het bovenschoolse management. We kiezen voor een kennismakingsmoment vanwege het persoonlijke contact tussen de stichting en de nieuwe medewerker en het onderlinge contact tussen de nieuwe medewerkers. De kennismaking wordt aangeboden in de vorm van een kennismakingsbijeenkomst (1 dagdeel), waarbij o.a. wordt ingegaan op zaken als: organisatiestructuur, personeelsbeleid (o.a. gesprekscyclus, tool for talent, taakbeleid, mobiliteit, ziekteverzuimbeleid, etc.), kennismaking met stafmedewerkers, personeels-/salarisadministratie, ABC-boekje, pensioen, CAO, personeelsblad, website KS Fectio, vertrouwenspersonen, studiedag KS Fectio. Deze introductiemiddag vindt plaats in september / oktober. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle medewerkers die in het voorafgaande en huidige schooljaar in dienst zijn gekomen bij KS Fectio een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Deelname is verplicht en wordt door de school gefaciliteerd. Kosten hieruit voortvloeiend zie bijlage 3 begeleiding nieuwe personeel. Ad 2, 3 en 4 Deze elementen vallen onder de verantwoordelijkheid van de schooldirectie. Het bevoegd gezag is echter verantwoordelijk voor het scheppen van financiële en organisatorische voorwaarden waardoor een en ander ten uitvoer kan worden gebracht. Bij het begin van het dienstverband worden de zogenaamde startafspraken schriftelijk vastgelegd door de directeur van de school. Hiervoor kan naar eigen inzicht gebruik worden gemaakt van het voorbeeld begeleidingstraject nieuwe leerkracht op school (bijlage 1) en van het invulformulier mentorlogboek (bijlage 2). 5

6 3. BEGELEIDING VAN NIEUW PERSONEEL Afhankelijk van de functie, kennis, leeftijd, ervaring en persoonlijke kwaliteiten zal de snelheid van de introductie en de mate en inhoud van de begeleiding voor iedere nieuwe collega een individueel maatwerkplan zijn. Naast individueel maatwerk zal de introductie in de dagelijkse praktijk veelal dezelfde kenmerken moeten vertonen. Allemaal moeten ze de organisatie of school met haar omgeving, eigen cultuur, afspraken en werkwijzen leren kennen. Ook de kennismaking met collega s, leerlingen en hun ouders is voor ervaren en onervaren collega s vrijwel gelijk. 3.1 Leidinggevenden Bij de begeleiding van leidinggevenden kunnen we de volgende verschillende situaties aantreffen: leidinggevende op bovenschools niveau; leidinggevende op schoolniveau, eerder werkzaam in een (leidinggevende) functie in het onderwijs; leidinggevende op schoolniveau van buitenaf (zij-instromer). Ad bovenschools niveau Het betreft hier de functie algemeen directeur of directeur in algemene dienst. De begeleiding vindt plaats door een lid van het bestuur of een externe persoon namens het bestuur - in samenwerking met de bovenschoolse directie en één of meer directeuren van scholen. Begeleiding zal in de eerste periode bestaan uit kennismaking met de verschillende geledingen van de organisatie, externen (Schoolbegeleidingsdienst, administratiekantoor, gemeente, e.d.), kennisname van de ontwikkelingen in de organisatie, het gevoerde en te voeren beleid, en de zaken die op korte en lange termijn aangepakt moeten worden. Vanuit de verschillende landelijke besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties zijn er netwerken ingericht voor bovenschoolse leidinggevenden, waarop ook een beroep kan worden gedaan voor de begeleiding. Ad schoolniveau Een nieuwe schooldirecteur wordt begeleidt op bovenschools en op schoolniveau. Bovenschools niveau Vanuit het DTO wordt een mentor aangesteld. Dit is een ervaren collega van een andere Fectio school. De beginnende directeur en de mentor spreken het aantal contact momenten af. Tijdens deze momenten komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken. Dit kunnen praktische zaken zijn (mutatieformulieren, ziekmeldingen doen, financiële administratie, e.d.) maar ook inhoudelijke zaken zoals het plannen in de tijd van activiteiten en beleidsstukken die klaar moeten zijn. De mentor kan ook goed luisteren en feedback geven op die zaken waar betrokkene tegenaan loopt. Hij kan ook verwijzen naar externen. De mentor begeleidt de nieuwe collega in ieder geval gedurende een jaar, en krijgt hier compensatie voor binnen zijn bovenschoolse taakuren als directeur. Na dat jaar kan de nieuwe directeur de samenwerking desgewenst voortzetten. De beginnende directeur kan ook een coach vragen. Dit kan een collega directeur zijn of iemand van buiten af. Is dit een collega directeur dan begeleidt hij / zij de nieuwe collega directeur gedurende maximaal 10 keer 1,5 uur op jaarbasis. Op jaarbasis spreken we hier van 35 uur begeleiding plus reiskosten die de ontvangende school in een tijdelijke taakuitbreiding rechtstreeks aan de coach betaalt. Er wordt gebruik gemaakt van een eenmalige toelage van 6

7 550,- netto. Een tijdelijke taakuitbreiding geldt ook voor directeuren die de school waarnemen waarbij de directeur tijdelijk afwezig is. De directeur die voor deze werkzaamheden in aanmerking wil komen heeft dit aangegeven bij de CvB. De algemeen directeur heeft regelmatig, tijdens het RSO, een gesprek met de nieuwe schooldirecteur, waarin zowel organisatorische als praktische zaken aan de orde komen. Dit gesprek vindt plaats op de desbetreffende school. Buiten de RSO s om kan de nieuwe directeur een extra gesprek aanvragen met de AD als hij/zij daar behoefte aan heeft. De nieuwe directeur wordt ingedeeld in een intervisiegroep waarin met collega s gesproken wordt over vragen waar men in de praktijk tegenaan loopt. Ook op deze wijze maakt hij kennis met collega s en hun competenties. Binnen een intervisiegroep wordt er gesproken over zelf ingebrachte onderwerpen, worden ideeën aangedragen, tips gegeven en ervaringen uitgewisseld met als doel professionaliteit verhoging. Deelname is op vrijwillige basis. Schoolniveau De directeur wordt op schoolniveau begeleid door personeelsleden die coördinerende taken of functies uitoefenen. Binnen het taakbeleid van de school wordt hier rekening meegehouden. Deze begeleiding vindt plaats naast de bovenschoolse begeleiding. Ook hier zal snel kennis worden gemaakt met de verschillende geledingen en werkzaamheden binnen de school, collega-scholen in de omgeving, kinderopvangorganisaties, de gemeente, etc. 3.2 Onderwijsgevend personeel Bij de begeleiding van leerkrachten kan grofweg sprake zijn van één van de volgende situaties: het betreft een medewerker die van een andere school afkomstig is; het betreft een medewerker die in het verleden in het onderwijs gewerkt heeft ( herintreder ); het betreft een medewerker die recent de opleiding afgerond heeft; het betreft een medewerker van buiten het onderwijs ( zij-instromer ); het betreft iemand die een zekere (lange) tijd ter vervanging van een afwezig personeelslid binnen de school zal werken; het betreft iemand die een afgeronde periode werkzaam zal zijn als leraar in opleiding (LIO). Voor allen geldt dat de omgeving nieuw is en dus een deel van de begeleiding standaard zal zijn, zoals: - kennismaking met de overige teamleden, met leerlingen, ouders; - rondleiding door de school; - informeren over de organisatie in de klas (rooster, methoden, werkwijzen, regels, afspraken, e.d.); - informeren over de organisatie in de school (overlegmomenten, afspraken, evenementen en activiteiten, scholing, e.d.) De begeleiding vindt in ieder geval plaats door de schooldirecteur, die met de betrokkene een begeleidingstraject opstelt, waarvan het brengen van klassenbezoeken en deze nabespreken een onderdeel is. Er wordt na 3 maanden en na 6 maanden een functioneringsgesprek 7

8 gehouden en na 9 maanden een beoordelingsgesprek (bij een tijdelijke benoeming van 1 jaar). Daarnaast krijgt een nieuwe leerkracht een vaste begeleider, een mentor. Hij/zij brengt de nieuwe leerkracht op de hoogte van praktische zaken binnen de school. Structuur en regelmaat in de begeleiding is gewenst. (Zie bijlage 1) Voor het opstellen en uitvoeren van een begeleidingstraject kan naar eigen inzicht gebruik worden gemaakt van het voorbeeld begeleidingstraject nieuwe leerkracht op school (bijlage 1) en van het invulformulier mentorlogboek (bijlage 2). Aparte vermeldingen betreffen de zij-instromer, de LIO, en de vervanger. Zij-instromer: De begeleiding van de zij-instromer is in zoverre anders, dat bij de begeleiding een derde partij betrokken is: het opleidingsinstituut waar de zij-instromer scholing volgt en begeleiding krijgt. In onderlinge afstemming vindt de begeleiding dus plaats. De schooldirecteur speelt ook hierbij een actieve rol. In het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB) is een component opgenomen voor de begeleiding van zijinstromers. Binnen twee jaar legt de zij-instromer een bekwaamheidsonderzoek af, en als dat positief is, krijgt betrokkene een getuigschrift en is volledig bevoegd. LIO Het betreft hier altijd een vierdejaarsstudent. Ook hier is een driepartijenovereenkomst tussen LIO, school, en opleidingsinstituut. De schooldirecteur speelt ook hierbij een actieve rol. Vervanger Ook voor vervangers is het belangrijk snel kennis te kunnen nemen van wat zich binnen de klas/school afspeelt, om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Zeker wanneer het een vervanging betreft die een langere tijd (bijvoorbeeld zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, langdurig ziekteverlof) vergt, is het belangrijk om een adequate begeleiding te bieden. De schooldirecteur speelt hierbij ook een rol. Op de vervanger zijn ook alle regelingen die vermeld staan in de CAO PO van toepassing. Indien nodig komen zaken als taakbeleid, het kunnen volgen van scholing, functioneringsgesprek, e.d. dan dus ook aan de orde. Voor begeleidingsmogelijkheden van startende leerkrachten op bovenschools niveau zie hoofdstuk Onderwijsondersteunend personeel Bij onderwijsondersteunend personeel wordt ook in de eerste plaats het onderscheid gemaakt tussen bovenschools- en schoolniveau. Op bovenschools niveau betreft het dan functies als directiesecretaresse en stafmedewerker. De direct leidinggevende of in voorkomende situaties de ervaren collega zal dan de begeleiding op zich nemen. Ook hier betreft het: kennismaking met de organisatie, de collega s en de werkzaamheden. Vervolgens wordt een maatwerktraject opgesteld, afhankelijk van kennis, ervaring en capaciteiten. Op schoolniveau zijn er verschillende onderwijsondersteunende functies denkbaar zoals onderwijsassistent, administratief medewerker en conciërge. Ook binnen die diversiteit is er een standaardsituatie (kennismaking met de school, collega s, werkwijzen, e.d.) en vervolgens maatwerkbegeleiding door leidinggevenden, collega s, externen). 8

9 9

10 3.4 Schematische weergave begeleiding nieuw personeel Nieuw personeel Begeleiding bovenschools Begeleiding school Algemeen directeur Lid van het bestuur of n.v.t. externe begeleider Directeur in algemene dienst Vertegenwoordiger DTO Externe coach (eventueel) Stafmedewerker Algemeen directeur n.v.t. Collega-stafmedewerker Externe coach (eventueel) Schooldirecteur Algemeen directeur Mentor vanuit het DTO Externe coach Adjunct- en/of MT-leden of ander personeelslid met coördinerende taken en functies (eventueel, na een jaar) Intervisiegroep Adjunctdirecteur schooldirecteur Schooldirecteur en overige leden MT Leerkracht Onderwijsondersteunend personeel schooldirecteur begeleider zoals afgesproken begeleidingstraject Schooldirecteur begeleider zoals afgesproken in begeleidingstraject Schooldirecteur Maatje Directe collega s Directeur en directe collega ( s) 10

11 4. NIEUWE MEDEWERKERS EN TAAKTOEDELING Al eerder is opgemerkt dat er heel veel op een nieuw personeelslid afkomt. De omgeving is nieuw, de werkzaamheden zijn nieuw, maar er moeten direct werkzaamheden worden verricht en er moet snel kennis worden vergaard van werkwijzen, afspraken, e.d. Het is verstandig om hier als school rekening mee te houden wanneer de taaktoedeling van de organisatie ter sprake komt. Als de nieuwe collega zich na een zekere tijd vertrouwd voelt, de druk van het nieuwe er af is, en zelf aangeeft wel wat te willen bijdragen aan activiteiten en evenementen, kan dat altijd worden ingepast. Het omgekeerde, onmiddellijk een nieuwkomer met veel taken belasten en gaandeweg constateren dat betrokkene afhaakt, is zowel voor betrokkene, als voor de school, een ongewenste situatie. 11

12 5. BEKOSTIGING VAN BEGELEIDING Begeleiding van (nieuw) personeel is intensief. Daarom moet het naast het onderbrengen in het taakbeleid, ook uit de formatie en/of personele budgetten bekostigd kunnen worden. Op bovenschools- of schoolniveau wordt hiervoor een budget vastgesteld. Op bovenschools niveau is dit dan in het meerjarenformatiebeleid en de (meerjaren)begroting opgenomen; op schoolniveau in het formatiebeleid, het meerjarenbudget voor personeelsbeleid en/of de meerjarenbegroting. Zie bijlage 3 voor een kostenindicatie. 12

13 6. BEGELEIDINGSMOGELIJKHEDEN STARTENDE LEERKRACHTEN OP BOVENSCHOOLSNIVEAU Elk schooljaar organiseert KS Fectio een aantal cursussen die specifiek bedoeld zijn voor startende leerkrachten (0-3 jaar onderwijservaring). Startende leerkrachten kunnen zich hiervoor, in overleg met hun directeur, aanmelden. Het voordeel voor de school en de leerkracht kan zijn dat ze niet zelf op zoek hoeven te gaan naar een dergelijke cursus omdat de organisatie hiervan centraal plaatsvindt. 6.1 Cursusaanbod startende leerkrachten Uit onderzoek blijkt dat startende leerkracht (0-3 jaar onderwijservaring) vooral behoefte hebben aan begeleiding op / willen werken aan de volgende competenties: Omgang met ouders Timemanagement Omgaan met leerlingen met gedragsproblemen KS Fectio organiseert een drietal cursussen waarin de bovengenoemde onderwerpen aan bod komen. De startende leerkracht kan zich hiervoor inschrijven Intervisie startende leerkrachten Daarnaast biedt KS Fectio startende leerkrachten de mogelijkheid om deel te nemen aan een intervisiegroep met een externe begeleider. Bij intervisie bespreken collega s door hen zelf ingebrachte praktijksituaties met de bedoeling er van te leren. Bij intervisie wordt altijd gewerkt met een (klein) groepje mensen met dezelfde professionele achtergrond Overzicht aanbod schooljaar : Begeleiding Omgaan met ouders Timemanagement Omgaan met leerlingen met gedragsproblemen Intervisie Duur/ aantal bijeenkomsten Max. groepsgrootte Data Kosten p.p. (*) Nog verder uit te werken (*) Zowel de kosten van de cursussen als van de intervisie worden bekostigd uit het nascholingsbudget van de school van de betreffende leerkracht. 13

14 Bijlage 1: voorbeeld begeleidingstraject nieuwe leerkracht op school BEGELEIDINGSTRAJECT NIEUWE LEERKRACHT Naam leerkracht Functie Naam intern begeleider Naam bouwcoördinator Naam directeur Overige betrokkenen Periode Reden van begeleiding Aard van de begeleiding leerkracht Nieuwe aanstelling op de school introductie en inwerken Begeleidingsgesprekken onderwerp periode betrokkenen Fase 1 Augustus / november intern begeleider/ bouwcoördinator/ directeur/ overig Begeleidingsgesprekken Augustus / november Arbeidsvoorwaarden Augustus / september Schoolcultuur Augustus / september Schoolstructuur Augustus / september Leerlijnen / methodes Augustus / september Communicatielijnen Augustus / september Leerlingenzorg September / oktober Informatie avond September / oktober Rapportage Oktober / november Klassenbezoek November Directeur Functioneringsgesprek November directeur Fase 2 December / maart intern begeleider/ bouwcoördinator/ directeur/ overig begeleidingsgesprekken December / maart klassenbezoek Maart Directeur Cursus timemanagement Stichting Fase 3 April / juli intern begeleider/ bouwcoördinator/ directeur/ overig Begeleidingsgesprekken April / juli functioneringsgesprek Mei Directeur Beoordelingsgesprek Juni Directeur Evaluatie en bijstelling begeleidingsplan december en mei Directeur Beoordelingsgesprek Mei Directeur 14

15 UITWERKING BESPREEKPUNTEN BEGELEIDING NIEUWE LEERKRACHT Arbeidsvoorwaarden (zie ABC boekje) personeelsdossier aanstelling/betrekkingsomvang/normjaartaak/ compensatieverlof (adv-regeling)/deeltijd/afvloeiingslijst reiskostenvergoeding verlofregeling/aanvragen verlof/toekenningsregels verlof Dyade; administratiekantoor/salaris spaarloonregeling ABP-pensioen verzekeringen schoolcultuur (Zie schoolgids) doelstellingen katholiek onderwijs identiteit/kleur van de school professionele organisatie zelfontplooiing open houding/communicatie waarden en normen/straffen en belonen gezamenlijke momenten team schoolstructuur (Zie schoolgids) team/directie/bestuur ouders/ouderraad/medezeggenschapsraad vergaderingen;vormen van vergaderingen en afspraken hierover regels en afspraken t.a.v. team, algemeen en bij bijzondere activiteiten regels en afspraken t.a.v kinderen, algemeen en bij bijzondere activiteiten huishoudelijke taken; taken door kinderen, taken door leerkrachten groepsmap en afspraken hierover weekplan correctiewerk/voorbereiden/afwerken opzetten projecten aanwezigheid bij bijzondere activiteiten/representatie surveillance leerlijnen en methodes gebruik van methodes en hoe hiermee om te gaan leerlijnen specifieke gebieden communicatielijnen interne communicatielijnen (zie gedragscode) externe communicatielijnen ( zie communicatiebeleidsplan KSFectio) 15

16 leerlingenzorg dossiervorming hoe hiermee om te gaan waar wat te vinden leerlingenvolgsysteem afspraken hierover leerlingbespreking maken en uitvoeren van handelingsplannen organisatie van wsns rapportage verslaglegging; inhoudelijk/praktisch/organisatorisch naar kinderen en ouders via de rapporten en rapportageavonden naar collega s via notulen, postvak etc. verslaggesprekken,bijv. functioneringsgesprek; afspraken etc. plannen waarbij betrokken is activiteitenplannen/jaarkalender schoolgids/schoolplan/schoolconcept personeelsbeleidsplan nascholingsplan, ontwikkelingsmogelijkheden eigen personeel zorgplan Takenpakket; nascholing; studiedagen van het team lestaken lesgebonden taken inrichten lokaal werktijden Klassenbezoek De doelstelling voor het klassenbezoek is vooraf duidelijk. Er wordt een schriftelijke samenvatting gemaakt van de nabespreking door de begeleider. Elke 3 maanden Mentorlogboek; Zie invulformulier mentorlogboek (bijlage 2) 16

17 Bijlage 2: voorbeeld invulformulier mentorlogboek (format) Invulformulier Mentorlogboek Datum:. Naam:.. Naam begeleider: Hoe gaat het met je? Hoe is het gegaan met de uitvoering van de goede voornemens die je had aan het einde van het vorige gesprek? Wat ging er erg goed? Wat lukt (nog) niet? Hoe gaat het met de sfeer in je klas? Waar ben je heel tevreden over? Wat ervaar je als knelpunten? Hoe gaat het met het onderwijs aan de kinderen? Waar ben je heel tevreden over? Wat ervaar je als knelpunten? Hoe gaat het met de contacten met de ouders? 17

18 Waar ben je heel tevreden over? Wat ervaar je als knelpunten? We bespreken een nieuw onderdeel van onze manier van werken op de school. Zijn er nog andere dingen die je wilt bespreken? Nieuwe voornemen(s) voor de komende periode: Vervolgafspraak; 18

19 19

20 Kosten introductie en begeleiding nieuw personeel 2.0 Kennismaking KS Fectio Kennismakingsbijeenkomst is 1 dagdeel á 3 uur bovenschools niveau Kosten 2.2. school niveau Algemeen directeur 210 Pers.functionaris 120 Sal.administrateur 120 Taakuren 450- Huur ruimte 50 Lunch 150 Totaal 200 Vervanging leerkracht 105 Aantal pers. ca Taakuren Totaal Begeleiding nieuw personeel 3.1 Leidinggevenden

21 bovenschools niveau - Algemeen directeur: Begeleiding door Bestuur Externe Dir.alg.dienst DTO'er Coach Totaal Aantal uren 5 dagen 0 uur 1 dag / 3 mnd 0,5 dag / 3 mnd 5 x 2 uur Kosten per uur Totale kosten Taakuren Dir. algemene dienst: Begeleiding door Bestuur Staf Alg. dir. DTO'er Coach Totaal Aantal uren 0 uur 2 x 3 uur 0,5 dag / 3 mnd 0 uur Kosten per uur Totale kosten Taakuren x 2 uur Bestuurslid: Begeleiding door Bestuur Externe Alg. dir. DTO'er Coach Totaal Aantal uren 1 dag 0 uur 0,5 dag 0 uur 0 uur Kosten per uur Totale kosten Taakuren

22 schoolniveau - Schooldirecteur: Begeleiding door Dir.alg.dienst Leerkracht Alg. dir. DTO'er Coach Totaal Aantal uren 0 uur 0,5 dag / 2 mnd 5 x 2 uur 10 x 2 uur 5 x 2 uur Kosten per uur = 550,- Totale kosten = netto Taakuren Onderwijsgevend personeel - Onderwijsgevend personeel: Begeleiding door Leerkracht Schooldirecteur Totaal Aantal uren - 0,5 dag / 2 mnd 0,5 dag / 2 mnd 0 0 Kosten per uur Totale kosten Taakuren Onderwijsondersteunend personeel bovenschools niveau - Onderwijsonder. personeel: Begeleiding door 22

23 Dir.alg.dienst Alg. dir. Staf Externe Coach Totaal Aantal uren 3 x 2 uur 0,5 dag / 1 mnd 0,5 dag / 1 mnd 0 uur 0 Kosten per uur Totale kosten Taakuren schoolniveau - Onderwijsonder. personeel: Begeleiding door Staf Leerkracht Schooldirecteur Externe Coach Totaal Aantal uren 1 x 2 uur 3 x 2 uur 0,5 dag / 1 mnd 0 uur 0 Kosten per uur Totale kosten Taakuren Uitgangspunten: - De uren worden berekend op basis van 8 uur per dag. - De kosten per uur zijn gebaseerd op gemiddelden. - Het aantal uren betreft een indicatie van het aantal uren dat men nodig heeft. In werkelijkheid kan hier van afgeweken worden. 23

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

Het -introductieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

Het -introductieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: Beleid Introductie Inleiding Goed personeelsbeleid is een voorwaarde voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Het is daarom van groot belang dat de medewerkers voldoen aan de kwaliteitsstandaarden.

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS Vervangingspool De Groeiling schooljaar 2015-2016 Vooraf Binnen De Groeiling werken we met een vervangingspool. De pool is in 2009 gestart vanuit de mogelijkheid

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Begeleidingsplan Personeel

Begeleidingsplan Personeel Begeleidingsplan Personeel Datum Gremium Samenvatting wijzigingen / opmerkingen Versie Status 29-05-2005 SB vastgesteld 1.0 D 22-08-2011 MT Inhoudelijk nauwelijks veranderingen. Intern begeleider vervangen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel September 2013 I PGMR 29-10-2013 4 november 2013 3.15 Inwerkbeleid medewerkers Personeel/Inwerkbeleid medewerkers Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD

Nadere informatie

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS

REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS REGLEMENT POOLSCHOOL T.B.V. DE POOLERS Vervangingspool De Groeiling schooljaar 2014-2015 Vooraf Binnen De Groeiling werken we met een vervangingspool. De pool is in 2009 gestart vanuit de mogelijkheid

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012

NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012 NASCHOLINGSBELEID 13 maart 2012 1 Inleiding Werken in het primair onderwijs vraagt om een brede inzetbaarheid van mensen. De samenleving is voortdurend in beweging en doet ook regelmatig een appèl op het

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis op de Walvis Inleiding: Binnen de school treden met regelmaat nieuwe leraren in dienst, beginnend of ervaren. Ook komt het voor dat Pabo studenten die in hun LIO-fase zitten -tijdelijk- in de rol van leraar

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Voorbereiding Beoordelingsgesprek Leerkracht/ onderwijs-assistent (vertrouwelijk) Naam en voornaam Functie Specifieke taken Naam beoordelaar

Voorbereiding Beoordelingsgesprek Leerkracht/ onderwijs-assistent (vertrouwelijk) Naam en voornaam Functie Specifieke taken Naam beoordelaar Voorbereiding Beoordelingsgesprek Leerkracht/ onderwijs-assistent (vertrouwelijk) Naam en voornaam Functie Specifieke taken Naam beoordelaar Functie Aanleiding beoordeling Beoordelingsperiode Datum beoordeling

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

3.11 Handleiding Vervangingspool

3.11 Handleiding Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 I (P)GMR 2 juli 2012 3.11 Handleiding Vervangingspool Personeel/Handleiding Vervangingspool 1 Inhoudsopgave 1.1 Samenstelling

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Introductie, mentorschap & coaching

Introductie, mentorschap & coaching Hoofdstuk 8 Extra informatie Introductie, mentorschap & coaching Een goede introductie is van wezenlijk belang voor een goede samenwerking tussen de nieuwe medewerker en de organisatie. Niet alleen is

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Regeling functioneringsgesprekken Stichting Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004, aanpassing juli 2010 INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1 Regeling functioneringsgesprekken... 2 t/m 5 Bijlage 1: Verslagformulier

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - - Schoolleider - - leerkracht Augustus = controleren = uitvoeren lkr= leerkracht, = schoolleider, S= secr, = interne begeleider,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Werkdocument schematisch overzicht verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur algemene directie en schooldirecties Begrippenverklaring

Nadere informatie

Nascholingsbeleid Versie 2015

Nascholingsbeleid Versie 2015 Nascholingsbeleid Versie 2015 De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten)

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Vastgesteld 23 september 2010, in revisie augustus 2016 1. Inleiding Dit beleidsplan beschrijft hoe nieuwe leerkrachten binnen

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Boomladder schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2017-2018 5. Onderwerpen en

Nadere informatie

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID Samenvatting van de notitie BELONING- en JUBILEUMBELEID zoals vastgesteld in oktober 2008 door de Vereniging School met de Bijbel Te Boven- Hardinxveld Samenvatting notitie beloning- en jubileumbeleid

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten)

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Vastgesteld 23 september 2010, in revisie augustus 2016 1. Inleiding Dit beleidsplan beschrijft hoe nieuwe leerkrachten binnen

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

Rembrandt College TAAKBELEIDSPLAN Inleiding. 12 april 2012

Rembrandt College TAAKBELEIDSPLAN Inleiding. 12 april 2012 Rembrandt College 12 april 2012 TAAKBELEIDSPLAN 2012 1. Inleiding Het huidige taakbeleid van het Rembrandt College is in 2004 opgesteld. Een taakbeleid dat, in vergelijking met andere scholen, als ruim

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2 2.0 Taakbeleid 4 2.1 Inleiding 2.2 Definitie taakbeleid 2.2.1 Taakomvangsbeleid 2.2.2 Taakverdelingsbeleid

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

Functiebouwhuis. I. Inleiding

Functiebouwhuis. I. Inleiding Functiebouwhuis I. Inleiding De bedoeling van dit beleidsstuk is helderheid te geven vanaf het schooljaar 2007 2008 e.v. over de functies en taken binnen SOPOGO en het onderscheid daarin. Aan de orde komt

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015

Bijeenkomst GMR. maandag 26 januari 2015 Bijeenkomst GMR maandag 26 januari 2015 P&O Informeren CAO PO 2014-2015 Rol GMR/MR Informeren Wet Werk en Zekerheid - wijziging ketenregeling Tijdplanning en implementatie binnen SKPO CAO PO 2014-2015

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN In dit begeleidingsplan vinden studenten die binnen stage lopen, de afspraken voor alle partijen die te maken hebben

Nadere informatie

Notitie instellen vervangingspool

Notitie instellen vervangingspool Werkveld Onderwerp Datum Steller Personele zaken Vervangingspool 24 januari 2012 J. Timmermans Notitie instellen vervangingspool Januari 2012 Notitie instellen vervangingspool Inhoudsopgave 1. Notitie

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2

3.4 Scholing. Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. 1. Regelgeving 2. 2. Nascholingsbudget 2. 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 3.4 Scholing Inhoud blz. 1. Regelgeving 2 2. Nascholingsbudget 2 3. Uitgangspunten, doelen en criteria 2 4. Procedure voor het tot stand komen van een ( meerjaren-)nascholingsplan

Nadere informatie

Handleiding Vervangingspool

Handleiding Vervangingspool Werkveld Onderwerp Datum Steller Personele zaken Handleiding 30 januari 2012 J. Timmermans vervangingspool Handleiding Vervangingspool Januari 2012 Handleiding Vervangingspool Handleiding vervangingspool

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Scholingsbeleid Studiefaciliteitenregeling Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Versie 1.1: Definitief besluit 3 juni 2015 Opgesteld door: Ad Slob en Ceciel Wolfkamp Inleiding Door het stimuleren

Nadere informatie

Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers. De Basis Versie 2.0 februari 2013. V e r v a n g i n g e n V e r v a n g e r s P a g i n a 1 v a n 1 0

Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers. De Basis Versie 2.0 februari 2013. V e r v a n g i n g e n V e r v a n g e r s P a g i n a 1 v a n 1 0 Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers De Basis Versie 2.0 februari 2013 P a g i n a 1 v a n 1 0 INHOUD 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. DOELSTELLINGEN... 3 3. REGELING... 3 3.1, INZET VAN VERVANGERS...

Nadere informatie

Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt

Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt Versie 07-04-2016 1 Inleiding 1.1 Stichting Brevoordt De Stichting Brevoordt is een overkoepelende stichting waarbinnen acht schoolbesturen in gezamenlijkheid

Nadere informatie

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 BELONINGSBELEID & FUNCTIEMIX ( V E R S I E 1. 1 ) Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 I NLEI DI NG In de notitie beloningsbeleid en de functiemix geeft het bestuur uitvoering

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit

Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Scholingsbeleid in het kader van kwaliteitsverbetering en professionaliteit BELEIDSSTUK 20 Vaststelling door

Nadere informatie

Vakmanschap in beweging

Vakmanschap in beweging Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2

NIEUWSBRIEF. maart 2015 editie cao PO 2014. Inhoudsopgave. Inleiding 2. Waarom een cao 2. Nieuw in deze cao 2 NIEUWSBRIEF maart 2015 editie cao PO 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een cao 2 Nieuw in deze cao 2 Professionalisering 2 Urenbudget 2 Bekostiging 3 Carrière pad 3 Werktijden/werkdruk/40-urige werkweek

Nadere informatie

Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie

Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie 1 Scholingsbeleidsplan stichting kom Leren. 1.1 Visie De externe ontwikkelingen waarmee scholen te maken krijgen, zijn talrijk en volgen elkaar in hoog tempo op: onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, nieuwe

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Communicatieplan. oktober 2015. swbs Pork Zanglijster 38 9561 VK Ter Apel 0599-582647 www.pork.nl

Communicatieplan. oktober 2015. swbs Pork Zanglijster 38 9561 VK Ter Apel 0599-582647 www.pork.nl Communicatieplan oktober 2015 swbs Pork Zanglijster 38 9561 VK Ter Apel 0599-582647 www.pork.nl 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Schematische weergave van het communicatieplan 3 Interne

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS Da Vinci Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09 Taakomschrijving Interne Begeleiding Versie maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord 1.1.Visie van het samenwerkingsverband op interne begeleiding 2. De

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

Opzet begeleiding beginnende leerkrachten door directie en coach

Opzet begeleiding beginnende leerkrachten door directie en coach Opzet begeleiding beginnende leerkrachten door directie en coach Op de Anne Frankschool is beleid ontwikkeld om de leerkrachten die starten met hun werkzaamheden, goed op te kunnen vangen. Voor eerste

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 1. 1 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 I NHOU DSOPGA V E Beschikbare functies binnen de stichting...3 Organisatie...4 Functie-omschrijvingen...5 Functiemix PCPO

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie