Kaders introductie en begeleiding van nieuw personeel KS FECTIO. Concept maart 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaders introductie en begeleiding van nieuw personeel KS FECTIO. Concept maart 2011"

Transcriptie

1 Kaders introductie en begeleiding van nieuw personeel KS FECTIO 2010 Concept maart 2011

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Introductie van nieuw personeel 3. Begeleiding van nieuw personeel 3.1 leidinggevenden 3.2 onderwijsgevend personeel 3.3 onderwijsondersteunend personeel 3.4 schematische weergave begeleiding nieuw personeel 4. Nieuwe medewerkers en taaktoedeling 5. Bekostiging van begeleiding 6. Begeleidingsmogelijkheden startende leerkrachten op bovenschools niveau 6.1 cursusaanbod startende leerkrachten 6.2 intervisie startende leerkrachten 6.3 overzicht aanbod schooljaar Bijlage 1: voorbeeld begeleidingstraject nieuwe leerkracht Bijlage 2: voorbeeld invulformulier mentorlogboek 2

3 1. INLEIDING Voor elk nieuw personeelslid binnen de Katholieke Scholenstichting Fectio (in het vervolg: KS Fectio) is een goede introductie en begeleiding noodzakelijk. Of iemand net afgestudeerd is, inmiddels al de nodige werkervaring heeft opgebouwd, op bovenschools- of schoolniveau begint, hij of zij start in een nieuwe of veranderde- werkomgeving. Daarin vindt de kennismaking met collega s, leerlingen, ouders, leidinggevenden of bestuur plaats, maar ook met de cultuur en structuur van de (school) organisatie; de werkwijzen, afspraken en procedures. In een korte tijd komen heel veel zaken op zo iemand af en ondertussen wordt ook verwacht dat de betrokkene direct inzetbaar is. Om er voor te zorgen dat een nieuw personeelslid snel zijn of haar eigen plek vindt binnen de organisatie, is een planmatige aanpak gewenst. Daarbij moet wel gedifferentieerd worden; de begeleiding van een nieuwe (bovenschoolse) directeur zal immers een andere werkwijze en inhoud kennen dan de begeleiding van een leerkracht of (bovenschools) administratief medewerker. De begeleiding wordt in eerste instantie op dat niveau uitgevoerd waar het nieuwe personeelslid komt te werken. Op bovenschools niveau wordt die vormgegeven door de algemeen directeur. Als de nieuwe medewerker de algemeen directeur is, kan ook een deel van de begeleiding vanuit het DirectieTeamOverleg (DTO) plaatsvinden en kan ook het bestuur een rol vervullen. Op schoolniveau hoort de begeleiding tot de verantwoordelijkheid van de schooldirectie. Dat betekent niet dat die begeleiding uitsluitend door de schooldirectie gedaan wordt; wél dat die voor ieder nieuw personeelslid herkenbaar plaatsvindt. De introductie en begeleiding van nieuwe personeelsleden is te zien als startpunt van de personeelsbegeleiding gedurende het hele dienstverband en maakt een wezenlijk onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid op bovenschools- en schoolniveau. Daarnaast vormt het een belangrijk pluspunt voor sollicitanten, vooral in tijden waarin zij kunnen kiezen voor meerdere werkgevers, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het werven en behouden van personeel en verkleint het de kans op een snel vertrek of ziekteverzuim. In dat kader verstaan wij onder personeelsbegeleiding het volgende: Alle vormen van begeleiding die erop gericht zijn de medewerkers optimaal te laten functioneren binnen hun beroep, zodat zij hun kwaliteiten kunnen inzetten, hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten en er rekening gehouden wordt met hun wensen, zodat zij en daarmee de organisatie, goed functioneren. Nieuwe medewerkers zijn er in verschillende soorten en maten : Leidinggevenden (op bovenschools- en schoolniveau) Onderwijsgevenden Onderwijsondersteunenden (op bovenschools- en schoolniveau) Daarbinnen kunnen we nog de volgende verschillen aantreffen: Ervaren medewerkers die overstappen vanuit een ander bevoegd gezag Ervaren medewerkers die overstappen vanuit een andere school binnen KS Fectio Herintreders Startende leerkrachten (net afgestudeerde leerkrachten) Zij-instromers (leerkrachten en leidinggevenden) Onderwijsondersteunend personeel met diverse gradaties aan kennis en ervaring. 3

4 Het hoeft geen betoog dat een ervaren personeelslid andere behoeften aan begeleiding heeft dan een beginnende medewerker. Personeelsbegeleiding is dus maatwerk. Op Stichtingsniveau ziet het introductie- en begeleidingsprogramma er voor iedereen hetzelfde uit. ( zie schema 3.4) Op schoolniveau wordt er een maatwerk programma opgesteld in overleg met de directeur en desbetreffende leerkracht. 4

5 2. INTRODUCTIE VAN NIEUW PERSONEEL Bij introductie zijn vier elementen te onderscheiden: 1. Kennismaking met de overkoepelende organisatie (KS Fectio), met haar doelstellingen, regelingen, voorzieningen en afspraken op centraal niveau 2. Kennismaking met de schoolorganisatie, omgeving, cultuur, werkwijze en afspraken 3. Het inwerken in de dagelijkse praktijk van de beroepsuitoefening 4. Het begeleiden, gericht op reflectie, verbeteren van de eigen deskundigheid en perspectief voor de toekomst. Ad 1: Kennismaking met de overkoepelende organisatie Deze kennismaking valt onder de verantwoordelijkheid van het bovenschoolse management. We kiezen voor een kennismakingsmoment vanwege het persoonlijke contact tussen de stichting en de nieuwe medewerker en het onderlinge contact tussen de nieuwe medewerkers. De kennismaking wordt aangeboden in de vorm van een kennismakingsbijeenkomst (1 dagdeel), waarbij o.a. wordt ingegaan op zaken als: organisatiestructuur, personeelsbeleid (o.a. gesprekscyclus, tool for talent, taakbeleid, mobiliteit, ziekteverzuimbeleid, etc.), kennismaking met stafmedewerkers, personeels-/salarisadministratie, ABC-boekje, pensioen, CAO, personeelsblad, website KS Fectio, vertrouwenspersonen, studiedag KS Fectio. Deze introductiemiddag vindt plaats in september / oktober. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle medewerkers die in het voorafgaande en huidige schooljaar in dienst zijn gekomen bij KS Fectio een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Deelname is verplicht en wordt door de school gefaciliteerd. Kosten hieruit voortvloeiend zie bijlage 3 begeleiding nieuwe personeel. Ad 2, 3 en 4 Deze elementen vallen onder de verantwoordelijkheid van de schooldirectie. Het bevoegd gezag is echter verantwoordelijk voor het scheppen van financiële en organisatorische voorwaarden waardoor een en ander ten uitvoer kan worden gebracht. Bij het begin van het dienstverband worden de zogenaamde startafspraken schriftelijk vastgelegd door de directeur van de school. Hiervoor kan naar eigen inzicht gebruik worden gemaakt van het voorbeeld begeleidingstraject nieuwe leerkracht op school (bijlage 1) en van het invulformulier mentorlogboek (bijlage 2). 5

6 3. BEGELEIDING VAN NIEUW PERSONEEL Afhankelijk van de functie, kennis, leeftijd, ervaring en persoonlijke kwaliteiten zal de snelheid van de introductie en de mate en inhoud van de begeleiding voor iedere nieuwe collega een individueel maatwerkplan zijn. Naast individueel maatwerk zal de introductie in de dagelijkse praktijk veelal dezelfde kenmerken moeten vertonen. Allemaal moeten ze de organisatie of school met haar omgeving, eigen cultuur, afspraken en werkwijzen leren kennen. Ook de kennismaking met collega s, leerlingen en hun ouders is voor ervaren en onervaren collega s vrijwel gelijk. 3.1 Leidinggevenden Bij de begeleiding van leidinggevenden kunnen we de volgende verschillende situaties aantreffen: leidinggevende op bovenschools niveau; leidinggevende op schoolniveau, eerder werkzaam in een (leidinggevende) functie in het onderwijs; leidinggevende op schoolniveau van buitenaf (zij-instromer). Ad bovenschools niveau Het betreft hier de functie algemeen directeur of directeur in algemene dienst. De begeleiding vindt plaats door een lid van het bestuur of een externe persoon namens het bestuur - in samenwerking met de bovenschoolse directie en één of meer directeuren van scholen. Begeleiding zal in de eerste periode bestaan uit kennismaking met de verschillende geledingen van de organisatie, externen (Schoolbegeleidingsdienst, administratiekantoor, gemeente, e.d.), kennisname van de ontwikkelingen in de organisatie, het gevoerde en te voeren beleid, en de zaken die op korte en lange termijn aangepakt moeten worden. Vanuit de verschillende landelijke besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties zijn er netwerken ingericht voor bovenschoolse leidinggevenden, waarop ook een beroep kan worden gedaan voor de begeleiding. Ad schoolniveau Een nieuwe schooldirecteur wordt begeleidt op bovenschools en op schoolniveau. Bovenschools niveau Vanuit het DTO wordt een mentor aangesteld. Dit is een ervaren collega van een andere Fectio school. De beginnende directeur en de mentor spreken het aantal contact momenten af. Tijdens deze momenten komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken. Dit kunnen praktische zaken zijn (mutatieformulieren, ziekmeldingen doen, financiële administratie, e.d.) maar ook inhoudelijke zaken zoals het plannen in de tijd van activiteiten en beleidsstukken die klaar moeten zijn. De mentor kan ook goed luisteren en feedback geven op die zaken waar betrokkene tegenaan loopt. Hij kan ook verwijzen naar externen. De mentor begeleidt de nieuwe collega in ieder geval gedurende een jaar, en krijgt hier compensatie voor binnen zijn bovenschoolse taakuren als directeur. Na dat jaar kan de nieuwe directeur de samenwerking desgewenst voortzetten. De beginnende directeur kan ook een coach vragen. Dit kan een collega directeur zijn of iemand van buiten af. Is dit een collega directeur dan begeleidt hij / zij de nieuwe collega directeur gedurende maximaal 10 keer 1,5 uur op jaarbasis. Op jaarbasis spreken we hier van 35 uur begeleiding plus reiskosten die de ontvangende school in een tijdelijke taakuitbreiding rechtstreeks aan de coach betaalt. Er wordt gebruik gemaakt van een eenmalige toelage van 6

7 550,- netto. Een tijdelijke taakuitbreiding geldt ook voor directeuren die de school waarnemen waarbij de directeur tijdelijk afwezig is. De directeur die voor deze werkzaamheden in aanmerking wil komen heeft dit aangegeven bij de CvB. De algemeen directeur heeft regelmatig, tijdens het RSO, een gesprek met de nieuwe schooldirecteur, waarin zowel organisatorische als praktische zaken aan de orde komen. Dit gesprek vindt plaats op de desbetreffende school. Buiten de RSO s om kan de nieuwe directeur een extra gesprek aanvragen met de AD als hij/zij daar behoefte aan heeft. De nieuwe directeur wordt ingedeeld in een intervisiegroep waarin met collega s gesproken wordt over vragen waar men in de praktijk tegenaan loopt. Ook op deze wijze maakt hij kennis met collega s en hun competenties. Binnen een intervisiegroep wordt er gesproken over zelf ingebrachte onderwerpen, worden ideeën aangedragen, tips gegeven en ervaringen uitgewisseld met als doel professionaliteit verhoging. Deelname is op vrijwillige basis. Schoolniveau De directeur wordt op schoolniveau begeleid door personeelsleden die coördinerende taken of functies uitoefenen. Binnen het taakbeleid van de school wordt hier rekening meegehouden. Deze begeleiding vindt plaats naast de bovenschoolse begeleiding. Ook hier zal snel kennis worden gemaakt met de verschillende geledingen en werkzaamheden binnen de school, collega-scholen in de omgeving, kinderopvangorganisaties, de gemeente, etc. 3.2 Onderwijsgevend personeel Bij de begeleiding van leerkrachten kan grofweg sprake zijn van één van de volgende situaties: het betreft een medewerker die van een andere school afkomstig is; het betreft een medewerker die in het verleden in het onderwijs gewerkt heeft ( herintreder ); het betreft een medewerker die recent de opleiding afgerond heeft; het betreft een medewerker van buiten het onderwijs ( zij-instromer ); het betreft iemand die een zekere (lange) tijd ter vervanging van een afwezig personeelslid binnen de school zal werken; het betreft iemand die een afgeronde periode werkzaam zal zijn als leraar in opleiding (LIO). Voor allen geldt dat de omgeving nieuw is en dus een deel van de begeleiding standaard zal zijn, zoals: - kennismaking met de overige teamleden, met leerlingen, ouders; - rondleiding door de school; - informeren over de organisatie in de klas (rooster, methoden, werkwijzen, regels, afspraken, e.d.); - informeren over de organisatie in de school (overlegmomenten, afspraken, evenementen en activiteiten, scholing, e.d.) De begeleiding vindt in ieder geval plaats door de schooldirecteur, die met de betrokkene een begeleidingstraject opstelt, waarvan het brengen van klassenbezoeken en deze nabespreken een onderdeel is. Er wordt na 3 maanden en na 6 maanden een functioneringsgesprek 7

8 gehouden en na 9 maanden een beoordelingsgesprek (bij een tijdelijke benoeming van 1 jaar). Daarnaast krijgt een nieuwe leerkracht een vaste begeleider, een mentor. Hij/zij brengt de nieuwe leerkracht op de hoogte van praktische zaken binnen de school. Structuur en regelmaat in de begeleiding is gewenst. (Zie bijlage 1) Voor het opstellen en uitvoeren van een begeleidingstraject kan naar eigen inzicht gebruik worden gemaakt van het voorbeeld begeleidingstraject nieuwe leerkracht op school (bijlage 1) en van het invulformulier mentorlogboek (bijlage 2). Aparte vermeldingen betreffen de zij-instromer, de LIO, en de vervanger. Zij-instromer: De begeleiding van de zij-instromer is in zoverre anders, dat bij de begeleiding een derde partij betrokken is: het opleidingsinstituut waar de zij-instromer scholing volgt en begeleiding krijgt. In onderlinge afstemming vindt de begeleiding dus plaats. De schooldirecteur speelt ook hierbij een actieve rol. In het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB) is een component opgenomen voor de begeleiding van zijinstromers. Binnen twee jaar legt de zij-instromer een bekwaamheidsonderzoek af, en als dat positief is, krijgt betrokkene een getuigschrift en is volledig bevoegd. LIO Het betreft hier altijd een vierdejaarsstudent. Ook hier is een driepartijenovereenkomst tussen LIO, school, en opleidingsinstituut. De schooldirecteur speelt ook hierbij een actieve rol. Vervanger Ook voor vervangers is het belangrijk snel kennis te kunnen nemen van wat zich binnen de klas/school afspeelt, om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Zeker wanneer het een vervanging betreft die een langere tijd (bijvoorbeeld zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, langdurig ziekteverlof) vergt, is het belangrijk om een adequate begeleiding te bieden. De schooldirecteur speelt hierbij ook een rol. Op de vervanger zijn ook alle regelingen die vermeld staan in de CAO PO van toepassing. Indien nodig komen zaken als taakbeleid, het kunnen volgen van scholing, functioneringsgesprek, e.d. dan dus ook aan de orde. Voor begeleidingsmogelijkheden van startende leerkrachten op bovenschools niveau zie hoofdstuk Onderwijsondersteunend personeel Bij onderwijsondersteunend personeel wordt ook in de eerste plaats het onderscheid gemaakt tussen bovenschools- en schoolniveau. Op bovenschools niveau betreft het dan functies als directiesecretaresse en stafmedewerker. De direct leidinggevende of in voorkomende situaties de ervaren collega zal dan de begeleiding op zich nemen. Ook hier betreft het: kennismaking met de organisatie, de collega s en de werkzaamheden. Vervolgens wordt een maatwerktraject opgesteld, afhankelijk van kennis, ervaring en capaciteiten. Op schoolniveau zijn er verschillende onderwijsondersteunende functies denkbaar zoals onderwijsassistent, administratief medewerker en conciërge. Ook binnen die diversiteit is er een standaardsituatie (kennismaking met de school, collega s, werkwijzen, e.d.) en vervolgens maatwerkbegeleiding door leidinggevenden, collega s, externen). 8

9 9

10 3.4 Schematische weergave begeleiding nieuw personeel Nieuw personeel Begeleiding bovenschools Begeleiding school Algemeen directeur Lid van het bestuur of n.v.t. externe begeleider Directeur in algemene dienst Vertegenwoordiger DTO Externe coach (eventueel) Stafmedewerker Algemeen directeur n.v.t. Collega-stafmedewerker Externe coach (eventueel) Schooldirecteur Algemeen directeur Mentor vanuit het DTO Externe coach Adjunct- en/of MT-leden of ander personeelslid met coördinerende taken en functies (eventueel, na een jaar) Intervisiegroep Adjunctdirecteur schooldirecteur Schooldirecteur en overige leden MT Leerkracht Onderwijsondersteunend personeel schooldirecteur begeleider zoals afgesproken begeleidingstraject Schooldirecteur begeleider zoals afgesproken in begeleidingstraject Schooldirecteur Maatje Directe collega s Directeur en directe collega ( s) 10

11 4. NIEUWE MEDEWERKERS EN TAAKTOEDELING Al eerder is opgemerkt dat er heel veel op een nieuw personeelslid afkomt. De omgeving is nieuw, de werkzaamheden zijn nieuw, maar er moeten direct werkzaamheden worden verricht en er moet snel kennis worden vergaard van werkwijzen, afspraken, e.d. Het is verstandig om hier als school rekening mee te houden wanneer de taaktoedeling van de organisatie ter sprake komt. Als de nieuwe collega zich na een zekere tijd vertrouwd voelt, de druk van het nieuwe er af is, en zelf aangeeft wel wat te willen bijdragen aan activiteiten en evenementen, kan dat altijd worden ingepast. Het omgekeerde, onmiddellijk een nieuwkomer met veel taken belasten en gaandeweg constateren dat betrokkene afhaakt, is zowel voor betrokkene, als voor de school, een ongewenste situatie. 11

12 5. BEKOSTIGING VAN BEGELEIDING Begeleiding van (nieuw) personeel is intensief. Daarom moet het naast het onderbrengen in het taakbeleid, ook uit de formatie en/of personele budgetten bekostigd kunnen worden. Op bovenschools- of schoolniveau wordt hiervoor een budget vastgesteld. Op bovenschools niveau is dit dan in het meerjarenformatiebeleid en de (meerjaren)begroting opgenomen; op schoolniveau in het formatiebeleid, het meerjarenbudget voor personeelsbeleid en/of de meerjarenbegroting. Zie bijlage 3 voor een kostenindicatie. 12

13 6. BEGELEIDINGSMOGELIJKHEDEN STARTENDE LEERKRACHTEN OP BOVENSCHOOLSNIVEAU Elk schooljaar organiseert KS Fectio een aantal cursussen die specifiek bedoeld zijn voor startende leerkrachten (0-3 jaar onderwijservaring). Startende leerkrachten kunnen zich hiervoor, in overleg met hun directeur, aanmelden. Het voordeel voor de school en de leerkracht kan zijn dat ze niet zelf op zoek hoeven te gaan naar een dergelijke cursus omdat de organisatie hiervan centraal plaatsvindt. 6.1 Cursusaanbod startende leerkrachten Uit onderzoek blijkt dat startende leerkracht (0-3 jaar onderwijservaring) vooral behoefte hebben aan begeleiding op / willen werken aan de volgende competenties: Omgang met ouders Timemanagement Omgaan met leerlingen met gedragsproblemen KS Fectio organiseert een drietal cursussen waarin de bovengenoemde onderwerpen aan bod komen. De startende leerkracht kan zich hiervoor inschrijven Intervisie startende leerkrachten Daarnaast biedt KS Fectio startende leerkrachten de mogelijkheid om deel te nemen aan een intervisiegroep met een externe begeleider. Bij intervisie bespreken collega s door hen zelf ingebrachte praktijksituaties met de bedoeling er van te leren. Bij intervisie wordt altijd gewerkt met een (klein) groepje mensen met dezelfde professionele achtergrond Overzicht aanbod schooljaar : Begeleiding Omgaan met ouders Timemanagement Omgaan met leerlingen met gedragsproblemen Intervisie Duur/ aantal bijeenkomsten Max. groepsgrootte Data Kosten p.p. (*) Nog verder uit te werken (*) Zowel de kosten van de cursussen als van de intervisie worden bekostigd uit het nascholingsbudget van de school van de betreffende leerkracht. 13

14 Bijlage 1: voorbeeld begeleidingstraject nieuwe leerkracht op school BEGELEIDINGSTRAJECT NIEUWE LEERKRACHT Naam leerkracht Functie Naam intern begeleider Naam bouwcoördinator Naam directeur Overige betrokkenen Periode Reden van begeleiding Aard van de begeleiding leerkracht Nieuwe aanstelling op de school introductie en inwerken Begeleidingsgesprekken onderwerp periode betrokkenen Fase 1 Augustus / november intern begeleider/ bouwcoördinator/ directeur/ overig Begeleidingsgesprekken Augustus / november Arbeidsvoorwaarden Augustus / september Schoolcultuur Augustus / september Schoolstructuur Augustus / september Leerlijnen / methodes Augustus / september Communicatielijnen Augustus / september Leerlingenzorg September / oktober Informatie avond September / oktober Rapportage Oktober / november Klassenbezoek November Directeur Functioneringsgesprek November directeur Fase 2 December / maart intern begeleider/ bouwcoördinator/ directeur/ overig begeleidingsgesprekken December / maart klassenbezoek Maart Directeur Cursus timemanagement Stichting Fase 3 April / juli intern begeleider/ bouwcoördinator/ directeur/ overig Begeleidingsgesprekken April / juli functioneringsgesprek Mei Directeur Beoordelingsgesprek Juni Directeur Evaluatie en bijstelling begeleidingsplan december en mei Directeur Beoordelingsgesprek Mei Directeur 14

15 UITWERKING BESPREEKPUNTEN BEGELEIDING NIEUWE LEERKRACHT Arbeidsvoorwaarden (zie ABC boekje) personeelsdossier aanstelling/betrekkingsomvang/normjaartaak/ compensatieverlof (adv-regeling)/deeltijd/afvloeiingslijst reiskostenvergoeding verlofregeling/aanvragen verlof/toekenningsregels verlof Dyade; administratiekantoor/salaris spaarloonregeling ABP-pensioen verzekeringen schoolcultuur (Zie schoolgids) doelstellingen katholiek onderwijs identiteit/kleur van de school professionele organisatie zelfontplooiing open houding/communicatie waarden en normen/straffen en belonen gezamenlijke momenten team schoolstructuur (Zie schoolgids) team/directie/bestuur ouders/ouderraad/medezeggenschapsraad vergaderingen;vormen van vergaderingen en afspraken hierover regels en afspraken t.a.v. team, algemeen en bij bijzondere activiteiten regels en afspraken t.a.v kinderen, algemeen en bij bijzondere activiteiten huishoudelijke taken; taken door kinderen, taken door leerkrachten groepsmap en afspraken hierover weekplan correctiewerk/voorbereiden/afwerken opzetten projecten aanwezigheid bij bijzondere activiteiten/representatie surveillance leerlijnen en methodes gebruik van methodes en hoe hiermee om te gaan leerlijnen specifieke gebieden communicatielijnen interne communicatielijnen (zie gedragscode) externe communicatielijnen ( zie communicatiebeleidsplan KSFectio) 15

16 leerlingenzorg dossiervorming hoe hiermee om te gaan waar wat te vinden leerlingenvolgsysteem afspraken hierover leerlingbespreking maken en uitvoeren van handelingsplannen organisatie van wsns rapportage verslaglegging; inhoudelijk/praktisch/organisatorisch naar kinderen en ouders via de rapporten en rapportageavonden naar collega s via notulen, postvak etc. verslaggesprekken,bijv. functioneringsgesprek; afspraken etc. plannen waarbij betrokken is activiteitenplannen/jaarkalender schoolgids/schoolplan/schoolconcept personeelsbeleidsplan nascholingsplan, ontwikkelingsmogelijkheden eigen personeel zorgplan Takenpakket; nascholing; studiedagen van het team lestaken lesgebonden taken inrichten lokaal werktijden Klassenbezoek De doelstelling voor het klassenbezoek is vooraf duidelijk. Er wordt een schriftelijke samenvatting gemaakt van de nabespreking door de begeleider. Elke 3 maanden Mentorlogboek; Zie invulformulier mentorlogboek (bijlage 2) 16

17 Bijlage 2: voorbeeld invulformulier mentorlogboek (format) Invulformulier Mentorlogboek Datum:. Naam:.. Naam begeleider: Hoe gaat het met je? Hoe is het gegaan met de uitvoering van de goede voornemens die je had aan het einde van het vorige gesprek? Wat ging er erg goed? Wat lukt (nog) niet? Hoe gaat het met de sfeer in je klas? Waar ben je heel tevreden over? Wat ervaar je als knelpunten? Hoe gaat het met het onderwijs aan de kinderen? Waar ben je heel tevreden over? Wat ervaar je als knelpunten? Hoe gaat het met de contacten met de ouders? 17

18 Waar ben je heel tevreden over? Wat ervaar je als knelpunten? We bespreken een nieuw onderdeel van onze manier van werken op de school. Zijn er nog andere dingen die je wilt bespreken? Nieuwe voornemen(s) voor de komende periode: Vervolgafspraak; 18

19 19

20 Kosten introductie en begeleiding nieuw personeel 2.0 Kennismaking KS Fectio Kennismakingsbijeenkomst is 1 dagdeel á 3 uur bovenschools niveau Kosten 2.2. school niveau Algemeen directeur 210 Pers.functionaris 120 Sal.administrateur 120 Taakuren 450- Huur ruimte 50 Lunch 150 Totaal 200 Vervanging leerkracht 105 Aantal pers. ca Taakuren Totaal Begeleiding nieuw personeel 3.1 Leidinggevenden

21 bovenschools niveau - Algemeen directeur: Begeleiding door Bestuur Externe Dir.alg.dienst DTO'er Coach Totaal Aantal uren 5 dagen 0 uur 1 dag / 3 mnd 0,5 dag / 3 mnd 5 x 2 uur Kosten per uur Totale kosten Taakuren Dir. algemene dienst: Begeleiding door Bestuur Staf Alg. dir. DTO'er Coach Totaal Aantal uren 0 uur 2 x 3 uur 0,5 dag / 3 mnd 0 uur Kosten per uur Totale kosten Taakuren x 2 uur Bestuurslid: Begeleiding door Bestuur Externe Alg. dir. DTO'er Coach Totaal Aantal uren 1 dag 0 uur 0,5 dag 0 uur 0 uur Kosten per uur Totale kosten Taakuren

22 schoolniveau - Schooldirecteur: Begeleiding door Dir.alg.dienst Leerkracht Alg. dir. DTO'er Coach Totaal Aantal uren 0 uur 0,5 dag / 2 mnd 5 x 2 uur 10 x 2 uur 5 x 2 uur Kosten per uur = 550,- Totale kosten = netto Taakuren Onderwijsgevend personeel - Onderwijsgevend personeel: Begeleiding door Leerkracht Schooldirecteur Totaal Aantal uren - 0,5 dag / 2 mnd 0,5 dag / 2 mnd 0 0 Kosten per uur Totale kosten Taakuren Onderwijsondersteunend personeel bovenschools niveau - Onderwijsonder. personeel: Begeleiding door 22

23 Dir.alg.dienst Alg. dir. Staf Externe Coach Totaal Aantal uren 3 x 2 uur 0,5 dag / 1 mnd 0,5 dag / 1 mnd 0 uur 0 Kosten per uur Totale kosten Taakuren schoolniveau - Onderwijsonder. personeel: Begeleiding door Staf Leerkracht Schooldirecteur Externe Coach Totaal Aantal uren 1 x 2 uur 3 x 2 uur 0,5 dag / 1 mnd 0 uur 0 Kosten per uur Totale kosten Taakuren Uitgangspunten: - De uren worden berekend op basis van 8 uur per dag. - De kosten per uur zijn gebaseerd op gemiddelden. - Het aantal uren betreft een indicatie van het aantal uren dat men nodig heeft. In werkelijkheid kan hier van afgeweken worden. 23

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN

PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN PERSONEELSBELEIDSPLAN STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS HAARLEM-SCHOTEN Versie oktober 2010 1 inhoudsopgave 1. inleiding... 03 2. algemene informatie... 04 3. werving en selectie... 07 4. integraal personeelsbeleid

Nadere informatie

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013 Vademecum voor Beleid nr. 10 Personeelsbeleid Juni 2013 Pagina 1 van 41 Inhoud 1 Personeelsbeleid... 4 Uit ons visiedocument:... 4 Inleiding... 5 Wat is eigenlijk personeelsbeleid?... 6 Benoembaar, bevoegd,

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003 Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint schooljaar 2002-2003 december 2003 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Bestuurlijke kenmerken 3. Onderwijzend personeel 4. Onderwijsondersteunend personeel 5. Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

Andere Tijden. Slim personeelsbeleid

Andere Tijden. Slim personeelsbeleid Andere Tijden Slim personeelsbeleid in het kindcentrum voor 0- tot 12-jarigen Praktische Adviezen over Nieuwe Schooltijden, nr. 4 - mei 2012 PO-Raad, Het Kinderopvangfonds en BOinK Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie