Instemming GMR: Vastgesteld Bestuur: 30 juni Gesprekkencyclus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus"

Transcriptie

1 Instemming GMR: Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus fase 2 6. Bekwaamheidsdossier 7. Nieuwe werknemers 8. Verslaglegging en klachtenprocedure 9. Consequenties 10. Bijlagen 2

3 1. Inleiding In het schooljaar 2013/2014 zijn er hernieuwde afspraken gemaakt rond de begeleiding van personeel, op het gebied van functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in gesprekkencycli die op alle scholen binnen VCBO Kollumerland zullen worden toegepast. Het bestuur van VCBO Kollumerland wil een goede werkgever zijn. Een professionele organisatie waarin medewerkers zich gewaardeerd weten en waar kansen op ontwikkeling worden geboden. Om dat meer te laten zijn dan woorden alleen, zijn er gesprekkencycli en begeleidingstrajecten voor alle medewerkers van VCBO Kollumerland ingevoerd. In het personeelsbeleid wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om de doelen van de organisatie en die van de individuele medewerker met elkaar in overeenstemming te brengen. Het bestuur wil op een actieve manier een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker, omdat persoonlijke ontwikkeling ertoe leidt dat medewerkers gemotiveerd zijn en daardoor in staat zijn om de kwaliteit van hun werkzaamheden en van de gehele organisatie te optimaliseren. Het bestuur is van mening dat elke medewerker verantwoordelijk is voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. De medewerker en de school spannen zich hierbij in om een aantrekkelijke partij voor elkaar te zijn. Beide hebben elkaar iets te bieden. Elke medewerker beschikt over waardevolle kennis en kunde en de school beschikt over een werksituatie waar deze kennis en kunde kan worden ingezet om de doelen van de school te bereiken. Om op een goede manier hier inhoud aan te geven moeten de medewerker en de school aan elkaar duidelijk maken welke doelstellingen over en weer worden nagestreefd en hoe deze kunnen worden gerealiseerd. In een ontwikkel- of gesprekscyclus maken de medewerker en de leidinggevende afspraken met elkaar. De gesprekkencyclus voor personeel in vast dienstverband wordt doorlopen door onderwijsondersteunend personeel, onderwijsassistenten, leerkrachten, directeuren, beleidsmedewerkers en de algemeen directeur. De gesprekken vinden plaats in aanwezigheid van de betrokkene en de direct leidinggevende. De direct leidinggevende bij onderwijsondersteunend personeel, onderwijsassistenten en leerkrachten is de directeur. De directeuren hebben gesprekken met de algemeen directeur en de algemeen directeur doorloopt de gesprekkencyclus op uitnodiging van de voorzitter van het bestuur. Alle gesprekken hebben tot doel om de eigen professionele ontwikkeling te stimuleren en in overeenstemming te brengen met de ontwikkeling van de organisatie. Het uitgangspunt hierbij is, dat elke medewerker zichzelf doorlopend ontwikkelt(zie wet BIO) en zelf verantwoordelijk is voor die eigen ontwikkeling. 3

4 2. De gesprekkencyclus in de praktijk Hieronder volgt een kort overzicht van de verschillende gesprekken in de tweejarige cyclus. In al deze gesprekken wordt een relatie gelegd tussen de persoonlijke ontwikkeling en de schoolontwikkeling. De gesprekkencyclus bestaat uit twee fasen. Het eerste deel is Ontwikkelingsgericht: De gesprekken die hier worden gevoerd zijn: - Doelstellingengesprek (voorafgegaan door nulmeting en een klassenbezoek) - Klassenbezoek met een voortgangsgesprek(facultatief) - Functioneringsgesprek (deze vindt plaats aan het einde van de eerste fase of aan het begin van de tweede fase) Het tweede deel is Beoordelingsgericht: - Functioneringsgesprek (deze vindt plaats aan het einde van de eerste fase of aan het begin van de tweede fase) - Klassenbezoek met een voortgangsgesprek (facultatief) - Beoordelingsgesprek In een tweejarige cyclus ziet het er dan zo uit. 1. Een doelstellingengesprek (voorafgegaan door nulmeting en een klassenbezoek) 2. Een klassenbezoek/ voortgangsgesprek (facultatief) 3. Een functioneringsgesprek 4. Een klassenbezoek/ voortgangsgesprek (facultatief) 5. Een beoordelingsgesprek 4

5 Bij de verschillende gesprekken en de klassenbezoeken komen de thema s (competenties) en criteria aan de orde die hieronder staan beschreven. Een ieder dient goed op de hoogte te zijn van onze schoolambities en een ieder zet zich in om los van de gesprekken en de klassenbezoeken- de schoolafspraken steeds beter uit te voeren. De thema s en de criteria die van belang zijn voor de schoolkwaliteit en de persoonlijke kwaliteit zijn: 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met de collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling 5

6 3. Integraliteit De kern van Personeelsbeleid is het koppelen van de Schoolontwikkeling aan de Persoonlijke ontwikkeling en vice versa. Beide moeten elkaar versterken. In de gesprekkencyclus komen ze beide bij elkaar. Schoolontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Actiepunten Actiepunten Gesprek Afstemming schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling Prioritering ontwikkelpunten Afspraken maken (SMART) POP 6

7 4. Gesprekkencyclus fase 1 Wat gebruiken we: POP en competentielijsten (WMK) Kijkwijzer(WMK) Schoolontwikkelpunten (WMK) Verslaglegging: POP Competentielijst ingevuld door collega, medewerkeren leidinggevende Gespreksverslag Voortgangsgesprek (okt. tot april) Facultatief (aug/sept) Fase 1 Verslaglegging: aantekeningen in de POP Verslaglegging: Evaluatie POP Competentielijst ingevuld door medewerkeren leidinggevende Gespreksverslag Doelstellingsgesprek Functioneringsgesprek: mei/ juni 1 Doelstellingengesprek Aan het begin van het schooljaar augustus/september vindt er een doelstellingengesprek plaats tussen de medewerker en de leidinggevende. De resultaten van het klassenbezoek en de ingevulde competentielijst worden vergeleken met de ontwikkelpunten van de school. De competentielijst wordt voorafgaand aan het doelstellingsgesprek ingevuld door een collega (door de medewerker zelf gekozen), de medewerker en de leidinggevende. In het doelstellingengesprek wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld. Het (POP) bevat een beschrijving van de startsituatie, afspraken over ontwikkelactiviteiten (waarbij doelstellingen, activiteiten, planning (jaarlijkse ijkpunten) en faciliteiten helder omschreven staan. 7

8 Het doelstellingengesprek vindt tweejaarlijks plaats in augustus of september. De instrumenten die hiervoor worden gebruikt zijn: - Klassenbezoek kijkwijzer (bij leerkrachten) in WMK zijn hiervoor een aantal standaard kijkwijzers opgenomen waarin ruimte is voor advies. - Competentielijst (WMK) (in te vullen door medewerker, collega en leidinggevende) - Schoolontwikkelpunten (WMK) Thema s waar afspraken over worden gemaakt: Competenties behorend bij de functie; Opbrengsten/resultaten. Resultaat: POP (is gekoppeld aan de competentielijst) Gespreksverslag (ondertekend door leidinggevende en medewerker). Competentielijst ingevuld door collega, medewerker en leidinggevende Het format voor het gespreksverslag gaat van tevoren naar de werknemer en wordt tijdens het gesprek gezamenlijk ingevuld en ondertekend en vervolgens door de medewerker digitaal opgeslagen in het Bekwaamheidsdossier. 2. Klassenbezoek/ Voortgangsgesprek (facultatief) Het facultatieve klassenbezoek wordt in de periode tussen oktober en april ingepland. Dit kan van beide kanten worden geïnitieerd mits goed gecommuniceerd! In deze contactmomenten worden de tussentijdse resultaten, belemmeringen of kansen besproken. Dit kan uitgevoerd worden door een coach, een IB-er of de directeur. Dit wordt gefaciliteerd door de school. Resultaat: Van het voortgangsgesprek worden aantekeningen in de POP gemaakt. 8

9 3 Functioneringsgesprek Het tweejaarlijkse functioneringsgesprek voor medewerkers in de ontwikkelcirkel, vindt, naar keuze, plaats in de maanden mei/ juni (fase 1) of augustus/ september (fase 2) De instrumenten die hiervoor worden gebruikt zijn: - POP + competentielijst (in te vullen door medewerker en leidinggevende) - Klassenbezoek kijkwijzer - Schoolontwikkelpunten (WMK) Gespreksthema s: Afspraken over competenties behorend bij de functie (uit POP en verslag); Afspraken over opbrengsten/resultaten (uit verslag). Resultaat: Feedback op POP; Bijgesteld of nieuw POP Gespreksverslag (ondertekend door leidinggevende en medewerker). Het format voor het gespreksverslag gaat van tevoren naar de werknemer en wordt tijdens het gesprek gezamenlijk ingevuld en ondertekend en vervolgens door de medewerker digitaal opgeslagen in het Bekwaamheidsdossier. 9

10 5. Gesprekkencyclus fase 2 (functioneringsgesprek alserin mei/ junigeen functioneringsgesprekis geweest) Verslaglegging: Evaluatie POP Competentielijst ingevuld door medewerkeren leidinggevende Gespreksverslag functioneringsgesrek (aug/ sept) Fase 2 Beoordeling POP Competentielijst ingevuld door leidinggevende Gespreksverslag (Afspraken over vervolg) Beoordelingsgesprek (mei/ juni) Voortgangsgesprek (okt tot april) Verslaglegging: aantekeningen in de POP 3 Functioneringsgesprek (zelfde als einde van de eerste fase) Het tweejaarlijkse functioneringsgesprek voor medewerkers in de ontwikkelcirkel, vindt plaats in de maanden mei/ juni of augustus/ september (fase 2) De instrumenten die hiervoor worden gebruikt zijn: - POP + competentielijst (in te vullen door medewerker en leidinggevende) - Klassenbezoek kijkwijzer - Schoolontwikkelpunten (WMK) Gespreksthema s: Afspraken over competenties behorend bij de functie (uit POP en verslag); Afspraken over opbrengsten/resultaten (uit verslag). 10

11 Resultaat: Feedback op POP; Bijgesteld of nieuw POP Gespreksverslag (ondertekend door leidinggevende en medewerker). Het format voor het gespreksverslag gaat van tevoren naar de werknemer en wordt tijdens het gesprek gezamenlijk ingevuld en ondertekend en vervolgens door de medewerker digitaal opgeslagen in het Bekwaamheidsdossier. 4. Klassenbezoek/ voortgangsgesprek (facultatief) Het facultatieve klassenbezoek wordt in de periode tussen oktober en april ingepland. Dit kan van beide kanten worden geïnitieerd mits goed gecommuniceerd! In deze contactmomenten worden de tussentijdse resultaten, belemmeringen of kansen besproken. Dit kan uitgevoerd worden door een coach, een IB-er of de directeur. Dit wordt gefaciliteerd door de school. Resultaat: Van het voortgangsgesprek worden aantekeningen in de POP gemaakt. 5. Beoordelingsgesprek Aan het eind van het tweede schooljaar volgt tenslotte een beoordelingsgesprek. Aan het beoordelingsgesprek gaat een klassenbezoek vooraf, waarbij de leidinggevende in de praktijk vaststelt of de ontwikkelingsdoelen van de medewerker zijn gerealiseerd. Gedurende het eerste beoordelingsgesprek wordt door de leidinggevende beoordeeld of de medewerker voldoet aan de door het bestuur vastgestelde drempelcompetenties. Daarnaast beoordeelt de leidinggevende of de gestelde streefdoelen in het primaire proces gerealiseerd zijn en of zij een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie. Tevens worden afspraken gemaakt voor verdere ontwikkelingen van de medewerker. Bij elke volgende beoordeling beoordeelt de leidinggevende de medewerker alleen op de wijze, waarop hij of zij zich de door de organisatie gekozen kerndoelen, heeft eigen gemaakt. De medewerkers wordt in dit stadium alleen op het wel of niet bereiken van de kerncompetenties beoordeeld. 11

12 Er zijn verschillende redenen waarom een medewerker wordt beoordeeld: - Een keer in de twee jaar als onderdeel van de IPB cyclus. - om in aanmerking te komen voor een vaste aanstelling; - om in aanmerking te komen voor promotie (LB- of LC-functie); - op eigen verzoek i.v.m. persoonlijke ontwikkeling; - bij onvoldoende functioneren vastgesteld in jaarlijkse functioneringsgesprek of anderszins. Voorafgaand aan een beoordeling vindt altijd tenminste één functioneringsgesprek plaats en krijgt de medewerker tijd om te werken aan onvoldoende gebleken competenties. Een medewerker die vanwege onvoldoende functioneren wordt beoordeeld, komt na overleg met de leidinggevende (weer) opnieuw in de ontwikkelcirkel terecht. Zie hiervoor ook verslaggeving en procedure Gespreksthema s: Afspraken over competenties behorend bij de functie (uit POP/verslagen); Afspraken over opbrengsten/resultaten (uit verslagen). De instrumenten die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn: - POP + competentielijst (in te vullen door de leidinggevende) - Klassenbezoek kijkwijzer - Schoolontwikkelpunten (WMK) Resultaat: Beoordeling en verslag Afspraken over vervolg, vastgelegd in verslag (ondertekend door leidinggevende en medewerker). 12

13 6. Bekwaamheidsdossier Het bekwaamheidsdossier is onderdeel van het personeelsdossier. Dit wordt digitaal opgeslagen in de module bekwaamheidsdossier van WMK. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dit dossier. Het bevat de volgende onderdelen: INHOUDSOPGAVE CV (wordt minimaal 1 x per drie jaar geactualiseerd) COMPETENTIELIJST met daaraan gekoppeld het POP VERSLAGEN KLASSENBEZOEKEN VERSLAGEN GESPREKKEN PORTFOLIO (diploma s, certificaten enz) 13

14 7. Nieuwe medewerkers Nieuwe medewerkers volgen in het eerste jaar een inwerktraject. Zij krijgen een maatje die de collega begeleidt en inwerkt. Wanneer iemand met een tijdelijke aanstelling overgaat naar een vaste aanstelling wordt dit voorafgegaan door een beoordeling middels klassenbezoek en een beoordelingsgesprek. Zij stappen in hun tweede jaar in de reguliere gesprekkencyclus. Voor invalleerkrachten die langere periodes invallen wordt een vereenvoudigde cyclus in werking gezet. Te weten: klassenbezoek en functioneringsgesprek en/ of beoordelingsgesprek. Deze gesprekkencyclus wordt tevens gebruikt als meetinstrument om te bepalen wanneer een startende leerkracht van startbekwaam naar basisbekwaam gaat. 14

15 8. Verslaglegging en klachtenprocedure Alle gesprekken kennen strikte regels over verloop en verslaglegging. De leidinggevende vult gezamenlijk met de medewerker tijdens het gesprek het gespreksformulier in. Alle gesprekken worden, na akkoord bevinding, ondertekend door de medewerker en de leidinggevende. Een afschrift wordt bewaard in het bekwaamheidsdossier. De medewerker bewaart kopieën van gespreksverslagen in het bekwaamheidsdossier. Dit wordt digitaal opgeslagen binnen de POP module van WMK. Dit dossier is toegankelijk voor de medewerker en de leidinggevende. Het verslag van het beoordelingsgesprek wordt door de leidinggevende gemaakt en is bindend. De medewerker wordt door de leidinggevende wel in de gelegenheid gesteld, zijn of haar visie t.o.v. het verslag op het formulier vermelden. 15

16 9. Consequenties Het beoordelingsgesprek is de formele afsluiting van een ontwikkelingscyclus. Het gesprek kan (positieve en/of negatieve) consequenties hebben voor de rechtspositie, over de aanstelling (van tijdelijk naar vast dienstverband), en over inschaling of beloning. Bij een negatieve beoordeling treedt een tweede cyclus in werking. In overleg met de medewerker en de algemeen directeur wordt besproken welke acties en ondersteuning er nodig zijn om weer goed te functioneren. Tevens wordt in dit overleg het tijdspad van deze cyclus besproken. Bij een positieve beoordeling komt de medewerker daarna weer in de reguliere ontwikkelcyclus terecht. Bij een tweede negatieve beoordeling zal dit rechtspositionele gevolgen hebben. Medewerkers kunnen zich bij dit tweede beoordelingsgesprek laten vergezellen door een adviseur die hen op rechtspositioneel terrein van adviezen kan voorzien. Wanneer een medewerker het niet eens is met het gestelde in het beoordelingsverslag van de leidinggevende, bestaat de mogelijkheid om tegen de uitspraken in het beoordelingsverslag in beroep te gaan. Het beroepsschrift dient schriftelijk en binnen drie weken na het verschijnen van het verslag ingediend te zijn bij het bestuur van VCBO Kollumerland c.a.. Het bestuur doet vervolgens binnen een periode van drie weken uitspraak met betrekking tot het gestelde in het beroepsschrift. Deze uitspraak is bindend. 16

17 10. Bijlagen - gesprekkencyclus uit de CAO PO 2013 (9.4 gesprekkencyclus) - format gespreksverslagen - Competentielijst - Korte uitleg POP module WMK waar het bekwaamheidsdossier in komt. - Stappenplan uploaden bestanden in WMK - Stappenplan Gesprekkencyclus 17

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen

Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen 1. Aanleiding voor de nieuwe gesprekscyclus Het integraal personeelsbeleidsplan van de oude verenigingen (Scheemda

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

voortgangsgesprek beoordelings gesprek werkbezoek jaar. zal de cyclus een In ieder

voortgangsgesprek beoordelings gesprek werkbezoek jaar. zal de cyclus een In ieder Gesprekscyclus SKOR Bij de SKOR hanteren we de volgendee ken volgenss onderstaande planning: werkbezoek werkbezoek voortgangs beoordelings competentie voortgangs werkbezoek werkbezoek De scycluss start

Nadere informatie

Reglement Personeelsgesprekken

Reglement Personeelsgesprekken Reglement Personeelsgesprekken Kaderregeling voor de Stichting Scholengroep Spinoza met instemming van de GMR d.d. 16-06-2010 en aangevuld op 9 november 2010. De aanvulling betreft de voorbereiding op

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio

Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio Dossiervorming: personeelsdossier, bekwaamheidsdossier en lerarenportfolio Het onderwijs hanteert een aantal dossiers dat een beeld van de werknemer geeft. Zo is er het personeelsdossier waarvan de werkgever

Nadere informatie

Regeling gesprekkencyclus

Regeling gesprekkencyclus Regeling gesprekkencyclus voor de medewerkers van SOPOGO door gesprekken wijzer worden Aanleiding... 2 Inleiding... 2 Doel... 2 Onderwerpen... 2 Procedure... 3 De gesprekkencyclus... 3 Competentieprofielen...

Nadere informatie

18. BEOORDELINGSBELEID DATUM VERSIE 1

18. BEOORDELINGSBELEID DATUM VERSIE 1 18. BEOORDELINGSBELEID DATUM 20.05.2010 VERSIE 1 Inleiding Conform het beleidsplan competentiemanagement, is in het schooljaar 2009-2010 uitgewerkt hoe we het functioneren van alle medewerkers willen beoordelen.

Nadere informatie

GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Stichting Fluenta Juni 2007 Inleiding en context De scholen van de willen zich versterken om samen in een professionele organisatie eigentijds, kwaliteitsonderwijs

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken O2A5

Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Regeling functioneringsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de GMR; besluit: vast te stellen de navolgende 'Regeling functioneringsgesprekken'

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo Gesprekkencyclus

Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo Gesprekkencyclus Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 23-5-2016 Directeuren MT 8-3-2016 GMR (instemming) GMR 30-6-2016 College van Bestuur CvB 1-11-2016 Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Nadere informatie

Het bekwaamheidsdossier:

Het bekwaamheidsdossier: Het bekwaamheidsdossier: werken aan de kwaliteit van medewerkers Stichting Lek en IJssel School ontwikkeling Ontwikkel assesment Competentie ontwikkeling Feed back POP bekwaamheidseisen Bekwaamheids dossier

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3)

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer

Nadere informatie

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Regeling functioneringsgesprekken Stichting Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004, aanpassing juli 2010 INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1 Regeling functioneringsgesprekken... 2 t/m 5 Bijlage 1: Verslagformulier

Nadere informatie

Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei

Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Beoordelingsgesprekken binnen de Onderwijsgroep Galilei Inleiding In de voorliggende notitie wordt het algemeen kader geschetst ten behoeve van de beoordelingsgesprekken van alle personeelsleden op alle

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Vertaling cao (begeleiding starters met objectieve instrument) en gesprekkencyclus naar ontwikkelingsbeleid bij SOPOH

Vertaling cao (begeleiding starters met objectieve instrument) en gesprekkencyclus naar ontwikkelingsbeleid bij SOPOH Notitie: Betreft: Ontwikkelingsbeleid Vertaling cao (begeleiding starters met objectieve instrument) en gesprekkencyclus naar ontwikkelingsbeleid bij SOPOH Datum: januari 2016 Inleiding SOPOH staat voor

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken

Regeling beoordelingsgesprekken Regeling beoordelingsgesprekken Traject Activiteit Datum Bestuur Voorgenomen besluit Mei / juni 2010 GMR Instemming art. 23 i Juni 2010 Bestuur Besluit September 2010 Evaluatie 4 jaar 2014 Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs December 2006 7.0077 Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Handboek Gesprekkencyclus Versie 9

Handboek Gesprekkencyclus Versie 9 Handboek Gesprekkencyclus Versie 9 Handboek Gesprekkencyclus akkoord of gezien Pagina 1 van 101 Inhoudsopgave Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 4 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen 5 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Regeling gesprekkencyclus

Regeling gesprekkencyclus Regeling gesprekkencyclus Versie: 1.1 Status: voorgenomen besluit Datum: 11 april 2017 pagina 1 van 59 Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 1.1 Verantwoording... 3 02. Regeling... 4 2.1 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs

17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs 17. Functionerings- en beoordelingsgesprekken in de CAO voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding Functioneringsgesprekken Beoordeling Werknemers met een tijdelijke aanstelling Beoordeling

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken)

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Nummer: 11.0006848 Versie: 1.0. Vastgesteld door het DB d.d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 doc.: pz_alle/regelingen/gesprekscyclus

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Onderdeel van integraal personeelsbeleid april 2012

Onderdeel van integraal personeelsbeleid april 2012 Gesprekken en gesprekkencyclus in het kader van functioneren en beoordelen Onderdeel van integraal personeelsbeleid april 2012 Inhoud Inleiding... 3 Gesprekken en gesprekkencyclus in het kader van functioneren

Nadere informatie

Handboek gesprekkencyclus Talent

Handboek gesprekkencyclus Talent Pagina1 2010 Handboek gesprekkencyclus Talent Projectgroep P & O Stichting Talent openbaar Basisonderwijs Hoorn Januari 2010 Pagina2 INHOUD OVERZICHT BIJLAGEN... 4 1. VOORWOORD... 5 2. MISSIE, VISIE EN

Nadere informatie

DE GESPREKKENCYCLUS. De gesprekkencyclus 1. INLEIDING

DE GESPREKKENCYCLUS. De gesprekkencyclus 1. INLEIDING DE GESPREKKENCYCLUS 1. INLEIDING Het doel van de projectgroep is het verder stroomlijnen van de gesprekkencyclus binnen de op basis van de tot nu toe opgedane ervaringen (zie o.a. de evaluatie van de POP-gesprekken

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Nr. 234 14 augustus 2015 Kaderregeling gesprekkencyclus ODRN 2015 Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Gesprekkencyclus Beleid

Gesprekkencyclus Beleid Gesprekkencyclus Beleid 2017 Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Bestuursbureau Panta Rhei Bezoekadres: Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam Postadres: Postbus

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Beleid functioneringsgesprekken

Beleid functioneringsgesprekken Beleid functioneringsgesprekken 1 Regeling functioneringsgesprekken Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van St. PCBO Baarn - Soest Voor akkoord: april 2012 De voorzitter van de Stichting PCBO,

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Gesprekkencyclus Elke medewerker tot bloei!

Gesprekkencyclus Elke medewerker tot bloei! Gesprekkencyclus Elke medewerker tot bloei! Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl

Nadere informatie

Medewerk(st)er Afdeling Functie + functiecode Naam en functie leidinggevende Gespreksdatum

Medewerk(st)er Afdeling Functie + functiecode Naam en functie leidinggevende Gespreksdatum FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK Medewerk(st)er Afdeling Functie + functiecode Naam en functie leidinggevende Gespreksdatum 1. Afspraken vorig gesprek a. Zijn de gemaakte resultaatafspraken volledig gerealiseerd?

Nadere informatie

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever.

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever. Bijlage 9 Protocol Beoordelingssysteem Met ingang van 2009 (voor de functie dierenarts) kan de werkgever per jaar een beoordelingssysteem voor alle werknemers in zijn onderneming invoeren zoals omschreven

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 BELONINGSBELEID & FUNCTIEMIX ( V E R S I E 1. 1 ) Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 I NLEI DI NG In de notitie beloningsbeleid en de functiemix geeft het bestuur uitvoering

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB)

Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Indicatoren Integraal Personeelsbeleid (IPB) Uitspraken over de implementatie van Integraal Personeelsbeleid blijken vaak lastig te onderbouwen. Waar denken we eigenlijk aan als we het hebben over goed

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee BEOORDELINGSFORMULIER Deel A Doelgroep: onderwijsgevend personeel Algemeen Naam Functie Omvang aanstelling Schooljaar Naam beoordelaar Datum vorige

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015

www.poraad.nl CAO PO 2014-2015 CAO PO 2014-2015 Wat gaan we doen? Zorgen dat jullie aan de slag kunnen met de CAO Door: Informatie over de CAO PO Vragen beantwoorden Welke ruimte is er voor eigen invulling? Welke kansen liggen er? Koppelen

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 56 28 mei 2015 Regeling functioneringsmanagement Veiligheidsregio Midden-en

Nadere informatie

PROCEDURE WERVING EN SELECTIE IN HET KADER VAN DE FUNCTIEMIX

PROCEDURE WERVING EN SELECTIE IN HET KADER VAN DE FUNCTIEMIX PROCEDURE WERVING EN SELECTIE IN HET KADER VAN DE FUNCTIEMIX maart 2011 Versie maart 2011 / instemming GMR 1 1 Procedure interne sollicitatie in het kader van de Functiemix 1.1 Aanleiding De Nederlandse

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Integraal Personeelsbeleid SKPOK. Procedure gesprekkencyclus

Integraal Personeelsbeleid SKPOK. Procedure gesprekkencyclus Integraal Personeelsbeleid SKPOK Procedure Januari 2010 Gesprekkencyclus SKPOK 1. Inleiding. Binnen SKPOK maken we gebruik van enkele gespreksvormen, te weten het loopbaangesprek, het functioneringsgesprek,

Nadere informatie

Wat Kan Comaea voor het Onderwijs betekenen?

Wat Kan Comaea voor het Onderwijs betekenen? Wat Kan Comaea voor het Onderwijs betekenen? Comaea is een webgebaseerd competentiemanagementsysteem en kan onderwijsorganisaties ondersteunen bij de invoering van de Wet BIO, inclusief bekwaamheidsdossiers

Nadere informatie

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Na het verslag van het project De doorgaande lijn van leerkracht startbekwaam naar leerkracht basisbekwaam is er binnen het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gemeente Raalte Regeling HRM gesprekken 2.0

Gemeente Raalte Regeling HRM gesprekken 2.0 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28289 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling HRM gesprekken 2.0 Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, overwegende dat het gewenst is in

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

Nadere informatie

Afspraken over personeelsdossiers

Afspraken over personeelsdossiers Afspraken over personeelsdossiers Stichting Fluenta 25 januari 2006 1 Personeelsdossiers bij de Stichting Fluenta 1. Inleiding Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in de gesprekkencyclus van

Nadere informatie

Handleiding. BIO-Monitor. Versie OMO 2.2

Handleiding. BIO-Monitor. Versie OMO 2.2 Handleiding BIO-Monitor Versie OMO 2.2 EduContract April 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Welke competenties 4 1.2 Systeem om gegevens te verzamelen en te verwerken 5 2 Inloggen 6 3 Gebruikersgroep:

Nadere informatie

Personeel- en bekwaamheidsdossier. Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO

Personeel- en bekwaamheidsdossier. Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO Personeel- en bekwaamheidsdossier Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO Waar hebben we het over? Personeelsdossier Personeelsdossier bevat alle gegevens op basis waarvan de stand van zaken kan worden

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent C Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 787 december 01 REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 01 Burgemeester

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Bekwaamheidsdossier Laat zien wat je i februari 2006 O OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Is het bekwaamheidsdossier een nieuwe papieren tijger? Dat hoeft niet. Leraren die zelf verantwoordelijk

Nadere informatie

Regeling functioneringsgesprekken

Regeling functioneringsgesprekken Regeling functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat onder: a. bevoegd gezag: het bestuur van de S.K.O. Het Groene Lint ; b. personeelslid: een persoon in dienst van een

Nadere informatie

HRM Cyclus integraal personeelsbeleid

HRM Cyclus integraal personeelsbeleid HRM Cyclus integraal personeelsbeleid Traject Activiteit Datu Bestuur (Voorgenoen) besluit Mei 2012 GMR Insteing art.23 PGMR Juni 2012 Bestuur Evaluatie en herijken Voorjaar 2016 1 instroo uitstroo Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Concept nr. 3 Maart 2010-1 - Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Functieboek... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Keuze Functieboek Het Sticht... 5 1.3 Overzicht huidige normfuncties en

Nadere informatie