PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio"

Transcriptie

1 PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

2 1. Inleiding Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in het integraal personeelsbeleid, zowel op school- en bovenschoolniveau. Bij de Katholieke Scholenstichting FECTIO, wordt van iedere medewerker een personeelsdossier bijgehouden. 2. Wettelijk kader Voor het verkrijgen van bepaalde informatie op basis van wettelijke voorschriften op het gebied van o.a. sociale zekerheid en fiscale wetgeving is het noodzakelijk dat een werkgever personeelsgegevens bijhoudt. Personeelsadministraties vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zijn vrijgesteld van aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens voor zover het gaat om verwerking van gegevens voor doeleinden zoals naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en -plaats, bank- en gironummers, nationaliteit, opleidingsgegevens, gegevens over functie, gegevens i.v.m. verlof, ADV, bevalling, ziekte, gegevens met het oog op het organiseren van personeelsbeoordeling, loopbaanbegeleiding, etc. (voor zover die gegevens bij de medewerker bekend zijn). Conform de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) moeten scholen met ingang van 1 augustus 2006 een dossier bijhouden van elke leerkracht. In het dossier staan de afspraken die de werkgever met de leerkracht maakt over het ontwikkelen van zijn of haar bekwaamheid. Dit dossier wordt ook wel bekwaamheidsdossier genoemd. Tot slot stelt de Wet Verbetering Poortwachter eisen aan het vastleggen van afspraken bij ziekte en reïntegratie. 3. De inhoud van het personeelsdossier. Een goed personeelsdossier bevat alle gegevens op basis waarvan de stand van zaken kan worden geanalyseerd. Beslissingen moeten altijd goed onderbouwd kunnen worden. Of het nu gaat om een, verlofafspraak, salarisverhoging of om ontslag. Omdat wij met al de gegevens van medewerkers informatie verzamelen, is het van belang om een gestructureerd en vertrouwelijk personeelsdossier aan te leggen. Een personeelsdossier bestaat uit meerdere dossiers, ieder dossier heeft een kleur; Persoonlijke gegevens & arbeidsvoorwaarden (geel) - kopie Dyade formulier overzicht gegevens (persoonlijke gegevens, functiehistorie binnen de organisatie) (bijlage 1) - sollicitatiegegevens (advertentie, sollicitatiebrief) - aanstellingsbrief - verklaring omtrent gedrag - kopie identiteitsbewijs - levensloopregeling, spaarloon, reiskosten woon-werkverkeer etc. - verder documentatie over benoemingen, zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof etc. Functioneren en beoordeling (rood) - functiebeschrijving - verslagen functioneringsgesprekken (bijv. POP / afspraken loopbaan) - verslagen beoordelingsgesprekken - bekwaamheidsgegevens zoals vastgesteld in de Wet BIO - overige correspondentie m.b.t. medewerker Ziekteverzuimgegevens (wit) - reïntegratiedossier (overzicht van ziekmeldingen, duur, reden en verdere daarbij behorende relevante gegevens, waaronder correspondentie met de Arbodienst / UWV.) (conform Wet Verbetering Poortwachter) Studie en formulieren (blauw) - diploma s - getuigschriften - certificaat of bewijs van deelname per cursus - overige formulieren

3 4. De situatie bij de Katholieke Scholenstichting Fectio. Zowel op het kantoor van Fectio, het administratiekantoor Dyade en op de scholen zijn personeelsdocumenten aanwezig. Dyade beschikt over de gegevens die nodig zijn om de salarisadministratie te voeren. Op het kantoor van Fectio werkt men volgens een hangmappensysteem. Op alfabetische volgorde (meisjesnaam medewerker) worden de verschillende documenten in tabbladen bewaard. Het doel van de scheiding van documenten is om vermissing te voorkomen. Het secretariaat van Fectio is verantwoordelijk voor de taak dat alle documenten gearchiveerd worden in het personeelsdossier. Op de scholen worden de personeelsdocumenten bewaard in een ordner, gerangschikt op alfabetische volgorde en op basis van een logische volgorde. Het administratiekantoor Dyade verzorgt haar eigen administratie. Diegene die de originele documenten ontvangt en archiveert zorgt dat alle betrokken partijen kopieën krijgen. Op de bijlage 2 is de archiveringsplaats van personeelsdocumenten vermeld. 5. Wijziging van school of werkgever. Als een medewerker gaat werken bij een andere school binnen de Stichting, wordt het personeelsdossier op schoolniveau persoonlijk door school A overgedragen aan school B. Zodra een medewerker niet meer bij Fectio in dienst is, wordt het totale personeelsdossier gearchiveerd bij het kantoor van Fectio en worden de wettelijke bewaartermijnen toegepast. De schooldirecteur zorgt voor verzending van het personeelsdossier op schoolniveau naar het kantoor Fectio. 6. Bewaartermijnen Er is geen wettelijke termijn gesteld voor het bewaren van complete personeelsdossiers. Volgens de rijksarchiefinspectie wordt meestal een bewaartermijn gehanteerd van 75 jaar na de geboortedatum van de betreffende medewerker. Dit hangt samen met de pensioenrechten. Niet alle stukken die zich in het personeelsdossier bevinden blijven gedurende zo n lange tijd relevant. Over stukken waaruit een vordering kan voortkomen (bijv. reiskostenvergoedingen en andere declaraties) is in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat deze gedurende minimaal 7 jaar moeten worden bewaard. Nadat de medewerker 7 jaar uit dienst is, zorgt het secretariaat van Fectio dat het dossier vernietigd wordt. Eén keer per jaar, begin van het nieuwe schooljaar, controleren zij welke dossiers vernietigd kunnen worden. 7. Recht op inzage door de werknemer. De medewerker heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en te corrigeren. Het recht op inzage geldt voor het gehele personeelsdossier. Belangrijke stukken die opgenomen worden in het personeelsdossier moeten door de medewerker voor gezien en zo mogelijk voor akkoord ondertekend worden. Inzage in het personeelsdossier is mogelijk in het bijzijn van de direct leidinggevende of de personeelsfunctionaris. Een dossier wordt nooit uit handen gegeven. Een verzoek tot inzage moet binnen vier weken worden gehonoreerd. Dit is wettelijk zo geregeld. Gegevens kunnen alleen gecorrigeerd worden als deze feitelijk onjuist zijn. Als gegevens subjectief onjuist zijn (een medewerker is het bijvoorbeeld niet eens met de inhoud van gespreksverslagen) dan heeft hij/zij het recht om zijn/haar eigen versie aan het dossier toe te voegen. 8. Inzage en beheer. De algemeen directeur, de leidinggevende(n) van de medewerker en de personeelsfunctionaris hebben toegang tot het personeelsdossier. Op het kantoor van Fectio worden de personeelsdossiers beheerd door het secretariaat. Op schoolniveau is de directeur hiervoor verantwoordelijk. De salarisadministratie (Dyade), de advocaat van de werkgever, de accountant van de werkgever en de Onderwijsinspectie hebben toegang tot een personeelsdossier voor zover dit voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is. De salarisadministrateur bijvoorbeeld mag dus niet de verslagen van de functionerings- en beoordelingsgesprekken inzien. 9. Verstrekking personeelsgegevens aan derden Gegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt mits daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de desbetreffende medewerker

4 10. Beveiliging Papieren personeelsgegevens worden bewaard in afgesloten kasten. Personeelsgegevens in computerbestanden worden afgeschermd met een wachtwoord. 11. Hoe nu verder? Alle partijen gaan vanaf het moment dat overeenstemming is bereikt volgens deze werkwijze werken. Eventuele achterstand en nog ontbrekende gegevens in de personeelsdossiers worden geleidelijk toegevoegd. september 2007 Annemarie Maasse

5 Bijlage 2 Archiveringsplaats personeelsdocumenten Rubriek Naam document Kantoor School Fectio Aanstellings- en Personeelsadvertentie persoonlijke gegevens (Dossierkleur Geel) Sollicitatiegegevens Aanstellingsformulier Samenlevings/partnersch ap Loonbelastingverklaring (origineel) Verklaring omtrent gedrag (Dossierkleur Blauw) Diploma s, getuigschriften, diensttijdoverzicht Kopie geldig ID bewijs (Dossierkleur Rood) Uitslag psychologisch onderzoek/assessment Laatste salarisstrook Werkgeversverklaringen Benoemingsbrieven Akte(n) van aanstelling/ontslag Aanstellingsbrief en aanvullende arbeidsafspr. (Aanvullende) (salaris)afspraken Mutatieformulieren 3) Secundaire Fietsplan arbeidsvoorwaarden (Dossierkleur Geel) Spaarloon Levensloopregeling Formulier reiskosten woon- werkverkeer Overeenkomst studiekosten Functioneren / beoordelen (Dossierkleur Rood) 1) Ziekte en arbeidsongeschiktheid (incl. reïntegratiedossiers) (Dossierkleur Wit) -functioneringsgesprek -beoordelingsgesprek -POP -formele gespr.notities/brieven -functiebeschrijvingen -Ziekmeldingen -Rapportages arbodienst -Beoordelingen arb.ongeschiktheid -Reïntegratie-adviezen -Plan van aanpak -Meldingen UWV

6 Verlof (Dossierkleur Geel) Aanvragen buitengewoon verlof (zie CAO) Overeenkomst spaarverlof / levensloop Aanvragen zwangerschaps- en aanvragen en overeenkomsten ouderschapsverlof BAPO-overeenkomst 1) Als er loopbaanconsequenties, rechtpositionele en/of financiële consequenties zijn, wordt dit d.m.v. een mutatieformulier gemeld aan betrokken instanties

Personeel- en bekwaamheidsdossier. Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO

Personeel- en bekwaamheidsdossier. Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO Personeel- en bekwaamheidsdossier Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO Waar hebben we het over? Personeelsdossier Personeelsdossier bevat alle gegevens op basis waarvan de stand van zaken kan worden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Een goed personeelsdossier 0

Een goed personeelsdossier 0 Een goed personeelsdossier 0 Tweede druk: mei 2015 Ontwerp en opmaak: Tekstbewerking: Uitgever: The People Company Woensdrecht Jos van Calsteren Jos van Calsteren, The People Company Woensdrecht 2015 Jos

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Beleidsstuk Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Leerling: persoon die onderwijs volgt op een school voor primair,

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid [Ingaande 1-1-2015] Inleiding Familievertrouwenspersonen leggen dossiers aan met daarin alleen de noodzakelijke

Nadere informatie

Privacyreglement Privacyreglement van ENgage werkgeversadvies B.V.

Privacyreglement Privacyreglement van ENgage werkgeversadvies B.V. Privacyreglement Privacyreglement van ENgage werkgeversadvies B.V. Algemene bepalingen Artikel 0 Gegevens verantwoordelijke ENgage Werkgeversadvies B.V. Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn Tel: 055 576

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Verzuimprotocol 2013 DOEL: Besluiten Oplegvel Collegebesluit Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. MH Weits Telefoon 0235115188 E-mail: mhweits@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. BBV 2013/135644

Nadere informatie

PRIVACY Reglement LaborPrevent BV

PRIVACY Reglement LaborPrevent BV PRIVACY Reglement LaborPrevent BV Identiteit van LaborPrevent BV LaborPrevent BV, gevestigd te (7948 BN) Nijeveen, kantoorhoudend aan de Dorpsstraat 113, hierna te noemen LP. Registratie Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Privacyreglement. Heling & Partners BV

Privacyreglement. Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen - Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie