Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt."

Transcriptie

1 Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart /13

2 Inhoud 1. Inleiding Normjaartaak Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer eruit? Hoe ziet de invulling van een normjaartaak van een parttimer eruit? Van euro s naar werktijdfactor Invulling van de normjaartaak per leerkracht Hoe berekent men de werktijdfactor van een parttimer bij de benoeming? Compensatieverlof Kortdurende vervanging Beleid normjaartaak directeuren Bevordering arbeidsparticipatie ouderen (BAPO) Ouderschapsverlof in relatie tot de werktijdfactor /13

3 1. Inleiding. Hoofdstuk 2 van de CAO-PO behandelt de Arbeidsduur en normjaartaak. Met deze notitie willen wij duidelijkheid scheppen m.b.t. artikel 2.1 en de berekening van de werktijdfactor. Deze notitie is bedoeld voor directeuren. In deze notitie wordt beschreven hoe om te gaan met werktijden van leerkrachten in relatie met hun lesgevende taak. Voor directies met en zonder lesgevende is eveneens beleid geformuleerd en in deze notitie opgenomen. Als bijlage bij deze notitie is een excelbestand gevoegd waarmee diverse berekeningen kunnen worden gemaakt. 2. Normjaartaak. In het onderwijs werkt men sinds 1 augustus 1998 met de normjaartaak. In de jaren 90 heeft men getracht een vergelijking te maken tussen ambtenaren en onderwijzend personeel voor wat betreft het aantal werkuren op jaarbasis. Een ambtenaar werkt 45 weken per jaar maal 40 uren. Op jaarbasis is dit: 45 weken maal 40 uren = per jaar: 1800 uur Voor de vaststelling van het aantal te werken uren per jaar voor het onderwijzend personeel is dit de basis. Omdat onderwijzend personeel geen snipperdagen kan opnemen werd er 10 uur -10 uur compensatie gegeven: Subtotaal per schooljaar 1790 uur In plaats van een loonsverhoging heeft iedereen een ADV regeling gekregen: -80 uur Subtotaal per schooljaar 1710 uur In plaats van een loonsverhoging verhoging ADV rechten met 3% van 1710 uur: -51 uur Jaartaak per schooljaar 1659 uur De normjaartaak van een fulltimer is dus 1659 uur op jaarbasis. In de CAO/PO is dit expliciet vastgelegd (CAO-PO artikel 2.1.1). ADV? In plaats van genoemde loonsverhogingen was er dus sprake van arbeidsduurverkorting (ADV). In de CAO-PO is het begrip ADV komen te vervallen. Er is nog slechts sprake van compensatieverlof voor fulltimers. 3/13

4 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer eruit? Normjaartaak: uur Volgens het taakbeleid en aansluitend bij de CAO-bepalingen wordt in principe het aantal normjaartaakuren voor een fulltimer (werktijdfactor 1,0000) als volgt verdeeld: a. Lesgevende en /of behandeltaken: maximaal per schooljaar, ongeacht of men in de onder- of bovenbouw lesgeeft (CAO-PO artikel ) b. Deskundigheidsbevordering: per schooljaar Tien procent van de normjaartaak moet worden ingezet voor deskundigheidsbevordering (scholing) waarover de leerkracht in het kader van functioneringsgesprekken achteraf verantwoording aflegt. Binnen de 10% voor deskundigheidsbevordering wordt in overleg tussen werknemer (leerkracht) en werkgever (directeur) maximaal 50% van deze tijd ingezet voor persoonlijke scholing en ontwikkeling. Het werkelijke aantal uren wordt vooraf opgenomen bij de taakverdeling. Bij aantoonbaar minder aantal uren deskundigheidsbevordering wordt het restant van de 166 uur toegevoegd aan de klasoverstijgende taken (CAO-PO artikel ). c. Lesgerelateerde taken Het is realistisch om de tijd voor deze taken vast te stellen op 1/3 deel van de lesgevende taak. d. Overige taken per schooljaar Naast de lesgevende taak, de deskundigheidsbevordering en het verrichten van taken die direct voortvloeien uit het lesgeven, moeten er ook taken worden verricht die te kenschetsen zijn als overige taken. Totaal per schooljaar 930 uur 166 uur 310 uur 253 uur 1659 uur 4/13

5 4. Hoe ziet de invulling van een normjaartaak van een parttimer eruit? In 1985 werd de wet op het basisonderwijs ingevoerd. Gelijktijdig werd de aanstelling van een leerkracht uitgedrukt in uren. Een fulltimer kreeg een aanstelling van 40 uur. Een parttimer kreeg een aanstelling van minder uren, b.v. een halve baan was 20 uur per week. In de jaren 90 heeft men deze aanstellingen omgezet in werktijdfactoren (wtf). Een aanstelling wordt uitgedrukt in een zogenaamde werktijdfactor. Een volledige aanstelling heeft een werktijdfactor van 1,0000 Een parttimer heeft altijd een werktijdfactor van minder dan 1,0000. De werktijdfactor wordt gebruikt voor: de berekening van het salaris (: wtf x bruto-maandsalaris) en de berekening van de normjaartaak. Een voorbeeld: Hoe ziet de invulling van een benoeming van bijvoorbeeld wtf 0,4595 eruit? Normjaartaak: 0,4595 x 1659 uur = 762 uur a. Lesgevende taak: Berekening: parttimer met wtf 0,4595 : 0,4595 x 930 uur = 427 uur b. Deskundigheidsbevordering: Berekening: 10% van de normjaartaak: : 10 % van 762 uur = 76 uur of 0,4595 x 166 uur = 76 uur c. Lesgerelateerde taken: Berekening; 1/3 deel van de lesgevende taak : 427 uur : 3 = 142 uur d. Overige taken: Berekening: Normjaartaak (Lesgevend + deskundigheidsbevordering + lesgebonden taken) = 72 uur 762 ( ) = Totaal 762 uur 5/13

6 5. Van euro s naar werktijdfactor Door middel van onderstaande berekening kunnen we een beschikbaar bedrag omrekenen naar een werktijdfactor. Dit is handig bij bijvoorbeeld de inkomsten bij een rugzakleerling. Daarbij zijn er twee uitgangspunten (zie bestuursformatieplan ): De geldende gemiddelde personeelslast (GPL) O2A5 werkt volgens het Arnhems model (Formatie Plaats Eenheden (FPE)-systeem: Schaal Functie Aantal fpe's DC directeur > 400 leerlingen 1,48 DB directeur > 200 leerlingen 1,33 DA directeur < 200 leerlingen 1,17 AA adjunct directeur < 400 ll. 1,03 LB leraar speciaal basisonderwijs 1,10 LA groepsleerkracht 1,00 normfunctie 7 leerkrachtondersteuner 0,78 4 onderwijsassistent 0,64 3 overig ondersteunend personeel 0,61 1 overig ondersteunend personeel 0,51 LIO A leerkracht in opleiding 0,32 Formule: A = beschikbaar bedrag B = GPL O2A5 = salarisbedrag Arnhems model ,-) C = 1,000 = wtf leerkracht D = aantal FPE s behorend bij functie (zie bovenstaande tabel) - Voor het inzetten van een leerkracht in LA (A: B x C : D = wtf ) Bijvoorbeeld 5580,- : ,- x 1,000 (leerkracht) = 0, Voor het inzetten van een onderwijsassistent (A: B x C : D = wtf ) Bijvoorbeeld 5580,- : ,- x 1,000 : 0,64 (ond.assistent) = 0, Invulling van de normjaartaak per leerkracht. De directeur van de school maakt jaarlijks voor de zomervakantie met de leerkracht schriftelijke afspraken over het aantal uren lesgebonden en/of behandeltaken, de invulling van de deskundigheidsbevordering, individuele scholingsuren en het aantal taken dat binnen het taakbeleid is vastgelegd (CAO-PO artikel ). De directie gebruikt de werktijdfactor om te berekenen hoeveel en welke dagen elke leerkracht ingeroosterd kan worden. De invulling wordt gedaan met inachtneming van de afspraken uit functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het schoolbelang gaat hierbij altijd boven het persoonlijk belang. De inzet van de dagen (werkdagen)van een leerkracht wordt bepaald door de organisatie na overleg met de betreffende leerkracht. 6/13

7 7. Hoe berekent men de werktijdfactor van een parttimer bij de benoeming? Bij een lesrooster van 25,75 uur per week is er sprake van 39,22 effectieve werkweken om aan het aantal van 1010 lesuren te komen. Bij een lesrooster van 26 uur per week is er sprake van 38,85 effectieve werkweken om aan het aantal van 1010 lesuren te komen. Een fulltimer heeft een benoeming van 1,0000 wtf (1659 uur, waarvan op jaarbasis maximaal 930 lesgebonden uren). De berekening bij een parttime benoeming is gebaseerd op de 930 uur lesgebonden tijd. De wtf wordt als volgt berekend: het aantal benodigde lesgebonden uren per week x het aantal effectieve weken : 930 = werktijdfactor. Bijvoorbeeld: 11,00 uren x 38,85 : 930 = 0,4595. De lesgebonden uren voor de bovenbouw zijn maatstaf voor de berekening van de wtf.. Bij het werken in de onderbouw moet het verschil in lesgebonden uren tussen onderbouw en lesgebonden uren bovenbouw door leerkrachten uit de onderbouw met taken worden ingevuld zulks in overleg en met instemming van de directeur. 7/13

8 8. Compensatieverlof Iedere fulltimer heeft op basis van de CAO-afspraken recht op compensatieverlof. Dit is 131 uur op jaarbasis (zie hoofdstuk 2). Bruto jaartaak 1790 uur Bruto lesgebonden tijd 1010 uur Bruto 131 uur Netto lesgebonden 80 uur compensatieverlof compensatieverlof Netto jaartaak 1659 uur Netto lesgebonden tijd 930 uur Een fulltime leerkracht werkt 930 uur lesgebonden tijd. De kinderen werken 1010 uur. Het verschil wordt gecompenseerd. Opname (Artikel CAO PO ) Compensatieverlof wordt door fulltimers opgenomen in overleg met de directie. Dit overleg wordt gevoerd voorafgaand aan het betreffende schooljaar De manier waarop en welke dagen gewerkt worden, worden tijdens dit overleg schriftelijk vastgelegd. Uitgangspunt is altijd dat het in de organisatie mogelijk moet zijn. Het zal duidelijk zijn dat niet alle fulltime leerkrachten hun compensatieverlof op dezelfde dag kunnen opnemen. Het compensatieverlof wordt in hele of halve werkdagen opgenomen. Hier wordt tijdens het schooljaar niet van afgeweken, tenzij met toestemming van de directie. Bij de berekening van het aantal dagen recht op compensatieverlof moet uitgegaan worden van de tijd dat de bovenbouwleerlingen op school zijn. Bijvoorbeeld (afhankelijk van schoolrooster) ochtend 3,5 uur, middag 2 uur woensdag 4 uur woensdag 3,75 uur Voorbeelden van wijze van opname van compensatieverlof door fulltimers: 1 dag per aantal weken (80 uur / 5,5 uur = 14,5 dag) 1 woensdag per 2 weken (80 uur / 4 uur = 20 woensdagen) 1 woensdag per 2 weken (80 uur/3,75 uur = 21,3 woensdagen) Clustering compensatieverlof is mogelijk na overleg en met instemming van directie. Uitgangspunt is altijd dat de wijze van opname en de data voor het begin van het schooljaar schriftelijk zijn vastgelegd. Als over de opname van het compensatieverlof geen overeenstemming wordt bereikt, beslist de directeur. 8/13

9 Op de dag dat iemand compensatieverlof opneemt, hoeft hij/zij niet terug te komen voor (team)activiteiten, zoals bijv. teamvergaderingen. Is iemand ziek op de dag dat compensatieverlof is ingepland, dan wordt deze niet gecompenseerd. Het compensatieverlof vervalt dan. Compensatieverlof sparen (Artikel CAO PO ) Op grond van de regeling spaarverlof kan het compensatieverlof later dan in het desbetreffende schooljaar worden opgenomen Zie voor de regeling bijlage IX van de CAO-PO. Meer lesgebonden uren werken dan 930 uur Variant binnen de normjaartaak van 1659 uur: Artikel van de CAO-PO geeft aan dat in overleg en met schriftelijke instemming van de werknemer per schooljaar en binnen de normjaartaak van 1659 uur een leerkracht meer lesgebonden uren en/of behandeltaken dan 930 uur mag maken. Naar rato is dit ook van toepassing voor parttimers. Deze afwijking is niet mogelijk in het eerste jaar van indiensttreding bij de werkgever. Binnen de verdeling van uren in de normjaartaak van 1659 uur moet dan geschoven worden. Variant buiten de normjaartaak van 1659 uur: Artikel van de CAO-PO geeft aan dat een werknemer die geen gebruik wil maken van compensatieverlof als genoemd in artikel jaarlijks maximaal 131 uur boven de normjaartaak van 1659 mag werken tenzij het dienstbelang zich hiertegen verzet en/of dit recht leidt tot verdringing van werkgelegenheid. Deze keuze resulteert in een hogere werktijdfactor voor betrokken leerkracht (1,086) 9. Kortdurende vervanging Ook het salaris van de leerkracht die kortdurend vervangt, wordt berekend d.m.v. de werktijdfactor (zie hiervoor ook mutatieformulier OSG tabblad Instructie). De werktijdfactor bij een kortdurende vervanging is hoger omdat vakantie-uitkering al direct wordt meegerekend. Werktijdfactor 1 hele dag 0,2306 ochtend 0,1356 middag 0,0950 woensdagochtend 0,1628 Wordt een kortdurende vervanging omgezet in een (tijdelijke) benoeming dan wordt de wtf berekend volgens de wijze waarop O2A5 dit doet (zie hoofdstuk 7). 1 Voor een school met continurooster geldt een andere wtf per dag. 9/13

10 10. Beleid normjaartaak directeuren Omdat veel directeuren binnen O2A5 geen of een deel van hun normjaartaak een lesgevende taak hebben, hanteren wij voor alle directeuren een urenregistratieformulier. Via dit urenregistratieformulier kunnen directeuren hun gewerkte uren bijhouden en eventuele compensatie verantwoorden aan het lid van het managementteam. 11. Bevordering arbeidsparticipatie ouderen (BAPO) (Artikel 8.25 / bijlage XI CAO PO ) De regeling BAPO heeft invloed op invulling van de normjaartaak Om BAPO te mogen opnemen moet men aan twee voorwaarden voldoen: 52 jaar of ouder zijn tenminste 5 aaneengesloten jaren in dienst zijn geweest bij een schoolbestuur Totaal maximum jaartaak (bruto) Lesgebonden uren maximum (netto) Leeftijd vanaf 52 jaar fulltimer 170 uur 104 uur Leeftijd vanaf 56 jaar fulltimer 340 uur 208 uur De omvang van het BAPO verlof dient bij een parttime betrekking naar rato te worden vastgesteld, waarbij de uitkomst minimaal per schooljaar 45 uur bruto moet zijn. Dit komt overeen met een werktijdfactor van 0,2650 en hoger. Berekening fulltimer netto uren: 52 jaar, werktijdfactor 1,0000 x 104 uur = 104 lesgebonden uren (104 : 5,5 uur = 19 dagen) 56 jaar en ouder, werktijdfactor 1,0000 x 208 uur = 208 lesgebonden uren (208 : 5,5 uur = 38 dagen) Berekening parttimer netto uren: 52 jaar, werktijdfactor 0,4595 x 104 uur = 48 uur lesgebonden uren (48 : 5,5 uur = 8,6 dagen) 56 jaar en ouder, werktijdfactor 0,4595 x 208 uur = 96 uur lestijdgebonden (96 : 5,5 uur = 17,5 dagen) 10/13

11 Opname De genoemde uren zijn de maximale rechten. BAPO kan flexibel worden opgenomen. Er bestaat de mogelijkheid het BAPO-verlof geheel of gedeeltelijk op een ander tijdstip op te nemen dan in het jaar waarin men recht heeft op BAPO. Als iemand bijvoorbeeld recht heeft op 104 uur Bapo-verlof, maar in het schooljaar maar 80 uur BAPO-verlof opneemt, dan mogen de overige 24 uur in een later schooljaar opgenomen worden (uitgestelde BAPO). Het jaarlijkse totaal aantal uren BAPO, eventueel gecombineerd met compensatieverlof en/of spaarverlof, mag niet meer bedragen dan 50% van de betrekkingsomvang. Er moet wekelijks 50% van de betrekkingsomvang worden gewerkt. De betrekkingsomvang is de werktijdfactor x 930 uur lestijdgebonden of werktijdfactor x 1659 uur jaartaak De opname van het BAPO-verlof kan ingaan op de eerste van de maand nadat men 52 c.q. 56 jaar is geworden. Wijziging van de omvang (start van BAPO als men het recht niet heeft opgenomen) kan alleen met ingang van het nieuwe schooljaar en moet vóór 1 mei daaraan voorafgaand door middel van het daarvoor bestemde formulier worden aangevraagd. Geclusterde inzet voorafgaand aan FPU of pensionering is niet toegestaan. Eigen bijdrage. Over het gedeelte van de betrekkingsomvang waarover Bapo-verlof is verleend, vindt er een inlevering van het salaris plaats. Schaal 1 t/m 8 : 25%. Vanaf schaal 9 : 35%. Voorbeeld: Bapo-verlof voor werktijdfactor 0,1205 (=104 uur lestijdgebonden). 0,1205 x brutosalaris x 35% (bv 0,1205 x 3058,- x 35% = 128,97). 11/13

12 12. Ouderschapsverlof in relatie tot de werktijdfactor. (Artikel 8.19 / CAO PO ) Er is recht op ouderschapsverlof als de werknemer: een kind heeft dat jonger is dan 8 jaar het dienstverband ten minste een jaar heeft geduurd. In principe moet er een familierechtelijke betrekking tot het kind bestaan. Als die er niet is, maar er voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden is er wel recht op ouderschapsverlof. het woonadres is hetzelfde als van het kind de verzorging en opvoeding vindt plaats als eigen kind, Het totale ouderschapsverlof bedraagt per kind maximaal 995 uur, waarvan 558 uur lesgebonden, bij een werktijdfactor van 1,000. Van deze 995 uur mag maximaal 415 uur, waarvan 233 uur lesgebonden, als betaald ouderschapsverlof opgenomen worden. In geval van een deeltijdbaan wordt de omvang van het verlof naar evenredigheid van de werktijdfactor berekend. Voorbeeld: wtf 0,4595 recht is 0,4595 x 995 uur = 457 uur totaal, waarvan 0,4595 x 558 = 256 uur lesgebonden betaald is 0,4595 x 415 uur = 191 uur totaal, waarvan 0,4595 x 233 = 107 uur lesgebonden Over de uren van het betaald ouderschapsverlof wordt 55% van het salaris behouden. Het is mogelijk om het betaald verlof op te nemen en daarna het onbetaald verlof, maar het is ook mogelijk het verlof gelijktijdig voor een deel betaald en voor ene deel onbetaald op te nemen. De omvang van het betaalde ouderschapsverlof moet in overeenstemming zijn met de werktijdfactor die de leerkracht weer gaat werken na afloop van het ouderschapsverlof. Indien dat niet het geval is geldt dat Als de werknemer binnen zes maanden nadat hij ouderschapverlof heeft genoten, op eigen verzoek een betrekking aanvaardt voor minder uren dan hij direct voorafgaand aan het ouderschapsverlof vervulde, betaalt hij het salaris terug dat hij heeft genoten over de omvang waarmee zijn werktijdfactor wordt verminderd. Het verlof wordt in beginsel gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 maanden opgenomen. Tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten, stemt de directie in met het verzoek van een werknemer om het verlof over een langere periode te spreiden. Het is niet mogelijk om eerst het betaalde verlof op te nemen en na een onderbreking het onbetaalde verlof, of omgekeerd. 12/13

13 Het verlof dient uiterlijk 8 weken voor de ingangsdatum aangevraagd te worden. Aangegeven moet worden: de gewenste verlofperiode het aantal verlofuren per week en de spreiding daarvan over de week. De directie kan na overleg de spreiding van de uren over de week op grond van gewichtige redenen wijzigen tot vier weken voor de aanvang van het verlof. Het verlof moet opgenomen zijn voordat het betrokken kind 8 jaar is. Op grond van onvoorziene omstandigheden kan de werkgever instemmen met een verzoek het verlof niet op te nemen of niet voort te zetten. Een dergelijke onvoorziene omstandigheid is er als het verlof direct na het bevallingsverlof zou ingaan, maar de vrouwelijke werkneemster na afloop van het zwangerschapsverlof nog langdurig ziek zal zijn. De werkgever hoeft pas na 4 weken gevolg te geven aan het verzoek. Bij het niet voortzetten van het verlof op verzoek van de werkneemster vervalt het recht op het nog resterende deel, tenzij het verzoek om beëindiging van het verlof een gevolg is van ziekte. Als dat het geval is, kan na afloop van het ziekteverlof, aansluitend, het resterende deel van het ouderschapsverlof alsnog opgenomen worden. In andere gevallen is een onderbreking van het ouderschapsverlof niet toegestaan. De levensloopregeling kan ook ingezet worden om het onbetaalde ouderschapsverlof op te nemen of om de korting van 45% aan te vullen. Als in het kader van ouderschapsverlof de levensloopregeling wordt ingezet, moet de werkgever dit toestaan. 13/13

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 06.556482 Oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Normjaartaak: werktijd voor OOP Spaarverlof Verzilveren van

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof

?3. Wanneer ik als gevolg van de keuze voor jaarverlof Vragenrubriek informatiecentrum Mededelingen OCenW Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ( bapo) in het primair onderwijs (Voorlichtingspublicatie met kenmerk AB-1998/18847

Nadere informatie

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs

13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs 13. Normjaartaak onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De normjaartaak Jaarrooster in de schoolorganisatie: bedrijfstijd Normjaartaak: werktijd voor OOP

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel

Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel Postbus 124 88 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Beleid Normjaartaak Onderwijzend- Onderwijs Ondersteunend Personeel BELEIDSSTUK 39 Vaststelling door AB d.d.

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014

Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Nieuwsbriefspecial directeuren en besturen l 17 december 2014 Special in dit nummer: duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo duurzame inzetbaarheid en beëindiging Bapo Per 1 oktober 2014 is de Bapo-regeling

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs

Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs Werktijden, lesuren, werktijdfactoren en de normjaartaak in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Vanuit de stichting ontvangen we nog regelmatig signalen dat er bij de medewerkers en bij de leidinggevenden

Nadere informatie

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief

Nieuwe kaders CAO PO voor de Stichting Eem-Vallei Educatief werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 2014-2015 voor de Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen cao PO (in

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

Normjaartaak en taakbeleid

Normjaartaak en taakbeleid BELEIDSPLAN NORMJAARTAAK en TAAKBELEID Eem Vallei Educatief December 2010 1 Voorwoord Tot augustus 1998 was het personeel in het primair onderwijs benoemd in een normbetrekking of een deel van een normbetrekking,

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015

Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Nieuwe afspraken over taakbeleid in de CAO 2014-2015 Vanaf 1 augustus 2015 gaat er een nieuw hoofdstuk 2a gelden. Bij de voorbereiding van het schooljaar 2015-2016 gaat iedere werkgever al uit van dit

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010.

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. Notitie verlofmogelijkheden 1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. De werknemer heeft recht op

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 31-05-2015 17-06-2015 22-06-2015 3.13 Taakbeleid Personeel/Taakbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taakomvangsbeleid 4 3. De taak van de

Nadere informatie

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT

TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT TAAKBELEID KADERSTELLEND DOCUMENT 1 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 ARBEIDSDUUR EN NORMJAARTAAK 5 2.1 Aantal schoolweken leerlingen en aantal schoolweken medewerkers 5 2.1.1 Algemeen 5 2.1.2

Nadere informatie

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid

Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster Lochem Inhoud 1.0 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van stichting Poolster te Lochem.... 3 1.1 Taakbeleid in het Strategisch

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom

Algemene kaders. voor het taakbeleid. Praktijkonderwijs. Stichting Kolom Algemene kaders voor het taakbeleid Praktijkonderwijs Stichting Kolom 0 Inhoud pag. Inleiding 3 Deel 1. Onderwijzend personeel 4 1. Primaire taak 4 1.1 Taakuren 4 2. Voorbereiding 4 3. Scholing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof

Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof Taakbeleid SCOH / Compensatieverlof De CAO PO 2006-2008 kent geen ADV meer. Wel heeft de werknemer het recht maximaal 131 uur (oude aantal uren ADV waar men recht op hand bij een full time aanstelling)

Nadere informatie

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015

Professionalisering. Q&A cao po. Vrijdag 9 januari 2015 Q&A cao po Vrijdag 9 januari 2015 Professionalisering Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer? Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015??

Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Overzicht vervallen of gewijzigde artikelen in de cao PO 2014-2015?? Versie 3* Inleiding Vanaf 2015 zijn een aantal wetten en regelingen gepubliceerd die gevolgen hebben voor het bepaalde in de cao PO

Nadere informatie

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf

Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 7-2-2015. Programma. Loonparagraaf Themabijeenkomst voor medewerkers besturen primair onderwijs Leusden CAO PO 2014-2015 Hanneke Westening 11 februari 2015 Programma Wat is er nieuw in de cao 2014-2015? Afspraken over: -Loonparagraaf -Looptijd

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie )

Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie ) Hoe moet dat straks met de BAPO? auteurs: Bé Keizer en Geke Lexmond (versie 12-01-06) Inleiding In praktisch elke lumpsumbijeenkomst komt de BAPO aan de orde: Hoe moeten we de rechten uitrekenen? Hoeveel

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID

DUURZAME INZETBAARHEID Vraag en Antwoorden over de cao PO 2014 ( bron site AOB) LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent. Aanvankelijk

Nadere informatie

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan.

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan. Verlof- en werktijdenregeling OOP Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit : 15 november 2016 : 2016/000817/CvB-REG Besproken in PGMR : 24 november 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid

In de CAO PO zijn een aantal kaderstellende afspraken gemaakt over normjaartaak, formatie en taakbeleid 4.5 Regeling normjaartaak, formatie en taakbeleid van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 1 Inleiding In dit document wordt een regeling weergegeven betreffende de inrichting van

Nadere informatie

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden

Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden Bijlage 5.3 Samenvatting onderhandelaarsakkoord september 2014 Marja van den Ouden CAO PO 1 juli 2014 30 juni 2015 Deze samenvatting van het onderhandelakkoord is gemaakt met behulp van de informatie van

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015

CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 CAO PO 2014-2015 Voorlichtingsbijeenkomst 27 mei 2015 Geraadpleegd: CAO PO 2014-2015 PO-raad AVS OCNV AOb Leeuwendaal Doel bijeenkomst - Wat verandert er? - Uitleg begrippen uit cao - Compensatieverlof

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

Ouderschapsverlof in het primair onderwijs

Ouderschapsverlof in het primair onderwijs Mededelingen OCenW Ouderschapsverlof in het Bestemd voor: bevoegde gezagsorganen, directeuren en overig personeel van scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Voorlichting Datum:

Nadere informatie

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma-

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- 1 Aan de slag met de tool Roosterprogramma Op welke dagen en welke uren werkt een medewerker? Hoeveel tijd hiervan staat deze medewerker voor de klas

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz

CAO PO 2014-2015. Informatie WereldKidz CAO PO 2014-2015 Informatie WereldKidz 16 januari 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud Professionalisering... 3 Startende leraar... 5 Startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam... 7 Schema startbekwaam, basisbekwaam,

Nadere informatie

werken voor vrije tijd

werken voor vrije tijd 04 02 werken voor vrije tijd 03 06 07 08 09 een tijdje ertussenuit, bijscholen, een lange vakantie, of enkele jaren voor het pensioen al minder werken... 10 11 12 01Spaarverlof: ook iets voor u? 01 Een

Nadere informatie

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof

OUDER SCH APSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling  Artikel 2. Recht op ouderschapsverlof Artikel 3. Aanvraag van verlof OUDERSCHAPSVERLOF Artikel 1. Begripsbepaling Belanghebbende is de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub a van de SAW of de arbeidscontractant als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub b van de SAW

Nadere informatie

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs

16. Werktijden in het voortgezet onderwijs 16. Werktijden in het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Inleiding De arbeidstijdenwet Pauzes Rust Nachtdiensten Zondag Zwanger Weektaak van onderwijsondersteunend personeel Vakantieverlof voor onderwijsondersteunend

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier B Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Naam school:.. Geboortedatum:.. Betrekkingsomvang:.. wtf Betreft schooljaar:. Inzet duurzame inzetbaarheid De

Nadere informatie

Vakmanschap in beweging

Vakmanschap in beweging Vakmanschap in beweging SKPO Personeelsbeleid Opgesteld: 21 juni 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Uitgangspunten personeelsbeleid Hoofdstuk 1: Werkdruk 1.1 Wat is het 1.2 Beleid omtrent werkdruk 1.3 Compensatieverlof

Nadere informatie

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Vanuit de AoB Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs LOON Is er een loonsverhoging? Ja. Na vijf jaar nullijn zijn de lonen per 1 september 2014 structureel verhoogd met 1,2 procent.

Nadere informatie

Q & A cao po 2014-2015

Q & A cao po 2014-2015 Q & A cao po 2014-2015 Dyade Advies, versie 15 mei 2015 Voor dit overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden wordt ingegaan op de vragen die zijn gesteld tijdens en na de door Dyade Advies verzorgde

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari Ouderschapsverlof Inleiding Het doorbetalingpercentage bij betaald ouderschapsverlof zal met ingang van 1 januari 2007 verlaagd worden van 75% naar 55%. De reden hiervoor is dat de fiscale regeling afdrachtvermindering

Nadere informatie

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega,

Toelichting jaartaak primair onderwijs. Beste collega, Toelichting jaartaak primair onderwijs Beste collega, Hierbij de toelichting bij het berekenmodel van de jaartaak. Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. De cao PO 2014-2015 is

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Maart 2015 1 Maart 2015 Uitvoerige vragen en antwoorden over de cao primair

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK

Wat is er afgesproken? LOON Waarom komt er pas op 1 januari nog wat extra s bij en niet al per 1 september? WERKDRUK Op 30 juni is tussen CNV Onderwijs, de overige bonden en de PO-Raad een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Daarmee komt een eind aan een langdurig traject van onderhandelen

Nadere informatie

Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ouderen (bapo) in het primair onderwijs

Arbeidsduurverkorting (adv), spaarverlof en bevordering arbeidsparticipatie ouderen (bapo) in het primair onderwijs Mededelingen OCenW (adv), spaarverlof en bevordering ouderen (bapo) in het Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: c scholen voor basisonderwijs; c scholen voor (voortgezet)

Nadere informatie

Commissie van Beroep PO

Commissie van Beroep PO 106226 - Beroepen tegen vermindering betrekkingsomvang; SAMENVATTING Werknemers zijn bij de werkgever in vaste dienst met een betrekkingsomvang boven de normbetrekking van 1 wtf. Omdat de werkgever vele

Nadere informatie

Andere schooltijden en de werktijdfactor

Andere schooltijden en de werktijdfactor Andere schooltijden en de werktijdfactor Inleiding Andere schooltijden in het onderwijs staan volop in de belangstelling en veel scholen zijn bezig met de invoering ervan. De website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

Nadere informatie

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren Betreft: Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren In dit memo wordt stilgestaan bij een aantal aspecten uit de vernieuwde onderwijs

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen:

Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014. Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 2 juli 2014 Partijen zijn op 2 juli 2014 het navolgende overeengekomen: Met dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid

Taakbeleid. Inclusief overige afspraken. Herziene versie. Werkgroep taakbeleid Taakbeleid Inclusief overige afspraken Herziene versie Werkgroep taakbeleid status definitief pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. DOELSTELLING... 3 1.2. UITGANGSPUNTEN... 3 2. UITWERKING...

Nadere informatie

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden

Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Belangrijkste wijzigingen in Cao PO 2014-2015 Een beknopte samenvatting ten behoeve voor personeel en medezeggenschapsraden Medio december 2014 hebben de sociale partners in het primair onderwijs de tekst

Nadere informatie

- Looptijd De CAO-PO treedt in werking op 1 augustus 2006 en loopt tot en met 31 juli 2008.

- Looptijd De CAO-PO treedt in werking op 1 augustus 2006 en loopt tot en met 31 juli 2008. Onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008 2 mei 2006 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs enerzijds en de werknemersorganisaties AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben

Nadere informatie

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C.

Taakbeleid. Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door S. Roskam DOP 2.0 Actueel S. Roskam C. Taakbeleid Versie Wijzigingen Status Datum Schrijver Geaccordeerd door 1.0 07-07-2016 S. Roskam DOP 2.0 Actueel 21-09-2016 S. Roskam C. Biesterbosch DOP Inhoudsopgave Inleiding... 2 Deel 1 (Stichting Scholengroep

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008

Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Taakbeleid Vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2 2.0 Taakbeleid 4 2.1 Inleiding 2.2 Definitie taakbeleid 2.2.1 Taakomvangsbeleid 2.2.2 Taakverdelingsbeleid

Nadere informatie

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011

Normjaartaakbeleid. CSG Prins Maurits - Middelharnis. 1 augustus 2011 Normjaartaakbeleid CSG Prins Maurits Middelharnis 1 augustus 2011 Inhoud 1. Wat is (normjaar)taakbeleid? 2. De normjaartaak uitgangspunten a. De lesdefinitie. b. Het voor en nawerk. c. De overige taken

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 Levensfasebewust personeelsbeleid > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 31 maart 2015, versie 3 Vastgesteld door College van Bestuur Instemming verleend door GMR d.d. 07 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Roostertools. Het Roosterprogramma Versie 2016-2017

Handleiding Roostertools. Het Roosterprogramma Versie 2016-2017 Handleiding Roostertools Het Roosterprogramma Versie 2016-2017 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

CAO PO Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs Van 1 januari 2009 tot en met 31 december WvPO AC ACOP CCOOP CMHF

CAO PO Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs Van 1 januari 2009 tot en met 31 december WvPO AC ACOP CCOOP CMHF CAO PO 2009 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs Van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 WvPO AC ACOP CCOOP CMHF pagina 1 van 199 Inhoudsopgave 8 Verlof Vakantieverlof algemeen

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier B Regeling duurzame inzetbaarheid en overgangsregeling BAPO Naam:. Naam school: Geboortedatum:.. Betrekkingsomvang:.. wtf Betreft schooljaar: Inzet duurzame inzetbaarheid In de

Nadere informatie