Tool voor professionalisering vastgoedbeheer gemeenten DEELS VERTROUWELIJK. Patrick de Kort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tool voor professionalisering vastgoedbeheer gemeenten DEELS VERTROUWELIJK. Patrick de Kort"

Transcriptie

1 Beheermonitor GemeentelijkVastgoed Toolvoorprofessionaliseringvastgoedbeheergemeenten DEELSVERTROUWELIJK PatrickdeKort versie Definitief datum September2007 auteur Ir.P.deKort MREjaargang Begeleiders DeheerDrs.R.E.F.A.CrasseeMREFRICS,AmsterdamSchoolofRealEstate Deheerir.M.Toering,Nibag Meelezers Deheerdrs.L.Uittenbogaard,AmsterdamSchoolofRealEstate DeheerMr.R.vandenHoevenMRE,GemeenteGouda

2 + PatrickdeKort 1 Samenvatting Veelgemeentenworstelenmetvragenrondomhetprofessionaliserenvanhetbeheervanhetgemeentelijkvastgoed. Vanuitverschillendebenaderingenblijkenerimpulsentezijnspecifiekerophetbeheervanditvastgoedintegaan. Zovraagtdewetgevermeerinzichtindeopbouwenwaarderingvanhetgemeentelijkvastgoeddoordeinvoering vanhetbesluitbegrotingenverantwoordingprovinciesengemeenten.degemeentelijkeorganisatieskijkennaarde opbouwvandevastgoedportefeuillevanuitdekerntakendiscussiesenadviseursspelleninopdevragendiegesteld wordenvandegemeenten. Ondankshetfeitdaterzeergroteverschillenzijntussendeafzonderlijkgemeentenishetvolgendegechargeerde beeldteschetsen: Gemeentenhebbenonvoldoendeinzichtindeopbouwendeomvangvandevastgoedportefeuille; Deverschillendegemeentenbeherenhetgemeentelijkvastgoedoptotaalverschillendewijze; Gemeentenzijnzichbewustvandenoodzakelijkestaptotprofessionaliseringvanhetvastgoedbeheer; Gemeentenwillenmeergripkrijgenophetvastgoedbeheerinhetkadervankerntakendiscussies; Gemeenten moeten meer grip krijgen op het vastgoedbeheer in het kader van de invoering van het Besluit begrotingenverantwoordingprovinciesengemeentenin2004. Middels dit afstudeeronderzoek heb ik gezocht naar een methode waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden op welkewijzehetbeheervangemeentelijkvastgoedgeprofessionaliseerdkanworden.hiertoehebikhetinstrument Beheermonitorgemeentelijkvastgoed ontwikkeld.hiermeekaneenbeslisserbinneneengemeentelijkeorganisatie inzichtelijkmakenopwelkewijzehetbeheervanhetgemeentelijkvastgoed,binnendecontourenvanhethuidige niveau van werken en een eventueel gewenste toekomstige niveau van werken, professioneler georganiseerd kan worden.debeslisserkrijgtinzichtindetezettenstappeninhetprocesvanverderprofessionaliserenvanhetbeheer vangemeentelijkvastgoed. Voordeontwikkelingvandebeheermonitorgemeentelijkvastgoedishetnoodzakelijkeerstdeantwoordentevinden opeentweetalcrucialeonderzoeksvragen: Watisprofessioneelvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoed; Welketakenverrichteenprofessionelegemeentelijkvastgoedbeheerder. Gemeentelijk vastgoed is niet te vergelijken met vastgoed vanbeleggers. Bij beleggers vastgoed staatimmers het behalen van het vereiste rendement als doelstelling centraal. Binnen gemeenten is de doelstelling juist het ondersteunen van de dienstverlening van de gemeente. Hierdoor is gemeentelijk vastgoed vergelijkbaar met het corporate vastgoed en zijn de theorieën die opgesteld zijn voor Corporate Real Estate Management (CREM) toepasbaar op gemeentelijk vastgoed. Professionaliteit van het gemeentelijk vastgoedbeheer dient dan ook beoordeeldtewordenvanuitdecrem-theorieën.hierinwordthetvastgoedbeheervanorganisatiesverdeeldineen Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 2van56

3 + PatrickdeKort vijftal competentieniveaus (uitvoerder, controller, handelaar, ondernemer, strateeg). De opzet van het vastgoedbeheervangemeentelijkvastgoedisafhankelijkvanhetdoorhetmanagementvandegemeentegekozen competentieniveau voor de vastgoedorganisatie, beoordeeld vanuit de strategie van de organisatie. Binnen ieder competentieniveaukangestreefdwordennaarhetzoprofessioneelmogelijkorganiserenvanhetvastgoedbeheer. Vanuit deze benadering is gezocht naar de kenmerken van de verschillende competentieniveaus. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van de specifieke taken die een vastgoedorganisatie moet verrichten binnen het gekozen competentieniveau. Hierbij is het van belang dat de kennis uit de voorafgaande, lees lagere, competentieniveausbinnendeorganisatiesaanwezigmoetblijven. Metdeomschrijvingvandetakenendewetenschapdatprofessionaliteitvanhetbeheervangemeentelijkvastgoed binnendeverschillendecompetentieniveaukanwordenbereiktisdebeheermonitorgemeentelijkvastgoedopgezet. Debeheermonitorgemeentelijkvastgoedbestaatuitvierfasen: BeheermonitorgemeentelijkVastgoed Fase1:Bepalenambitieniveau Fase2:Inschalingcompetentieniveau Doormiddelvaneeninterviewmeteenbeslisserbinnende gemeentelijkeorganisatie Doormiddelvaneenvastgesteldechecklistwordtopbasis vanzesspanningsveldenhetcompetentieniveaubepaald AlgemeenManagement Vastgoeddienstenenwerkmaatschappijen Operationeelmanagement Vastgoedfinancieringsbeleid Portefeuillemanagement Marktoperatieenkostenmanagement Uitvoerder Controller Handelaar Ondernemer Strateeg Fase3:Confrontatieambitieeninschaling Fase4:Adviesprofessionalisering Opbasisvanbovenstaandefiguurwordtperspanningsveld beoordeeldwaarafwijkingenzittentenopzichtevanhet ambitieniveau Middelseenkortenotitiewordtdebeslisserbinnende gemeentelijkeorganisatieaangegevenopwelkeaspectenzijn organisatieverbeterdkanworden. De beheermonitor is op werkbaarheid getoetst bij een viertal verschillende gemeenten. Binnen alle vier de onderzochte gemeenten kunnen aanbevelingen worden gegeneerd waarmee de betreffende gemeente een professionaliseringslagvanhetvastgoedbeheerkandoorvoeren.ditophetdoordegemeentezelfgekozenniveau. Debeheermonitorgemeentelijkvastgoedblijkteenrelatiefeenvoudigetooltezijnwaarmeetochinzichtgegevenkan wordeninhetfunctionerenvaneenvastgoedorganisatie.daarnaastwordthetmetdezetoolmogelijkominzichtelijk temakenwelkestappengezetmoetenworden.demonitorisalleengetoetstopbruikbaarheid.erheeftgeentoets plaatsgevonden op de juistheid van de gebruikte gegevens en de juistheid van de gegenereerde resultaten. UitgangspuntenisdetoepasbaarheidvandeCREMtheorieënophetbeheervangemeentelijkvastgoed. Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 3van56

4 + PatrickdeKort 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Inhoudsopgave 4 3 Inleidinginprobleem Inleiding Verkenninggemeentelijkvastgoed Verkenningvastgoedbeheergemeentelijkevastgoed Deuitzonderingen:DeKopgroep Gevolgenhuidigesituatievastgoedbeheergemeentelijkvastgoed Gemeentelijkvastgoedbeheerstaatindebelangstelling Politiekeinvloed Conclusie 13 4 Onderzoeksopzet Inleiding Probleemstellingendoelstelling Onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Relevantievanhetonderzoek Afbakening 17 5 Theoretischkader Inleiding Gemeentelijkevastgoed Vastgoedbeheer Professioneelenprofessionaliteit Professioneelvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoed Conclusies 27 6 Professioneelvastgoedbeheervangemeentelijkeorganisaties Inleiding Kenmerkenenperspectieven Professionaliteitvanvastgoedbeheer Producten,typeringenentakenpercompetentieniveaus Conclusies 39 Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 4van56

5 + PatrickdeKort 7 DeBeheermonitorvoorgemeentelijkvastgoed Inleiding OmschrijvingendoelBeheermonitorgemeentelijkvastgoed OpzetBeheermonitorgemeentelijkvastgoed Conclusie 43 8 ToetsingBeheermonitorgemeentelijkvastgoed Inleiding Toetsdrietalcasesstudies Praktijktoetsmiddelgrotegemeente Conclusiestoetsingbeheermonitorgemeentelijkvastgoed 52 9 Conclusiesenaanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Literatuurlijst 55 BijlageI Indeling/rubriceringgemeentelijkvastgoed I BijlageII Takenpercompetentieniveau III BijlageIII Competentieniveaus VI BijlageIV Checklisttakenpercompetentieniveau VII BijlageV Analysevastgoedbeheergemeentelijkvastgoed(VERTROUWELIJK) X BijlageVI Uitgewerktebeheermonitorcasestudiedriegemeenten XI BijlageVII Uitgewerktebeheermonitorpraktijktoetsgemeente(VERTROUWELIJK) XII Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 5van56

6 + PatrickdeKort 3 Inleidinginprobleem 3.1 Inleiding De auteur van deze afstudeerscriptie is werkzaam als senior consultant bij Nibag. Nibag is een huisvestingsadviesbureau, voornamelijk gericht op de non-profit markt. Gemeenten zijn voor Nibag van groot belang.degemeentelijkemarktisnamelijkéénvandegrootsteklantengroepenbinnendenon-profitmarkt. Vanuit mijn dagelijkse werk heb ik veel te maken met vastgoedbeheerders binnen gemeenten. Het heeft me altijd enormverbaasddateenvastgoedbeheerderbinneneenwillekeurigegemeentevaakgeenantwoordweettegevenop een simpele vraag als hoeveel gebouwen beheer je? of hoeveel m² BVO gebouwenoppervlak heb je? In veel gevallenweetmengeenraadmetvragenals watisdeactuelewaardevanjevastgoed? of hebjeeensluitende exploitatieenwatisjemarge? Middels dit afstudeeronderzoek in het kader van demaster ofreal Estate opleidingaan de Amsterdamschool of Real Estate wordt een tool ontwikkeld waarmee gemeenten stappen kunnen zetten in de verdere professionaliseringsslag van het vastgoedbeheer. De tool geeft inzicht in de aandachtspunten van het vastgoedbeheervandeindividuelegemeente. 3.2 Verkenninggemeentelijkvastgoed De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit een diversiteit van soorten vastgoed. Verschillende literatuurbronnengevenwisselendeindelingen.in iseenoverzichtgegevenvaneenaantalmogelijkhedenvoorhet rubricerenvanhetgemeentelijkvastgoed.determenmaatschappelijkvastgoedengemeentelijkvastgoedwordenin dediverseliteratuurbronnendoorelkaargebruikt.hieropzalinhoofdstuk5naderwordeningegaan. Diverseauteursgevenschattingenvandeomvangvan hetgemeentelijkevastgoed.debisenverkerk 1 schattende omvangvanhetgemeentelijkevastgoedin2003intussen22en39miljoenm²meteenvervangingswaardetussen de29en50miljardeuro.ookmakenzeeenvergelijkingmetdevervangingswaardevanbeleggervastgoed(ivbn) van40miljardeuro.vanleeuwen 2 schatdeverkoopwaardevan detotalegemeentelijkevastgoedportefeuille tussende30en50miljardeuro.boer 3 (2004)zegttevensdatdewaardevanhetgemeentelijkevastgoedongeveer gelijkisaandewaardevandevastgoedportefeuillevaninstitutionelebeleggers.vastgoedbeheerdersvanbeleggers kunnen doorgaans wel antwoord geven op de bovengenoemde relatief simpele vragen. Uit onderzoek uitgevoerd 1 Bis,N.deenVerkerk,B.G.,Gemeentelijkvastgoedingezetalsbedrijfsmiddel, Leeuwen,W.van,Overbodigvastgoedgemeenten,www.aedes.nl,Aedes, Boer,J.,Monopolyvoorbeginners,uitBinnenlandsbestuur,25juni2004,pag Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 6van56

7 + PatrickdeKort doorwesterhofea 4 in2004blijktdatdeherbouwwaardevan hetgemeentelijkvastgoed geschatkanwordenop 200 miljoen euro per inwoners. Dit betekent dat de herbouwwaarde van het volledige gemeentelijke vastgoed een ruwe 32 miljard euro bedraagt. Naast de omvang van het gemeentelijk vastgoed in eigendom van gemeentenspeeltdetotaleoverheid(inclusiefgemeenten)ookeenbelangrijkrolopdehuurmarkt.deoverheidheeft indeperiode dekantorenhuurmarktgedomineerd 5. DoorSoeteman 6 isinhetkadervaneenafstudeeronderzoekin2004onderzoekgedaannaarhetvastgoedvan gemeentelijke organisaties. Hierbij is een schriftelijke enquête gehouden onder vastgoedbeheerders in 440 verschillendegemeenten.deresponsisredelijktenoemen(25%).echterdeverkregengegevensoverdeomvang vanhetgemeentelijkevastgoedzijnommeerdereredenennietbetrouwbaar. Soetemannoemttweeredenenvoordeonbetrouwbaarheidvandegevondengegevens: Onduidelijkheidoverdedefinitievanvastgoedindegemeentelijkecontext; 47% van de respondenten gaf aan de gegevens niet beschikbaar te hebben, met als onderliggende argumentatie: Gegevenszijnnietbeschikbaar; Gegevenszijnverspreidtoververschillendeafdelingen,dienstenen/ofsectoren; Verzamelengegevensvergtteveeltijd. Moerkamp 7 enboer 8 constatereninrespectievelijk2006en2004datgemeentenabsoluutgeenzichthebbenopde omvangvanhunvastgoedportefeuille.natuurlijkzijneruitzonderingen,maardegrotelijnistochdaternauwelijks zichtisopdeomvangvandeeigendommenvangemeentenendewaardehiervan.welgevenzeschattingenvande waarde van het gemeentelijke vastgoed. Deze schattingen komen overeen met de bovengenoemde vervangingswaarde. Degevondenwaardemoetendanookgezienwordenalsrichtinggevendenwordenhiergenoemdomdeomvang vanhetgemeentelijkevastgoedinperspectieftekunnenzien.ondanksdatdeschattingenoverdeomvangvanhet gemeentelijk vastgoed nader onderzoek vergen is helder dat de omvang duidelijksubstantieelte noemenis. Het gemeentelijkevastgoedisgrootinomvangendaardoorzekerinteressantomnadertebekijken. 4 Westerhof,A.,Leent,M.vanenVugt,K.van,Ondernemenmetmaatschappelijkvastgoed.Kopgroepvangemeentenneemtvoortouw, Laverman,W.,Marktdenkenneemttoe,daadkrachtisnogbeperkt,Uit:buildingbusiness,augustus Soeteman,W.,Marktaantrekkelijkheidvandeklantgroepgemeenten,afstudeerscriptieHEAOArnhem, Moerkamp,J.,Gebouwentekoop,uit:Binnenlandsbestuur,10februari2006,pag Boer,J.,Monopolyvoorbeginners,uit:Binnenlandsbestuur,25juni2004,pag Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 7van56

8 + PatrickdeKort 3.3 Verkenningvastgoedbeheergemeentelijkevastgoed Om inzicht te krijgen op de huidige situatie van het beheer van gemeentelijk vastgoed is in de literatuur gezocht naartyperingenvandezesituatie.westerhofea 9 hebbenbinnendestartvan dekopgroep (zieparagraaf3.4)in 2002eenexpertmetinguitgevoerd.Hetgemeentelijkvastgoedmanagementwordthierinalsvolgtgetypeerd: Maatschappelijkvastgoedisgedecentraliseerd; Maatschappelijkvastgoedisoperationeel; Maatschappelijkvastgoedisstatisch; Maatschappelijkvastgoediskostengedreven. MiddendorpenHümmels 10 gevenin2007hetvolgendebeeldvanhetgemeentelijkvastgoedmanagement: Hetbeheerisvooralgerichtoptechnischonderhoud; Eengoedoverzichtontbreekt; Inzichtindeeisenenwensenvanuitdegemeentelijkebeleidsveldenontbreekt; Exploitatieanalysesvandeverschillendeobjectenenvanhettotaalontbreken; Vaakzijngemeenteneigenaarvanincouranteprestigeprojecten; Erissprakevanverkaptesubsidies; Vastgoedbeheer bij gemeenten staat onder druk door toenemende aandacht voor transparantie en verantwoordingoverheidsuitgaven; Gemeentenhebbeneenonvoldoendebeleggers-ofontwikkelaarperspectief; Er is steeds meer sprake van samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijk partners als bijvoorbeeld zorgaanbieders,woningcorporatiesenonderwijsinstellingen. Dezestellingenwordenonderbouwddooreenanalysevaneennegentalgemeentenwaarbijspecifiekisgekekennaar dehuidigemaniervanwerken.degegevensvandezeanalysezijntevindeninbijlagev.deanalysebevestigthet hierbovengeschetstebeeld.hetvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoedwordtoptotaalverschillendemanieren vormgegeven.erisgeeneenduidigelijnteontdekken.hetbeeldontstaatdatiederegemeentehetvastgoedbeheer opeeneigenmanierinvult. 3.4 Deuitzonderingen:DeKopgroep Erisereenaantalvoorlopersophetgebiedvanbeheervangemeentelijkvastgoed.Veelhiervanzijngegroepeerd rondom dekopgroep.dekopgroepisin2003gestartmetprofessionalsvantwaalfgemeentenomtekomentot kennisuitwisseling en kennisontwikkeling over het beheer van maatschappelijk vastgoed. De kopgroep bestaat uit 9 Westerhof,A.enLeent,M.van,Dekopgroep, Middendorp,M.H.enHümmels,R.P.,Hetvastgoedbedrijfvangemeenten:maatschappelijkvastgoedzakelijkbenaderd,uit:RealEstateMagazine,april2007,pag Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 8van56

9 + PatrickdeKort ambtelijkvertegenwoordigersdievanuitverschillendeperspectievenbezigzijnmetmaatschappelijkvastgoed 11. Inmiddels is de kopgroep uitgegroeid tot een netwerk van een twintigtal gemeenten, twaalf woningcorporaties en enkeleondersteunendeorganisaties.metdezeuitbreidingisdekopgroepveranderdvaneengroepvoortrekkersdie het beheer van maatschappelijk vastgoed wil professionaliseren naar een groep voortrekkers die zich richt op de totalebreedtevandeontwikkelingenhetbeherenvanmaatschappelijkvastgoed. Concreetgerichtophetbeherenvanmaatschappelijkcqgemeentelijkvastgoed 12 houdtdekopgroepzichbezigmet deontwikkelingvande Maatschappelijkvastgoedbenchmark 13.InsamenwerkingmetdeROZiseenbenchmark opgezetwaarbijdevastgoedgegevensvanmaatschappelijkvastgoedopeensoortgelijkewijzealsderoz/ipdindex inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Doel van deze benchmark is om inzicht te krijgen in de efficiëntie van het management van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. De benchmark bestaat uit het monitoren van de vastgoedeigendommen en bijbehorende exploitatielastenvan de deelnemers. De deelnemers van deze benchmark zijndegemeentenalmere,denhaag,enschede,leiden,nijmegen,rotterdam,utrechteneindhoven. 3.5 Gevolgenhuidigesituatievastgoedbeheergemeentelijkvastgoed Inparagraaf3.3isgeconstateerddathetvastgoedbeheerbinnengemeentelijkeorganisatiessterkwisselendwordt weergegeven.hierdoorkunnensituatiesontstaandiebinnenprofessioneelvastgoedbeheerondenkbaarzoudenzijn. Debelangrijkstenoemikhier,dezewordenindevolgendeparagrafennaderuitgewerkt: Ontstaanvanverborgensubsidiering; Gebrekkigecontroleovergrotesommenpubliekgeld; Inefficiëntgebruikvanmaatschappelijkvastgoed Verborgensubsidies Ditiseenveelvoorkomendprobleembinnenvastgoedportefeuillesvangemeenten.Verborgensubsidieringontstaat doordat strategische keuzen rondom vastgoedobjecten op verschillende plaatsen binnen de gemeentelijke organisaties worden genomen. Vaak worden nieuwbouwprojecten, plannen van renovaties of aan- en verkoopbeslissingen genomen zonder dat zicht is op de exploitatie van het vastgoed. De gebruikers mogen voor gereduceerde tarieven gebruik maken van de panden. De gemeentelijke vastgoedbeheerder krijgt een gebouw in beheerwaarvandeexploitatienietsluitendtekrijgenis.hetverschiltussendebenodigdehuurinkomsten,omde exploitatiesluitendtekrijgen,endeafgesprokengereduceerdetarievenisdeverborgensubsidiering.degemeente betaalt deze kosten in de vorm van een niet zichtbare subsidie. Deze subsidie wordt echter niet als dusdanig 11 Westerhof,A.enLeent,M.van,Dekopgroep, Inhoofdstuk5wordtnaderingegaanopdedefinitiesvanmaatschappelijkvastgoedengemeentelijkvastgoed. 13 VNG,MaatschappelijkVastgoedBenchmark,www.vng.nl,2007 Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 9van56

10 + PatrickdeKort inzichtelijk gemaakt. De kosten drukken uiteindelijk op het vastgoedbeheer, met als resultaat: vastgoedbeheer dat nietsluitendterealiserenis.inhetvolgendeschemaisdeverborgensubsidieringverderverduidelijkt. eventuelewinst beheer-enadministratiekosten Huuropmarktniveau kostendekkend huurniveau vastekosten verborgen subsidie Huidigehuurniveau onderhoudskosten afgesprokenvergoeding Gebrekkigecontrolepubliekgeld Exploitatielasten Batenuitverhuur Er gaat veel geld om in het gemeentelijke vastgoed. De totale vervangingswaarde van het gemeentelijk vastgoed wordtgeschatoptientallenmiljarden.volgensgerritsen 14 washetinkaartbrengenvan(im)materielevasteactiva van gemeenten voor de het invoeren van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in 2004 onmogelijk. Het bepalenvan de totale omvangvan heteigen vermogenvan de gemeenten blijkt ondoenlijk door de grote verschillen in boekhoudingen tussen de verschillende gemeenten. Wel kan volgens Gerritsen geconcludeerdwordendatheteigenvermogenhogerisdanuitdeboekwaardenblijkt.doordegrotediversiteitvan debeschikbaregegevensendehiatendieindezegegevensverscholenzitteniseenjuistepubliekecontroleopde bestedingenvangrotesommenpubliekgelddoordegemeenteraadhaastonmogelijk.vanleeuwen 15 legteen koppeling tussen het inzichtelijk maken van stille reserves bij gemeenten en de inzet van deze middelen in de samenleving. De reserves die nu vastzitten in de gebouwen zouden liquide gemaakt kunnen worden, zodat herinvesteringen mogelijk zijn. Van Leeuwen trekt een parallel met het Wooninvesteringsfonds bij woningcorporaties. Hierover zouden gemeenteraden, als controlerend orgaan, moeten kunnen beslissen. Door de gebrekkige wijze van rapportage is dit nu vaak niet mogelijk. Na het invoeren van het Besluit begroting en verantwoordingprovinciesengemeentenin2004isdezesituatieaanhetveranderen.hieroverinparagraaf3.6.1 meer. 14 Gerritsen,E.,Stillereservesvangemeenten, Leeuwen,W.van,Overbodigvastgoedgemeenten,www.aedes.nl,Aedes,2006 Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 10van56

11 + PatrickdeKort Inefficiëntgebruikvanmaatschappelijkvastgoed Door het ontbreken van een centraal punt binnen gemeente waar beslissingen over het vastgoed worden gecoördineerd, is er vaak geen overzicht over het aanwezige vastgoed. Dit resulteert in veel gevallen tot een wildgroei aan projecten en huisvestingsvragen. Binnen veel gemeenten zijn op verschillende plaatsen binnen de gemeentelijke organisatie ambtenaren bezig met strategische vraagstukken over de ontwikkeling van vastgoedobjecten.arends VanOudenhoven 16 spreektinditkaderoverhetontbrekenvansamenhangeneen eenduidigevisievandeontwikkelingvanvastgoedbinnengemeentelijkeorganisaties. 3.6 Gemeentelijkvastgoedbeheerstaatindebelangstelling Dat het beheer van gemeentelijk vastgoed in de belangstelling staat blijkt uit de hoeveelheid onderzoeken en publicatiesoverhetgemeentelijkvastgoedbeheer.doortendam 17 ensoeteman 18 zijninventarisatiesgemaaktvan adviesbureausdiezichbezighoudenmethetbeheervangemeentelijkvastgoed.hieruitblijktdatnagenoegallegrote adviesbureauszichhiermeebezighouden. Ook intern vanuit de gemeenten staat het vastgoedbeheer in de belangstelling. Dit wordt veroorzaakt door een tweetalaspecten: Besluitbegrotingenverantwoordingprovinciesengemeenten; Dekerntakendiscussieenbehoefteaanverbeterenefficiencybinnengemeenten Besluitbegrotingenverantwoordingprovinciesengemeenten Inzichtverschaffenindeomvangendewaardevandevastgoedportefeuillevangemeentenissindsdeinvoeringvan hetbesluitbegrotingenverantwoordingprovinciesengemeenten 19 in2004actueelgeworden.doordeinvoering van dit besluit worden gemeenten gedwongen te kijken naar de waarde van het eigen vastgoed. Hiervoor is het noodzakelijk ook informatie over de daadwerkelijk inkomsten en uitgaven van het vastgoed inzichtelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huurcontracten en exploitatiekosten. Hierdoor komen ook politiek gevoelige vraagstukkenalsverborgensubsidieringendedaadwerkelijkekostenvanprojecteninbeeld.ofgemeentenhetnu willen of niet, de wetgever zegt dat gemeenten meer zicht moeten geven in de opbouw van de gemeentelijke vastgoedportefeuilleendeonderbouwingvandewaardenvanhetgemeentelijkvastgoed.sinds2004ishetbesluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van kracht. Het in paragraaf 3.3 geschetste beeld van het vastgoedbeheer van gemeentelijk vastgoed is gebaseerd op gegevens uit de periode van zowel voor, als na de 16 Arends-VanOudenhoven,V.enJacobs,S.,Deorganisatievandevastgoedtakenbinneneengemeente,ErasmusUniversiteitRotterdam, Dam,D.ten,MarktonderzoekNibagB.V.,Nibag, Soeteman,W.,Marktaantrekkelijkheidvandeklantgroepgemeenten,afstudeerscriptieHEAOArnhem, MinisterievanBinnenlandsezakenenKoninkrijksrelaties,Besluitbegrotingenverantwoordingprovinciesengemeenten,2003 Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 11van56

12 + PatrickdeKort invoering van het genoemde besluit. Of de invoering van dit besluit nu al, zichtbare, gevolgen heeft(ruim 3 jaar later)isopbasisvandebeschikbareliteratuurbronnenniettebepalen Kerntakendiscussieenbehoefteaanverbeterenefficiencybinnengemeenten Binnen veel gemeenten wordt gekeken naar het efficiënter inrichten van de organisatie. Dit vaak uit oogpunt van kostenreductie.arends VanOudenhoven 20 spreektinditkadervannewpublicmanagement.inrelatietot vastgoed betekent de kerntakendiscussie dat gekeken gaat worden welke diensten de gemeente daadwerkelijk wil biedenaanhaarburgersendaaraangekoppeld,welkehuisvestingdegemeentelijkeorganisatiehiervoornodigheeft. Binnenveelgemeentenwordtdanookactiefgekekennaardepandendiepassenbinnendegesteldekadersenwelke niet.hierdoortreedtdeopbouwvandevastgoedportefeuillevoorhetvoetlicht.binnendiscussiesoverdeopbouw van de vastgoedportefeuille komen politiek gevoelige onderwerpen naar voren. Het betreft vaak het wel of niet afstoten van panden die van oudsher in eigendom zijn van de gemeente, maar eigenlijk niet passen binnen de doelstellingen. Er wordt hierbij vaak gesproken over het gemeentelijk tafelzilver. Vaak betreft dit monumentale panden.hetvastgoeddatbinnendekerntakendiscussieineigendomblijftvaneengemeentewordthet kernbezit genoemd. 3.7 Politiekeinvloed De politiek heeft grote invloed op de besluitvorming rondom vastgoedvraagstukken. Ook de politieke kleur kan gevolgenhebbenvoorhetvastgoedbeleid.depolitiekneemtsomsvergaandebesluitenovervastgoeddie,ondanks devaakaanwezigespecifiekekennisbinnengemeentelijkeorganisatie,puurgenomenwordenopbasisvanpolitieke overwegingen.arends VanOudenhoven 20 heeftonderzoekgedaannaardeorganisatievanvastgoedtakenbinnen gemeenten.gemeentenkunnenverschillendemotievenhebbenbijdekeuzesrondomvastgoedontwikkelingen.deze zijnnietaltijdbedrijfsmatig,maarkunnenookjuridischofpolitiekgestuurdzijn. MacGillavry 21 legteenkoppelingtussendeinparagraaf3.5genoemdegevolgenvandehuidigesituatievanhet beheer van gemeentelijk vastgoed en de politieke factor binnen gemeenten. Hierbij worden twee dilemma s geschetst: Vastgoedinvesteringen vragen om lange termijnbeleid, terwijl de vierjaarlijkse collegecyclus dit lange termijnbeleidkandoorkruisen; Transparantie van kosten versus handelingsvrijheid bij intransparantie, bijvoorbeeld verkapte subsidies(zie paragraaf3.5.1.)hetgemakvandehandelingsvrijheidbevordertdeneigingomonduidelijkheidtehandhaven. 20 Arends-VanOudenhoven,V.enJacobs,S.,Deorganisatievandevastgoedtakenbinneneengemeente,ErasmusUniversiteitRotterdam, MacGillavry,S.D.G.,Verantwoordvastgoedbezitdoorgemeenten,2006 Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 12van56

13 + PatrickdeKort 3.8 Conclusie Het gemeentelijke vastgoed is in beweging. Zowel vanuit de gemeente intern, als vanuit de regelgeving van de landelijke overheid als vanuit de vastgoedadviseurs is belangstelling voor het proces van het vastgoedbeheer van gemeentelijkvastgoed.ookisduidelijkdathetgemeentelijkvastgoedgeenkleinvraagstukis.hetgaatimmersom veelvastgoeddateensubstantieelbedragaanwaardevertegenwoordigt. Professionaliseringvanhetvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoedishardnodig.Degemeentenzijnvanuithun eigenorganisatiestappenaanhetzettenvanuitdekerntakendiscussies.vanuitdeoverheidisdoordeinvoeringvan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten steeds meer noodzaak tot een professionelere aanpakvanhetgemeentelijkvastgoedbeheer.uitdehoeveelheidpublicatiesoverditonderwerpendeaanwezigheid vaneengrootaantalvastgoedadviseursblijktdatgemeentelijkvastgoedbeheerindebelangstellingstaat. Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 13van56

14 + PatrickdeKort 4 Onderzoeksopzet 4.1 Inleiding Opbasisvandeeersteverkenningenvandemarktvanhetgemeentelijkvastgoedwordtindithoofdstukdeopzet vanditonderzoeknaderuitgewerkt. 4.2 Probleemstellingendoelstelling Bijdeverkenningvanhetvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoedkomendevolgendeconstateringennaarvoren. Hierbijmoet worden aangetekend dat het geschetstebeeld gechargeerd is. De verschillen tussen de verschillende gemeentenzijnerggroot. Gemeentenhebbenonvoldoendeinzichtindeopbouwendeomvangvandevastgoedportefeuille; Deverschillendegemeentenbeherenhetgemeentelijkvastgoedoptotaalverschillendewijze; Gemeentenzijnzichbewustvandenoodzakelijkestaptotprofessionaliseringvanhetvastgoedbeheer; Gemeentenwillenmeergripkrijgenophetvastgoedbeheerinhetkadervankerntakendiscussies; Gemeenten moeten meer grip krijgen op het vastgoedbeheer in het kader van de invoering van het Besluit begrotingenverantwoordingprovinciesengemeentenin2004. Hiermeekomiktotdevolgendeprobleemstelling: Hoekanhetvastgoedbeheervangemeentelijkeorganisatiesprofessionelerwordengeorganiseerd?. Metdebovenstaandeprobleemstellinginhetachterhoofdkomiktotdevolgendedoelstelling: Ontwikkelenvaneentoolvoorhetinzichtelijkmakenvanmogelijkhedenvoorhetprofessionaliseren vanhetbeheervangemeentelijkvastgoed 4.3 Onderzoeksvragen Uitdeprobleem-endoelstellingvanditonderzoekkomendevolgendeonderzoeksvragennaarvoren: Vaststellendefinitiesgerichtopdehuidigesituatievanhetbeheervangemeentelijkvastgoed: Watisgemeentelijkvastgoed; Watisvastgoedbeheer. Gerichtopdeprofessionaliseringvanhetbeheervangemeentelijkvastgoed: Watisprofessioneelenprofessionaliteit; Watisprofessioneelvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoed; Welkefactorensturendeprofessioneelvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoed; Welketakenverrichteenprofessionelegemeentelijkvastgoedbeheerder. Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 14van56

15 + PatrickdeKort 4.4 Onderzoeksopzet Ditonderzoekistotstandgekomendoormiddelvaneenuitgebreideliteratuurstudienaarderelevanteonderwerpen betreffende de organisatie van het beheer van gemeentelijk vastgoed. Het onderzoek wordt aangevuld met een experimenteelopgezetmodeleneenpraktischetoets. Middels dit onderzoek wordt de tool Beheermonitor gemeentelijk vastgoed ontwikkeld. Hiermee kan een beslisser binnen een gemeentelijke organisatie inzichtelijk maken op welke wijze het beheer van het gemeentelijk vastgoed binnendecontourenvanhethuidigeniveauvanwerkeneneeneventueelgewenstetoekomstigeniveauvanwerken professionelergeorganiseerdkanworden.debeslisserkrijgtinzichtindetezettenstappeninhetprocesvanverder professionaliserenvanhetbeheervangemeentelijkvastgoed.debeheermonitorgemeentelijkvastgoedgeeftfeitelijk antwoordopdeprobleemstellingvanditonderzoek.dezetoolzalinzichtverschavenindemogelijkhedendieerzijn omhetbeheervanhetgemeentelijkvastgoedteprofessionaliseren. OmtekomentotdeontwikkelingvandeBeheermonitorgemeentelijkvastgoedwordeneenaantalstappendoorlopen. Inhetonderstaandeschemaisdeonderzoeksopzetschematischweergegeven: Doelstelling: Ontwikkelenvaneentoolvoorhetinzichtelijkmakenvanmogelijkheden voorhetprofessionaliseren vanhetbeheervangemeentelijkvastgoed Invullentheoretischkader (hoofdstuk5) Watisgemeentelijkvastgoed Watisvastgoedbeheer Watisprofessioneelvastgoedbeheer Inzichtinprofessioneelgemeentelijkvastgoedbeheer (hoofdstuk6) Welkefactorensturenprofessioneelvastgoedbeheer Welketakenverrichteenprofessionelegemeentelijk vastgoedbeheerder Factorenvanbelangvoorprofessionaliseringbeheergemeentelijkvastgoed Fase1: bepalingambitieniveau Beheermonitorgemeentelijkvastgoed(hoofdstuk7) Fase2: inschalingcompetentieniveaus Fase3:confrontatie ambitieeninschaling Fase4: advies Toetsingmodel(hoofdstuk8) Praktijktoetswillekeurigegemeente Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 15van56

16 + PatrickdeKort Hieronderwordendetezettenstappennaderuitgewerkt: Stap1:Invullenvanhettheoretischekader(hoofdstuk5) Doel:Antwoordgevenopdevragen: Watisgemeentelijkvastgoed; Watisvastgoedbeheer; Watisprofessioneelvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoed; Watisprofessioneelvastgoedbeheerbinnengemeentelijkeorganisaties. Onderzoeksmethode: Literatuuronderzoek Stap2:Inzichtverkrijgenindetakenvaneenprofessionelegemeentelijkvastgoedbeheerder(hoofdstuk6) Doel:Antwoordgevenopdevragen: Welkefactorensturendeprofessioneelvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoed; Welketakenverrichteenprofessionelegemeentelijkvastgoedbeheerder. Onderzoeksmethoden: Literatuuronderzoeknaaruitgevoerdeonderzoekengerichtophetbeheervangemeentelijkvastgoed. Stap3:Opzettenmodel,Beheermonitorgemeentelijkvastgoed(hoofdstuk7) Doel:opeeneenduidigemaniervastleggenvaneenmethodewaarmeeaangegevenkanwordenopwelkewijzede gemeentelijkevastgoedbeheerderhetgemeentelijkevastgoedprofessionelerkanverzorgen. Onderzoeksmethode:Hetmodelwordtexperimenteelentoetsendvastgesteld. Middels de in de stappen 1 en 2 verzamelde informatie wordt een concept model ontwikkeld. Dit wordt op experimentele wijze ingevuld en teruggekoppeld op basis van informatie van een aantal geselecteerde onderzoeken naar professionalisering van gemeentelijke vastgoedbeheer. Hierbij wordt op basis van de informatie van de geselecteerde onderzoeken de concept monitor ingevuld. Hiermee wordt de monitor op werkbaarheidgetoetst.degegevensuitdezecaseswordengebruiktvoorhetverderafstemmenvandemonitor. Middels een praktijktoets bij een willekeurige gemeente wordt het model op werkbaarheid gecontroleerd (hoofdstuk8). Stap4:Afronding Delaatstefasevanditonderzoekbestaatuiteenanalysevandebruikbaarheidvanhetmodel. Ditwordtafgeslotenmetconclusiesenaanbevelingenvoorverderonderzoek. Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 16van56

17 + PatrickdeKort 4.5 Relevantievanhetonderzoek Derelevantievanditonderzoekvaltuiteenindewetenschappelijkeenmaatschappelijkerelevantie Wetenschappelijkerelevantie Middelsditonderzoekwordtinzichtelijkgemaaktopwelkewijzehetvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoedkan wordenverbeterd.ookwordteentoolontwikkeldwaarmeeinzichtelijkgemaaktkanwordenopwelkeaspectenvan het vastgoedbeheer gefocust zou moeten worden. Hiermee wordt de toolbox van vastgoedbeheerders verder uitgebreid Maatschappelijkerelevantie Veel gemeentelijke vastgoedbeheerders worstelen met de vraag op welke wijze ze inzichtelijk kunnen krijgen waar verbeteringvanhetvastgoedbeheermogelijkis.deinvoeringvanhetbesluitbegrotingenverantwoordingprovincies en gemeenten 22 in 2004 heeft ervoor gezorgd dat het inzichtelijk maken van de opbouw en omvang van gemeentelijkevastgoedorganisatiesvoorgemeentenvanbelangisgeworden.vaakspeeltechterookdepolitiekeen grote rol. De Beheermonitor voor gemeentelijk vastgoed zorgt ervoor dat zonder discussie helder wordt gemaakt welkeuitdagingenerzijnvoordegemeentelijkevastgoedbeheerder,zonderalmetpasklareoplossingentekomen. DepolitiekkanaangevenwelkeaandachtspuntenuitdeBeheermonitoropgepaktmoetenworden.Hierdoorkunnen gemeenteneenstapvooruitzettenbijdeverdereprofessionaliseringvanhetvastgoedbeheer. 4.6 Afbakening Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een tool waarmee inzichtelijk gemaakt wordt op welke wijze de gemeentelijkevastgoedbeheerderhetbeheervangemeentelijkvastgoedkanprofessionaliseren.ditonafhankelijkvan hetniveauvanwerkendiedevastgoedbeheerdernuheeft.deinsteekisomaandevastgoedbeheerderduidelijkte makeninwelkerichtinghijkanverbeteren.detoolzaldaaromookgeenpasklareoplossingenaandragen.detool maakt inzichtelijk waar verbeterslagen mogelijk zijn. De hiermee gepaard gaande kosten en de stappen om de verbeteringen daadwerkelijk te verwezenlijken is geen onderdeel van dit onderzoek en is geen onderdeel van de Beheermonitorgemeentelijkvastgoed. 22 MinisterievanBinnenlandsezakenenKoninkrijksrelaties,Besluitbegrotingenverantwoordingprovinciesengemeenten,2003 Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 17van56

18 + PatrickdeKort 5 Theoretischkader 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het theoretische kader neergezet dat noodzakelijk is om verder invulling te geven aan de professionalisering van het gemeentelijk vastgoedbeheer. Hiertoe wordt gezocht naar antwoorden op een drietal crucialevragen: Watisgemeentelijkvastgoed; Watisvastgoedbeheer; Watisprofessioneelenprofessionaliteit. Metdebeantwoordingopdezedrievragenwordthetantwoordgezochtopdevraag: Watisprofessioneelvastgoedbeheervangemeentelijkvastgoed. 5.2 Gemeentelijkevastgoed In de praktijk en in verschillende publicaties worden twee termen door elkaar gebruikt. Dit zijn de termen maatschappelijk vastgoed en gemeentelijk vastgoed. Onderstaand worden van beide termen definities gegeven. Dit onderzoek heeft betrekking opgemeentelijk vastgoed. De definitievan maatschappelijk vastgoed wordt hier nader omschrevenomhetverschiltussendebeidetermenteverduidelijken Definitiemaatschappelijkvastgoed: Pelikaan 23 hanteertin2003devolgendedefinitievanmaatschappelijkvastgoed: Degrondendeduurzaammetde grondverenigdegebouwen,ineigendomvandegemeentetenbehoevevanhethuisvestenvaninstellingen,diein eenindemaatschappijvoorkomendeendoordegemeenteonderschrevenbehoeftevoorzien. Deze definitie geeft ruimte voor verschillen in benadering tussen verschillende gemeenten. De definitie van maatschappelijk vastgoed wordt door Pelikaan immers gekoppeld aan de door de gemeente onderschreven behoefte.metanderewoorden:ofeenvastgoedobjectvaltondermaatschappelijkvastgoedisafhankelijkvanhet doordebetreffendegemeentegehanteerdebeleid.ofeenvastgoedobjectonderhetmaatschappelijkevastgoedvalt istevensafhankelijkvandegebruikervanhetobject. Daarnaast valt op dat Pelikaan het maatschappelijk vastgoed beperkt tot vastgoed in gemeentelijk eigendom. Dit terwijl het maatschappelijk vastgoed steeds vaker gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van vastgoedobjecten die niet noodzakelijkerwijs in eigendom van een gemeente zijn. Steeds vaker blijken vooral woningcorporaties zich te storten op het ontwikkelen van vastgoedobjecten waarin maatschappelijke functies worden ondergebracht. Denk hierbijbijvoorbeeldaanbredescholenofmultifunctioneleaccommodaties. 23 Pellikaan,R.P.J.,Demaatschappelijkevastgoedvoorraadtactischbekeken,2003,TechnischeUniversiteitEindhoven Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 18van56

19 + PatrickdeKort Westerhofea 24 geveneendefinitiediewatminderruimtegeeftvoorverschillendebenaderingentussengemeenten. Onder maatschappelijk vastgoed verstaan we in algemene zin de gemeentelijke gebouwen en terreinen voor de functiesonderwijs,sport,cultuurenwelzijn.bijdezedefinitieisvoorafalbepaaldwathetdoorpelikaangenoemde doordegemeenteonderschrevenbehoefte exactis.ditwordthierbeperkttotonderwijs,sport,cultuurenwelzijn. Ditisopvallend.Binnenveelgemeentenvallenfunctiesalsdaklozenopvangenverslavingszorgensomsookkerken onderdedoorpelikaangenoemdebehoefte.ookwesterhof beperktinzijndefinitiehetmaatschappelijkvastgoed tot vastgoedobjecten in eigendom van een gemeenten. Westerhof zegt immers dat het gemeentelijke gebouwen betreft. Binnen dit onderzoek stel ik op basis van bovengenoemde informatie de volgende definitie van maatschappelijk vastgoedvast: Degrondendeduurzaammetdegrondverenigdegebouwen,tenbehoevevanhethuisvestenvan instellingen, die in een in de maatschappij voorkomende en een door de gemeente onderschreven behoefte voorzien.bijdezedefinitieishetnietnoodzakelijkdateengemeenteeigenaarisvanhetvastgoedobject Definitiegemeentelijkvastgoed De grond en de duurzaam met de grond verenigde gebouwen die in eigendom zijn van een gemeente waarvan uitgeslotenwordendiegrondenenbouwwerkendiehoofdzakelijkgebruiktwordenvoorinfrastructureledoeleinden. Voor deze definitie van gemeentelijk vastgoed sluit ik aan bij de door Pelikaan gehanteerde definitie voor maatschappelijkvastgoed.metdienverstandedatalhetvastgoeddatineigendomisvaneengemeentevaltonder de definitie gemeentelijk vastgoed. Gemeentelijk vastgoed staat dus los van een beleidskeuze of een uiteindelijke eindgebruikervanhetvastgoed.binnendedefinitiewordenuitgezonderdalleinfrastructureleeigendommen.deze definitie zorgt ervoor dat het gemeentelijke vastgoed zo breed mogelijk wordt neergezet. In principe valt al het vastgoed dat in eigendom is van een gemeente onder deze definitie. Dus ook eventueel in eigendom zijnde parkeergarages,woningen,kantorenetc. De infrastructurele eigendommen worden bewust uit de definitie gehaald omdat het beheer van infrastructurele werkenduidelijkandersfunctioneertenanderecompetentieskentdanhetbeheervangebouwen. Binnendedefinitiezijnalleenvastgoedobjectendieineigendomvaneengemeentezijnmeegenomen.Huurobjecten zijn bewust buiten de definitie van gemeentelijk vastgoed en buiten de scoop van de beheermonitor gemeentelijk vastgoed gelaten omdat bij huurobjecten de strategische vraagstukken (financiering, aanpassen portefeuille, verantwoording)anderswordenbenaderddanbijeigendomsobjecten. 24 Westerhof,a.enLeent,M.van,Dekopgroep,2006 Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 19van56

20 + PatrickdeKort Maatschappelijkversusgemeentelijkvastgoedversusomvangvastgoedportefeuillegemeente Gemeentelijkvastgoedisbrederdanmaatschappelijkvastgoedinsoortenvangebouwen,echterminderbreeddoor debeperkingineigendombijgemeentelijkvastgoed.maatschappelijkvastgoedineigendomvaneengemeenteis een deelverzameling binnen het gemeentelijke vastgoed. Gemeentelijke vastgoedbeheerders hebben naast(delen van)hetgemeentelijkevastgoedookpandeninbeheerdiegehuurdworden. Dezehuurpandenwordenmeestalgebruiktvoorhethuisvestenvandeeigenorganisatieoforganisatiesdiehieraan gelieerd zijn. Los van de eigendomsvraag vallen deze deels onder de definitie van maatschappelijk vastgoed. Ik typeerdithieralsgehuurdmaatschappelijkvastgoed. Indeonderstaandefiguuriseenenanderschematischweergegeven: V astg o ed p o rte fe u illeg e m e en te G e m e en telijk vastg oe d G e m e en te lijk v astg o e d M aa tsch ap p elijk vastg oe d eigendom huur G e h u u rd M a a tsch a p p e lijk v m a a stg a tsch o e d a p p e lijk v a stg o e d 5.3 Vastgoedbeheer Indezeparagraafwordtgezochtnaareendefinitievanvastgoedbeheer.Hierbijdientaangetekendtewordendatde termenvastgoedmanagementenvastgoedbeheerdoorelkaargebruiktworden VastgoedbeheervolgensSchütte 25 : Schütte gebruikt de volgende definitie van vastgoedmanagement: Vastgoedmanagement is het commercieel-, technisch-, administratief en financieel beheren van een vastgoedobject of vastgoedportefeuille. De verschillende vormenvanbeheerwordenhieronderkorttoegelicht. Commercieelbeheer CommercieelbeheerisvolgensSchüttehetafstemmenvandewensenvandeeindgebruikerophetaanbiedenvan eenvastgoedobject.dewensenvandeeindgebruikerliggenzowelophetfinanciëlealshetfunctionelevlak.voorop staateengoederelatietussenhetvastgoedmanagementendeeindgebruiker(deklant). 25 Schütte,A.P.ea,CommercieelVastgoed,elseviersbedrijfsinformatie,2002 Beheermonitorgemeentelijkvastgoed 20van56

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten ASRE MsRE-thesis drs. S.D.G. Mac Gillavry Amersfoort, 30 januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 1 Onderzoeksopzet 4 1.1 Inleiding 4 1.2 De huidige situatie van het gemeentelijk vastgoed

Nadere informatie

Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen

Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen ir. R.P.G.C. Mattousch Onderzoek naar een beslissingskader voor bestuurders van care- instellingen voor de invulling van corporate real

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

OPTIMALISATIE VAN VERDELING VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN BELEGGER EN VASTGOEDMANAGER

OPTIMALISATIE VAN VERDELING VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN BELEGGER EN VASTGOEDMANAGER OPTIMALISATIE VAN VERDELING VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN BELEGGER EN VASTGOEDMANAGER Master Scriptie, Master of Studies in Real Estate, door Ing. A.J. de Graaf MBA Begeleider: M.E. Vermeulen

Nadere informatie

Wie is koning? Klant of bank?

Wie is koning? Klant of bank? Wie is koning? Klant of bank? Strategisch vastgoedbeleid in de gezondheidszorgsectoren GGZ, VVT en VG. Breugel: Toren van Babel Anne Margreet Kremer Jan van Schilt Master of Health Business Administration

Nadere informatie

1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik.

1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik. 1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik. Betreft Masterthesis Master of Studies in Real Estate Naam student Ellen A.M. Waals-Vos MSc Begeleider

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties Ortec Finance Portefeuillesturing bij woningcorporaties INHOUD Voorwoord 1. Inleiding 2. Het proces van portefeuillesturing Interview WonenBreburg 3. Portefeuillemanagement Interview Havensteder 4. Assetmanagement

Nadere informatie

SALE & LEASEBACK VAN ZORGVASTGOED IN DE CARESECTOR. Implementatieondersteunend instrument. Ellen Olde Bijvank

SALE & LEASEBACK VAN ZORGVASTGOED IN DE CARESECTOR. Implementatieondersteunend instrument. Ellen Olde Bijvank Vastgoed wordt een steeds belangrijker middel dat bijdraagt om de ambities van een organisatie waar te maken. Er zijn tal van manieren om de vastgoedstrategie vorm te geven (waaronder eigendom, huur, lease).

Nadere informatie

Assetmanagement bij woningcorporaties:

Assetmanagement bij woningcorporaties: Assetmanagement bij woningcorporaties: meer dan een hype?! Master of Science in Real Estate Amsterdam School of Real Estate Master Thesis Ruud Segers Ouderkerk aan de Amstel, april 2015 Begeleider ASRE:

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER

KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER KLANTWAARDE CENTRAAL IN BUSINESSMODEL WINKELVASTGOEDBELEGGER IR. S.BUVELOT MSRE OKTOBER 2013 AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE MRE JAARGANG 2011-2013 BEGELEIDER ASRE: DR. H. VELDMAN BEGELEIDER CORIO: DRS.

Nadere informatie

DUURZAME EXPLOITATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 54 DE GEMEENTELIJKE OPGAVE EN AMBITIE IN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 6

DUURZAME EXPLOITATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 54 DE GEMEENTELIJKE OPGAVE EN AMBITIE IN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 6 2 INHOUDSOPGAVE DUURZAME EXPLOITATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 4 Jan Veuger DE GEMEENTELIJKE OPGAVE EN AMBITIE IN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 6 Deze vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst van deskundigen

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement

Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement ARR 2009 BWK 4268 Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement Afstudeeronderzoek Technische Universiteit

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Voorwoord. Februari 2006, Olav Steffers

Voorwoord. Februari 2006, Olav Steffers Voorwoord Voor u ligt een Master Thesis, vervaardigd ter voltooiing van mijn opleiding Master of Science in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate te Amsterdam. Het uitgevoerde onderzoek omvat

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Projectportfolio management in de financiële sector

Projectportfolio management in de financiële sector Projectportfolio management in de financiële sector Gericht werken aan Customer, Cost & Control Dragen uw projecten bij aan uw bedrijfsstrategie? Overname informatie De auteurs zien graag dat informatie

Nadere informatie

Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Cluster Vastgoed Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Verkenning van de mogelijkheden om bij de inzet van rijksvastgoed besparingen en hogere rendementen te bereiken Pagina 1 van 26 Cluster

Nadere informatie

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed * % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed... HANDREIKING voor het Deze Handreiking is opgesteld door de commissie Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed op initiatief van de Kopgroep Maatschappelijke

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

De invloed van veranderingen in de omgeving op de rol van de brandweer

De invloed van veranderingen in de omgeving op de rol van de brandweer De invloed van veranderingen in de omgeving op de rol van de brandweer Een onderzoek naar de veranderende rol van de brandweer binnen het taakveld risicobeheersing Naam : Ing. B.C. Vegt MPS Studentnummer

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie